2008 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 12 желтоқсандағы N 1224 Қаулысы (үзінді)

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджет кодексiне сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI :

      1. Мыналардың:
      52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгiнiң 2008 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына       
52-ҚОСЫМША          

205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Туризм және спорт саласындағы уәкiлеттi органның қызметiн
қамтамасыз ету" деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 440389 мың теңге (төрт жүз қырық миллион үш жүз сексен тоғыз мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Дене шынықтыру және спорт туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 2 желтоқсандағы Заңының 23-бабы ; "Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 13 маусымдағы Заңының 11-бабы ; "Мемлекеттік қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі Заңы ; "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы ; "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 мамырдағы Заңы ; "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 11 қаңтардағы Заңы ; "Ойын бизнесі туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында "электронды үкімет" қалыптастырудың, 2005-2007 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 10 қарашадағы N 1471 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында "электронды үкімет" қалыптастырудың 2005-2007 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 8 желтоқсандағы N 1286 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 26 сәуірдегі N 329 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне ойын бизнесі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 19 ақпандағы N 125 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : стратегиялық саясатты жүргiзу, туризм, спорт және ойын бизнесі саласындағы мемлекеттiк саясатты қалыптастыру және iске асыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Дене шынықтыруды, жоғары жетістіктер спортын және салауатты өмір салтын насихаттауды және дамытуды ұйымдастыруды қамтамасыз ету. Спортқа және туристік индустрияға инвестициялар тарту үшін қолайлы жағдайлар жасау. Өзінің қызметтік міндеттерін тиімді орындау және кәсіптік шеберлігін жетілдіру үшін қойылатын біліктілік талаптарға сәйкес, кәсіптік қызмет саласында білім беру бағдарламалары бойынша теориялық және практикалық білімді, іскерлікті және кәсіби дағдысын шыңдауды жүзеге асыру. Қазақстан Республикасында ойын бизнесі саласындағы қызметпен айналысу құқығына арналған лицензиялардың тізілімін жүргізу, ойын бизнесі саласындағы қызметті лицензиялауға қойылатын біліктілік талаптары мен белгіленген ережелерді сақтау бойынша тексерулер жүргізу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

001


Туризм және спорт саласын-
дағы уәкiлет-
тi ор-
ганның қызметiн қамтама-
сыз ету
2


001

Орталық органның аппараты

Туризм және спорт саласының құқықтық, экономикалық және ұйымдастыру негiзде-
рiн жасау. Мемлекеттік салалық (секторалдық) бағдар-
ламаларды iске асыру, туризм және спорт салаларының дамуына талдау жүргізу, ту-
ризм және спорт индус-
триясының әлемдiк тәжiрибесiн, оның iшiнде кластерлiк бастамалар шеңберiнде зерделеу және қорытындылау.
Туризм, ойын бизнесі,
дене шынықтыру және
спорт саласындағы
мемлекеттiк саясаттың
iске асырылуын бақылауды қамтамасыз ету, салалардың даму жай-күйiне мониторинг жүргізу және жаңа технологиялар әзiрлеу.
Ойын бизнесі саласындағы
заңмен бекітілген
біліктілік талаптарына
сай болуын қамтамасыз ету.
Дене шынықтыру-сауық-
тыру және спорттық қызмет көрсетулерге рұқсатнама берудi, дене шынықтыру және спорт бойынша қызмет ететін республикалық қоғамдық бiрлестiк-
терді аккредиттеудi бақылау мен қадаға-
лауды қамтамасыз ету. Қазақстан Республи-
касы туристiк қызмет
және ойын бизнесі
саласындағы заңнама-
сының орындауын бақы-
лау.
Халықаралық ынтымақ-
тастықты жүзеге асыру.
Дене шынықтыру және спорт мәселелерi, туристiк саланың индустриалдық-иннова-
циялық дамуы мәселеле-
рi бойынша семинарлар,
тренингтер өткiзу.
Ақпараттық-талдау материалдарын дайындау.

Жыл бойы

Қазақстан Республи-
касы Ту-
ризм және
спорт ми-
нистрлігі

2-1


102

Аумақтық
органдар
аппараттары

Жүктелген функцияларды
орындау үшін бекітілген сан лимиті
шегінде Қазақстан
Республикасы Туризм
және спорт
министрлігінің Туризм
индустриясы комитеті
аумақтық органын ұстау

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Туризм
және
спорт
министр-
лігінің
Туризм
индуст-
риясы
комитеті

3


007

Мемле-
кеттiк қызмет-
шiлердiң бiлiктi-
лiгiн арттыру

Мемлекеттiк қызметшi-
лердің бiлiктiлiгiн арттыруға байланысты  келесi тақырыптар бойынша қызметтердi сатып алу:
1) сапа менеджменті жүйесінде персоналды басқару;
2) сапа менеджменті
жүйесін құжаттау;
3) қонақ үй және ту-
ристік бизнестегі сапа
менеджменті жүйесі;
Мемлекеттік және ағыл-
шын тілдерін үйрету.

Жыл бойы

Қазақстан Республи-
касы Ту-
ризм және
спорт ми-
нистрлігі

4


009

Мемле-
кеттiк орган-
дарды материа-
лдық-
техника-
лық жа-
рақтан-
дыру

Қазақстан Республикасы
Туризм және спорт ми-
нистрлігінің Спорт комитетін және Туризм
индустриясы комитетінің
аумақтық органын
материалдық-техникалық
қамтамасыз ету.

Жыл бойы

Қазақстан Республи-
касы Ту-
ризм және
спорт ми-
нистрлігі

5


017

Ақпарат-
тық жүйелер-
дiң жұ-
мыс iс-
теуiн қамтама-
сыз ету және мемле-
кеттiк орган-
дарды ақпарат-
тық-тех-
никалық қамтама-
сыз ету

Шығын материалдарын, жинақтаушыларды, қо-
салқы бөлшектерді сатып алу. Техникалық
құралдарды сатып алу.
Материалдық емес ак-
тивтерді сатып алу. Байланыс қызметтеріне
ақы төлеу. Веб-сайтты
сүйемелдеу және оған
қызмет көрсету.

Жыл бойы

Қазақстан Республи-
касы Ту-
ризм және
спорт ми-
нистрлігі

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: туризм және спорт саласындағы нормативтiк қызметi; туризм, спорт және ойын бизнесі саласындағы актiлермен қамтамасыз ету ұйымдардың қызметiне жәрдемдесу;
      мемлекеттiк тiлдi кемiнде 34 адамға, ағылшын тiлiн кемiнде 9 адамға үйрету;
      мемлекеттiк қызметшiлердің кемiнде 8 адамның бiлiктiлiгiн арттыру;
      туризм және спорт мәселелерi бойынша кемiнде 6 семинар мен тренинг өткізу;
      кемiнде 15 ұйымды аккредиттеу.
      Түпкi нәтиже: туризм индустриясы мен спорттың одан әрi өсуiне қажеттi жағдай жасау;
      туристiк кластердi дамыту үшiн iрi инвесторларды тарту;
      әлемдiк спорт аренасында республика беделiн арттыруды қамтамасыз ету.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: орталық аппараттың 1 мемлекеттiк қызметшiсiн қаржыландырудың орташа шығыны 2373,5 мың теңге;
      бiр мемлекеттiк қызметшiнің бiлiктiлiгiн арттыруға жұмсалатын орташа шығын - 73,45 мың теңгеден астам емес;
      бiр мемлекеттік қызметшіге мемлекеттік тілдi үйретуге жұмсалатын орташа шығын - 26,94 мың теңгеден астам емес;
      бiр мемлекеттiк қызметшiге ағылшын тiлiн үйретуге жұмсалатын орташа шығын - 36,5 мың теңгеден астам емес.
      Уақтылығы: жоспарланған iс-шараларды белгiленген мерзiмде және жасалған шарттарға сәйкес орындау.
      Сапасы: мемлекеттiк қызметшілердiң қызметiн кәсiби деңгейiн арттыру арқылы жетілдiру; қазiргi экономикалық жағдайларға байланысты кәсiптiк мемлекеттік қызмет талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшiлердiң кәсіби дайындығын арттыру.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 , 2008.11.12. N 581д Қаулыларымен.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылға 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына       
53-ҚОСЫМША          

205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Спорт жөніндегі бiлiм беру объектiлерiн салу және реконструкциялау"
деген 002 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 13465 мың теңге (он үш миллион төрт жүз алпыс бес мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізі : "Дене шынықтыру және спорт туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 2 желтоқсандағы Заңының 17-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Дарынды балаларға арналған мектептерді мемлекеттік қолдау мен дамыту туралы" 1996 жылғы 24 мамырдағы N 3002 өкімі .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасында спортты дамыту, халықаралық спорт ареналарында жоғары көрсеткiштерге қол жеткiзу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : дарынды балалардың таңдаған спорт түрімен шұғылдануы үшiн қолайлы жағдайды қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

002


Спорт жөнінде-
гі білім
беру объекті-
лерін салу және ре-
констру-
кциялау

Астана қаласындағы
Қ. Мұңайтпасов атын-
дағы Республикалық
спортта дарынды бала-
ларға арналған мектеп-
интернаттың "Жас ба-
тыр" стадионын жоба-
лық-сметалық құжатта-
масын әзірлеу.

Қаңтар-желтоқ-сан

Қазақстан Республи-
касы Ту-
ризм және
спорт ми-
нистрлігі

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн
нәтижелер : Тікелей нәтиже: Астана қаласындағы Қ.Мұңайтпасов атындағы Республикалық спортта дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттың "Жас батыр" стадионының мемлекеттік сараптамадан өткен, белгіленген тәртіпте бекітілген жобалық-сметалық құжаттамасы.
      Соңғы нәтиже: спортта дарынды балаларға спортпен шұғылдануға және жаттығуға жағдай туғызу.
      Қаржы экономикалық нәтиже: жобаны іске асыру тиімділігін талдау нәтижелері бойынша.
      Уақтылығы: жасалған шарттар бойынша жұмыс орындау жоспарына сәйкес.
      Сапасы: құрылыс нормалары мен ережелерінің талаптарына сәйкес.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылға 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
54-ҚОСЫМША         

205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Спортта дарындылық көрсеткен балаларды оқыту және тәрбиелеу"
деген 003 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 1228337 мың теңге (бір миллиард екі жүз жиырма сегіз миллион үш жүз отыз жеті мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 14 және 31-баптары ; "Дене шынықтыру және спорт туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 2 желтоқсандағы Заңының 16 және 17-баптары ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Шығыс Қазақстан облысының Лениногор қаласын қайта атау туралы" 2002 жылғы 28 маусымдағы N 900 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Дарынды балаларға арналған мектептерді мемлекеттік қолдау және дамыту туралы" Өкімін жүзеге асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 16 қыркүйектегі N 1125 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Туризм және спорт жөніндегі агенттігінің "Лениногор қаласындағы спорттағы дарынды балаларға арналған республикалық мектеп-интернат" мемлекеттік мекемесін құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 19 маусымдағы N 673 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі Спорт комитетінің кейбір республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорындарының мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 6 шілдедегі N 579 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі Спорт комитеті Алматы қаласының "Шаңырақ" шағын ауданындағы "Спорттағы дарынды балаларға арналған республикалық мектеп-интернаты" мемлекеттік мекемесін құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 19 шілдедегі N 613 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : спортта дарынды балалардың жеке қабiлетiн дамыту және халықаралық деңгейдегi жоғары бiлiктiлiгi жоғары спортшыларды, олимпиадалық спорт түрлерi бойынша Қазақстан Республикасы құрама командаларына үмiткерлердi және мүшелерiн дайындау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : оқушылардың таңдаған спорт түрлерiмен шұғылдануы үшiн қолайлы жағдайлар жасау, сапалы оқу-жаттығу процесi мен жаттығу сабақтарын ұйымдастыру,  олардың денсаулығын нығайтуға және жан-жақты жетiлуге бағытталған жастар арасында дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмыстарын жүзеге асыру, олимпиадалық спорт түрлерi бойынша Қазақстан Республикасының құрама командаларын спортшылармен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзі-мі

Жауапты
орындаушы-лар

1

2

3

4

5

6

7

1

003


Спортта дарынды-лық көр-
сеткен балалар-
ды оқыту
және тәрбие-
леу
2


100

Спортта  дарынды-лық көр-
сеткен балалар-
ға ар-
налған респуб-
ликалық мектеп-
интер-
наттар

Мемлекеттiк жалпыға
бiрдей бiлім беру
стандарттарына сәйкес
оқу процесiн өткiзу
және дарынды балалар-
мен таңдаған спорт
түрлері бойынша жыл
бойы толық көлемде
оқу-жаттығу сабақта-
рын өткізу.
Спорт резервi мен
халықаралық дәрежедегi
спортшыларды даярлау.
Спорттық іс-шараларға
қатысу.
Негізгi құралдарды
сатып алу.
Mемлекеттік сараптама
қорытындысы мен жоба-
лық-сметалық құжат
негiзiнде күрделi
жөндеу жүргiзу (Мемле-
кеттік сараптаманың
2007 жылғы 2 мамырдағы
N 20-231/2007 қорытындысы).

Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касы Ту-
ризм және
спорт ми-
нистрлiгi-
нің Спорт
комитеті
Спортта
дарынды
балаларға
арналған
Қ.Мұңайт-
пасов
атындағы
республи-
калық
мектеп-ин-
тернат
Спортта
дарынды
балаларға
арналған
Қ.Ахметов
атындағы
республи-
калық мек-
теп-интер-
нат
Риддер қа-
ласындағы
спортта
дарынды
балаларға
арналған
республи-
калық мек-
теп-интер-
нат
"Шаңырақ"
шағын ауданын-
дағы
спортта
дарынды
балаларға
арналған
республи-
калық мек-
теп-интер-
нат

3


101

Олимпиа-
далық резерв және жо-
ғары спорттық шеберлiк мектеп-
терiнiң жұмыс iстеуiн қамтама-
сыз ету

Дарынды балалармен
таңдаған спорт түрлерi
бойынша толық көлемде
жыл бойы оқу-жаттығу
сабақтарын өткізу.
Спорт резервi мен
халықаралық дәрежедегі
спортшыларды даярлау.
Спорттық іс-шараларға
қатысу.
Олимпиадалық спорт
түрлері бойынша рес-
публика құрама коман-
даларына үмiткерлер
мен мүшелерін даярлау-
ды ұйымдастыру; оқу-
жаттығу сабақтарын
өткізу; республикалық
және халықаралық
спорт жарыстарына
қатысу. Су спорты
және қолданбалы спорт
түрлерi бойынша рес-
публикалық жоғары
спорт шеберлiгi
мектебiне негізгі құралдар сатып алу
үшін күрделі
трансферттер аудару.

Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касы Ту-
ризм және
спорт ми-
нистрлігі-
нің Спорт
комитеті

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тікелей нәтиже: спортта дарынды балаларға арналған Қ.Мұңайтпасов атындағы республикалық мектеп-интернаты оқушыларын оқытудың орташа жылдық контингенті - 260 оқушыны, спортта дарынды балаларға арналған Қ.Ахметов атындағы республикалық мектеп-интернаты оқушыларын оқытудың орташа жылдық контингенті - 385 оқушының, Риддер қаласындағы спортта дарынды балаларға арналған республикалық мектеп-интернатта оқушыларды оқытудың, орташа жылдық контингенті 150 оқушыны, "Шаңырақ" шағын ауданында спортта дарынды балаларға арналған республикалық мектеп-интернатта оқушыларды оқытудың орташа контингенті - 400 адамды құрайды.
Спортта дарынды балаларға арналған Қ.Мұңайтпасов атындағы республикалық мектеп-интернат оқушыларының дайындалуына жағдай жасау үшін сатып алу: спорттық мүкәмал - кемінде 19 дана, асхана жабдығы - кемінде 11 дана, медициналық жабдық - кемінде 3 бірлік, автомобиль - 1 бірлік.
Спортта дарынды балаларға арналған К.Ахметов атындағы республикалық мектеп-интернат оқушыларының, дайындалуына жағдай жасау үшін сатып алу: спорттық мүкәмал - кемінде 36 дана, асхана жабдығы - 1 дана, оқу кабинеттеріне арналған жабдық - 1 жиынтық, тұрмыстық техника - 1 бірлік.
Риддер қаласындағы спортта дарынды балаларға арналған республикалық мектеп-интернат оқушыларының, дайындалуына жағдай жасау үшін сатып алу: оқу кабинеттеріне арналған жабдық - 1 жиынтық, спорттық мүкәммал кемінде 73 бірлік, асхана жабдығы - кемінде 5 дана, жылу қазандығы.
"Шаңырақ" шағын ауданындағы спортта дарынды балаларға арналған республикалық мектеп-интернат оқушыларының, дайындалуына жағдай жасау үшін - кемінде 7 бірлік спорттық мүкәммал, кемінде 12 дана компьютер техникасын сатып алу.
К.Ахметов атындағы спортта дарынды балаларға арналған республикалық мектеп-интернаттың "Монтажник" спорт сауықтыру кешеніне күрделі жөндеу жүргізу.
Су спорты және қолданбалы спорт түрлері бойынша республикалық жоғары спорт шеберлігі мектебінің, оқушыларының дайындалуына жағдай жасау үшін жабдықтар сатып алу: қазіргі бессайыс бөліміне 3 спорт аты, спорт құрал-жабдығы - кемінде 31 дана.
Кемінде олимпиадалық спорт түрлері бойынша 80 оқу-жаттығу жиынын өткізу, 75 республикалық және 45 халықаралық жарысқа қатысу.
      Соңғы нәтиже: олимпиадалық спорт түрлері бойынша Қазақстан Республикасының құрама командаларын халықаралық деңгейдегі білікті спортшылармен толықтыру және материалдық-техникалық базаны жақсарту.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: мектеп-интернаттарда бір оқушыны оқытуға кететін шығынның құны - 766,3 мың теңге және олимпиада резерві мектептерінде бір спортшының даярлығына кететін шығынның құны - 292,9 мың теңгені құрайды.
      Уақтылығы: халықаралық дәрежеде 182 спортшы және республика құрама командаларына келешегі бар үміткерлер дайындап шығару, оқу жоспары бойынша оқушылар даярлау және оқу-жаттығу сабақтарын өткізу, спорттық іс-шараларды өткізу күнтізбелік жоспарына сәйкес спорттық іс-шараларға қатысу.
      Сапасы: республикалық және халықаралық жарыстарда, сондай-ақ Олимпиадалық ойындарда жүлделі орындарды иеленуге және жоғары нәтижелер көрсетуге қабілетті спортшыларды даярлау.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.       

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылға 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
55-ҚОСЫМША         

205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Спорт объектілерін салу және реконструкциялау"
деген 005 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 13869565 мың теңге (он үш миллиард сегіз жүз алпыс тоғыз миллион бес жүз алпыс бес мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12 N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Дене шынықтыру және спорт туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 2 желтоқсандағы Заңының 27-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2010 жылға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2006 жылғы 4 мамырдағы N 111 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында дене шынықтыру және спортты дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2006 жылғы желтоқсандағы N 230 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында дене шынықтыру және спортты дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 19 наурыздағы N 209 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : салауатты өмір салтын насихаттау, спортты дамыту және жоғары көрсеткіштерге қол жеткізу, халықаралық спорт аренасында Қазақстанның беделін арттыру, спортшыларды даярлауға жағдайлар туғызу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Алматыны және бүкіл Қазақстанды азия өңірінің спорт көшбасшыларына айналдыратын жоғары дәрежелі спортшылар даярлау үшін қажетті базаны, әлемдік стандарттағы дене шынықтыру-сауықтыру және спорт ғимараттарының кең желісін салу. Спорт ғимараттарының жағдайын жақсарту және халықты дене шынықтырумен және спортпен шұғылдануға бейімдеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

004


Спорт объекті-
лерін салу және ре-
конст-
рукция-
лау

Келесі объектілердің құрылысы бойынша бекі-
тілген жобалық-сме-
талық құжаттамаға сәйкес бюджеттік инвестициялық жоба-
ларды іске асыру және техникалық қадағалау жүргізу:
1) Алматы облысында республикалық олимпиа-
далық даярлық базасын салу (Мемлекеттік са-
раптаманың 24.03.2005 ж. N 7-140/05 жобасы бойынша қорытындысы);
2) Шучье қаласында республикалық шаңғы базасын салу (Мемле-
кеттік сараптаманың 13.01.2006 ж. N 2-11/06 (I кезегі) жұмыс жобасы бойынша қорытындысы);
3) Астана қаласында республикалық велотрек
салу (Мемлекеттік сараптаманың 21.09.2005 ж. N 2-667/05 жобасы бойынша қорытындысы);
4) Азия ойындарын өт-
кізу үшін шаңғы трам-
плиндерінің (К-90, К-120) құрылысын (Мем-
лекеттік сараптаманың 19.07.2007 ж. N 7-379/07 ТЭН бойынша қорытындысы), шаңғы және биатлон стадио-
нының құрылысын салу,
"Медеу" спорт кешенін
қалыпқа келтіру. Астана қаласында көп функционалдық Олимпиадалық даярлау орталығын салудың жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу.

Жыл бойы

Қазақстан Республи-
касы Ту-
ризм және
спорт ми-
нистрлігі

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 , 2008.11.12 N 581д , 2008.12.23  N 1205 Қаулыларымен.

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн
нәтижелер : Тікелей нәтиже: Астана қаласында күніне 290 адамды қабылдау қабілеті бар Республикалық велотректің құрылысын аяқтау; Алматы облысында күніне - 487 адамды қабылдау қабілеті бар Республикалық олимпиадалық дайындық базасын және Щучье қаласында күніне 380 адамды қабылдау қабілеті бар Республикалық шаңғы базасын салу (құрылыс-жөндеу жұмыстарының, жалпы құнының 68% мемлекеттік сараптамадан өткен, заңнамада белгіленген тәртіппен бекітілген жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес). Азия ойындарын өткізу үшін шаңғы трамплиндерінің (К-90, К-120) құрылысын, шаңғы және биатлон стадионының құрылысын салу, "Медеу" спорт кешенін қалыпқа келтіру. Астана қаласында көп функционалдық Олимпиадалық даярлау орталығын салудың жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу.
      Соңғы нәтиже: Республикалық спорт объектілерін пайдалануға беру велосипед спортынан жоғары дәрежелі спортшылардың, олимпиадалық спорт түрлері бойынша және шаңғы спорты бойынша халықаралық дәрежедегі спортшылардың даярлығы үшін, халықтың қыс мезгілінде белсенді демалуы үшін қолайлы жағдай жасауға мүмкіндік береді.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: инвестициялық жобаларды іске асырудың тиімділігіне бағалау жүргізудің негізінде анықталатын болады.
      Уақтылығы: жасалған шарттарға сәйкес орындалған жұмыс келісіміне сәйкес.
      Сапасы: құрылыс нормалары мен ережелерінің талаптарына сәйкес.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 , 2008.11.12 N 581д , 2008.12.23  N 1205 Қаулыларымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына        
56-ҚОСЫМША         

205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерiн дамытуды қолдау"
деген 006 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 87596 мың теңге (сексен жеті миллион бес жүз тоқсан алты мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Дене шынықтыру және спорт туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 2 желтоқсандағы Заңының 2-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында дене шынықтыру және спортты дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2006 жылғы 28 желтоқсандағы N 230 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында дене шынықтыру және спортты дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 19 наурыздағы N 209 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық  бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : ұлттық және бұқаралық  спорт түрлерiн дамыту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : халық арасында ұлттық және бұқаралық спорт түрлерiн дамытуға жағдай жасау, дене шынықтыру-спорт бiрлестiктерiнiң және спорт клубтарының жұмысын жандандыру, ұлттық спорт түрлерi мен халық ойындарын дамытуды бағдарламалық және әдiстемелiк қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

006


Бұқара-
лық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерінен күн-
тізбелік спорттық іс-
шараларға қатысу және өткізу.
Халық арасында дене
шынықтыру мен
бұқаралық спортты
дамыту; ұлттық спорт
түрлерін дамыту;
ұлттық және бұқаралық
спорт түрлері бойынша
республикалық және
халықаралық іс-шаралар
өткізу.
ҚР ардагерлерінің спартакиадасын өткізу,
жазғы Паралимпиядалық ойындарға және ТМД-ға
қатысушы мемлекеттер-
дің халықаралық спорт ойындарына қатысу.
Ұлттық спорт түрлерi бойынша спортшылар мен
жаттықтырушыларды спорттық мүкәммалмен
және киіммен
қамтамасыз ету.

Қаңтар-желтоқ-сан

Қазақстан Республи-
касы Ту-
ризм және
спорт ми-
нистрлі-
гінің Спорт комитеті

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн
нәтижелер : Тiкелей нәтиже: ұлттық және бұқаралық спорт түрлерi бойынша кемiнде 10 оқу-жаттығу жиынын, 42 республикалық жарыс өткiзу және 20 халықаралық жарысқа қатысу және Паралимпиадалық ойындарға қатысу.
      Соңғы нәтиже: халықтың әртүрлi жiктерiн ұлттық спорт түрлерi мен халық ойындарымен шұғылдануға тарту арқылы салауатты өмiр салтын енгiзу.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: 1 іс-шараға жұмсалатын шығынның орташа құны - 1199,9 мың теңге.
      Уақтылығы: республикалық және халықаралық жарыстардың күнтізбелiк жоспарына сәйкес бұқаралық және ұлттық спорт түрлерi бойынша iс-шаралар өткiзу.
      Сапасы: ұлттық спорт түрлерiн дамыту және халық арасында оны кеңiнен таныту арқылы Қазақстан Республикасының беделiн арттыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына       
57-ҚОСЫМША      

205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Спорт саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер"
деген 007 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 42800 мың теңге (қырық екі миллион сегіз жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Дене шынықтыру және спорт туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 2 желтоқсандағы Заңының 20-бабы ; "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шілдедегі Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында дене шынықтыру және спортты дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2006 жылғы 28 желтоқсандағы N 230 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының спортшыларын кезекті 2006 жылғы Туриндегі (Италия Республикасы) XX қысқы және 2008 жылғы Пекиндегі (Қытай Халық Республикасы) XXIX жазғы Олимпиада ойындарына қатысуға даярлау жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 30 наурыздағы N 286 қаулысы ; "Қазақстан Республикасында дене шынықтыру және спортты дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 19 наурыздағы N 209 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны-қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : халықаралық спорт аренасында жоғары нәтижелерге қол жеткiзу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : тағаммен, медициналық-биологиялық және қалпына келтіру препараттарымен қамтамасыз ету жөнінде ғылыми-әдістемелік ұсынымдар әзірлеу, жаттығудың жаңа әдістерін қолдану жолымен спортшылардың ағзаларының функционалдық мүмкіндіктерін арттыру. Ғылыми негізде жаттығу мен жарысу жүктемелерінің, демалудың, тамақтанудың, қалпына келтіру құралдарының қатаң теңгермелік жүйесін жасау, жұмыс қабілетін ынталандыру және спортшы ағзасының функционалдық қорын жұмылдыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

007


Спорт саласын-
дағы қолдан-
балы ғы-
лыми зерттеу-
лер

Спорт саласында 4 тақырып бойынша қол-
данбалы ғылыми зерт-
теулер жүргізу:
1) орта таулы, биiк
таулы және жасанды
гипоксия жағдайында
спортшыларды
даярлаудың тиiмдi
әдiстемесiн әзірлеу;
2) Пекин қаласындағы XXIX жазғы Олимпиада ойындарына бетке ұстар
спортшыларды психоло-
гиялық тұрғыда
даярлау;
3) Қазақстан Респуб-
ликасының жоғары бi-
лiктi спортшылары
арасында аурушаңдықпен
спорттық жарақаттанушылықтың
алдын алу және деңгейін төмендету;
4) Қазақстан Республи-
касы ұлттық құрама командаларының олим-
пиада ойындары мен әлем чемпионаттарына дайындалу технология-
сын жетілдіру.

Қаңтар-желтоқсан

Қазақстан Республи-
касы Ту-
ризм және
спорт ми-
нистрлі-
гінің Спорт комитеті

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн
нәтижелер : Тікелей нәтиже: 4 тақырып бойынша жүргізілген ғылыми зерттеулер негізінде:
орта таулы, биік таулы және жасанды гипоксия жағдайында оқу-жаттығу жиындарын өткізу, спорттық жүктемелерді жоспарлау жөнінде әдістемелік, спортшылардың психикалық-эмоционалдық және дене бітімінің жай-күйін қамтамасыз ету және олардың денсаулығын сақтауға арналған, жоғарыбілікті спортшылар арасында аурушаңдық пен спорттық жарақаттанушылықтың алдын алу және олардың денсаулығын сақтау жөнінде әдістемелік ұсынымдар.
Қазақстан Республикасы ұлттық құрама командаларын олимпиада ойындары мен әлем чемпионаттарына дайындаудың жаңа технологиялары әзірленетін болады.
      Соңғы нәтиже: спорт саласын қызметтермен қамтамасыз етудің тұрақты және дамымалы жүйесі қалыптасатын болады.
      Қаржы-экономикалық тиімділігі: 1 ғылыми жобаны іске асыруға кететін шығынның орташа құны - 10 700 мың теңге.
      Уақтылығы: ғылыми жобалардың уақтылы әзірленуін қамтамасыз ету; Жоспарланған іс-шараларды уақтылы өткізу.
      Сапасы: біліктілігі жоғары спортшыларды дайындау.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
58-ҚОСЫМША       

205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Мемлекеттiк сыйлықтар"
деген 008 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 190 мың теңге (бiр жүз тоқсан мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Жазушы Сейдахмет Бердiқұловты мәңгiлiк есте қалдыру туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнің 1994 жылғы 2 желтоқсандағы N 1363 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : спорт және дене шынықтыру туралы үздiк жарияланымдары үшiн журналистерді ынталандыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : спорт және дене шынықтыру туралы үздiк жарияланымдары үшiн журналистерге мемлекеттiк сыйлық төлеудi қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны іске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

008


Мемлеке-
ттік сыйлық-
ақылар

Yш сыйлықты тапсыру үшiн дипломдар әзiр-
леу, сондай-ақ бай-
қауды ұйымдастыру және
спорт пен дене шынық-
тыру туралы үздiк жарияланымдары үшін үздiк журналистерге сыйлықтар төлеу.

Желтоқ-сан

Қазақстан Республи-
касы Ту-
ризм және
спорт ми-
нистрлі-
гінің Спорт комитеті

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн
нәтижелер : Тiкелей нәтиже: дене шынықтыру туралы жарияланымдары үшiн үздiк журналистерге арналған 3 мемлекеттiк сыйлықтарды төлеу.
      Түпкi нәтиже: жарияланған ең үздiк еңбектерi үшiн журналистердi, Қазақстан Республикасының спорт саласындағы көрнектi өкiлдердi ынталандыру.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: 1 мемлекеттiк сыйлыққа төленетін орташа шығынның құны - 63,3 мың теңге.
      Уақтылығы: жоспарланған мемлекеттiк сыйлықтарды төлеудi қамтамасыз ету.
      Сапасы: бұқаралық ақпарат құралдары қайраткерлерiне мемлекеттiк қолдауды күшейту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына       
59-ҚОСЫМША          

205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi     

2008 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне спорт объектiлерiн дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi"
деген 009 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 5033487 мың теңге (бес миллиард отыз үш миллион төрт жүз сексен жеті мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасы Президентiнің "Астана қаласының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2006-2010 жылға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2006 жылғы 4 мамырдағы N 111 Жарлығы , Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында дене шынықтыру және спортты дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2006 жылғы 28 желтоқсандағы N 230 Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : халықтың салауатты өмiр салтын қамтамасыз ету, дене шынықтыру мен спортты дамыту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : спорттың инфрақұрылымын дамыту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

009


Облыстық бюджет-
терге, Астана және Алматы қалала-
рының бюджет-
терiне спорт объектi-
лерiн дамытуға берiле-
тiн ны-
саналы даму трансфе-
рттерi

"2008 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Рес-
публикасының Заңын іске асыру туралы" Қа-
зақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 12 желтоқсандағы N 1223 қаулысының N 3 қосымшасындағы соманың
шегінде және тізбе бойынша заңнамада бел-
гіленген тәртіппен мыналарды салудың бе-
кітілген сметалық-жо-
балық құжаттамаларына сәйкес іс-шараларға спорт объектілерін дамытуға облыстық бюджеттер, Астана мен Алматы қалаларының бюджеттеріне арналған мақсатты трансферттер-
ді аудару:
- Астана қаласында теннис корты (Мемле-
кеттік сараптаманың 08.05.2007 ж. N 2-230/07 жобасы бойынша қорытындысы);
- Астана қаласында
коньки тебу стадионы, оның ішінде тауар жеткізілмеген, толық жеткізілмеген немесе сапасыз жеткізілген жағдайда Тапсырыс берушіге оның төлеген аванс сомасының сөзсіз қайтарылуын қамтамасыз ететін сақтандыру полисін мердігер ұйым беретін болса, материалдар мен жабдықтарға оның құнының елу пайызынан аспайтын мөлшерде аванс аудару
(Мемлекеттік сарапта-
маның 29.06.2007 ж. N
2 - 371/07 жұмыс жобасы бойынша қорытындысы);
- Алматы облысы Тал-
дықорған қаласында Жансүгіров көшесінде спорт сарайы (Мемле-
кеттік сараптаманың 13.03.2007 ж. N 7-117-1/07 (1 кезеңі) жұмыс жобасы бойынша қорытындысы);
- Қызылорда облысы Арал қаласында спорт-
тық-сауықтыру кешені (Мемлекеттік сарапта-
маның 11.07.2007 ж. N 13-210/07 "Л" жұмыс
жобасы бойынша қоры-
тындысы).

Қаңтар-желтоқ-сан

Қазақстан Республи-
касы Туризм және спорт ми-
нистрлi-
гi, Аста-
на қала-
сының, Алматы және Қызылорда облысының әкімдері

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.12.23 N 1205 Қаулысымен.

     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: Астана қаласында теннис кортын және Қызылорда облысы Арал қаласында спорттық-сауықтыру кешені құрылысын аяқтау;
Астана қаласында коньки тебу стадионын және Алматы облысы Талдықорған қаласында мұзды сарайын, салу жөніндегі жұмыс көлемін орындау.
      Соңғы нәтиже: тұрғындардың салауатты өмір салтын қамтамасыз ету үшін спорт объектілерін іске қосу.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: жобаларды iске асырудың тиімділігін талдау нәтижелері бойынша.
      Уақтылығы: жұмыс өнiмдiлiгiнiң кестесiне және жасалған шарттарға сәйкес.
      Сапасы: құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына       
60-ҚОСЫМША          

205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау"
деген 010 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 401269 мың теңге (төрт жүз бір миллион екі жүз алпыс тоғыз мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Дене шынықтыру және спорт туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 2 желтоқсандағы Заңының 4 және 28-баптары ; "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңы ; "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау, білім және спорт министрлігінің мекемелерін қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 тамыздағы N 1264 қаулысы ; "Білім беру ұйымдарында оқитындардың жекелеген санаттарына мемлекеттік стипендияларды тағайындау мен төлеудің ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 10 желтоқсандағы N 1903 қаулысы , "Жастар арасынан орта және жоғары кәсіптік оқу орындарында мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде оқитындар үшін өтемақы төлеу арқылы жеңілдікпен жол жүру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 18 шілдедегі N 736 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : қоғамның дене шынықтыру және спорт саласында орта кәсіптік білімі бар білікті мамандар даярлау жөніндегі әлеуметтік-экономикалық қажеттіліктерін қанағаттандыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : дене шынықтыру және спорт саласына орта кәсіптік білімі бар мамандар даярлау үшін оқу процесін ұйымдастыруға қажетті жағдайлар жасау, насихатталатын олимпиадалық спорт түрлері бойынша Қазақстан Республикасының құрама командаларын жоғары білікті спортшылармен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

010


Техника-
лық және
кәсіп-
тік, ор-
та бі-
лімнен кейінгі білім беру ұйымда-
рында мамандар даярлау

Білім берудің мемле-
кеттік жалпыға бірдей
міндетті стандарттарына
сәйкес оқу процесін өткізу.
Оқу, әдістемелік, мәдени ағарту, дене шынықтыру және спорт-
тық жұмысты біріктір-
ген білім беру қызме-
тін жүзеге асыру. Білім берудің мемле-
кеттік тапсырысына сәйкес жыл сайын Қа-
зақстан Республикасы
Үкіметінің қаулысымен бекітілген орта кәсіп-
тік білімі бар маман-
дар даярлау үшін оқу-
шылар қабылдау.
Республикалық спорт колледжіне мемлекеттік
білім беру тапсырысы бойынша оқитындарға қысқы және жазғы де-
малыс кезінде жеңіл-
дікпен жол жүруіне ақшалай өтемақы төлеу үшін трансферттер аудару. Республикалық спорт колледжіне не-
гізгі құралдар сатып алуға және Республика-
лық спорт колледжінің ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізу үшін күрделі трансферттер аудару (Мемлекеттік сараптаманың 2007 жылғы 1 шілдедегі N 7-285/07 қорытындысы).

Жыл бойы

Қазақстан Республи-
касы Туризм және спорт министр-
лiгінің
Спорт
комитеті

7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тікелей нәтиже: оқушылардың кем дегенде 13 халықаралық жарысқа даярлану және қатысу. Республикалық спорт колледжінде жылдық орташа контингенті 238 адамды оқыту. Республикалық спорт колледжінде мамандар даярлауға жағдайлар жасау үшін негізгі құралдар сатып алу: кемінде 2 жиынтық жиһаз, тұрмыстық техника - кемінде 5 бірлік, көшірме-көбейту аппараты, мінбе. Республикалық спорт колледжінің ғимаратына күрделі жөндеу жүргізу.
      Соңғы нәтиже: спорт ұйымдарында еңбекке орналасатын түлектердің үлесі - 60 пайызды, жоғары оқу орындарында оқуын жалғастыратын түлектердің үлесі - 40 пайызды құрайды.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: бір оқушыны оқытуға кететін шығынның орташа құны - 535,0 мың теңге.
      Уақтылығы: дене шынықтыру және спорт саласына кемінде 76 - орта кәсіптік білімі бар білікті мамандар даярлап шығару.
      Сапасы: біліктілігі жоғары мамандармен қамтамасыз ету арқылы дене шынықтыру және спорт саласын дамыту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына       
61-ҚОСЫМША          

205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Қазақстанның туристiк имиджiн қалыптастыру"
деген 011 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 505543 мың теңге (бес жүз бес миллион бес жүз қырық үш мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 13 маусымдағы Заңының 4, 8, 9,   14, 26-баптары , Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында туризмді дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы" 2006 жылғы 29 желтоқсандағы N 231 Жарлығы , "Экономиканың маңызды секторларында пилоттық кластерлерді құру мен дамыту жөніндегі жоспарларды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 25 маусымдағы N 633 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 26 сәуірдегі N 329 қаулысы , "Қазақстан Республикасында туризмді дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 28 ақпандағы N 156 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстанның тартымды туристік объектісі ретінде имиджін жоғарылату және Қазақстанды орталық азия аймағының туристік орталығына айналдыруда туристік кластерді дамыту мен бәсекеге қабілетті туристік индустрияны құру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : туризм индустриясын дамыту үшін қолайлы инвестициялық климат тудыру; ұлттық тур өнімді қалыптастыру және оның сапасын әлемдік деңгейге сай қамтамасыз ету; туризм индустриясына жаңа технологиялар мен ғылыми әзірлемелерді енгізу; Қазақстанның халықаралық туристік имиджін нығайту мақсатында ірі халықаралық іс-шаралар мен форумдар ұйымдастыру және қатысу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

011


Қазақс-
танның туристікимиджін қалыпта-
стыру

Қазақстанның Дуниежү-
зілік туристік ұйымның
Еуропа үшін комиссия-
сының кезекті отырыс-
тарына қатысу; Қазақ-
стан Республикасының туристік имиджін көте-
ру мақсатында Қазақс-
тан Республикасының туристік слоганы мен брэндін әзірлеу бойын-
ша жыл сайын ұлттық конкурс өткізу.
Туристік саланы дамыту
және туристік индуст-
рия үшін кадрларды даярлау мәселелері
бойынша республикалық  семинарлар және кеңес-
тер өткізу;
Шетелдік мамандарды шақырумен халықаралық конференция өткізу;
Туризмді дамыту мәсе-
лелер бойынша ақпарат-
тық-әдістемелік
құралдар әзірлеу және басып шығару;
Қазақстан
Республикасында
шетелдік жетекші ту-
ристік операторлар мен
БАҚ өкілдері үшін ақ-
параттық турлар өткі-
зу;
Қазақстанның туристік
болашағы туралы
жарнамалық-ақпараттық
материалдарды шетелдік
БАҚ-та өндіру;
Қазақстанның туристік
болашағы туралы жар-
намалық-ақпараттық ма-
териалдарды шығару Іле-Балқаш регатасын өткізу;
"Сарқылмас саяхат"
қазақстандық туристік жәрмеңкесін (жылжыма-
лы) өткізу;
Берлин қаласындағы
(Германия) "ІТВ", Сеул
қаласындағы (Оңтүстік Корея) "КОТFА", Токио қаласындағы (Жапония)
"JАТА", Лондон қала-
сындағы (Англия) "WТМ", Штутгарт қала-
сындағы (Германия) "SМТ", Пекин қаласын-
дағы (Қытай Халық Республикасы) "СОТТМ", Мадрид қаласындағы (Испания) "FITUR", Мәскеу қаласындағы (Ресей Федерациясы)
"МІТТ", Мәскеу қала-
сындағы (Ресей Федера-
циясы) "ІТМ", Алматы қаласындағы "КІТF -
2008" "Туризм и Путешествие" халықара-
лық туристік көрмеле-
ріне қатысу.

Жыл бойы

Қазақстан Республи-
касы Ту-
ризм және
спорт ми-
нистрлi-
гiнің Ту-
ризм ин-
дустриясы комитеті

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн
нәтижелер : Тікелей нәтиже:
1) республиканың туристік әлеуетін танымал ету мақсатында Қазақстанның халықаралық тоғыз туристік іс-шараларға қатысуын қамтамасыз ету;
2) ішкі туризмді дамытуға және шетелдік туристерді тартуға жәрдемдесу мақсатында сегіз ішкі туристік іс-шара өткізу, соның ішінде халықаралық конференция және үш республикалық семинарлар және кеңестер өткізу;
3) туристік мүмкіндіктер туралы жарнамалық және ақпараттық-анықтамалық өнімдерді 121 мың дана етіп басып шығару, Қазақстан туризмі туралы ақпараттық вакуумды жою мақсатында туристік болашақ туралы бейнематериалдарды әлемдік арналардан жылына кемінде 500 рет көрсету;
4) Азиядағы жаңа туристік бағыт ретінде Қазақстан Республикасына қызығушылықты ынталандыру мақсатында жыл сайын туристік слоган мен брендті әзірлеу бойынша ұлттық конкурс өткізу;
5) Қазақстан Республикасының халықаралық туристік қоғамдастыққа енуін белсендіру мақсатында Қазақстанның Дүниежүзілік туристік ұйымының Еуропа үшін кезекті комиссиясының отырыстарына қатысу.
      Соңғы нәтиже: туристік қызмет көрсетулердің халықаралық нарығында бәсекеге қабілетті ұлттық туристік өнімді жетілдіру және іске асыру;
      әлеуетті туристердің Қазақстанның мүмкіндіктері туралы хабардарлығын арттыру;
      жергілікті халық пен шетелдік азаматтардың арасында туристік мүмкіндіктерді танымал ету;
      Қазақстанның оң туристік беделін қалыптастыру;
      ұлттық туристік өнімнің тартымдылығын арттыру және бәсекеге қабілетті туристік индустрия құру;
      туризм саласындағы даму және мемлекеттік-жеке серіктігі мәселелер бойынша тәжірибемен алмасу.
      Қаржы-экономикалық тиімділігі:
      Қазақстанның халықаралық туристік іс-шараларға қатысуын қамтамасыз етуге орташа шығыс - 21468,88 мың теңге;
      ішкі туристік іс-шараны өткізуге орташа шығыс - 5778,3 мың теңге;
      туризмді дамыту мәселелері бойынша бір ақпараттық-анықтамалық материалды жасау мен басып шығаруға орташа шығыс - 0,353 мың теңге;
      Қазақстанның туристік әлеуетті жайлы бір жарнамалық-анықтамалық материалды шығару үшін - 1,728 мың теңге;
      шетел БАҚ-да Қазақстанның туристік әлеуеті жайлы жарнама-ақпараттық материалды эфирге шығарудың орташа құны - 359,14 мың теңге.
      Уақтылығы: Осы бюджеттік бағдарламаның шеңберінде іс-шараларды 2008 жылы және іске асыру Қазақстанның халықаралық туристік оқиғаларға қатысуы жөніндегі жұмысты жалғастыруға және жандандыруға, өзіндік іс-шаралар өткізуге және туризм саласына инвестициялар мен жеке капиталды тарту үшін жағдайлар туғызуға мүмкіндік береді.
      Сапасы: Туризм үшін тартымды ел ретінде Қазақстанның туристік беделін нығайту. Елдің туристік әлеуеті мен туристік қызметтердің сапасын жетілдіру.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына        
62-ҚОСЫМША           

205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Жоғары жетiстiктер спортын дамыту"
деген 012 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 4526064 мың теңге (төрт миллиард бес жүз жиырма алты миллион алпыс төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Дене шынықтыру және спорт туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 2 желтоқсандағы Заңының 2, 4, 15, 18, 25, 30-баптары ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында дене шынықтыру және спортты дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2006 жылғы 28 желтоқсандағы N 230 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының дене тәрбиесі дайындығының Президенттік сынақтары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 24 маусымдағы N 774 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының спортшыларын кезекті 2006 жылғы Туриндегі (Италия Республикасы) XX қысқы және 2008 жылғы Пекиндегі (Қытай Халық Республикасы) ХХІХ жазғы Олимпиадалық ойындарына қатысуға даярлау жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 30 наурыздағы N 286 қаулысы ; "Қазақстан Республикасында дене шынықтыру және спортты дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 19 наурыздағы N 209 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі Спорт комитетінің "Бокстан олимпиадалық даярлау орталығы", "Күрес турлері бойынша олимпиадалық даярлау орталығы", "Велосипед спортынан олимпиадалық даярлау орталығы", "Ауыр атлетикадан олимпиадалық даярлау орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорындарын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 4 мамырдағы N 359 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : жоғары спорттық нәтижелерге қол жеткiзу және халықаралық спорт аренасындағы Қазақстан Республикасының беделiн нығайту.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi : Спорт түрлерi бойынша Қазақстан Республикасының құрама командаларына олимпиадалық резерв даярлау, республикалық және халықаралық спорттық iс-шараларды ұйымдастыру және Қазақстан Республикасының құрама командаларының спорт түрлері бойынша халықаралық жарыстарға қатысуы, республика құрама командаларын ұйымдық медициналық қамтамасыз ету, халық арасында дене шынықтыру мен спортты насихаттау және патриоттық тәрбие беру, құрама командалар спортшыларының шеберлігін арттыру және дамыту үшін қажетті жағдайлар жасау, спортшылар мен жаттықтырушыларға әлеуметтік қолдау көрсету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

012


Жоғары жетіс-
тіктер спортын дамыту

Спорт түрлерінен ха-
лықаралық деңгейдегі спортшылар мен спорт резервін даярлау, спорттың түрлері бойынша республикалық жарыстар, оқу-жаттығу жиындарын өткізу және халықаралық жарыстарға
қатысу (Азия, Еуропа, әлем чемпионаттары мен әлем кубогына, ҚР біріншіліктеріне, кубоктарына және
басқа халықаралық турнирлерге, Пекин қ., (Қытай) XXIX
жазғы Олимпиада ойындарына, "Азия балалары" IV халықара-
лық ойындарына Саха Республикасы (Якутия),
Қазақстан Республика-
сының Қысқы спартакиа-
дасын өткізу), ұлттық штаттық командаларды материалдық қамсыздан-
дыру, спорт түрлері-
нен Қазақстан Респуб-
ликасы ұлттық құрама командасының мүшелерін
халықаралық ресми жарыстарға қатысу
кезінде бір мәрте сақтандыру.
Спорт түрлерінен же-
текші спортшылар мен
олардың жаттықтырушы-
ларын, соның ішінде шет елдерден жаттықты-
рушыларды келісім-шарт
негізінде жұмысқа тарту.
"Жыл спортшысы" рес-
публикалық конкурсын өткізу.
Олимпиадалық спорт түрлерінен КСРО және
Қазақстан Республика-
сы құрама командала-
рында болған және кемінде жиырма жыл еңбек өтілі бар спор-
тшыларды және жаттық-
тырушыларды олимпиа-
далық ойындардың чем-
пиондары мен жүлде-
герлерін, әлем чемпио-
натының жеңімпаздарын заңнамада белгіленген тәртіппен және мөлшер-
де өмір бойы материал-
дық қамсыздандыру.
Спортшыларды диспан-
серлік қадағалау және
емдеу.
Спорт түрлерінен спор-
тшыларға, республика-
лық құрама командалар-
дың мүгедектеріне ме-
дициналық консульта-
тивтік кеңес беру.
Спорттық іс-шаралар мен оқу-жаттығу жиын-
дарына қатысушыларға
медициналық қызмет көрсету. Спорттық іс-
шаралар мен оқу-жатты-
ғу жиындарына қатысу-
шыларды қамтамасыз етуге белгіленген нормаларды есепке ала отырып, фармакология-
лық қалпына келтіру құралдарын, витаминді және белоктық-глюкоза-
лық препараттарды, сондай-ақ халықаралық
және республикалық спорт жарыстарының қарсаңында ағзадағы анаболик-стероидтердің және пептидті гормон-
дардың болуын анықтау үшін допингке қарсы зертханада тестілеуден
өткізу үшін арнаулы
жабдықтар, химиялық
реактивтер мен меди-
каменттер сатып алу.
Жазғы және қысқы олимпиадалық спорт түрлері бойынша олим-
пиадалық даярлау орта-
лықтарында олимпиада
резервін даярлау.
Республикалық олимпиа-
далық даярлау орталық-
тарының спортшыларын
мүкәмалмен және киім-
мен қамтамасыз ету.
Спорт түрлерінен Қа-
зақстан Республика-
сының командаларына
алынған спортшыларды,
жаттықтырушыларды ма-
териалдық қамсыздан-
дыруға арналған күрде-
лі трансферттер, сон-
дай-ақ спорт түрлері-
нен Қазақстан Респуб-
ликасының ұлттық құра-
ма командаларына қа-
былданғандар үшін спорттық мүкәмал сатып
алуға Ұлттық штаттық командалар дирекция-
сына күрделі трансфер-
ттер аудару.
Республикалық спорттық
медицина және оңалту
орталығы мен Республи-
калық допингке қарсы
зертхана үшін медици-
налық жабдықтар сатып алуға, Республикалық
олимпиадалық даярлау
орталықтарына негізгі құралдар сатып алу үшін күрделі трансфер-
ттер аудару.

Жыл бойы

Қазақстан Республи-
касы Ту-
ризм және
спорт ми-
нистрлі-
гінің Спорт комитеті

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн
нәтижелер : Тікелей нәтиже: Қазақстан Республикасы ұлттық құрама командалары мүшелерінің жазғы Олимпиада ойындарында спорттың 24 түрінен және басқа халықаралық спорттық іс-шараларда орта есеппен спорттың 64 түрінен қатысу. Орта есеппен 680 оқу-жаттығу жиынын, 360 республикалық жарыс өткізу және спорт түрлерінен 480 халықаралық жарысқа қатысу. Жеткіншектер мен жасөспірімдер арасындағы әлем және Азия чемпионаттарын қоса алғанда халықаралық жарыстардың жеңімпаздары мен жүлдегерлерін, спорт шеберлері мен халықаралық дәрежедегі спорт шеберлерін даярлау. Кемінде 2560 адам республика құрама командалары спортшыларын диспансерлік қадағалау және емдеу. Спорт түрлерінен республиканың ұлттық құрама командаларын сапалы ұйымдастыру мақсатында Ұлттық штаттық командалар және спорт резерві дирекциясына кемінде 140 дана спорттық мүкәмал сатып алу, компьютерлер жинағы - кемінде 4 дана, кеңсе техникасы - кемінде 10 дана.
Олимпиадалық спорт түрлерінен КСРО және Қазақстан Республикасы құрама командаларында болған және кемінде жиырма жыл еңбек өтілі бар спортшыларды және жаттықтырушыларды олимпиадалық ойындардың чемпиондары мен жүлдегерлері, әлем чемпионатының жеңімпаздарына - кемінде 110 адамға заңнамада белгіленген тәртіппен және мөлшерде өмірлік материалдық қамсыздандыру төлеу.
Республикалық олимпиадалық даярлау орталықтарында спортшыларды даярлауды жақсарту үшін: спорттық мүкәмал кемінде 128 бірлік, компьютерлер жинағы - кемінде 4 дана, кеңсе техникасы - кемінде 2 дана, тұрмыстық техника кемінде 16 дана, жиһаз - кемінде 12 дана, автокөлік - 2 бірлік сатып алу.
Спорт түрлерінен Қазақстан Республикасы ұлттық құрама командалары спортшыларының денсаулығын жақсарту үшін республикалық спорттық медицина және оңалту орталығына және допингке қарсы зертханаға кемінде 33 дана медициналық және арнайы жабдық, компьютерлер жинағы - кемінде 3 дана, кеңсе техникасы кемінде 1 дана сатып алу.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: бір спортшыны дайындауға кететін шығынның орташа құны - 2256,2 мың теңге.
      Соңғы нәтиже: жоғары сыныпты спортшылар даярлау жүйесін жетілдіру. Ересектер, жастар мен жасөспірімдер арасында республиканың құрама командалары мүшелерінің халықаралық жарыстарда, соның ішінде Олимпиада ойындарында, Әлем, Азия, Европа чемпионаттарында, Орталық Азия ойындарында, Спартакиадада табысты өнер көрсету және материалдық-техникалық базаны жақсарту.
      Уақтылығы: республикалық және халықаралық жарыстардың күнтізбелік жоспарына сәйкес іс-шаралар өткізу.
      Сапасы: спорт түрлерінен Қазақстан Республикасы ұлттық құрама командалары спортшыларының халықаралық деңгейдегі рейтингін арттыру және әлемдік спорт аренасында Қазақстан спортының беделін нығайту, дене шынықтыру және спорт құралдары арқылы салауатты өмір салты қағидаттарын енгізу.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.

                                          Қазақстан Республикасы
                                                Үкіметінің
                                        2007 жылғы 12 желтоқсандағы
                                             N 1224 қаулысына
                                              62-1-қосымша

       Ескерту. 62-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.

    205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
                 Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
021 "Бурабай" арнайы экономикалық аймағын дамыту"
деген республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны: 48 257 мың теңге (қырық сегіз миллион екі жүз елу жеті мың теңге).
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 13 маусымдағы Заңы , Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында туризмді дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы" 2006 жылғы 29 желтоқсандағы N 231 Жарлығы , Қазақстан Республикасы Президентінің "Бурабай" арнайы экономикалық аймағын құру туралы" 2008 жылғы 15 қаңтардағы N 512 Жарлығы , "Экономиканың маңызды секторларында пилоттық кластерлерді құру мен дамыту жөніндегі жоспарларды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 25 маусымдағы N 633 қаулысы, "Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 26 сәуірдегі N 329 қаулысы , "Қазақстан Республикасында туризмді дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 28 ақпандағы N 156 қаулысы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: қазақстандық және шетелдік келуші туристердің қажеттіліктерін қамтамасыз және қанағаттандыра алатын тиімділігі жоғары және бәсекеге қабілетті туристік инфрақұрылым құру.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: "Бурабай" арнайы экономикалық аймағын құру бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу.
       6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:  

N п/п

Бағдарлама коды

Кіші бағдарлама коды

Кіші бағдарламалардың атауы

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

021


"Бурабай" арнайы экономикалық
аймағын дамыту

1) "Бурабай" арнайы экономикалық аймағы территориясын қоршау жұмыстарын жүргізу;
2) "Бурабай" арнайы экономикалық аймағы аумағында әкімшілік ғимаратын салуға арналған жобалық-сметалық құжатын әзірлеу.

Маусым желтоқсан

Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің Туризм индустриясы комитеті

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:
      Тікелей нәтиже: "Бурабай" арнайы экономикалық аймағы аумағында әкімшілік ғимаратын салуға арналған жобалық-сметалық құжатын әзірлеу;
      "Бурабай" арнайы экономикалық аймағы территориясын қоршау бойынша келісім-шарт жасау.
      Соңғы нәтиже: "Бурабай" арнайы экономикалық аймағы территориясын қоршау, "Бурабай" арнайы экономикалық аймағы аумағында әкімшілік ғимараты құрылысының жобалық-сметалық құжатын бекіту.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуын жеделдету, аймаққа инвестиция тарту, жаңа жұмыс орындарын құру.
      Уақтылығы: "Бурабай" арнайы экономикалық аймағын құру және дамыту бағдарламасын орындау.
      Сапасы: "Бурабай" арнайы экономикалық аймағына қатысушылар тарапынан арыздардың болмауы.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына        
63-ҚОСЫМША           

205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрес"
деген 104 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 11510 мың теңге (он бiр миллион бес жүз он мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Дене шынықтыру және спорт туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 2 желтоқсандағы Заңының 8-бабы ; "Қазақстан Pеспубликасындағы туристiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасы 2001 жылғы 13 маусымдағы Заңы ; "Қазақстан Pecпубликасында нашақорлыққа және  есірткі бизнесіне қарсы күресудің 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2006 жылғы 5 сәуiрдегi N 240 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2006 жылғы 26 сәуірдегі N 329 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасында нашақорлық пен есірткі бизнесіне қарсы әрекеттің тиімділігін одан әрі тарату жөніндегі жүйелердің негізгі буындарын нығайту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : есірткіні пайдаланудың алдын алу, республикалық деңгейде есірткіге қарсы спорттық іс-шаралар өткізу арқылы қоғамдық иммунитетті қалыптастыру; дене шынықтыру мен спортты насихаттау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

104


Нашақор-
лыққа және есiрткi бизнесi-
не қарсы
күрес

Халықаралық нашақор-
лықпен күрес күнiне арналған бұқаралық-
спорттық iс-шаралар ұйымдастыру және спорт және жер-жерлер-
де өткізу.
Шайбалы хоккейден екi жас топтары арасында жарыстар ұйымдастыру.
Футболдан "Былғары доп" турнирiн ұйымдастыру.
Жазғы және қысқы пре-
зиденттік көпсайыстан республика чемпиона-
тын ұйымдастыру.
Стритболдан, кiші фут-
болдан, үстел теннисi-
нен жасөспiрiмдер клубтары арасында жарыстар ұйымдастыру.
Республикалық туристiк
саяхатын өткiзу.
"Туризм есiрткiге қар-
сы" туристiк слетiн өткізу.
Жастар мен жасөспiрiм-
дердi дене шынықтыру-
мен және спортпен жүйелi шұғылдануға тарту, жасөспiрiмдер мен жастар арасында бұқаралық спорттан республикалық жарыстар
өткiзу; жастардың есiрткiге қарсы сана-
сын қалыптастыру.

Жыл бойы

Қазақстан Республи-
касы Ту-
ризм және
спорт ми-
нистрлi-
гiнің Спорт комитетi
Қазақстан
Республи-
касы Ту-
ризм және
спорт ми-
нистрлі-
гінің Ту-
ризм ин-
дустриясы комитеті

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн
нәтижелер : Тiкелей нәтиже: жастар мен жасөспiрiмдердi дене шынықтырумен, спортпен және туризммен шұғылдануға тарту үшін 6 спорттық-бұқаралық және 2 туристік іс-шаралар өткізу.
      Соңғы нәтиже: қоғамдық иммунитеттi қалыптастыру, есiрткiге тәуелдi адамдардың санын азайту.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: 1 іс-шараға кететін шығынның құны - 1 438,75 мың теңге.
      Уақтылығы: белгiленген уақытта жоспарланған iс-шаралардың уақтылы орындалуы.
      Сапасы: азаматтардың нашақорлықтың зиянын, есiрткi заттарын пайдаланудан кейiн болатын өкiнiштi салдарларды сезiнуi, республикалық және өңiрлiк деңгейлерде есiрткiге қарсы iс-шаралар өткiзу арқылы және бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, балалар мен жастарға арналған спорттық-бұқаралық және туристiк iс-шаралар ұйымдастыру арқылы қоғамдық иммунитеттi қалыптастыру.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады