2008 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 12 желтоқсандағы N 1224 Қаулысы (үзінді)

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегі Бюджет кодексіне сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :

      1. Мыналардың:
      164 , 165 , 166 , 167 , 168 , 169 , 170 , 171 , 172 , 173 , 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2008 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламаларының паспорттары бекітілсін.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына     
  164-ҚОСЫМША     

215 - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Көлік және коммуникация саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 2 122 098 мың теңге (екі миллиард бір жүз жиырма екі миллион тоқсан сегіз мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Қазақстан Республикасындағы көлік туралы" Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 21 қыркүйектегі Заңының 5-бабы ; "Мемлекеттік қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі Заңы ; "Автомобиль жолдары туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шілдедегі Заңының 28-бабы ; "Азаматтық авиацияны мемлекеттік реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы ; "Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 17 қаңтардағы Заңы ; "Автомобиль көлігі туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі Заңының 13-бабы ; "Ішкі су көлігі туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 6 шілдедегі Заңы ; "Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 24 қарашадағы N 1232 қаулысы ; "Қауіпті жүктерді тасымалдау жөніндегі қызметті лицензиялау ережесін және оған қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 27 маусымдағы N 534 қаулысы ; "Жолаушылар тасымалдау жөніндегі қызметті лицензиялау ережесін және оған қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 28 маусымдағы N 544 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : экономиканың және қоғамның көлік және коммуникация қызметтеріне деген қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін тиімді әрі технологиялық жаңартылған көлік-коммуникация кешенін құру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : көлік-коммуникация кешенін дамытудың мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламаларын әзірлеу; заңнамалық кесімдерді, заңнаманың қолданысын жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу, сондай-ақ Министрліктің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша көлік-коммуникация кешені саласындағы нормативтік құқықтық кесімдерді, техникалық шарттарды және өзге де нормативтерді әзірлеу және қабылдау; болжамдар әзірлеу және мемлекеттік мұқтаждардың және экономиканың тасымалдар мен коммуникацияларға деген қажеттіліктерін уақтылы сапалы қамтамасыз ету; Үкіметтің шешімі бойынша көлік-коммуникация кешенінің заңды тұлғаларының акциялардың мемлекеттік пакеттеріне және үлестеріне иелік етумен және пайдаланумен байланысты қызметтерді жүзеге асыру; өзінің қызметтік міндеттерін тиімді орындау және кәсіптік шеберлігін жетілдіру үшін қойылатын біліктілік талаптарға сәйкес-кәсіптік қызмет саласында білім беру бағдарламалары бойынша теориялық және практикалық білімді, іскерлікті және кәсіби дағдыны шыңдауды жүзеге асыру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/
с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

001


Көлік және
коммуника-
ция
саласындағы
уәкілетті
органның
қызметін
қамтамасыз
ету
2


001

Орталық
органның
аппараты

Көлік және комму-
никация саласында-
ғы бірыңғай мемле-
кеттік саясаттың
іске асырылуын
салааралық үйлес-
тіру;
өз құзыретінің
шегінде көлік
және коммуникация
саласындағы
халықаралық
ынтымақтастықты
жүзеге асыру,
халықаралық ұйым-
дарда және шет
мемлекеттерде
Қазақстан
Республикасының
мүдделерін білді-
ру, сондай-ақ
халықаралық шарт-
тарды дайындауды
және жасасуды
жүзеге асыру;
Қазақстан
Республикасының
көлік және комму-
никация саласында-
ғы мүдделерін
қорғау;
қызмет рыногын
қалыптастыру және
көлік және комму-
никация саласында
бәсекелестік
ортаны дамытуға
қолдау көрсету;
өз құзыретінің
шегінде жұмылдыру
жұмысын және
мемлекеттік құпия-
ларды қамтамасыз
ету жөніндегі
жұмысты ұйымдасты-
ру;
еуропалық авиация-
лық талаптарды
енгізу;
әуе көлігін
пайдалану қауіп-
сіздігін қамтама-
сыз етуді мемле-
кеттік бақылау,
автомобиль, темір
жол және су
көліктерінің
қауіпсіз пайдала-
нуды қамтамасыз
ету және олардың
қызметін мемлекет-
тік бақылау,
сондай-ақ өз
құзыретінің шегін-
де көлік қызметте-
рін көрсету
саласындағы
қызметті мемлекет-
ті реттеуді жүзеге
асыру.

жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік және
коммуни-
кация
министр-
лігі

3


002

Аумақтық
органдардың
аппараттары

Әуе көлігінен
басқа көліктердің
барлық түрлерін
қауіпсіз пайдала-
нуды қамтамасыз
етуді және олардың
қызметін мемлекет-
тік бақылау,
сондай-ақ өз
құзыретінің шегін-
де көлік қызметте-
рін көрсету сала-
сындағы қызметті
мемлекеттік
реттеуді жүзеге
асыру;
автомобиль
жолдары желісін
дамыту мен магис-
тральдық темір
жол құрылысы
саласында мемле-
кеттік саясат пен
бақылауды іске
асыру, сондай-ақ
қызмет көрсетіле-
тін автомобиль
жолдарды және
олардағы құрылыс-
тарды көлік
құралдарының
үзіліссіз және
қауіпсіз жүріп
өтуін қамтамасыз
ететін жай-күйде
ұстау

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік және
коммуни-
кация
министр-
лігі

4


007

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру

Мемлекеттік
қызметшілердің
біліктілігін
арттыру жөнінде
көрсетілетін
қызметтерді
төмендегі 11
тақырып бойынша
сатып алу:
1) автомобиль
жолдарын іздесті-
рудің және
жобалаудың қазіргі
заманғы әдістері;
2) автомобиль
жолдарын пайдала-
нудың ерекшелік-
тері туралы;
3) құрылыста баға
белгілеу және
сметалық іс.
АВС-4РС сметалық
құжаттаманы жасау;
4) жол өлшеу
вагондарымен
жолдың техникалық
жай-күйін бағалау;
5) темір жол
техникасын сынау
және сертификат-
таудың жалпы
қағидаттары;
6) ІР телефониясы;
7) Microsoft
Windows Server
2003 Network
Services желілік
инфрақұрылымын
енгізу, басқару
және қолдау;
8) Microsoft Win-
dows Fundamentals
of Network Securi-
ty платформасында-
ғы желілік
қауіпсіздігінің
негіздері;
9) жергілікті
мемлекеттік басқа-
ру органдарында
сыбайлас жемқор-
лықпен күрес. ҚР
аумағында автокө-
лікпен жолаушылар-
ды және жүкті
халықаралық
тасымалдау. Қауіпті жүктерді
тасымалдау;
10) бағдарламалық
өнімдер бойынша
оқыту;
11) басқару және
қаржылық есепке
алу. Салықтар
және құқық.
Мемлекеттік және
ағылшын тілдерін
оқыту.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік және
коммуни-
кация
министр-
лігі

5


008

Мемлекеттік
органдардың
ғимаратта-
рын,
үй-жайлары
мен
құрылыста-
рын күрделі
жөндеу

Мемлекеттік
қызметшілерге
қалыпты еңбек және
әлеуметтік-тұрмыс-
тық жағдайлар
жасау үшін
Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігінің
комитеттері аумақ-
тық бөлімшелерінің
және "Облжолзерт-
ханасы" мемлекет-
тің мекемелері
ғимараттарын
күрделі жөндеу
және қайта жаңарту
бойынша жобалық
құжатын әзірлеу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік және
коммуни-
кация
министр-
лігі

6


009

Мемлекеттік
органдарды
материалдық
-техникалық
жарақтан-
дыру

Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі коми-
теттерінің және
олардың аумақтық
бөлімшелерінің
орталық аппараты-
ның қызметін
қамтамасыз ету
үшін негізгі
құралдарды сатып
алу және материал-
дық-техникалық
жарақтандыру.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік және
коммуни-
кация
министр-
лігі

7


017

Ақпараттық жүйелердің жұмыс
істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органдарды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

Министрліктің
орталық аппараты
мен аумақтық
бөлімшелері үшін
телекоммуникация-
лық қызметтерді
(соның ішінде
көліктік деректер
базасы ақпараттық-
талдамалы жүйесі
мен тасымалдау
қауіпсіздігі
серпінінің монито-
рингі үшін), шығыс
материалдарын,
қосалқы бөлшектер-
ді, жинақталымды,
техникалық және
бағдарлама-аппа-
раттық құралдарды,
лицензиялық
бағдарламалық
өнімдерді және
вирусқа қарсы
қорғану құралдарын
сатып алу.
Жүйелік-есептеу
техникасына
жүйелік-техника-
лық қызмет көрсе-
ту. Жергілікті-
есептеу жүйесіне,
бағдарламалық
өнімдердің
ақпараттық жүйесі-
не әкімшілік ету,
сүйемелдеу.
Көліктік деректер
базасының ақпарат-
тық-талдамалы
жүйесінің
серверлеріне
әкімшілік ету
және тасымалдау
қауіпсіздігі
серпінінің
мониторингі.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік және
коммуни-
кация
министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:
      Тікелей нәтиже: қызмет ететін көліктік-коммуникация саласын нығайту және дамытуға байланысты бірқатар іс-шараларды мониторингілеу, болжау және орындау; 107 мемлекеттік қызметшілердің кәсіби біліктілігін арттыру; 175 адамды мемлекеттік тілге оқыту, оның ішінде аумақтық органдардан 124 адам; 15 адамды ағылшын тіліне оқыту.
      Түпкі нәтиже: көлік және коммуникация саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру үшін жүктелген функциялар мен міндеттерді барынша тиімді орындалуына қол жеткізу.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже:
      республикалық бюджет қаражаттарын тиімді шығындау және оңтайландыру;
      бір мемлекеттік қызметшіге жұмсалатын орташа шығын: біліктілікті арттыруға - 34,62 мың теңге, мемлекеттік тілді оқытуға - 30,04 мың теңге және ағылшын тілін оқытуға 103,5 мың теңге.
      Уақтылығы: бекітілген жоспарлармен, жыл бойы жасалған шарттарға сәйкес.
      Сапасы: қазіргі заманғы экономикалық жағдайларға сәйкес кәсіптік мемлекеттік қызметтің талаптарына сай мемлекеттік қызметшілердің кәсіби деңгейін жоғарылату; көлік процестерін ақпараттық қамтамасыз етудің жаһандық жүйесінің (құру) жұмыс істеуі, сондай-ақ қозғалысты бақылау мен басқарудың қазіргі заманғы техникалық құралдарын енгізу.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына       
165-ҚОСЫМША          

215 - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі
       Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту"
деген 002 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 85351846 мың теңге (сексен бес миллиард үш жүз елу бір миллион сегіз жүз қырық алты мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Жаңарту және Даму Банкінің арасындағы (Жол көлігі саласын қайта құрылымдау жобасы) Заем туралы Келісімді бекіту туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 30 наурыздағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Жапония Үкіметінің арасындағы Батыс Қазақстанның жол желісін қайта құру жобасын жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Жапония Халықаралық Ынтымақтастық Банкінің заем беру ниеті туралы ноталар алмасу нысанындағы келісімді бекіту туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 30 наурыздағы Заңы ; "Жапония Халықаралық Ынтымақтастық Банкі мен Қазақстан Республикасының Үкіметі арасындағы Батыс Қазақстанның жол желісін қайта құру жобасы  бойынша заем туралы келісімді бекіту туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 30 наурыздағы Заңы ; "Автомобиль жолдары туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шілдедегі Заңының 17-бабы ; "Қазақстан Республикасы мен Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі арасындағы автомобиль жолдары саласын дамыту жобасы жөніндегі заем туралы келісімді бекіту туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 31 қаңтардағы Заңы ; "Қазақстан Республикасы мен Азия Даму Банкі арасындағы заем туралы келісімді (Қарапайым операциялар) (аймақтық маңызы бар Алматы-Бішкек жолын қайта жаңарту жобасы) (Қазақстандық құрауыш бекіту туралы) бекіту туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 31 қаңтардағы Заңы ; "Қазақстан Республикасы мен Еуропа қайта Құру және Даму Банкі арасындағы "автожол саласын (Атырау-Ақтау) қайта құрылымдау" қарызы туралы келісімді бекіту туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі Заңы ; "Қазақстан Республикасының автожол саласын дамытудың 2006-2012 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 9 желтоқсандағы N 1227 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: көлік құралдарының қауіпсіз, үздіксіз жүруін қамтамасыз ету үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін республикалық маңызы бар автомобиль жолдары желісін қалпына келтіру және дамыту.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : республикалық маңызы бар автожолдарды салу, қалпына келтіру, қайта жаңарту.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/
с

Бағ-
дар
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның (кіші
бағдарла-
маның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

1

002


Республи-
калық
деңгейде
автомобиль
жолдарын
дамыту
2


004

Сыртқы
қарыздар
есебінен

Төмендегі іс-шара-
ларға арналған,
белгіленген
тәртіппен бекітіл-
ген жобалық-смета-
лық құжаттамаға
сәйкес, "2008
жылға арналған
республикалық
бюджет туралы"
Қазақстан
Республикасының
Заңын іске асыру
туралы" Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің 2007
жылғы 12 желтоқ-
сандағы N 1223
қаулысына 3-қосым-
шаға сәйкес
сомалардың шегінде
автомобиль жолда-
рын республикалық
деңгейде дамытуға
бағытталған инвес-
тициялық жобаларды
іске асыру:
1. Ақтау-Атырау
автожолын қайта
жаңарту, соның
ішінде "Қарабатан-
Бейнеу" учаскесін-
де (Қазақстан
Республикасының
Индустрия және
сауда министрлігі
Құрылыс істері
жөніндегі комите-
тінің 2004 жылғы
23 сәуірдегі N
185 ЖІЖ, 2004
жылғы 23 сәуірдегі
N 186 ЖІЖ, 2004
жылғы 23 сәуірдегі
N 187 ЖІЖ, 2004
жылғы 23 сәуірдегі
N 188 ЖІЖ, 2004
жылға 23 сәуірдегі
N 189 ЖІЖ, 2004
жылғы 23 сәуірдегі
N 190 ЖІЖ, 2004
жылғы 23 сәуірдегі
N 191 ЖІЖ, 2004
жылғы 23 сәуірдегі
N 192 ЖІЖ, бұйрық-
тары, 2006 жылғы
9 маусымдағы N
7-296-1/06, 2006
жылғы 9 маусымдағы
N 7-296-2/06, 2006
жылғы 9 маусымдағы
N 7-296-3/06, 2006
жылғы 9 маусымдағы
N 7-296-4/06
сараптама қорытын-
дысы): белгіленген
тәртіппен мемле-
кеттік сараптама-
дан өткен жобалық
-сметалық
құжаттамаға және
мердігерлермен
келісім-шарттарға
сәйкес Ақтау-
Атырау автожолын
салу, қайта
жаңарту барысын
қадағалау.
2. Автожол саласын
дамытуға (Алматы-
Бішкек) (Қазақстан
Республикасының
Индустрия және
сауда министрлігі
Құрылыс істері
жөніндегі комите-
тінің 2003 жылғы
25 қыркүйектегі N
373 ЖІЖ, 2003
жылғы 25 қыркүйек-
тегі N 372 ЖІЖ,
2003 жылғы 18
қыркүйектегі N 361
ЖІЖ, 2006 жылғы 28
маусымдағы N
7-332/06, 2006
жылғы 2 қарашадағы
N 7-570/06 мемле-
кеттік сараптама
қорытындысы):
белгіленген тәр-
тіппен мемлекеттік
сараптамадан өткен
жобалық-сметалық
құжаттамаға және
мердігерлермен
келісім-шарттарға
сәйкес автожолдар-
ды қалпына келті-
ру, консалтингілік
қызметтер, құрылыс
барысын қадағалау.
3. Алынып тасталды

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік және
коммуни-
кация
министр-
лігі

3


005

Ішкі көздер
есебінен

Төмендегі іс-шара-
ларға арналған,
белгіленген тәр-
тіппен бекітілген
жобалық-сметалық
құжаттамаға сәй-
кес, "2008 жылға
арналған республи-
калық бюджет
туралы" Қазақстан
Республикасының
Заңын іске асыру
туралы" Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің 2007
жылғы
__________N____
қаулысына
3-қосымшаға сай
сомалар шегінде
автомобиль жолда-
рын республикалық
деңгейде дамытуға
бағытталған
инвестициялық
жобаларды іске
асыру:
1. "Ресей
Федерациясы шека-
расы (Самараға)-
Шымкент "автожо-
лын қайта жаңарту
және жобалы-ізде-
ніс жұмыстар
жүргізу, соның
ішінде Орал,
Ақтөбе, Қызылорда
қалалары арқылы
"Ресей Федерациясы
шекарасы-Орал-Ақ-
төбе" учаскесі
және Ақтөбе
қаласын айналып
өтуді салу (2003
жылғы 27 мамырдағы
N 7-229/2003, 2004
жылғы 9 желтоқсан-
дағы N 14 225/04,
2006 жылғы 15
қарашадағы N
11-806/06, 2006
жылғы 12 желтоқ-
сандағы N 11-862
/06, 2006 жылғы
12 желтоқсандағы
N 11 863/06, 2006
жылғы 20 желтоқ-
сандағы N 2-689/06
сараптамалар
қорытындылары).
2. Астана-Қоста-
най-Челябі
автожолын қайта
жаңарту және
жобалы-ізденіс
жұмыстар жүргізу,
Қостанай қаласын
айналып өтуді
және көлік
айырымын салу
(2005 жылғы 28
қарашадағы N
7-599/05, 2005
жылғы 1 желтоқсан-
дағы N 7-604/05,
2005 жылғы 8
желтоқсандағы N
2-837/05, 2005
жылғы 8 желтоқсан-
дағы N 2-838/05,
2005 жылғы 8
желтоқсандағы N
2-839/05, 2005
жылғы 15 желтоқ-
сандағы N 2-884
/05, 2005 жылғы
26 желтоқсандағы
N 2-931/05, 2005
жылғы 29 желтоқ-
сандағы N 2-961
/05, 2006 жылғы
27 қарашадағы N
7-642/06, 2006
жылғы 28 қараша-
дағы N 7-647/06
сараптамалар
қорытындылары).
3. "Ресей
Федерациясы
шекарасы (Омске)-
Майқапшағай"
(Қытай Халық
Республикасына
шығу) автожолын
қайта жаңарту
және жобалы-ізде-
ніс жұмыстар
жүргізу Павлодар,
Семей қалалары
арқылы және
Павлодар қаласын
айналып өтуді
салу (2006 жылғы
13 қаңтардағы N
2-10/06, 2006
жылғы 2 ақпандағы
N 2-54/06, 2006
жылғы 2 ақпандағы
N 2-53/06, 2006
жылғы 3 ақпандағы
N 2-64/06, 2006
жылғы 3 ақпандағы
N 2-65/06, 2006
жылғы 23 қазандағы
N 16-605/06, 2006
жылғы 23 қазандағы
N 16-570/06, 2006
жылғы 30 қазандағы
N 16-640/06, 2006
жылғы 25 қарашада-
ғы N 16-613/06,
2006 жылғы 24
қарашадағы N
16-607/06, 2006
жылғы 27 қарашада-
ғы N 16-622/06,
2006 жылғы 28
қарашадағы N
16-631/06,
2006 жылғы 29
қарашадағы N
16-637/06, 2006
жылғы 11 желтоқ-
сандағы N 16-660
/06, 2007 жылғы
23 қаңтардағы N
16-25/07, 2007 жылғы 31 қаңтар-
дағы N 16-45/07
сараптамалар
қорытындылары).
4. Астана-Петро-
павл автожолын
қайта жаңарту
және жобалы-ізде-
ніс жұмыстар
жүргізу, соның
ішінде Көкшетау
қаласы арқылы
"Астана-Щучин"
учаскесі. Шарт
сомасының 70
пайызынан
аспайтын мөлшерде
аванстық төлем
(сараптама
қорытындылары:
2007 жылғы 31
шілдедегі N
2-440/07, 2006
жылғы 29
желтоқсандағы N
2-733/06, 2006
жылғы 30
желтоқсандағы N
2-741/06, 2006
жылғы 30
желтоқсандағы N
2-751/07, 2007
жылғы 1 маусымдағы
N 2-305/07).
5. Астана-
Петропавл
автожолын қайта
жаңарту және
жобалы-ізденіс
жұмыстар жүргізу,
соның ішінде
Көкшетау қаласы
арқылы "Шучин-
Көкшетау-Петропавл
-Ресей Федерациясы
шекарасы" учаскесі
(сараптама қоры-
тындылары: 2007
жылғы 14 мамырдағы
N 12-118/07, 2007
жылғы 30 мамырдағы
N 12-138/07, 2007
жылғы 9 шілдедегі
N 12-169/07).
6. Ақсай-Шоңжа-
Көлжат-Қытай Халық
Республикасының
шекарасы автожолын
қайта жаңарту және
жобалау-іздестіру
жұмыстарын жүргі-
зу, соның ішінде
"Шоңжа-Көлжат"
(Қытай Халық
Республикасының
шекарасы) учаске-
сінде (2005 жылғы
9 желтоқсандағы N
7-627/05, 2005
жылғы 9 желтоқсан-
дағы N 7-658/05
сараптамалар
қорытындылары).
7. Таскескен-Бақты
(Қытай Халық
Республикасының
шекарасы)
автожолын қайта
жаңарту және
жобалау-іздестіру
жұмыстарын жүргізу
(2005 жылғы 29
желтоқсандағы N
9-891/05, 2005
жылғы 29 желтоқ-
сандағы N 9-
892/05, 2006
жылғы 18 мамырдағы
N 9-498/06, 2006
жылғы 14 желтоқ-
сандағы N 22-426
/06 сараптама
қорытындылары).
8. Астана
қаласының Оңтүстік
айналымы айналма
жолын салу (2006
жылғы 26 сәуірдегі
N 2-203/06
сараптама
қорытындысы).
9. "Ресей
Федерациясының
шекарасы
(Самараға)-Шым-
кент", соның
ішінде Орал,
Ақтөбе, Қызылорда
қалалары арқылы
Қарабұтақ-Ырғыз-
Қызылорда облысы
учаскесінде
автожолын қайта
жаңарту және
жобалау іздестіру
жұмыстарын жүргізу
(2006 жылғы 1
қарашадағы N
2-582/06 2006
жылғы 30 қарашада-
ғы N 2-630/06,
2007 жылғы 28
ақпандағы N 2-82
/07, 2007 жылғы
26 наурыздағы N
2-126/07, 2007
жылғы 14 сәуірдегі
N 2-194/07
сараптама қорытын-
дылары).
10. "Қорғас-Алма-
ты-Георгиевка-
Тараз-Шымкент-
Өзбекстан шекара-
сы" автожолының
"Қордай-Тараз-
Шымкент-Өзбекстан
шекарасы"
учаскесінде қайта
жаңарту және
жобалау-іздестіру
жұмыстары (2004
жылғы 10 желтоқ-
сандағы N 7-559-1/
2004, 2005 жылғы
29 наурыздағы N
7-151/05 сараптама
қорытындылары).
11. - "Үшарал-
Достық";
- "Қорғас-Алматы"
учаскесінде
"Қорғас-Алматы-
Георгиевка-Тараз-
Шымкент-Өзбекстан
шекарасы";
- "Алматы-Өске-
мен";
- "Ресей Федера-
циясы шекарасы
(Самараға)-Шымкент, Орал, Ақтөбе,
Қызылорда қалалары
арқылы"«Ақтөбе
облысының шекара-
сы-Қызылорда-
Шымкент";
- "Ресей Федера-
циясы шекарасы
(Самараға) -
Шымкент, Орал,
Ақтөбе, Қызылорда
қалалары арқылы"
Ақтөбе облысының
шекарасы-Қызылорда
-Шымкент";
- "Ресей Федера-
циясы шекарасы
(Астраханға) -
Атырау";
-"Ақтөбе - Мәртөк
- Ресей Федерация-
сының шекарасы.
Ағымдағы жылы
мынадай жұмыс
түрлері жүргізіле-
ді: қолданыстағы
жол жамылғысын
бұзу, жер
жұмыстары, жер
төсемінің топыра-
ғын бекіту, төсеу
қабаты, коммуника-
цияларды қайта
жайғастыру, жасан-
ды құрылыстарды,
жол негізін,
асфальт-бетон
және цемент-бетон
жамылғыны, жол
жиегін жайғастыру
және қайта жайғас-
тыру, таңбалау
жөніндегі жұмыс-
тар, жол жағдайы
және жолды жайғас-
тыру жөніндегі
жұмыстар, соның
ішінде интеллек-
туалды-көлік
жүйесі, айналма
жолдарды жайғасты-
ру және күтіп
ұстау, электрмен
қамтамасыз ету
және жарықтандыру,
бағдаршам сигнали-
зациясы, қар
тоқтатқыш қоршау-
лар және орман
қорғау жолағын
отырғызу, бұзылған
құрылыстар үшін
төлем, жер бөлуді
ресімдеу, орларды
әзірлеуге арналған
құжаттаманы дайын-
дау, жабдықталған
жол полициясы
бекеті, жобалық-
сметалық құжатта-
маны әзірлеу және
есептеу, орларды,
кесінділерді және
айналма жолдарды
рекультивациялау,
жер бөлу, ауыл
шаруашылығы
өндірушілерінің
зияндары мен
шығындарын
толықтыру, салу,
қайта жаңарту
барысын
технологиялық
қамтамасыз етуді,
авторлық және
техникалық
қадағалауды жүзеге
асыру, жұмыс
жобасына мемлекет-
тік сараптама,
белгіленген
тәртіпте мемлекет-
тік сараптамадан
өткен жобалық-
сметалық құжатта-
маға сәйкес басқа
да жұмыстар.
Жұмыстар көлемі
ведомостерін және
конкурстық
құжаттамаларды
тарамдау және
автомобиль
жолдарын салуға
жаңадан бөлінген
жер учаскелерін
паспорттау.

Қаңтар- желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік және
коммуни-
кация
министр-
лігі

4


016

Республи-
калық
бюджеттен
сыртқы
қарыздарды
бірлесіп
қаржылан-
дыру
есебінен

Төмендегі іс-
шараларға арнал-
ған, белгіленген
тәртіппен бекітіл-
ген жобалық-смета-
лық құжаттамаға
сәйкес, "2008
жылға арналған
республикалық
бюджет туралы"
Қазақстан Респу-
бликасының Заңын
іске асыру туралы"
Қазақстан Респу-
бликасы Үкіметінің
2007 жылғы 12
желтоқсандағы N
1223 қаулысына
3-қосымшаға сай
сомалар шеңберінде
автомобиль жолда-
рын республикалық
деңгейде дамытуға
бағытталған инвес-
тициялық жобаларды
іске асыру:
1. Батыс
Қазақстандағы жол
желісін қайта
жаңарту (Қазақстан
Республикасының
Индустрия және
сауда министрлігі
Құрылыс істері
жөніндегі комите-
тінің 2003 жылғы
30 маусымдағы N
257-ЖІЖ, 2003
жылғы 27 маусымда-
ғы N 252-ЖІЖ
бұйрықтары):
жолдарды қайта
жаңартуға қатысты
салықтарды төлеу,
белгіленген
тәртіпте мемлекет-
тік сараптамадан
өткен жобалық-сме-
талық құжаттамаға
және мердігерлер-
мен келісім-шарт-
тарға сәйкес Батыс
Қазақстанның
автожолдарын қайта
жаңарту;
құрылысты қадаға-
лау жөніндегі
консультанттардың
қызметіне ақы
төлеу, құрылысты
қадағалауға байла-
нысты салықтар
төлеу;
техникалық
аудармашыларға
төлем жүргізу.
2. Ақтау-Атырау
автожолын қайта
жаңарту, соның
ішінде "Қарабатан-
Бейнеу" учаскесін-
де (Қазақстан
Республикасының
Индустрия және
сауда министрлігі
Құрылыс істері
жөніндегі комите-
тінің 2004 жылғы
23 сәуірдегі N
185 ЖІЖ, 2004
жылғы 23 сәуірдегі
N 186 ЖІЖ, 2004
жылғы 23 сәуірдегі
N 187 ЖІЖ, 2004
жылғы 23 сәуірдегі
N 188 ЖІЖ, 2004
жылғы 23 сәуірдегі
N 189 ЖІЖ, 2004
жылғы 23 сәуірдегі
N 190 ЖІЖ, 2004
жылғы 23 сәуірдегі
N 191 ЖІЖ, 2004
жылғы 23 сәуірдегі
N 192 ЖІЖ,
бұйрықтары, 2006
жылғы 9 маусымдағы
N 7-296-1/06, 2006
жылғы 9 маусымдағы
N 7-296-2/06, 2006
жылғы 9 маусымдағы
N 7-296-3/06, 2006
жылғы 9 маусымдағы
N 7-296-4/06
сараптамалар
қорытындысы):
белгіленген
тәртіпте мемлекет-
тік сараптамадан
өткен жобалық-сме-
талық құжаттамаға
және мердігерлер-
мен келісім-шарт-
тарға сәйкес
Ақтау-Атырау
автожолын қайта
жаңарту, салу
барысын қадағалау-
ға байланысты
салықтарды төлеу,
жолды қайта
жаңартуға
байланысты
салықтарды төлеу,
техникалық
аудармашыларға
төлем жүргізу.
3. Автожол
саласын дамытуға
(Алматы-Бішкек)
(Қазақстан
Республикасының
Индустрия және
сауда министрлігі
Құрылыс істері
жөніндегі комите-
тінің 2003 жылғы
25 қыркүйектегі
N 373 ЖІЖ, 2003
жылғы 25 қыркүйек-
тегі N 372 ЖІЖ,
2003 жылғы 18
қыркүйектегі N 361
ЖІЖ, 2006 жылғы
28 маусымдағы N
7-332/06, 2006
жылғы 2 қарашадағы
N 7-570/06 мемле-
кеттік сараптама
қорытындысы):
белгіленген
тәртіппен мемле-
кеттік сараптама-
дан өткен жобалық-
сметалық құжатта-
маға және
мердігерлермен
келісім-шарттарға
сәйкес автожолдар-
ды қалпына
келтіру, жолдарды
қалпына келтіруге
байланысты
салықтар төлеу,
құрылыс барысын
қадағалауға
байланысты
салықтарды төлеу.
4. Алматы-Астана
автожолын қалпына
келтіру, соның
ішінде»Алматы-
Гүлшат және
Ақшатау-Қарағанды
учаскесінде-жол-
дарды қайта
жаңартуға байла-
нысты салықтарды
төлеу, құрылысты
қадағалау жөнін-
дегі консультант-
тардың қызметіне
ақы төлеу,
егжей-тегжейлі
жобаға және
мердігерлермен
келісім-шарттарға
сәйкес автожолды
қайта жаңарту,
жабдықтарды сатып
алу.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік және
коммуни-
кация
министр-
лігі

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.12 N 579 Қаулысымен.

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтижесі: республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында пайдалануға енгізу арқылы жол-құрылыс жұмыстарын жүргізу.
      Соңғы нәтижесі: автожолдардың технико-экономикалық жай-күйінің сапасын жоғарылату, республикалық және халықаралық қатынастардағы автомобиль жолдарында көлік құралдарының қауіпсіз және үздіксіз жүруін қамтамасыз ету үшін объектілерді пайдалануға енгізу.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: белгіленген орынға дейін жүктер мен жолаушыларды жеткізу мерзімін қысқарту, көлік-құрылымдық шығындарын қысқару есебінен өзіндік құнның төмендеуі.
      Уақытылығы: жұмыс өндірісінің кестесіне, жасалған келісім-шарттарға, сондай-ақ жасалған келісім-шарттар бойынша қабылданған міндеттемелерге сәйкес.
      Сапасы: құрылыс нормалары мен ережелеріне (ҚНжЕ) сәйкес.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
166-ҚОСЫМША          

215 - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностика
және аспаптық құралдармен тексеру" деген 003 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 20 376 916 мың теңге (жиырма миллиард үш жүз жетпіс алты миллион тоғыз жүз он алты мың теңге).     
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Автомобиль жолдары туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шілдедегі Заңының 17-бабы ; "Жол саласының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 14 қазандағы N 1527 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының автомобиль жолдарын жөндеу мен күтіп ұстауға арналған қаржыландыру нормативтерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 30 сәуірдегі N 423 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының автожол саласын дамытудың 2006-2012 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 9 желтоқсандағы N 1227 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : республикалық маңызы бар автомобиль жолдары бойынша көлік құралдарының қауіпсіз және үздіксіз жүріп өтуін қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, көгалдандыру, күтіп ұстау, пайдалануды басқару жөніндегі жұмыстарды, авариялық көпірлерді күрделі жөндеуге арналған жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізу және мемлекеттік сараптамадан өткізу, көпірлерді күрделі жөндеу, жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарының орындалу сапасын қамтамасыз ету үшін зертханаларды сатып алу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/
с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның (кіші
бағдарла-
маның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

  003


Республи-
калық
маңызы бар
автожолдар-
ды күрделі,
орташа және
ағымдағы
жөндеу,
ұстау,
көгалдан-
дыру, диаг-
ностика
және
аспаптық
құралдармен
тексеру

Авторлық қадаға-
лауға, жер бөлуге,
жылжымайтын
мүлікті тіркеуге,
жолдарды және жол
құрылыстарын,
жарықтандыруға,
көпірлерді,
ғимараттарды,
өндірістік
базаларды, күрделі
жөндеуге арналған
жобалық-сметалық
құжаттаманы
дайындауға,
материалдарды
дайындауға,
жарықтандыру
құруға, мемлекет-
тік және экология-
лық сараптама
жүргізуге, техно-
логиялық қамтама-
сыз етуге, техни-
калық қадағалауға,
көпірді сынауға,
ауыл шаруашылығы
өндірушілерінің
шығындары мен
залалдарын өтеуге,
жұмыстар көлемдері
ведомостарын және
конкурстық құжат-
тамаларды таралым-
дауға, нормативтік
құжаттамаларды
әзірлеу мен қайта
өңдеуге арналған
шығындар.
I. Жобалық-смета-
лық құжаттамаға
және шарттарға
сәйкес автожолдар-
ды және жол
құрылыстарын,
ғимараттарды және
өндірістік
базаларды күрделі
жөндеу бойынша
жұмыстарды
жүргізу, жолды,
көпірді және
жарықтандыруды
күрделі жөндеуге
арналған жобалау-
іздестіру жұмыста-
рын жүргізу,
тұрпатты жобаларды
әзірлеу.
II. Ақаулық
ведомостке, смета-
лық есептерге және
шарттарға сәйкес
орташа жөндеу
бойынша жұмыстарды
жүргізу.
III. Ақаулық
ведомость пен
шарттарға сәйкес
республикалық
маңызы бар
автожолдарды
ағымдағы жөндеу,
күтіп ұстау және
көгалдандыру
бойынша жұмыстар
жүргізу, автомо-
биль жолдарын
басқару, диагнос-
тика және аспаптық
құралдармен тексе-
ру, өндірістік
базаларға орман
алқаптарын қоса
алғандағы респу-
бликалық маңызы
бар автомобиль
жолдарына техника-
лық паспорттар мен
тұрақты жер
пайдаланудың
мемлекеттік
актілерін ресімдеу.

Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік және
коммуни-
кация
министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:
      Тікелей нәтижесі: республикалық маңызы бар автомобиль жолдарына арналған жол-жөндеу жұмыстарын жүргізу, соның ішінде:
      79 шақырым автожолдарды және 5 көпірді күрделі жөндеу;
      жолды күрделі жөндеуге арналған жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізу;
      авариялық көпірді күрделі жөндеуге арналған жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізу;
      құбырлар мен көпірлерді жөндеумен 1438 дейін шақырым орташа жөндеу;
      ағымдағы жөндеу, күтіп ұстау, көгалдандыру, диагностика, республикалық маңыздағы жолдарда автомобиль жолдарына және өндірістік кешендерге жер учаскелерін бөлуді ресімдеу.
      Соңғы нәтижесі:
      қауіпсіз және үздіксіз жүріп өтуді қамтамасыз ету;
      жүктер мен жолаушыларды белгіленген жерге дейін жеткізу мерзімдерін қысқарту;
      көлік-құрамдас бөліктік шығындарды қысқарту;
      республикалық маңызы бар автомобиль жолдарындағы авариялық учаскелерді азайту;
      республикалық маңызы бар жолдарда авариялық көпірлердің санын қысқарту.
      Жөндеу жұмыстарының нәтижесі бойынша республикалық маңыздағы автожолдар желісінде мынадай жағдай болжанады: жақсы 24%, қанағаттанарлық 48%, қанағаттанғысыз 28%.
      Қаржы-экономикалық нәтижесі: бюджеттік қаражатты тиімді пайдалануды қамтамасыз ету мынадай жолдармен жүзеге асырылады:
      күрделі және орташа жөндеу бойынша мемлекеттік сатып алу туралы заңнамаға сәйкес конкурс өткізу;
      қолданыстағы нормаларға сәйкес жолдарды жөндеу және күтіп ұстау сапасына бақылау жүргізу;
      Уақтылығы: жасалған шарттардың талаптарына сәйкес қаржы жылының ішінде.
      Сапасы: құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына     
167-ҚОСЫМША        

215 - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Су жолдарының кеме жүретін жағдайда
болуын қамтамасыз ету және шлюздерді ұстау"
деген 005 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      Құны: 4047966 мың теңге (төрт миллиард қырық жеті миллион тоғыз жүз алпыс алты мың теңге).
      Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Қазақстан Республикасындағы көлік туралы" Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 21 қыркүйектегі Заңының 9-бабы ; "Ішкі су көлігі туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 6 шілдедегі Заңы ; "Мемлекеттік күзетілуі тиіс объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 4 қыркүйектегі N 901 қаулысы ; "Су объектілерін кеме жүзетін су жолдары санатына жатқызу ережесін және кеме жүзуі үшін ашық кеме жүретін су жолдарының тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 29 қаңтардағы N 105 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының кеме қатынасын дамытудың және ішкі су жолдарында қауіпсіздікті қамтамасыз етудің 2007-2012 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 26 қыркүйектегі N 917 қаулысы .
      Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: ішкі су жолдарында кеме қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
      Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : навигациялық жабдықтарды қою (алып тастау) және күтіп ұстау, түбін тереңдету (жер қарпу), түзету, түбін тазарту жұмыстарын орындау арқылы кеме жүрісінің кепілдендірілген көлемдерін қамтамасыз ету; кеме қатынасының гидротехникалық құрылыстарын (шлюздерді) қауіпсіз жұмыс жағдайында күтіп ұстау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның (кіші
бағдарла-
маның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

  005


Су жолдары-
ның кеме
жүретін
жағдайда
болуын
қамтамасыз
ету және
шлюздерді
ұстау 

Павлодар облысы:
Ертіс өзенінің
ұзақтығы 634 км
учаскелерінде
навигациялық
жабдықтың
белгілерін қою
(алып тастау) және
оларға қызмет
көрсету (120585
км/тәулік);
1000 мың текше м.
көлемінде түбін
тереңдету (жер
қарпу) жөніндегі
жұмыстар;
түбін тазалау
жұмыстары - 550,0
т;
тазарту жұмыстары
188 текше метр;
флотты жөндеу:
ағымдағы жөндеу
17 (бірлік);
орташа жөндеу 4
(бірлік);
жабдықтау
мүкәммалы мен
мүліктерін жасау
және жөндеу;
мемлекеттік
техникалық өзен
жабдығын жаңғырту
және жаңарту,
соның ішінде:
жабдық флоты (1
бірлік);
қосалқы флоты (1
бірлік);
Шығыс Қазақстан
облысы:
Шығыс Қазақстан
СЖК:
Ертіс өзенінің
ұзақтығы 796 км
учаскелерінде
навигациялық
жабдықтың
белгілерін қою
(алып тастау) және
оларға қызмет
көрсету (136877
км/тәулік);
100 мың текше м.
көлемінде түбін
тереңдету (жер
қарау) жөніндегі
жұмыстар;
Ертіс және Қара
Ертіс өзендерінің
ұзындығы 280 км
учаскелерінде
арналық жобалау-
іздестіру жұмыста-
рын жүргізу;
Өскемен, Бұқтырма
және Шульба
шлюздерін күтіп
ұстау және
ағымдағы жөндеу
жүргізу;
Өскемен, Бұқтырма
және Шульба
шлюздерінің
авариясыз жұмысын
қамтамасыз ету;
Өскемен шлюзінің
төменгі айлақ
қабырғасын салу;
флотты жөндеу:
ағымдағы жөндеу
27 (бірлік);
орташа жөндеу 4
(бірлік);
жабдықтау
мүкәммалы мен
мүліктерін жасау
және жөндеу;
мемлекеттік
техникалық өзен
флотын жаңарту
және жаңғырту,
соның ішінде:
жер караваны (1
жиынтық) (2
кезең);
Семей СЖК:
Ертіс өзенінің
ұзақтығы 289,5 км
учаскелерінде
навигациялық
жабдықтың
белгілерін қою
(алып тастау) және
оларға қызмет
көрсету (55584
км/тәулік);
415 мың текше м.
көлемінде түбін
тереңдету (жер
қарпу) жөніндегі
жұмыстар;
түзету жұмыстары
55 мың текше м.;
түбін тазалау
жұмыстары - 900 т;
флотты жөндеу:
ағымдағы жөндеу
20 (бірлік);
орташа жөндеу 4
(бірлік);
жабдықтау
мүкәммалы мен
мүліктерін жасау
және жөндеу,
әкімшілік және
өндірістегі
ғимараттарды
жөндеу;
мемлекеттік
техникалық өзен
флотын жаңарту
және жаңғырту,
соның ішінде:
қосалқы флот (3
бірлік);
Батыс Қазақстан
облысы:
Жайық өзенінің
ұзақтығы 623 км
учаскелерінде
навигациялық
жабдықтың
белгілерін қою
(алып тастау) және
оларға қызмет
көрсету (117747
км/тәулік);
240 мың текше м.
көлемінде түбін
тереңдету (жер
қарпу) жөніндегі
жұмыстар;
түбін тазалау
жұмыстары - 5200т;
Жайық өзенінің
ұзындығы 120 км
учаскелерінде
арналық жобалау-
іздестіру жұмыста-
рын жүргізу,
флотты жөндеу:
ағымдағы жөндеу
19 (бірлік);
орташа жөндеу 3
(бірлік);
жабдықтау
мүкәммалы мен
мүліктерін жасау
және жөндеу,
Атырау облысы:
Жайық өзенінің
ұзақтығы 333 км
учаскелерінде
навигациялық
жабдықтың
белгілерін қою
(алып тастау) және
оларға қызмет
көрсету (66898
км/тәулік);
500 мың текше м.
көлемінде түбін
тереңдету (жер
қарпу) жөніндегі
жұмыстар флотты
жөндеу:
ағымдағы жөндеу 7
(бірлік);
орташа жөндеу 1
(бірлік).
Жабдықтау
мүкәммалы мен
мүліктерін жасау
және жөндеу
Алматы облысы:
Іле өзені мен
Қапшағай су
қоймасында 330 км
учаскелерінде
навигациялық
жабдықтың
белгілерін қою
(алып тастау) және
оларға қызмет
көрсету (71890
км/тәулік);
флотты жөндеу:
ағымдағы жөндеу 4
(бірлік);
жабдықтау
мүкәммалы мен
мүліктерін жасау
және жөндеу,
Қарағанды облысы:
Балқаш өзенінде
978 км учаскесінде
навигациялық
жабдықтың
белгілерін қою
(алып тастау) және
оларға қызмет
көрсету (209292
км/тәулік);
флотты жөндеу:
ағымдағы жөндеу 3
(бірлік);
орташа жөндеу 1
(бірлік);
күрделі жөндеу 1
(бірлік);
жабдықтау
мүкәммалы мен
мүліктерін жасау
және жөндеу;
мемлекеттік
техникалық өзен
флотын жаңарту
және жаңғырту,
соның ішінде:
жабдық флоты (1
бірлік);
қосалқы флоты (1
бірлік).

Жыл
бойы;
дейін
нави-
гация
кезең-
інде

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік және
коммуни-
кация
министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
      Тікелей нәтиже:
      ұзындығы 3983,5 км су жолдары учаскелерінде навигациялық жабдықтың белгілерін қою (алып тастау) және оларға қызмет көрсету;
      2255 мың текше м. көлемінде түбін тереңдету (жер қарау) жөніндегі жұмыстар;
      55 мың текше м. көлемінде түзету жұмыстары;
      11600 тонна көлемінде түбін тазалау жұмыстары;
      188 текше км. көлемінде тазалау жұмыстар;
      Өскемен, Бұқтырма және Шульба шлюздерін ұстау және ағымдағы жөндеу;
      Өскемен, Бұқтырма және Шульба шлюздерінің авариясыз жұмысын қамтамасыз ету;
      Өскемен шлюзінің төменгі айлақ қабырғасын салу;
      Ертіс, Қара Ертіс және Жайық өзендерінде ұзындығы 400 км учаскелерінде арналық жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізу;
      флотты жөндеу: ағымдағы жөндеу 97 бірлік; орташа жөндеу 17 бірлік, күрделі жөндеу 1 бірлік;
      мемлекеттік техникалық өзен флотын жаңарту және жаңғырту бойынша, соның ішінде:
      жабдық флоты (2 бірлік);
      қосалқы флоты (5 бірлік);
      жер караваны (2 кезең) (1 жиынтық)
      Соңғы нәтиже: кеме жүзу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге байланысты авариялық жағдайлардың санының төмендеуі.
      Қаржы-экономикалық тиімділігі: Су жолдарының кеме қатынасы жағдайында болуын қамтамасыз ету және шлюздерді күтіп ұстау жөніндегі шығын 1 км.- ге - 578 мың теңге.
      Сапасы және уақтылығы: тасымалдау жүктердің көлемі алдыңғы жылға қарағанда 10 пайызға көтеру.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
168-ҚОСЫМША         

215 ң Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылғы арналған
"Әуе көлігі инфрақұрылымын дамыту"
      деген 006 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 3300000 мың теңге (үш миллиард үш жүз миллион теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі көлік стратегиясы туралы" 2006 жылғы 11 сәуірдегі N 86 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі көлік стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 10 мамырдағы N 377 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының азаматтық авиация саласын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 30 маусымдағы N 632 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: әуежайлар инфрақұрылымы объектілерін дамыту.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі халықаралық талаптармен сәйкестікке келтіру үшін Қазақстан Республикасы әуежайларының жердегі инфрақұрылым объектілерін жаңғыртуды және дамытуды жүзеге асыру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

  006


Әуе көлігі
инфрақұры-
лымын
дамыту 
2


005

Ішкі көздер
есебінен

Белгіленген
тәртіппен
бекітілген
жобалық-сметалық
құжаттамаға
сәйкес "2008
жылға арналған
республикалық
бюджет туралы"
Қазақстан
Республикасының
Заңын іске асыру
туралы" Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің 2007
жылғы 12 желтоқ-
сандағы N 1223
қаулысына 3-қосым-
шаға сәйкес
сомалар шегінде
әуе көлігі
инфрақұрылымын
дамытуға бағыттал-
ған мынадай
инвестициялық
жобаларды іске
асыру:
1) "Қызылорда
қаласындағы
"Қорқыт ата"
әуежайының
ұшу-қону жолағын
қайта жаңарту
және әуеайлақты
арнайы техникалар-
мен сервистік
қайта жаңарту"
жобасы (Қазақстан
Республикасы
Индустрия және
сауда министрлігі
Құрылыс істері
комитетінің 2006
жылғы 28 наурызда-
ғы N 113-ЖІЖ
бұйрығы;
мем.сараптама
2006 жылғы 13
ақпандағы N 7-68/
06 қорытындысы);
2) "Қостанай қаласы
әуежайындағы
әуеайлақты және
жасанды ұшу-қону
жолағын қайта
жаңарту жобасының
жобалау-сметалық
құжаттамасының
2-кезеңін (жобалау
іздестіру жұмыста-
ры, жұмыс жобасы)
әзірлеу.
3) Ақтөбе халық-
аралық әуежайын
қайта жаңарту.
Аэровокзал.
(Қазақстан
Республикасы
Индустрия және
сауда министрлігі
Құрылыс істері
комитетінің 2007
жылғы 11 маусымда-
ғы N 187-ЖІЖ
бұйрығы;
мем.сараптама
2007 жылғы 21
мамырдағы N 7-244
/07 қорытындысы).

Қаңтар-желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік және
коммуни-
кация
министр-
лігі

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.12 N 579 Қаулысымен.

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтиже: "Қорқыт ата" әуежайының ұшу-қону жолағын қайта жаңарту және сервистік және әуеайлақты арнайы техникамен қайта жарақтандыру. "Қостанай қаласы әуежайының жасанды ұшу-қону жолағын және аэровокзалын қайта жаңарту" жобасының 2-кезеңінің жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу. Ақтөбе әуежайының аэровокзал кешенін қайта жаңарту.
      Соңғы нәтижесі: Қазақстанның транзит әлеуетін дамытуды қамтамасыз етуге, авиакомпаниялардың да, жолаушылардың да сапалы әуежай қызметтеріне өсіп отырған қажеттіліктерін қанағаттандыруға, әуежайлардың негізгі өндірістік қорларын қайта жаңарту және жаңарту есебінен ұшу қауіпсіздігінің тиісті деңгейін қамтамасыз етуге қабілетті Қазақстан Республикасының азаматтық авиация әуежайларының желісін құру; Қазақстан Республикасының әуежайлары арқылы жолаушылар ағынын және жүк ағынын ұлғайту; отандық және шетелдік авиакомпаниялар орындайтын халықаралық және ішкі ұшулардың географиясын ұлғайту; Қазақстан Республикасының әуежайларында халықаралық нормаларға жауап беретін жердегі инфрақұрылым деңгейін көтеру.
      Уақтылығы: жұмыстар жүргізу кестесіне және жасалған шарттарға сәйкес.
      Сапасы: құрылыс нормалары мен ережелеріне (ҚНжЕ) және Халықаралық азаматтық авиация ұйымының нормаларына сәйкес.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.12 N 579 Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
169-ҚОСЫМША         

215 - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Әлеуметтік маңызы бар облысаралық бағыттар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау"
деген 009 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 9520554 мың теңге (тоғыз миллиард бес жүз жиырма миллион бес жүз елу төрт мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегі Бюджет кодексі ; "Темір жол көлігі туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 8 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентінің" Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі көлік стратегиясы туралы" 2006 жылғы 11 сәуірдегі N 86 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының темір жол көлігін қайта құрылымдаудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 6 ақпандағы N 145 қаулысы ; "Әлеуметтік мәні бар облысаралық қатынастарды айқындау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1185 қаулысы ; "Тасымалдаушының әлеуметтік мәні бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдауды жүзеге асыруына байланысты залалдарын субсидиялау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1188 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі көлік стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 10 мамырдағы N 377 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасы тұрғындарының темір жол тасымалдарына қажеттіліктерін қанағаттандыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : әлеуметтік мәні бар қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын ұйымдастырумен байланысты тасымалдаушылардың шығындарын жабу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

009 


Әлеуметтік
маңызы бар
облысаралық
қатынастар
бойынша
темір жол
жолаушылар
тасымалда-
рын субси-
диялау

Қазақстан
Республикасының
Үкіметі бекіткен
тәртіпке сәйкес
облысаралық
қатынастарда
жолаушы
тасымалдарын
жүзеге асыруымен
байланысты
тасымалдаушылардың
шығындарын
субсидиялау.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік және
коммуни-
кация
министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтижесі: Қазақстан Республикасы Үкіметі бекіткен әлеуметтік мәні бар облысаралық қатынастар бойынша жолаушыларды темір жол көлігімен тасымалдауды жүзеге асыру.
      Соңғы нәтижесі: Қазақстан Республикасы тұрғындарының темір жол көлігімен тасымалдарға қажеттіліктерін қанағаттандыру.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: жолаушы тасымалдаушылардың шығындарын өтеуді және тұрғындардың темір жол көлігімен жүруге қол жеткізуін қамтамасыз ету.
      Уақтылығы: жыл бойы.
      Сапасы: Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникациялар министрінің 2004 жылғы 18 наурыздағы N 122-І бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының темір жол көлігімен жолаушыларды, багажды және жүк багажын тасымалдау ережесіне сәйкес жолаушыларға үздіксіз және қауіпсіз қызмет көрсету.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына       
170-ҚОСЫМША          

215 - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі                   Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер" деген 010 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 115713 мың теңге (бір жүз он бес миллион жеті жүз он үш мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шілдедегі Заңы ; "Автомобиль жолдары туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шілдедегі Заңы ; "Автомобиль көлігі туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі көлік стратегиясы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 11 сәуірдегі N 86 Жарлығы ; "Республикалық бюджеттің қаражаты есебінен орындалатын қолданбалы ғылыми зерттеулер бағдарламаларын қалыптастыру мен іске асырудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 23 ақпандағы N 145 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының халықаралық көлік дәліздерін дамыту тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 27 сәуірдегі N 566 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының автожол саласын дамытудың 2001-2008 жылдарға арналған тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 29 мамырдағы N 726 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы мемлекеттік көлік саясатының тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 11 маусымдағы N 801 қаулысы ; "Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманы ұйымдастыру және жүргізу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 27 желтоқсандағы N 1385 қаулысы ;  "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003-2006 жылдарға арналған бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 5 қыркүйектегі N 903 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 24 қарашадағы N 1232 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының автожол саласын дамытудың 2006-2012 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 9 желтоқсандағы N 1227 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі іс-шаралардың жалпыұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасын орындаудың желілік кестесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 Қаулысы ; "Отандық, өңірлік және жаһандық нарықтардың қажеттіліктеріне бағытталған зерттеулерді жүргізудің, орта мерзімді және ұзақ мерзімді перспективада республикада дамытылуы мүмкін тауарлар мен қызметтер өндірісін айқындаудың 2007-2008 жылдарға арналған жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 мамырдағы N 487 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : республиканың көлік магистралдары бойынша транзиттік және экспорттық-импорттық тасымалдардың көлемін көбейту және тиімділігін арттыру үшін Қазақстанның транзит-көлік әлеуетін жетілдіру мен дамытуға бағытталған құқықтық, ұйымдастырушылық, техникалық, экономикалық және қаржылық сипаттағы өзекті өзара байланысқан шаралардың кешенін белгілеу және іске асыру, сондай-ақ осы шараларды іске асыру жөніндегі іс-қимылдарды нақтылау және оларды жүзеге асырудың орынды кезеңділігін белгілеу; автожол және автомобиль саласы қызметінің тиімділігін арттыру; темір жол көлігімен қызмет көрсету кезінде Қазақстан Республикасының тұрғындарына және экономика салаларына қызмет көрсету сапасын және тиімділігін жоғарылату; Қазақстан Республикасының экономика салаларына және халыққа автомобиль көлігімен қызметтер көрсету кезінде қызмет көрсетудің тиімділігі мен сапасын арттыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : Қазақстан Республикасының транзит-көлік әлеуетінің қазіргі жай-күйін талдау, транзит-көлік әлеуетті дамыту бойынша негізгі бағыттар мен іс-шараларды пысықтау жөніндегі жұмыстарды қаржыландыру; қолданбалы ғылыми зерттеулерді жүргізу, халықаралық талаптарға сәйкес автожол және автомобиль саласындағы ұлттық нормативтік-техникалық құжаттарды пысықтау және жетілдіру; темір жол тасымалдарын орындау кезінде қызмет көрсету сапасын арттыру және тасымалдау қауіпсіздігін арттыру үшін қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу; қызмет көрсету сапасын арттыру үшін қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу, автомобиль тасымалдарын орындау кезінде тасымалдау қауіпсіздігін және экологиялық қауіпсіздікті жоғарылату, автомобиль көлігі қызметінің нормативтік құқықтық базасын жетілдіру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның (кіші
бағдарла-
маның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

010


Көлік және
коммуника-
ция сала-
сындағы
қолданбалы
ғылыми
зерттеулер

1. Автожол
саласында 7
тақырып бойынша
қолданбалы ғылыми
зерттеулер жүргі-
зу, соның ішінде:
3 ауыспалы
тақырыптар бойын-
ша:
1) Автомобиль
жолдарын жобалау
үшін табиғи
жағдайлардағы
есептік көрсеткіш-
тер мен қызмет
мерзімін нақтылау
мақсатында жаңа
материалдар мен
технологияларды
пайдалану арқылы
салынған автомо-
биль жолдары
учаскелерін зерт-
теу және сынау
(мониторинг);
2) Республиканың
климаттық ерекше-
ліктерін ескере
отырып асфальт-
бетонының реоло-
гиялық қасиеттерін
зерттеу және
Қазақстанның
аумағын аудандас-
тыру жөніндегі
ұсыныстарды
әзірлей отырып,
республиканың әр
түрлі аумақтары
үшін асфальт-
бетонның есептік
температурасын
негіздеу;
3) Қазақстанның
климаттық жағдайы-
на арналған
автомобиль жолда-
рының жетілдіріл-
ген жамылғысының
өңірлік құрылымдар
цемент және
органикалық емес
өндіріс қалдықта-
рын қолдану арқылы
әзірлеу;
4 жаңа тақырып
бойынша:
1) Жұмсақ жол
қабатын оның
жобалаудағы
әдістемелік
негіздемесін
жетілдіру мақса-
тында динамикалық
деформациялануды
кешенді зерттеу;
2) Темір бетон
деформациялану
моделі негізінде
автожол көпірлері
құрылысының темір
бетондық пайдалану
ресурстарын
жоспарлау;
3) Жобалау
нормаларын жетіл-
діру мақсатында
екі жолақты
автомобиль жолда-
рының геометриялық
параметрлерінің
көліктік-пайдалану
сапасы мен жол
қозғалысының
қауіпсіздігі
әсерлеріне теори-
ялық және экспе-
ременттік зерттеу-
лер жүргізу;
4) Халықаралық
тәжірибені ескере
отырып Қазақстан
Республикасының
жағдайында іске
асыру мақсатымен
жол конструкцияла-
рының жұмыс істеу
қабілеттілігін
зерттеу және
олардың принципті
конструктивтік
шешімдерін ғылыми
негіздеу.
2. Автомобиль
көлігі саласында
4 тақырып бойынша
қолданбалы ғылыми
зерттеулер
жүргізу, соның
ішінде:
3 ауыспалы
тақырыптар
бойынша:
1) Автокөлік
шығындары деңгейі-
нің жолдардың
техникалық және
көлік-пайдаланым-
дық жай-күйіне
экономикалық
тұрғыдан тәуелді-
гін зерттеу;
2) Жолаушылар мен
жүктерді тасымал-
дау жөніндегі
автокөлік қызметі
сапасының деңгейін
бағалау зерттеуле-
рін жүргізу, ИСО
халықаралық
стандарттарын
ескере отырып
көліктік қызмет
көрсету сапасы
стандарттарының
бірыңғай жүйесін
құру жөнінде
ғылыми-негізделген
ұсынымдар әзірлеу;
3) Орта мерзімді
және ұзақ мерзімді
перспективада
Қазақстанның
өңірлері бойынша
автокөлік қызмет-
тері нарығындағы
тасымалдарға
қажеттіліктерді
зерттеу және
автотасымалдарға
қажеттіліктерді
қанағаттандыру
жөніндегі іс-шара-
лардың негізгі
бағыттары бойынша
ұсынымдар әзірлеу;
1 жаңа тақырып
бойынша:
1) Қазақстанның
үлкен қалаларында
жолаушылар
тасымалын
диспетчерлік
басқару проблема-
ларын зерттеу және
қалалық жолаушылар
көлігінің бағдарғы
желісін және
тасымалдау сапасын
жоғарылатуды
оңтайландыру
жөнінде ғылыми
негізделген
ұсынымдар әзірлеу.
3. Транзит әлеуеті
саласында 3
тақырып бойынша
қолданбалы ғылыми
зерттеулер
жүргізу, соның
ішінде:
2 ауыспалы тақы-
рыптар бойынша:
1) көліктік
құрауышын қалыпта-
су шарттарына
ғылыми зерттеулер
жүргізу және
отандық тауарлар
бағасында және
жалпы ішкі өнімде
(ЖІӨ) оның
бәсекелестігін
қамтамасыз ету
үшін көліктік
құрауышты төменде-
ту жөнінде ғылыми
ұсыныстар әзірлеу;
2) БЭК шеңберінде
көлік жүйесінің
өңірлік
интеграциялануын
ғылыми негіздеуді
жүргізу және оны
одан әрі дамытуға
ғылыми негізделген
ұсыныстар әзірлеу;
1 жаңа тақырып
бойынша:
1) Көліктік-логис-
тикалық орталық-
тардың қызмет ету
жағдайларын зерт-
теу және оларды
Қазақстанда құруды
ынталандыру
тетіктерін және
оларды дамыту
жөнінде ғылыми
негізделген
ұсыныстар әзірлеу.
4. Темір жол
көлігі саласында
2 тақырып бойынша
қолданбалы ғылыми
зерттеулер жүргі-
зу, соның ішінде:
2 жаңа тақырып
бойынша:
1) Тасымалдау
үдерісін қауіпсіз
басқаруды қамтама-
сыз ету саласында
ғарыштық техноло-
гияларды пайдала-
нуды талдау;
2) Қазақстанның
темір жолдарды
инфрақұрылымының
объектілері жай-
күйінің параметр-
лерін айқындау
үшін әуе-немесе
ғарыштық байқауды
қолдануды зерттеу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік және
коммуни-
кация
министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтижесі: автожол саласында 7 тақырып бойынша, автомобиль көлігі саласында 4 тақырып бойынша, транзит әлеуеті саласында 3 тақырып бойынша және 2 тақырып бойынша темір жол көлігі саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу.
      Түпкі нәтижесі: көліктік құрауышты төмендету, тасымалдаудың өзіндік құнын төмендету, ішкі және сыртқы рыноктарда отандық тауарлардың бәсекелестігін жоғарылату жөнінде ұсыныстар, БЭК шеңберінде көлік жүйесінің өңірлік шоғырлануын ғылыми негізделген ұсыныстар әзірлеу, көліктік-логистикалық орталықтарды Қазақстанда құруды ынталандыру тетіктерін және оларды дамыту жөнінде ғылыми негізделген ұсыныстар әзірлеу; жол жұмыстарының құнын төмендету және автомобиль жолдарын салу, қайта жаңарту және пайдалану сапасын арттыру; темір жол көлігімен жолаушылар мен жүктерді тасымалдау көлемін арттыру жөнінде іс-шаралар дайындау; автокөлікпен жолаушыларды және жүктерді тасымалдау көлемін 1,5%-ға арттыру, халықаралық тасымалдарды орындайтын автокөлік құралдарының санын 5%-ға арттыру.
      Қаржы-экономикалық тиімділігі: бір тақырып бойынша қолданбалы ғылыми зерттеулерді жүргізудің орташа құны 7 232 мың теңге.
      Уақтылығы: жасалған шарттарға сәйкес бір жылдың ішінде.
      Сапасы: Көлікті одан әрі оңтайлы дамыту және шекараны кесіп өтуді оңайлату, сондай-ақ Қазақстан Республикасының транзит-көлік әлеуетін дамыту, соның ішінде көліктік-логистикалық орталықтарды құруды ынталандыру тетіктерін және көліктік-логистикалық орталықтарды дамыту жөнінде ұсыныстар әзірлеу. Орындалған жұмыстардың сапасы Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің Ғылыми-сараптау кеңесінің қорытындысымен анықталады; жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету, автомобиль жолдарының және жасанды құрылыстардың ұзақтығын және сенімділігін арттыру; қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу жолаушылар мен жүктер тасымалының сапасын арттыруға ықпал етеді; қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу жолаушыларды және жүктерді тасымалдау сапасын арттыруға ықпал етеді, бұл автомобиль тасымалдарының табыстылығын 3,5 %-ға және пайдалылығын 2,5%-ға арттыруға және автомобиль санын 3,7%-ға көбейтуге септігін тигізеді.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
171-ҚОСЫМША         

215-Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі             Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге облыстық және аудандық маңызы бар
автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеуден өткізуге
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 012 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      Ескерту. Тақырыпқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

      1. Құны: 11371992 мың теңге (он бір миллиард үш жүз жетпіс бір миллион тоғыз жүз тоқсан екі мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Қазақстан Республикасының автожол саласын дамытудың 2006-2012 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 9 желтоқсандағы N 1227 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: көлік құралдарының қауіпсіз және үздіксіз жүруін қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдары учаскелерінде күрделі және орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу.
      Ескерту. 5-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның (кіші
бағдарлама-
ның) атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

012 


Облыстық
бюджеттерге
облыстық
және аудан-
дық маңызы
бар автомо-
биль жолда-
рын күрде-
лі және ор-
таша жөн-
деуден өт-
кізуге бе-
рілетін
ағымдағы
нысаналы
трансферт-
тер

Автожолдарды,
көпірлерді және
құрылыстарды,
жоба-сметалық
құжаттамаға және
келісім-шарттарға
сәйкес облыстық
және аудандық
маңызы бар
автомобиль жолда-
рын күрделі және
орташа жөндеу
бойынша жұмыстарды
жүргізуге нысаналы
трансферттерді
аудару және
жобалау-іздестіру
жұмыстары.

жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы Көлік
және ком-
муникация
министр-
лігі,
облыстар-
дың
әкімдері

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтижесі: облыстық және аудандық маңызы бар қашықтығы  431 шақырым автомобиль жолдарында және бір көпірге күрделі және орташа жөндеуді  жүргізу.
      Соңғы нәтижесі: облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдары желісінің жай-күйін жақсарту.
      Қаржылық-экономикалық тиімділігі: бюджет қаражаттарын пайдаланудың тиімділігін қамтамасыз ету төмендегі жолдар арқылы жүзеге асырылады:
      облыстық және аудандық маңызы бар автожолдарды күрделі және орташа жөндеу бойынша мемлекеттік сатып алу туралы заңнамаға сәйкес облыс әкімдіктері конкурс өткізу;
      қолданыстағы нормаларға сәйкес облыстық және аудандық маңызы бар автожолдарды күрделі және орташа жөндеудің сапасына облыс әкімдіктері бақылау жүргізу.
      Уақтылығы: жұмыс жүргізу кестесіне және жасалған келісім-шарттарға сәйкес.
      Сапасы: құрылыс нормалары мен ережелеріне (ҚНжЕ) сәйкес.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1224 қаулысына     
172-ҚОСЫМША        

215-Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі                   Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
      "Ішкі суларда жүзетін "өзен-теңіз" кемелерін жіктеуді және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету"
деген 014 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 92050 мың теңге (тоқсан екі миллион елу мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : » "Ішкі су көлігі туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 6 шілдедегі Заңы ; "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникация министрлігінің "Кеме қатынасының тіркелімі" мемлекеттік мекемесін құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 1 наурыздағы N 142 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : ішкі суда жүзу кемелерінің және "өзен-теңіз" жүзу кемелерінің техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : Тиесілігі мен меншік түріне қарамастан, ішкі су жолдарында пайдалануға арналған, ішкі суда жүзу кемелерін және»"өзен-теңіз" жүзу кемелерін жіктеу және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарлама-
ның (кіші
бағдарлама-
ның) атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

014 


Ішкі сулар-
да жүзетін
"өзен-те-
ңіз" кеме-
лерін жік-
теуді және
олардың
техникалық
қауіпсіз-
дігін
қамтамасыз
ету

Кемелердің техни-
калық қауіпсізді-
гін қамтамасыз
етуге байланысты
қызметтерін жүргі-
зу үшін штат саны
22 бірлік "Кеме
қатынасының тірке-
лімі" мемлекеттік
мекемесін күтіп-
ұстау.
Инспекторлар үшін
арнайы киім
тіктіру және алу.
Су көлігі саласын-
да өнім және
аккредитациялық
қызмет жүргізу
үшін мамандарды
дайындау, қызмет-
керлердің білікті-
ліктерін арттыру
қызметтері.
Ұйым және лабора-
торияларды экс-
перттік бағалау
қызметтері.
Су көлігі саласын-
да өнім және
қызмет сертификаты
жүйесін енгізу,
сертификацияға
аккредитациядан
өту және лаборато-
рияларды аккреди-
тациялау.
Полиграфиялық және
типографиялық
қызметтер.
Программалық
өнімдерді алып
жүру. Көлік
кодексін іске
асыру мақсатында,
нормативтік құқық-
тық актілерінің
жобаларын әзірлеу.
Шетелдік техника-
лық қадағалау және
жіктеу органдары-
мен ынтымақтастық-
ты арттыру мақса-
тында кездесулер,
келіссөздер және
басқа да іс-шара-
лар жүргізу.
Шетелге шығуымен
бірге, қазақстан-
дық мамандардың
біліктілігін
арттыру және
кәсіптік дайындау.
Лабораториялық
жабдықтармен бірге
негізгі құралдарды
алу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік және
коммуни-
кация
министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтиже: 22 бірлік штат санын күтіп-ұстау; арнайы киім тігу, формалық және арнайы киім-кешек тігу, кемелерді жіктеуді қамтамасыз ету және 400 бірлік кемелерге куәландыруды жүргізу; су көлігі облысында өнім және қызмет сертификатына аккредитациядан өту, сынақ лабораториясын ашу және оларды қазіргі заманғы құралдармен жабдықтау, шетелдік техникалық қадағалау және сыныптау органдарымен ынтымақтастықты жүзеге асыруымен бірге, мамандардың біліктілігін арттыру, сынақтан өту және семинарларға қатысу үшін шетелге шығуы.
      Соңғы нәтиже: кеме қатынасы процесіне қатысатын кемелердің және басқа да инженерлік құрылыстардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
      Қаржы-экономикалық нәтижесі: Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің "Кеме қатынасының тіркелімі" мемлекеттік мекемесінің жұмысын жақсарту, 1 кемені куәландыру үшін орташа шығын шамамен 116,4 мың теңгені құрайды.
      Уақытқа сайлығы: белгіленген мерзімде кемелерді, басқа құрылыстар мен объектілерді техникалық куәландыру.
      Сапасы: ішкі суларда жүзу және "өзен-теңіз" жүзу кемелерінің апатсыз жұмыс істеуі.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына       
173-ҚОСЫМША         

215-Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі                   Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Көліктік дерекқор және тасымалдар қауіпсіздігі серпіні
мониторингінің ақпараттық талдау жүйесін құру"
деген 015 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 290992 мың теңге (екі жүз тоқсан миллион тоғыз жүз тоқсан екі мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегі Бюджет кодексі ; Экономиканың басым секторларында пилоттық кластерлерді жасау мен дамыту жөніндегі жоспарларды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 25 маусымдағы N 633 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі көлік стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 10 мамырдағы N 377 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: транзиттік дәліздерге түсетін жүктемені болжау және басқармалық шешімдерді қолдау мақсатын іске асыратын көліктік дерекқор және тасымалдар қауіпсіздігі серпіні мониторингінің ақпараттық талдау жүйесін құру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: көліктің барлық түрлерімен тасымалдау бойынша деректер қорын жинау, өңдеу және сақтау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның (кіші
бағдарлама-
ның) атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

1

015


Көліктік
дерекқор
және тасы-
малдар
қауіпсізді-
гі серпіні
мониторин-
гінің
ақпараттық
талдау
жүйесін
құру

Техникалық заттар,
соның ішінде
телекоммуникация
жабдықтарын,
материалдық емес
активтерді
(лицензиялық
бағдарламалық
өнімдер) және
микропроцессорлық
карточкаларды
қолдану кезінде
трансзакцияны
өңдеуді бағдарла-
малық қамтамасыз
ету пакетін алу.
Бағдарламалық
қамтамасыз етуді
әзірлеу жөніндегі
қызмет.
Бағдарламалық
қамтамасыз етуді
сүйемелдеу
жөніндегі қызмет.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік және
коммуни-
кация
министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтиже: 42 өткізу бекеті, Қазақстан Республикасының аумағындағы 25 ішкі посттар арқылы автомобиль көлігімен жүзеге асырылатын транзиттік тасымалдар туралы жедел, нақты ақпаратты алу; көліктік бақылау постарында бақылауды жүргізу уақытын 3 сағаттан 45 минутқа дейін қысқарту; бақылауды автоматтандыру, көлік құралдарының есептілігін есепке алу және жүргізу; каботаж тасымалдарын анықтау.
      Соңғы нәтижесі: көліктің барлық түрлерімен тасымалдау бойынша орталықтандырылған дерекқорды одан әрі дамыту жолымен республика аумағында транзиттік тасымалдар қауіпсіздігінің тиімділігін және деңгейін көтеру. Өндірістік пайдалануға ақпараттық талдау дерекқорын енгізу.
      Уақтылығы: жыл бойында жоспарланған іс-шараларды және кесте мен жасалған шарттарға сәйкес қойылған міндеттерді уақтылы орындау.
      Сапасы: көліктің барлық түрлерімен тасымалдау саласындағы барлық мүдделі тұлғалар үшін жедел және сапалы ақпаратты ұсыну.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
174-ҚОСЫМША         

215-Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету" деген 016 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 199670 мың теңге (бір жүз тоқсан тоғыз миллион алты жүз жетпіс мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Автомобиль жолдары туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шілдедегі Заңының 17-бабы ; "Жол саласының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 14 қазандағы N 1527 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының автожол саласын дамытудың 2006-2012 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 9 желтоқсандағы N 1227 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарының орындалу сапасын қамтамасыз ету, қолданылатын жол-құрылыс материалдарының сапасын бақылау.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, қайта жаңарту, күрделі, орташа, ағымдағы жөндеу жөніндегі орындалған жұмыстардың және қолданылатын жол-құрылыс материалдарының сапасын бақылауды жүзеге асыру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарлама-
ның (кіші
бағдарлама-
ның) атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

016


Жол-құрылыс және жөндеу
жұмыстарын
орындаудың
сапасын
қамтамасыз
ету

Республикалық
маңызы бар автомо-
биль жолдарын
салу, қайта
жаңарту, күрделі,
орташа, ағымдағы
жөндеу жөніндегі
орындалатын
жұмыстардың және
қолданылатын жол-
құрылыс материал-
дарының сапасын
бақылауды жүзеге
асыру үшін штат
саны 112 адам
жол-құрылыс және
жөндеу жұмыстары-
ның орындалу
сапасы жөніндегі
мемлекеттік
мекемені ұстау.
Жеткізу шарттарына
сәйкес конкурстық
негізде мемлекет-
тік мекемені
ұстауға, жобалық-сметалық
құжаттаманы
әзірлеуге,
ғимаратты күрделі
жөндеуге
жол-құрылыс және
жөндеу жұмыстары-
ның орындалу және
қолданылатын
материалдардың
сапасы жөніндегі
жол зертханаларын
тексеруге, аттес-
таттаудан өткізуге
құрастыруға,
жұмысқа дайындауға
арналған шығындар,
лабораториялық
қондырғылар,
автомашинаны,
химикаттарды,
сынауықтарды,
ұйымдастыру іс
техникасын,
компьютерлерді,
жиһазды, қосалқы
бөлшектерді сатып
алу, лицензиясы
бар өнімдерді және
басқа да жинақтау-
ыштарды, сатып
алу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік және
коммуни-
кация
министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтиже: жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарының, қайта жаңартылатын пайдалануға енгізілетін учаскелерде, сондай-ақ ауыспалы жобалар бойынша ұзақтығы 300 км. қайта жаңартылатын учаскелерде қолданылатын жол-құрылыс материалдарының және 1526 км. жөндеу жұмыстарының сапасын қамтамасыз ету.
      Соңғы нәтиже: жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарының сапасын, сондай-ақ қолданылатын жол-құрылыс материалдарының сапасын арттыру есебінен автомобиль жолдары қызметінің нормативтік мерзімін қамтамасыз ету.
      Қаржы-экономикалық тиімділігі: республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының 1 км. сапасын бақылауды жүргізу үшін шығындар орташа есеппен 8468 теңгені құрайды.
      Уақтылығы: жасалған шарттарға сәйкес белгіленген мерзімде орындалатын жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарының сапасын ұдайы бақылау.
      Сапасы: құрылыс нормаларына және ережелеріне (ҚНжЕ) сәйкес.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224қаулысына      
175-ҚОСЫМША        

215-Қазақстан Республикасы Көлік және
коммуникация министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
      "Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау"
деген 019 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 667680 мың теңге (алты жүз алпыс жеті миллион алты жүз сексен мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Қазақстан Республикасындағы көлік туралы" Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 21 қыркүйектегі Заңының 9-бабы ; "Азаматтық авиацияны мемлекеттік реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 7-бабы ; "Авиабағыттарға субсидияларды жұмсау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 17 тамыздағы N 915 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының азаматтық авиация саласын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 30 маусымдағы N 632 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасының елордасы Астана қаласын Қазақстанның облыс орталықтарымен және ірі қалалармен әуе бойынша қосу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының облыс орталықтарын қосу орташа статистикалық тұтынушылар үшін әлеуметтік маңызы бар рейстер бойынша авиакөлік қызметтеріне қол жеткізілімдігін қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : орташа статистикалық тұтынушы үшін жүйелі ішкі авиатасымалдарға авиакөлік қызметтеріне қол жеткізілімдігін субсидиялау көлемін кезең-кезеңмен төмендетуге бағытталған икемді тариф жүйесін жүзеге асыру арқылы қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарлама-
ның (кіші
бағдарлама-
ның) атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

1

019


Жүйелі ішкі
авиатасы-
малдарды
субсидиялау

Қазақстан
Республикасының
Үкіметі бекіткен
Ережелерге сәйкес
ішкі авиабағыттар
бойынша тұрақты
авиатасымалдарды
субсидиялау:
Астана-Тараз-
Астана;
Астана-Семей-
Астана;
Астана-Жезқазған-
Астана;
Астана-Петропавл-
Астана;
Астана-Павлодар-
Астана;
Астана-Талдықорған
-Астана;
Астана-Қостанай-
Астана;
Қарағанды-Өскемен-
Қарағанды;
Қарағанды-Қызыл-
орда-Қарағанды.

жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік және
коммуни-
кация
министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : тікелей нәтиже: тұрақты авиатасымалдар:
      Қазақстан Республикасының елордасы Астана қаласын Қазақстанның облыс орталықтарымен және ірі қалаларымен қосатын 7 авиабағыт бойынша;
      облыс орталықтарын байланыстыратын 2 авиабағыт бойынша.
      Түпкі нәтиже:
      - ішкі бағыттарда тұрақты жолаушылар ағынын қамтамасыз ету және астананың облыс орталықтарымен байланысы бойынша ұшуларды орындаған кезде орташа өлшенген жолаушылар сыйымдылығын 65-70 пайызға дейін және облыс орталықтарының байланысы бойынша ұшуларды орындаған кезде 20-25 пайызға дейін ұлғайту;
      - икемді тариф жүйесін жүзеге асыру есебінен ұшулар рентабельділікке жеткен кезде бағыттарды субсидияланатын рейстер тізімінен алып тастау.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: жоспарлы сыйымдылық есебінен бір авиабағытқа субсидияның орташа жылдық көлемі астананың облыс орталықтарымен байланысы рейстерінде - 92,35 млн. теңгені және облысаралық орталықтар байланысы рейстерінде 10,58 млн.теңгені құрайды.
      Уақтылығы: уәкілетті органдар бекіткен кестеге сәйкес 9 авиабағыт бойынша тұрақты рейстерді жүзеге асыру.
      Сапасы: жолаушыларға қызмет көрсету ережесіне сәйкес сапалы қызмет көрсетуді қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
176-ҚОСЫМША         

215-Қазақстан Республикасы Көлік және
коммуникация министрлігі
       Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Су көлігі инфрақұрылымын дамыту"
деген 020 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      Ескерту. 176-қосымша алынып тасталды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
177-ҚОСЫМША        

215-Қазақстан Республикасы Көлік және
коммуникация министрлігі
       Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Көлік және коммуникация саласындағы техникалық
регламенттер мен стандарттар әзірлеу" деген
021 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 119008 мың теңге (бір жүз он тоғыз миллион сегіз мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Автомобиль жолдары туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шілдедегі Заңы ; "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының автожол саласын дамытудың 2001-2008 жылдарға арналған тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 29 мамырдағы N 726 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы мемлекеттік көлік саясатының тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 11 маусымдағы N 801 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының автожол саласын дамытудың 2006-2012 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 9 желтоқсандағы N 1227 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : автожол және автомобиль саласы қызметінің тиімділігін арттыру; автокөлік қызметтер және автомобиль тасымалдарының қауіпсіздік сапасын арттыру үшін жағдай жасау; темір жол көлігі кәсіпорындары көрсететін қызметтер сапасын арттыру үшін жағдай жасау.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : халықаралық талаптарға сәйкес автожол саласындағы ұлттық нормативті-техникалық құжаттарды (стандарттарды) және техникалық регламенттерді әзірлеу, қайта әзірлеу және жаңарту; автомобиль және темір жол көлігі саласындағы стандарттау жөніндегі стандарттар мен нормативтік құжаттар кешенін жасау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарлама-
ның (кіші
бағдарлама-
ның) атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

1

021


Көлік және
коммуника-
ция сала-
сындағы
техникалық
регламент-
тер мен
стандарттар
әзірлеу

1. Автожол
саласындағы 1
техникалық регла-
менті мен 11
стандартты әзір-
леу, қайта әзірлеу
және үйлестіру
бойынша қызметтер-
ді төлеу.
2. Автокөлік сала-
сындағы 17 стан-
дартты әзірлеу
жөніндегі қызмет-
терге ақы төлеу.
3. Темір жол
саласындағы 100
стандартты әзірлеу
жөніндегі қызмет-
терге ақы төлеу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік және
коммуни-
кация
министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтижесі: автожол саласындағы 1 техникалық регламенті мен 11 стандартты әзірлеу, қайта әзірлеу және үйлестіру; автокөлік саласының 17 стандартын әзірлеу және бекіту; темір жол саласының 100 стандартын әзірлеу және бекіту.
      Түпкі нәтижесі: жол салу мен жөндеу жұмыстарын сапасын арттыру, автомобиль жолдарын көліктік-пайдалану жай-күйін жақсарту және жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыру; жүк жөнелтушілерге, жолаушыларға және автокөлік пен темір жол саласы кәсіпорындарының қызметін пайдаланатын басқа да пайдаланушыларға қызмет көрсету сапасын жақсарту үшін жағдайларды қамтамасыз ету.
      Қаржы-экономикалық тиімділігі: бір тақырып бойынша қолданбалы ғылыми зерттеулерді жүргізудің орташа құны 879,3 мың теңге және бір техникалық регламенті бойынша 6456 мың теңге.
      Уақтылығы: жасалған шарттарға сәйкес бір жылдың ішінде.
      Сапасы: Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету, автомобиль жолдарының және жасанды құрылыстардың ұзақтығын және сенімділігін арттыру; МемСТ талаптарына сәйкес болу.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
178-ҚОСЫМША        

215-Қазақстан Республикасы Көлік және
коммуникация министрлігі
       Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Көліктік бақылау бекеттерінің желілерін дамыту"
деген 023 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 221329 мың теңге (екі жүз жиырма бір миллион үш жүз жиырма тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Автомобиль көлігі туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі көлік стратегиясы туралы" 2006 жылғы 11 сәуірдегі N 86 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының аумағы бойынша автокөлік құралдарының жүріп өтуін реттейтін кейбір мәселелер туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 19 қаңтардағы N 62 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автокөлік құралдарын өткізу пункттерінің және Қазақстан Республикасының аумағындағы көліктік бақылау посттарының тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 27 ақпандағы N 238 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 24 қарашадағы N 1232 қаулысы ; "Бөлінбейтін ірі көлемді және ауыр салмақты жүктерді Қазақстан Республикасының аумағында тасымалдауды ұйымдастыру және жүзеге асыру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 24 қаңтардағы N 51 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : автомобиль тасымалдарының қауіпсіздігін сақтауды мемлекеттік
бақылау жүйесін дамыту.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : Қазақстан Республикасы аумағында автокөлік құралдарының жүріп өтуін көліктік бақылау бекеттерін техникалық жарақтандыру жолымен мемлекеттік бақылау тиімділігін жоғарылату.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарлама-
ның (кіші
бағдарлама-
ның) атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

1

023


Көліктік
бақылау
бекеттері-
нің желіле-
рін дамыту

Жол төсемін
жайластыруды қоса,
көліктік бақылау
бекеттерін
стационарлық
таразы жабдығымен
жарақтандыру,
көлемдік шегін
анықтау, тексеру
шұңқырын, тоқта-
тылған автокөлік-
терді қоятын
орынмен жарақтан-
дыру, жобалық
құжатын әзірлеу,
авторлық және
техникалық қадаға-
лауды жүзеге
асыру, технология-
лық қамтамасыз
ету, жұмыс жобасы-
на мемлекеттік
сараптама жүргізу.

жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік және
коммуни-
кация
министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже: стационарлық таразы жабдығымен 6 көліктік бақылау бекеттерін техникалық жарақтандыру: "Қызылжар" (Астана қ.), "Атырау" (Атырау облысы), "Заречный" (Қарағанды облысы), "Ақжайық" (БҚО), "Қарабұтақ" (Ақтөбе облысы), "Шығанақ" (Жамбыл облысы).
      Соңғы нәтиже: Автомобильмен тасымалдаушылардың заңнамамен белгіленген автокөлік құралдарының рұқсат етілген параметрлерін сақтауын қамтамасыз ету, жол төсеніштерінің сақталуын қамтамасыз ету, жол төсеніштерін жөндеуге шығындарды қысқарту және жарамдылық мерзімін ұзарту, автокөлік құралдарының қозғалыс қарқындылығын көбейту.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: жол төсеніштерін жөндеуге шығындарды қысқарту және жарамдылық мерзімін ұзарту, автокөлік құралдарының қозғалыс қарқындылығын көбейту.
      Уақтылығы: жасасқан шарттарға сәйкес бір жыл ішінде.
      Сапасы: Бар және жөндеудегі автомобиль жолдары мен құрылыстарын сақтауды қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
179-ҚОСЫМША        

215-Қазақстан Республикасы Көлік және
коммуникация министрлігі
       Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға
берілетін нысаналы даму трансферттері"
деген 028 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 92021772 мың теңге (тоқсан екі миллиард жиырма бір миллион жеті жүз жетпіс екі мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Алматы қаласын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 10 ақпандағы N 1019 Жарлығы ; "Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 4 мамырдағы N 111 Жарлығы ; "Астана қаласының инженерлік инфрақұрылымын және жолдарын 2010 жылға дейін дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қарашадағы N 1190 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының автожол саласын дамытудың 2006-2012 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 9 желтоқсандағы N 1227 қаулысы ; "Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 30 маусымдағы N 624 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : көлік құралдарының қауіпсіз және үздіксіз жүруін қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін автомобиль жолдарын қалпына келтіру және дамыту.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарлама-
ның (кіші
бағдарлама-
ның) атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

1

028


Облыстық
бюджеттер-
ге, Астана
және Алматы
қалаларының
бюджетте-
ріне
көліктік
инфрақұры-
лымды
дамытуға
берілетін
нысаналы
даму
трансферт-
тері

Белгіленген
тәртіппен бекітіл-
ген жобалық-смета-
лық құжаттамаға
сәйкес мынадай
іс-шаралар
бойынша "2008
жылға арналған
республикалық
бюджет туралы"
Қазақстан
Республикасының
Заңын іске асыру
туралы" Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің сәйкес
сома шегінде
автомобиль жолда-
рын дамытуға
бағытталған
мақсатты транс-
ферттерді аудару:
Алматы қаласында
метрополитенін
салу (2004 жылғы
31 желтоқсандағы
N 7-588/2004;
2004 жылғы 5
қаңтардағы N
7-3/2004 мемлекет-
тік сараптаманың
қорытындысы);
Алматы қаласында
Сүйінбай даңғылы-
Пушкин көшесі-
Райымбек даңғылы
қиылысындағы
көліктік жол
айырым құрылысы;
Алматы қаласында
Абай даңғылы-
Жандосов көшесі-
Сатпаев даңғылы
қиылысындағы
көліктік жол
айырым құрылысы;
Алматы шығыс
айналма автожолын
салу;
Алматы қаласында
Рысқұлов -
Сейфуллин-Жансүгі-
ров көліктік жол
айырым құрылысын
салу;
Алматы қаласында
Рысқұлов-Бөкейха-
нов көліктік жол
айырым құрылысын
салу;
Алматы қаласында
Рысқұлов даңғылы
мен Кудерин
көшесінің қиылысында
көліктік жол
айырым құрылысын
салу;
Астана қаласында
М-3 жаңа көпірін
салу (мемлекеттік
сараптаманың 2004
жылғы 25
желтоқсандағы N
2-721/04
қорытындысы);
Астана қаласында
N 19 көшеден
әуежайға дейін
Гастелло көшесін
салу;
Астана қаласында
Сарыарқа көшесінен
N 36 көшеге дейін
N 23 көшені салу
(қала құрылысы
кешендеріне және
Гастелло көшесіне)
(мемлекеттік
сараптаманың 2005
жылғы 21 маусымда-
ғы N 2-361/05
қорытындысы);
Астана қаласында
Есіл өзені арқылы
Қабанбай батыр
даңғылымен көпірді
қайта жаңарту
("Рамстор" СО-ның
ауданы);
Астана қаласында
Сарыарқа көшесінен
бастап Солтүстік
айналма жолдағы
көлік айрығына
дейінгі учаскеде
Бөгенбай даңғылын
қайта жаңарту. 3
учаске эстакаданың
басынан бастап
Угольная көшесінің
қиылысындағы екі
деңгейдегі көлік
айрығының соңына
дейін (мемлекеттік
сараптаманың 2006
жылғы 20 қарашада-
ғы N 2-618/06
қорытындысы);
Астана қаласында
N 19 және Гастелло
көшелерінің
қиылысында көлік
айрығын салу;
Астана қаласында
Күмісбеков
көшесінен бастап
Астана қаласының
солтүстік-батыс
айналымына дейінгі
учаскеде Тілендиев
даңғылын қайта
жаңарту;
Астана қаласында
Абай даңғылын
Ақбұлақ өзенінен
Оңтүстік Шығыс
шағын ауданына
дейін, Ақбұлақ
өзенінен N 12
көшеге дейінгі
учаскені қайта
жаңарту;
Астана қаласында
Республика даңғылы
- Бараев көшесі -
Тәшенов көшелері
қиылысында көлік
айырымын қайта
жаңарту;
Астана қаласында
Угольная, N 14, N
12 және Бейсекова
көшелерімен өтетін
магистральды жол
салу;
Астана қаласында
Мұңайтпасов
көшесінен бастап
Фабричная көшесіне
дейінгі учаскеде
Манас көшесін
қайта жаңарту;
Астана қаласындағы
N 1 жоспарлау
ауданының (N 19
көшесінің
оңтүстігіндегі)
инженерлік
желілері мен
жолдары N 19
көшеден бастап N
23 көшеге дейінгі
N 36 көше;
Астана қаласында
Абылай хан
даңғылынан
Махтумкули
көшесіне дейін
Мұстафин көшесін
салу;
Астана қаласында
Есіл өзенінің М-2
жаңа автожол
көпірінің құрылысы
(2005 жылғы 24
маусымдағы N
2-368/05 мемлекет-
тік сараптаманың
қорытындысы);
Астана қаласында
Сарыарқа көшесінің
N 4 көшеден N 23
көшеге дейін
учаскесін құрылы-
сын салу (2004
жылғы 29
желтоқсандағы N
2-741/04; 2005
жылғы 21 маусымда-
ғы N 2-361/05
мемлекеттік
сараптаманың
қорытындысы);
Астана қаласында
Мирзоян даңғылы-
нан Абылай хан
даңғылына дейін N
38 көшені салу;
Астана қаласында
Манас даңғылынан
университет қала-
шығына дейін N 41
көшені салу (мем-
лекеттік сарапта-
маның 2007 жылғы
3 желтоқсандағы N
23-393/07 қорытын-
дысы);
Астана қаласында
Манас даңғылынан
университет
қалашығына дейін N
42 көшені салу
(мемлекеттік
сараптаманың 2007
жылғы 26 желтоқ-
сандағы N 23-419
/07 қорытындысы);
Астана қаласында N 41 көшеден N 42 көшеге дейін N 39 көшені салу;
Астана қаласында N 23 көшеден N 27 көшеге дейін Сарыарқа көшесін салу (мемлекеттік сараптаманың 2007 жылғы 6 қарашадағы N 2-612/07 қорытындысы);
Астана қаласында
Комсомольский
кентінде жол салу;
Атырау қаласында
Жайық өзені арқылы
өтетін көпір
өткелін салу
жөніндегі жұмыс-
тарды жалғастыру
(мемлекеттік
сараптаманың 2006
жылғы 16 наурызда-
ғы N 2-128/06
қорытындысы);
Ақмола облысында
"Мәдениет-Мари-
новка" автожолына
шығатын "Петровка-
Каменка-Острогор-
ка" автомобиль
жолының учаскесін
қайта жаңарту
55-108 км;
Ақтөбе облысы
"Шұбарқұдық-Ойыл-
Қобда-Соль-Илецк"
автожолының
163-169 км
бөлігіндегі Ойыл
өзені арқылы
өтетін көпір
өткелін қайта
жаңарту;
Ақтөбе облысы
Хромтау қаласының
темір жол
станциясына кіре-
беріс автожолын
салу 0-5,95 км;
Алматы облысында
"Талдықорған-Те-
келі", автомобиль
жолын қайта
жаңарту 0-31 км;
Алматы облысында
"Сарыөзек-Қорғас-
Қоғалы-Көксу-
Қарабұлақ"
автожолды қайта
жаңарту, 0-122 км;
Атырау облысында
"Еркінқала
поселкісіне
кіреберіс"
облыстық маңыздағы
автомобиль жолын
қайта жаңарту,
0-11 км;
Атырау облысында
Шолақсай өзені
арқылы өтетін
көпірді қоса
алғанда
"Индер-Қарабау-
Миялы-Сағыз"
автожолын қайта
жаңарту 203-217
км;
Шығыс Қазақстан
облысында "Риддер
қаласының айналма
жолы автомобиль
жолын салу",
0-13,4 км;
Жамбыл облысында
"Қызтоған-обл.
шекарасы"
автомобиль жолын
салу, 0-10,5 км;
Батыс Қазақстан
облысында
Жымпиты-Қаратөбе
автожолын 55-72
км учаскесінде
қайта жаңарту;
Батыс Қазақстан
облысында
Жымпиты-Қаратөбе
автожолының 72-87
км учаскесінде
қайта жаңарту;
Қарағанды облысын-
да "Қарағанды-
Шахтинск-Есенгелді
-Шербаковский-
Ізенді-Жараспай-
Киевка автомобиль
жолын қайта жаңар-
ту, 165-255 км;
Қостанай облысында
"Ұзынкөл-Сарыкөл"
жалпы пайдаланым-
дағы автомобиль
жолын қайта
жаңарту, 0-79 км;
Қостанай облысында
"Федоровка-Ленин-
Вишневка" жалпы
пайдаланымдағы
автожолын қайта
жаңарту, 0-86 км;
Қостанай облысында
"Қойбағар-Қарасу-
Севостополь" жалпы
пайдаланымдағы
автомобиль жолын
қайта жаңарту,
0-63 км;
Қостанай облысында
"Қарасу Үлкен
Чураковка" жалпы
пайдаланымдағы
автомобиль жолын
қайта жаңарту,
0-114 км;
Қызылорда облысын-
да "Самара-
Шымкент-Қамыстыбас
-Аманөткел-Бөген
автомобиль жолын
қайта жаңарту,
10-68 км;
Маңғыстау облысын-
да "Форт
Шевченко-Таушик"
автомобиль жолын
салу, 30 км;
Маңғыстау облысын-
да "Қызылсай-Шопан
-Ата-Оғыланды"
автомобиль жолын
салу;
Павлодар облысында
"Панфилово-Бес-
төбе" автомобиль
жолын қайта
жаңарту 23-42 км;
Павлодар облысында
"Шербақты-Галкино-
Мақпал" автомобиль
жолын қайта
жаңарту, 32-54 км;
Солтүстік Қазақс-
тан облысында
"М-51-Петерфельд-
Архангелка-Ново-
каменка-А-16"
КТ-1 автожолын
қайта жаңарту,
0-31 км;
Оңтүстік Қазақстан
облысында
"Қаратөбе-Ғ.Мұрат-
баев" автомобиль
жолын қайта
жаңарту, 0-8 км;
Оңтүстік Қазақстан
облысында "Бозсу-
Құйған-Қияжол"
автомобиль жолын
қайта жаңарту,
0-8 км;
Оңтүстік Қазақстан
облысында Р/Д А-2
Қызыл-Сарқырама
ауылына кіреберіс
автомобиль жолын
қайта жаңарту,
0-8,6 км;
Оңтүстік Қазақстан
облысында ОК-52
"Қапланбек-Жібек
жолы" автомобиль
жолын қайта
жаңарту, 4-10,5
км;
Оңтүстік Қазақстан
облысында ОК-50
"Дербісек-Сарыағаш
шипажайы-Қанағат-
Арыншы" автомобиль
жолын қайта жаңар-
ту, 41-56 км;
Оңтүстік Қазақстан
облысында
Оңтүстік Қазақстан
облысында темір
жол арқылы өтетін
жолөтпесі бар
"Арыс қаласының
айналымы"
автомобиль жолын
салу, 0-11 км;
Оңтүстік Қазақстан
облысында Байдыбек
ауданында
"Қошқарата-Кенсай-
Жамбыл облысы
шекарасы"
автокөлік жолының
құрылысы, км 0-15.
Жобалық-сметалық
жұмыстар жүргізу.

қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік және
коммуни-
кация
министр-
лігі

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.12 N 579 , 2008.06.13 N 581 , 2008.11.12. N 581д Қаулыларымен.

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтижесі: жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарында жол-құрылыс және жобалық-сметалық жұмыстар жүргізу жұмыстарын жүргізу, Алматы қаласында метрополитен құрылысының бірінші кезегін салу бойынша орындалған жұмыстар көлемі.
      Соңғы нәтижесі: автомобиль жолдарының желісін дамыту үшін объектілерді пайдалануға енгізу.
      Уақтылығы: жұмыстарды жүргізу кестесіне және жасалған шарттарға сәйкес.
      Сапасы: құрылыс нормалары мен ережелеріне (ҚНжЕ) сәйкес.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
180-ҚОСЫМША        

215-Қазақстан Республикасы Көлік және
коммуникация министрлігі
       Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
""Transport tower" әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау"
      деген 030 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 332568 мың теңге (үш жүз отыз екі миллион бес жүз алпыс сегіз мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Transport tower" әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын республикалық меншікке берудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 29 қарашадағы N 1202 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : "Transport tower" ғимаратына (бұдан әрі - Ғимарат) шаруашылық қызмет көрсету, мемлекеттік қызметкерлер үшін қалыпты еңбек және әлеуметтік-тұрмыстық жағдайлар жасау.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : ғимаратқа техникалық және шаруашылық қызмет көрсету, жылумен, суық су, ыстық сумен қамтамасыз ету жүйелеріне профилактикалық жұмыстарын жүргізу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарлама-
ның (кіші
бағдарлама-
ның) атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

1

030


"Transport
tower"
әкімшілік-
технология-
лық кешені
ғимаратын
ұстау

Ауданы 32294 шаршы
метр ғимаратты,
соның ішінде:
электр техникалық
жабдықтарды,
инженерлік желілер
мен коммуникация-
ларды, желдеткіш-
тің сору-шығару
жүйесін, өрт
қауіпсіздігін, өрт
сигналын беру мен
түтінді жоюды,
сыртқы және ішкі
желілері бар
автоматты телефон
станциясын ұстап
тұру, техникалық
қызмет көрсету
және жөндеу;
сыртқы инженерлік
желілерге қызмет
көрсету; қалалық
желілер қызметімен
қамтамасыз ету,
суық-жылумен
жабдықтау, ыстық
және суық сумен
жабдықтау жүйесі-
нің профилактика-
лық жұмыстарын
жүргізу канализа-
циялық желілерді
тазарту; лифтілер
жұмысы; Ғимаратты
күзету; Ішкі
үй-жайлары мен
ғимараттың қасбе-
тін, сондай-ақ
оған жапсарлас
аумақты таза
ұстау, Ғимаратты
санитарлық өңдеу,
аумақтан қоқыс
пен қарды әкету,
оны абаттандыру,
терезелерді,
алюкобонты,
витраждарды жуу,
және ғимараттың
қалыпты жұмыс
істеуін қамтамасыз
ету үшін басқа да
қажетті жұмыстар;
кіруді бейнебақы-
лау жүйесі,
конференция
залдарындағы дыбыс
күшейткіш жүйеле-
рі, көрсетілген
жүйелерді қосалқы
бөлшектермен және
шығыс материалда-
рымен қамтамасыз
ету; ғимаратты
күтіп ұстау бойын-
ша жабдықтаушы
функциясын орын-
дау, ғимаратқа
шаруашылық қызмет
көрсетуді қамтама-
сыз ету.
Қазандықтарға
қызмет көрсету үшін қосалқы
бөлшектер мен
шығыс материалдарын
сатып алу. Қызмет
көрсетушілердің
білімін жетілдіру,
қажетті әдебиетпен
қамтамасыз ету.
Қазандықтарды,
лифттерді, энерго-
жүйелерді тексеру-
ге қатысты
сұрақтарды шешу.

жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік және
коммуни-
кация
министр-
лігі

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:
      Мемлекеттік қызметті пайдаланушылар: мемлекеттік қызметкерлер.
      Тікелей нәтижесі: ауданы 32294 шаршы метр ғимаратты күтіп ұстау, ғимараттың қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметкерлер үшін қажетті әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау мақсатында ғимаратқа профилактикалық жөндеу жұмыстарын, инженерлік, санитарлық жұмыстарды, көгалдандыру мен абаттандыруды уақтылы жүргізу.
      Соңғы нәтиже: ғимараттың үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметкерлер үшін қалыпты еңбек және әлеуметтік-тұрмыстық жағдайлар жасау.
      Қаржы-экономикалық тиімділігі: 1 шаршы метрге жұмсалатын орташа шығын 10298 теңгені құрайды.
      Уақтылығы: жыл бойы.
      Сапасы: техникалық нормаға сәйкес.

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1224 қаулысына    
180-1-ҚОСЫМША      

      Ескерту. 180-1-қосымшамен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

215 - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

                        2008 жылға арналған
            "Темір жол көлігінің инфрақұрылымын дамыту"
          деген 031 республикалық бюджеттік бағдарламаның
                          ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 97000 мың теңге (тоқсан жеті миллион теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Өзен (Қазақстан) - Қызылқая - Берекет - Этрек (Түркіменстан) - Горган (Иран)" темір жол желісін жобалаудағы және салудағы ынтымақтастық туралы Иран Ислам Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Үкіметі және Түркіменстан Үкіметі арасындағы келісімге қол қою туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 28 қарашадағы N 1140 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: темір жол желілерін дамыту.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: Қазақстан Республикасының көлік-транзиттік әлеуетін одан әрі дамытуды қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N

Бағ-
дар-
лама-
ның
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама-
ның
коды

Бағдарлама-
ның (кіші
бағдарлама-
ның) атауы

Бағдарламаны (кіші
бағдарламаны) іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

031


Темір жол
инфрақұры-
лымын
дамыту

"Өзен - Түркіменс-
танмен мемлекеттік
шекара" темір жол
желісін салуға
жобалау-сметалық
құжаттаманың
бірінші кезеңін
әзірлеу.

Мамыр-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касының
Көлік
және ко-
ммуника-
ция мини-
стрлігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:
      Тікелей нәтиже: "Өзен - Түркіменстанмен мемлекеттік шекара" темір жол желісін салуға жобалау-сметалық құжаттаманың бірінші кезеңін әзірлеу.
      Соңғы нәтиже: Өзен (Қазақстан) - Қызылқая - Берекет - Этрек (Түркіменстан) - Горган (Иран) темір жол желісін 2011 жылғы желтоқсанда бір мезгілде пайдалануға енгізу.
      Қаржы-экономикалық нәтиже:
      Уақтылығы: жұмыс өндірісінің кестесіне және жасалған келісім-шарттарға сәйкес.
      Сапасы: құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады