2008 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекіту туралы (Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 12 желтоқсандағы N 1224 Қаулысы (үзінді)

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегі Бюджет кодексіне сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Мыналардың:
      290 , 291 , 292 , 293 , 294 , 295 , 296 , 297 , 298 , 299 , 300 , 301 , 302 , 303 , 304 , 305 , 306 , 307 , 308 , 309 , 310 , 311 , 312 , 313 314-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің 2008 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламаларының паспорттары бекітілсін.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына       
290-ҚОСЫМША       

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Энергетика және минералдық ресурстар саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 884902 мың теңге (сегіз жүз сексен төрт миллион тоғыз жүз екі мың теңге.
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 21 наурыздағы Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Әскери доктринасының 4-бөлімінің 4.2-т.; "Атом энергиясын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 14 сәуірдегі N 93 Заңы ; "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 27 қаңтардағы Заңы ; "Жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 маусымдағы Заңының 4, 8-баптары ; "Мемлекеттік қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі Заңы ; "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы Заңының 8-бабы ; "Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану құқығын беру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 21 қаңтардағы N 108 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1105 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі Мемлекеттік энергетикалық қадағалау комитетінің мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1106 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі Геология және жер қойнауын пайдалану комитетінің мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1107 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің Атом энергетикасы комитетінің мәселелері" 2004 жылғы 28 қазандағы N 1108 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Жұмылдыру жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 19 шілдедегі N 684-16 қаулысының 58-т.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Энергетика саласында, атом, минералдық ресурстар, мұнай-газ және атом өнеркәсібін қоса алғанда, мемлекеттік саясатты қалыптастыру және басқару процесін үйлестіру; жұмылдыру, әскери жағдай және әскери уақыт кезеңінде Қарулы Күштерді, басқа әскерлер мен әскери құрамаларды, Қазақстан Республикасының халқын электр энергиясымен қамтамасыз ету тәртібін анықтау.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: Энергетика және минералдық ресурстар саласында мемлекеттік реттеу мен басқарудың үйлестіру процесін жетілдіруді қамтамасыз ету, атом, мұнай-химия және атом өнеркәсібін қоса алғанда мемлекеттік саясатты іске асыру; өзінің лауазымдық міндеттерін тиімді орындау және кәсіптік шеберлігін жетілдіру үшін қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес кәсіптік қызмет саласында білім беру бағдарламалары бойынша теориялық және практикалық білімді, іскерлікті және кәсіби дағдыны шыңдауды жүзеге асыру; әскери уақытқа арналған нормативтік құқықтық актіні әзірлеу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөнінде іс-шаралар жоспары:

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарлама-
ның (кіші
бағдарлама-
ның) атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

001


Энергетика және минералдық ресурстар саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету
2


001

Орталық органның аппараты

Отын-энергетикалық кешенді, мұнай-хи-
мия өндірісін, энергетикалық қауіпсіздік пен тәуелсіздікті, радиациялық қауіп-
сіздікті, минерал-
дық-шикізаттық базаны және мине-
ралдық ресурстарды ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету үшін
энергетика және минералдық ресурс-
тар саласында бі-
рыңғай мемлекеттік саясатты іске асыру
үшін орталық орган аппараттың жұмыс
істеуін қамтамасыз
ету;
лицензиялық шарттар
мен ережелердің
сақталуын бақылау,
лицензиялар беруді
қамтамасыз ету;
энергетика және
минералдық ресурс-
тар саласында
қызмет түрлері
бойынша біліктілік
талаптарын бекітуге
инспекция жүргізу;
Лицензиарлардың функциясын орындау:
- лицензияланатын қызмет түрлерімен айналысуға үмітте-
нуші субъектілерге инспекция жүргізу;
- лицензиялық шарттар мен ереже-
лерді лицензия алу-
шылардың орындалу-
ына тексеріс (инс-
пекция) жүргізу;
- лицензиялық бланкілерді қосым-
шаларымен сатып алу.
Қазақстан Республи-
касында, жер қой-
науын мемлекеттік геологиялық зер-
делеуге құқықты қоса, пайдалы қаз-
баларды барлауға, өндіруге, бірлескен
барлау мен өндіру-
ге, оның ішінде мемлекет меншігін-
дегі техногендік түзілістерді жер қойнауын пайдалану құқығын беру;
Жер қойнауын пай-
далану құқығын беру
жөніндегі конкур-
сты өткізу:
- Қазақстан Респуб-
ликасы Үкіметінің қаулысымен бекітіл-
ген конкурсқа шыға-
руға жататын жер қойнауы учаскеле-
рінің тізбесі жөнінде бұқаралық ақпарат құралдары арқылы конкурсты жариялау;
- геологиялық ақ-
паратты сатып алу және конкурстық ұсыныстарды беру туралы конкурсқа қатысушыларды ха-
бардар ету;
- конкурстарды өткізу жөніндегі комиссияның жұмысын
ұйымдастыру, кон-
курс нәтижелерін шығару және оларды жариялау.
Жер қойнауына мем-
лекеттік монито-
ринг жүргізу.
Пайдалы қазбалар қорларына, пайдала-
нуға берілетін жер қойнауы учаскеле-
рі туралы геоло-
гиялық және эконо-
микалық ақпаратқа, жер қойнауын мемле-
кеттік геологиялық зерделеу жөнінде жұмыс жүргізуге жобалау-сметалық құжаттамаға және мониторингке мем-
лекеттік сараптама ұйымдастыру және жүргізу, пайдалы қазбалар қорын бекіту.
Көлік шығыстары.
Техникалық сүйемел-
деу, ұйымдастыру
техникасы құралда-
рына және басқа
негізгі құралдарға қызмет көрсету және жөндеу. Жұмылдыру, әскери жағдай және әскери уақыт кезеңінде электр энергиясын пайдалану туралы нұсқаулықты әзірлеу.

Жыл бойы

Қазақстан
Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар
министрлігі

3


002

Аумақтық
органдардың аппараттары

Жер қойнауын пай-
далану мониторин-
гін жүзеге асыру. Геология және жер қойнауын пайдалану-
дың аумақтық
басқармаларының,
оның геологиялық
қорларының жұмыс істеуін қамтамасыз ету.
Өз құзыретінің шегінде мемлекет-
тік және салалық бағдарламаларды әзірлеуге және іске асыруға қаты-
су.
Ғылыми-зерттеу және
тәжірибе-конструк-
торлық жұмыстарды және олардың орын-
далуын бақылауды қоса алғанда мемле-
кеттік қажеттілікке
арналған геология-
лық зерттеу жүргі-
зуге арналған тап-
сырыс берушінің мемлекеттік функ-
цияларын жүзеге асыру.
Ғимараттарды, көлік
құралдарын ұстап тұру және қызмет көрсетуі, "Восто-
казнедра" ТУ мен
"Южказнедра" ТУ-да күзет дабылдамасын орнату. Ғимараттар мен автокөлікті жалға беру. Техникалық сүйемел-
деу, қызмет көрсету
және ұйымдық техни-
калар мен өзге де негізгі құралдарды жөндеу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы Энергети-
ка және минерал-
дық ре-
сурстар министр-
лігі

4


007

Мемлекеттік
қызметшілер-
дің білікті-
лігін артты-
ру

Мемлекеттік қызмет-
шілердің біліктілі-
гін арттыру жөнін-
дегі қызметтер көр-
сетуді мына бағыт-
тар бойынша сатып
алу:
- геология және
жер қойнауын
пайдалану;
- мұнай-газ саласы;
- электр энергети-
касы;
- тиісті салалар бойынша халықара-
лық стандарттарды үйрету.
Мемлекеттік және ағылшын тілдерін оқыту.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар
министрлігі

5


009

Мемлекеттік органдарды
материалдық-
техникалық
жарақтандыру

Министрліктің,
ведомстволар мен
аумақтық органдардың
қызметін материалдық-
техникалық
жарақтандыру

Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касы Эне-
ргетика және ми-
нералдық ресурстар
министр-
лігі

6


017

Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеу-
ін қамтама-
сыз ету және
мемлекеттік
органдарды
ақпараттық-
техникалық
қамтамасыз
ету

Ақпарат жүйелерін
техникалық,
технологиялық және
бағдарламалық
қамтамасыз ету және
алып жүру:
Министрліктің, ве-
домстволар мен
аумақтық басқарма-
лардың WЕВ-сайтын;
- "1-С: 7.7 кәсіп-
орны";
- "Қаржыландыру
жоспарларын қалып-
тастыру және нақты-
лау" ИИС-і.
Ақпараттық жүйелер-
ді пысықтау, алып жүру және пайда-
лану:
- "Энергетика және
минералдық ресурс-
тар саласында
лицензиар шеңберін-
де лицензияланатын
қызмет түрлерін
лицензиялау".
Шығыс материалдарды
жинақтаманы және
қосалқы бөлшектер-
ді сатып алу.
Есептеу техникалары
мен жабдықтарды
жүйелік-техникалық
қызмет көрсетуі
және жөндеу.
Жергілікті желілер-
ді монтаждау.
Министрлік, ведом-
ство және аумақтық
басқармалар үшін
есептеу, желілік,
телекоммуникациялық
және электр жабдық-
тары мен бағдарла-
малық өнімдерді
сатып алу, орнату,
монтаждау.
Телекоммуникациялық қызметтерді төлеу.

Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касы Энергети-
ка және минерал-
дық ре-
сурстар
министр-
лігі

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін
нәтижелер : Тура нәтиже:
Энергетика саласында, атом, минералдық ресурстар, мұнай-газ, мұнай-химия және атом өнеркәсіптерін қоса алғанда, энергия үнемдеу, жер қойнауын пайдалану саласында жаңартылатын және дәстүрлі емес энергия көздерін пайдалану саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және мемлекеттік реттеу; жұмылдыру және әскери уақыт  кезеңінде электр энергиясын пайдалану тәртібін анықтайтын нормативтік-құқықтық акті.
- кәсіби деңгейін көтеру - 27 адам;
- мемлекеттік тілде оқыту - 92 адам;
- ағылшын тілінде оқыту - 24 адам.
Түпкі нәтиже:
Энергетика саласында, атом, минералдық ресурстар, мұнай-газ, мұнай-химия және атом өнеркәсібін қоса алғанда, энергия үнемдеу саласында тұрақты дамуды қамтамасыз ету, қайта жаңартылатын және дәстүрлі емес энергия көздерін пайдалану; жұмылдыру және әскери уақыт кезеңінде электр энергиясын пайдалану тәртібін анықтайтын нормативтік құқықтық актіні аумақтық және жергілікті атқару органдарына олардың есебінен жеткізу.
Қаржылық-экономикалық тиімділік:
бір мемлекеттік қызметшінің біліктілігін арттыруға арналған орташа шығын - 64185 теңге;
бір мемлекеттік қызметшіге мемлекеттік тілді оқытуға арналған орташа шығын - 27967 теңге;
бір мемлекеттік қызметшіге ағылшын тілін оқытуға арналған орташа шығын - 35000 теңге.
Уақтылығы: кестемен бекітілген мерзімдерге сәйкес жоспарланған іс-шараларды орындау.
Сапасы: Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігіне жүктелген функцияларды орындау; мемлекеттік тілді үйрету курсынан өткеннен кейін мемлекеттік тіл бойынша іс жүргізуге көшкен мемлекеттік қызметшілердің үлесі - 9%; ағылшын тілін үйрету курсынан өткеннен кейін ағылшын тілінде құжаттармен жұмыс істейтін мемлекеттік қызметшілердің үлесі - 3%; біліктілікті арттыру курстарынан өткеннен кейін жоғары лауазымға тағайындалатын мемлекеттік қызметшілердің үлесі - 1%; лицензиялау туралы қолданыстағы заңнаманы сақтау және лицензия алушылардың жолсыздықтарын азайту; лицензияланатын қызмет түрлерін алуға үміткер субъектілерге оперативті инспекция жүргізу; Қазақстан Республикасында жұмылдыру дайындығы және жұмылдыруды нормативтік құқықтық базасының нарықтық жағдайларын жетілдіру және оған бейімделу.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
291-ҚОСЫМША        

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары жөніндегі мердігерлерге берілуі тиіс мемлекеттік мүлікті есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ету" деген 002 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 18192 мың теңге (он сегіз миллион бір жүз тоқсан  екі мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : Қазақстан Республикасы Президентінің "Жекешелендіруге жатпайтын мемлекеттік меншік объектілерінің тізбесі туралы" 2000 жылғы 28 шілдедегі N 422 Жарлығы ; "Қарашығанақ мұнайгаз конденсаты кен орны бойынша Өнімді бөлу туралы түпкілікті келісімнің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 14 қарашадағы N 1568 қаулысы; "Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің "Капиталмұнайгаз" мемлекеттік мекемесін құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 13 наурыздағы N 240 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : уәкілетті органды олардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі шараларды уақтылы қабылдау мақсатында мұнайгаз жобалары шеңберінде пайдаланылатын мемлекеттік активтердің болуы және жай-күйі туралы ақпаратпен қамтамасыз ету; мұнай-газ жобалары шеңберінде пайдаланылатын мемлекеттік активтердің есебін жүргізу.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары бойынша мердігерлерге берілуге жататын мемлекеттік мүліктің бухгалтерлік есебін қамтамасыз ету және мұнай-газ операциялары бойынша шығындар өтелгеннен кейін мемлекетке мердігер беретін мүліктің есебін қабылдау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның (кіші
бағдарла-
маның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

002


Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары жөніндегі мердігер-
лерге бе-
рілуі
тиіс мем-
лекеттік мүлікті есепке алуды жүргізуді қамтама-
сыз ету
2


100

Капитал-
мұнайгаз

1. Мемлекеттік мекемені бекітілген штат саны - 16 бірлік шегінде ұстау.
2. Мұнай-газ жобалары бойынша мердігерлерге пайдалану құқығы берілуге жататын мемлекеттік активтердің есебін жүргізу.

Қаңтар-желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касы Эне-
ргетика және ми-
нералдық ресурстар министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін
нәтижелер :
Тура нәтиже: мұнай-газ жобалары бойынша мердігерлерге берілуге жататын мемлекеттік активтердің есебін жүргізу; құны 65 млрд. теңге мемлекеттік активтердің тізілімін жүргізу.
Пайдаланудан алынған материалдық ресурстарды әлеуметтік сипаттағы мұқтаждығы үшін Батыс Қазақстан облысының коммуналдық меншігіне беру.
Түпкілікті нәтиже: мұнай-газ жобаларында мердігерлер пайдаланылатын мемлекеттік тиісті мүліктің тиісті есебін жүргізу.
Қаржы-экономикалық тиімділігі: бір қызметкерді ұстауға арналған шығын - 1100 мың теңге; Қазақстан Республикасы үшін экономикалық тиімділікке өнімді бөлу туралы түпкілікті келісімнің шарттарына және концессияның шартына сәйкес активтерді беру жөніндегі міндеттерді орындау жолымен қол жеткізіледі.
Уақтылығы: қаржыландыру жоспарына сәйкес.
Сапасы: "Қарашығанақ кен орнының өнімін бөлу туралы түпкілікті шешім бойынша мердігердің пайдалануында тұрған және Қазақстан Республикасының газ-көлік жүйесі мен шаруашылық қызметінің ішкі және халықаралық концессиясының шарты бойынша концессионерге берілген мемлекеттік мүліктің бухгалтерлік есебін жүргізу" нұсқаулығына сәйкес есепке алуды жүргізу.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына        
292-ҚОСЫМША          

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Жер қойнауын пайдалану геологиясы саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер" деген 003 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 99881 мың теңге (тоқсан тоғыз миллион сегіз жүз  сексен бір мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : » "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 27 қаңтардағы Заңының 18-бабы ; "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шілдедегі Заңының 3-бабы ; "Елдің минералдық-шикізаттық кешені ресурстық базасын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 29 желтоқсандағы N 1449 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : қолданыстағы тау-кен және мұнай өңдеу кәсіпорындары үшін пайдалы қазбалардың қосымша қорларын анықтауға жіберген геологиялық зерттеулердің тиімді жүйесін құру және жетілдіру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : көмірсутегі шикізаттарының, ірі мыс кен орындарының, қорғасын, мырыш, алтын, сирек кездесетін металдарын орналасуының өңірлік және локалды заңдылықтарын анықтау; геология барлау жұмыстарын жүргізу үшін техниканың жаңа үлгілерін әзірлеу; геология барлау жұмыстарын жүргізу кезінде жаңа ғылыми концепциялар мен тәсілдемелерді әзірлеу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның (кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

003


Жер қой-
науын пайдала-
ну гео-
логиясы саласын-
дағы қолдан-
балы ғы-
лыми зерттеу-
лер

Жер қойнауын пайдалану
геологиясы саласында қолданбалы ғылыми зерттеулерді келесі бағыт бойынша жүргізу:
1. Минералдық-шикізат базасының даму болжамы
және жағдайына баға
беру және оны
ақпаратпен қамтамасыз
ету.
2. Қазақстан аумағында
геологиялық даму кон-
цепциясын игеру.
3. Геологиялық-барлау
жұмыстарының жаңа технологиясын игеру.
4. Геологиялық саланы ақпаратпен қамтамасыз ету, мемлекеттік гео-
логиялық зерделеуді өткізу әдісін бойынша ғылыми игерулер.
5. Геологиялық барлау жұмыстарын өткізу тех-
нологиясының жаңа тә-
жірибелі-конструк-
турларын және олардың техникамен қамтамасыз етуін игеру.

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін
нәтижелер : Тікелей нәтиже: әртүрлі деңгейде локализациялы металлогенді жобалау бойынша мамандандырылған петрометаллогенді карталар; екі хронодеңгейлі кембрий жүйесі және геологиялық карта құрастыру табаны негізінде - стратиграфиялық тиянақ кесімі Атласы; геологиялық ұңғыма маңы кеңістігі және ұңғыманың техникалық жағдайына баға беру үшін ұңғыма іші бейне суреттерді шрифтау әдісі; бүйірлік оқпаның бағдарлау әдістемесі; 1:1000000 масштабы ҚР космогеологиялық картасы; "Жерді қашықтықтан космостық интерпретациялау негізінде ҚР аумағының геодинамикалық атласын және Каспий маңы геодинамикасының" Атласы; Батыс Қазақстан бойынша геологиялық коллекцияның электронды түрі.
Түпкі нәтиже: петрометаллогенді картаның негізінде жаңа қатты пайдалы қазбалар кен орындарын ашу; геологиялық карта жасау үшін стртиграфиялық негіз; ұңғыма маңындағы кеңістікке геология туралы ұңғымалардың техникалық жағдайына баға және ақпарат; ҚР территориясында және Каспий аймағында геодинамикалық үлгі; пайдалы қазбалар кен орындарын шығару үшін космогеологиялық негіз; пайдалы қазбалар кен орындарын ашу үшін геологиялық карта жасау тапсырмасын шешу үшін геологиялық коллекцияның электрондық түрі.
Қаржы-экономикалық тиімділігі: жер қойнауын пайдаланудағы геология саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізуге жалпы құны мынаны құрайды:
      - "Минералды-шикізаттық базасының болжамының дамуы және оны ақпаратпен қамтамасыз ету жағдайына баға" бағыты бойынша (5 есепнама-ұсыныс, аяқталатын жұмыс) - 7550 мың теңге;
      - "Қазақстан территориясында геологиялық даму концепциясын меңгеру" бағыты бойынша (2 есепнама-ұсыныс, аяқталатын жұмыс) - 44838 мың теңге.
      - "Геологиялық-барлау жұмыстарының жаңа технологиясын меңгеру" бағыты бойынша (2 есепнама-ұсыныс, аяқталатын жұмыс) - 11000 мың теңге.
      - "Геологиялық салаларды ақпаратпен қамтамасыз ету, мемлекеттік геологиялық зерделеуді өткізу әдісі бойынша ғылыми игерулер" бағыты бойынша (4 жаңа меңгеру) - 28707 мың теңге.
      - "Геологиялық-барлау жұмыстарын жүргізуде тәжірибелі-конструкторлық жаңа технологияны жетілдіру" бағыты бойынша (1 жаңа жетілдіру) - 7786 мың теңге.
Уақтылығы: ғылыми-техникалық жетілдірулерді жүргізу бекітілген уақыты және жалпы сәйкестігі.
Сапасы: минералды шикізат, көмірсутекті және жер асты суларының маңызды түрлерінің қиын ашылатын кен орындарын ашу үшін ғылыми  негіз салу; пайдалы қазбалар кен орындарын ашу кезінде геологиялық барлау жұмыстарының шығынын және мерзімін қысқарту.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына        
293-ҚОСЫМША         

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Отын-энергетика кешені, мұнай-химия және минералдық ресурстар
саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер"
деген 004 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 898900 мың теңге (сегіз жүз тоқсан сегіз миллион  тоғыз жүз мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : » "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шілдедегі Заңы ; "Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында атом энергетикасын дамытудың 2004-2008 жылдарға арналған ғылыми-техникалық бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 12 сәуірдегі N 405 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2007-2009 жылдарға арналған орта мерзімді жоспары туралы (екінші кезең)" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 25 тамыздағы N 822 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : атом энергетикасын дамытуға және қауіпсіздігі мен тиімділігін арттыруға бағытталған ғылымды қажетсінетін ядролық технологияларды әзірлеу; шикізаттық бағыттан алшақтауға ықпал ететін экономиканың салаларын әртараптандыру жолымен елдің орнықты дамуына қол жеткізу, ұзақ мерзімді жоспарда сервистік-технологиялық экономикаға өту үшін шарттар әзірлеу, КТМ қондырғысында тәжірибелік зерттеулерді ғылыми және техникалық тұрғыдан қолдау және оның пайдалануын қамтамасыз ету; ауыр иондарды пайдаланумен физика, химия, биология саласында кешенді ғылыми зерттеулерді дамытуға бағытталған ғылымды қажетсінетін технологияларды, әдістер мен жүйелерді әзірлеу.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : жетекші атомдық державалардың тәжірибесі есебінен озық технологиялар негізінде Қазақстанда атом саласын ғылыми-техникалық қолдау, радиоэкологиялық зерттеулердің аппаратуралық және әдістемелік базаларын дамыту, қазіргі халықаралық талаптар деңгейінде радиоактивті қалдықтармен және ядролық отынмен игерілген тиімді айналыс жүйесін құру, радиофармпрепараттары өндірісінің ұлттық саласын құру;
плазманың КТМ бірінші қабырға мен дивертор материалдарына әсер етуінің материалтану зерттеулері; плазма материалдарының жоғарғы  бетімен өзара іс-қимыл процестерін, КТМ-де қабырғалық плазма мен тозаңдық бөлшектердің түзілуін зерттеу; динамикалық процестерді зерделеу және КТМ плазмасының диагностикасы; КТМ плазмасын басқарудың қазіргі компьютерлік технологиясы мен ақпараттық жүйесі; КТМ-де қызмет көрсету қызметкерлерін ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету;
жете зерттелмеген шағын және орташа кенді және кенсіз объектілердің өлшемдерін (қоры, құрамы, құрылымы) бағалау әдістерін әзірлеу; қатты пайдалы қазбалардың шағын және орташа кен орындарын игеру кезінде, кенді және кенсіз объектілер туралы толық ақпарат болмаған жағдайда, тау-кен жұмыстарын жобалаудың жылдам әдістерін әзірлеу, жете зерттелмеген жер қойнауын пайдаланудың шағын және орташа кен игеру объектілерін экономикалық бағалау және инфрақұрылымдық факторларын ескере отырып, әдістерін әзірлеу және оларды игеру тәуекелдерін бағдарламалық қамтамасыз ету.
Жаңа өнімдер әзірлеу үшін жарғақтық нанотехнологиялар негізінде ДЦ-60 ауыр иондар пайдаланумен ғылыми зерттеулер жүргізу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның (кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

004


Отын энерге-
тика ке-
шені, мұнай-
химия және минерал-
дық ре-
сурстар саласын-
дағы техноло-
гиялық сипатта-
ғы қол-
данбалы ғылыми зерттеу-
лер

1. "Қазақстан Респуб-
ликасында атом энер-
гетикасын дамыту" ғы-
лыми-техникалық бағ- дарламаларын іске асыру.
2. Тоқамақ термоядро-
лық материалтану реак-
торын жасау мен пайда-
лануды ғылыми-техни-
калық қолдау.
3. Қазақстан Респуб-
ликасының пайдалы қазбаларының орташа, шағын кен орындарын игеру және тендер алдындағы дайындық кезіндегі геотехноло-
гиясын дамыту.
4. ДЦ-60 ауыр иондар-
ды жеделдеткіш база-
сында физика, химия, биология және озық технологиялар саласын-
да кешенді ғылыми зерттеулерді дамыту.
5. Қазақстан Респуб-
ликасы Энергетика және
минералдық ресурстар министрлігінің бұйры-
ғымен бекітілген, са-
тылып алынатын жабдық-
тар тізбесіне сәйкес қолданбалы ғылыми зерттеулерді жүзеге асыратын ғылыми ұйым-
дарға күрделі транс-
ферттерді аудару.

Жыл бойы

Қазақстан Республи-
касы Энергети-
ка және минерал-
дық ре-
сурстар министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін
нәтижелер : Тікелей нәтиже:
1. "Қазақстан Республикасында атом энергетикасын дамыту" бағдарламасы бойынша қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу:
ядролық жарылыстар өткізілген және ядролық қондырғылар орнатылған жерлердегі радиациялық жағдайды сипаттайтын сан көрсеткіштері алынады; қоршаған орта мен табиғи ресурстар мониторинг жүйесін мониторингтің мемлекеттік бірыңғай жүйесі шегінде ұйымдастыру;
Қазақстан Республикасының радиациялық қауіпті объектілері мен аумақтарының әсерінен болатын қауіпті төмендету бойынша іс-шаралар әзірлеу және жүзеге асыру; Қазақстанның әртүрлі аймақтарындағы энергетика дамуының экономикалық үлгісі әзірленеді; атом станцияларын орналастыру болжанып отырған орындардың жай-күйін геофизикалық бағалау, Қазақстан Республикасының атом энергетикасы объектілерінің ядролық және радиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін техникалық әдістер әзірлеу; ядролық және термоядролық энергетиканың қауіпсіздігі мен тиімділігін арттыру бойынша әдістер мен технологиялар; жаңа радиофармпрепараттар, радиоизотоптар мен иондық сәулелендірудің жабық көздерінің бірқатарын өндіру технологиялары әзірленіп игеріледі, сумен қабынатын полимерлер алудың радиациялық технологияларын әзірлеу; ядролық сынаулардың геофизикалық мониторингі жүйесін дамыту; жерасты ядролық жарылыстар өткізу, РАҚ-ты оқшаулау, ядролық қондырғылар құрылысы мен пайдалану орындарындағы жер қойнауының жай-күйін зерделеу және бағалау;
Қазақстанның атом саласына арналған кадрларды даярлаудың білім беру технологияларын дамыту бойынша жұмыстар жалғастырылды.
2. Тоқамақ термоядролық материалтану реакторын жасауға және пайдалануға ғылыми-техникалық қолдау жөнінде қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу: жылу жүктемесі және эрозия әсері сипатындағы жағдайларда КТМ-ның бірінші қабырғасы мен диверторын қорғау материалдарының үстіңгі қабаттарының микроқұрылымы мен химиялық құрамының өзгеру ерекшеліктері анықталды; плазманың жабу материалдарымен әрекеттесу процестерін, қоспа диффузиясын, жабу материалдарының ақаулық құрылымының эволюциясы мен қасиеттерінің өзгеруін моделдеу үшін компьютерлік бағдарламалар кешені жасалады, КТМ диагностикалық жүйелерін, жабдықтары мен материалдарын имитациялық сынауларға арналған стендтың жекелеген бөлшектерін құрастыру бойынша жұмыстар жүргізілді; диагностикалар даярланды және имитациялық стендтың жабдықтарын реттеу бойынша жеке диагностикалық жүйелерді және плазманың конструкциялық материалдарымен әрекеттесуін зерттеу кезінде өлшеу әдістемесін әзірлеу жұмыстарының бағдарламасы әзірленді;
КТМ тоқамақтың физикалық диагностикалар калибровкасының әдістемесі жасалды, КТМ тоқамақтың тәжірибелік калибровкасы мен диагностикасын қалыптастыру мәліметтері алынды;
КТМ тоқамақ диагностикасының калибровкасын ескере отырып тәжірибелік мәліметтер бойынша физикалық процестерді талдау үшін клиент-серверлік БҚ жүйесі жасалды; плазманың физикалық диагностикасының микротолқындық және рентгендік жүйелерінің тәжірибелік мәліметтері алынады. Плазма диагностикасының жаңа жүйелерін жасау үшін әдістемелік және аспаптық базасы құрылды; жүйенің жұмысқа дайындығы және молекулалық шоғырдың нақты газодинамикалық сипаттамалары туралы тәжірибелік мәліметтер алынды.
КТМ-ның жұмыс шарттарына жақын жағдайдағы сутегі изотоптарының графитпен әрекеттесуінің тәжірибелік зерттеу деректері жүргізілді; КТМ-ның WEB-сайтында ақпаратты іздеу мен алмасудың автоматтандырылған жүйесі жасалды және енгізілді;
КТМ тоқамақтың жеке диагностикалық жүйелерінің жұмысқа дайындығы туралы мәліметтер алынатын болады;
бірегей қондырғыда ғылыми эксперименттердің әдістемелерін әзірлеу және олардың негізінде персонал тренингін ұйымдастыру бойынша жұмыстар жалғастырылды;
эксперименттік стендттерде және Т-10 тоқамақтада тозаң түзілу процестерін зерттеу және қабырғалық тозаңдық плазманың қасиеттерін зерттеу бойынша жұмыстар жалғастырылды;
Т-10 тоқамақта нақты физикалық эксперимент нәтижелері алынды және оларды талдау; әлемде қабылданған өңдеу стандарттарын зерделеу және Т-10 секілді бірегей қондырғыларда деректерді ұсыну.
3. Қазақстан Республикасының пайдалы қазбалардың орта, шағын кен орындарын игеру және тендер алдындағы дайындық кезінде геотехнологияларды дамыту жөнінде қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу:
геологиялық деректер кеңістігінде орналасқан әртекті, ретсіз негізде үшөлшемді модельдерді құрудың схемасы қалыптасты;
кендердің технологиялық қасиеттерінің деректер банкісін құру басталды; геологиялық құрылымдардың табиғи және кеңістіктік орналасуын нақтылау үшін батқыш кіші телекамераларды қолданумен ұңғыма ішін телебақылауды пайдаланудың мүмкіндігі негізделді;
көпбағаналы ұңғымалардың бүйірлік бағытталған бағандарының кеңістіктік қалпын бақылайтын ұңғыма ішіндегі навигациялық жүйелердің құрамдас жүйелері ұсынылды;
жете зерттелмеген шағын және орташа кенорындарын бағалауда қолданылатын кен-геологиялық объектінің тиімділік көрсеткіштері белгілі жер игеру объектілерін кезеңдер мен игеру сатылары бойынша геологиялық, кен-техникалық, технологиялық, экономикалық зерттелудің құрылымдық-функционалдық жүйесі әзірленеді;
ұңғымалы әдіспен пайдалы құрылымдарын алу көлемін арттыру үшін ұңғыма жанының аймағындағы кенді және кенсіз қабаттарын геоқопсытудың тиімді әдістері ұсынылды;
нарықтық жағдайда жете зерттелмеген шағын және орташа кенорындарының бәсекеге қабілеттілігін бағалау әдістемелері әзірленді.
4. ДЦ-60 ауыр иондарды жеделдеткіш базасында физика, химия, биология және озық технологиялар саласында кешенді ғылыми зерттеулерді дамыту жөнінде қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу:
жоспарланған жұмыстарды жүргізу үшін ДЦ-60 жеделдеткішінде ауыр иондар шоғын үдету, тасымалдау және қалыптастыру режимдері;
берілген сәулелендіру жағдайындағы төмен және жоғары энергиялы ауыр иондарды енгізу бойынша жетілдірілген эксперименттік қондырғылар;
төмен және жоғары энергиялы ауыр иондармен құралымдық материалдарды сәулелендірудегі ақаулық құрылым мен екінші реттік процестерді зерттеудің алғы нәтижелері;
әртүрлі энергиялы ауыр иондармен сәулелендірудегі асқын өткізгіштік наноматериалдардың радиациялық қалыптасуы мен материалдардағы иондық енгізу бойынша ғылыми және технологиялық жұмыстардың нәтижелері;
корреляциялық эксперименттерді жүргізуге арналған қондырғы мен алынған нәтижелерді өңдеуге және есеп жүргізуге арналған бағдарламалық қамтамасыз ету топтамасы;
кулондық тосқауыл жанындағы өзара әрекеттесу энергияларында ядролық материяны зерттеу үшін эксперименттік және теориялық зерттеулер өткізу;
сәулелендірілген полиэтилентерефталатты үлпекті технологиялық өңдеуді игеру үлпектің желінуінің жасалып біткен технологиясы және алынған ізді жарғақты тестілеу;
ізді жарғақты пайдалану арқылы ақаба суларды жасанды радинуклидтерден тазарту кешенді технологиясын негіздеу үшін теориялық және эксперименттік зерттеулердің деректері;
ізді жарғақты қолдану бойынша мамандандырылушы студенттерге арналған оқу-әдістемелік құралдар;
ДЦ-60 үдеткіш базасында үдеткіш кешенді пайдалану бойынша, ядролық физика бойынша, материалтану бойынша, радиациялық технология бойынша, ядролық ізді жарғақтарды алу және қолдану технологиясы бойынша және басқа да ғылымды қажетсінетін технологиялар бойынша нормативті-әдістемелік құжаттама.
Түпкі нәтиже:
- атом энергетикасы саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер бойынша:
өнеркәсіптік өндірісті одан әрі өсіруге бағытталған жұмыстардың ірі кешенін ғылыми-техникалық және технологиялық қолдау, импортты алмастыратын және сараптық бағдарланған өнімдерді шығаруды ұйымдастыру, жаңа ғылымды қажетсінетін және жоғары технологиялық өндірістерді құру және тұтас экономиканы инновациялық қайта құру;
- Тоқамақ термоядролық материалтану реакторын жасау мен пайдалануды ғылыми-техникалық қолдау қолданбалы ғылыми зерттеулер бойынша:
плазма диагностикасына арналған тәжірибелік стендтер пайдалануға енгізілді; КТМ-нің камераішілік элементтері мен қабылдау-диверторлық пластиналарының кандидат материалдарының физикалық қасиеттері зерделенді; материалдар үлгілерін КТМ қондырғысына экспонаттауға дейінгі және кейінгі зерттеудің жаңа әдістері әзірленді; КТМ бірегей қондырғысында ғылыми эксперименттердің әдістемелері әзірленді;
- Қазақстан Республикасы пайдалы қазбаларының орташа және шағын кен орындарын игерудің және тендер алдындағы дайындық кезінде геотехнологияларды дамыту жөнінде: жер қойнауын ықтимал пайдаланушылар ары қарай игеру үшін жете зерттелмеген кенді игеру объектілерін бағалаудың шынайылығын растауға және тендер алдындағы дайындық кезеңінде игеруге көзделген жете зерттелмеген кенді игеру объектілерінің бағасын жоғарылатуға мүмкіндік беретін әдістемелер мен бағдарламалық қамтамасыз ету әзірленетін болады;
- ДЦ-60 ауыр иондарды жеделдеткіш базасында физика, химия, биология және озық технологиялар саласында кешенді ғылыми зерттеулерді дамыту бойынша: ғылымды қажетсінетін озық технологияларды дамыту, Қазақстанның жаңа астанасында жаратылыстану ғылымы саласында ғылыми ортаны қалыптастыру.
Қаржы-экономикалық нәтиже: бағыттар бойынша қолданбалы ғылыми зерттеулердің құны (ғылыми-техникалық сараптауды қоса алғанда):
атом энергетикасын дамытуға - 652744 мың теңге; Тоқамақ қазақстандық термоядролық материалтану реакторын жасау және пайдалануды ғылыми-техникалық қолдауға - 79602 мың теңге; Қазақстан Республикасының пайдалы қазбаларын орташа, шағын кен орындарын игеруді және тендер алдындағы дайындық кезінде геотехнологияларды дамытуға - 34593 мың теңге; ДЦ-60 ауыр иондарды жеделдеткіш базасында физика, химия, биология және озық технологиялар саласында кешенді ғылыми зерттеулерді дамытуға - 107 000 мың теңге;
ғылыми жабдықтарды сатып алу үшін ғылыми ұйымдарға 24961 мың теңге сомасында күрделі трансферттер аударылды, оның ішінде мына бағыттар бойынша: атом энергетикасын дамытуға - 13007 мың теңге; Тоқамақ қазақстандық термоядролық материалтану реакторын жасауды және пайдалануды ғылыми-техникалық қолдауға - 5487 мың теңге; Қазақстан Республикасының пайдалы қазбаларының орташа және шағын кен орындарын игеру кезінде және тендер алдындағы геотехнологияларды дамытуға - 6467 мың теңге.
Уақыттылығы: жыл бойы жасалатын шарттарға сәйкес.
Сапасы: ядролық және термоядролық энергетика мен өнеркәсіптің қауіпсіздігі мен тиімділігі деңгейін арттыру; кенді және кенсіз объектілерді бағалаудың әдістемелерін жетілдіру.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына      
294-ҚОСЫМША      

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Қазақстандық Тоқамақ термоядролық материалтану реакторын құру"
деген 005 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 758090 мың теңге (жеті жүз елу сегіз миллион тоқсан мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :
"2003-2015 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының Индустриалдық-инновациялық даму стратегиясы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясының квотасы бойынша Халықаралық термоядролық реактор жобасына енгізу туралы ИТЭР 1994 жылғы 28 шілдедегі 6-сессиясы шешімдерінің шеңберіндегі қызметті дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 1998 жылғы 22 шілдедегі N 143-Ө өкімі .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : реакторлық материалтану үшін Қазақстан Республикасында бірінші Тоқамақ термоядролық қондырғыны (КТМ) құру, Қазақстан Республикасында ғылымды қажетсінетін және ядролық технологияларды дамыту, Республикада ғылыми әлеуетті дамыту, термоядролық реакторлардың конструкциялық материалдарын зерттеулерді жүргізу, зерттеу материалдарының жаңа кешенді әдістерін пысықтау.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : зерттеу жүргізу, конструкциялық материалдарды сынау әдістерін пысықтау үшін физикалық диагностикалар әдістемелері мен жүйелерін әзірлеу және игеруге арналған жағдайларды қамтамасыз ету; өлшемдердің әдістемелік базасын құру; басқарылатын термоядролық синтез саласында зерттеулерді жүргізу үшін халықаралық зертхананы құрудың ұйымдық іс-шараларын жүргізу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның (кіші
бағдарла-
маның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

005


Қазақс-
тандық Тоқамақ термояд-
ролық материал-
тану реакторын құру

Белгіленген тәртіппен
бекітілген жобалық-
сметалық құжаттамалық
тәртіпке сәйкес Тоқа-
мақ Қазақстан термо-
ядролық материалтану
реакторын құру жөнін-
дегі іс-шараларды орындау:
1. КТМ қондырғысын штаттық жұмыс орнында
монтаждау. КТМ қонды-
рғысына технологиялық
жүйелерді қосуды бас-
тау. КТМ қондырғысы-
ның автономдық сынаулары.
2. КТМ кешенінің қосалқы технологиялық
жүйелері мен бақылау жүйелерінің жабдықта-
рын дайындауды, жиын-
тықтау мен жеткізуді аяқтау.
3. Плазманы жоғары жиілікте қыздыру жүйесінің жабдықтарын
дайындауды және жиын-
тықтауды жалғастыру.
4. КТМ қондырғысының физикалық диагности-
каларын дайындауды,
жиынтықтылауды және жеткізуді жалғастыру.
Жабдықтарды автоно-
миялық тексерулер.
5. Жабдықтарды дайын-
дауды, жиынтықтылау
және жеткізуді жал-
ғастыру, плазманың вакуумдық сорып шыға-
ру, газ жіберу және сөндіру жүйесін монтаждау.
6. Жабдықтарды дайын-
дауды, жиынтықтылауды
және жеткізуді, және
технологиялық салқын-
дату жүйесін монтаж-
дауды жалғастыру.
7. Жабдықтарды дайын-
дауды, жиынтықтылау
мен жеткізуді және тәжірибелерді авто-
маттандыру жүйесін монтаждауды жалғас-
тыру. Автономдық іске
қосу-реттеу жұмыста-
рын бастау.
8. Импульсті электр-
мен жабдықтау жүйесі-
нің жабдықтарын жиын-
тықтылау мен жеткізу-
ді жалғастыру. Штат-
тағы жұмыс орындарын-
да жабдықтарды мон-
таждауды жалғастыру. Автономдық іске қосу-
реттеу жұмыстарын бастау.
9. Сыртқы электрмен жабдықтау жүйесіндегі
іске қосу-реттеу жұ-
мыстарын бастау. Жүйені пайдалануға қабылдауға даярлау.
10. КТМ кешенінің алаңын абаттандыру және көгалдандыру жұ-
мыстарын жалғастыру.
11. КТМ кешенін пай-
даланылуын қамтамасыз
ету үшін кадрлар даярлау және ғылыми зерттеулер жүргізу.
12. КТМ кешенін күзе-
ту. Физикалық қорғау,
электрмен жабдықтау,
жылыту жүйелерін және
инженерлік жүйелердің
пайдаланылуын қамта-
масыз ету. Отын сатып
алу.

Ақпан -желтоқсан

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін
нәтижелер : Тура нәтиже:
Штаттағы жұмыс орнында КТМ қондырғысының монтажы орындалды;
КТМ кешенінің қосалқы технологиялық жүйелері мен бақылау жүйелерінің жабдығы дайындалды және жеткізілді;
вакуумды сорғызып алу, газ жіберу және плазманы сөндіру жүйелерінің жабдығы дайындалды және жеткізілді;
технологиялық суыту жүйесінің жабдығы дайындалды және монтажы орындалды; тәжірибелерді автоматтандыру жүйесінің негізгі бөлігі дайындалды, автономдық іске қосу-реттеу жұмыстары жүргізілді;
плазманы жоғары жиілікте қыздыру, физикалық диагностикалар, импульстік электрмен жабдықтау жүйелері жабдықтарының негізгі бөлігі дайындалды;
сыртқы электрмен жабдықтау жүйесі пайдалануға дайындалды;
КТМ кешенін абаттандыру бойынша жұмыстар орындалды;
Жылу беру маусымына отын сатып алынды, инженерлік жүйелерді пайдалану және КТМ кешенін күзету қамтамасыз етілді;
КТМ кешенінің персоналын дайындау бойынша жұмыстар орындалды.
Түпкілікті нәтиже: қазақстандық Тоқамақ термоядролық материалтану реакторын (КТМ) 2009 жылы пайдалануға іске қосу.
Қаржы-экономикалық тиімділік: Қазақстан Республикасы үшін экономикалық тиімділік жаңа технологиялық дағдыларды іске асыру, ұлттық ғылыми-техникалық персоналды дамыту, ғылым мен өндіріс арасындағы алшақтықты жеңу, инновациялық қызметті ынталандыру арқылы қол жеткізіледі.
Уақтылығы: жасалған шарттарға сәйкес жұмыстардың жоспар-кестесіне сәйкес.
Сапасы: құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
295-ҚОСЫМША        

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      2008 жылға арналған
"Отын-энергетика кешендегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру"
деген 006 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 99 799 мың теңге (тоқсан тоғыз миллион жеті жүз тоқсан тоғыз мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Атом энергиясын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 14 сәуірдегі Заңының 8-бабы ; "Энергия үнемдеу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 25 желтоқсандағы Заңының 3-6 9, 12-баптары ; "Электр энергетикасы туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі Заңының 5-бабы ; "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы Заңының 18, 21, 22, 26-баптары ; "Қазақстан Республикасының уран өнеркәсібі мен атом энергетикасын дамытудың 2002-2030 жылдарға арналған тұжырымдамасы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 20 тамыздағы N 926 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : 1) көмір өнімдерінің сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру және көмір саласының халықаралық стандарттарға көшуіне жағдай жасау;
      2) Қазақстан Республикасында электр және жылу энергиясының сапасына тұрақты бақылау жүйесін құру, энергетикалық кәсіпорындардың қондырғыларын пайдалану кезінде энергиямен жабдықтау сенімділігі мен қауіпсіздікті қамтамасыз ету;
3) энергия үнемдеу жүйесі мен саясатын әзірлеу және өнімнің энергия сыйымдылығын кезең-кезеңімен төмендету және энергетикалық тиімділікті арттыру жолдары.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :
      1) көмір саласының нормативтік құжаттарын халықаралық талаптармен үйлестіру;
      2) электр энергетика саласында нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу және қайта қарау;
      3) материалдық өндіріс саласында энергия тұтынуды азайтуға негізделген ғылыми және техникалық бағытталған мақсатты жобалардың кешенін әзірлеу. Экономиканың әрбір энергияны қажет ететін салаларынан мақсатты жобаларды жүзеге асырудың тетіктерін әзірлеу, бағдарламаны нормативтік-техникалық сүйемелдеу;
      4) жұмыс істеп тұрған және салынып жатқан жаңа кәсіпорындарды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес көмір өндіру бойынша нормативтік жобалау құжаттамасымен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның (кіші
бағдарла-
маның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

006


Отын-
энергети-
ка кешен-
дегі нор-
мативтік-техника-
лық база-
ны жетіл-
діру
2


101

Көмір саласында

1. Мемлекеттік стан-
дарттарды әзірлеу:
1) ҚР СТ Қаражыра көмір кенорны.
Техникалық шарттар.
2) ҚР СТ Сарыадыр
көмір кенорны.
Техникалық шарттар.
3) ҚР СТ Кендірлі
көмір кенорны.
Техникалық шарттар.
4) ҚР СТ Көмір мен
оның қайта өңделген
өнімдерінің сәйкесті-
гіне растау жүргізу тәртібі.
5) ҚР СТ Көмірлер. Петрографиялық талдау. 4-бөлім. Микролитотиптік құрамды анықтау.
6) ҚР СТ Көмірлер. Петрографиялық тал-
дау. 5-бөлім. Көріну көрсеткішін анықтау.
7) ҚР СТ Қатты минералдық отын. Терминдер мен анықтамалар. 1-бөлім.
Байыту.
8) ҚР СТ Қатты мине-
ралдық отын. Термин-
дер мен анықтамалар.
2-бөлім. Бақылау,
сынау, талдау.
9) ҚР СТ Қатты мине-
ралдық отын. Қабаттық
сынамаларды іріктеу.
10) ҚР СТ Тас көмір және кокс. Сынамалар-
ды қолмен іріктеу.
11) ҚР СТ Тас көмір және кокс. Сынамалар-
ды механикалық іріктеу. 1-бөлім.
Жалпы басшылық.
12) ҚР СТ Тас көмір және кокс. Сынамалар-
ды механикалық ірік-
теу. 2-бөлім. Көмір. Сынамаларды қозғала-
тын ағындардан іріктеу.
13) ҚР СТ Тас көмір және кокс. Сынамалар-
ды механикалық ірік-
теу. 3-бөлім. Көмір. Сынамаларды қозғал-
майтын ағындардан
іріктеу.
14) ҚР СТ Тас көмір
және кокс. Сынамалар-
ды механикалық ірік-
теу. 4-бөлім. Көмір. Сынамаларды сынау үшін дайындау.
15) ҚР СТ Тас көмір және кокс. Сынамалар-
ды механикалық ірік-
теу. 5-бөлім. Кокс. Сынамаларды қозғала-
тын ағындардан ірік-
теу.
16) ҚР СТ Тас көмір және кокс. Сынамалар-
ды механикалық ірік-
теу. 6-бөлім. Кокс.
Сынамаларды сынау үшін дайындау.
17) ҚР СТ Тас көмір және кокс. Сынамалар-
ды механикалық ірік-
теу. 7-бөлім. Сынама-
ларды іріктеудің,
дайындаудың және сынаудың ұқсастығын
анықтау әдістері.
18) ҚР СТ Тас көмір және кокс. Сынамалар-
ды механикалық ірік-
теу. 8-бөлім. Ауытқуларды анықтау әдістері.
2. Қолданылып жүрген стандартқа 1 өзгеріс-
ті әзірлеу:
ҚР СТ 1246-2004 Қатты
минералдық отын. Табиғи радионуклид-
тердің меншікті тиімді активтілігін анықтау.
3. Көмір өнімдерінің
каталогтары мен топ-
тастырғыштарын әзір-
леу:
1) Қаражыра кен орнының;
2) Сарыадыр кен орнының;
3) Кендірлік кен орнының.
4. Алынып тасталды.

Қаңтар-желтоқ-
сан

Қазақстан Республи-
касы Энергети-
ка және минерал-
дық ресурстар министр-
лігі

3


102

Электро-
энергети-
ка және
мұнай
өңдеу
саласында

1. Электр энергетика-
сы саласындағы нор-
мативтік-техникалық құжаттамаларды талап-
тарға сәйкес әзірлеу:
1) Жылу электр стан-
циялары қазандықта-
рының қызатын бетте-
рінде техникалық қыз-
мет көрсетуді ұйым-
дастыру бойынша әдіс-
темелік нұсқаулар.
2) Бумен асқын қыз-
дырғыштар мен бу өткізгіштердің қалың
қабатты элементтерін ультрадыбыстық бақы-
лау бойынша әдістеме-
лік нұсқаулар.
3) Реле қорғанысы жә-
не электр автоматика-
сы қызметі туралы үл-
гі ереже.
4) Жылу электр стан-
цияларындағы отынның
үлесті шығынын есеп-
теу үшін қатты, сұйық
және газ тәрізді отын
сапасын бақылау бойынша әдістемелік нұсқаулар.
5) Қысымы 4 МПа-ға
дейінгі қазандық қа-
ғырандарының металын
бақылау бойынша нұс-
қаулық.
6) Жылу электр
станцияларының жылыту
және желдету жүйеле-
рін пайдалану бойынша
үлгі нұсқаулық.
7) Шар қағыранды диірмендер мен өнді-
рістік бункерлі тозаң
дайындағыштардың жеке-дара жүйелерін пайдалану бойынша үлгі нұсқаулық.
8) Электр станциялары
және желілерін (жылу
-механикалық бөлім)
техникалық пайдалану ережелерін оқып үйре-
нуге арналған оқу құралы.
9) Электр станциялары
және желілерін (электр құрал-жабдық-
тарын) техникалық пайдалану ережелерін оқып үйренуге арнал-
ған оқу құралы.
10) Металға бақылау жасау және II, III, IV категориялы құбыр-
лардың қызмет мерзі-
мін ұзарту бойынша
әдістемелік нұсқау-
лар.
11) Кернеуі 10 кВ-ға дейінгі ток жеткіз-
гіш кабельдердің бүлінген жерлерін анықтау бойынша әдіс-
темелік нұсқаулар.
12) 6-35 кВ. электр желілеріндегі жерге тұйықталу сыйымдылық тогының орнын толық-
тыру бойынша Үлгі нұсқаулық.
13) Электр станциясы-
ның қуатын шектеуді есептеу және есебін жүргізу бойынша әдіс-
темелік нұсқаулар.
14) Тұзды судың тұзын
алу үшін қолданылатын
буландырғыштың (гра-
дирня) темір-бетон қаптамаларына тікелей
тексеру жүргізу бойынша әдістемелік
нұсқаулар.
15) Желдетілетін кө-
мір ұсақтағыш диір-
мендердің (шар қағы-
ранды, орта жүрісті үгіткіш диірмендер мен диірмен-желдет-
кіштер) үгіткіш ор-
гандарының пайдалану
мерзімін анықтау бойынша тікелей сынақ
жүргізудің үлгі әдіс-
темесі.
16) Жылу электр стан-
циялары қазандықтары
сақтандыру құрылғыла-
рын пайдалану, тексе-
ру тәртібі мен мер-
зімдерін ұйымдастыру
бойынша нұсқаулық.
17) Жылыту маусымына қарай жылумен қамта-
масыз ету жүйелерінің
дайындығын анықтау бойынша әдістемелік нұсқаулар.
18) Су жылытқыш қа-
зандықтарды химиялық
жолмен тазартуды пайдалану бойынша үлгі нұсқаулық.
19) Жылу жүйелерін қосымша қоректендіру-
дің автоматты деаэра-
циялық қондырғыларын
пайдалану бойынша үлгі нұсқаулық.
20) Ток жеткізгіш майлы трансформатор-
лар. Нөлдік кезекті-
лікпен ток арқылы  қыздыру тәсілі.
2. Қуат тұтыну норма-
тивтерді өңдеу:
Энергетикалық тиімді-
лікті айқындау үшін
Қазақстан энергетика
кәсіпорындарына тек-
серу жүргізу.
Энергия тұтыну норма-
тивтерін әзірлеу үшін
бастапқы ақпарат мо-
ниторингі 2-3-кезеңдер.
Экономика саласында отын, жылу және электр энергиясы шы-
ғынын мөлшерлеу бойынша ережелер әзірлеу.        Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін
нәтижелер : Тура нәтиже:
1) 2008 жылы 18 мемлекеттік стандарт және қолданыстағы стандарттарға 1 өзгеріс және бағдарламаны орындаудан бастап 42 стандарт және қолданыстағы стандарттарға 6 өзгеріс әзірленді;
2) Қаражыра, Сарыадыр, Кендірлі кенорындары көмір өнімдерінің каталогтары мен жіктеуіштері әзірленді;
3) алыныа тасталды;
4) 2008 жылы электр энергетикасы саласындағы 20 нормативтік-техникалық құжат және бағдарламаның орындалуынан бастап - 143 әзірленді;
5) энергия үнемдеудің нормативтік базасын дайындау: 10 нұсқаулық пен әдістемелік нұсқау.
Түпкілікті нәтиже:
1) тұтастай алғанда, көмір саласы тиісті халықаралық талаптарға 2008ж. - 54,3%, 2009ж. - 75,3%, 2010ж. - 100% стандарттармен қамтамасыз етілетін болады;
2) тұтастай алғанда, электр энергетикасы нормативтік-техникалық құжаттамамен 15,4 %-ға қамтамасыз етілетін болады;
3) жол энергия үнемдеу үшін отын-энергетика қоры пайдалану тиімділігін арттыру, ел экономикасы аудармасына арналған шарттарды жасау;
4) өнімнің энергия сыйымдылығының төмендеуі, оның бәсекеге қабілеттілігінің артуы.
Қаржы-экономикалық тиімділігі: әзірленімнің орташа құны: мемлекеттік стандартқа - 1554,0 мың теңге; қолданыстағы стандартты өзгертуге - 1070,0 мың теңге; каталог пен жіктеуішке - 2268,0 мың теңге; электр энергетикасы саласындағы нормативтік-техникалық құжатқа - 1516,0 мың теңге.
Уақытылығы: жұмыстардың күнтізбелік жоспарларына сәйкес.
Сапасы: отын-энергетикалық кешен өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін халықаралық талаптарға сәйкес нормативтік-құқықтық, ғылыми-техникалық қамтамасыз ету.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына     
296-ҚОСЫМША       

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Курчатов қаласында "Ядролық технологиялар паркі" технопаркін құру"
деген 007 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 2685000 мың теңге (екі миллиард алты жүз сексен бес миллион теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Ядролық технологиялар паркі" акционерлік қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 12 тамыздағы N 832 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : ядролық энергетика саласында жаңа технологиялар мен технологиялық әзірлемелерді құру және енгізу.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : жоғары технологиялық әзірлемелерді нарыққа шығаруды жылжыту үшін, олардың өндірістік өнеркәсіпке енуін және жаңа технологияларды дамыту мен Курчатов қаласының әлеуметтік-экономикалық мәселелерін шешу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның (кіші
бағдарла-
маның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

007


Курчатов қаласында "Ядролық техноло-
гиялар паркі" технопар-
кін құру

"Ядролық технология-
лар паркі технопаркін
құру үшін төмендегі іс-шаралар бойынша жарғылық капиталын ұлғайту:
1. Ядролық техноло-
гиялар паркі АҚ-тың жұмыс істеуін қамта-
масыз ету;
2. радиациялық техно-
логиялар кешенінің құрылысын бастау;
3. радиациялық техно-
логиялар кешенінің құрал-жабдықтарын сатып алу және монтаждау;
4. ядролық реактор-
лық кешеннің жобалық-сметалық
құжаттамасын
әзірлеуді жалғастыру;
5. ғылымды қажетсіне-
тін кең өндірістердің
жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу;
6. ақпараттық-теле-
коммуникациялық бай-
ланыстар желісін құру;
7. мамандарды даяр-
лау және қайта даяр-
лауды жалғастыру;
8. "Ядролық техноло-
гиялар паркі" техно-
паркі базасында ин-
новациялық жобаларды іске асырушы қорлар
мен компаниялардың
жарғылық капиталына
үлестік қатынас жолы-
мен инновацияларды
енгізу, ғылымды
қажетсінетін, оның
ішінде бірлескен
өндірістерді құру.

Қаңтар -желтоқсан

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін
нәтижелер :
Тікелей нәтиже:
"Ядролық технологиялар паркі" АҚ-тың жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
радиациялық технологиялар кешенін салу; радиациялық технологиялар кешенінің жабдықтарын сатып алу және монтаждау ядролық реакторлық кешенінің жұмыс құжаттамасын әзірлеу; ғылымды қажетсінетін жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу; ақпараттық-телекоммуникациялық байланыстар желісін құру бойынша жұмыстың басталуы; мамандарды даярлау және қайта даярлауды жалғастыру; "Ядролық технологиялар паркі" паркі базасында
инновациялық жобаларды іске асырушы қорлар мен компаниялардың қаржылық капиталына үлестік қатынас жолымен инновацияларды енгізу,
ғылымды қажетсінетін оның ішінде бірлескен өндірістерді құру.
Түпкі нәтиже: 2011 жылға қарай»"Ядролық технологиялар паркі" технопаркінің инфрақұрылымын құру ядролық және ілеспе технологиялар саласындағы отандық әзірленімдер негізінде ғылымды қажетсінетін өндірістерді дамытуға және республикада бар ғылыми-техникалық әлеуетті барынша пайдалануды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: ядролық және ілеспе технологиялар көмегімен инновациялық өндірістерді дамыту.
Уақтылығы: жоспар-кестеге сәйкес.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына     
297-ҚОСЫМША       

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму" деген 008 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 635812 мың теңге (алты жүз отыз бес миллион сегіз жүз он екі мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Уранликвидрудник" республикалық мемлекеттік кәсіпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 21 желтоқсандағы N 1311 қаулысы ; "Уран өндіретін кәсіпорындарды консервациялаудың және уран кен орындарын өндірудің салдарларын жоюдың 2001-2010 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 25 шілдедегі N 1006 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : таратылатын уран өндіруші кәсіпорындар аудандарындағы тұрғындар мен қоршаған ортаның радиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : уран кеніштерін консервациялау және жою, аумақты қайт өңдеу және кеніштердің өнеркәсіптік алаңдары мен оған іргелес аумақта орналасқан техногендік уран қалдықтарын көму.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның (кіші
бағдарла-
маның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

008


Уран ке-
ніштерін  консер-
вациялау
және жою,
техноген-
дік қал-
дықтарды көму

1. Батыс кенішін тарату (Қызыл сай кенорны) таратуды аяқтау. Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы.
2. "Қошқар Ата" қалдық қоймасының екі радиациялық қауіпті учаскелерін қайта өңдеу жұмыста-
рын жалғастыру. Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы.
3. Қарасай кенішін (Жиделі, Қостөбе, Безымянное кенорында-
ры) тарату - жұмысты бастау. Қарағанды облысы, Жаңаарқа ауданы.
4. Шығыс Қазақстан облысы аумағындағы
өткен геологиялық
барлау қызметінің
уран объектілерінің
үстіңгі қабатын қайта өңдеу - жұмысты
бастау және аяқтау.
5. Жамбыл облысының аумағында өткен гео-
логиялық барлау қыз-
метінің уран объекті-
лерінің үстіңгі қаба-
тын қайта өңдеу - жұмысты бастау және аяқтау.
6. Маныбай кенорны (N 2 кен басқармасы)
өндіріс алаңын қайта өңдеудің жұмыс жоба-
сын әзірлеу.
7. Алматы облысының аумағында өткен гео-
логиялық барлау қыз-
метінің уран объек-
тілерін қайта өңдеу-
дің жұмыс жобасын
әзірлеу.
8. Консервацияланған және таратылған уран кеніштерінің (N 3 РУ-4, N 12 РУ-5, Қосашы кен орны мен N 8, N 9 және N 14 РУ-3 кеніштері) мониторингі - жұмысты
бастау және аяқтау. Солтүстік Қазақстан облысы, Целинный және
Айыртау аудандары; Ақмола облысы, Еңбекшілдер ауданы.

Қаңтар -желтоқсан

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін
нәтижелер :
Тура нәтиже:
1) Батыс кенішін (Қызылсай кенорны) таратуды аяқтау. Объекті таратылатын және Мемлекеттік комиссияға өткізілетін болады.
2) "Қошқар-Ата" қалдық қоймасының екі радиациялық қауіпті учаскелерін қайта өңдеу - жұмысты жалғастыру. Жұмыс жобасына сәйкес объектінің жалпы сметалық құнының кемінде 73% жұмыс көлемі орындалатын болады.
3) Қарасай кенішін (Жиделі, Қостөбе, Безымянное кенорындары) тарату - жұмысты бастау. Жұмыс жобасына сәйкес объектінің жалпы сметалық құнының кемінде 30,4% жұмыс көлемі орындалатын болады.
4) Шығыс Қазақстан облысының аумағында өткен геологиялық барлау қызметінің уран объектілерінің үстіңгі қабатын қайта өңдеу - жұмысты бастау және аяқтау. Объектілер қайта өңделетін және Мемлекеттік комиссияға тапсырылатын болады.
5) Жамбыл облысының аумағында өткен геологиялық барлау қызметінің уран объектілерінің үстіңгі қабатын қайта өңдеу - жұмысты бастау және аяқтау. Объектілер қайта өңделетін және Мемлекеттік комиссияға тапсырылатын болады.
6) Маныбай кенорнының (N 2 кен басқармасы) өндіріс алаңын қайта өңдеудің жұмыс жобасын әзірлеуі. Жобалау орындалатын және Мемлекеттік сараптаманың тұжырымы алынатын болады.
7) Алматы облысының аумағында өткен геологиялық барлау қызметінің уран объектілерін қайта өңдеудің жұмыс жобасын әзірлеуі. Жобалау орындалатын және Мемлекеттік сараптаманың тұжырымы алынатын болады.
8) Консервацияланған және таратылған уран кеніштерінің (N 3 РУ-4, N 12 РУ-5, Қосашы кенорны мен N 8, N 9, N 14 РУ-3 кеніштері) мониторингі - жұмысты бастау және аяқтау. Аталған кеніштер мен кенорындарының өнеркәсіп алаңдарында санитариялық-қорғау аймақтарын гамма-түсіру орындалатын, топырақ пен су қоймалары сынақтан өткізілетін, бақылау ұңғымаларының суынан сынама алынатын, радон эксхаляциясы өлшенетін, радиацияға қарсы баспаналардың бұзылған учаскелері қалпына келтірілетін және су мен топырақтың алынған сынамаларына талдау жасалынатын болады.
Түпкілікті нәтиже: жұмыстар аяқталғаннан кейін аумақтың радиациялық ластану деңгейі жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес жобалық көрсеткіштерден аспауы тиіс.
Қаржы-экономикалық тиімділігі: жобаны бекітілген жобалау-сметалық құжаттаманың бекітілген құнының шегінде жобаны іске асыру.
Уақтылылығы: жұмыстардың күнтізбелік жоспарына сәйкес.
Сапасы: жобаларға сәйкес.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
298-ҚОСЫМША       

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Қарағанды көмір бассейнінің шахталарын жабу"
деген 009 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 533499 мың теңге (бес жүз отыз үш миллион төрт жүз  тоқсан тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Қарағандыкөмір" мемлекеттік холдингтік компаниясының құрылымын қайта ұйымдастыру мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1995 жылғы 1 қарашадағы N 1415 қаулысы ; "Қарағанды көмір бассейнінің тиімсіз шахталарын одан әрі жабу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 29 қыркүйектегі N 1479 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : жабылатын газы мол шахталардан болуы мүмкін жағымсыз әсерлерден Қарағанды облысы тұрғындарының өмір тіршілігін қауіпсіз жағдайлармен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : Қарағанды көмір бассейнінің шахталарын тарату жөніндегі техникалық іс-шараларды орындау және тау-кен жұмыстарынан бүлінген жерлерді қайта өңдеу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның (кіші
бағдарла-
маның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

009


Қарағанды көмір бассейні-
нің шах-
таларын жабу

1. "Қарағанды көмір" АҮАҚ N 1 шахтасын жабу:
1) тарату жұмыстарын жүргізу;
2) жалпы шахталық және басқа;
3) жобалау-іздестіру жұмыстары.
2. "Қарағанды көмір" АҮАҚ N 2 шахтасын жабу:
1) тарату жұмыстарын жүргізу;
2) жалпы шахталық және басқа;
3) жобалау-іздестіру жұмыстары.
3. "Қарағанды көмір" АҮАҚ N 3 шахтасын жабу:
1) тарату жұмыстарын жүргізу;
2) жалпы шахталық және басқа;
3) жобалау-іздестіру жұмыстары.

Қаңтар- желтоқ-
сан
Қаңтар- желтоқ-
сан

Қазақстан Республи-
касы Энергети-
ка және минерал-
дық ре-
сурстар министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін
нәтижелер :
Тура нәтиже:
"Қарағандыкөмір" АҮАҚ-тың N 1 шахтасын толық тарату; жобаларға сәйкес екі шахтаның тарату жұмыстарын жалғастыру; шахталар бойынша оларды жабу басталғаннан орындалған тарату жұмыстарының көлемі:
"Қарағандыкөмір" АҮАҚ N 2 шахтасы - 79,7%;
"Қарағандыкөмір" АҮАҚ N 3 шахтасы - 65,4% шахталары.
Түпкілікті нәтиже: Акті бойынша жергілікті атқарушы органдарға тапсырылған шұрайландырылған жердің көлемі 2008 жылы - 56,8 га және бағдарламаны іске асырудан бастап - 3153,8 га.
Қаржы-экономикалық тиімділігі: жұмыстарды қаржыландыру бекітілген жобалау-смета құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады; жерді шаруашылық айналымға қайтару.
Уақтылығы: жұмыстардың күнтізбелік жоспарына сәйкес.
Сапасы: жобалау-смета құжаттамасына сәйкес жұмыстарды орындау.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына       
299-ҚОСЫМША         

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету"
деген 010 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 862 385 мың теңге (сегіз жүз алпыс екі миллион үш жүз сексен бес мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Атом энергиясын пайдалану туралы" 1997 жылғы 14 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңының 4, 5, 13-баптары ; "Халықтың радиациялық қауіпсіздігі туралы" 1998 жылғы 23 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңының 5, 6, 9-баптары .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : Қазақстанның радиациялық және ядролық қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : Қазақстан Республикасының аумағындағы қазіргі радиациялық жағдайды және халық үшін радиологиялық ахуалды бағалау; кейінгі радиоэкологиялық мониторингті жүргізу үшін радиациялық-ластанған аумақтар мен алаңдарды белдемдеу; зерттеулер нәтижелері бойынша радионуклидтермен ластанған аумақтарды оңалту және нормативтен жоғары радиоактивтік сәулелену жағдайларынан халықты қорғау жөніндегі ұсыныстарды дайындау; Ертіс химия-металлургия зауытына (бұдан әрі - ЕХМЗ) іргелес аумақтарда радиоактивтік заттар мен қалдықтардың бақылаусыз таралуын болдырмау; оның аумағының ерекшеліктерін ескерумен шаруашылық қызметін жүргізу үшін бұрынғы Семей сынақ полигонының (бұдан әрі - ССП) радиациялық және ядролық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, ССП аумағындағы ядролық қару-жарақ қызметі қалдықтарының қорларын бағалау, бұрынғы ССП аумағында ядролық жерасты сынақтарын өткізу орындарының ағымды сейсмикалық жағдайын зерттеу, радиоэкология мәселелері жөнінде ақпараттандыру және түсіндіру; Қазақстан Республикасы территориясында құрамына мониторингтік мәліметтер базасы мен геоақпараттық жүйені қамтитын аймақтық және жергілікті мониторинг жүйесін құру; жерасты ядролық жарылыстарын жүргізу салдарын жеңу және радиациялық қауіпті объектіге жақын тұрып жатқан тұрғындардың күйзелу деңгейін оңалту жұмыстарының тиімділігін бағалау жолымен төмендету, техникалық базаны жасау және жерасты суларымен техногендік радионуклидтердің көшуіне ғылыми зерттеулер жүргізу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның (кіші
бағдарла-
маның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

010


Радиация-
лық қауіпсіз-
дікті қамтам-
сыз ету

1. Қазақстан Респуб-
ликасының аумағында радиациялық жағдайды зерделеу:
1) 2007 жылдың дала-
лық жұмыстары бойынша
барлық зертханалық талдаулар аяқталатын болады;
2) құрастыру бойынша
жұмыстардың аяқталуы:
радиациялық-химиялық
ластану, радиациялық-
гигиеналық паспорттар
картасы, радиациялық
факторлардың сомасы
бойынша зондылау аймағының картасы және соңғы есеп.
2. Бұрынғы Ертіс хи-
мия-металлургия зауы-
тының (ЕХМЗ), радио-
активті қалдықтарды көму пункттерінде және оған іргелес аумақтардағы радиа-
циялық қауіпті жағ-
дайларды жою жөнінде-
гі жұмыстарды жүргі-
зу:
1) ЕХМЗ мен Первомай
кенті аумақтарындағы жер асты және ағынды
суларды радиациялық мониторингтеу жүйеле-
рін құру бойынша жұ-
мыстары аяқталды, 2008 жылға мониторинг
жұмысын орындау.
2) 2005 жылы табылған
оржолдық көмулерді қалпына келтіру және
табиғатты қорғау іс-
шаралары аяқталды.
3) 22а цехында радиа-
циялық қауіпсіздікті жою бойынша өндірісті
топтау.
4) радиоактивтік қал-
дықтарды сақтау пунк-
тінде ирригациялық жүйенің жобалық-
сметалық құжаттарын әзірлеу.
3. Бұрынғы ССП-ның қауіпсіздігін қамта-
масыз ету:
1) Бұрынғы Семей сы-
нақ ядролық полигоны-
ның аумағының шекара-
сын тексеру және жай-
ластыруды жүргізу және шаруашылық жұ-
мыстарын қауіпсіз жүргізудің регламент-
телген тәртібін, нор-
мативтік-техникалық базасын әзірлеу.
1.1. Тәжірибелік
алаңдардың және жалпы
ССП шекараларының
маркерларын жұмыс
істеу қалпында ұстау 1.2. ССП аумағында және оған іргелес аумақтағы шаруашылық қызмет мониторингі 1.3. ССП ластанған аумағына енуді шектеу
жүйесін құру және жұ-
мыс істеу қалпында ұстау
1.4. Апаттық сипат-
тағы (ойық шұңқырлар-
дың пайда болуы, газ бөлінісі және т.б.) көріністер орын алуы мүмкін деп саналатын қауіптілігі ықтимал аумақтарға ену жүйе-
сін және шараларын әзірлеу және олардың қызметін бақылауға алу.
2) алынып тасталды;
3) Ядролық қару қыз-
метінің қалдықтарын,
радиоактивті және улы
қалдықтарды консерва-
циялау және жою және
радиациялық-ластанған
аумақтарды ремидация-
лау бойынша кешенді
шаралар өткізу.
3.1. Радиоактивті
ластанған төлімдерді түгендеу және оларды ранжирлеу мақсатында ССП телімдерінің және
ластанған нысандардың
толық тізбесін дайын-
дау және бұдан бұрын зерттелмеген нысан-
дардың ластану дең-
гейін бағалау бойынша
алдын ала тексеру жұмыстарын жүргізу.
3.2. Дегелең таулы массивінен аққан су-
лардағы радионуклид-
тердің жылыстау про-
цесінің сипатын зерт-
теуді өткізу, Дегелең
таулы массивінің су
шыққан штольняларының
бірінде ластануды шектеу жобасын әзір-
леу.
3.3. Әскери радиоак-
тивті заттармен лас-
танған төлімдерді ре-
медиациялаудың типтік
жобасын әзірлеу.
3.4. "Шартты-таза аумақтардың" ластану деңгейін бағалау және
оларды ранжирлеу (бөлу), ССП солтүстік
бөлігінің ластану деңгейі жайлы дерек-
терді верификациялау,
зерттелген аумақтарға
санитарлық-гигиеналық
төлқұжаттарды дайын-
дау.
4) Бұрынғы Семей сы-
нақ ядролық полигоны аумағының радиациялық
жағдайының шынайы картасын құру және
жарылысалды көрініс-
тердің ауқымын бағалау
4.1. ССП су пайдалану
нысандарын түгендеу және ластану деңгейін
бағалау, су пайдалану
нысандарының толық тізбесін дайындау,
олардың гидрогеоло-
гиялық сипатын бағалау.
4.2. ССП шартталған апатты сипаттағы
(өрттің, ойық шұңқыр-
лардың пайда болуы
және т.б.) ауқымды
жарылысалды көрініс-
тің қатерін бағалау
жұмыстарын өткізу,
сонымен қатар ұңғыма-
ларды тазалау, зерт-
теліп жатқан аумақта-
ғы ауқымды қауіпті
телімдерде топографи-
калық жұмыстарды
өткізу; полигон аума-
ғында қазіргі уақытта
орын алған тектоника-
лық және сейсмикалық
белсенділігін бағалау
және зерттеу; жерасты
ядролық жарылыстар өткізілген жерлерді паспорттау (Балапан, Сарыөзен алаңдарының әскери ұңғымалары) және олардың ауқымы-
ның бағасын зерттей отырып, қазіргі уақыттағы жерүстілік қаупі және геология-
лық ортаның тереңдік-
тегі деструкциясының қаупін зерттеу және бағалау.
4.3. Жерасты ядролық жарылыстары өткізіл-
ген жерлердегі ұңғы-
маларда газ бөліну сипаты мен олардың орын алуын, ойық шұңқырлар мен шыға-
рындылардың, өрт шығу
қаупін бағалау мақса-
тында ауқымды темпе-
ратуралық ауытқулар әдістемесін жасау, радонометрия және ртутометрия әдістерін
табиғи тығыздық және
жарылысалды аймақтар-
ды карталандыру үшін пайдалану мүмкіндігін
зерттеу.
4.4. Жерасты сулары-
ның мониторингі үшін бақылаушы ұңғымалар желілерін жетілдіру мақсатында Дегелең таулы массивінен тыс
жерлердегі жерасты суларының мониторингі үшін жаңа ұңғымаларды
құру.
4.5. ССП және оның маңайындағы (далалық
стансалардың желіле-
рі) жерлердің сейсми-
калық мониторинг жүйесін құру. Бала-
пан, Сарыөзен алаңда-
рының сейсмикалық мо-
ниторингі.
5) Бұрынғы Семей сы-
нақ ядролық полигоны-
ның радиоэкология мә-
селесі жөнінде халық-
ты хабардар ету және ақпараттандыру бойын-
ша жұмыстарды ұйым-
дастыру және басқару-
шылық шешімдерді қа-
былдаудың ақпараттық жүйесін құру
5.1. "ССП" ГАЖ-жоба-
сының ортақ құрылымын
және "су пайдалану нысандары" қабатын құру, ақпараттық-
ағарту шараларын іске
асыру мақсатында, ССП
мәселелері бойынша веб-сайт әзірлеу және
құру, ҚР ҰЯО веб-сай-
тында "ССП" беттерін құру
5.2. Радиациялық қауіпсіздік және эко-
логия институтының ССП мұражайының негі-
зінде ақпараттық-
ағарту орталығын құ-
ру, мұражай экспози-
циясын жаңарту және ССП-ға іргелес жатқан
аудандардың оқушыла-
рына тұрақты түрде баяндама негізінде дәрістер беруді ұйым-
дастыру.
5.3. ССП ауылшаруа-
шылық өнімдерінің өндірісі жайлы ғылы-
ми-танымал кітапша дайындау.
5.4. Жергілікті және республикалық БАҚ мемлекеттік және орыс
тілдерінде ССП қауіп-
сіздікті қамтамасыз
ету бойынша жұмыстар-
дың нәтижелері жайлы ақпараттарды дайын-
дау.
6) Құпия
4. Алынып тасталды.
5. Құпия.        Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін
нәтижелер : Тікелей нәтиже:
1. Қазақстан Республикасының аумағындағы радиациялық жағдайды зерттеу:
1) Қазақстан бойынша масштабы 1:1000 000 топырақ пен судың радиациялық-химиялық ластану карталары, барлығы 280 карта жасалатын болады; Республиканың облыстары бойынша тұрғындарға арналған радиациялық жүктемелердің карталары - 14 карта;
2) үлгілік учаскелер орналасқан шектерде 9 әкімшілік аудан бойынша рациациялық-гигиеналық паспорт; түрлі табиғаттың радиоактивтік ластануының 40 тау-кен объектісі және 40 локальды учаскесі бойынша радиациялық-гигиеналық паспорт; 14 облыс бойынша радиациялық-гигиеналық паспорт жасалды;
3) мониторингтік қадағалауларды жүргізу үшін алаңдар мен құрылымдар бөлінді; карталар мен паспорттардың, сондай-ақ Республика және облыстар бойынша толық радиациялық факторлардың сомасы жөнінде Республиканың аумағында нәтижеленуші зондылау картасының қосымшасымен бірге түпкілікті есебі жасалды (15 карта).
2. Бұрынғы Ертіс химия-металлургия зауыты (ЕХМЗ) аумағында, радиоактивтік қалдықтарды көму пункттері мен оған іргелес аймақтарда радиациялық-қауіпті жағдайларды жою жөніндегі жұмыстарды жүргізу:
ЕХМЗ мен Первомай кенті аумағындағы ағынды және жер асты суларының радиациялық мониторинг жүйесін құру; өндірісті топтау (стандартты жабдықтарды сатып алу және Радиоактивті қалдықтарды (РҚ) тасымалдау үшін контейнерлер дайындау) 22а цехының ластанған технологиялық жабдықтарын демонтаждау; 2005 жылы табылған оржолдар аумағын тазалау және қатты радиоактивті қалдықтарды (ҚРҚ) РҚКП оржолдарына орын ауыстыру. РҚ көму пунктінің ирригациялық жүйесін құруға жобалы-сметалық құжатты келісімдеу және әзірлеу, ағынды және жер асты суларын мониторингтеу.
3. Бұрынғы ССП-ның қауіпсіздігін қамтамасыз ету:
1. "Бұрынғы Семей сынақ ядролық полигонының аумағының шекарасын тексеру және жайластыруды жүргізу және шаруашылық жұмыстарын қауіпсіз жүргізудің регламенттелген тәртібін, нормативтік-техникалық базасын әзірлеу" бағыты бойынша
1.1. Тәжірибелік алаңдардың және жалпы ССП шекараларының маркерларын жұмыс істеу қалпында ұстау (жалпы шекарада 1020 белгілер, тәжірибелік алаңдардың шекараларының ортақ периметрі 600 км)
1.2. ССП аумағында қызметін жүзеге асырып жасап жатқан 54 шаруашылық етуші субъектілердің қызметін әрдайым бақылауда ұстау қамтамасыз етілген
1.3. ССП радиоактивті ластанған аумақтарына енуді шектеу үшін құрылғылар жасалған (Сынақ алаңында және әскери радиоактивті заттар сыналған алаңдардағы 3 құрылғы); ССП алаңына енуді шектеудің қолда бар жүйесін жұмыс істеу қалпында ұстау қамтамасыз етіледі
1.4. Апаттық сипаттағы (ойық шұңқырлардың пайда болуы, газ бөлінісі және т.б.) көріністер орын алуы мүмкін деп саналатын қауіптілігі ықтимал аумақтар мен нысандар анықталды және олардың қызметі әрдайым бақылауда болады
2. "Ядролық және радиациялық қауіпті нысандардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және таратуға жол бермеу режимін қолдау бойынша шараларды өткізу" бағыты бойынша
2.1 Дегелең таулы массивіндегі штольняларды, гидроядролық сынақ алаңдарын түгендеу жүргізілді.
2.2. Дегелең таулы массивіндегі 26 штольнясын, сезімтал ақпарат ұстанушыларды тұрақты бақылауға алу;
3. "ССП аумағындағы ядролық қару қызметінің қалдықтарын, радиоактивті және улы қалдықтарды консервациялау және жою және радиациялық-ластанған аумақтарды ремидациялау бойынша кешенді шаралар өткізу" бағыты бойынша
3.1. ССП ластанған телімдері мен нысандарының толық тізбесі дайындалды, сонымен қатар тәжірибелік Сынақ алаңыңда (П-1, 2, 7), Сарыөзен (2 нысан) алаңындағы штаттан тыс жағдайдағы ұңғымалар, әскери радиоактивті заттектер сыналған алаңдарда радиоактивті ластанған телімдерді тізімдеу және ранжирлеу мақсатында бұдан бұрын зерттелмеген нысандардың ластану деңгейін бағалау бойынша алдын ала тексеру жұмыстары жүргізілді
3.2. Дегелең таулы массивінің су шыққан штольняларының бірінде ластануды шектеу жобасын әзірленді; Дегелең таулы массивінің су шыққан екі штольнясының геологиялық және ландшафтық жағдайлары, радионуклидтердің жылыстау процесінің сипаты жете зерттелетін болады және жобаландыру үшін қажетті алдыңғы деректер алынды
3.3. Әскери радиоактивті заттармен ластанған телімдерді ремедиациялаудың типтік жобасы әзірленді
3.4. "Шартты-таза аумақтардың" ластану деңгейін бағалау және оларды ранжирлеу (полигонның солтүстік жақ бөлігі жалпы аумағы 3000 км2) өткізілді, зерттелген аумақтарға санитарлық-гигиеналық паспорттар дайындалды
4. "Бұрынғы Семей сынақ ядролық полигоны аумағының радиациялық жағдайының шынайы картасын құру және жарылысалды көріністердің ауқымын бағалау бағыты бойынша
4.1. ССП су пайдалану нысандарын толық тізбесі дайындалды және олардың негізгі радиациялық, гидрогеологиялық және гигиеналық сипаттарына бағалау жүргізілді.
4.2. Жерасты ядролық жарылыстары өткізілген жерлерді паспорттау жүргізілді (Балапан алаңындағы 10 әскери ұңғыма, Сарыөзен алаңындағы 2 ұңғыма) және олардың ауқымының бағасын зерттей отыра қазіргі уақыттағы жерүстілік қаупі және геологиялық ортаның тереңдіктегі деструкциясының қаупі зерттелді және бағаланды.
4.3. Балапан алаңдарындағы ЖЯЖ өткізілген жерлердегі ұңғымаларда газбөліну сипаты мен олардың орын алуын, ауқымды температуралық ауытқулардың орын алуы мен ауқымын алғашқы нәтижелері алынды және "қатерлі" ұңғымалардың тізбесі анықталды
4.4. Дегелең таулы массивінен тыс жерлердегі жерасты суларының мониторингі үшін жаңа 3 ұңғыма құрылды
4.5. ССП сейсмикалық мониторингі үшін далалық стансалардың желілері жетілдірілді. ССП қазіргі уақыттағы сейсмикалық жағдайын сипаттайтын, деректер алынды
5. "Бұрынғы Семей сынақ ядролық полигонының радиоэкология мәселесі жөнінде халықты хабар ету және ақпараттандыру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және басқарушылық шешімдерді қабылдаудың ақпараттық жүйесін құру бағыты бойынша
5.1. "ССП" ГАЖ-жобасының ортақ құрылымын және "су пайдалану нысандары" қабатын құру. Ақпараттық-ағарту іс-шараларын іске асыру мақсатында, ҚР ҰЯО веб-сайтында "ССП" беттерін құру.
5.2. Радиациялық қауіпсіздік және экология институтының мұражайының экспозициясы жаңартылды, "ССП қазіргі уақыттағы радиациялық жағдайы" экспозициясы құрылды; ССП жақын жатқан аудандардың оқушыларына тұрақты түрде баяндама негізінде дәрістер беруді ұйымдастыру (10 дәріс)
5.3. ССП ауылшаруашылық өнімдерінің өндірісі жайлы ғылыми-танымал кітапша дайындау
5.4. Жергілікті және республикалық БАҚ мемлекеттік және орыс тілдерінде ССП қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша жұмыстардың нәтижелері жайлы ақпараттарды дайындау.
4. Алынып тасталды .
Түпкі нәтиже: бағдарламаны іске асырудан бастап, Қазақстанның барлық аумағының 55 % кем емес алаңында нормативтен жоғары сәулелену жағдайларынан халықты қорғау;
бұрынғы ЕХМЗ аумағында, радиоактивтік қалдықтарды көму пункттерінде және оған іргелес аумақтарда радиациялық-қауіпті жағдайды жою;
ССП қызметін жетілдіру есебінен Қазақстан Республикасындағы тұрғындардың ұжымдық дозалық жүктемесін төмендету қамтамасыз етілген;
табиғат қорғау жобаларының бірқатары әзірленген: ССП екінші рет қайта ластануы бойынша жобалар, радиоактивті ластануы көбірек байқалған телімдерді ремидиациялау бойынша жобалар;
ССП екінші рет қайта ластануын шектеу бойынша (Дегелең таулы массивіндегі су шыққан барлық штольнялар), радиоактивті ластанған (50000 м2 кем емес) қауіптілігі жоғары телімдерді ремидиациялау бойынша тәжірибелік жұмыстар жүргізілді;
"шартты-таза" аумақтардың ауқымды зерттеулері жүргізілді (7000 км2 шамасында), олардың кейбіріне ауыл шаруашылығына пайдалануға беруге қажетті материалдары дайындалған;
ССП кешенді мониторингілік жүйесі әзірленді және оларды жүйелі түрде іске асыру басталды.
Қаржы-экономикалық нәтиже: радиациялық жағдайды белгіленген нормаларға сәйкес келтіру және оны халыққа және қоршаған ортаға радиациялық әсерді шектейтін іс-шаралар кешенімен қамтамасыз ету.
Уақыттылығы: жұмыстардың күнтізбелік жоспарына сәйкестігі.
Сапасы: аудан халқының радиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына       
300-ҚОСЫМША          

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
Геологиялық ақпаратты қалыптастыру
деген 012 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 123932 мың теңге (жүз жиырма үш миллион тоғыз жүз  отыз екі мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Қазақстан Республикасында жер қойнауының мемлекеттік мониторингі туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 27 қаңтардағы N 106 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің Геология және жер қойнауын пайдалану комитетінің мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1107 қаулысы ; "2003-2010 жылдарға арналған елдің минералдық-шикізат кешенінің ресурстық базасын дамыту бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 29 желтоқсандағы N 1449 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
            4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : Қазақстанның радиациялық және ядролық қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : жер қойнауының есептілігі және жер қойнауын пайдаланушылардың шарттарын орындау; Қазақстан Республикасының минералдық-шикізат кешенінде инвестицияларды талдау; геологиялық ақпаратты пайдалануда жинақтау, сақтау және беру; жер қойнауы туралы компьютерлік банк дерекқорын техникалық және технологиялық әкімшілік ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның (кіші
бағдарла-маның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

012


Геология-
лық
ақпаратты
қалып-
тастыру
 

Бекітілген штат саны-
ның шегінде оған
жүктелген міндеттер
мен функцияларды
орындау үшін
республикалық геоло-
гиялық ақпарат орта-
лығының ("Казгеоин-
форм" РГАО) қызметін
қамтамасыз ету - 71 бірлік.
1. Жер қойнауының есебі мен жер қойнау-
ын пайдалану шартта-
рының орындалуы:
- пайдалы қазбалар кен орындары қорлары-
ның мемлекеттік ба-
лансын қалыптастыру;
- кен орындарының және пайдалы қазба-
лардың көріністерінің
мемлекеттік кадастрын
қалыптастыру;
- жер қойнауын қорғау
құқығын беруге арнал-
ған инвестициялық бағдарламалардың ашық
конкурсына шығарыла-
тын объектілердің
тізбесін жасау;
- геоақпараттық қам-
тамасыз ету және жер қойнауын пайдалану объектілерін тіркеу, жер қойнауын пайдала-
нуда келісім-шарт жо-
баларын келісуге қатысу;
- жер қойнауын пайда-
ланушылардың келісім-
шарт-лицензия шартта-
рын орындау барысын ұйымдастыру және есепке алу;
- 1-4 ЛКШ нысаны бойынша жер қойнауын пайдалану нәтижелері-
нің статистикалық айналымы;
- тау-кен және геоло-
гиялық бөліністерді дайындау мен тапсыру.
2. Қазақстан Респуб-
ликасы минералды-ши-
кізат кешенінде ин-
вестицияларды талдау:
- минералдық шикізат
түрлері бойынша ин-
вестицияларды талдау;
- әкімшілік облыстар бойынша инвестиция-
ларды талдау.
3. Геологиялық ақпа-
раттарды пайдалануда жинақтау, сақтау және
беру:
- жер қойнауын пайда-
лану объектілерінде
жұмыстың нәтижелері
туралы есептердің республикалық геоло-
гиялық қорларын сақ-
тауға қабылдау;
- геологиялық ақпа-
ратты сатып алуға арналған келісімдер-
ді, геологиялық ақпа-
ратты Қазақстан Рес-
публикасынан тыс жер-
лерге шығаруға рұқ-
саттарды, геологиялық
ақпарат пакеттерін дайындау;
- Геологиялық зерттеу
жөніндегі жұмыстарды мемлекеттік тіркеу, Қазақстан Республика-
сының геологиялық және геофизикалық зерттелуін жүргізу.
4. Жер қойнауы туралы
компьютерлік банк дерекқорын техникалық
және технологиялық әкімшілік ету.
5. Өзінің құзыреті шегінде геология және
жер қойнауын пайдала-
нуды аумақтық басқару
қызметіне әдістемелік
басшылық жасауды жү-
зеге асыру.
6. Жер қойнауы және жер қойнауын пайдала-
ну туралы ақпараттық
жүйені дамыту жөнін-
дегі жұмысқа мемле-
кеттік тапсырыс беру-
шінің функцияларын жүзеге асыру:
- Қазақстан Республи-
касының геологиялық қорларында сақталына-
тын геологиялық есеп-
намалар мәтіндерін компьютерлік архива-
циялау;
- Қазақстан Республи-
касының геологиялық
қорларында сақталына-
тын графикалық геоло-
гиялық материалдарды компьютерлік архива-
циялау;
- Қазақстан Республи-
касы бойынша аэрогео-
физикалық деректердің
ақпараттық банкін толтыру;
- жер қойнауы туралы деректердің Мемлекет-
тік банкінің бағдар-
ламалық өнімдерін
сүйемелдеу;
- Қазақстан Республи-
касы аумағының сейс-
микалық барлаулануын зерделеу бойынша ком-
пьютерлік банкті толтыру;
- Қазақстан Республи-
касы бойынша грави-
метриялық деректердің
ақпараттық банкін толтыру;
- Батыс Қазақстан бойынша ұқсастық тір-
кеудің бастапқы сейс-
микалық ақпаратын цифрлау.

Жыл бойы

Қазақстан Республи-
касы Энергети-
ка және минерал-
дық ре-
сурстар министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін
нәтижелер :
Тура нәтиже: Пайдалы қазбалар кен орындары қорларының мемлекеттік балансын жүргізу - 108 баланс; геологиялық ақпаратты қолдануда технология мен беру ГЗҰ-ны пайдаланумен мемлекеттік геологиялық қорға қызмет көрсету; жер қойнауын пайдалануда келісім-шарт жобаларын келісуге; Тау-кен және геологиялық бөліністерді дайындау және беру; жер қойнауын пайдаланушылардың инвестициялық қызметі нәтижелерінің тоқсанаралық шолуларын дайындау - 4 шолу. Деректердің компьютерлік банкі мына ақпараттармен толықтырылады: сейсмикалық барлаумен зерделену туралы - 6259 есеп бірлігі; Аэрогеофизикалық деректермен - 9370 шар. км; гравиметриялық деректермен 17895 бақылау пункттері; Батыс Қазақстан бойынша ұқсастық тіркеудің бастапқы сейсмикалық ақпаратын цифрлау - 12987 ұқсас таспалар; мәтіндік геологиялық есептердің - 3300 томын және графикалық геологиялық материалдардың 50 мың.кв.см. мұрағаттау.
Түпкілікті нәтиже: 2008 жылғы 1 қаңтардағы зерделеудің жай-күйі бойынша пайдаланушыларды толық, уақтылы және сенімді геологиялық ақпаратпен қамтамасыз ету.
Қаржы-экономикалық нәтиже: бір қызметкерді ұстауға арналған шығын - 1007,6 мың теңге; іске асқан геологиялық ақпарат үшін республикалық бюджетке төлемдердің түсуі.
Уақытылығы: Белгіленген есептерді белгіленген мерзімінде өткізу.
Сапасы: Толық және сенімді ақпарат негізінде дайындалған есептілік.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына        
301-ҚОСЫМША       

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Мемлекеттік геологиялық зерделеу"
деген 013 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 3798796 мың теңге (үш миллиард жеті жүз тоқсан  сегіз миллион жеті жүз тоқсан алты мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 18-бабы ; "2002-2010 жылдарға арналған "Ауыз су" салалық бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 23 қаңтардағы N 93 қаулысы ; "Елдің минералдық-шикізат кешені ресурстық базасын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 29 желтоқсандағы N 1449 қаулысы .       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : елдің минералдық-шикізат базасын нығайту және кеңейту.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : жер асты сулары  және пайдалы қазбалардың кен орындарын іздестіру үшін қазіргі картографиялық негіз құру: минералдық-шикізаттың әртүрлі түрлерінің болжамды ресурстарын анықтау; пайдалы қазбаларды іздестіру бағытын анықтау үшін болжамды-минерагениялық негіз құру; мұнай және газ кенорындарына геологты-экономикалық баға беру және іздестіру, мұнайгазперспективті құрылымдарды ашу, жаңа мұнайгазперспективті территорияларды зерделеу; қатты пайдалы қазбалар, көмірсутекті шикізатының және жер асты суларының қорларының өсуі; Қазақстан Республикасының тұрғылықты пункттерін сумен қамтамасыз ету мақсатымен жер асты ауыз су кенорындарын және жаңа телімдерді ашу және жер асты суларының қорларын қайта бағалау, сонымен қатар жылумен қамтамасыз ету, ыстық сумен қамтамасыз ету және басқа да мақсаттарда геотермальды су қорларын эксплуатациялауға баға.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның (кіші
бағдарла-
маның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

013


Мемлекет-
тік гео-
логиялық
зерделеу


100

Өңірлік
және гео-
логиялық түсіру жұмыстары

1. 1:200000 масштабта
41,63 мың шаршы кв алаңда геологиялық жете зерттеулер;
2. 20,93 мың шаршы кв
аймақтық гидрогеоло-
гиялық жұмыстар;
3. 16,5 мың шаршы кв алаңда кенді аудан-
дарды геологиялық минерагендік карта жасау;
4. Өңірлік және гео-
логиялық-суретке
түсіру жұмыстарын жүргізу кезіндегі дайындық іс-шаралары (ұсақ масштабты кар-
таны дайындау; алға
кеткен геофизикалық,
геохимиялық жұмыстар,
инструктивтік, әдіс-
темелік және норма-
тивтік құжаттарды әзірлеу).

Жыл бойы

Қазақстан Республи-
касы Энергети-
ка және минерал-
дық ре-
сурстар министр-
лігі

3


101

Іздестіру-бағалау жұмыстары

1. 220,0 кв. шаршы алаңда қатты пайдалы қазбаларға іздестіру -бағалау жұмыстарын жүргізу.
2. Каспий маңы ойысы-
ның орталық бөлігінде
Бекет - Бесоба телі-
мінің шектерінде із-
дестіру-бағалау жұмыстарын жүргізу басталды.
3. Теңіз ойысының оң-
түстік-шығыс бөлігі-
нің Мұзбел телімінің шегінде көмірсутек шикізаттарына іздестіру-бағалау жұмыстарын аяқтау.

Жыл бойы

Қазақстан Республи-
касы Энергети-
ка және минерал-
дық ре-
сурстар министр-
лігі

4


102

Іздестіру-барлау жұмыстары

1. 197 ауылдық елді мекендерін ауыз сумен
қамтамасыз ету үшін іздестіру-бағалау
жұмыстарын аяқтау;
2. 108 ауылдық елді мекендерді ауыз сумен
қамтамасыз ету үшін іздестіру-бағалау жұмыстары басталды;
3. Жаркент тиілімін-
де геотермальды
суларды пайдалануға іздестіру-бағалау жұмыстары аяқталды;
4. Топтық су құбыр-
ларды сумен қамтама-
сыз ету үшін Қызыл-
орда облысындағы Толағай кен орнында (Бердікөл және Құса-
мансай участкелерінде)
Оңтүстік Қазақстан
облысындағы Шардара
кен орнында жер асты
су қорларын қайта
бағалау үшін барлау жұмыстарын бастау.

Жыл бойы

Қазақстан Республи-
касы Энергети-
ка және минерал-
дық ре-
сурстар министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін
нәтижелер :
Тікелей нәтиже: 1:200000 масштабта 41,63 мың шаршы 2 алаңда жаңа буынның геологиялық негізі, пайдалы қазбалардың кен орындарын табуға перспективалы жалпы ауданы 1000 шаршы 2 кем емес телімдерді бөлу; халықты сумен жабдықтау мақсатында жер асты суларын іздестіруге арналған перспективалы сулы көкжиектер мен телімдерді бөлумен 20,93 мың шаршы алаңында жаңа болашақтың гидрогеологиялық карталары; 16,5 мың шаршы алаңда кенішті аудандарды геологиялық-минерагеникалық карталау; өңірлік және геологиялық-суретке түсіру жұмыстарын жүргізу кезіндегі дайындық іс-шаралары - 5 есеп-ұсыныстар; 2 жаңа есеп берулерді әзірлеуді бастау; 13 телімдердің шегіндегі 220,0 шаршы алаңда қатты пайдалы қазбаларға іздестіру-бағалау жұмыстары; 197 елді мекендерін сумен қамтамасыз ету және 108 елді мекендері үшін іздестіру-бағалау жұмыстарын жүргізуді бастау; топтық су құбырларын сумен қамтамасыз ету үшін жер асты суларының қорларын қайта бағалау жұмыстары; Жаркент телімінде геотермальды су қорларына эксплуатациялық баға; Топтық су құбырларды сумен қамтамасыз ету үшін Қызылорда облысындағы Толағай кен орнында (Бердікөл және Құсамансай участкелерінде) Оңтүстік Қазақстан облысындағы Шардара кен орнында жер асты су қорларын қайта бағалау үшін барлау жұмыстарын бастау; Теңіз ойысының оңтүстік-шығыс бөлігіндегі Мұзбел учаскесінің, Бекет-Бесоба учаскесінің мұнайгазды перспективасын бағалау.
      Түпкі нәтиже: алтынның - 10 тонна, мыстың - 50 мың тонна, полиметалдың - 100 мың тонна қорларының өсуі нәтижесінде тау-кен өндіру және мұнай-газ өндіру кешендері кәсіпорындарын шикізат ресурстарымен қамтамасыз ету деңгейін көтеру; Қазақстан Республикасының ауылдық елді мекендерді жер асты ауыз суының эксплуатациялық қорларымен қамтамасыз ету; қорларына және басқа да мақсатта ыстық, жылы сумен қамтамасыз ету үшін геотермальды су қорларына баға беру.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: 1:200000 масштабта 1 шаршы2 геологиялық жете зерттеудің орташа құны - 9319,2 теңге; өңірлік гидрогеологиялық жұмыстардың 1 ш орташа құны - 5992 теңге; қатты пайдалы қазбаларға іздестіру-бағалау жұмыстарының бір объектісі бойынша орташа құны - 28333,0 мың теңге; Мұзбел учаскелері шектерінде көмірсутек шикізатына жұмыс құны - 580764 мың теңге; Бекет-Бесоба учаскесі шектерінде көмірсутек шикізатына жұмыс құны - 1087300 мың теңге; 1 ауылдық елді мекенді сумен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстарының орташа құны - 5732,0 мың теңге.
      Уақтылығы: уәкілетті органдармен бекітілген объектілер бойынша жоспарға сәйкес жұмыстарды жүргізу.
      Сапасы: нұсқаулық талаптарға сәйкес.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
302-ҚОСЫМША     

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану мониторингі"
деген 014 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 663674 мың теңге (алты жүз алпыс үш миллион алты жүз жетпіс төрт мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :
2003 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Су Кодексінің 58,   59, 60-баптары ; "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасы 1996 жылғы 27 қаңтардағы N 2828 Заңының 8-1 , 56, 58, 59-баптары ; "Қазақстан Республикасының Жер қойнауын мемлекеттік сараптау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 18 қазандағы N 1288 қаулысы ; "Қазақстан Республикасындағы Жер қойнауының мемлекеттік мониторингі туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 27 қаңтардағы N 106 қаулысы ; "2003-2010 жылдарға арналған елдің минералдық-шикізат кешенінің ресурстық базасын дамыту бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 29 желтоқсандағы N 1449 қаулысы ; "Мемлекеттік су кадастрын жүргізу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 31 желтоқсандағы N 1378 қаулысы ; "Су объектілерінің мемлекеттік мониторингін жүргізу, суды мемлекеттік есепке алу және оны пайдалану ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 26 қаңтардағы N 85 қаулысы ; "Республиканың сейсмикалық қауіпті аймақтарында қиратқыш жер сілкіністерінің залалын төмендету жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 26 тамыздағы N 1286 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : қазіргі экономикалық жағдайда Қазақстан Республикасының пайдалы қазбаларының негізгі түрлерінің минералдық-шикізат базасының нақты жай-күйін белгілеу және Қазақстан Республикасының перспективаға минералдық-шикізат кешенін дамытуды болжамдау; мемлекеттік басқару органдарын Қазақстан Республикасының жер асты сулары мен қауіпті геологиялық процестердің жай-күйі туралы деректермен ақпараттық қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : мониторингтік дерекқор базасын және лицензиялық және тендерлік объектілер бойынша карталарды жүргізу; аналитикалық-анықтама жүйесінің негізінде Қазақстан Республикасы минералдық-шикізат базасының мониторингісі (ҚР МШБ ААЖ және мұнай, конденсат, газ бен жер асты суларды қоса, жаңа деректермен толтыру); мемлекетаралық»Жер қойнауын геологиялық зерттеу саласындағы стандарттау, метрология және сертификациялау бағдарламамен шектелу талаптар жүйесін әзірлеу; Қазақстан Республикасының минералдық-шикізат базасын 2030 жылға дейін даму болжамы және жай-күйін модельдеу (пайдалы қазбалардың 30 түрі бойынша Қазақстан Республикасындағы кен өндіріс даму перспективасы көрсетілген материалдардың жинағы); Қазақстан Республикасындағы көмірсутекті кен орындардың өңдеу жай-күйі Мемлекеттік мониторингісін жүргізу бойынша әдістемелік нұсқауды дайындау; Қазақстан Республикасындағы геологиялық-барлау жұмыстарының аналитикалық қамтамасыз ету жай-күйінің мониторингісі; Қазақстан Республикасындағы қатты пайдалы қазбалар кен орындарын геологиялық-экономикалық бағалау және кен өңдеу өндірістік кәсіпорындардың техникалық-экономикалық көрсеткіштері бойынша ақпараттық-аналитикалық жүйесін даярлау (жүйесін жаңарту және жаңа деректермен толтыру); көмір сутектілерге арналған геологиялық-барлау жұмыстардың жай-күйі мониторингісі, мемлекеттік тапсырманы мониторинг және мемлекеттік геологиялық жер қойнауын зерттеу бойынша жұмыс жүргізу орындаушыларды салалық нормативтік-әдістемелік құжаттармен қамтамасыз ету (жұмыс пен қызметті әлуеттік беруші); жер асты суларын және қауіпті геологиялық процестерді қоса алғанда, жер қойнауының жай-күйін бақылау; жер асты суларын және қауіпті геологиялық процестерді дамуының жай-күйін бағалау; жер асты суларының ластану және сарқылу учаскелері мен ошақтарын, қауіпті геологиялық процестерді жандандыру учаскелерін табу; жер асты суларын мемлекеттік су кадастрын (МСК) жүргізу; жер асты суларының және қауіпті геологиялық процестерінің мониторингін жүргізуді сүйемелдеу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның (кіші
бағдарла-
маның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

014


Жер қой-
науы және жер қойнауын пайдалану монито-
рингі
2


100

Минерал-
дық-шикі-
зат база-
сы және жер қой-
науын пайдалану монито-
рингі

1. Қазақстан Респуб-
ликасының минералдық-
шикізат базасын дамы-
ту мониторингі және болжау: 1) 6 көшпелі объектілер:
- аналитикалық-анық-
тама жүйесінің негі-
зінде Қазақстан Рес-
публикасы минералдық-
шикізат базасының мониторингісі (мұнай,
конденсат, газ және жер асты сулары);
- мемлекеттік-аралық
"Жер қойнауын
геологиялық зерттеу саласындағы стандарт-
тау, метрология және сертификациялау" бағ-
дарламамен шектелу
талаптар жүйесін әзірлеу;
- Қазақстан Республи-
касының минералдық-
шикізат базасын 2030 жылға дейін даму болжамы (пайдалы қазбалардың 30 түрі бойынша Қазақстан Республикасындағы кен
өндіріс даму перспек-
тивасы көрсетілген материалдардың жинағы);
- Қазақстан Республи-
касындағы көмір су-
текті кен орындардың өңдеу жай-күйі Мем-
лекеттік мониторин-
гісін жүргізу бойынша
әдістемелік нұсқауды дайындау (2008 жылда аяқталады);
- Қазақстан Республи-
касындағы қатты пай-
далы қазбалар кен орындарын геологиялық
-экономикалық бағалау
және кен өңдеу өнді-
рістік кәсіпорындар-
дың техникалық-эко-
номикалық көрсеткіш-
тері бойынша ақпарат-
тық-аналитикалық жүйесін даярлау ҚР (жүйесін жаңарту және жаңа деректер-
мен толықтыру);
- дерекқор базасының және лицензиялық пен тендерлік объектіле-
рінің карталарын жүр-
гізу мониторингісі;
- көмір сутектілерге арналған геологиялық-
барлау жұмыс нәтиже-
лерінің жай-күйі мо-
ниторингісі.
2. Өндіріс салалары бойынша анықтаманы және нормативтік-тех-
никалық пен норматив-
тік-әдістемелік құ-
жаттарды әзірлеу:
1) 2008 жылда аяқта-
латын 2 өтпелі объек-
тілер (1 анықтама, 4 әдістемелік нұсқау).

Қаңтар- желтоқ-
сан

Қазақстан Республи-
касы Энергети-
ка және минерал-
дық ре-
сурстар министр-
лігі

3


101

Жер асты
сулары және қауіпті геология-
лық про-
цестер монито-
рингі

1. Жер асты суларының
мониторингі:
1) 5000 бақылау пунк-
ттарында жер асты суларына мониторинг жүргізу;
2) 13 поста жер сіл-
кіну болуын зерттеу жөнінде бақылау жүр-
гізу;
3) 4 полигонда жер асты суларының техно-
генді ластануына ре-
жимді бақылау жүргізу;
4) Рудный-Қостанай полигонының жер асты суларының техногенді ластану мониторингін құруды аяқтау;
5) мемлекеттік су кадастрын (жер асты сулары) жүргізу.
2. Қауіпті геология-
лық процестер мони-
торингі:
1) қауіпті геология-
лық процесті зерт-
теуге 42 поста мони-
торинг құру және жүргізу;
2) 2 полигонда қауіп-
ті геологиялық про-
цестерге мониторинг жүргізу.
3. Қауіпті геология-
лық процестерге және
жер асты суларына мониторинг жүргізуді жолдау (9 объект).

Қаңтар-желтоқ-сан

Қазақстан Республи-
касы Энергети-
ка және минерал-
дық ре-
сурстар министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін
нәтижелер :
Тікелей нәтиже:
1. Кіші бағдарлама 100:
1) 1 (біреу) аналитикалық есепнама; 1 (біреу) әдістемелік нұсқау;
2) Қазақстан Республикасының минералдық-шикізат базасындағы өтпелі объектілер бойынша мониторингті жүргізу;
3) 1 (біреу) анықтамалық және 4 (төрт) әдістемелік нұсқау; 2008 жылда аяқталатын 1 әдістемелік және 6 нормативтік құжаттарды әзірлейтін жұмыстар басталады;
2. Жер асты сулары мониторингінің сапалы және сандық мәліметтері (көрсеткіштері) (101 кіші бағдарлама):
1) мемлекеттік сетьтің 5000 бақылау пункттарында жер асты суларына мониторинг жүргізу; (ЖСММ);
2) 13 поста жер сілкіну болуын зерттеу жөнінде;
3) 4 полигонда жер асты суларының техногендік ластануы (Елек, Қошқарата, Мырғалымсай-Түркістан және Семей);
4) жер асты суларының техногенді ластану мониторингына Рудный-Қостанай полигонын құруды аяқтау;
5) мемлекеттік су кадастрын (жер асты сулары) жүргізу.
3. Қауіпті геологиялық процестер мониторингінің сапалы және сандық мәліметтері (көрсеткіштері):
1) 42 поста қауіпті геологиялық процестер мониторингі;
2) 2 полигонда (Қаскелең-Талғар және Ертіс);
4. Қауіпті геологиялық процестерге және жер асты суларына мониторинг жүргізуді жолдау (9 объект).
Түпкі нәтиже:
1. Минералдық шикізаттардың қорын табу және өсіру жолымен мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету; жер қойнауын пайдаланушыларды кен орындардың қоры жіктемелерін реттейтін жаңа нормативтік-техникалық құжаттармен қамтамсыз ету.
2. 2008 жылдың 01.01. зерттеу жағдайы бойынша Қазақстан Республикасында тұтынушыларды қауіпті геологиялық процесс және жер асты суларының жағдайы туралы өз уақытында және толық ақпаратпен қамтамасыз ету.
Қаржы-экономикалық тиімділігі:
Бір объектісіндегі жұмыс жүргізу орта шығындары (кіші бағдарлама 100) - 5360,9 мың теңге;
Бір объект бойынша жұмыс жүргізудегі орташа шығын (101 кіші бағдарлама):
1) Жер асты суларына мониторинг:
- 1 бақылау пунктында жер асты суларына мониторинг жүргізу - 62000 теңге;
- 1 пунктта жер сілкіну болуын зерттеу бойынша бақылау жүргізу - 3000 теңге;
- 1 полигонда жер асты суларының техногенді ластануына бақылау жүргізу - 8333 теңге;
- жер асты суларының техногенді ластануына Рудный-Қостанай полигонын құра - 30000 теңге;
- мемлекеттік су кадастрын жүргізу (жер асты сулары) - 20000 мың теңге;
2) Қауіпті геологиялық процесс мониторингі:
- пост құру және 1 поста қауіпті геологиялық процеске мониторинг жүргізу - 1250 теңге;
- 1 полигонда қауіпті геологиялық процеске бақылау жүргізу - 19450 теңге;
3) Қауіпті геологиялық процестерге және жер асты суларына мониторинг жүргізуді жолдау: 1 объект - 7130,2 мың теңге.
Уақтылығы:
1. Тиімділікті пайдалану және ұдайы өндіру, бірінші кезектегі объектілерді ұсыну бойынша дәлелдік шешім алу үшін жер қойнауын пайдалану саласына инвестиция өсіру үшін пайдалы қазбалардың негізгі түрлерінің минералдық-шикізат базасының жай-күйі туралы ҚР мемлекеттік басқару органдарын нормативтік-құқықтық, картографиялық және анықтамалық-аналитикалық ақпараттармен тікелей қамтамасыз ету.
2. Жер асты суларының ластануы мен қорлардың жоюлы, қауіпті геологиялық процестердің білінуі мен жер асты суларының жағдайы, оларды жоюға басқармалық шешім қабылдау үшін өз уақытында ақпараттар тапсыру.
Сапасы:
1. Мониторинг және жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеу бойынша жұмыс жүргізудегі және жер қойнауын пайдалану саласындағы мемлекеттік көмек (геологиялық-барлау жұмыстар, бағаланған пайдалы қазба, картографиялық және анықтамалық-аналитикалық ақпарат) алушыларды қанағаттандыруы сауда қарым-қатынас жағдайда мемлекеттің экономикалық тәуелсіздігін қамтамасыз етеді.
2. Қауіпті геологиялық процесс және жер асты сулары жағдайы туралы толық және толымды ақпарат негізінде есеп дайындау.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына        
303-ҚОСЫМША          

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Ақпараттық жүйені дамыту"
деген 016 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 447860 мың теңге (төрт жүз қырық жеті миллион сегіз жүз алпыс мың теңге.
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Мұнай туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 маусымдағы Заңының 6-бабы ; "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 27 қаңтардағы Заңының 8-бабы ; Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану құқығын беру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 21 қаңтардағы N 108 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалану мониторингінің бірыңғай мемлекеттік жүйесін құру тәртібі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 29 желтоқсандағы N 1444 қаулысы ; "Елдің минералдық шикізаттық кешені ресурстық базасын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 29 желтоқсандағы N 1449 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : жер қойнауы туралы деректердің мемлекеттік банкін дамыту.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану саласында мемлекеттік органдардың жедел шешім қабылдауға арналған сандық геологиялық ақпараттарын қалыптастыру; ішіне бастапқы геологиялық-геофизикалық ақпараттар енгізу, жер қойнауы туралы ақпараттық материалдардың бүтіндігін, жинақталу мүмкіншілігін, стандарттау және рұқсатпен енуді қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның (кіші
бағдарла-
маның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

016


Ақпарат-
тық жүйені дамыту
2


100

Жер қой-
науы және
жер қой-
науын пайдалану туралы

1. Жер қойнауы туралы
деректер Банкі шеңбе-
рінде геологиялық- геофизикалық мате-
риалдардың электрон-
дық архивін ұйымдас-
тыру (II-кезең):
1) республикалық және
аумақтық деңгейдегі
электронды архивті дамыту. Бағдарламалық
қамтамасыз етуді өң-
деу және біріктіру;
2) Қазақстан Респуб-
ликасы картографиялық
ақпаратының банкін
дамыту.
2. Жер қойнауы туралы
деректердің аумақтық
компьютерлік банкте-
рін ұйымдастыру (I-кезең):
1) аумақтық деңгейде-
гі деректер банкі үшін бағдарламалық
қамтамасыз етуді өңдеу;
2) аумақтық басқарма-
ларда жер қойнауы
туралы деректер банкін ұйымдастыру.
3. "Электрондық үкімет" порталы үшін
деректер даярлаудың компьютерлік жүйесін жасау:
1) ақпараттық ресур-
старды біріктіру үшін
бағдарламалық қамсыз-
дандыруды өңдеу;
2) Жер қойнауын пай-
далану және зерделеу-
дің мемлекеттік ор-
ганына Web-портал өңдеу.
4. Геология және жер
қойнауын пайдалану комитетінің ситуация-
лық орталығын құру:
1) ситуациялық орта-
лықтың бағдарламалық
және функционалдық бөлігін өңдеу ситуа-
циялық орталықтың техникалық инфрақұ-
рылымын қалыптастыру.
5. Жер қойнауы туралы
деректер банкінің негізінде геологиялық
мәселелерді шешу жүйесін құру:
1) Қазақстан Респуб-
ликасының жер қойнауы
туралы ақпараттардың Мемлекеттік банкінің негізінде жер қойнау-
ын геологиялық зерде-
леу мәселелерін ше-
шудің компьютерлік технологияларын өңдеу.
6. Деректер банкін
сандық геологиялық ақпаратпен толықтыру.
7. Компьютерлік тех-
никаны және бағдарла-
малық қамтамасыз ету-
ді сатып алу.

Қаңтар-желтоқ-сан

Қазақстан Республи-
касы Энергети-
ка және минерал-
дық ре-
сурстар министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін
нәтижелер :
Тікелей нәтиже: Геологиялық-геофизикалық материалдардың электрондық архивін құру; аумақтық компьютерлік орталықтарын құру; "Электрондық үкімет" порталы үшін деректер даярлаудың компьютерлік жүйесін жасау; Геология және жер қойнауын пайдалану комитетінің ситуациялық орталығын құру; жер қойнауы туралы деректер банкінің негізінде геологиялық мәселелерді шешу жүйесін құру; деректер банкін сандық геологиялық ақпаратпен толықтыру.
Түпкі нәтиже: 3000 өңдеуге мүмкіндіктері бар геологиялық есептер мәтіндері; ОДБ-на қосылған 2 аумақтық басқарма.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: геологиялық ақпаратты іздеу шығындарды 20%-ға қысқарту; минералдық-шикізаттық кешеннің инвестициялық тартымдылығын бүтіндей жоғарылату.
Уақыттылығы: жұмыстардың күнтізбелік жоспарға сәйкестілігі.
Сапасы: жасалып жатқан бағдарламалар халықаралық стандарттарға сай, осы заманғы технология мен техникалық база негізінде жасалған.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
304-ҚОСЫМША        

231 ң Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Өздігінен төгіліп жатқан ұңғымаларды жою және консервациялау"
деген 017 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 692 770 мың теңге (алты жүз тоқсан екі миллион жеті жүз жетпіс мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 48, 56-баптары ; "Қазақстан Республикасында қатты пайдалы қазбалар, мұнай, газ, жер асты сулары кен орындарын әзірлеу жер қойнауын қорғаудың бірыңғай ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 21 шілдедегі N 1019 қаулысы ; "Елдің минералдық-шикізаттық кешені ресурстық базасын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 29 желтоқсандағы N 1449 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : жер қойнауын мұнайлық, радионуклидтік және химиялық ластанудың, табиғи су ресурстары ысырабының алдын алу.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : су басу аймағында мұнай ұңғымаларын жою және тұмшалау, құрамында радионуклидті, жоғары дебитті, төгілетін тұщы сулы өздігінен ағатын гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және тұмшалау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның (кіші
бағдарла-
маның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

017


Өздігінен төгіліп жатқан ұңғыма-
ларды жою және консерва-
циялау

1. Каспий теңізінің су басу аумағында мұнай ұңғымасын жою.
2. Өздігінен ағатын гидрогеологиялық ұңғыманы жою және тұмшалау.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан Республи-
касы Энергети-
ка және минерал-
дық ре-
сурстар министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін
нәтижелер :
Тікелей нәтиже:
1) құрлықта және Каспий теңізінің су басу аймағында 2002-2008 жылдары істелінген жұмыстардан бастап 80 мұнай ұңғымасы, оның ішінде 2008 жылы ұңғыманың жалпы көлемінен 86,9 құрайтын 4 мұнай ұңғымасы жойылды және консервацияланды;
2) 2002-2008 жылдары істелінген жұмыстардан бастап, оның ішінде 2008 жылы ұңғыманың жалпы көлемінен 19,61% құрайтын 433 өздігінен ағатын 73 гидрогеологиялық ұңғыма жойылды және консервацияланды.
Түпкі нәтиже: жер қойнауының мұнайлық, радионуклидтік және химиялық ластану қаупін төмендету, сондай-ақ 243 мың т.м/күн көлемінде табиғи су ресурстарының ысырабын азайту, алаңы 2582,8 мың ш.м астам аумақты құрғату.
Қаржылық-экономикалық нәтиже:
- теңізде бір ұңғыманы жоюға арналған орташа шығын 80000 мың теңгені құрайды;
- бір гидрогеологиялық ұңғыманы жоюға арналған орташа шығын 5106,4 мың теңгені құрайды.
Уақтылығы: уәкілетті орган бекітетін объектінің жоспарына сәйкес жұмыс жүргізу.
Сапасы: жұмыстар жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес орындалды және құрамында ТЖМ, ҚОҚМ, санэпидқадағалау және басқа да мүдделі мемлекеттік органдардың өкілдері бар мемлекеттік комиссия қабылдады.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына       
305-ҚОСЫМША      

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Мұнай операцияларын жүргізуге арналған келісім-шарттарда, сондай-ақ көмірсутегін тасымалдау, қайта өңдеу және
өткізу кезінде мемлекет мүддесін білдіру"
деген 018 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 300000 мың теңге (үш жүз миллион теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Мұнай туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 маусымдағы Заңының 6-бабы , "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 27 қаңтардағы Заңының 8-бабы ; "Каспий теңізінің қазақстандық секторын игерудің мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 16 мамырдағы N 1095 Жарлығы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : мұнай операцияларын жүргізуге келісім-шарттарда, сондай-ақ көмірсутектерін тасымалдау, қайта өңдеу және сату кезінде мемлекеттің мүдделерін сақтау.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : мұнай операцияларына келісім-шарттардың сақталу мониторингін ұйымдастыру және жетілдіру, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мұнай операцияларын жүргізуге жасалған келісім-шарттарды қамтамасыз ету, мұнай-газ жобаларын, сондай-ақ көмірсутектерін тасымалдау, қайта өңдеу және сату бойынша жобаларды іске асырумен байланысты мәселелері жөнінде мемлекеттің мүдделерін білдіру, мұнай операцияларын жүргізу саласында нормативтік құқықтық базаны жетілдіру, мұнай-газ саласындағы өнімдермен қызметтердің, сондай-ақ көмірсутектерін тасымалдау, қайта өңдеу және сатудың қауіпсіздігі.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның (кіші
бағдарла-
маның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

018


Мұнай операция-
ларын жүргізуге арналған келісім-
шарттар-
да, сон-
дай-ақ көмірсу-
тегін тасымал-
дау, қайта өңдеу және өт-
кізу кезінде мемлекет мүддесін білдіру

1. Мұнай операцияла-
рына келісім-шарттар талаптарының орындалу
мониторингін консуль-
тациялық сүйемелдеу. 2. Мұнай операцияла-
рын жүргізуге келі-
сім-шарттардың, соның
ішінде өнімді бөлу туралы келісімдердің жобаларын дайындау.
3. Мұнай операцияла-
рын жүргізу саласында
нормативтік құқықтық базаны жетілдіру бойынша консультант-
тарды тарту, мұнай-
газ саласындағы өнімдермен қызметтер-
дің сондай-ақ көмірсутектерін тасымалдау, қайта өңдеу және сатудың қауіпсіздігі.
4. Даулы мәселелерді шешу, мұнай операция-
ларын жүргізудің шарттарын мердігер-
лердің орындауы және мұнай-газ жобаларын іске асыру кезіндегі басқа мәселелер жө-
нінде консультант-
тарды тарту.

Ақпан-
желтоқ-сан

Қазақстан Республи-
касы Энергети-
ка және минерал-
дық ре-
сурстар министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
Тікелей нәтиже:
1) мұнай операцияларын жүргізуге арналған кем дегенде 70 келісім-шарттардың мониторинг нәтижелері бойынша есептер;
2) мұнай операцияларын жүргізуге арналған келісім-шарттардың, соның ішінде өнімді бөлу туралы келісімдердің жобаларын дайындау кезінде, сондай-ақ саны кем дегенде 6 келісім-шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу кезінде мемлекеттің мүдделерін білдіру бойынша құзыретті органның қажеттілігін қамтамасыз ету;
3) нормативтік құқықтық актілердің жобалары, мұнай операцияларын жүргізу, жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды техникалық реттеу, сондай-ақ көмірсутектерін тасымалдау, өңдеу және сатуды техникалық реттеу, сондай-ақ көмірсутектерін тасымалдау, өңдеу және сату саласындағы нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру бойынша ұсыныстар (5-тен кем емес);
4) мұнай-газ саласының жобаларын, сондай-ақ консультанттарды тарту жолымен көмірсутектерін тасымалдау, қайта өңдеу және сату жөніндегі жобаларды іске асыруға байланысты даулы мәселелер бойынша мемлекеттің мүдделерін қамтамасыз ету.
Түпкі нәтиже: мұнай-газ салаларының өнімдері мен қызметтерінің қауіпсіздігін мұнай операцияларын жүргізу саласындағы нормативтік құқықтық базаны жетілдіру жолымен табиғи ресурстарды пайдаланудың ашық саясатын қамтамасыз ету, мұнай операцияларын жүргізуге, сондай-ақ көмірсутектерін тасымалдау, қайта өңдеу және сату келісім-шарттарды іске асыру кезінде мемлекеттің шығындарының алдын-алу.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: мұнай-газ саласына тікелей инвестициялар тарту.
Уақтылығы: анықталған шарттар мен техникалық тапсырмалар мерзімдеріне сәйкес.
Сапасы: толық көлемде және белгіленген мерзімде қызмет көрсету.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына       
306-ҚОСЫМША      

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Қарағандышахтатарату" РМБК-ке берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу"
деген 019 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 117990 мың теңге (бір жүз он жеті миллион тоғыз жүз тоқсан мың теңге.
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінің 47-тарауы (Ерекше бөлім).
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: жойылған шахталар қызметкерлерінің денсаулығына келтірілген залалдың өтемінде азаматтардың құқықтарын жүзеге асыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : жойылған шахталар қызметкерлерінің денсаулығына келтірілген залалдың өтемін өз уақытында төлеуді қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның (кіші
бағдарла-
маның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

018


"Қараған-
ды шах-
таларын тарату" РМБК-ке берілген, жабылған шахталар қызмет-
керлеріне келтіріл-
ген зиян-
ды өтеу

1. Жойылған шахталар қызметкерлеріне ин-
дексацияны ескере отырып, залалдың орнын толтыру жөнін-
дегі ай сайынғы тө-
лемдері.
2. Сомаларды жеткізу және жіберу шығында-
ры.

Ай сайын

Қазақстан Республи-
касы Энергети-
ка және минерал-
дық ре-
сурстар министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
Тікелей нәтиже: 663 адам санымен "Қарағандышахтатарату" РМБК-ге берілген, жойылған шахталар қызметкерлерінің денсаулығына келтірілген залалды өтеу төлемдері.
Уақтылығы: ай сайын 25-дейін уақтылы төлем.
Сапасы: жойылған шахталар қызметкерлерінің денсаулығына келтірілген залалды өтеу төлемі - 100%.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
307-ҚОСЫМША     

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Ақтөбе облысының облыстық бюджетіне Мәртөк ауданында жеткізуші газ құбырын салуға берілетін нысаналы даму трансферттері"
деген 021 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 988857 мың теңге (тоғыз жүз сексен сегіз миллион  сегіз жүз елу жеті мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Қазақстан Республикасының газ саласын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 18 маусымдағы N 669 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Ақтөбе облысы, Мәртөк ауданының елді мекендерін арзан отын түрімен - ілеспе газбен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : ұзындығы 69,8 км. Ақтөбе-Мәртөк газ құбырын жүргізу құрылысы.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның (кіші
бағдарла-
маның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

021


Ақтөбе облысының облыстық бюджетіне Мәртөк ауданында жеткізуші газ құбы-
рын салу-
ға бері-
летін ны-
саналы даму трансфер-
ттері

Ақтөбе-Мәртөк газ құбырын салу құрылысының жобасын іске асыру үшін бекітілген ЖСҚ-ге сәйкес ("Мемсарапта-
ма" РМК-нің 2006 жылғы 24 маусымдағы N 2-313/06 қорытын-
дысы) Ақтөбе облысы-
ның облыстық бюджетін
дамытуға арналған мақсатты трансферт-
терді аудару.

Қаңтар-желтоқ-сан

Қазақстан Республи-
касы Энергети-
ка және минерал-
дық ре-
сурстар министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтиже: Ақтөбе-Мәртөк газ құбырын жүргізу құрылысы бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарының көлемі.
Түпкі нәтиже: Мәртөк ауданының елді мекендерінің арзан отынға (ілеспе газға) қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін газ құбырларын пайдалануға қосу.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: республика үшін экономикалық тиімділік Ақтөбе облысы Мәртөк ауданының елді мекендерін отынның арзан түрімен - ілеспе газбен қамтамасыз ету арқылы қол жеткізіледі.
Сапасы: құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес.

Ескерту:
*) Жобалық-сметалық белгіленген заңнамалық тәртіппен бекітілген құжаттамаға сәйкес Ақтөбе-Мәртөк газ құбырын жүргізуші жөніндегі жобалар мен іс-шаралардың тізбесі, сондай-ақ күтілетін нәтижелерді сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткіштер жергілікті бюджеттік бағдарламаларға сәйкес паспорттардан көрінеді.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
308-ҚОСЫМША      

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері"
деген 024 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 33 601 251 мың теңге (отыз үш миллиард алты жүз бір миллион екі жүз елу бір мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :
Қазақстан Республикасының "2008 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2007 жылғы 6 желтоқсандағы Заңы ; "Астана қаласының 2006-2010 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының мемлекеттік бағдарламасы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 4 мамырдағы N 111 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының газ саласын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 18 маусымдағы N 669 қаулысы ; "Астана қаласының 2006-2010 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 30 маусымдағы N 624 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының газ саласын дамытудың 2007-2010 жылдарға арналған (екінші кезең) бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 қазандағы N 1007 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : тұрғын үй аймақтары мен қоғамдық ғимараттарды сенімді жылу және электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету, елді мекенді пункттерді газдандыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : жылу желілерінің жабдықтарын кеңейту және жаңғырту үшін жағдайларды қамтамасыз ету; электрмен жабдықтаудың сенімділігін арттыру, газ-көлік инфрақұрылымын дамыту.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның (кіші
бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

024


Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалала-
рының
бюджет-
теріне
жылу-
энерге-
тика
жүйесін
дамытуға
берілетін
нысаналы
даму
трансфер-
ттері

Облыстық бюджеттеріне,
Астана және Алматы
қалаларының бюджеттеріне мақсатты
даму трансферттерін
"2007 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан
Республикасының
Заңын іске асыру
туралы" Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің сәйкес
сомалар шегінде
белгіленген
заңнамалық тәртіппен
бекітілген ЖСҚ
тәртібіне сәйкес
мынадай инвестициялық
жобаларды іске
асыруға аудару:
1. Астана қаласының 2-ЖЭО, жылу желілері мен электр желілері объектілерін кеңейту және жаңарту (Мемсараптау" РМК-ның 2005 жылғы 10 қазандағы N 2-705/05; 2003 жылғы 4 шілдедегі N 2-239/2003 ЖСҚ бойынша қорытындысы);
2. Астана қаласының N 7, 8 станцияларының қазандық агрегатта-
рын, 5, 6 станцияла-
рының құбыр агрегат-
тарын және су жылыту қазандығын орнатып 2-ЖЭО кеңейту және қайта құру, оның ішінде, материалдар мен жабдықтарға тапсырыс үшін оның құнының елу пайызынан көп емес мөлшерде аванс аудару. ("Мемсараптау" РМК-ның 2005 жылғы 23 маусымдағы N 2-364/05 ТЭН бойынша қорытындысы және 2006
жылғы 30 маусымдағы N 2-331/06 ЖСҚ қорытындысы);
3. Астана қаласында
"14 Тұрғын үй аймағы
(Жаңа жол)" 110/10
кВ ҚС құрылысы ("Мем-
сараптау" РМК-ның
2006 жылғы 29 желтоқ-
сандағы N 2-735/06
ЖСҚ қорытындысы);
4. Астана қаласының
сол жақ жағалау бөлі-
гінде жылу магистра-
лінің құрылысы,
3-іске қосу ("Мемса-
раптау" РМК-ның 2006
жылғы 6 шілдедегі N
2-338/06 ЖСҚ
қорытындысы);
5. Астана қаласының
қолданыстағы магист-
ральды жылу желілерін
қалпына келтіру
("Мемсараптау"
РМК-ның 2005 жылғы
12 тамыздағы N
2-536/05 ТЭН бойынша
қорытындысы);
6. Астана қаласындағы
электржелілерін
қалпына келтіру
("Мемсараптау"
РМК-ның 2005 жылғы
21 қыркүйектегі N
2-666/05 ТЭН бойынша
қорытындысы);
7. Астана қаласындағы
ЖЭО-1-ді жаңарту
("Мемсараптау"
РМК-ның 2006 жылғы
28 наурыздағы N
2-146/06 ЖСҚ
қорытындысы);
8. Астана қаласындағы
"ПНФ" 110/35/10
ҚС-ын қайта құру
("Мемсараптау" РМК-ның 2006 жылғы
22 шілдедегі N
2-389/06 ЖСҚ
қорытындысы);
9. Астана қаласындағы
"Восточная" 110/35/10
ҚС-ын қайта құру
("Мемсараптау"
РМК-ның 2006 жылғы
23 маусымдағы N
2-310/06 ЖСҚ
қорытындысы);
10. Алматы қаласында-
ғы "Орбита" аудандық
қазандығын қайта
жаңарту және кеңейту
("Мемсараптау"
РМК-ның 2005 жылғы
19 маусымдағы N
7-53-2/2005 ЖСҚ
қорытындысы);
11. Алматы қаласының
жылу желілерін қайта
жаңғырту (қорытынды).
12. Алматы қаласының
сорғы станциясымен
жалғастыратын 2-ЖЭО
1-ЖЭО жылу магистра-
льдарын салу
(қорытынды).
13. Атырау қаласы мен
Атырау облысының
электрмен қамтамасыз
ету объектілерін
жаңарту және құрылысы
("Мемсараптау"
РМК-ның 2006 жылғы 6
наурыздағы N 2-113/06
ТЭН бойынша
қорытындысы).
14. Атырау облысының
елді мекендерін
газдандыру, оның
ішінде:
1) Атырау қаласында
Новокирпично-Заводс-
кий шағын ауданы мен
Теңдік станциясы
(объектіге
"Мемсараптама"
РМК-ның 2008 жылғы 11
қыркүйектегі N
08-170/2008
қорытындысы)";
2) "Атырау облысы,
Атырау қаласындағы
Зарослый ауылы,
2-кезек (объектіге
"Мемсараптама"
РМК-ның 2008 жылғы 11
қыркүйектегі N
08-148/2008
қорытындысы)";
3) "Атырау қаласының
Оңжақ-Төменгі
перетаска шағын
ауданы Атырау
қаласының Курсая
кентінен Тасқала-2
кентіне дейін
(объектіге
"Мемсараптама"
РМК-ның 2008 жылғы 26
тамыздағы N
08-148/2008
қорытындысы);
4) Атырау қаласы
Сельстрой (3 кезекті)
ықшам ауданы
("Мемсараптау"
РМК-ның 2006 жылғы
26 сәуірдегі N
08-41/2006 ЖСҚ
қорытындысы);
5) Атырау облысы
Махамбет ауданы
Еңбекші ауылы
("Мемсараптау"
РМК-ның 2004 жылғы
30 желтоқсандағы N
08-23/2004 объекті
бойынша қорытындысы);
6) (алынып тасталды) ;
7) Атырау облысы
Махамбет ауданы
Ақжайық ауылы
("Мемсараптау"
РМК-ның 2004 жылғы
30 желтоқсандағы N
08-258/2004 объекті
бойынша қорытындысы
және объектіге
Мемсараптау РМК-ның
2008 жылғы 26
мамырдағы N
08-69/2008 түзетілген
қорытындысы);
8) Атырау облысы
Махамбет ауданы Есбол
ауылы ("Мемсараптау"
РМК-ның 2005 жылғы
24 қаңтардағы N
08-08/2005 объекті
бойынша қорытындысы);
9) Атырау облысы
Махамбет ауданы
Ортақшыл ауылы
("Мемсараптау"
РМК-ның 2005 жылғы
13 қаңтардағы N
08-03/2005 объекті
бойынша қорытындысы);
10) Атырау облысы
Индер ауданы Қызылжар
ауылы ("Мемсараптау"
РМК-ның 2004 жылғы 3
желтоқсандағы N
08-216/2004 объекті
бойынша қорытындысы
және объектіге
Мемсараптау РМК-ның
2008 жылғы 14 мамыр-
дағы N 08-59/2008
түзетілген
қорытындысы);
11) Атырау облысы
Индер ауданы Құрылыс
ауылы ("Мемсараптау"
РМК-ның 2004 жылғы 6
сәуірдегі N 08-58/2004 ЖСҚ
қорытындысы);
12) Атырау облысы
Индер ауданы
Индерборский кенті
(Восток және Болашақ
шағын аудандары)
(объектіге
Мемсараптау" РМК-ның
2008 жылғы 15
қыркүйектегі N
08-171/2008 және 2008
жылғы 16 қыркүйектегі
N 08-172/2008
қорытындысы);
13) Атырау облысы
Исатай ауданы Забуру-
нье ауылы ("Мемса-
раптау" РМК-ның 2005
жылғы 13 қаңтардағы
N 08-02/2005 ЖСҚ
қорытындысы);
14) Атырау облысы
Исатай ауданы Жаңа-
жанбай ауылы ("Мемса-
раптау" РМК-ның 2005
жылғы 26 желтоқсанда-
ғы N 08-261/2005 ЖСҚ
қорытындысы);
15) Атырау облысы
Исатай ауданы Жанбай
ауылы ("Мемсараптау"
РМК-ның 2005 жылғы
20 желтоқсандағы N
08-252/2005 ЖСҚ
қорытындысы);
16) Атырау облысы
Исатай ауданы Нарын
ауылы (N 13 разъезі)
("Мемсараптау"
РМК-ның 2005 жылғы
20 желтоқсандағы N
08-253/2005 ЖСҚ
қорытындысы);
17) Атырау облысы
Исатай ауданы (төмен
қысымды газ құбыры
жүргізілген Комплекс
және Нұрман ауылдары)
Чапаев ауылы ("Мемса-
раптау" РМК-ның 2006
жылғы 24 мамырдағы N
08-59/2006 ЖСҚ
қорытындысы);
18) Атырау облысы
Исатай ауданы (төмен
қысымды газ құбыры
жүргізілген 7-ші
ауыл) Исатай ауылы
("Мемсараптау"
РМК-ның 2006 жылғы
25 мамырдағы N
08-60/2006 ЖСҚ
қорытындысы);
19) Атырау облысы
Құрманғазы ауданы
Дашино ауылы ("Мемса-
раптау" РМК-ның 2005
жылғы 26 қаңтардағы
N 08-09/2005 объекті
бойынша қорытындысы);
20) Атырау облысы
Құрманғазы ауданы
Сафоновка ауылы
("Мемсараптау"
РМК-ның 2005 жылғы
27 қаңтардағы N
08-10/2005 объекті
бойынша қорытындысы);
21) Атырау облысы
Құрманғазы ауданы
Богатое ауылы ("Мем-
сараптау" РМК-ның
2005 жылғы 20 қаңтар-
дағы N 08-05/2005
объекті бойынша
қорытындысы);
22) Атырау облысы
Құрманғазы ауданы
Орлы ауылы ("Мемса-
раптау" РМК-ның 2004
жылғы 29 қыркүйектегі
N 08-156/2004 және
2004 жылғы 31 мамыр-
дағы N 08-83/2004
объекті бойынша
қорытындысы);
23) Атырау облысы
Құрманғазы ауданы
Приморье ауылы ("Мем-
сараптау" РМК-ның
2004 жылғы 23 сәуір-
дегі N 08-68/2004
және 2004 жылғы 29
қыркүйектегі N
08-154/2004 объекті
бойынша қорытындысы);
24) Атырау облысы
Құрманғазы ауданы
("Аэропорт" ауданы,
Самаркино ауданы,
үлкен Красиловка,
кіші Красиловка,
Строительный ықшам
ауданы, үлкен
Ганюшкино, кіші
Ганюшкино) Ганюшкино
ауылы ("Мемсараптау"
РМК-ның 2004 жылғы
30 наурыздағы N
08-51/2004, N
08-52/2004 объекті
бойынша қорытындысы
және 2005 жылғы 29
қарашадағы N
08-212/2005, N
08-213/2005 ЖСҚ
қорытындысы);
25) Атырау облысы
Құрманғазы ауданы
Нұржау ауылы ("Мемса-
раптау" РМК-ның 2006
жылғы 26 мамырдағы N
08-56/2006 ЖСҚ
қорытындысы);
26) Атырау облысы
Құрманғазы ауданы
Жұмекен ауылы ("Мем-
сараптау" РМК-ның
2005 жылғы 23 желтоқ-
сандағы N 08-256/2005
ЖСҚ қорытындысы);
27) Атырау облысы
Құрманғазы ауданы
Қадырқа ауылы ("Мем-
сараптау" РМК-ның
2005 жылғы 30 қыр-
күйектегі N
08-170/2005 ЖСҚ
қорытындысы);
28) Атырау облысы
Құрманғазы ауданы
Дәулеткерей ауылы
("Мемсараптау"
РМК-ның 2005 жылғы 20
желтоқсандағы N
08-251/2005 ЖСҚ
қорытындысы);
29) Атырау облысы
Құрманғазы ауданы
Иманова ауылы
("Мемсараптау"
РМК-ның 2005 жылғы
21 желтоқсандағы N
08-255/2005 ЖСҚ
қорытындысы);
30) Атырау облысы
Құрманғазы ауданы
Алға ауылы
("Мемсараптау"
РМК-ның 2005 жылғы
23 желтоқсандағы N
08-254/2005 ЖСҚ
қорытындысы).
15. Қызылорда қала-
сындағы жылыту көз-
дері мен жеке сектор-
ды ілеспе газға
көшіру (екінші саты)
("Мемсараптау"
РМК-ның 2006 жылғы
10 ақпандағы 7-63/06
ТЭН бойынша
қорытындысы);
16. Қостанай облысы-
ның әкімдігі Қостанай
облысы Қамысты ауда-
ны Қамысты селосын
газбен жабдықтау үшін
жобаланатын бұрып
апаратын газ құбыры
мен АГТС-ті "Бұхара-
Орал" магистралды
газ құбырының бұрып
апаратын газ құбырына
қосу ("Мемсараптау"
РМК-ның 2006 жылғы 4
ақпандағы N 14-19/06
ТЭН бойынша
қорытындысы);
17. Қостанай облысын-
дағы ГТС мен ОҮ-нен
Перелески-Денисовка
магистралды бұрып
апаратын газ құбырын
салу ("Мемсараптау"
РМК-ның 2005 жылға
27 қыркүйектегі N
14-216/05 ТЭН бойынша
қорытындысы);
18. Қостанай облысын-
дағы Қарабалық
ауданының Қарабалық
кент (ОАА аумағында)
газ құбырының желісін
салу ("Мемсараптау"
РМК-ның 2005 жылғы
26 мамырдағы N
14-52/03 ЖСҚ
қорытындысы);
19. Ақтөбе облысында-
ғы Байғанин орталық
мекеніне магистралды
газ құбырын салу
("Мемсараптау"
РМК-ның 2006 жылғы
16 ақпандағы N
2-82/06 ТЭН бойынша
қорытындысы);

Қаңтар-желтоқ-сан

Қазақстан Республи-
касы Энергети-
ка және минерал-
дық ре-
сурстар министр-
лігі,
Облыс,
Алматы,
және Астана қалала-
рының
әкімдері

20. Ақтөбе облысында-
ғы "Новоалексеевка"
кент (Қобда) жоғары
қысымды жалғастыратын
газ құбырын салу
("Мемсараптау"
РМК-ның 2006 жылғы
16 ақпандағы N
2-83/06 ТЭН бойынша
қорытындысы);
21. Ақтөбе облысында-
ғы Алға-Тамды-Павлов-
ка-Қайнар жүргізіле-
тін газ құбырының
құрылысы ("Мемсарап-
тау" РМК-ның 2007
жылғы 18 шілдедегі N
6-423/07 ТЭН бойынша
қорытындысы);
22. Сарыағаш ауданы-
ның шекаралас елді
мекендерін табиғи
газбен жабдықтау:
1) Оңтүстік Қазақстан
облысындағы Қожахан
ауылы ("Мемсараптау"
РМК-ның 2006 жылғы
17 тамыздағы N
18-397/2006 ТЭН
қорытындысы);
2) Оңтүстік Қазақстан
облысындағы Ақжол
ауылы, Алпамыс Қауын-
шы ауылдық округі
("Мемсараптау"
РМК-ның 2006 жылғы 17
тамыздағы N
18-393/2006 ТЭН
қорытындысы);
3) Оңтүстік Қазақстан
облысындағы Қазақс-
танның 20 жылдығы
ауылы Қапланбек
ауылдық округі ("Мем-
сараптау" РМК-ның
2006 жылғы 17 тамыз-
дағы N 18-395/2006
ТЭН қорытындысы);
4) Оңтүстік Қазақстан
облысындағы Жаңа
Тұрмыс ауылы "Жібек
жолы" ауылдық округі
("Мемсараптау"
РМК-ның 2006 жылғы
17 тамыздағы N
18-394/2006 ТЭН
қорытындысы);
5) Оңтүстік Қазақстан
облысындағы
Қызыл-сарқырама ауылы
"Жібек жолы" ауылдық
округі ("Мемсараптау"
РМК-ның 2006 жылғы
17 тамыздағы N
18-398/2006 ТЭН
қорытындысы).
23. Жамбыл облысы
Жуалы ауданының
Ақбастау, Қарасаз,
Зыковка, Дүйсебайұлы,
Амансай, Шақпақата,
Ынтымақ, Түктібай
елді мекендерін
газдандыру
("Мемсараптау"
РМК-ның 2007 жылғы
24 тамызындағы N
10-264/07 ТЭН
қорытындысы);
24. Батыс Қазақстан
облысы Бөкейорда
ауданы Мұратсай кен-
тінде АГРС-пен
"Қайрат-Мұратсай"
5,5 МПа газқұбырын
салу.
25. Шығыс Қазақстан
облысы Семей
қаласында орталық
жылумен жабдықтау
схемасында сақталған
қазандықтар мен жылу
энергия орталықтары-
ның жұмыс істеп тұр-
ған қуаттарын жаңғыр-
ту, қайта жаңарту.      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 , 2008.11.12. N 581д Қаулысымен. Қаулысымен.

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін
нәтижелер : Тікелей нәтиже: жобалар бойынша жұмыс көлемін орындау: 1. Астана қаласының 2-ЖЭО, жылу желілері мен электр желілері объектілерін кеңейту және жаңарту;
2. Астана қаласының N 7, 8 станцияларының қазандық агрегаттарын, N 5, 6 станцияларының құбыр агрегаттарын және су жылыту қазандығын орнатып 2-ЖЭО кеңейту және қайта құру;
3. Астана қаласында "14 Тұрғын үй аймағы (Жаңа жол)" 110/10 кВ ҚС құрылысы;
4. Астана қаласының сол жақ жағалау бөлігінде жылу магистралінің құрылысы, 3-іске қосу;
5. Астана қаласының қолданыстағы магистральды жылу желілерін қалпына келтіру;
6. Астана қаласындағы электр желілерін қалпына келтіру;
7. Астана қаласындағы ЖЭО-1-ді жаңарту;
8. Астана қаласындағы»"ПНФ" 110/35/10 ҚС-ын қайта құру;
9. Астана қаласындағы "Восточная" 110/35/10 ҚС-ын қайта құру;
10. Алматы қаласындағы "Орбита" аудандық қазандығын қайта жаңарту және кеңейту;
11. Алматы қаласының жылу желілерін қайта құру;
12. Алматы қаласының сорғы станциясымен жалғастыратын 2-ЖЭО, 1-ЖЭО жылу магистральдарын салу;
13. Атырау қаласы мен Атырау облысының электрмен қамтамасыз ету объектілерін жаңарту және салу;
14. Атырау облысының елді мекендерін газдандыру;
15. Қызылорда қаласындағы жылыту көздері мен жеке секторды ілеспе газға көшіру;
16. Қостанай облысы Қамысты ауданы Қамысты селосын газбен жабдықтау үшін жобаланатын бұрылып апаратын газ құбыры мен АГТС-ті "Бұхара-Орал" магистралды газ құбырының бұрылып апаратын газ құбырына қосу;
17. Қостанай облысындағы ГТС мен ОҮ-нен "Перелески-Денисовка" магистралды бұрып апаратын газ құбырын салу;
18. Қарабалық ауданының Қарабалық к. (ОАА аумағында) газ құбырының желісін салу;
19. Байғанин орталық мекеніне магистралды газ құбырын салу;
20.«"Новоалексеевка" к. (Қобда) жоғары қысымды жалғастыратын газ құбырын салу;
21. Ақтөбе облысындағы Алға-Тамды-Павловка-Қайнар жүргізілетін газ құбырының құрылысы;
22. Сарыағаш ауданының шекаралас елді мекендерін табиғи газбен жабдықтау;
23. Жамбыл облысы Жуалы ауданының Ақбастау, Қарасаз, Зыковка, Дүйсебайұлы, Амансай, Шақпақата, Ынтымақ, Түктібай елді мекендерін газдандыру;
24. Батыс Қазақстан облысы Бөкейорда ауданы Мұратсай кентінде АГРС-пен "Қайрат-Мұратсай" 5,5 МПа газ құбырын салу.
25. Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласында орталық жылумен жабдықтау схемасында сақталған қазандықтар мен жылу энергия орталықтарының жұмыс істеп тұрған қуаттарын жаңғырту, қайта жаңарту.
Түпкі нәтиже: тұрғын үй аймақтары мен қоғамдық ғимараттарды сенімді жылу-электрмен және газбен жабдықтаумен қамтамасыз ету үшін объектілерді пайдалануға қосу.
Қаржы-экономикалық нәтиже: республика үшін экономикалық тиімділікке елді мекендерді жылу- және энергиямен және елді мекенді пункттерді газдан жабдықтауды жақсарту жөніндегі іс-шараларды іске асыру арқылы қол жеткізіледі.
Уақыттылығы: жасалған шарттарға сәйкес жұмыстардың жоспар-кестесіне сәйкес.
Сапасы: құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес.
Ескерту:
*) Белгіленген заңнамалық тәртіппен бекітілген жобалық-сметалау құжаттамасына сәйкес энергетикалық объектілердің құрылысы жөніндегі жобалар мен іс-шаралардың тізбесі, сондай-ақ күтілетін нәтижелерді сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткіштер тиісті жергілікті бюджеттік бағдарламалардың паспорттарында көрсетіледі.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына        
309-ҚОСЫМША          

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі ведомстволарын көшіру"
деген 025 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 384273 мың теңге (үш жүз сексен төрт миллион екі жүз жетпіс үш мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :
"Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің комитеттерін көшіру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 17 тамыздағы N 700 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : комитеттердің және мемлекеттік мекеме жұмысының тиімділігін арттыру, мемлекеттік жедел басқаруды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : Геология және жер қойнауы комитеті оның "Қазгеоақпарат" республикалық геологиялық ақпарат орталығы мемлекеттік мекемесімен бірге және Атом энергетикасы комитетін Астана қаласына көшіру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның (кіші
бағдарла-
маның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

025


Қазақстан Республи-
касы Энергети-
ка және минерал-
дық ре-
сурстар министр-
лігі ве-
домство-
ларын көшіру

Комитеттерді және "Қазгеоақпарат" рес-
публикалық геология-
лық ақпарат орталығы мемлекеттік мекемесін
Астана қаласына көшіруді қамтамасыз ету:
1. Тұрғын үй сатып алу (2-кезең)
2. Республикалық геологиялық қор үшін үй-жайларды сатып алу.

Қаңтар-желтоқ-сан

Қазақстан Республи-
касы Энергети-
ка және минерал-
дық ре-
сурстар министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін
нәтижелер : Тікелей нәтиже: көшірілген Комитеттер мен "Қазгеоақпарат" республикалық геологиялық ақпарат орталығы мемлекеттік мекемесін тұрғын үймен және республикалық геологиялық қор үшін үй-жайлармен қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1224 қаулысына      
309-1-ҚОСЫМША        

      Ескерту. 309-1-қосымшамен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

                        2008 жылға арналған
     "Қазақстанның оңтүстік өңірі тұтынушыларын тұрақты электрмен
                      жабдықтауды қамтамасыз ету"
            деген 026 республикалық бюджеттік бағдарламаның
                             ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 12300 мың теңге (он екі миллион үш жүз мың теңге).
      
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: "Қазақстан Республикасының "2008 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2008 жылғы 6 желтоқсандағы Заңы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: қазақстанның оңтүстік өңірі тұтынушыларын тұрақты электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеті: Т.И. Батуров атындағы Жамбыл мемлекеттік аудандық электр станциясын (бұдан әрі - ЖМАЭС) қосу және оңтүстік өңірлерде туындаған электр энергиясының жетіспеушілігін жабу мақсатында оның тұрақты жұмысын қамтамасыз ету; Оңтүстік Қазақстанның тұрғындары үшін отын жеткізілімі бойынша шығындардың өтемақы жолымен электр энергиясына тұрақты тарифтерді сақтау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны орындау жөніндегі іс шаралар жоспары:

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағдар-
ламалардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7026

Қазақстанның
оңтүстік
өңірі тұты-
нушыларын
тұрақты
электрмен
жабдықтауды
қамтамасыз
ету

"ЖМАЭС" АҚ қара-
жаттарын аудару:
1) отын жеткізі-
лімі үшін шығын-
дарды өтеу;
2) 2008 жылғы
электр энергиясына
белгіленген тариф-
терді сақтауға
қажетті отынның
құны мен тасымал-
дау шығыстарын
ескеріп, Т.И.
Батуров атындағы
Жамбыл мемлекеттік
аудандық электр
станциясының
тұрақты жұмысын
қамтамасыз ету
мақсатында тұтыну-
шылар үшін отын
сатып алу бағасы-
ның арасындағы
айырманы жабу.


Шілде-
желтоқ-
сан

Қазақс-
тан Респуб-
лика-
сының
Энерге-
тика
және
мине-
ралдық
ресурс-
тар
минист-
рлігі,
"ЖМАЭС"
АҚ

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:
      Тікелей нәтиже: ҚҚС табиғи газды бағалау кезінде 4175 млн. кВтс-қа дейінгі көлемде (15 ақпаннан 31 желтоқсанға дейін) ЖМАЭС шиналармен бірге электр энергиясын жіберу ($ есептеу курсы бойынша 121,5 теңге) 85 $ мың.н.м.куб. және/немесе резервтік отынды (мазут) пайдалану.
      Соңғы нәтиже: күтілетін "ең жоғары" Оңтүстік Қазақстанды тұрақты электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: өндірілген электр энергиясына белгіленген тарифтерді сақтау.
      Уақтылығы: шартқа сәйкес.
      Сапасы: Жамбыл, Алматы, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан облыстары және Алматы қаласының тұрғындарын электр энергиясымен жабдықтау қажеттіліктерімен қанағаттандыру.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына       
310-ҚОСЫМША         

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру"
деген 029 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 20700 мың теңге (жиырма миллион жеті жүз мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 27 қаңтардағы Заңының 63-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 1 наурыздағы "Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі іс-шаралардың жалпыұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасын орындаудың желілік кестесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 Қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : 2005 жылғы қазан айының 5-дегі Қазақстан Республикасында өндіруші салалар қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыруға қатысты өзара түсіністік туралы меморандумды жүзеге асыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : өндіруші компаниялар қызметінің транспаренттігі және Қазақстан Республикасына түсетін табыстың ашықтығы.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның (кіші
бағдарла-
маның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

029


Қазақстан
Республи-
касында
өндіру
салалары
қызметі-
нің
ашықтығы
бастама-
сын іске
асыру

1. Қазақстан Респуб-
ликасы Үкіметі мен
өндіруші компаниялар
ұсынған бюджетке
түсетін салық пен
төлемдер есебін
салыстыруға аудитор-
лық компания тарту.
2. (алынып тасталды - 2008.11.12. N 581д)

Жыл бойы

Қазақстан Республи-
касы Энергети-
ка және минерал-
дық ре-
сурстар министр-
лігі

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін
нәтижелер :
Тура нәтиже: Қазақстан Республикасы Үкіметі мен өндіруші компаниялардан бюджетке келіп түсетін салық пен төлемдер туралы тәуелсіз есепті ақпараттық құралдар арқылы жариялау.
Түпкілікті нәтиже: өндіруші компаниялар қызметінің транспаренттігі және Қазақстан Республикасына түсетін табыстың ашықтығы
Қаржылық-экономикалық тиімділігі: еліміздің рейтингісін көтеру және өндіруші салаларға түсетін инвестиция тарту.
Уақтылығы: анықталған шарттар мен техникалық тапсырмалар мерзімдеріне сәйкес.
Сапасы: толық көлемде және белгіленген мерзімде қызмет көрсету.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына      
311-ҚОСЫМША        

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Ядролық сынаулардың мониторингі"
деген 030 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 56245 мың теңге (елу алты миллион екі жүз қырық бес мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Ядролық сынақтарға жан-жақты тыйым салу туралы шартты бекіту туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 14 желтоқсандағы Заңы ; "1993 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы мен Америка Құрама Штаттарының арасындағы Континентаралық баллистикалық ракеталардың шахталық ұшыру қондырғыларын, апатты жағдайлардың салдарын жоюға және ядролық қарудың таралуына жол бермеуге қатысты келісімді ұзарту мәселесі жөнінде Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі мен Америка Құрама Штаттарының Қазақстан Республикасындағы Елшілігі арасындағы ноталар алмасу нысанындағы келісімді бекіту туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 3 маусымдағы Заңы ; Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздік тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 3 желтоқсандағы N 1241 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 27 маусымдағы N 885 қаулысымен бекітілген Қоршаған орта мен табиғи ресурстар мониторингінің бірыңғай мемлекеттік жүйесін ұйымдастыру мен жүргізудің ережесін бекіту туралы".
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : ядролық жарылыстар мен жер сілкіністері туралы ақпаратты сақтау мен берудің сенімділігін қамтамасыз ету; орталық және Шығыс Қазақстанда сейсмикалық оқиғаларды (жер сілкіністерін, жарылыстарды) үздіксіз тәулік бойы тіркеуді қамтамасыз ететін "Курчатов-Крест" сейсмикалық топтаудың жаңғыртылған жүйесі.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : ҚР ҰЯО ГЗИ-нің бөлімшелерінде (Бурабайда, Курчатовта, Ақтөбеде) және ҚР ТЖМ-нің "Қазселқорғау" кәсіпорнының басқаруына көшкен (Семей, Талғар станциялары және т.б.) мұрағатта 1965-1998 жылдардағы ядролық жарылыстардың мұрағаттық қағаз және магниттік жазбаларына түгендеу жүргізу. Фотоқағазға және магнитті таспаларға тіркелген сейсмограммаларды цифрлау және қайта форматтау үшін іріктеу.
Қағаз тасушылардан (Деректер орталығы, Курчатов) жазбаларды көшіру бойынша 2 технологиялық желілерді жұмысқа жарамды күйде ұстау және магниттік жазбаларды қазіргі цифрлық форматтарға (Бурабай, Курчатов АҚ) көшіру бойынша 2-3 технологиялық желілерді құру.
1965-1998 жылдардағы мұрағаттық қағаз және магниттік жазбаларды ОДВЗЯИ Халықаралық деректер орталығының талаптарының бағдарымен қазіргі халықаралық цифрлық форматтарға жаңа (электрондық) тасығыштарға көшіру. Арнайы сейсмикалық ақпаратты жинақтау мен өңдеу орталығында ядролық жарылыстар бойынша деректер базасын толықтыру.
Орталық және Шығыс Қазақстан, әсіресе Семей сынау полигоны, аумағында сейсмикалық мониторингтің сапасын жоғарылату үшін "Курчатов-Крест" сейсмикалық тобын толық қалпына келтіру және техникалық қайта жарақтау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N п/п

Бағ- дар- лама коды

Кіші бағ- дар- лама  коды

Кіші бағдарла- малардың атауы

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты орындаушы- лар

1

2

3

4

5

6

7

1

030


Ядролық
сынау-
лардың
мониторингі

1. 1975 жылдан
1985 жылға дейінгі кезеңіне
қағаз тасушылар
(Семей, Бурабай,
Талғар станция-
лары және т.б.) мен магниттік
тасушылардағы (Ақтөбе, Курчатов,
Бурабай, Талғар
станциялары ж.б.) мұрағаттық
сейсмограмма-
ларды тексеру,
іріктеу және
құжаттау.
2. Магниттік
мұрағаттық
сейсмограммаларды
80 жылдардағы
үлгідегі жаңа
электрондық
тасушыларға қайта
жазу үшін
"Бурабай" ГО-да
аппаратура-бағ-
дарламалық кеше-
нін құру.
3. Іріктелген
қағаздағы
мұрағаттық
сейсмограммаларды
цифрлау. Мұрағаттық
магниттік
сейсмограммаларын
қазіргі заманғы
форматтарында
қайта жазу.
4. Байланыс
арналары бойынша
АСАЖӨО-ға де-
ректерді беру,
сынақ полигонда-
рында ядролық
жарылыстар мен
басқа да оқиғалар
бойынша деректер
базасын толтыру,
дүниежүзілік
деректер орталығымен
жазбалар алмасу,
каталогтар жасау.
5. Техникалық
ғимараттар
кешенінде және
жолдарда жөндеу-
қалпына келтіру
жұмыстарын жүргізу.
6. Станциялардың
уақытша желілері
үшін жабдықтар
сатып алу.
7. Электрмен жабдықтау

қаңтар- желтоқ- сан

Қазақстан Республи-
касы Энергети-
ка және минерал-
дық ре-
сурстар министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін
нәтижелер :
Тура нәтиже:
Станциялар тобы бойынша қағаз және магниттік тасушылардағы ядролық жарылыстардың мұрағаттық сейсмограммаларының каталогы (1975 жылдан 1985 жылға дейінгі кезеңге).
Бурабайда 1980 жылғы стандарттың магниттік тасушыларындағы сейсмограммаларды қайта жазуға арналған технологиялық желі.
1975 жылдан 1985 жылға дейінгі кезеңдегі ядролық жарылыстардың қағаз және магниттік тасушылармен цифрланған мұрағаттық сейсмограммалары.
"Курчатов-Крест" сейсмикалық тобының техникалық және аспаптық құрылыстарының кешенін қалпына келтіруін аяқтау (инженерлік-геологиялық, гидрогеологиялық жұмыстары, "Курчатов-Крест" жүйесінің ішіндегі жолдарын, ұзақтығы шамасы 45 км., "Курчатов-Крест" сейсмикалық тобы орталығына баратын жолын, ұзақтығы шамасы 12 км., қалпына келтіру;
Қазіргі заманғы элементтік базасында әзірленген сейсмикалық жабдықтарымен техникалық жарақтау; ("Курчатов-Крест" жүйесінің айналасында жақын (30 км. дейін) және аралық (30 дан 300 км. дейін) белдемдерінде болып жатқан сейсмикалық оқиғаларын тіркеу үшін;
Сейсмикалық мониторингі деректерін алуында санкциясыз іркілістерінен қорғау үшін деректер жинау, өңдеу және жіберуіне сейсмикалық жабдықтары мен аппаратурасын электр қамсыздануының көпсатылы резервтеу жүйесін құруын аяқтау.
"Курчатов-Крест" топтастыру жүйесінен Алматы қ. Арнаулы сейсмикалық ақпаратын жинау және өңдеу орталығына (АСАЖӨО) деректерін жіберу жүйесін жетілдіру.
("Курчатов-Крест" жүйесінің орталық нүктесінде уақытты желілерінен нақты уақыт режимінде деректерін жинау үшін арнайы жабдықтары мен ПМЖ орнату, деректерін радиотелеметрлік арналары арқылы бастапқы өңдеу пунктіне, одан кейін АСАЖӨО-на, ақпарат жіберу жылдамдығы шамасы 5,5 және 11 Мбит/с).
      Тура түпкілікті: 2010 жылы жұмыстарды аяқтаумен ұлттық деректер орталығы мәртебесі бар, АСАЖӨО дерекқорына интеграцияланған ядролық сынақ полигондарына жақын жерасты ядролық жарылыстарының, химиялық зерттеу жарылыстарының және жер сілкіністерінің цифрланған және цифрлы жазбаларының бірыңғай базасы; қағаз жеткізушілермен ядролық жарылыстардың мұрағаттық жазбалары цифрланды; станциялық сейсмикалық ақпарат көлемін 100 Гб-ға дейін (4 гб. орнына) ұлғайту; Шығыс Қазақстан өңірі аумағының сейсмикалық қауіпсіздігін бақылауды жақсарту.
      Уақтылығы: жұмыстардың күнтізбелік жоспарына сәйкес.
      Қаржы-экономикалық тиімділігі: қажетті көлемде ақпаратты алуға және беруге уақытты едәуір қысқарту.
      Сапасы: ұсынылатын ақпараттың растығы және толықтығы.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына       
312-ҚОСЫМША         

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
""Достық Энерго" АҚ-на кредиттік ресурстарды беру"
деген 031 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 2551500 мың теңге (екі миллиард бес жүз елу бір миллион бес жүз мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "2008 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 6 желтоқсандағы Заңы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы борышқорлық міндеттемелері мен талаптарды реттеу.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : "Батыс Қазақстан өңірлік электр желілік компаниясы" акционерлік қоғам "Ресей бірыңғай энергетикалық жүйе" РАО ашық акционерлік қоғамы алдындағы және Ресей Атомминінің (Росатом) қазақстандық тарап ("КАТЭП" жауапкершілігі шектеулі серіктестік) алдындағы берешегін реттеу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

№N п/п

Бағ- дар- лама коды

Кіші бағ- дар- лама коды

Кіші бағдарлама- лардың атауы

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

031


"Достық Энерго" АҚ-на кре-
диттік ре-
сурстарды беру

Үкімет белгі-
леген тәртіп-
пен "КАТЭП" ЖСШ-тің Батыс Қазақстан өңірлік электр желілік
компаниясы ак-
ционерлік қо-
ғамына талап
қою құқығына
ие болу үшін
1998-1999 жыл-
дары Батыс Қа-
зақстан облы-
сының тұтыну-
шыларына
Ресей Федера-
циясынан жет-
кізілген
электр энер-
гиясы үшін
"Достық-Энер-
го" АҚ-қа
несие бөлу.

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін
нәтижелер : Тікелей нәтиже: Ресей электр энергиясын жеткізушілері алдындағы берешекті өтеу.
Түпкі нәтиже: Ресей Федерациясымен борыштылық міндеттемелер мен талаптарды реттеу.
Қаржы-экономикалық нәтиже: Қазақстанның энергетикалық тұрақтылығын қамтамасыз ету.
Уақыттылығы: қаржыландырудың егжей-тегжейлі жоспарына сәйкес.

       Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1224 қаулысына    
313-ҚОСЫМША      

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының Түркіменстанның шаруашылық жүргізуші субъектілер алдында борыштарын төлеу жөніндегі іс-шараларды жүргізу"
деген 036 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 95000 мың теңге (тоқсан бес миллион теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "2008 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 6 желтоқсандағы Заңы ; "Электр энергетикасы саласындағы берешекті өтеудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 8 тамыздағы N 680 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : борыш міндеттемелері мен талаптарын реттеу.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : Түркіменстан ұйымдарының алдында берешектерді өтеу.
      6. Бюджеттік бағдарламаның іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ- дар- лама коды

Кіші
бағ- дар- лама коды

Кіші бағдарла- малардың атауы

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты орындаушы- лар

1

2

3

4

5

6

7

1

036


Қазақстан
Республи-
касы заңды
тұлғалары-
ның Түрік-
менстан
шаруашылық
субъектіле-
рі алдында-
ғы борышта-
рын төлеу
жөнінде
іс-шаралар-
ды жүргізу

Түркіменстан
шаруашылық
жүргізуші
субъектілері
алдында
"Қазақстанэнер-
гия ҰЭЖ"
республикалық
мемлекеттік
кәсіпорынының
берешектері
бойынша талаптар
құқығын сатып
алу жөніндегі
іс-шараларға
"ДостықЭнерго"
АҚ-ның жарғылық
капиталын
қалыптастыру;
Олар:
1) 542965,72
млрд. АҚШ долла-
рына барабар
сомада 1996-1997
жылдары электр
энергиясы жет-
кізгені үшін
"Түркмен энерго"
ГЭК ("Кувват" ТГЭК);
2) "Достық Энерго" АҚ жұмыс істеуін қамтамасыз ету.

қаңтар- желтоқ- сан

Қазақстан Республи- касы Энергетика  және минералдық ресурстар министрлігі

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін
нәтижелер : Тікелей нәтиже: "ДостықЭнерго" Акционерлік қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту.
Түпкі нәтиже: Түркіменстанның шаруашылық жүргізуші субъектілері алдында "Қазақстанэнергия" ҰЭЖ республикалық мемлекеттік кәсіпорнының борыштарын өтеу.
Уақыттылығы: қаңтар-желтоқсан мерзімдерінде борыштық міндеттемелерді өтеу.
Сапасы: Түркіменстанның шаруашылық жүргізуші субъектілері алдында борыштық міндеттемелерді реттеу.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1224 қаулысына     
314-ҚОСЫМША       

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Атом энергетикасын дамыту жөніндегі дайындық жұмысы"
деген 049 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 763953 мың теңге (жеті жүз алпыс үш миллион тоғыз жүз елу үш мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Атом энергиясын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылдың 14 сәуірдегі Заңы ; "Мемлекет басшысының 2005-2007 жылдардағы Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 20 сәуірдегі N 319 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : бағдарламаның мақсаты құжаттама АЭС жобасының техника-экономикалық негіздемесін әзірлеуге арналған бастапқы алғашқы деректер болып табылатын және АЭС құрылысы мәселесі бойынша Үкімет қаулысын қабылдауға негіз болатын 2030 жылға дейінгі жуық келешекте атом электр станцияларын жобалау және салуды бастаудың мақсатқа лайықтылығы мен дұрыстығы туралы ғылыми-негізделген материалдардан тұратын құжаттар топтамасын даярлау болып табылады.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : Қолда бар материалдарды талдау және Батыс-Қазақстан және Қостанай облыстарында атом станцияларын салуға неғұрлым жарамды пункттер анықтау, АЭС құрылысына арналған алаңшалар таңдаудың техникалық регламентін әзірлеу;
Батыс-Қазақстан және Қостанай облыстарындағы атом энергия көздерінің болжамалы пайдалануға енгізілу мерзімдерін тұрпатын, станциясының қуатын, блоктарының бірлік қуаттарын (бабына келтіру шектерін) көрсете отырып анықтау;
ядролық, радиациялық және экологиялық қауіпсіздіктің қажетті деңгейін, сонымен қатар электр энергиясы өндірісінің экономикалық тиімділігін қамтамасыз ететін АЭС келешекті жобаларын талдау;
АЭС салу мен пайдаланудың халық пен қоршаған орта үшін қауіпсіздігін бағалау;
Батыс Қазақстан және Қостанай облыстарында АЭС салуды негіздеу бойынша экономикалық зерттеулер жүргізу, соның ішінде АЭС құрылысының әлеуметтік-экономикалық салдарын, жорамалданып отырған қаржылық салымдар мен қаржыландыруды ұйымдастырудың сызбаларын қоса, АЭС салудың техника-экономикалық көрсеткіштері мен сметалық құнын бағалау;
Қазақстанның өнеркәсіптік қуаттарын атом энергетикалық қондырғыларының құрамдауыш бөлшектерін ядролық отын мен радиоактивті қалдықтармен айналысуды қоса, ұйымдастыру, оларды күту, жөндеу тұрғысынан атом энергетикасының мұқтаждықтары үшін пайдалану мүмкіндіктерін талдау және қайта құрылмалау, жаңғыртудың қажетті көлемдері мен жаңа өндірістік қуаттарды енгізу бойынша ұсыныстар мен кеңестер әзірлеу.
ҚР әрекеттегі заңдары мен ережелерінің талдауларын, Қазақстанда АЭС құрылысына тендер жүргізу тәртіптері мен ережелерін анықтаушы және осы салада халықаралық тәжірибе мен Халықаралық атом энергиясы агенттігінің (ХААТЭА) талаптарын ескеретін қазіргі заманға сай нормативтік-құқықтық және техникалық құжаттар мен әдістемелік нұсқауларды әзірлеу;
Қазақстанда АЭС жобалауға және құрылысына конкурстық құжаттарының толық жинағына жүргізілген талдаулық зерттеулерінің негізінде қалыптастыру мен жобаларына техникалық талаптарды әзірлеу.
      6. Бюджеттік бағдарламаның іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ- дар- лама коды

Кіші
бағ- дар- лама коды

Кіші бағдарла- малардың атауы

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты орындаушы- лар

1

2

3

4

5

6

7

1

049


Атом энер-
гетикасын
дамыту жө-
ніндегі
дайындық
жұмысы

1. Қазақстанда АЭС құрылысы бойынша тендер өткізудің ереже-
сі мен тәртібін анықтайтын нор-
мативтік-құқық-
тық және техни-
калық құжаттар-
ды әзірлеу:
1) Қазақстандық АЭС реакторлық бөлігінің жалпы талаптарын анық-
тайтын Қазақстан
АЭС жобасына техникалық та-
лаптардың 2-томын әзірлеу.
2) Қазақстандық
АЭС электрлік генерлеуші бөлі-
гінің жалпы та-
лаптарын анық-
тайтын Қазақстан
АЭС жобасына техникалық та-
лаптардың 3-томын әзірлеу.
3) Қазақстан Республикасында атом электрос-
танциясын жоба-
лау мен құрылы-
сына тендер жүр-
гізу бойынша конкурстік құ-
жаттардың толық жинағын әзірлеу.
2. Қазақстан Республикасында атом станциясын салу негіздеме-
сінде техника-
экономикалық зерттеулер жүргізу:
1) Қолда бар материалдарды талдау және атом
станцияларын са-
луға неғұрлым жарамды пункттер
анықтау, АЭС құрылысына ар-
налған алаңша-
лар таңдаудың техникалық рег-
ламентін әзірлеу.
2) Қазақстан Республикасында атом энергия көздерінің бол-
жамалы пайдала-
нуға енгізілу мерзімдерін тұр-
патын, станция-
сының қуатын, блоктарының бір-
лік қуаттарын (бабына келтіру
шектерін),
сейсмикалылық-
тың, су ресурс-
тарының болуын
көрсете отырып анықтау;
3) ядролық, ра-
диациялық және экологиялық қауіпсіздіктің
қажетті деңгей-
ін, сонымен қа-
тар электр энер-
гиясын өндірудің
экономикалық
тиімділігін қам-
тамасыз ететін АЭС келешекті жобаларын тал-
дау.
4) АЭС салу мен пайдаланудың
халық пен қорша-
ған орта үшін қауіпсіздігін бағалау.
3. Маңғыстау
облысында ВБЭР-
300 реакторлық
қондырғысы бар
атом станциясы-
ның техникалық-
экономикалық
негіздемесін жә-
не негізгі жаб-
дықтарының тех-
никалық жобала-
рын әзірлеу:
1) (алынып
тасталды) ;
2) (алынып
тасталды) ;
3) (алынып
тасталды) ;
4) (алынып
тасталды) .

қаңтар- желтоқ- сан

Қазақстан Республи- касы Энергетика  және минералдық ресурстар министрлігі

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 , 2008.11.12. N 581д Қаулыларымен.
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін
нәтижелер :
Тура нәтиже:
      Қазақстандық АЭС жобасына техникалық талаптарының 2-томында мазмұндалған Қазақстан АЭС жобасының реакторлық бөлігіне талаптар анықтауды;
      Қазақстандық АЭС жобасына техникалық талаптардың 3-томында мазмұндалған Қазақстан АЭС электрлік генерлеуші бөлігіне талаптар анықтауды;
      Қазақстан Республикасында атом электростанциясын жобалау мен құрылысына тендер жүргізу бойынша конкурстік құжаттардың толық жинағын әзірлеуді орындау керек.
      Қазақстанда атом станцияларын салуға неғұрлым жарамды пункттер анықталуы;
      ядролық, радиациялық және экологиялық қауіпсіздіктің қажетті деңгейін, сонымен қатар электр энергиясын өндірудің экономикалық тиімділігін қамтамасыз ететін АЭС келешекті жобаларының анықталуы;
      АЭС салу мен пайдаланудың халық пен қоршаған орта үшін қауіпсіздігін бағалаудың өткізілуі.
      Ақтау қаласында АЭС салудың техника-экономикалық зерттеуі жүргізілді.
      Соңғы нәтиже:
      АЭС жобасының техника-экономикалық негіздемесін кейіннен әзірлеуге арналған АЭС салу және бастапқы алғашқы деректер мәселесі бойынша Үкімет қаулысын қабылдауға негіз болатын Қазақстанда атом электр станцияларын жобалау және салуды бастаудың мақсатқа лайықтылығы мен дұрыстығы туралы ғылыми-негізделген материалдардан тұратын құжаттар топтамасы.
      Қазақстан Республикасы аумағында атом станцияларын құру үшін конкурс негізінде неғұрлым перспективті АЭС жобасын анықтау үшін нормативтік-құқылы және техникалық құжаттар дайындалды.
      Маңғыстау облысында ВБЭР-300 РҚ-бар атом станциясын салу" инвестициялық жобасының техникалық-экономикалық негіздемесі әзірленді. Реакторлық қондырғының (РҚ) техникалық жобасын әзірлеудің басы.
Қаржылық-экономикалық тиімділігі: елдің АЭС неғұрлым тиімді жобаларына бағытталған атом-энергетикалық саласын дамыту.
Уақытылығы: жұмыстардың күнтізбелік жоспарына сәйкес.
Сапасы: атом энергиясы саласындағы қолданылып жүрген нормативтік-техникалық талаптардың сақталуымен.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 , 2008.11.12. N 581д Қаулыларымен.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1224 қаулысына     
314-1-ҚОСЫМША       

      Ескерту. 314-1-қосымшамен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 , тақырыбы жаңа редакцияда - 2008.11.12.  N 581д Қаулыларымен.

231 - Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

                        2008 жылға арналған
     "Атырау облысында бірінші интеграцияланған инфрақұрылым салуға
      "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ-ның кредиттік ресурстарын беру"
               деген республикалық бюджеттік бағдарламаның
                          ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 10000000 мың теңге (он миллиард теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасы Президентінің "2030 жылға дейін Қазақстанның даму Стратегиясын іске асыру жөніндегі әрі қарай қолдану іс-шаралары туралы" 2007 жылғы 6 ақпандағы N 310 Жарлығы; "Мемлекет басшысының 2005-2007 жылдардағы Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 20 сәуірдегі N 319 Қаулысы; "2008-2013 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы мұнай-химия өндірісін дамыту бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 29 қаңтардағы N 101 Қаулысы; Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Қазақстанда әлемдік деңгейдегі мұнай-химия кешенін қалыптастыру және алғашқы қазақстандық мұнай-химия кешенін құру жөніндегі іс-шаралардың жоспары туралы" 2006 жылғы 13 қазандағы N 989 Қаулысы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : қосылған құн тізбегі бойынша әлемдік жетістіктерге сәйкес тауарлық мұнай-химия өнімін шығарып, көмірсутек шикізатты терең тазалау және кешенді өңдеу бойынша инновациялық технологияларды және жұмыс істейтін өндірістерді құрумен, Қазақстанның мұнай-химия саласының жедел дамуы, мұнай-химия өнімдерінің өндірісі мен өткізудің жалпы әлемдік жүйесіне бірігуі, халықаралық стандарттарға (ИСО) сәйкес инновациялық өнімді құру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері:
      - алғашқы біріккен мұнай-химия кешені үшін инфрақұрылымды құру;
      - жетекші әлемдік инвесторлардың қатысуымен мұнай-химия кәсіпорындары үшін шикізат қорларының отандық базасын құру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

Рет-
тік
N

Бағ-
дарла-
маның
коды

Кіші
бағдар-
ламаның
коды

Бағдарла-
маның
(кіші бағ-
дарлама-
ның) атауы

Бағдарламаны
(кіші бағдарла-
маның) іске асыру
жөніндегі іс-ша-
ралары

Іске
асыру
мерзім-
дері

Жауапты
орын-
даушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

1

053


Атырау
облысында
бірінші
интегра-
цияланған
мұнай-хи-
мия кеше-
нін салуға
"Қазына"
орнықты
даму қоры"
АҚ-на
кредиттік
ресурстар-
ды беру

Атырау облысында
бірінші интегра-
цияланған мұнай-
химия кешенін
салуға "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ арқылы "Kazakhstan Petrochemical Industries" АҚ-ды
несиелеу

Шілде-
желтоқ-
сан

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы-
ның
Энерге-
тика
және
минера-
лдық
ресурс-
тар
минист-
рлігі,
"Қазы-
на"
ТДҚ",
"Kazak-
hstan Petroc-
hemical
Indus-
tries" АҚ

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің - 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтілетін нәтижелер:
      Тікелей нәтиже:
      - жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізу, жобалау-сметалық құжаттамаларды әзірлеуді мынадай объектілер бойынша бастау: мұнай-химия кешенінде сумен жабдықтау объектілері (су құбырлары және т.б.); вахталық қалашық, уақытша қалашықтың инфрақұрылымы; сұрыптау темір жол станциясы; турбиналық газ электр станциясы; газды сепарациялау қондырғысының инфрақұрылымы (құбыр тасымалы, кірме жолдары және т.б.); буландыру тоғандары;
      - жобалау-сметалық әзірлеуді мынадай объектілер бойынша аяқтау: мұнай-химия кешеніне жүріп-өту жолдары (теміржол, автожол); электр тарату желісі;
      - мұнай-химия кешеніне жүріп-өту жолдарының (теміржол, автожол) құрылысы;
      - электр тарату желісінің құрылысы.
      Соңғы нәтиже:
      Өндірістік қуаты жылына 1,25 млн.тоннаны құрайтын бірінші интеграцияланған мұнай-химия кешенін іске кіргізу. Жобаның шеңберінде түйіршектелген полиэтилен (жылына 800000 тонна) және полипропилен (жылына 450 000 тонна) өндірісі жоспарлануда;
      - мұнай-химия кәсіпорындары үшін құрылыстың нысанды инвестициялық жобасын іске асыру есебінен, жаңа мұнай-химия кешендерін құрып, республикадағы мұнай- және газ өңдеу қуаттылығы бар үлгілендіру және технологиялық жаңарту негізінде шикізат қорларының отандық негізін құру;
      - қазіргі уақытта өртенетін алаулардағы атмосфералық ауаға зиянды заттардың нормадан тыс тастамасы, ілеспелі газдың маңызды көлемін өңдеу.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: жаңа мұнай-химия өнімін өткізу, ұлттық мұнай-химия кешені дамуы мұнай-химия өнімін экспортқа шығару арқылы.
      Уақтылығы: іс-шаралар жоспарына сәйкес.
      Сапасы: Қазақстанда мұнай-химия өнімінің тиімді нарығын қалыптастыру, шикізат емес сектордың дамуына бағытталған өндіріс көлемдерінің ұлғаюымен ел экономикасы құрылымының жан-жақты дамуы.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің - 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1224 қаулысына     
314-2-ҚОСЫМША       

      Ескерту. 314-2-қосымшамен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық
ресурстар министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

                      2008 жылға арналған
      "Бейнеу-Шымкент магистралді газқұбырының желілерін дамыту"
            деген 054 республикалық бюджеттік бағдарламаның
                        ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2000000 мың теңге (екі миллиард теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: "Қазақстанның 2030 жылға дейін Стратегиялық даму жөніндегі іс шаралардың жүзеге асырылуы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 6 ақпандағы N 310 жарлығы; "Қазақстан Республикасының газ саласын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 18 маусымдағы N 669 қаулысы; "Мемлекет басшысының 2005-2007 жылдардағы Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 20 сәуірдегі N 319 Қаулысы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстанның оңтүстік өңірінің табиғи газ мұқтаждығын қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеті: "Бейнеу-Бозой-Самсоновка" ("Бейнеу-Шымкент") магистралды газ құбыры құрылысы жобасының жобалық-сметалық құжаттарын әзірленуінің басталуын қамтамасыз ету, "Бейнеу-Бозой-Самсоновка" ("Бейнеу-Шымкент") магистралды газ құбырының құрылысы жобасының жобалық-сметалық құжаттарын әзірлеу үшін инженерлік іздеулерді өткізу, инженерлік желілерді қосу және қиылысындағы техникалық жағдайды алу және бөлінген жерді таңдау және рәсімдеу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны орындау жөніндегі іс шаралар жоспары:

N

Бағ-
лар-
лама
коды

Бағда-
рлама
коды

Бағдарламала-
рдың атауы

Бағдарламаларды
жүзеге асыру
жөніндегі іс-ша-
ралар

Іске
асырылу
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7054

"Бейнеу-Шым-
кент магис-
тралді газ
құбырының
желілерін
дамыту

"Бейнеу-Шымкент"
магистральдық
газ құбырын салу
жобасының жобалық
-сметалық құжат-
тамасын әзірлеуді
бастау

Шілде-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касының
Энергети-
ка және
минерал-
дық
ресурстар
министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:
      Тікелей нәтиже: "Бейнеу-Бозой-Самсоновка" ("Бейнеу-Шымкент") магистральдық газ құбырын салу жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеуді бастау.
      Соңғы нәтиже: 2011 жылы объекттің І-ші кезегі пайдалануға берілгеннен соң 5 млрд. текше метр көлемде Қазақстанның оңтүстік өңірінің табиғи газ мұқтаждығын қамтамасыз ету.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: Қазақстанның оңтүстік өңірінің тұрғындарының тұрмысының деңгейін жоғарлату, арзан экологиялық таза жанармайды пайдалану арқасында кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттігін арттыру. Табиғи газ жеткізуді диверсификациялау.
      Уақтылығы: іс-шаралар жоспарына сәйкес.
      Сапасы: Қазақстан Республикасының ҚНМЕ-не сәйкес.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1224 қаулысына     
314-3-ҚОСЫМША       

      Ескерту. 314-3-қосымшамен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

                        2008 жылға арналған
  "Облыстық бюджеттерге кіші қалаларды үздіксіз жылумен қамтамасыз
           етуге берілетін ағымды нысаналы трансферттері"
          деген 056 республикалық бюджеттік бағдарламаның
                          ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 500000 мың теңге (бес жүз миллион теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі:
Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 6 ақпандағы N 310 "Қазақстанның 2030 жылға дейін Стратегиялық даму жөніндегі іс шаралардың жүзеге асырылуы туралы" жарлығы; "Электр энергетикасын дамытудың 2030 жылға дейінгі бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 9 сәуірдегі N 384 Қаулысы; "Мемлекет басшысының 2005-2007 жылдардағы Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 20 сәуірдегі N 319 Қаулысы; "Қазақстан Республикасының 2007-2015 жылдарға арналған электр энергетикасы саласын дамыту жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 31 мамырдағы N 147-ө Қаулысы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Жамбыл облысының Қаратау және Жаңатас қалалардың тұтынушыларын үздіксіз жылумен қамтамасыз етуге. Бу қазандығын сатып алуға және үшінші көтерім жинау сыйымдылығын ауыстыру сапалы жылу энергиясының тасымалдауын қамтамасыз етеді. Газ-мазуттық жанарғыларды қайта құру отын май шығыстары қысқарады, жылу жоғалтуды азайтып және котельнидің ПӘК-тін ұлғайтады.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеті: Қазақстанда электрэнергетикалық саланың дамуы.
      6. Бюджеттік бағдарламаны орындау жөніндегі іс шаралар жоспары:

N

Бағ-
лар-
лама
коды

Бағда-
рлама
коды

Бағдарламала-
рдың атауы

Бағдарламаларды
жүзеге асыру
жөніндегі іс-ша-
ралар

Іске
асырылу
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7056

Облыстық
бюджеттерге
кіші қалалар-
ды үздіксіз
жылумен қам-
тамасыз етуге
берілетін
ағымды ныса-
налы транс-
ферттері

Жамбыл облысының
облыстық бюдже-
тіне нысаналы
ағымдағы транс-
ферттерді беру:
- отын сатып алу;
- бу қазандығын
сатып алу,
- жинақтау сыйым-
дылығын ауыстыру;
- газ-мазут
шілтерлерін
жаңғырту;
- қазандықты
күрделі жөндеу.

Шілде-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касының
Энергети-
ка және
минерал-
дық
ресурстар
министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:
      Тікелей нәтиже:
      - Жамбыл облысының Жаңатас және Қаратау қалаларын жылумен қамтамасыз ету үшін отынды сатып алу;
      - Жамбыл облысының Қаратау қаласының орталық қазандығындағы бу қазанын жөндеу, жинақтау сыйымдылығын ауыстыру, газ-мазут шілтерін жаңғырту, Жаңатас қаласының орталық қазандығының бу қазанын күрделі жөндеу.
      Соңғы нәтиже: Жамбыл облысының Жаңатас және Қаратау қалаларында тиімді жұмыс істеу және жылумен жабдықтау қызметтерін үзіксіз ұсынуы.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: республика үшін экономикалық тиімділікке жылумен жабдықтауды жақсарту жөніндегі іс-шараларды іске асыру мен жылу шығынын және отын шығынын төмендету арқылы қол жеткізіледі.
      Уақтылығы: жасалған шарттарға сәйкес жұмыстың жоспар-кестесіне сай.
      Сапасы: тұтынушыларға жылу энергиясын үздіксіз және сапалы жеткізу.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1224 қаулысына     
314-4-ҚОСЫМША       

      Ескерту. 314-4-қосымшамен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

                        2008 жылға арналған
      "Экономика салаларын энерготиімділігінің деңгейін ұлғайту"
           деген 057 республикалық бюджеттік бағдарламаның
                         ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 200000 мың теңге (екі жүз миллион теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Энергия үнемдеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 1997 жылғы 25 желтоқсандағы 7, 11-баптары , "Электр энергетикасы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 9 шілдедегі 2004 жылғы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері:
республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: отандық өнімдердің сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдай жасау.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: Қазақстанның салаларында (ұйымдарда) энерго тиімділігін зерттеу мен анықтау, өнімнің энергосыйымдылығын белгілеу кейіннен кәсіпорындардың энергетикалық төлқұжаттарын дайындау мақсатында жүргізу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N

Бағ-
лар-
лама
коды

Бағда-
рлама
коды

Бағдарламала-
рдың атауы

Бағдарламаларды
іске асыру
жөніндегі іс-ша-
ралар

Іске
асырылу
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7


057


Экономика
салаларының
энерготиімді-
лігінің
деңгейін
ұлғайту

1. Қазақстан
Республикасының
салаларын
(ұйымдарын)
энергия тиімді-
лігін зерттеу.
2. Қолайлы
іс-шаралардың
кешені салалар
кесігі, ұйымдар-
дың және жалпы
елдің талдау
моделін әзірлеу.
3. 2030 жылға
дейін сандық
көрсеткіштерге
нұсқап энергети-
калық төлқұжат-
тарын дайындау
және оларды
қамтамасыз ету
үшін кешенді
іс-шаралар.

Шілде-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касының
Энергети-
ка және
минерал-
дық
ресурстар
министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтілетін нәтиже:
      Тікелей нәтиже: Ұйымның салаларына энергетикалық тиімділігіне энергетикалық зерттеу қорытындысын талдау. Тұтас еліміз бойынша өнімнің және ІВӨ энергосыйымдылығын кезең-кезеңімен төмендеткен энерготиімді энергетикалық төлқұжаттардың бары.
      Соңғы нәтиже: Салалардың энерготиімділігі шынайы деңгейін ерекшелеу. Өнімнің меншікті энергосыйымдылық параметрлерін төмендеуін анықтау.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: Электрэнергетикалық және мұнай-газ кешендерінің, мұнай химия, құрылыс пен құрылыс индустриясының, тау өндіруші мен металлургия кешендерінің, экономиканың басқа да салаларында өнімнің меншікті энергосыйымдылығын анықтауды зерттеумен қамту.
      Уақтылығы: жұмыстардың күнтізбелік жоспарға сәйкестілігі.
      Сапасы: Халықаралық талаптарға сәйкес отын-энергетикалық кешені өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігіне ғылыми-техникалығын қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1224 қаулысына     
314-5-ҚОСЫМША       

      Ескерту. 314-5-қосымшамен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

231 - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

                      2008 жылға арналған
                   "Электронды үкімет құру"
          деген 112 республикалық бюджеттік бағдарламаның
                        ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 58250 мың теңге (елу сегіз миллион екі жүз елу мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
"Мұнай туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 маусымдағы Заңының 6-бабы ; "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 27 қаңтардағы N 2828 Заңының 8-бабы ; "Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану құқығын беру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 21 қаңтардағы N 108 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалану мониторингінің бірыңғай мемлекеттік жүйесін құру тәртібі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 29 желтоқсандағы N 1444 қаулысы ; "Мемлекет басшысының 2005-2007 жылдардағы Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 20 сәуірдегі N 319 қаулысының 293 тармағы; "Қазақстан Республикасының "электрондық үкіметті" дамытудың 2008-2010 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 30 қарашадағы N 1155-1 Қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: жер қойнауын пайдалануды басқару жүйесінің ашықтығы мен тиімділігін арттыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: жер қойнауын пайдаланудың мемлекеттік басқару жүйесіне қазіргі ақпараттық технологияларды енгізу арқылы жер қойнауын пайдалану саласында орталық және жергілікті атқарушы органдардың тиімді өзара іс-қимылын қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N
п/п

Бағ-
лар-
лама
коды

Кіші
бағда-
рлама
коды

Кіші бағдарламала-
рдың атауы

Бағдарламаларды
іске асыру
жөніндегі іс-ша-
ралар

Іске
асырылу
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

112


Электронды үкімет құру

1. ҚР ЖҚП ББМЖ
басқару жүйесіне
ORACLE тұғырнама-
сын енгізу үшін
жобалау алдындағы
зерттеулерді
жүргізу.
2. ORACLE тұғыр-
намасына талаптар
ерекшеліктерін
дайындау.
3. ҚР ЖҚП ББМЖ
ақпараттық жүйе-
сінің ORACLE
тұғырнамасына
көшу үшін
техно-жұмыстық
жобасын дайындау.
4. ҚР ЖҚП ББМЖ
ақпараттық жүйе-
сінің ORACLE
тұғырнамасында
макеті дайындала-
ды және тестік
сынақтар жүргізу

Шілде-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касының
Энергети-
ка және
минерал-
дық
ресурстар
министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:
      Тікелей нәтижесі: ҚР ЖҚП ББМЖ ақпараттық жүйесінің ORACLE тұғырнамасында макеті дайындалады.
      Соңғы нәтиже: жер қойнауын пайдалану саласында мемлекеттік басқаруды сапалы деңгейге көтеру.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: ҚР ЖҚП ББМЖ жүйесінің шеңберінде жер қойнауын пайдаланушылардың қызметін жедел бақылау негізінде экономиканың өндіруші салаларының экономикалық тиімділігін арттыру.
      Уақтылығы: жұмыстардың күнтізбелік жоспарға сәйкестілігі.
      Сапасы: ҚР ЖҚП ББМЖ жүйесінің Қазақстан Республикасы ақпараттық технологияларының стандарттарына және ақпараттық қауіпсіздік ISO 17799:2005 және ISO 27001:2005 жаңа халықаралық стандарттарына сәйкестігі.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады