2008 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 12 желтоқсандағы N 1224 Қаулысы (үзінді)

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегі Бюджет кодексіне сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Мыналардың:
      386 , 387 , 388 , 389 , 390 , 391 , 392-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің 2008 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламаларының паспорттары бекітілсін.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына        
386-ҚОСЫМША          

608 - Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Мемлекеттік қызмет саласындағы уәкілетті
органның қызметін қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 458860 мың теңге (төрт жүз елу сегіз миллион сегіз жүз алпыс мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2008.11.12.  N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі "Мемлекеттік қызмет туралы" Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 3 желтоқсандағы "Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі мәселелері" N 280 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Мемлекеттік әкімшілік қызметшілерді аттестациядан өткізу ережелерін бекіту туралы" 2000 жылғы 21 қарашадағы N 327 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Мемлекеттік қызмет өткеру туралы ережені бекіту туралы" 2000 жылғы 10 наурыздағы N 357 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің облыстардағы, Астана және Алматы қалаларындағы тәртіптік кеңестері және Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 30 маусымдағы N 1598 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 11 қарашадағы "Мемлекеттік қызметшілерді даярлаудың, қайта даярлаудың және біліктілігін арттырудың жекелеген мәселелері" N 1156 Қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : мемлекеттік қызметтің деңгейін және мемлекеттік қызметшілердің кәсіби дәрежесін арттыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : Мемлекеттік қызметтің сапасын арттыру, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, мемлекеттік қызметшілердің Ар-намыс кодексін сақтау, мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты жүргізу саласын арттыру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру. Мемлекеттік қызмет заңнамасын жетілдіру, мемлекеттік қызметшілердің оқуын және кәсіби қайта даярлаудан өтуін ұйымдастыру, мемлекеттік органдар ұсынатын мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыру бойынша ұсыныстар енгізу, мемлекеттік қызмет жүйесінің ашықтығы мен есеп беруін қамтамасыз ету, кәсіби мемлекеттік қызмет талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің кәсіби дәрежесін арттыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

001


Мемле-
кеттік
қызмет
саласын-
дағы уә-
кілетті
органның
қызметін
қамтама-
сыз ету
2


001

Орталық
органның
аппараты

Штат саны 49 адамнан
тұратын аппаратты
қамтамасыз ету.
Мемлекеттік қызметті
жүзеге асыру үшін
нормативтік құқықтық
базаны жетілдіру жөні-
нде ұсыныстар әзірлеу.
Мемлекеттік органдарда
мемлекеттік қызмет
саласында заңнаманың
сақталуына тексеру
жүргізу.
Мемлекеттік қызметші-
лерге еңбек ақы төлеу,
оларды әлеуметтік-құ-
қықтық қорғау жүйесін
жетілдіру жөнінде
ұсыныстар әзірлеу.
Мемлекеттік қызмет
кадрларының жай-күйіне
мониторинг жүргізу.
Мемлекеттік органдар-
дың орталық аппаратта-
ры мемлекеттік қызмет
персоналдары және
әкімшілік мемлекеттік
қызметші лауазымдарын
атқару үшін мемлекет-
тік органдардың орта-
лық аппараттары кадр-
лар резерві бойынша
республикалық деректер
базасын қалыптастыру.
Мемлекеттік органдар-
дың мемлекеттік қыз-
метшілерді даярлау,
қайта даярлау және
олардың біліктілігін
көтеру мәселелері
жөніндегі қызметін
үйлестіру.
Мемлекеттік қызметші-
лердің құқықтары мен
заңды мүдделері
бұзылған жағдайларда
оларға кеңес беру.
Мемлекеттік қызметті
жетілдіру және оның
тиімділігін арттыру
саласында мемлекеттік
бағдарламалар әзірлеу-
ге және оны іске
асыруға қатысу.
Қазақстан Республикасы
мемлекеттік қызмет
істері агенттігі
алқасын өткізу.

жыл
бойында

Қазақстан
Республи-
касы Мем-
лекеттік
қызмет
істері
агенттігі

3


002

Аумақтық
орган-
дардың
аппарат-
тары

204 адамнан тұратын
аппаратты қамтамасыз
ету.
Мемлекеттік органдарда
мемлекеттік қызмет
саласында заңнаманың
сақталуына тексеру
жүргізу.
Орталық мемлекеттік
жергілікті атқарушы
және аумақтық бөлімше-
лерінде мемлекеттік
қызмет кадрларының
жай-күйіне мониторинг
жүргізу (бұдан әрі -
жергілікті мемлекеттік
органдар).
Жергілікті мемлекеттік
органдарда мемлекеттік
қызмет персоналдары
және мемлекеттік қыз-
меттің кадрлар резерві
бойынша деректер
базасын қалыптастыру.
Жергілікті мемлекеттік
органдардың мемлекет-
тік қызметшілерді
даярлау, қайта даярлау
және олардың білікті-
лігін көтеру мәселеле-
рі жөніндегі қызметін
үйлестіру.
Мемлекеттік қызметші-
лердің құқықтары мен
заңды мүдделері
бұзылған жағдайларда
оларға кеңес беру.
Мемлекеттік қызметті
жетілдіру және оның
тиімділігін арттыру
саласында мемлекеттік
бағдарламалар
әзірлеуге және оны
іске асыруға қатысу.
Тәртіптілік істері
бойынша отырыстар
өткізу.
Көшпелі семинарлар
өткізу мен азаматтарды
қабылдау.

жыл
бойында

Қазақстан
Республи-
касы Мем-
лекеттік
қызмет
істері
агенттігі

4


007

Мемле-
кеттік
қызмет-
шілердің
білік-
тілігін
арттыру

Мемлекеттік қызметші-
лердің біліктілігін
арттыру қызметтерін
сатып алу.
Мемлекеттік тілді оқыту.

жыл
бойында


5


009

Мемле-
кеттік
орган-
дарды
матери-
алдық-
техни-
калық
жарақ-
тандыру

Жұмыстың сапалылығын
және тиімділігін
қамтамасыз ету үшін
мемлекеттік органды
материалды-техникалық
қамтамасыз ету,
қызметтік пәтерлерге
үй жиһаздарын, құрал-
жабдықтар, тұрмыстық
техникалар сатып алу

жыл
бойында

Қазақстан
Республи-
касы Мем-
лекеттік
қызмет
істері
агенттігі

6


017

Ақпарат-
тық жү-
йелердің
жұмыс
істеуін
қамтама-
сыз ету
және
мемле-
кеттік
орган-
дарды
ақпарат-
тық-тех-
никалық
қамтама-
сыз ету

Шығыс материалдарын,
жиынтық және қосалқы
бөлшектер сатып алу.
Материалды емес
активтер сатып алу.
Байланыс қызметіне
ақы төлеу. Техникалық
құралдарды сатып алу.
Есептеу техникасы
құралдарын техникалық
қамтамасыз ету.
1 С бухгалтерия және
басқа да ақпараттық
жүйелерді қолдау

жыл
бойында

Қазақстан
Республи-
касы Мем-
лекеттік
қызмет
істері
агенттігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтижелер:
Мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес заңнамаларының орындалуы бойынша мемлекеттік органдарда тексеру өткізу. 39 адамнан кем емес мемлекеттік қызметшілердің кәсіби деңгейін жоғарылату, 47 адамнан кем емес мемлекеттік қызметшілерді мемлекеттік тілде оқыту.
Түпкі нәтижелер:
Мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын көтеру.
Қаржы-экономикалық тиімділігі:
1 мемлекеттік қызметшінің біліктілігін арттыруға орташа шығындар 17,3 мың теңге, мемлекеттік тілді оқыту 43,2 мың теңге.
Мерзімділігі:
Іске асыру мерзімдеріне сәйкес шараларды мерзімінде орындау.
Сапасы:
Мемлекеттік стандарттар негізінде мемлекеттік қызметтің сапасын жақсарту.
Қазіргі заманғы экономикалық жағдайларға сәйкес кәсіби мемлекеттік қызмет талаптарына сай мемлекеттік қызметшілердің кәсіптік деңгейін арттыру. Оқыту курстарынан өткеннен кейін мемлекеттік тілде іс жүргізуге көшкен мемлекеттік қызметшілердің үлесі - 9,6%, кәсіптік деңгейін көтергендердің үлесі - 23,1%.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына        
387-ҚОСЫМША          

608 - Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Республиканың мемлекеттік қызмет кадрларын
ақпараттандыру және тестілеу жүйесінің жұмыс істеуі"
деген 002 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 86111 мың теңге (сексен алты миллион бір жүз он бір мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі " Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегі N 548 кодексі; "Мемлекеттік қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі N 453 Заңының 1-тарауының 30-тармағы; "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы N 217 Заңы ; "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы ; "Мемлекеттік әкімшілік қызметшілерді аттестациядан өткізу ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 21 қаңтардағы N 327 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігінің Ақпарат және тестілеу мемлекеттік мекемесінің мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 12 қаңтардағы N 50 Қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : Мемлекеттік қызметкерлерді тесті мен аттестациядан өткізу уақытылы және сапалы өткізу.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : Барлық облыс орталықтарында және Алматы мен Астана қалаларында кадрлар және тестілеу ақпараттық басқару жүйесінің жұмысын қамтамасыз ету, мемлекеттік әкімшілік қызметкерлерінің кадрлық резервін толықтыру, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, Агенттіктің Web-ресурстарының жұмысын қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

002


Респуб-
ликаның
мемле-
кеттік
қызмет
кадр-
ларын
ақпарат-
тандыру
және
тестілеу
жүйе-
сінің
жұмыс
істеуі

Есептеу техника
құралдарын техникалық
қамтамасыздандыру,
уақытылы тесттен өт-
кізу үшін 16 аймақтық
орталықтарды материал-
ды-техникалық қамтама-
сыздандыру, WЕВ-
ресурстың жұмысын қам-
тамасыз ету, Корпора-
тивтік тораптың ақысын
төлеу, 1С бухгалтер-
лік есеп бағдарламасы,
интернет желісі,
дербес компьютер және
принтерлерді жөндеу,
қашықтықтан тестілеу
орталықтарының
жалғы төлем ақысы т.б.

Қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касының
Мемле-
кеттік
қызмет
істері
жөніндегі
агентті-
гі,
Ақпарат
және
тестілеу
орталығы

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Республика азаматтары кез-келген облыс орталығынан тестілеу арқылы бос әкімшілік қызмет орнына жарияланған конкурсқа қатысу үшін бірдей мүмкіншілік алады.
Сапасы: Ақпараттық жүйенің үздіксіз жұмыс жасауы және барлық тілеушілерге мемлекеттік қызметке тестілеуден түсуге 100% қанағаттану, сонымен қатар аттестациядан.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына        
388-ҚОСЫМША          

608 - Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет
саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер"
деген 003 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 5627 мың теңге (бес миллион алты жүз жиырма жеті мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2008.11.12.   N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін жаңғырту жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 13 қаңтардағы N 273 Жарлығы , "Мемлекет басшысының 2005-2007 жылдардағы Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 20 сәуірдегі N 319 Қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : Мемлекеттік қызмет сапасын бағалау жөнінде халыққа үнемі әлеуметтік сауалдамаларды бәрінің қолы жететін бұқаралық ақпарат құралдарында сауалдамалардың нәтижелерін міндетті түрде жариялай отырып жүргізу. Жүргізілген сауалдама негізінде мемлекеттік қызмет сапасын, әкімшілік кедергілерді, мемлекеттік қызметшілердің қанағаттануы мониторингін жүргізу. Сонымен бірге жекелеген органдарда теңестірілген көрсеткіштер жүйесін (ТКЖ) енгізу.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : Мемлекеттік қызмет сапасын бағалау жөнінде халыққа үнемі әлеуметтік сауалдамаларды жүргізу және солардың негізінде: халықтың мемлекеттік әлеуметтік қызметті алу кезінде кездесетін әкімшілік тосқауылдар бойынша көрсеткіштердің мониторингін; тұтынушылардың мемлекеттік әлеуметтік қызмет сапасына қанағаттануы мониторингін; мемлекеттік қызметшілердің жұмыс шартына қанағаттануы мониторингін жүргізу; сонымен бірге мемлекеттік органдардың жемқорлығы рейтінгін құру және Қазақстан аймақтарына жемқорлық картасын жасау. Республиканың пилотты мемлекеттік органдарында (Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Салық комитеті, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі комитеті және Оңтүстік Қазақстан облысының Әкімдігі) теңестірілген көрсеткіштер жүйесін (ТКЖ) енгізу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

003


Мемле-
кеттік
басқару
және
мемле-
кеттік
қызмет
сала-
сындағы
қолдан-
балы
ғылыми
зерт-
теулер

1. Мемлекеттік қызмет
сапасын бағалау
жөнінде халыққа үнемі
әлеуметтік сауалдама-
ларды жүргізу және
солардың негізінде:
1) халықтың
мемлекеттік әлеуметтік
қызметті алу кезінде
кездесетін әкімшілік
кедергілер бойынша
көрсеткіштердің
мониторингін орындау;
2) тұтынушылардың
мемлекеттік әлеуметтік
қызмет сапасына
қанағаттануы
мониторингін орындау;
3) мемлекеттік
органдардың жемқорлығы
рейтінгін құру және
Қазақстан аймақтарына
жемқорлық картасын
жасау;
4) мемлекеттік
қызметкерлердің жұмыс
шартына қанағаттануы
мониторингін жүргізу.
2. Республиканың
пилотты мемлекеттік
органдарында (Қазақ-
стан Республикасы
Қаржы министрлігінің
Салық комитеті,
Қазақстан Республикасы
Әділет министрлігінің
Тіркеу қызметі
комитеті және Оңтүстік
Қазақстан облысының
Әкімдігі) теңестіріл-
ген көрсеткіштер
жүйесін (ТКЖ) енгізу.

Жыл
бойында

Қазақстан
Республи-
касының
Мемле-
кеттік
қызмет
істері
жөніндегі
агенттігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтижесі:
Зерттеуді 16 облыстың ірі және шағын қалаларында, аудан орталықтарында және ауылдарда іріктеу арқылы зерттеу жүргізу, барлығы 5120 сауалнамаға жауап беруші.
Барлық облыстардан тұтыну қызметтерінде істейтін 2100 мемлекеттік қызметшілерге зерттеу жүргізу.
Екі мемлекеттік органның басқару қызметіне талдау жүргізу.
Түпкі нәтижесі:
Мемлекеттік қызмет сапасын бағалау жөнінде халыққа үнемі әлеуметтік сауалдамаларды бәрінің қолы жететін бұқаралық ақпарат құралдарында сауалнамалардың нәтижелерін міндетті түрде жариялай отырып жүргізу (16 облыс бойынша іріктеу ірі және шағын қалаларды, аудан орталықтарын және ауылдарды қамтитын болады);
Әкімшілік кедергілердің рейтингі және 2006 жылмен салыстырғандағы динамикасы;
Облыстар бойынша жемқорлық картасы;
Үш мемлекеттік органда (Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Салық комитеті, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі комитеті және Оңтүстік Қазақстан облысының Әкімдігі) теңестірілген көрсеткіштер жүйесі (ТКЖ) енгізілді.
Қаржы-экономикалық нәтижесі:
Рейтингтерді жасау әкімшілік реформаның тиімділігін бағалауға және өлшеуге мүмкіндік береді. 2006 жылғы зерттеулердің мәліметтеріне қарағанда қызметтердің нәтижелілігі 72%-ды құрайды, бұл тиімсіз мемлекеттік қызметтен 28% шығын болғанын көрсетеді. Теңестірілген көрсеткіштер жүйесін (ТКЖ) енгізу қызмет тиімділігін және тұтынушылардың қанағатын жоқ дегенде 5%-ға арттырады.
Сапасы: Зерттеу сапасы - мәні 99%-дан едәуір көп деңгейде жоғары статистикалық шынайы, қателесу ықтималдығы 0,01%-дан төмен, жарияланған материалдардың жоғары оқылымы, баяндаманың қарапайымдылығы және безендірілімі, мәліметтердің негізді түсіндірмелері рецензенттермен және кітапты тұтынушылармен расталған.
Уақтылығы: талдамалық зерттеулер нәтижелерін белгіленген мерзімде беру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына        
389-ҚОСЫМША          

608 - Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Мемлекеттік қызметшілерді даярлау,
қайта даярлау және біліктілігін арттыру"
деген 004 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 771192 мың теңге (жеті жүз жетпіс бір миллион бір жүз тоқсан екі мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік қызмет туралы" 1999 жылғы 23 шілдедегі Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Мемлекеттік қызметшілерді даярлау және біліктілігін арттыруды одан әрі жетілдіру туралы" 1998 жылғы 18 қыркүйектегі N 4075 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының кадрларын даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыруды одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы" 2005 жылғы 31 мамырдағы N 1583 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы мәселелері" 2005 жылғы 8 шілдедегі N 1611 Жарлығы , Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттырудың жекелеген мәселелері" 1998 жылғы 11 қарашадағы N 1156 Қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасын мемлекеттік қызметтің жоғары кәсіби мамандары, дипломатиялық қызмет персоналы, судьялар, сот жүйесі және прокуратура органдарының қызметкерлерімен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : Қазіргі заманғы талаптарға сай мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және кадрларды қайта даярлау, Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметке мамандар даярлау, мемлекеттік қызметшілерді даярлау мен біліктілігін арттыруды іске асыратын оқу орындары мен облыстардағы өңірлік орталықтарының қызметін үйлестіру және әдістемелік басшылықты қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

004


Мемле-
кеттік
қызмет-
шілерді
даярлау,
қайта
даярлау
және
білік-
тілігін
арттыру

Мемлекеттік
қызметшілерді үш
бағыт бойынша:
мемлекеттік қызмет;
дипломатиялық қызмет;
судьялар және сот жү-
йесінің қызметкерлерін
даярлау, қайта даярлау
және біліктілігін
арттыру.
Халықаралық стандарт-
тарға барынша жақында-
тылған оқу жоспары
бойынша кредиттік және
желілік жүйелерінің
талдауы негізінде
магистрлерді даярлау.
Басшылық лауазымға
ауыстырылған, және
мемлекеттік қызметке
жаңадан қабылданған
мемлекеттік қызметші-
лер үшін 6 апталық
және 2 апталық кәсіби
қайта даярлау
курстарын жүргізу.
Мемлекеттік қызметші-
лердің мемлекеттік
басқару, сот және
дипломатиялық саланың
өзекті мәселелері
бойынша біліктілігін
арттыру бойынша 1-2
апталық семинарлар
өткізу. Дамыған шетел-
дердің мемлекеттік
басқару жүйесінің
жұмыс тәжірибесімен,
Қазақстан Республика-
сының шетелдік өкіл-
діктері мекемелерінің
тыныс-тіршілігімен
танысу мақсатында тың-
даушылар үшін тағылым-
дамалар ұйымдастыру.
Халықаралық
ынтымақтастықты дамыту
мақсатында ғылыми
конференциялар мен
семинарларды, дөңгелек
үстелдерді ұйымдастыру
және өткізу.
Франциядан, Америка
Құрама Штаттарынан,
Жапониядан, Германия-
дан, Ұлыбританиядан,
Сингапурдан, Ресейден,
Әзірбайжаннан,
Қырғызстаннан, Латвия-
дан шетелдік дәріскер-
лер мен сарапшыларды
Академияның білікті-
лікті арттыру халықа-
ралық семинарларына
шақыру. Ғылыми
монографиялар, ғылыми
мақалалар жинағын,
ғылыми-талдау журналын
басып шығару.
Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік қызмет
істері агенттігі
төрағасының бұйрығымен
бекіткен тізім бойынша
негізгі құралдарды
және материалды емес
активтерді сатып алу.
"NISРАсее" халықаралық
ассоциациясына мүшелік
жарналарды төлеу.

қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касының
мемле-
кеттік
қызмет
істері
агенттігі
Қазақстан
Республи-
касы Пре-
зиденті
жанындағы
мемле-
кеттік
басқару
акаде-
миясы

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтиже: Магистратураға мына мамандықтар бойынша қабылдау: "Мемлекеттік және жергілікті басқару" - 70 адам; "Юриспруденция" - 60 адам; "Халықаралық қатынастар" - 30 адам. Бағдарламалар бойынша оқитын мемлекеттік қызметшілердің орташа жылдық контингенті: қайта даярлау - 700 адам, біліктілікті арттыру - 2000 адам. Магистратура бағдарламасының 160 тыңдаушысы үшін 30 күндік халықаралық тағылымдамалар ұйымдастыру, Индиана (АҚШ) университетінде - 20 адам, Әкімшілік ету Ұлттық мектебінде (Франция)- 5 адам, Ресей Мемлекеттік қызмет академиясы - 35 адам, Ольстер университетінде (Ұлыбритания) - 23 адам, Қытай - 10 адам, Сауд Аравиясы - 2 адам, Австрия - 25 адам, Нидерланды - 20 адам, Германия - 10 адам, Сингапур - 10 адам.
Халықаралық сарапшылар мен дәріскерлерді шақыру: Франциядан - 2 адам, Ұлыбританиядан - 1 адам, Жапониядан - 1 адам, Германиядан - 1 адам, Ресейден - 4 адам, АҚШ - 2 адам, Сингапурдан - 1 адам, Әзірбайжаннан - 1 адам, Қырғызстаннан - 1 адам, Латвиядан - 1 адам. Ғылыми монография - 3, ғылыми мақалалар жинағы - 2, ғылыми-талдау журналы - 4 басып шығару. 516 данадан кем емес активтер мен материалды емес активтерді сатып алу.
Түпкі нәтиже: Мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметшілері, дипломатиялық қызмет персоналы, судьялар, сот жүйесі қызметкерлерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлауды арттырудағы қажеттілік жалпы қажеттіліктің 55-70 пайызын құрайды.
Мемлекеттік қызметшілерді магистратура мен аспирантура бағдарламалары бойынша даярлаудағы қажеттілік жалпы қажеттіліктің 70-80 пайызын құрайды.
Қаржы-экономикалық нәтиже: 2007-2009 жылдарға жинақталған бір магистрант пен аспиранттың орташа айлық стипендиясы - 33,7 мың. теңгені құрайды.
Уақытылығы: оқуды бітірген мемлекеттік қызметшілердің саны - 135 магистрант.
Сапасы: мемлекеттік қызметшілерге жүктелген қызметтерді сапалы орындауын қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясына жүктелген мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін белгіленген мерзімдерді ескере отырып, іс-шараларды толық мөлшерде 100 пайыз сапалы орындау.
Академия бітірушілерінің сапалы дайындығын жақсарту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына        
390-ҚОСЫМША          

608 - Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Мемлекеттік қызметшілердің шетелдерде біліктілігін арттыру"
деген 006 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 231161 мың теңге (екі жүз отыз бір миллион бір жүз алпыс бір мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі "Мемлекеттік қызмет туралы" Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 10 наурыздағы "Мемлекеттік қызмет өткеру тәртібі ережені бекіту туралы" N 357 Жарлығы , Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілерін қайта даярлау және біліктілігін арттыру ережесін бекіту туралы" N 1457 Жарлығы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : республиканың мемлекеттің қызметін жетілдіру мақсатында перспективалы кадрларды даярлауды ұйымдастыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : Алдыңғы қатарлы әлемдік тәжірибені зерделеу және қосымша кәсіби білім алу үшін таңдаулы шетелдік университеттер мен ғылыми орталықтарға мемлекеттік қызметшілерді жіберу. Әлемдік тәжірибені зерделеу және кәсіби дәрежесін арттыру үшін өз қызметкерлерін жіберуі үшін мемлекеттік органдарға жағдай жасау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

006


Мемле-
кеттік
қызмет-
шілердің
шетел-
дерде
білік-
тілігін
арттыру

Мемлекеттік қызметші-
лердің біліктілігін
арттыру курстары
арқылы алдыңғы қатарлы
шетелдік білім беру
орталықтарында: АҚШ,
Ұлыбритания, Нидерлан-
ды, Германия, Франция,
Сингапур, Ресей,
Малайзияда оқыту.
Экономика, құқық, мем-
лекеттік әкімшілендіру
салаларында білімдерін
кеңейту, сонымен қатар
еуропаның басқару
органдарының қызметін
ұйымдастырудың тәжі-
рибесімен және мемле-
кеттік қызметтерді
ұсынудың әдістерімен
таныстыру.

Жыл
бойында

Қазақстан
Республи-
касының
Мемле-
кеттік
қызмет
істері
агенттігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтижелер: Алдыңғы қатарлы шетелдік университеттер мен білім беру орталықтарында 180 мемлекеттік қызметшінің білім алуы.
Түпкі нәтижелер: Алдыңғы қатарлы шетелдік университеттер мен білім беру орталықтарында 180 білім алған мемлекеттік қызметшілер республиканың мемлекеттік қызметін жетілдіру үшін қызмет етеді.
Қаржы-экономикалық нәтижесі: Бір мемлекеттік қызметшіні оқытуға кеткен орташа шығындар 1284,2 мың теңге құрайды.
Мерзімділігі: Жасалынатын келісім-шарттар негізінде.
Сапасы: мемлекеттік қызметшілері оқудан өткен 90% мемлекеттік органдар мамандардың даярлану сапасына қанағаттанады.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына       
391-ҚОСЫМША         

608 - Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Республикалық бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік органдар
орталық аппараттарының жас мамандары үшін жатақхана салу"
деген 007 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 1 753 785 мың теңге (бір миллиард жеті жүз елу үш миллион жеті жүз сексен бес мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.15 N 342 Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі "Мемлекеттік қызмет туралы" Заңы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: мемлекеттік қызметшілердің тұрмыс сапасын көтеру, олардың әлеуметтік әл-ауқатын қамтамасыз ету және мемлекеттік басқарма қызметкерлерінің жұмысқа деген жігерін ынталандыратын жағдайлар жасау.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: мемлекеттік қызметшілердің тұрмыс сапасын көтеру үшін инфрақұрылымды қалыптастыру жолымен өмір сүру жағдайын қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

007


Респуб-
ликалық
бюджет
есебінен
ұстала-
тын мем-
лекеттік
органдар
орталық
аппарат-
тарының
жас ма-
мандары
үшін жа-
тақхана
салу

1000 орындық жатақхана
құрылысы. (01.09.2005
жылғы N 2-604/05
Техникалық экономика-
лық негіздеме бойынша
Мемлекеттік экспертиза
қорытындысы).

қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касының
Мемле-
кеттік
қызмет
істері
агенттігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: тікелей нәтиже: 1000 орындық жатақхананың құрылысы.
Соңғы нәтиже: 1000 орындық жатақхананың құрылысы.
Уақытылылығы: жобаны жүзеге асыру тиімділігі анализі нәтижелері бойынша.
Сапасы: құрылыс нормалары мен тәртіптеріне сәйкес.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына        
392-ҚОСЫМША          

608 - Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Мемлекеттік қызметшілерді компьютерлік сауаттылыққа
оқытуға облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер"
деген 008 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 233389 мың теңге (екі жүз отыз миллион үш жүз сексен тоғыз мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2008.11.12.   N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 10 қарашадағы "Қазақстан Республикасында электрондық үкімет қалыптастырудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" N 1471 Жарлығы , Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 13 қазандағы "Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсіздікті төмендетудің 2007-2009 жылдарға арналған Бағдарламасын бекіту туралы" N 995 Қаулысы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсіздікті төмендету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : Қазақстан Республикасының 14 облысы, Астана және Алматы қалаларындағы мемлекеттік қызметкерлерді компьютерлік сауаттылыққа оқыту.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

008


Мемле-
кеттік
қызмет-
шілерді
компью-
терлік
сауат-
тылыққа
оқытуға
облыстық
бюджет-
терге,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
бюджет-
теріне
бері-
летін
нысаналы
даму
транс-
ферттер

Қазақстан аймақтарын-
дағы 444 компьютерлік
кластарда жергілікті
атқарушы органдардың,
орталық мемлекеттік
органдардың облыстық,
аудандық бөлімшелерін-
дегі 61750 мемлекеттік
қызметкерлерді компью-
терлік сауаттылыққа
оқыту

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Мемле-
кеттік
қызмет
істері
агентті-
гі,
облыстар,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтижелер: Қазақстан аймақтарындағы жергілікті атқарушы органдардың, орталық мемлекеттік органдардың облыстық, аудандық бөлімшелеріндегі мемлекеттік қызметкерлерді компьютерлік сауаттылыққа оқыту.
Соңғы нәтиже: Қазақстан аймақтарындағы 61750 мемлекеттік қызметкерлерді компьютерлік сауаттылыққа оқыту.
Қаржы-экономикалық нәтижесі: бір мемлекеттік қызметкерді оқыту шығыны  3779,58 теңгені құрайды.
Уақыттылығы: мемлекеттік сатып алу шарттарымен белгіленген мерзімдерге сәйкес.     
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады