Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің республикалық бюджеттік бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттарын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2002 жылғы 25 қаңтар N 105

      "Бюджет жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуірдегі Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

     1. 1-23 қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің республикалық бюджеттік бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттары бекітілсін.
     Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.03.05. N 273 қаулысымен.

       2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

     Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкiметiнің  
2002 жылғы 25 қаңтардағы      
N 105 қаулысына          
1-қосымша             

        Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi
               Бюджеттік бағдарламаның әкімшісi

                      2002 жылға арналған
                    001 "Әкiмшілік шығындар"
             республикалық бюджеттiк бағдарламаның
                          ПАСПОРТЫ
      1. Құны: 1 283 400 мың теңге (бiр миллиард екi жүз сексен үш миллион жүз отыз екі мың теңге). <*>
      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.11.21. N 105a қаулысымен .
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңының 1-30-баптары, Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының мемлекет бюджет есебiнен қамтылған органдары қызметкерлерiне еңбекақы төлеудің бiрыңғай жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы , Қазақстан Республикасы Yкiметiнің "Штат санының лимиттерiн бекiту туралы" 2002 жылғы 11 қаңтардағы N  39 , "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінің мәселелерi" 1999 жылғы 11 наурыздағы N 223 , "Қазақстан Республикасы Әділет министрлiгiнiң Тiркеу қызметі комитетiнің мәселелерi" 1999 жылғы 15 маусымдағы N 771 , "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi" 2001 жылғы 30 қаңтардағы N 151 , "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнің Санаткерлiк меншiк құқығы жөнiндегi комитетінің мәселелерi" 2001 жылғы 29 наурыздағы N 411 және "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгінің Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнің мәселелерi" 2001 жылғы 28 желтоқсандағы N 1755 қаулылары.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
     4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: жүктелген функциялардың барынша тиiмдi орындалуына жету үшiн Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi орталық аппаратының, оның комитеттерiнiң және олардың аумақтық бөлiмшелерiнiң қызметiн қамтамасыз ету.
     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң орталық аппаратын, оның комитеттерiн және олардың аумақтық бөлiмшелерiн ұстау.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   ! асыру!орындаушылар
!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мі    !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7    
---------------------------------------------------------------------------
1   001        Әкімшілік шығын.                         2002   Қазақстан
               дар.                                     жыл    Республика.
          001  Орталық органның   Бекiтiлген штат саны. ішінде сының
               аппараты.          ның лимитiне сәйкес          Әділет
                                  265 бiрлiк санында           министрлігі
                                  Қазақстан Республика.
                                  сы Әдiлет министрлi.
                                  гiнің орталық аппара.
                                  тын және оның Тiркеу
                                  қызметi, Санаткерлік
                                  меншiк құқығы жөнiндегi,
                                  Нашақорлыққа және есiрткi
                                  бизнесiне қарсы күрес
                                  жөнiндегi комитеттерiн
                                  ұстау.
 
            002  Аумақтық орган.    Бекiтiлген штат санының
               дардың             лимитiне сәйкес 1632
               аппараттары        бiрлiк санында Қазақстан
                                  Республикасы Әділет
                                  министрлiгiнiң аумақтық
                                  органдарын ұстау.
 
            030  Қылмыстық-атқа.    Бекiтiлген штат санының
               ру жүйесі          лимитiне сәйкес 167 
               комитетінің        бiрлiк санында Қазақстан
               аппараты           Республикасы Әділет
                                  министрлiгiнiң Қылмыстық-
                                  атқару жүйесі комитетін
                                  ұстау.  

          031  Қылмыстық-атқа.    Бекiтiлген штат санының
               ру жүйесі          лимитiне сәйкес 1024
               аумақтық орган.    бiрлiк санында Қылмыстық-
               дарының аппарат.   атқару жүйесі комитеті.
               тары және бөлім.   нің аумақтық органдарын 
               шелері.            ұстау.                

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.11.21. N 105a қаулысымен .
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне жүктелген функцияларды сапалы және уақтылы орындау.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнің     
2002 жылғы 25 қаңтардағы         
N 105 қаулысына            
2-қосымша                

     Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi
          Бюджеттік бағдарламаның әкімшісi

                       2002 жылға арналған
             007 "Орта кәсіптік білімді мамандар даярлау"
                 республикалық бюджеттік бағдарламаның
                               ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 75 757 мың теңге (жетпіс бес миллион жеті жүз елу жеті мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізгі: "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Қылмыстық-атқару комитетінің мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 28 желтоқсандағы N 1755 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджет қаражаттары.
     4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: қылмыстық-атқару жүйесіне орта бөлім мамандарын даярлау.
     5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: қылмыстық-атқару жүйесі мамандарын сапалы даярлауды қамтамасыз ету.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   ! асыру!орындаушылар
!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мі    !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7    
---------------------------------------------------------------------------
1  007          Орта кәсіптік                           2002   Қазақстан
                білімді мамандар                        жыл    Республика.
                даярлау                                 ішінде сының Әділет
                                                               министрлігі.
          030   Павлодар заң      Қылмыстық-атқару жүйе.       Қазақстан
                колледжі          сiне орта бөлiм маман.       Республикасы
                                  дарын даярлау жөнiнде.       Әділет
                                  гi мекемеге жүктелген        министрлігі.
                                  функцияларды орындау         нің
                                  үшiн, 218 бiрлiк штат        Қылмыстық-
                                  саны бар Павлодар заң        атқару жүйе.
                                  колледжiн ұстауды            сі комитеті.
                                  қамтамасыз ету.              нің Павлодар
                                  Оқыту мерзiмi 2 жыл          заң колледжі
                                  күндiзгi оқыту нысаны
                                  бойынша 300 адам, оқыту
                                  мерзiмi 3 жыл сырттай
                                  оқыту нысаны бойынша
                                  403 адам курсанттарды
                                  оқытып шығару.
                                  Қылмыстық-атқару жүйе.
                                  сiнің 360 қызметкерiн
                                  бастапқы даярлау және
                                  200 қызметкерiн қайта
                                  даярлау.
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: қылмыстық-атқару жүйесiне орта кәсіптiк бiлiмi бар мамандарды сапалы даярлауды қамтамасыз ету, сондай-ақ қылмыстық-атқару жүйесi қызметкерлерiн бастапқы даярлауды және қайта даярлауды жүргiзу.     

Қазақстан Республикасы Үкiметiнің    
2002 жылғы 25 қаңтардағы        
N 105 қаулысына            
3-қосымша                

     Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi
          Бюджеттік бағдарламаның әкімшісi

                       2002 жылға арналған
                   040 "Сотталғандарды ұстау"
              республикалық бюджеттiк бағдарламаның
                             ПАСПОРТЫ

     1. Құны: 6 473 923 мың теңге (алты миллиард төрт жүз жетпiс үш миллион тоғыз жүз жиырма үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзi: 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексiнiң 2-21-баптары.
     3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiнде сотталғандарды ұстауды қамтамасыз ету.
     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қылмыстық-атқару жүйесi
мекемелерiнде құқықтық тәртiптi және сотталғандарды ұстауды қамтамасыз ету, әлеуметтiк әдiлеттіліктi қалпына келтiру, сотталғандарды түзеу,сотталғандардың да, өзге адамдардың да жаңа қылмыстар жасауын алдын алу.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   ! асыру!орындаушылар
!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мі    !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7    
---------------------------------------------------------------------------
1  040          Сотталғандарды                          2002   Қазақстан
                ұстау.                                  жыл    Республика.
           030  Түзеу                                   ішінде сының Әділет
                мекемелері.       Қылмыстық-атқару жүйе.       министрлігі.
                                  сiнің 11682 бірлік           Қазақстан  
                                  штат саны бар 79 түзеу       Республикасы
                                  мекемелерін ұстау.           Әділет     
                                  78000 сотталғандарды         министрлігі.
                                  ұстау.                       нің
                                                               Қылмыстық-
                                                               атқару жүйе.
                                                               сі комитеті
                                                               және оның
                                                               аумақтық
                                                               органдары, 
                                                               мемлекеттік
                                                               түзеу
                                                               мекемелері
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: орындалуы түзеу мекемелеріндегі тіршілікті және құқықтық тәртіпті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнің    
2002 жылғы 25 қаңтардағы       
N 105 қаулысына           
4-қосымша              

          Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi
          Бюджеттік бағдарламаның әкімшісi

                       2002 жылға арналған
                 032 "Сот сараптамаларын жүргiзу"
              республикалық бюджеттiк бағдарламаның
                           ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 227 868 мың теңге (екi жүз жиырма жетi миллион сегiз жүз алпыс сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Сот сараптамасы туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 12 қарашадағы Заңының 1-27-баптары, "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнің сот сараптамасы орталығы" мемлекеттiк мекемесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 11 тамыздағы N 1245 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: сот сараптамаларын жүргiзудi толық және уақытылы қамтамасыз ету.
     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының сот iсiн жүргiзудiң қылмыстық, азаматтық iстердiң және әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердің материалдары бойынша сот сараптамасындағы талаптарын қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының сот-сараптама қызметiн толық ғылыми және әдiстемелiк қамтамасыз ету.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   ! асыру!орындаушылар
!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мі    !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7    
---------------------------------------------------------------------------
      1   032         Сот сараптамала.                         2002  Қазақстан
                рын жүргізу.                             жыл   Республика.
           030  Сот сараптамасы   Ұйымға жүктелген сот   ішін. сының
                орталығы.         сараптамасы саласын.   де    Әділет
                                  дағы негiзгi функция.        министрлігі.
                                  ларды орындау үшiн Сот       Қазақстан
                                  сараптамасы орталығын        Республикасы
                                  және оның 16 аумақтық        Әділет     
                                  бөлiмшелерiн ұстауды         министрлігі.
                                  қамтамасыз ету.              нің Сот
                                  Сараптамалар саны сот        сараптамасы
                                  сараптамаларының 43 түрi     орталығы
                                  бойынша кемiнде 75000        және оның
                                  құрайды.                     аумақтық
                                                               бөлімшелері
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының сот iсiн жүргiзудiң сот сараптамасындағы талаптарын қамтамасыз ету. Арнаулы ғылыми білім-бiлiк негiзiнде қылмыстық, азаматтық немесе әкiмшiлiк iс жүргiзудiң қатысушысы болып табылатын адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету мақсатында сот сараптамасын жүргiзу.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнің   
2002 жылғы 25 қаңтардағы       
N 105 қаулысына          
5-қосымша              

         Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi
          Бюджеттік бағдарламаның әкімшісi

                          2002 жылға арналған
      010 "Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау"
             республикалық бюджеттiк бағдарламаның
                            ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 845 мың теңге (сегiз жүз қырық бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінің мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 11 наурыздағы N 223 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы әдiлет органдарының жүйесi қызметкерлерiнің кәсiби деңгейiн көтеру, мамандарының кәсiби бiлiмдерiн тереңдету.
     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: әдiлет органдары жүйесi қызметкерлерiнің бiлiктiлiгiн арттыру жөнiндегi iс-шаралардың уақытылы және сапалы жүргiзiлуiн қамтамасыз ету.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   ! асыру!орындаушылар
!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мі    !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7    
---------------------------------------------------------------------------
1   010         Кадрлардың                               2002  Қазақстан
                      біліктілігін                             жыл   Республика.
                      арттыру және                             ішін. сының
                      қайта даярлау.                           де    Әділет
                                                               министрлігі.
           005  Мемлекеттік       Әділет органдары
                қызметшілердің    қызметкерлерінің
                кәсіби білікті.   біліктілігін         
                лігін арттыру     арттырудың бекітіл.
                және қайта        ген жоспарына сәйкес
                даярлау.          әділет органдары
                                  жүйесінің 225 мемлекет.
                                  тік қызметшілерінің
                                  біліктілігін арттыру.
--------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Әділет органдары қызметкерлерінің біліктілігін арттыру жоспарының орындалуы, тиісті сертификаттарды берумен, әділет органдары мамандарының кәсіби білімдерін тереңдету, қызметкерлерінің біліктілігін арттыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнің   
2002 жылғы 25 қаңтардағы         
N 105 қаулысына            
6-қосымша                

          Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi
          Бюджеттік бағдарламаның әкімшісi

                      2002 жылға арналған
        037 "Сотқа қатысқаны үшiн адвокаттарға еңбекақы төлеу"
                республикалық бюджеттiк бағдарламаның
                              ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 72 535 мың теңге (жетпiс екi миллион бес жүз отыз бес мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Адвокаттық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 5 желтоқсандағы Заңының 1-34-баптары, Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 30 тамыздағы Конституциясының 13-бабы, Қазақстан Республикасы Үкiметінің "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнің мәселелерi" 1999 жылғы 11 тамыздағы N 223 , "Республикалық бюджет қаражаты есебiнен адвокаттар көрсететiн заң көмегiне ақы төлеу және қорғау мен өкiлдiк етуге байланысты шығыстарды өтеудiң ережелерi туралы" 1999 жылғы 26 тамыздағы N 1247 қаулылары.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: заңнамада көзделген жағдайларда азаматтардың бiлiктi тегiн заң көмегiн алуына конституциялық құқықтарын қамтамасыз ету.
     5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: заңнамада көзделген жағдайларда сотқа міндетті қатысқаны үшін адвокаттарға уақытылы және толық еңбекақы төлеуді қамтамасыз ету.
     6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   ! асыру!орындаушылар
!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мі    !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7    
---------------------------------------------------------------------------
1   037         Сотқа қатысқаны   Заңнамада көзделген    2002  Қазақстан
                үшін адвокаттар.  жағдайларда сотқа      жыл   Республика.
                ға еңбекақы төлеу міндетті қатысқаны     ішін. сының
                                  үшін адвокаттар ал.    де    Әділет
                                  қасының өтінімдері           министрлігі,
                                  бойынша адвокаттарға         оның аумақ.
                                  уақытылы еңбекақы            тық бөлімше.
                                  төлеуді ұйымдастыру.         лері.
                                  Адвокаттардың жұмыс          Қазақстан
                                  істеген адам/сағаты          Республика.
                                  саны 362675 құрайды.         сының
                                                               Адвокаттар
                                                               алқалары
--------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: заңнамада көзделген жағдайларда азаматтарға тегін заң көмегін көрсету туралы мемлекеттің конституциялық міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнің   
2002 жылғы 25 қаңтардағы       
N 105 қаулысына          
7-қосымша              

          Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi
          Бюджеттік бағдарламаның әкімшісi

                         2002 жылға арналған
                    041 "Жедел-iздестіру қызметi"
                 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
                             ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 13 058 мың теңге (он үш миллион елу сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексiнің 79-бабы, және "Жедел-iздестiру қызметi туралы" Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 15 қыркүйектегi Заңының 6-бабы, "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнің Қылмыстық-атқару жүйесi комитетінің мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 28 желтоқсандағы N 1755 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiндегi құқықтық тәртiптi қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiндегi құқықтық тәртiптi жедел-iздестiру қызметiнiң әдiстерiмен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   ! асыру!орындаушылар
!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мі    !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7    
---------------------------------------------------------------------------
1   041         Жедел-іздестіру                        2002    Қазақстан
                қызметі.                               жыл     Республика.
           030  Қылмыстық-атқару  Қылмыстық-атқару     ішін.   сының
                жүйесі органда.   жүйесінің 79 түзеу   де      Әділет
                рының жедел-із.   мекемелеріндегі              министрлігі.
                дестіру қызметі.  құқықтық тәртібін            Қазақстан
                                  қамтамасыз ету,              Республикасы
                                  78000 сотталғандарды         Әділет
                                  ұстау тәртібін               министрлігі.
                                  қолдау.                      нің
                                  Түзеу мекемелерінде          Қылмыстық-
                                  дайындалатын және            атқару жүйе.
                                  жасалатын қылмыстарды        сі комитеті
                                  және жазалауды өтеу.         және оның
                                  дің белгіленген тәр.         аумақтық
                                  тібін бұзушылықтарды         органдары,
                                  анықтау, ашу, жолын          мемлекеттік
                                  кесу және алдын алу.         түзеу
                                  Түзеу мекемелерінен          мекемелері
                                  қашу жасаған соттал.
                                  ғандарға, сондай-ақ
                                  жазалауды өтеуден
                                  жалтаратын сотталған.
                                  дарға іздеу салу.
      ---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: түзеу мекемелерiндегi құқықтық тәртiптi қамтамасыз ету, сотталғандарды ұстау тәртібiн, сотталғандардың, қызметкерлердiң және өзге де адамдардың қауiпсiздiгiн қолдау, сондай-ақ түзеу мекемелерiнде дайындалатын және жасалатын қылмыстарды және жазалауды өтеудiң белгiленген тәртiбiн бұзушылықтарды анықтау, ашу, жолын кесу және алдын алу.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнің   
2002 жылғы 25 қаңтардағы        
N 105 қаулысына           
8-қосымша               

          Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi
          Бюджеттік бағдарламаның әкімшісi

                         2002 жылға арналған
      042 "Түзеу мекемелерiнде ЖҚТБ-ның iндетiне қарсы әрекет"
                республикалық бюджеттiк бағдарламаның
                          ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 3 000 мың теңге (үш миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Үкiметiнің "Қазақстан Республикасында ЖҚТБ-ның iндетiне қарсы iс-әрекет жасау жөніндегi 2001-2005 жылдарға арналған бағдарламаны бекiту туралы" 2001 жылғы 14 қыркүйектегi N 1207 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: түзеу мекемелерiнде ЖҚТБ-ның таралуын болдырмау.

     5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: түзеу мекемелерiнде ЖҚТБ-ның таралуын болдырмау және қылмыстық жазасын өтеп жатқан, ЖҚТБ-мен ауыратын сотталғандарды ұстау үшiн жағдайлар жасау жөнiндегi қажеттi шаралар кешенiн қамтамасыз ету.
     6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   ! асыру!орындаушылар
!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мі    !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7    
---------------------------------------------------------------------------
1   042         Түзеу мекемеле.   ЖҚТБ-ның таралуын 79   2002  Қазақстан
                рінде ЖҚТБ-ның    түзеу мекемелерінде    жыл   Республикасы
                      індетіне қарсы    болдырмау және         iшiн. Әділет
                әрекет.           қылмыстық жазасын      де    министрлі.
                                  өтеп жатқан ЖҚТБ-мен         гінің
                                  ауыратын сотталғандар.       Қылмыстық-
                                  ды ұстау үшiн жағдайлар      атқару жүйе.
                                  жасау жөнiндегi қажеттi      сі комитеті,
                                  шаралар кешенiн қамта.       мемлекеттік
                                  масыз ету. Кiру және шығу    түзеу
                                  сауалнамаларын таратуды      мекемелері.
                                  2800 сотталғандармен
                                  жүргiзу, 1020 плакаттар,
                                  25000 буклеттер мен
                                  5000 кiтапшалар даярлау
                                  және шығару, ЖҚТБ-ның
                                  алдын алу жөнiнде бейне.
                                  фильмдердi көрсету үшiн
                                  10 бейнеаппаратура
                                  толық жиынтығын сатып
                                  алуға сатып алулар жүр.
                                  гiзу, ЖҚТБ-ның түйiндi
                                  мәселелерi жөнiнде 10
                                  семинар жүргiзу.
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: түзеу мекемелерінде ЖҚТБ-ның таралуына жол бермеуге жәрдемдесетін салауатты өмір салтын насихаттау жүйесі құрылады.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнің    
2002 жылғы 25 қаңтардағы       
N 105 қаулысына          
9-қосымша              

          Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi
          Бюджеттік бағдарламаның әкімшісi

                      2002 жылға арналған
        043 "Санаткерлiк меншiк құқығын iске асыру жөнiндегi
                       жиынтық бағдарлама"
            республикалық бюджеттiк бағдарламаның
                            ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 14 000 мың теңге (он төрт миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексiнің К990409_ 125, 961-1016-баптары, "Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 10 маусымдағы Заңының 1-49-баптары, "Селекциялық жетiстiктердi қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шiлдедегi Заңының 1-29-баптары, "Патент заңы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 шiлдедегi Заңының 1-38-баптары, "Тауар таңбалары, қызмет көрсету таңбалары және тауар шығарылған жерлердің атаулары туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 26 шiлдедегi Заңының 1-48-баптары және "Интегралдық микросхемалар топологияларын құқықтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 29 маусымдағы Заңының 1-16-баптары, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнің мәселелерi" 1999 жылғы 11 тамыздағы N 223 және "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң Санаткерлiк меншiк құқығы жөнiндегi комитетiнің мәселелерi" 2001 жылғы 29 наурыздағы N 411 қаулылары.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: авторлық және сабақтас құқықтар, өнеркәсіптiк меншiк туралы заңдардың, санаткерлiк меншiк жөніндегi халықаралық шарттар мен тұжырымдамалардың iске асырылуын қамтамасыз ету.
     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ғылым, әдебиет және өнер шығармаларын, өнеркәсiптiк меншіктің объектiлерiн жасауға және пайдалануға байланысты пайда болатын авторлық құқық, өнеркәсіптiк меншiк құқығы саласындағы қатынастарды реттеу.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   ! асыру!орындаушылар
!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мі    !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7    
---------------------------------------------------------------------------
1   043        Санаткерлiк меншiк Сабақтас құқықтар     2002   Қазақстан
               құқығын iске асыру шығармалары мен       жыл    Республика.
               жөнiндегi жиынтық  объектілерiне, өнер.  ішін.  сының    
               бағдарлама         кәсіптік меншік       де     Әділет
                                  объектiлерiне, селек.        министрлігі.
                                  циялық жетiстiктерге,        Қазақстан
                                  интегралдық микросхема.      Республикасы
                                  лар топологияларына          Әділет
                                  құқықтарды қорғау            министрлігі.
                                  мәселелерi жөнiндегi         нің Санат.
                                  аймақтық семинарларды        керлік мен.
                                  ұйымдастыру және             шік құқығы
                                  жүргiзу. Әр семинарға        жөніндегі
                                  Комитеттiң 5 қызметкерi      комитеті.
                                  шығумен бiрге жоспарла.
                                  натын сан - 6 семинар.
                                  Әдiстемелiк және өзге
                                  де әдебиеттердi 1500 дана
                                  көлемiнде шығаруын көз.
                                  дейтiн iс-шараларды
                                  жүргiзу.
                                  Санаткерлiк меншiк
                                  объектiлерiн қорғау және
                                  пайдалану мәселелерi
                                  жөнiндегi ведомствоара.
                                  лық үйлестiрудi және
                                  халықаралық ынтымақтас.
                                  тықты жүзеге асыру.
                                  Бұқаралық ақпарат
                                  құралдары арқылы насихат.
                                  тық акцияларды ұйымдастыру.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: республиканың ғылыми-техникалық және мәдени әлеуетiн нығайту, шығармашылық қызметiн ынталандыру, санаткерлiк меншiктің iшкi және сыртқы рыногын қалыптастыру, iшкi рыногын контрафактілiк тауарлардан қорғау, адал бәсекелестiктi нығайту және көтермелеу. Санаткерлiк меншiктiң рөлiн күшейту және осы салада құқықтық қамтамасыз ету. Авторлардың және өзге де құқық иелерінің мүлiктiк және жеке мүлiктiк емес құқықтарын құқықтық қорғау деңгейін арттыру, халықаралық тәжiрибелерiмен алмасуды кеңейту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнің  
2002 жылғы 25 қаңтардағы       
N 105 қаулысына          
10-қосымша             

          Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi
          Бюджеттік бағдарламаның әкімшісi

                           2002 жылға арналған
              046 "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң, орталық
               мемлекеттiк органдардың және олардың аумақтық
                бөлiмшелерінің соттардың шешiмдерi бойынша
                 мiндеттемелерiн өтеуге арналған резерві"
                  республикалық бюджеттiк бағдарламаның
                               ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 230 913 мың теңге (екi жүз отыз миллион тоғыз жүз он үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 30-бабы, "Қазақстан Республикасының Үкiметi резервiнiң қаражатын пайдаланудың тәртiбiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 18 қыркүйектегi N 1408 қаулылары.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң, орталық мемлекеттiк органдардың және олардың аумақтық бөлiмшелерiнiң соттардың шешiмдерi бойынша мiндеттемелерiн өтеу.
     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Үкiметтің, орталық мемлекеттiк органдардың және олардың аумақтық бөлiмшелерiнің мiндеттемелерi бойынша соттардың шешiмдерiн орындау.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   ! асыру!орындаушылар
!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мі    !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7    
---------------------------------------------------------------------------
1  046          Қазақстан         Үкіметтің шешімдеріне 2002   Қазақстан
                Республикасы      сәйкес Қазақстан      жыл    Республика.
                Үкiметiнiң, орта. Республикасының       ішін.  сының
                лық мемлекеттiк   резервінен қаражат    де     Әділет
                органдардың және  бөлуді қамтамасыз            министрлігі
                олардың аумақтық  ету.
                бөлiмшелерiнің
                соттардың шешiмдерi
                бойынша мiндетте.
                мелерiн өтеуге
                арналған резервi
--------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, орталық мемлекеттік органдардың және оның аумақтық бөлімшелерінің міндеттемелерін өтеу бойынша соттардың шешімдерін орындау.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнің   
2002 жылғы 25 қаңтардағы      
N 105 қаулысына          
11-қосымша             

          Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi
          Бюджеттік бағдарламаның әкімшісi

                       2002 жылға арналған
            049 "Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы
             күрес жөнiндегi қызметтi үйлестiру және оның
         мониторингі" республикалық бюджеттiк бағдарламаның
                          ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 36 200 (отыз алты миллион екi жүз) мың теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасындағы нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрестiң 2001-2005 жылдарға арналған стратегиясы туралы" 2000 жылғы 16 мамырдағы N 394 Жарлығы , "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 30 қаңтардағы N 151 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: есiрткi құралдары, психотроптық заттар және прекурсорлар айналымы саласындағы қызметке мемлекеттiк бақылаудың жүзеге асырылуын қамтамасыз ету.
     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: арнайы атқару және бақылау-қадағалау функцияларын, сондай-ақ есiрткi құралдарын, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы және олардың заңсыз айналымы мен оларды терiс пайдалануға қарсы iс-әрекеттер саласында үйлестiрудi жүзеге асыру.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   ! асыру!орындаушылар
!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мі    !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7    
---------------------------------------------------------------------------
1   049        Нашақорлыққа және  Мемлекеттiк органдар.  2002  Қазақстан
               есірткі бизнесіне  дың есiрткi құралдары, жыл   Республика.
               қарсы күрес        психотроптық заттар    ішін  сының
               жөніндегі қызметті және прекурсорлар      де    Әділет
               үйлестіру және     айналымы саласындағы         министрлігі,
               оның мониторингі.  қызметiне мемлекеттiк        Қазақстан
                                  бақылау жасауды жүзеге       Республикасы
                                  асыру.                       Әділет
                                  Есiрткi құралдары,           министрлігі.
                                  психотроптық заттар          нің Нашақор.
                                  және прекурсорлар            лыққа және
                                  айналымы мен оларды          есірткі
                                  терiс пайдалануға            бизнесіне
                                  қарсы iс-әрекеттер           қарсы күрес
                                  саласында халықаралық        жөніндегі
                                  ынтымақтастықты жүзеге       комитеті,
                                  асыру.                       Сот сарапта.
                                  Республикадағы есiрткi.      масы
                                  лiк ахуалдың мониторингiн    орталығы
                                  және оны тұрақтандыру
                                  шараларын Республиканың
                                  16 аймағына шығумен
                                  әзiрлеудi жүзеге асыру.
                                  Есiрткi құралдарын,
                                  психотроптық заттарды
                                  және прекурсорларды сот
                                  сараптамасынан өткiзу үшiн,
                                  активтердi, оның iшiнде
                                  3 газ хромотографын,
                                  3 спектрометрiн сатып алу.
                                  Төрт семинар, конференциялар,
                                  2 "дөңгелек үстел" жүргiзу.
                                  Нашақорлыққа қарсы күрес
                                  жүргiзудiң түйiндi мәселе.
                                  лерi жөнiндегi мерзiмдi
                                  басылымды даярлау және шығару.
--------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: есiрткi құралдары, психотроптық заттар және прекурсорлар айналымына бақылау жасауды қамтамасыз ету, есiрткi, психотроптық заттардың заңсыз айналымына қарсы iс-әрекеттер және есiрткiнің терiс пайдалануын алдын алу тетігiн дамыту, нашақорлықты емдеу, оңалту және алдын алу саласындағы қызметтi жүзеге асыратын қоғамдық және өзге де мемлекеттiк емес ұйымдармен өзара iс-әрекет жасау. Есiрткінің заңсыз айналымына және олардың терiс пайдалануын бақылау саласында халықаралық ынтымақтастықты орнату.    

Қазақстан Республикасы Үкiметiнің   
2002 жылғы 25 қаңтардағы      
N 105 қаулысына         
12-қосымша           

          Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi
          Бюджеттік бағдарламаның әкімшісi

                        2002 жылға арналған
              050 "Құқықтық ақпаратпен қамтамасыз ету"
               республикалық бюджеттiк бағдарламаның
                              ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 30 000 мың теңге (отыз миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актiлерiнің мемлекеттiк реестрi және оларды мемлекеттік тiркеудi ретке келтiру жөнiндегi шаралар туралы" 1997 жылғы 4 наурыздағы N 3379 Жарлығы , Қазақстан Республикасы Yкiметінің "Қазақстан Республикасы Нормативтiк құқықтық актілерiнiң мемлекеттiк тізілiмi туралы ереженi бекiту туралы" 1997 жылғы 4 желтоқсандағы N 1680 және "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнің мәселелерi" 1999 жылғы 11 наурыздағы N 223 қаулылары.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдарын құқықтық ақпаратпен қамтамасыз ету.
     5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттік органдарды Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актiлерінің дерекқорларымен қамтамасыз ету; Қазақстан Республикасы Нормативтiк құқықтық актiлерінің мемлекеттік тiзiлiмiн жүргізу.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   ! асыру!орындаушылар
!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мі    !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7    
---------------------------------------------------------------------------
1   050        Құқықтық ақпаратпен                      2002   Қазақстан
               қамтамасыз ету.                          жыл    Республика.
          030  Нормативтiк        Нормативтiк құқықтық  ішін.  Әділет
               құқықтық актілер.  актiлердің мемлекет.  де     министрлігі
               дің мемлекеттік    тік тiзiлiмiн жүргi.
               тізілімін          зудi қамтамасыз ету.
               жүргізу            Нормативтiк құқықтық
                                  актiлердi жинақтау,
                                  тiркеу.
                                  Телекоммуникацияның
                                  арнайы байланысы мен
                                  құралдарын пайдаланып,
                                  нормативтiк құқықтық
                                  актiлер туралы мәлiмет.
                                  тер беру. Электрон
                                  тiзiлiмi үшiн бағдар.
                                  ламалық қамтамасыз
                                  етудi әзiрлеу және
                                  жетiлдiру.    

         031  Құқықтық ақпарат.   Құқықтық ақпаратты беру.
              пен қамтамасыз ету  ді қамтамасыз ету. Мем.
                                  лекеттiк органдарға,
                                  аумақтық бөлiмшелердi
                                  қоса алғанда, жаңарту
                                  мерзiмдiлігі айына
                                  кемiнде 1 рет, 870-тен
                                  173-ке дейiн жұмыс
                                  станциялары санымен
                                  "Заң" дерекқорын
                                  орнату және өзектi ету.
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiн бiрыңғай мемлекеттiк есепке алуын толық нормативтік құқықтық актiлердi тiркеу компьютерлiк технологияларды пайдаланып, мемлекеттiк органдардың құқықтық ақпаратта қажеттiлiктерiн қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнің     
2002 жылғы 25 қаңтардағы       
N 105 қаулысына          
13-қосымша             

          Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi
          Бюджеттік бағдарламаның әкімшісi

                         2002 жылға арналған
              051 "Соттарда мемлекеттің мүддесiн қорғау"
                республикалық бюджеттiк бағдарламаның
                             ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 40 000 мың теңге (қырық миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінің мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 11 наурыздағы N 223 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының және шетел мемлекеттерiнің соттарында мемлекеттiң мүддесiн құқықтық қорғауды қамтамасыз ету.
     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң тапсырмалары мен мемлекеттiк органдардың жасаған өтiнiштерi бойынша Қазақстан Республикасының және шетел мемлекеттерiнің соттарында мемлекеттің мүддесiн құқықтық қорғау.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   ! асыру!орындаушылар
!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мі    !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7    
---------------------------------------------------------------------------
1  051          Соттарда мемле.                         2002   Қазақстан
                кеттiң мүддесiн                         жыл    Республика.
                қорғау.                                 ішін.  сының
          030   Қазақстан Рес.    Қазақстан Республи.   де     Әділет
                публикасының      касының соттарында           министрлігі.
                соттарында        мемлекеттiң мүддесiн        
                мемлекеттің       тиімді құқықтық
                мүддесін          қорғауды қамтамасыз
                қорғау.           ету;
                                  Орталық атқару орган.
                                  дарына құқықтық мәсе.
                                  лелер жөнiндегi
                                  консультациялық қызмет
                                  көрсетулер практикасын
                                  ретке келтiру. Соттар.
                                  да мемлекеттің мүддесiн
                                  қорғау жөнiндегi iстел.
                                  ген жұмыс сағатының
                                  жылдық орташа саны 525
                                  құрайды.    

         031   Шетел              Шетелдiк соттарда, сондай-ақ
               мемлекеттерінің    халықаралық төрелiк соттарда
               соттарында         мемлекеттiң мүддесiн жан-
               мемлекеттің        жақты көрсету. Шетел
               мүддесін           мемлекеттерiнiң соттарында
               қорғау             және халықаралық төрелiк
                                  соттарда мемлекеттiң мүддесiн
                                  қорғау жөнiндегi iстелген
                                  жұмыс сағатының жылдық
                                  орташа саны 808 құрайды.
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: аталмыш бағдарламаның iске асырылуы Қазақстан Республикасының және шетел мемлекеттерiнiң соттарында мемлекеттiң мүддесін тиімді құқықтық қорғауды қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң тапсырмалары мен мемлекеттік органдардың жасаған өтiнiштерi бойынша мемлекет атынан сот iстерiн дайындаудың және жүргiзудің жоғарғы деңгейi.   

Қазақстан Республикасы Үкiметiнің    
2002 жылғы 25 қаңтардағы       
N 105 қаулысына         
14-қосымша            

     Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi
          Бюджеттік бағдарламаның әкімшісi

                         2002 жылға арналған
              200 "Қылмыстық-атқару жүйесiн жабдықтармен,
    арнайы мақсаттағы құралдармен және көлiк құралдарымен
         жабдықтау" республикалық бюджеттік бағдарламаның
                             ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 98 200 мың теңге (тоқсан сегiз миллион екi жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексiнiң 78, 81, 95-97-баптары, "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi Заңы , Қазақстан Республикасы Yкiметiнің "Қазақстан Республикасы түзеу мекемелерiнiң материалдық-техникалық базасын жақсартудың 2001-2005 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 22 қаңтардағы N 92 және "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігiнiң Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнің мәселелерi" 2001 жылғы 28 желтоқсандағы N 1755   қаулылары.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: түзеу мекемелерiнде жазасын өтеу кезiнде сотталғандарды ұстаудың, сондай-ақ түзеу мекемелерi қызметкерлерiнiң қауiпсiздiгiн арттыру.
     5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: түзеу мекемелерінің  материалдық-техникалық базасын нығайту, жабдықтарын, арнайы мақсаттағы құралдарын және көлiк құралдарын жаңарту.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   ! асыру!орындаушылар
!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мі    !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7    
---------------------------------------------------------------------------
1   200         Қылмыстық-атқару  Қылмыстық-атқару      2002   Қазақстан
                жүйесін жабдық.   жүйесiнiң 79 мекеме.  жыл    Республика.
                тармен, арнайы    сін құрал-жабдықтар.  ішін.  сының
                мақсаттағы        мен, арнайы мақсат.   де     Әділет
                құралдармен       тағы құралдармен және        министрлігі.
                және көлік        көлік құралдарымен           Қазақстан
                құралдарымен      (ПМ пистолеті - 90, ПМ       Республикасы
                жабдықтау         пистолетіне патрондар        Әділет
                                  - 20000, АК автоматтары      министрлігі.
                                  - 50, АК автоматына          нің
                                  патрондар - 38600, меди.     Қылмыстық-
                                  цина жабдықтарының           атқару
                                  8 бірлігі, коммуналдық       жүйесі
                                  -тұрмыстық жабдықтардың      комитеті
                                  130 бірлігі (тамақ           және оның
                                  пісіретін электр қазан.      аумақтық
                                  дықтары - 41, тоңазыт.       органдары,
                                  қыш шкафтар, тоңазытқыш      мемлекеттік
                                  камералар - 42, дезин.       түзеу
                                  фекциялау камералары         мекемелері.
                                  22, кір жуғыш машиналар
                                  - 10, центрифугалар -
                                  10, электр станциясының
                                  дизелі - 4, трансформатор
                                  - 1), қылмыстық-атқару
                                  жүйесінің орталықтандырыл.
                                  ған байланысы үшін телефон
                                  станциясымен және 3 арнаулы
                                  және 3 қызметтік автомобиль.
                                  дермен жарақтандыру <*>
---------------------------------------------------------------------------
     Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.11.21. N 105b қаулысымен .
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерінің материалдық-техникалық базасын нығайту, жабдықтарын, арнайы мақсаттағы құралдарын және арнайы түрiн қоса алғанда көлiк құралдарын жаңарту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнің   
2002 жылғы 25 қаңтардағы       
N 105 қаулысына          
15-қосымша            

     Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi
          Бюджеттік бағдарламаның әкімшісi

                        2002 жылға арналған
     300 "Түзеу мекемелерiн салу, қайта жаңарту және
    күрделi жөндеу" республикалық бюджеттiк бағдарламаның
                         ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 300 000 мың теңге (үш жүз миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзi: 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексінің 68-бабы, "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi Заңы, Қазақстан Республикасы Үкiметінің "Қазақстан Республикасы түзеу мекемелерiнiң материалдық-техникалық базасын жақсартудың 2001-2005 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 22 қаңтардағы N 92 және "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігiнiң Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнiң мәселелерi" 2001 жылғы 28 желтоқсандағы N 1755 қаулылары.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: сотталғандарды ұстаудың коммуналдық-тұрмыстық жағдайларын қолданыстағы қылмыстық-атқару заңнамасының талаптарына сәйкес келтiру.
     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жаңа құрылыстар салу және қолданыстағы түзеу мекемелерін қайта жаңарту жолымен түзеу мекемелерiндегi сотталғандарды ұстаудың орналасу тығыздығын азайту; сотталғандардың барлық санаттарына сотталғанға немесе тұтқындалғанға дейiн тұрған аймағының шегiнде жазасын өтеу үшiн жағдайлар жасау; сотталғандарды Республика бойынша тасымалдау санын азайту.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   ! асыру!орындаушылар
!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мі    !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7    
---------------------------------------------------------------------------
1   300         Түзеу мекемелерін  Түзеу мекемелерiнiң   2002  Қазақстан
                салу, қайта        4-iнде жобалау-із     жыл   Республика.
                      жаңарту және       дестіру жұмыстарын    ішін. сының
                күрделі жөндеу.    жүргізу және құрылыс  де    Әділет
                                   жұмыстарын бастау.          министрлігі,
                                   Түзеу мекемелерінің         Қазақстан
                                   3-iн қайта жаңартуды        Республикасы
                                   жалғастыру.                 Әдiлет
                                                               министрлiгі
                                   Қызылорда қаласындағы       нің
                                   түзеу мекемесі құрылы.      Қылмыстық-
                                   ның аумағында орналас.      атқару
                                   қан бұзылуға жататын        жүйесi
                                   ғимараттар мен құрылыс.     комитетi
                                   тар үшін өтемақы.<*>        және оның
                                                               аумақтық
                                                               органдары,
                                                               мемлекеттiк
                                                               түзеу
                                                               мекемелерi.
---------------------------------------------------------------------------
     Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.11.21. N 105b қаулысымен .
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жаңа
құрылыстар салу және қолданыстағы түзеу мекемелерiн қайта жаңарту жолымен мемлекеттiк түзеу мекемелерiндегi сотталғандарды ұстаудың жағдайларын жақсарту.
 

           Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң  
2002 жылғы 25 қаңтардағы N 105     
қаулысына 16-қосымша          

      Ескерту. 16-23-қосымшалармен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2002.03.05. N 273 қаулысымен .

                    Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi
          Бюджеттік бағдарламаның әкімшісi

                        2002 жылға арналған
    030 "Мемлекеттік мүліктік міндеттемелердің тізілімін
        жүргізу" республикалық бюджеттiк бағдарламаның
                         ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 800 мың теңге (бір миллион сегіз жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің мәселелері" 1999 жылғы 11 наурыздағы N 223 және "Шетелдік кредиторлардың алдындағы берешектердің проблемасын шешу жөніндегі кейбір шаралар туралы" 1999 жылғы 1 шілдедегі N 913   қаулылары.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: тұтас алғанда мемлекеттің мүліктік міндеттемелері кешенін, не жеке нақты мүліктік міндеттемелерін ұсынуды, өңдеуді және талдауды қамтамасыз ететін, мемлекеттің мүліктік міндеттемелері бойынша көп функционалдық ақпараттық электрондық жүйені құру.
     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттің мүліктік
міндеттемелерін түгендеу; тізілімді жүргізу және жүйелі жаңарту.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   ! асыру!орындаушылар
!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мі    !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
      ---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7    
---------------------------------------------------------------------------
1   030         Мемлекеттік        Шетелдік кредитор.    2002  Қазақстан
                мүліктік           лардың алдындағы      жыл   Республика.
                міндеттемелердің   Қазақстан Республика. ішін. сының
                тізілімін жүргізу  сының міндеттемеле.   де    Әділет
                                   рін мәртебе бойынша         министрлігі
                                   анықталған, мәртебе       
                                   бойынша анықталмаған       
                                   және белгіленген           
                                   тәртіппен тіркелмеген      
                                   мемлекеттік борыштарын     
                                   түгендеуді жүргізу.        
                                   Мемлекеттің мүліктік       
                                   міндеттемелері             
                                   бойынша ақпараттық
                                   электрондық жүйелерді
                                   құру. Мүліктік
                                   міндеттемелер
                                   кешенін өңдеу және
                                   талдау. Бағдарламалық
                                   өнімді орнату және
                                   оған қызмет көрсету.
                                   Компьютер - 2 дана,
                                   принтер - 2 дана,
                                   ксерокс - 1 дана,
                                   бағдарламалық өнімді
                                   сатып алу.
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Мемлекеттiк мүліктік міндеттемелердің тізілімін құруды және жүргізуді қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң    
2002 жылғы 25 қаңтардағы N 105      
қаулысына 17-қосымша           

     Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi
          Бюджеттік бағдарламаның әкімшісi    

                       2002 жылға арналған
                   035 "Заң жобалау жұмыстары"
               республикалық бюджеттiк бағдарламаның
                            ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 154 100 мың теңге (бір жүз елу төрт миллион бір жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзi: "Нормативтік құқықтық актілер туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 24 наурыздағы Заңының 10-бабы, "Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң жобалау қызметін жетілдіру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 11 қыркүйектегі N 1376 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қолданылып жүрген заңдарды жүйелеу және талдау, Республикадағы заң жобалау және сараптамалық жұмыстарын жетiлдiру, қолданылып жүрген нормативтiк құқықтық актiлер нормалары арасындағы қайшылықтарды алып тастау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: заң жобаларын әзiрлеу, оның iшiнде консультациялық және сараптамалы жұмыстарын жүргiзу, қолданылып жүрген заңдарды жүйелеу, нормативтiк құқықтық актілерге сараптама жасау, қолданылып жүрген заңдарды түсiндiру.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   ! асыру!орындаушылар
!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мі    !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7    
---------------------------------------------------------------------------
1   035         Заң жобалау                              2002  Қазақстан
                жұмыстары                                 жыл  Республика.
                                                        ішінде сының Әділет
           030  Қолданылып жүрген Қолданылып жүрген            министрлігі
                заңдарға талдау   заңдардың өзара сәйкес
                жүргiзу           келмеуiн, сондай-ақ
                                  бастапқыда қабылданған
                                  заң актiлерi жүргiзi.
                                  летiн қазiргi реформа.
                                  ларға сәйкес келмеуiн
                                  айқындау мақсатында
                                  талдау жүргiзу. Заң
                                  жобалау қызметiн
                                  жетiлдiру жөнiнде
                                  айқындалған қайшылықтар
                                  мен ұсыныстарды алып
                                  тастау жөнiндегi
                                  ұсыныстарды жасау.
                                  Заң шығармашылық
                                  жұмыстарын дамытудың
                                  жай-күйi мен болашағын
                                  жоспарлауға және
                                  талдауға кешендi келуiн
                                  әзiрлеу. Жасалған
                                  шартқа сәйкес қызмет
           031  Заң жобаларын     көрсетулерге ақы төлеу.
                әзiрлеу жөнiндегi Жобаның сапасын бағалау,
                консультациялық   оның негiздемесi,
                және сараптамалық заңдылығы үшiн, жобаны
                қызметтер         қабылдаудың болуы
                                  мүмкiн тиiмдiлігін
                                  анықтау және болуы
                                  мүмкiн терiс зардаптарды
                                  айқындау үшін
                                  консультациялық қызмет.
                                  тердi, ғылыми сараптаманы
                                  ұйымдастыру және жүргiзу.
                                  Саны 36 адамға дейiн,
                                  орта есеппен алғанда 900
                                  адам/күн заңгер-ғалымдар
                                  мен тәжiрибе алып жүрген
                                  заңгерлердi қатыстыру.
                                  Жоспарланатын заң жобалау
                                  саны - 40. Сегiз
                                  конференция мен дөңгелек
                                  үстел жүргiзу. Таралымы
                                  212 дана қабылданған
                                  заңдарға конференциялар
                                  материалдарын, нормативтiк
                                  құқықтық актiлер жобаларын,
                                  сондай-ақ ғылыми-
                                  тәжiрибелiк түсiнiктеме.
                                  лерді басып шығару.
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: қолданылып жүрген заңдар нормаларын өзара сәйкес келтiру, қолданылып жүрген заң және заңға тәуелдi нормативтiк құқықтық актiлер нормаларының қайшылықтарын алып тастау, заң шығармашылығына кешенді келуiн iске асыруға бағытталған заң шығармашылық қызметiн реформалауды және жүйелеудi қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2002 жылға арналған заң жобалау жұмыс жоспарына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қарауына заң жобаларын енгiзу.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2002 жылғы 25 қаңтардағы N 105     
қаулысына 18-қосымша           

     Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi
          Бюджеттік бағдарламаның әкімшісi

                           2002 жылға арналған
              079 "Лицензиарлардың функцияларын орындау"
                республикалық бюджеттiк бағдарламаның
                               ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2 300 мың теңге (екi миллион үш жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегi Заңының 9-10-баптары, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің мәселелерi" 1999 жылғы 11 наурыздағы N 223 және "Мүлiктi бағалау жөнiндегi қызметтi лицензиялаудың мәселелерi" 2001 жылғы 2 қарашадағы N 1389 қаулылары.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Әдiлет министрлігінің құзыретiне жатқызылатын қызметтi немесе белгiленген iс-әрекеттердi мемлекеттік лицензиялауға байланысты қатынастарды реттеу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Нотариалдық және адвокаттық қызметпен, мүлiктi бағалау жөнiндегi қызметпен және адвокаттық қызметпен байланысы жоқ ақылы заң қызметiн көрсету жөнiндегi қызметпен, сондай-ақ есiрткi құралдарының, психотроптық заттардың және прекурсорлардың айналымы саласындағы қызметтiң жеке түрлерiмен айналысу құқығына лицензияларды берудi қамтамасыз ету.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   ! асыру!орындаушылар
!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мі    !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7    
      ---------------------------------------------------------------------------
1   079         Лицензиарлардың   Нотариалдық және       2002  Қазақстан
                функцияларын      адвокаттық қызметпен,  жыл   Республика.
                орындау           жылжымайтын мүлiктi   ішінде сының Әділет
                                  бағалау және                 министрлігі,
                                  адвокаттық қызметпен         Тіркеу
                                  байланысы жоқ ақылы          қызметі
                                  заң қызметiн көрсету         комитеті,
                                  жөнiндегi қызметпен,         Нашақорлық
                                  сондай-ақ есiрткi            және есірткі
                                  құралдарының,                бизнесіне
                                  психотроптық заттардың       қарсы күрес
                                  және прекурсорлардың         жөніндегі
                                  айналымы саласындағы         комитет.
                                  қызметтiң жеке
                                  түрлерiмен айналысу
                                  құқығына лицензиялар
                                  беру. Лицензиялау
                                  алдындағы сараптаманы
                                  жүзеге асыру
                                  (қалааралық телефон
                                  байланыс қызметтерi -
                                  1 тел.). Республика
                                  аумақтарындағы
                                  лицензиялауға жататын
                                  (iссапарда орта жылдық
                                  адам/күн саны 214
                                  құрайды) қызметке
                                  постлицензиялық бақылау
                                  жүргiзу. Қызметтiң
                                  барлық түрлерi бойынша
                                  мемлекеттiк
                                  лицензиялардың 5221
                                  бланкiлерiн даярлау.
                                  Кеңсе тауарларын сатып
                                  алу.
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: қолданылып жүрген заңдар талаптарына заңды және жеке тұлғалар қызметi мен жеке iс-әрекеттерiн лицензиялаудың түрлерi сәйкес келуiн қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 
2002 жылғы 25 қаңтардағы N 105  
қаулысына 19-қосымша      

     Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi
          Бюджеттік бағдарламаның әкімшісi

                        2002 жылға арналған
     201 "Түзеу мекемелерiн инженерлiк-техникалық күзет
       құралдарымен жарақтандыру" республикалық бюджеттiк
                          бағдарламаның
                             ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 89 000 мың теңге (сексен тоғыз миллион теңге).     
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізі: 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексiнiң 2, 8, 21, 77, 80, 97, 99, 125, 163, 167-баптары, "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шілдедегі Заңы , Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Қазақстан Республикасы түзеу мекемелерінің материалдық-техникалық базасын жақсартудың 2001-2005 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 22 қаңтардағы N  92 және "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 28 желтоқсандағы N 1755 қаулылары.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: сотталғандар арасындағы
қылмыстар санын азайту, күзетiлетiн түзеу мекемелерiнен қашуды болдырмау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: түзеу мекемелерiнiң материалдық-техникалық базасын нығайту, күзеттiң инженерлiк-техникалық құралдарын жаңарту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   ! асыру!орындаушылар
!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мі    !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7    
---------------------------------------------------------------------------

1   201        Түзеу мекемелерiн  Түзеу мекемелерiнiң    2002  Қазақстан
               инженерлiк-        5-iн күзеттiң          жыл   Республика.
               техникалық күзет   инженерлік-техникалық ішінде сының Әділет
               құралдарымен       құралдарымен: толық          министрлігі,
               жарақтандыру       жиынтығы 50 мөлшерiнде       Қазақстан
                                  "Пион-ТМ", "Мимоза"          Республикасы
                                  желілік бөлiгiмен            Әділет
                                  "Ночь-12" - толық            министрлігі.
                                  жиынтығы 5 мөлшерiнде        нің Қылмыс.
                                  жарақтандыру. Күзеттің       тық-атқару 
                                  инженерлік-техникалық        жүйесі
                                  құралдарының (шарбақ,        комитеті
                                  аймақ периметрi және         және оның
                                  басқа да) құрылысы           аумақтық
                                  бар 4 түзеу                  органдары,
                                  мекемелерiнде күрделi        мемлекеттік
                                  жөндеу жүргiзу.              түзеу
                                                               мекемелерi.
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: түзеу мекемелерiнің материалдық-техникалық базасын нығайту, күзеттiң инженерлiк-техникалық құралдарын жаңарту, бас бостандығынан айыру орындарында тұрақты және болжамды ахуалды қолдауға жәрдемдесетiн түзеу мекемелерi қызметкерлерi қауiпсiздiгiнiң қажеттi деңгейiн қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң  
2002 жылғы 25 қаңтардағы N 105   
қаулысына 20-қосымша       

          Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi
          Бюджеттік бағдарламаның әкімшісi

                          2002 жылға арналған
      500 "Әдiлет органдарының ақпараттық-анықтамалық
     жүйелерiн қамтамасыз ету" республикалық бюджеттiк
                          бағдарламаның
                            ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 86 681 мың теңге (сексен алты миллион алты жүз сексен бiр мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi Заңы , "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнің мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 11 наурыздағы N 223 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: әдiлет органдарының ақпараттық-анықтамалық жүйелерi үзiлiссiз және берiк жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету.
     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: әдiлет органдарының ақпараттық-анықтамалық жүйелерiне уақытылы және толық техникалық қызмет көрсету және қамтамасыз ету.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   ! асыру!орындаушылар
!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мі    !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7    
---------------------------------------------------------------------------
1   500         Әділет органдар.  Компьютерлер мен       2002  Қазақстан
                ының ақпараттық-  принтерлердiң 1030-    жыл   Республика.
                анықтамалық       ына техникалық қызмет ішінде сының Әділет
                жүйелерiн         көрсету жөнiндегi            министрлігі.
                қамтамасыз ету    қызметтерге ақы төлеу,                  
                                  ақпараттық-анықтамалық
                                  жүйелерiн, компьютер.
                                  лердiң жүйелiк қызмет
                                  көрсетуiн, профилакти.
                                  касын және жөнделуiн
                                  қоса алғанда қамтамасыз
                                  ету, қолданбалы
                                  бағдарламалық қамсыз.
                                  дандыруды дамыту,            
                                  бағдарламалық қамсыз.
                                  дандыруды қамтамасыз
                                  ету; әдiлет органдарының
                                  ақпараттық-анықтамалық
                                  жүйелерi ішіндегi
                                  ақпаратты беру, сондай-ақ
                                  оны кеңейту; 2300
                                  қызметкердi оқыту.
                                  Бөлiнген желiлердi
                                  (нөмiрлер саны - 6) жалдау.
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: әдiлет органдары ақпараттық-анықтамалық жүйелерiнің және деректер беру жүйелерiнiң үзiлiссiз жұмысын қамтамасыз ететiн, компьютерлiк техниканы уақытылы техникалық қамтамасыз ету және техникалық қолдау.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң    
2002 жылғы 25 қаңтардағы N 105     
қаулысына 21-қосымша          

        Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi
          Бюджеттік бағдарламаның әкімшісi

                       2002 жылға арналған
     501 "Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнің ақпараттық
        жүйесiн қамтамасыз ету" республикалық бюджеттiк
                           бағдарламаның
                             ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 662 мың теңге (алты жүз алпыс екi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi Заңы , "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 28 желтоқсандағы N 1755 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қылмыстық-атқару жүйесi
комитетiнің ақпараттық жүйесi үзiлiссiз және сапалы жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнің ақпараттық жүйесiн уақытылы және толық техникалық қызмет көрсету және қамтамасыз ету.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   ! асыру!орындаушылар
!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мі    !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7    
---------------------------------------------------------------------------
1   501        Қылмыстық-атқару   Он алты аймақтағы      2002  Қазақстан
               жүйесi комитетiнің ақпараттық жүйенi      жыл   Республика.
               ақпараттық жүйесiн техникалық қызмет     ішінде сының Әділет
               қамтамасыз ету     көрсету және                 министрлігі,
                                  қамтамасыз ету               Қазақстан
                                  жөнiндегi қызметтерге        Республикасы
                                  ақы төлеу, ақпараттық        Әділет мини.
                                  жүйе iшiндегi                стрлігінің
                                  ақпаратты беру,              Қылмыстық-
                                  сондай-ақ оны кеңейту.       атқару     
                                                               жүйесi
                                                               комитетi   
                                                               және оның  
                                                               аумақтық
                                                               органдары
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнiң ақпараттық жүйесi, оның аумақтық органдарымен байланысын, Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнiң компьютерлiк техникасын және барлық ақпараттық жүйесiн техникалық қолдауды қоса алғанда, үзiлiссiз және сапалы жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету; компьютерлiк техникасына уақытылы техникалық қызмет көрсету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2002 жылғы 25 қаңтардағы N 105    
қаулысына 22-қосымша       

          Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi
          Бюджеттік бағдарламаның әкімшісi

                      2002 жылға арналған
     600 "Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнің ақпараттық
      жүйесiн құру" республикалық бюджеттiк бағдарламаның
                          ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 13 053 мың теңге (он үш миллион елу үш мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi Заңы , Қазақстан Республикасы Үкiметiнің "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнiң мәселелерi" 2001 жылғы 28 желтоқсандағы N 1755 және "Мемлекеттiк органдарды ақпараттандыру мәселелерi туралы" 2000 жылғы 5 қазандағы N 1501 қаулылары.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қылмыстық-атқару жүйесi
комитетiнiң ведомстволық бағынысты бөлiмшелерiмен жедел байланысын
қамтамасыз ету.
     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнің және оның аумақтық органдарының ақпараттық жүйесiн құру үшiн құрал-жабдықтарды сатып алу, бағдарламалық қамтамасыз етудi сатып алу және әзiрлеу.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   ! асыру!орындаушылар
!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мі    !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7    
---------------------------------------------------------------------------
1     600      Қылмыстық-атқару   Компьютер - 8 дана,    2002  Қазақстан
               жүйесi комитетiнің сервер - 2 дана,       жыл   Республика.
               ақпараттық жүйесiн модем - 10 дана,      ішінде сының Әділет
               құру               жүйелiк бағдарламалық        министрлігі,
                                  қамтамасыз ету - 2           Қазақстан  
                                  дана және толық              Республикасы
                                  жиынтығын құрайтындар.       Әдiлет мини.
                                  дың өзгелерiн сатып          стрлiгінің
                                  алу және орнату.             Қылмыстық-
                                  Ақпараттық жүйенi            атқару
                                  ұйымдастыру үшiн             жүйесi
                                  деректердi беру              комитетi
                                  жүйесiн құру.                және оның  
                                                               аумақтық
                                                               органдары
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Комитеттi және оның аумақтық органдарын ақпараттық қамтамасыз ету мақсатында Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнiң ведомстволық бағынысты бөлiмшелерiмен сапалы жедел байланысын қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2002 жылғы 25 қаңтардағы N 105    
қаулысына 23-қосымша         

          Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi
          Бюджеттік бағдарламаның әкімшісi

                          2002 жылға арналған
       601 "Әдiлет органдарының ақпараттық-анықтама
      жүйесiн құру" республикалық бюджеттiк бағдарламаның
                          ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 46 221 мың теңге (қырық алты миллион екi жүз жиырма бiр мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi Заңы , Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң мәселелерi" 1999 жылғы 11 наурыздағы N 223 және "Мемлекеттiк органдарды ақпараттандыру мәселелерi туралы" 2000 жылғы 5 қазандағы N 1501 қаулылары.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: әдiлет органдарының бiрыңғай ақпараттық-анықтама жүйесiн құру, компьютерлiк технологияларды пайдалану арқылы ақпараттың тым сенiмдi, өзiне барлығын қамтитын және қазіргі жүйесiне жету үшiн әдiлет органдарының мүмкiндiгiн жақсарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: әдiлет органдарының ақпараттық-анықтама жүйесiн құру үшiн активтердi, құрал-жабдықтарды сатып алу, бағдарламалық қамтамасыз етудi сатып алу және әзiрлеу.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   ! асыру!орындаушылар
!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мі    !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7    
---------------------------------------------------------------------------
1   601         Әдiлет органдар.  Арнайы компьютер - 11  2002  Қазақстан
                ының ақпараттық-  дана, қосарланған      жыл   Республика.
                анықтама жүйесiн  жұпқа НUВ - 11 дана,  ішінде сының Әділет
                құру              сервер - 2 дана,             министрлігі
                                  сканер - 6 дана,
                                  жүйелiк бағдарламалық
                                  қамтамасыз етудiң 1-iн
                                  сатып алу және орнату,
                                  қолданыстағы жүйенің
                                  барлық деректерiн
                                  өнеркәсiптiк ДҚЖБ-ға
                                  аудару жөнiндегi
                                  бағдарламалар кешенiн
                                  әзiрлеу, қолданыстағы
                                  ақпараттық массивтердi
                                  конвертациялау.       ---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: компьютерлiк технологияларды пайдалану арқылы ақпараттың қазiргi, сенiмдi жүйесiне қол жетерлiгiн қамтамасыз ететiн, өзiне қолданылып жүрген заңдар туралы деректер қорын қалыптастыруды қамтитын, әдiлет органдарының бiрыңғай ақпараттық жүйесiн қалыптастыру.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады