2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар министрлігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 29 желтоқсан N 1429

      РҚАО-ның ескертуі: P021429 қаулысын қараңыз.

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрлiгiнiң 2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 220-қосымша   

      ЕСКЕРТУ.220-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.
       ЕСКЕРТУ.220-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 20 қазандағы N 150з қаулысымен .
      ЕСКЕРТУ.220-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 28 қарашадағы N 150ц қаулысымен .

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

001 "Әкiмшiлiк шығындар" республикалық бюджеттiк
бағдарламасының 2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 621931 мың теңге (алты жүз жиырма бiр миллион тоғыз жүз отыз бiр мың теңге). <*>
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңының 8 , 18, 21- 24-баптары ; "Қызмет бабында пайдалану үшiн Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бюджет есебiнен қамтылған органдары қызметкерлерiне еңбекақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; "Штат санының лимиттерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 1 сәуiрдегi N 314 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрлiгiнің мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 20 қарашадағы N 1756 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: өздерiне жүктелген функциялар мен мiндеттердi барынша тиiмдi орындауы үшiн Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлiгi орталық аппаратының, оның комитеттерiнiң және олардың аумақтық бөлiмшелерiнiң қызметiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрлiгiнiң орталық аппаратын, оның комитеттерiн және олардың аумақтық бөлiмшелерiн ұстау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!    Бағдарламаны    !Іске !    Жауапты
!дар.!бағ.!ның (кіші  !(кіші бағдарламаны) !асыру!  орындаушылар
!ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !
!ма. !ла. !ның) атауы !     іс-шаралар     !зімі !
!ның !ма. !           !                    !     !
!коды!ның !           !                    !     !
!    !коды!           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3 !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
1  001      Әкімшілік                        Жыл
            шығындар                         бойы

       001  Орталық     Қазақстан Республикасы     Қазақстан
            органның    Көлiк және коммуника.      Республикасының
            аппараты    циялар министрлiгiнiң      Көлік және
                        орталық аппаратын және     коммуникациялар
                        оның комитеттерiн 414      министрлігі
                        бiрлiк мөлшерiнде штат
                        санының бекiтiлген
                        лимитiне сәйкес ұстау

       002  Аумақтық    Қазақстан Республикасы.
            органдардың ның Көлік және коммуни.
            аппараттары кациялар министрлігі
                        Комитеттерінің аумақтық
                        органдарын 922 бiрлiк
                        мөлшерiнде штат санының
                        бекiтiлген лимитiне
                        сәйкес ұстау <*>
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлiгiне жүктелген функциялар мен мiндеттердi сапалы және уақтылы орындау.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 221-қосымша  

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

006 "Өткен жылдар мiндеттемелерiн орындау"
республикалық бюджеттiк бағдарламаның
2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 342 671 мың теңге (үш жүз қырық екі миллион алты жүз жетпiс бiр мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығы қатысушы мемлекеттердiң сыртқы шекараларын қорғау мүддесiнде оларды қамтамасыз ету үшiн шекара әскерлерi және мемлекетаралық жүктердi жауынгерлiк тасымалдау туралы" Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Ресей Федерациясының Үкiметi арасындағы 1994 жылғы 9 қыркүйектегi келiсiм; "2003 жылға республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражат.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: көлік-коммуникация кешенi ұйымдарының шығындарын өтеу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: осы бағдарламаны iске асыру таратылған Жол қорының тауарлар, жұмыстар және қызметтер жеткiзушiлерi алдындағы берешегiн өтеудi, сондай-ақ "Қазақстан темiр жолы" ұлттық компаниясы" жабық акционерлiк қоғамының жауынгерлiк тасымалы жөнiндегi шығындарын өтеудi көздейдi.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!    Бағдарламаны    !Іске !    Жауапты
!дар.!бағ.!ның (кіші  !(кіші бағдарламаны) !асыру!  орындаушылар
!ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !
!ма. !ла. !ның) атауы !     іс-шаралар     !зімі !
!ның !ма. !           !                    !     !
!коды!ның !           !                    !     !
!    !коды!           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3 !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
   006      Өткен жылдар
            мiндеттеме.
            лерiн орын.
            дау

1      031  Таратылған  Таратылған Жол қоры.  жыл  Қазақстан
            Жол қорының ның кредиторлық       бойы Республикасының
            құқықтық    берешегiн өтеу             Көлiк және
            қарым-қаты.                            коммуникациялар
            настарынан                             министрлігі
            пайда бола.
            тын негiзгi
            қарызды өтеу
            жөнiндегi
            талаптарды
            қанағаттан.
            дыру

       034  "Қазақстан   1996 - 2001 жылдары
            темiр жолы"  көрсетiлген жауын.
            ұлттық       герлiк тасымал
            компаниясы"  бойынша шығындарды
            жауынгерлiк  Министрлiк және
            тасымал      "Қазақстан темiр
            жөнiндегi    жолы" ұлттық компа.
            шығындарын   ниясы" ЖАҚ арасында
            өтеу         салыстыру актiсiн
                         толтыру жолымен
                         растау.
                         Жауынгерлiк тасымал
                         бойынша шығындарды
                         өтеу
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: "Қазақавтожол" РМК балансында саналатын кредиторлық берешектi өтеу, 1996 жылдан 2001 жылға дейiнгi жауынгерлiк тасымал бойынша "Қазақстан темiр жолы" ұлттық компаниясы" шығынын өтеу.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 222-қосымша  

      ЕСКЕРТУ.222-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 20 қазандағы N 150з қаулысымен .

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

010 "Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды
қайта даярлау" республикалық бюджеттiк бағдарламаның
2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2166 мың теңге (екi миллион бір жүз алпыс алты мың теңге). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңының 3-бабы ; "Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрлiгiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 20 қарашадағы N 1756 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: теоретикалық және практикалық бiлiмдерiн жаңарту, бiлiмдік бағдарламалар жөнiндегi кәсiптiк қызмет саласында қажеттi бiлiктiлiк талаптарына сәйкес өзiнің лауазымдық міндеттерiн орындау және кәсiптiк шеберлiгiн жетілдiру үшiн тәжiрибесiн қолдану.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiк қызметкерлердің кәсiптiк бiлiктiлiгiн арттыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!    Бағдарламаны    !Іске !    Жауапты
!дар.!бағ.!ның (кіші  !(кіші бағдарламаны) !асыру!  орындаушылар
!ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !
!ма. !ла. !ның) атауы !     іс-шаралар     !зімі !
!ның !ма. !           !                    !     !
!коды!ның !           !                    !     !
!    !коды!           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3 !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
  010       Кадрлардың                       Жыл   Қазақстан
            бiлiктiлiгiн                     бойы  Республикасының
            арттыру және                           Көлік және
            оларды қайта                           коммуникациялар
            даярлау                                министрлігі

1      005  Мемлекеттiк   Бекiтiлген бiлiк.
            қызметкер.    тiлiктi арттыру
            лердiң бiлiк. жоспарына сәйкес
            тiлiгiн арт.  мемлекеттiк қызмет.
            тыру          керлердiң бiлiктi.
                          лiгiн арттыру жө.
                          нiндегi қызметтердi
                          сатып алу, соның
                          iшiнде мемлекеттiк
                          тiлге оқыту.
                          414 бiлiктiлiгiн
                          арттыру курсын өткен
                          мемлекеттiк қызмет.
                          керлердiң орташа
                          жылдық саны. <*>
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жаңа экономикалық жағдайлар мен мемлекеттiк ресурстардың мүмкiншiлiгiне сәйкес, кәсiптiк мемлекеттiк қызметтiң талабына жауап беретiн, мемлекеттiк қызметкерлердiң сапалы оқуының түзу жүйесiн дамыту және қалыптастыру жолымен мемлекеттiк қызметкерлердiң кәсiптiк деңгейiн арттыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 223-қосымша  

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

030 "Республикалық деңгейде жалпы бiлiм беретiн оқуды
субсидиялау" республикалық бюджеттiк бағдарламасының 2003
жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 269 695 мың теңге (екi жүз алпыс тоғыз миллион алты жүз тоқсан бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 43-бабы ; "Қазақстан темiр жолы" РМК дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2001 жылғы 25 қыркүйектегi N 1237 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жалпы бiлiм беретiн оқуды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Қазақстан темiр жолы" ұлттық компаниясы" ЖАҚ-ын бiлiм беретiн ұйымдарында жалпы бiлiм беретiн оқуды қамтамасыз етуге субсидиялау (жалпы бiлiм беретiн мектептер мен мектеп-интернаттар).
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!    Бағдарламаны    !Іске !    Жауапты
!дар.!бағ.!ның (кіші  !(кіші бағдарламаны) !асыру!  орындаушылар
!ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !
!ма. !ла. !ның) атауы !     іс-шаралар     !зімі !
!ның !ма. !           !                    !     !
!коды!ның !           !                    !     !
!    !коды!           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3 !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
1 030       Республика. Жалпы бiлiм беретiн  жыл   Қазақстан
            лық деңгей. мекемелердi ұстау    бойы  Республикасының
            де жалпы    және жұмыс iстеуiн         Көлiк және
            бiлiм бере. қамтамасыз ету             коммуникациялар
            тiн оқуды   бойынша "Қазақстан         министрлігі
            субсидиялау темiр жолы" ұлттық
                        компаниясы" ЖАҚ-ның
                        шығындарын қаржылан.
                        дыру
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны iске асырудан күтiлетiн нәтижелер: "Қазақстан темiр жолы" ұлттық компаниясы" ЖАҚ-ның жалпы білiм беретiн мекемелерiнiң жұмыс iстеуiн жыл сайынғы қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 224-қосымша  

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

033 "Су жолдарын кеме жүретiн жағдайда қамтамасыз ету
және шлюздердi ұстау" республикалық бюджеттiк
бағдарламасының 2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 360 431 мың теңге (үш жүз алпыс миллион төрт жүз отыз бiр мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтың негiзi: "Қазақстан Республикасындағы көлiк туралы" Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 21 қыркүйектегi Заңының 9-бабы ; "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк iшкi су жолдары туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 21 желтоқсандағы N 1429 қаулысы ; "Жекешелендiруге жатпайтын мемлекеттiк меншiк объектiлерiнiң тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 24 қазандағы N 1587 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: iшкi су жолдарында кеме қатынасының қауіпсiздiгін қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: навигациялық керек-жарақтар мен жабдықтар белгiлерiн қою және күтiп ұстау, түбiн тереңдету (жер қазу), түзету, түбiн тазарту жұмыстарын орындау арқылы кеме жүрiсiнiң кепiлдi габариттерiн қамтамасыз ету, кеме қатынасының гидротехникалық құрылыстарын (шлюздердi) қауiпсiз жағдайда ұстау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!    Бағдарламаны    !Іске !    Жауапты
!дар.!бағ.!ның (кіші  !(кіші бағдарламаны) !асыру!  орындаушылар
!ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !
!ма. !ла. !ның) атауы !     іс-шаралар     !зімі !
!ның !ма. !           !                    !     !
!коды!ның !           !                    !     !
!    !коды!           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3 !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
1  033      Су жолдарын Павлодар облысы:     Майск Қазақстан
            кеме жүре.  - Ертiс өзенiнің     -Пав. Республикасының
            тiн жағдай. ұзақтығы 634 км      лодар Көлік және
            да қамтама. учаскесінде навига.  нави. коммуникациялар
            сыз ету     циялық жабдықтар     гация министрлігі
            және шлюз.  белгiлерiн қою (алып кезеңі
            дердi ұстау тастау) және қызмет  25 сәу.
                        көрсету;             ірден
                        - 1250 мың текше м   3 қара.
                        көлемінде түбiн      шаға
                        тереңдету (жер қазу) дейін;
                        бойынша жұмыстар;    Павло.
                        - түбiн тазалау      дар -
                        жұмыстары - 5500     Клин
                        тонна.               26 сәу.
                                             ірден
                                             1 қара.
                                             шаға
                                             дейiн

                        - флотты жөндеу:     Жыл
                        - ағымдағы жөндеу 11 бойында
                        (бiрлiк);
                        - орташа жөндеу 5
                        (бiрлiк);
                        - жабдық керек-
                        жарақтары мен мүлiк.
                        тердi жасау және
                        жөндеу.

                        Шығыс-Қазақстан       Нави.
                        облысы:               гация
                        Шығыс-Қазақстан су    кезеңі
                        жолы кәсіпорны:       25 сәу.
                        - Ертiс өзенiнің      ірден
                        ұзақтығы 796 км       10 қа.
                        учаскесінде навига.   рашаға
                        циялық жабдықтар      дейін
                        белгiлерiн қою (алып
                        тастау) және қызмет
                        көрсету;
                        - Өскемен және        Жыл
                        Бұқтарма шлюздерiн    бойында
                        ұстау және ағымдағы
                        жөндеу жүргiзу;
                        - Өскемен және
                        Бұқтарма шлюздерінің
                        авариясыз жұмыс
                        iстеуiн қамтамасыз
                        ету жөнiндегi iс-
                        шаралар жоспарын iске
                        асыру жөнiндегi
                        жұмыстар;
                        - флотты жөндеу:
                        - ағымдағы жөндеу 15
                        (бiрлік);
                        - орташа жөндеу 2
                        (бiрлiк);
                        - жабдық керек-
                        жарақтары мен
                        мүлiктердi жасау және
                        жөндеу.

                        Семей су жолы         Нави.
                        кәсiпорны:            гация
                        - Ертiс өзенiнің      кезеңі
                        ұзақтығы 218 км       1 ма.
                        учаскесінде навига.   мырдан
                        циялық жабдықтар      15 қа.
                        белгiлерiн қою (алып  занға
                        тастау) және қызмет   дейін
                        көрсету;
                        - 95 мың текше м
                        көлемiнде түбiн
                        тереңдету (жер қазу)
                        бойынша жұмыстар;
                        - түзету жұмыстары -
                        40 мың текше м;
                        - Шульба ГЭС-iнен
                        Семейге дейiнгi
                        ұзақтығы 75 км
                        учаскеде арналық
                        iздестiру жұмыстарын
                        жүргізу

                        - флотты жөндеу:       Жыл
                        - ағымдағы жөндеу 14   бойында
                        (бiрлiк);
                        - орташа жөндеу 1
                        (бiрлiк);
                        - жабдық керек-
                        жарақтары мен
                        мүлiктердi жасау және
                        жөндеу.

                        Батыс-Қазақстан
                        облысы:
                        - Орал өзенiнің         Нави.
                        ұзақтығы 623 км         гация
                        учаскесінде навигация.  кезеңі
                        лық жабдықтар белгi.    20 сәу.
                        лерiн қою (алып тастау) ірден
                        және қызмет көрсету;    16 қа.
                        - 120 мың текше м       занға
                        көлемде түбiн тереңдету дейін
                        (жер қазу) бойынша
                        жұмыстар;
                        - түбiн тазалау
                        жұмыстары - 5200 тонна

                        - флотты жөндеу:       Жыл
                        - ағымдағы жөндеу 20   бойында
                        (бiрлiк);
                        - орташа жөндеу 3
                        (бiрлiк);
                        - жабдық керек-
                        жарақтары мен
                        мүлiктердi жасау және
                        жөндеу.
                        - негiзгi құралдарды
                        сатып алу:
                        - радиостанциялар - 1
                        жинақталым

                        Атырау облысы:        Нави.
                        - Орал өзенiнің учас. гация
                        келерiнде навигация.  кезеңі
                        лық жабдықтар белгі.  20 нау.
                        лерiн қою (алып тас.  рыздан
                        тау) және қызмет      11 қа.
                        көрсету - 333 км;     рашаға
                                              дейін

                        - флотты жөндеу:       Жыл
                        - ағымдағы жөндеу 4   бойында
                        (бiрлiк);
                        - орташа жөндеу 2
                        (бiрлiк);
                        - күрделі жөндеу 1
                        (бірлік)
                        - жабдық керек-
                        жарақтары мен
                        мүлiктердi жасау және
                        жөндеу.
                        - негiзгi құралдар
                        мен басқа да актив.
                        терді сатып алу:
                        - үрлемелi құтқару
                        салы;
                        - дизель 2 дана.

                        Алматы облысы:         Нави.
                        - Iле өзенi мен        гация
                        Қапшағай су қоймасында кезеңі
                        навигациялық жабдықтар 1 сәу.
                        белгiлерiн қою (алып   ірден
                        тастау) және қызмет    16 қа.
                        көрсету - 330 км;      рашаға
                                               дейін

                        - флотты жөндеу:       Жыл
                        - орташа жөндеу 3      бойында
                        (бiрлiк);
                        - ағымдағы жөндеу 1
                        (бiрлiк);
                        - жабдық керек-
                        жарақтары мен
                        мүлiктердi жасау және
                        жөндеу.
                        - негiзгi құралдарды
                        сатып алу:
                        30 а.к. (жабдық
                        жұмыстары үшiн) қайық
                        моторлы күзет қайық.
                        тарының 3 жинақталымы.

                        Қарағанды облысы:      Нави.
                        - Балқаш көлiнде       гация
                        навигациялық жабдықтар кезеңі
                        белгілерiн қою (алып   14 сәу.
                        тастау) және қызмет    ірден
                        көрсету - 978 км;      9 қара.
                                               шаға
                                               дейін

                        флотты жөндеу:         жыл
                        - кемелердi ағымдағы   бойында
                        жөндеу 3 (бiрлiк);
                        - айлақты және жүк тиеу
                        -түсiру техникасы мен
                        механизмдерін күрделi
                        және орташа жөндеу;
                        - теплоходты күрделi
                        жөндеу 1 (бiрлiк);
                        - жабдық керек-жарақ.
                        тары мен мүлiктердi
                        жасау және жөндеу.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: ұзақтығы 3912 км қызмет көрсетiлетiн учаскелерде кеме қатынасының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету; Шульба ГЭС-iнен Семейге дейiнгi ұзақтығы 75 км учаскеде арналық iздестiру жұмыстарын жүргiзу; гидротехникалық құрылыстардың (Өскемен және Бұқтарма шлюздерi) апатсыз жұмысын қамтамасыз ету; су жолдарының ұзақтығы 3912 км учаскесiнде навигациялық жабдықтар белгiлерiн қою (алып тастау) және ұстау; 1465 мың текше м көлемiнде түбiн тереңдету (жер қазу) бойынша жұмыстар; 40 мың текше м көлемiнде түзету жұмыстары; 10700 тонна көлемiнде түбiн тазалау жұмыстары; негiзгi құралдар сатып алу: радиостанция (1 жинақталым), үрлемелi құтқару салы, моторлы қайық - 3 жинақталым, дизельдер - 2 дана.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 225-қосымша  

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

035 "Азаматтық авиацияға арналған әуе кемелерiнiң, әуе
жолдарының және әуе айлақтарының мемлекеттiк тiзiлiмiн
жүргiзу жөнiндегi құжаттарды дайындау" республикалық
бюджеттiк бағдарламасының 2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 14 784 (он төрт миллион жетi жүз сексен төрт) мың теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Азаматтық авиацияны мемлекеттік реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы N 271 Заңы ; "Әуе кеңiстiгiн пайдалану және авиация қызметi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 1995 жылғы 20 желтоқсандағы N 2697 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрлiгi Азаматтық авиация комитетiнiң және Көлiктiк бақылау комитетiнің жеке мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 18 сәуiрдегi N 599 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: әуе кемелерiнiң ұшу қауiпсiздiгiн арттыру және азаматтық авиация объектiлерiнiң техникалық ақаулықтарының алдын алу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: әуе кеңiстiгiн пайдалану, әуе қозғалысын ұйымдастыру және азаматтық және эксперименттiк авиация қызметiнiң мәселелерiн реттейтiн жаңа нормативтiк құқықтық актiлер әзiрлеу және қолданылып жүргендерiн жетiлдiру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!    Бағдарламаны    !Іске !    Жауапты
!дар.!бағ.!ның (кіші  !(кіші бағдарламаны) !асыру!  орындаушылар
!ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !
!ма. !ла. !ның) атауы !     іс-шаралар     !зімі !
!ның !ма. !           !                    !     !
!коды!ның !           !                    !     !
!    !коды!           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3 !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
1  035      Азаматтық   Құжаттарды әзiрлеу:  Жыл   Қазақстан
            авиацияға   1. Азаматтық әуе     бойы  Республикасының
            арналған    кемелерiн техникалық       Көлік және
            әуе кемеле. пайдалануды бақылау        коммуникациялар
            рiнiң, әуе  ережесi.                   министрлігі
            жолдарының  2. Сертификаттау жө.
            және әуе    нiндегi қызметтер
            айлақтары.  үшiн ақы төлеу
            ның мемле.  ережесi.
            кеттік ті.  3. Қазақстан Респуб.
            зiлiмiн     ликасының азаматтық
            жүргiзу     авиациясындағы әуе.
            жөнiндегi   айлақ қызметi жөнiн.
            құжаттарды  дегi ереже.
            дайындау    4. Қазақстан Респуб.
                        ликасы азаматтық
                        авиациясының қызмет.
                        терiн сертификаттау
                        ережесi.
                        5. Қазақстан Респуб.
                        ликасының әуе жолдарын
                        сертификаттау ережесi.
                        6. Ұшуларды радиотех.
                        никалық қамтамасыз
                        етудің жер бетi құрал.
                        дарын және байланысты
                        ұшу жөнiнде тексеру
                        ережесi.
                        7. Электр қондырғы.
                        ларын пайдалану
                        ережесi.
                        8. Электр қондырғыла.
                        рын пайдалану кезiн.
                        дегi техника қауіп.
                        сiздiгiнiң ережесi.
                        9. Азаматтық авиа.
                        цияның жер бетiндегi
                        радиотехникалық
                        жабдықтары бұйымдар.
                        ының шектi жай-күйiн
                        анықтау әдiстемесi.
                        10. ОВЧ өрiсiндегi
                        авиациялық әуе бай.
                        ланысының арналарында
                        қашықтықты анықтау
                        және сөздің мағыналық
                        анықтығын бағалау
                        әдiстемесi.
                        11. Магниттiк дыбыс.
                        тық жазуды ұйымдастыру
                        жөніндегi нұсқаулық.
                        12. Азаматтық авиа.
                        цияның басшылары
                        мен қызметшiлерi
                        лауазымдарының бiлiк.
                        тiлiк сипаттамасы.
                        13. Қазақстан Респуб.
                        ликасы азаматтық әуе.
                        айлақтарының пайдала.
                        нуға жарамдылығының
                        нормалары.
                        14. Азаматтық авиациядағы
                        аса қауiптi жұмыстарға
                        рұқсат беру ережесi;
                        15. Азаматтық авиацияның
                        авиациялық персоналы үшiн
                        еңбектi қорғау және қауіпсiздік
                        техникасы жөнінде оқытып-үйрету
                        нұсқаулығы;
                        16. Авиациялық-химиялық
                        жұмыстарда және сұйықтықтармен
                        жұмыс iстеу кезiнде қауiпсiздiк
                        техникасы және өндiрiстiк
                        санитария жөніндегi ереже. <*>
------------------------------------------------------------------
      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.07.25. N 749 қаулысымен .
      7. Бюджеттiк бағдарламаны iске асырудан күтiлетiн нәтижелер: азаматтық авиация ұйымдарының халықаралық нормалары мен стандарттарына жауап беретiн, Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясы саласында 16 жаңа нормативтi-құқықтық құжаттарды әзiрлеу. Әуе кемелерiнiң ұшу қауiпсiздiктерiн қамтамасыз ету және азаматтық авиация объектілерiнiң техникалық ақауларының алдын алу. <*>
      Ескерту. 7-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.07.25. N 749 қаулысымен .

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 226-қосымша  

     Ескерту. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.05.23. N 487 қаулысымен .
     ЕСКЕРТУ. 226-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003.11.13. N 1138 қаулысымен .

       Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

036 "Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу
және оны қайта жаңарту" республикалық бюджеттік
бағдарламасының 2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 9 824 950 мың теңге (тоғыз миллиард сегiз жүз жиырма төрт миллион тоғыз жүз елу мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Автомобиль жолдары туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шiлдедегi Заңының 17-бабы ; "Қазақстан Республикасының автожол саласын дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 28 қарашадағы N 730 Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: халықаралық көлiк коммуникацияларына бiрiгу үшiн автомобиль жолдарын қайта жаңартуды және салуды жүргiзу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: республикалық маңызы бар автожолдарды салу және қайта жаңарту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!    Бағдарламаны    !Іске !    Жауапты
!дар.!бағ.!ның (кіші  !(кіші бағдарламаны) !асыру!  орындаушылар
!ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !
!ма. !ла. !ның) атауы !     іс-шаралар     !зімі !
!ның !ма. !           !                    !     !
!коды!ның !           !                    !     !
!    !коды!           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3 !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
  036       Республика.                      Жыл
            лық маңызы                       бойы
            бар автомо.
            биль жолда.
            рын салу
            және оны
            қайта
            жаңарту

1      035  Астана-     Авторлық қадағалау,
            Бурабай     технологиялық сүйе.
            автомобиль  мелдеу. Автомобиль
            жолын қайта жолдарын қайта
            жаңарту     жаңарту (жер бөлу,
                        ауыл шаруашылық
                        өндiрушiлердiң за.
                        лалдары мен шығын.          Қазақстан
                        дарын өтеу.                 Республикасының
                        Жоба-сметалық құжат.        Көлік және
                        тамаларға сәйкес жол        коммуникациялар
                        жамылғысын қопсыту,         министрлігі
                        қазiргi жол төсемесiн
                        рейсайклирлеу,
                        жасанды ғимаратты
                        жөндеу, жер жұмыстары,
                        жол негiзiн жайғас.
                        тыру, асфальт бетон
                        жамылғысын, жол жаға.
                        ларын жайғастыру,
                        жолды белгiлеу мен
                        оның жағдайы бойынша
                        жұмыстар, жоба-смета.
                        лық құжаттамаларға
                        сәйкес кiшi сәулет
                        нысандарын жайғастыру
                        және күрделі жөндеу,
                        қашықтығы - 117,50 км.
                        жол.

2      040  Риддер қа.  Авторлық қадағалау,    Жыл  Қазақстан
            ласында -   технологиялық сүйемел. бойы Республикасының
            Алтай Рес.  деу. Автомобиль жолда.      Көлік және
            публикасы.  рын салу (жер бөлу,         коммуникациялар
            ның шекара. ауыл шаруашылық өндi.       министрлігі
            сы автомо.  рушiлердің залалдары
            биль жолын  мен шығындарын өтеу.
            салу        Жобалау-сметалық құжат.
                        тамаға сәйкес жер жұ.
                        мыстары, жол негiзін
                        және жасанды ғимарат.
                        тар салу, асфальт
                        бетон жамылғысын, жол
                        жағаларын жайғастыру,
                        жолды белгiлеу оның
                        мен жағдайы бойынша
                        жұмыстар,
                        қашықтығы - 29 км.
                        жол салу.

3      044  Қызылорда   Авторлық қадағалау,    Жыл  Қазақстан
            қаласының   технологиялық          бойы Республикасының
            жанындағы   сүйемелдеу. Көпiр           Көлік және
            Сырдария    салу - 1/350,43 дана.       коммуникациялар
            өзені       /қ.м. (жер бөлу, ауыл       министрлігі
            арқылы      шаруашылық өндiрушi.
            өтетін      лердің залалдары мен
            көпiр       шығындарын өтеу.
                        Жобалау-сметалық
                        құжаттамаларға сәйкес
                        жер жұмыстары, көпiр.
                        дің тiрек және аралық
                        құрылымдарын тұрғызу,
                        жағалық бекiту жұмыс.
                        тары, жол жағалары
                        мен асфальт бетон
                        жамылғысын, көпiрдi
                        сынау жайғастыру. <*>

4      048  Бейнеу-     Авторлық қадағалау,    Жыл  Қазақстан
            Ақжігіт-    технологиялық          бойы Республикасының
            Өзбекстан   сүйемелдеу. Автомобиль      Көлік және
            шекарасы    жолдарын қайта жаңарту      коммуникациялар
            автомобиль  (жер бөлу, ауыл             министрлігі
            жолын қайта шаруашылық өндiрушi.
            жаңарту     лердiң залалдары мен
                        шығындарын өтеу.
                        Жобалау-сметалық құжат.
                        тамаларға сәйкес жол
                        жамылғысын қопсыту,
                        жер жұмыстары, жол
                        негiзiн жайғастыру,
                        жасанды ғимаратты
                        жөндеу, асфальт бетон
                        жамылғысын, жол
                        жағаларын жайғастыру,
                        жолды белгiлеу мен
                        оның жағдайы бойынша
                        жұмыстар, жобалау-
                        iздестiру жұмыстары),
                        қашықтығы - 17 км.
                        автомобиль жолын
                        қайта жаңарту.

5      049  "Солтүстiк  Авторлық қадағалау,    Жыл  Қазақстан
            батыс учас. технологиялық сүйемел. бойы Республикасының
            кесi" 0-6,5 деу. Айналма жолды          Көлік және
            км учаске.  қайта жаңарту (жер          коммуникациялар
            сiндегi     бөлу, ауыл шаруашылық       министрлігі
            Астана қа.  өндiрушiлердің
            ласының     залалдары мен шығын.
            Солтүстiк   дарын өтеу.
            айналма     Жобалау-сметалық
            жолын қайта құжаттамаларға сәйкес
            жаңарту     жол жамылғысын қопсыту,
                        жер жұмыстары, жол
                        негiзін жайғастыру,
                        жасанды ғимаратты
                        жөндеу, асфальт бетон
                        жамылғысын, жол жаға.
                        ларын жайғастыру, жолды
                        белгiлеу мен оның
                        жағдайы бойынша
                        жұмыстар, қашықтығы -
                        6,2 км. айналма жолын
                        қайта жаңарту.

6      050  "Қарабұтақ- Авторлық қадағалау,     Жыл  Қазақстан
            Ырғыз-      технологиялық сүйемел.  бойы Республикасының
            Қызылорда   деу. Автожолдарды қайта      Көлік және
            облысының   жаңарту (жер бөлу, ауыл      коммуникациялар
            шекарасы"   шаруашылық өндiрушi.         министрлігі
            автожолын   лердiң залалдары мен
            қайта       шығындарын өтеу.
            жаңарту     Жобалық-сметалық құжат.
                        тамаларға сәйкес жол
                        жамылғысын қопсыту,
                        жер жұмыстары, жол
                        негiзiн жайғастыру,
                        жасанды ғимаратты
                        жөндеу, асфальт бетон
                        жамылғысын, жол
                        жағаларын жайғастыру,
                        жолды белгiлеу мен
                        жағдайы бойынша
                        жұмыстар),
                        қашықтығы - 27 км.
                        автомобиль жолын
                        қайта жаңарту.

7      051  Ресей Феде. Авторлық қадағалау,     Жыл  Қазақстан
            рациясының  технологиялық сүйемел.  бойы Республикасының
            шекарасы-   деу. Автожолдарды қайта      Көлік және
            Орал-Ақтөбе жаңарту (жер бөлу, ауыл      коммуникациялар
            автожолын   шаруашылық өндiрушi.         министрлігі
            қайта       лердiң залалдары мен
            жаңарту     шығындарын өтеу.
                        Жобалық-сметалық құжат.
                        тамаларға сәйкес жол
                        жамылғысын қопсыту,
                        жер жұмыстары, жол
                        негiзiн жайғастыру,
                        жасанды ғимаратты
                        жөндеу, асфальт бетон
                        жамылғысын, жол
                        жағаларын жайғастыру,
                        жолды белгiлеу мен
                        жағдайы бойынша
                        жұмыстар),
                        қашықтығы - 10 км.
                        автомобиль жолын
                        және 195-205 км учаске.
                        дегi 2 көпiрдi және
                        Орал-Атырау (Самара-
                        Шымкент) автожолына
                        жанаса отырып, Орал
                        қаласының ауданында
                        Жайық өзенi арқылы
                        өтетiн көпiрге шығатын
                        автожолға 6,2 км оң жақ
                        жағалаудағы кiреберiстi     
                        қайта жаңарту. <*>

8      052  Қызылорда-  Авторлық қадағалау,     Жыл  Қазақстан
            Жезқазған   технологиялық сүйемел.  бойы Республикасының
            автожолын   деу. Автожолдарды қайта      Көлік және
            қайта       жаңарту (жер бөлу, ауыл      коммуникациялар
            жаңарту     шаруашылық өндiрушi.         министрлігі
                        лердiң залалдары мен
                        шығындарын өтеу.
                        Жобалық-сметалық құжат.
                        тамаларға сәйкес жол
                        жамылғысын қопсыту,
                        жер жұмыстары, жол
                        негiзiн жайғастыру,
                        жасанды ғимаратты
                        жөндеу, асфальт бетон
                        жамылғысын, жол
                        жағаларын жайғастыру,
                        жолды белгiлеу мен
                        жағдайы бойынша
                        жұмыстар),
                        қашықтығы - 25 км.
                        автомобиль жолын
                        қайта жаңарту.

9      053  Үшарал-     Авторлық қадағалау,     Жыл  Қазақстан
            Достық      технологиялық сүйемел.  бойы Республикасының
            автожолын   деу. Автожолдарды қайта      Көлік және
            қайта       жаңарту (жер бөлу, ауыл      коммуникациялар
            жаңарту     шаруашылық өндiрушi.         министрлігі
                        лердiң залалдары мен
                        шығындарын өтеу.
                        Жобалық-сметалық құжат.
                        тамаларға сәйкес жол
                        жамылғысын қопсыту,
                        жер жұмыстары, жол
                        негiзiн жайғастыру,
                        жасанды ғимаратты
                        жөндеу, асфальт бетон
                        жамылғысын, жол
                        жағаларын жайғастыру,
                        жолды белгiлеу мен
                        жағдайы бойынша
                        жұмыстар),
                        қашықтығы - 18 км.
                        автомобиль жолын
                        қайта жаңарту.

10     058  Астана қа.  Авторлық қадағалау,     Жыл  Қазақстан
            ласының ай. технологиялық сүйемел.  бойы Республикасының
            налма жолын деу. Автожолдарды қайта      Көлік және
            жайластыру  жаңарту (жер бөлу, ауыл      коммуникациялар
                        шаруашылық өндiрушi.         министрлігі
                        лердiң залалдары мен
                        шығындарын өтеу.
                        Жобалық-сметалық құжат.
                        тамаларға сәйкес жол
                        жамылғысын қопсыту,
                        жер жұмыстары, жол
                        негiзiн жайғастыру,
                        жасанды ғимаратты
                        жөндеу, асфальт бетон
                        жамылғысын, жол
                        жағаларын жайғастыру,
                        жолды белгiлеу мен
                        жағдайы бойынша
                        жұмыстар),
                        қашықтығы - 36 км.
                        айналма жолын
                        қайта жабдықтау.

11     060  Қарағанды   Авторлық қадағалау,     Жыл  Қазақстан
            қаласы ар.  технологиялық сүйемел.  бойы Республикасының
            қылы жүріп  деу. Автожолдарды қайта      Көлік және
            өтетін жол  жаңарту (жер бөлу, ауыл      коммуникациялар
            учаскесін   шаруашылық өндiрушi.         министрлігі
            қайта       лердiң залалдары мен
            жаңарту     шығындарын өтеу.
                        Жобалық-сметалық құжат.
                        тамаларға сәйкес жол
                        жамылғысын қопсыту,
                        жер жұмыстары, жол
                        негiзiн жайғастыру,
                        жасанды ғимаратты
                        жөндеу, асфальт бетон
                        жамылғысын, жол
                        жағаларын жайғастыру,
                        жолды белгiлеу мен
                        жағдайы бойынша
                        жұмыстар),
                        қашықтығы - 15,4км.
                        автомобиль жолын
                        қайта жаңарту.
------------------------------------------------------------------
      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.07.25. N 749 қаулысымен .
      7. Бюджеттiк бағдарламаны iске асырудан күтiлетiн нәтижелер: 1/350,43 дана/қ.м. көпiр салуды аяқтау, ұзақтығы 307,3 км. автомобиль жолдарын салу және қайта жаңарту, техникалық жай-күйiн арттыру, Қазақстан Республикасының халықаралық және республикалық маңызы бар автожолдар желiсi бойынша көлiк құралдарының қауiпсiз және үздіксiз жүруiн қамтамасыз ету. <*>
      Ескерту. 7-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.07.25. N 749 қаулысымен .

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 227-қосымша  

      ЕСКЕРТУ.227-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

037 "Астана қаласындағы халықаралық әуежай құрылысы"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының 2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 10283565 мың теңге (он миллиард екi жүз сексен үш миллион бес жүз алпыс бес мың теңге). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Экономикалық Ынтымақтастық Қоры арасындағы Астана қаласындағы әуежайды қайта жаңарту жобасы жөнiндегi заем туралы келiсiмдi бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 19 мамырдағы Заңы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты, оның iшiнде Үкiметтiң сыртқы заем қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Астана қаласындағы әуежайдың техникалық параметрлерiнiң халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкестiгiн қамтамасыз ету, жолаушыларға сапалы және қолайлы қызмет көрсету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Астана қаласындағы әуежайдың жолаушылар терминалын салу, әуежай инфрақұрылымын құру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!    Бағдарламаны    !Іске !    Жауапты
!дар.!бағ.!ның (кіші  !(кіші бағдарламаны) !асыру!  орындаушылар
!ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !
!ма. !ла. !ның) атауы !     іс-шаралар     !зімі !
!ның !ма. !           !                    !     !
!коды!ның !           !                    !     !
!    !коды!           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3 !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
1 037       Астана қа.
            ласындағы
            халықаралық
            әуежай
            құрылысы

       080  Жобаны      CH2M HILL/KKA&A/PCI  Жыл   Қазақстан
            сыртқы      Консорциумының       бойы  Республикасының
            заемдардың  консалтингтiк қыз.         Көлік және
            есебiнен    меттерiне ақы төлеу;       коммуникациялар
            iске асыру  Астана қаласындағы         министрлігі
                        әуежай ғимаратын
                        және оған жапсарлас
                        құрылыстарды детальдi
                        жобалауға сәйкес салу

2      081  Жобаны iшкi CH2M HILL/KKA&A/PCI   Жыл  Қазақстан
            көздердің   Консорциумының        бойы Республикасының
            есебiнен    консалтингтiк қызмет.      Көлік және
            iске асыру  терiне ақы төлеу           коммуникациялар
                        Салықтар мен кеден         министрлігі
                        баждарын төлеу
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Ғимараттар мен жапсарлас құрылыстарды салу (Келiсiм-шарт құнының 80% мөлшерiнде). Орындалған жұмыстардың сапасы СНиП және ИКАО (Халықаралық азаматтық авиация ұйымы) нормаларына сәйкес анықталады. Халықаралық және iшкi рейстердiң санын ұлғайту, ұшу қауiпсiздiгiн арттыру, халықаралық тәжiрибе мен технологияларды жергiлiктi мердiгерлiк, жобалау және консультациялық ұйымдарға беру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 228-қосымша  

      ЕСКЕРТУ.228-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 20 қазандағы N 150з қаулысымен .

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

041 "Көлiк және коммуникациялар саласындағы қолданбалы
ғылыми зерттеулер" республикалық бюджеттiк
бағдарламасының 2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 140 000 мың теңге (бip жүз қырық миллион теңге). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының автожол саласын дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 28 қарашадағы N 730 Жарлығы ; "Республикалық бюджеттің қаражаты есебiнен орындалатын қолданбалы ғылыми-зерттеулер бағдарламаларын қалыптастыру мен iске асырудың кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1999 жылғы 23 ақпандағы N 145 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының автожол саласын дамытудың 2001-2008 жылдарға арналған тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 29 мамырдағы N 726 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: Республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жол саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер өткiзу. <*>
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жол саласындағы дерекқорларды ғылыми әзірлеу мен дамыту; негiзгi тапсырмалар және ғылыми-техникалық бағдарламалар бағыттарын орындау. <*>
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!    Бағдарламаны    !Іске !    Жауапты
!дар.!бағ.!ның (кіші  !(кіші бағдарламаны) !асыру!  орындаушылар
!ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !
!ма. !ла. !ның) атауы !     іс-шаралар     !зімі !
!ның !ма. !           !                    !     !
!коды!ның !           !                    !     !
!    !коды!           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3 !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
1 041       Көлiк және                       Жыл   Қазақстан
            коммуника.                       бойы  Республикасының
            циялар са.                             Көлік және
            ласындағы                              коммуникациялар
            қолданбалы                             министрлігі
            ғылыми
            зерттеулер

       030  Жол сала.   Жол саласындағы 11
            сындағы     тема бойынша қолдан.
            қолданбалы  балы ғылыми
            ғылыми      зерттеулер өткiзу.
            зерттеулер       ------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны iске асырудан күтiлетiн нәтижелер: жол саласы, нормативтiк құжаттамамен қамтамасыз ету, прогрессивтi жаңа технологияларды ғылыми әзiрлеу және өндiру; нормативтік құжаттаманы iс-әрекеттегi халықаралық стандарттармен үйлестiру; Орындалатын жұмыстардың сапасы Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлiгi ғылыми-сараптамалық кеңесiнiң қорытындысымен анықталады. <*>

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 229-қосымша  

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

042 "Жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргiзу, көлiктiк бақылау
бекеттерiн көшiру және жаңғырту" республикалық бюджеттiк
бағдарламасының 2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 53 788 мың теңге (елу үш миллион жетi жүз сексен сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" 2001 жылғы 12 маусымдағы Кодекстiң 425-бабы; "Қазақстан Республикасындағы көлiк туралы" Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 21 қыркүйектегi Заңының 5-бабы; "Автомобиль жолдары туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шiлдедегi Заңының 28-бабы; Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Ресей Федерациясы Үкiметi арасындағы Қазақстан-Ресей мемлекеттiк шекарасы арқылы өткiзу пункттерi туралы 1998 жылғы 23 желтоқсандағы келiсiм; "Қазақстан Республикасының аумағында автомобиль тасымалдарына бiрыңғай мемлекеттiк бақылау жүйесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 8 қыркүйектегi N 1358 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасындағы автомобильдік өткiзу бекеттерiнiң тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 3 желтоқсандағы N 1556 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының аумағы бойынша автокөлiк құралдарының жүрiп өтуiн реттейтiн кейбiр мәселелер" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 19 қаңтардағы N 62 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлiгi Көлiктiк бақылау комитетiнің кейбiр мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1999 жылғы 8 қыркүйектегi N 1334 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: көлiктiк бақылау бекеттерінде iрi көлемдi және ауыр салмақты көлiк құралдарының жүрiп өтуiне бақылау жасау арқылы автомобиль жолдарының бар желiсiнiң сақталуын қамтамасыз ету.
      5. Бағдарламаның мiндеттерi: жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргiзу, iшкi автомобиль жолдарында орналасқан 7 бекеттi мемлекеттік шекарадағы өткiзу пункттерiне көшiру және олардың тұрақты таразы жабдықтарын жаңғырту. <*>
      Ескерту. 5-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.07.25. N 749 қаулысымен .
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!    Бағдарламаны    !Іске !    Жауапты
!дар.!бағ.!ның (кіші  !(кіші бағдарламаны) !асыру!  орындаушылар
!ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !
!ма. !ла. !ның) атауы !     іс-шаралар     !зімі !
!ның !ма. !           !                    !     !
!коды!ның !           !                    !     !
!    !коды!           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3 !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
1  042      Жобалау-    Көлiктiк бақылау     Жыл   Қазақстан
            iздестiру   бекеттерiн көшiру    бойы  Республикасының
            жұмыстарын  жөнiндегi жұмыстарды       Көлік және
            жүргізу,    өткiзу бойынша             коммуникациялар
            көлiктік    жобалау-сметалық           министрлігі
            бақылау     құжаттаманың 14 жи.
            бекеттерiн  нағын дайындау;
            көшiру және 7 көлiктік бақылау
            жаңғырту    бекетiн көшiру және
                        тұрақты таразы жаб.
                        дықтарын жаңғырту
                        жөнiнде мемлекеттiк
                        сатып алу жұмыстарын
                        жүргiзу. <*>
------------------------------------------------------------------
      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.07.25. N 749 қаулысымен .
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтиже: жобалау-сметалық құжаттаманың 14 жинағын дайындау, жол төсемiн жайластыруды және тұрақты таразы жабдығын жаңғыртуды қоса алғанда, 7 көлiктiк бақылау бекетiн көшiру. Осы бағдарламаны iске асыру көлiктiк бақылау бекеттерiн тұрақты таразы жабдықтарымен қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi, көлiктiк бақылау бекеттерi қызметкерлерiнің функционалдық міндеттерiн орындау үшiн қолайлы жағдайларды жасайды, бақылау жасаудың сапасын жақсартады, ол Қазақстан Республикасының аумағы бойынша автокөлiк құралдарының жүрiп өтуi үшiн алынатын алымдардан республикалық бюджетке түсетiн қаражаттың көбеюiне әкеледi. <*>
      Ескерту. 7-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.07.25. N 749 қаулысымен .

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 230-қосымша  

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

044 "Радиожиiлiк спектрi мен радиоэлектрондық құралдардың
мониторингi жүйесiн құру" республикалық бюджеттiк
бағдарламасының 2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 254 809 мың теңге (екi жүз елу төрт миллион сегiз жүз тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Байланыс туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылдың 18 мамырдағы Заңының 5-бабы ; "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылдың 17 сәуiрдегi Заңының 9-бабының 5 және 25-тармақтары; "Қазақстан Республикасының Ақпараттық қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудiң 2000-2003 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 14 наурыздағы N 359 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының аумағында радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиiлiктi құрылғыларды сатып алудың (сатудың), тiркеудiң, жобалаудың, салудың (орнатудың), пайдаланудың және шетелден әкелудiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 6 қазандағы N 1293 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының көлiк-коммуникация кешенiнiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 3 қарашадағы N 1665 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс iстейтiн радиосәуле шығарушы құралдардың деректерiн есепке алудың бiрыңғай жүйесiн құру бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 26 қаңтардағы N 114 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасында техникалық радиобақылау жүйесiн құру: радиожиілік спектрiн пайдалануды толыққанды реттеудi қамтамасыз етуге, жұмыс iстейтiн радиоэлектрондық құралдарды қадағалауға, радиобөгет көздерiн табуға, радиоэлектрондық құралдардың жарияланған параметрлерiнiң нақтыға сәйкестiгiн тeкcepуге; заңсыз жұмыс iстейтiн радиоэлектрондық құралдардың едәуiр санын табу нәтижесiнде радиожиiлiк спектрiн пайдаланғаны үшiн мемлекеттiк бюджетке түсiмдi ұлғайтуға; басқарудың түрлi деңгейлерi арасында ақпаратпен жедел алмасу үшiн деректер қорын құруға; радиобөгет көздерiн торуылдау процесiн автоматтандыруға; мемлекеттiк ақпараттық ресурстарды қорғау жөнiнде тиiмдi шаралар қабылдауға мүмкiндiк бередi.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрлiгiнiң байланыс және ақпараттандыру жөнiндегi аумақтық органдары үшiн қажеттi радиобақылау жабдықтарын сатып алу, техникалық радиобақылаудың тұрақты пункттерi мен жылжымалы станцияларын құру және жабдықтау, дерекқорлар мен цифрлық картаны жасау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!    Бағдарламаны    !Іске !    Жауапты
!дар.!бағ.!ның (кіші  !(кіші бағдарламаны) !асыру!  орындаушылар
!ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !
!ма. !ла. !ның) атауы !     іс-шаралар     !зімі !
!ның !ма. !           !                    !     !
!коды!ның !           !                    !     !
!    !коды!           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3 !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
1  044      Радиожиiлiк  Сатып алу:           Жыл  Қазақстан
            спектрi мен  - техникалық радио.  бойы Республикасының
            радио элект. бақылаудың жылжымалы      Көлік және
            рондық құ.   станциясы - 2 дана;       коммуникациялар
            ралдардың    - тұрақты радиоба.        министрлігі
            мониторингi  қылау пунктi үшiн
            жүйесін құру жабдықтар - 1 жиын.
                         тық;
                         - цифрлық карта -
                         1 дана;
                         Құру:
                         - республикалық
                         деректер қорын - 1
                         дана;
                         - аумақтық деректер
                         қорларын - 18 дана
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
      Сандық көрсеткiштерi:
      техникалық радиобақылаудың 1 жылжымалы станциясы (РБЖСТ) соның iшiнде:
      арнайы қайта жабдықталған автомобиль, ұтқыр торуылдауыш, техникалық талдау посты, дербес компьютер, антенна-фидерлiк құрылғы;
      тұрақты радиобақылау пунктi (ТРБП) үшiн, соның iшiнде: тұрақты торуылдауыш; техникалық талдау посты; дербес компьютер; антенна-фидерлiк құрылғы; мачталық құрылғылар; спектр талдауыш.
      цифрлық карта - 1 дана;
      Құру:
      республикалық дерекқор - 1 дана;
      аумақтық дерекқор - 18 дана.
      Сапалық көрсеткiштер: мемлекеттiң қауiпсiздiгiне қатердi азайту; заңсыз жұмыс iстейтiн радиоэлектронды құралдар мен радиожиіліктi пайдаланушыларды анықтау; радиоэлектронды құралдар мен жоғары жиiлiктi құрылғыларды пайдаланушылардың кедергiлер мен электрмагниттiк сыйысушылыққа шағымдары бойынша жұмыстардың нәтижелілігін арттыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 231-қосымша  

      ЕСКЕРТУ. 231-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

052 "Батыс Қазақстанның автомобиль жолдарын қайта жаңарту"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының 2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 7739131 мың теңге (жетi миллиард жетi жүз отыз тоғыз миллион бiр жүз отыз бiр мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Жапония Үкiметiнiң арасындағы Батыс Қазақстанның жол желiсiн қайта құру жобасын жүзеге асыру үшiн Қазақстан Республикасының Үкiметiне Жапония Халықаралық Ынтымақтастық Банкiнiң заем беру ниетi туралы ноталар алмасу нысанындағы келiсiмдi бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 30 наурыздағы N 168 Заңы ; "Жапония Халықаралық Ынтымақтастық Банкi мен Қазақстан Республикасының Үкiметi арасындағы Батыс Қазақстанның жол желiсiн қайта құру жобасы бойынша заем туралы келiсiмдi бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 30 наурыздағы N 169 Заңы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: Республикалық бюджет қаражаты, соның iшiнде үкiметтің сыртқы заем қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Батыс Қазақстандағы жол көлiгi негiзгi жүйесiнің тиiмдiлiгiн және сенiмдiлiгiн арттыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Батыс Қазақстан автожолдарының аса маңызды учаскелерiн қайта жаңарту және техникалық көмек көрсету арқасында ағымдағы техникалық қызмет көрсету деңгейiн көтеру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!    Бағдарламаны    !Іске !    Жауапты
!дар.!бағ.!ның (кіші  !(кіші бағдарламаны) !асыру!  орындаушылар
!ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !
!ма. !ла. !ның) атауы !     іс-шаралар     !зімі !
!ның !ма. !           !                    !     !
!коды!ның !           !                    !     !
!    !коды!           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3 !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
1 052       Батыс Қазақ.
            станның ав.
            томобиль
            жолын қайта
            жаңарту

        080 Сыртқы      Құрылыс қадағалау;   Жыл   Қазақстан
            заемдар     Мердiгермен өзара    бойы  Республикасының
            есебiнен    шарт және егжей-           Көлік және
            жобаны      тегжей жобаға              коммуникациялар
            iске асыру  сәйкес Батыс Қазақ.        министрлігі
                        станның автожолдарын
                        қайта жаңарту.

2 052   081 Iшкi көз.   Жолдарды қайта жөн.   Жыл  Қазақстан
            дердің есе. деуге байланысты са.  бойы Республикасының
            бiнен жо.   лықтарды төлеу;            Көлік және
            баны іске   құрылысты қадағалау.       коммуникациялар
            асыру       ға байланысты              министрлігі
                        салықтарды төлеу;
                        банк төлемдерін
                        жүргізгені үшін
                        банкке комиссия;
                        келісім-шарт шарттарына
                        сәйкес техникалық
                        аудармашылардың қыз.
                        меттер көрсетуіне
                        ақы төлеу; жер
                        бөліп беру, үй-жайды
                        жалға алу.
                        Деталдық жоба мен
                        мердігерлермен келісім-
                        шарттарға сәйкес
                        Батыс Қазақстанның
                        автожолдарын қайта
                        жаңарту.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Батыс Қазақстан автожолдары желiсiнiң сапалы жай-күйiн жақсарту, отандық жол-құрылыс, жобалау және консультациялық ұйымдардың жұмысты ұйымдастырудың озық әлемдiк тәжiрибесiн игеруi.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 232-қосымша  

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

054 "Республикалық маңызы бар автожолдарды ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру" республикалық бюджеттiк
бағдарламасының 2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2 233 429 мың теңге (екi миллиард екi жүз отыз үш миллион төрт жүз жиырма тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Автомобиль жолдары туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шілдедегi Заңының 17-бабы ; "Қазақстан Республикасының автожол саласын дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2001 жылғы 28 қарашадағы N 730 Жарлығы ; "Жол саласының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 14 қазандағы N 1527 қаулысы ; "Қазақстан Республикасындағы жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарын пайдалану кезiнде орындалатын жұмыстарға ақша қаражатын жұмсау нормалары" атты Көлік және коммуникациялар министрлiгiнiң 1995 жылғы 13 желтоқсандағы N 245 бұйрығы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: республикалық маңызы бар автожолдар бойынша көлiк құралдарының қауiпсiз және үздiксiз жүруiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында пайдаланушылық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды жүргiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!    Бағдарламаны    !Іске !    Жауапты
!дар.!бағ.!ның (кіші  !(кіші бағдарламаны) !асыру!  орындаушылар
!ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !
!ма. !ла. !ның) атауы !     іс-шаралар     !зімі !
!ның !ма. !           !                    !     !
!коды!ның !           !                    !     !
!    !коды!           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3 !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
1  054      "Республи.   1. Республикалық     Жыл  Қазақстан
            калық маңызы маңызы бар автомо.   бойы Республикасының
            бар автожол. биль жолдарын ұстау       Көлік және
            дарды ағым.  жөнiнде жұмыстар          коммуникациялар
            дағы жөндеу, жүргiзу, қысқыны          министрлігі
            ұстау, кө.   қоса алғанда - 23046
            галдандыру"  км. <*>

                         2. Республикалық
                         маңызы бар автожол.
                         дар бойынша ақаулық
                         ведомостарға сәйкес
                         ағымдағы жөндеу
                         жөніндегі жұмыстарды
                         (шұңқырларды жөндеу
                         - 808 км, жол отыру.
                         ларын, шұңқыршаларын,
                         жолтабандарды жою,
                         жол жағдайлары - 590
                         км, көгалдандыру -
                         210 км.) жүргізу
------------------------------------------------------------------
      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.07.25. N 749 қаулысымен .
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Республикалық маңызы бар автожолдар бойынша ақаулық ведомостарға сәйкес ағымдағы жөндеулер жөнiндегi жұмыстарды (шұңқырларды жөндеу - 808 км, жол отыруларын, шұңқыршаларын, жолтабандарды жою, жол жағдайлары - 590 км, көгалдандыру - 210 км.) жүргiзу. Қазақстан Республикасының аумағы бойынша республикалық маңызы бар автомобиль жолдары желiсi бойынша жол қозғалысы қатысушыларының қауiпсiз, авариясыз және үзiлiссiз жүруiн қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 233-қосымша  

      Ескерту. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.05.23. N 487 қаулысымен .
      Ескерту. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.11.20. N 1159 қаулысымен .

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

060 "Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын қайта
жаңарту жөнiнде жобалық-iздестiру жұмыстарын жүргiзу"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 251 000 мың теңге (екi жүз елу бiр миллион теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Автомобиль жолдары туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шiлдедегi Заңының 17-бабы ; "Қазақстан Республикасының автожол саласын дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2001 жылғы 28 қарашадағы N 730 Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: Республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: республикалық маңыздағы автожолдарды қайта жаңарту жөнiндегi жобалық-сметалық құжаттамамен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын қайта жаңарту жөнінде жобалық-iздестiру жұмыстарын жүргiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!    Бағдарламаны    !Іске !    Жауапты
!дар.!бағ.!ның (кіші  !(кіші бағдарламаны) !асыру!  орындаушылар
!ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !
!ма. !ла. !ның) атауы !     іс-шаралар     !зімі !
!ның !ма. !           !                    !     !
!коды!ның !           !                    !     !
!    !коды!           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3 !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
1  060      Республика.
            лық маңызы
            бар автомо.
            биль жолда.
            рын қайта
            жаңарту жө.
            нінде жоба.
            лық-iздес.
            тiру жұмыс.
            тарын жүр.
            гiзу

        033 "Омбы-Пав.  Конкурсты өткiзу және Жыл  Қазақстан
            лодар-Май.  қорытындылары туралы  бойы Республикасының
            қапшағай"   хабарландыру. Геоло.       Көлік және
            автожолын   гиялық және геоде.         коммуникациялар
            қайта жа.   зиялық iздестiру,          министрлігі
            ңарту жө.   автожолды аспаптық
            нiнде жоба  тексеру, жобалық-
            дайындау    сметалық құжаттама.
                        ларды әзірлеу - 137,4 км,
                        оның iшiнде Қашыр кентiнің
                        айналма жолына мемлекеттiк
                        сараптама жүргiзу. <*>
                        Автожолды қайта жаңартудың
                        техникалық-экономикалық
                        негiздемесінiң жобасы мен
                        мемлекеттік және экологиялық
                        сараптамасының қорытындысын
                        дайындау. <*>

2      036  "Ақтау-     Конкурсты өткiзу және
            Атырау"     қорытындылары туралы
            автожолын   хабарландыру. Геологи.
            қайта       ялық және геодезиялық
            жаңарту     iздестiру, автожолды
            жөнiнде     аспаптық тексеру,
            жоба        жобалық-сметалық
            дайындау    құжаттамаларды әзiрлеу
                        - 674 км, мемлекеттiк
                        және экологиялық
                        сараптама жүргiзу.
                        Атырау - Ақтау автожолын
                        қайта жаңарту бойынша
                        жобалау-сметалық құжат-
                        таманы орыс тiлiнен
                        ағылшын тiлiне аудару
                        жөнiндегi жұмыстарды
                        жүргізу. <*>

3      037  "Қызылорда- Конкурсты өткiзу және
            Жезқазған"- қорытындылары туралы
            Павлодар-   хабарландыру. Геологи.
            Успенка-    ялық және геодезиялық
            Ресей Феде. iздестiру, автожолды
            рациясының  аспаптық тексеру,
            шекарасы"   жобалық-сметалық
            автожолын   құжаттамаларды әзiрлеу
            қайта жаңар.- 132,7 км, оның ішінде
            ту жобасын  Розовка кентінің айналма
            дайындау    жолына мемлекеттiк
                        сараптама жүргiзу. <*>
 

            4      038  "Бейнеу-    Конкурсты өткiзу және
            Ақжігіт-    қорытындылары туралы
            Өзбекстан   хабарландыру. Геологи.
            шекарасы"   ялық және геодезиялық
            автожолын   iздестiру, автожолды
            қайта       аспаптық тексеру,
            жаңарту     жобалық-сметалық
            жөнінде     құжаттамаларды әзiрлеу
            жоба        - 84 км, мемлекеттiк
            дайындау    сараптама жүргiзу.

5      040  Қиғаш өзенi Конкурсты өткізу және
            арқылы      қорытындылары туралы
            өтетін      хабарландыру. Геология.
            көпiр құры. лық және геодезиялық
            лысының     iздестiру, автожолды
            жобасын     аспаптық тексеру,
            дайындау    жобалық-сметалық
                        құжаттамаларды әзiрлеу
                        - 1/390 дана/қ.м.,
                        мемлекеттік сараптама
                        жүргізу.

045  "2003 жылғы     "Казахстанская        Жыл   Қазақстан
      конкурстардың   правда"               бойы  Республикасының
      хабарландыру.   республикалық               Көлiк және
      ларына және     газетi" ААҚ-тың             коммуникациялар
      2004 жылғы      конкурстық                  министрлiгi
      объектiлер      құжаттаманың
      бойынша         таралымын
      конкурстық      көбейту және
      құжаттаманың    автожол саласы
      таралымын       бойынша тендерлер
      көбейтуге ақы   өткiзу туралы
      төлеу"          хабарландыру
                      жариялау жөніндегі
                      қызметтер көрсетуіне
                      ақы төлеу. <*>

046   Астана -        Геологиялық және      Жыл   Қазақстан
      Қостанай -      геодезиялық           бойы  Республикасының
      Челябинск -     iздестiрулер,               Көлiк және
      автожолын       автожолды аспаптық          коммуникациялар
      қайта жаңарту   тексеру;                    министрлiгi
      жобасын және    "Астана - Қостанай
      техникалық-     -Челябинск" - 851 км
      экономикалық    автожолына арналған
      негiздемесін    жобалық-сметалық
      дайындау        құжаттаманы және
                      техникалық-
                      экономикалық
                      негiздеменi әзiрлеу,
                      мемлекеттік және
                      экологиялық сараптама
                      жүргізу. <*>
------------------------------------------------------------------
      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.07.25. N 749 қаулысымен .
      7. Бюджеттік бағдарламаны iске асырудан күтiлетiн нәтижелер: Республикалық маңызы бар "Омбы-Павлодар-Майқапшағай", "Қызылорда - Жезқазған - Павлодар - Успенка - Ресей Федерациясының шекарасы", "Бейнеу-Ақжiгiт-Өзбекстан шекарасы", "Ақтау-Атырау", "Астана - Қостанай - Челябинск", "Омбы - Павлодар - Майқапшағай" автожолы Қашыр кентiнің, "Павлодар - Успенка - Ресей Федерациясының шекарасы" автожолы Розовка кентiнің айналма жолы, "Атырау - Ақтау" автожолына мемлекеттiк және экологиялық сараптама жүргiзу  автожолдарды қалпына келтiру және салу жөніндегi белгіленген тәртiппен бекiтілген жобалық-сметалық құжаттамаларды алу және "Атырау - Ақтау" автожолын қайта жаңарту бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы орыс тiлiнен ағылшын тiлiне аудару жөнiндегi жұмыстарды жүргiзу, "Қиғаш" өзенi арқылы өтетiн көпiр құрылысының жобасын дайындау. Автомобиль жолдарын салу мен қайтадан жаңарту үшiн әзiрленген және бекiтiлген жобалық-сметалық құжаттаманың болуы: Өзбекстан-Қазақстан-Peceй, Қытай Халық Республикасымен, Ташкент-Шымкент-Орал-Самара, Екатеринбург-Астана-Алматы-Бiшкек, Астрахань-Атырау-Өзбекстан шекарасы және Түркiменстан халықаралық транзит дәлiздерінің учаскелерiн қаржыландыру және салу көлемi бойынша негiздеген есептi алуға мүмкiндік бередi, сондай-ақ Батыс Ciбipдің өнеркәсiптiк аймақтары, Шығыс Қазақстанның және Қытай Халық Республикасының аймақтар арасындағы қысқа байланысты қамтамасыз етеді, ол тиiсiнше көршi елдер арасында жүк айналымының өсуіне әсер етедi, автомобиль жолдарының техникалық жағдайын жақсартады. <*>
      Ескерту. 7-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.07.25. N 749 қаулысымен .

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 234-қосымша  

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

062 "Республикалық маңызы бар автожолдар мен көпiрлер
жай-күйінің диагностикасы және аспаптық зерттеу"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 35 000 мың теңге (отыз бес миллион теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының автожол саласын дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 28 қарашадағы N 730 Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының халықаралық және республикалық маңыздағы автожолдар желiсi бойынша көлік құралдарының үздіксiз және қауіпсiз қозғалысын қамтамасыз ету мақсатында алдағы жөндеу-құрылыс жұмыстарының көлемін анықтау үшін жолдар мен көпiрлер жай-күйiнің жылсайынғы диагностикасы және зерттеу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның міндеттері: автожол және көпiрлердің жай-күйiне зерттеу жүргiзу және де қорытынды түрiнде нәтижелерін ұсыну.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!    Бағдарламаны    !Іске !    Жауапты
!дар.!бағ.!ның (кіші  !(кіші бағдарламаны) !асыру!  орындаушылар
!ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !
!ма. !ла. !ның) атауы !     іс-шаралар     !зімі !
!ның !ма. !           !                    !     !
!коды!ның !           !                    !     !
!    !коды!           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3 !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
1 062       "Республи.   Шымкент-Тараз-Алматы Жыл  Қазақстан
            калық маңызы -Хоргоз, Самара-     бойы Республикасының
            бар автожол. Шымкент, Алматы-          Көлік және
            дар мен      Өскемен, Алматы-          коммуникациялар
            көпiрлер     Космостанция Алматы       министрлігі
            жай-күйiнің  және Алма-Арасан
            диагности.   шипажайына кiреберiс
            касы және    жолдарымен,
            аспаптық     Қызылорда-Павлодар-
            зерттеу"     Успенка-Ресей Феде.
                         рациясының шекарасы
                         автомобиль жолдары
                         бойынша автожолдар
                         мен көпiрлердi
                         аспаптық зерттеу
                         бойынша қызмет сатып
                         алу.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Автожол және көпiрлердiң жағдайын өз уақытында зерттеу нәтижесiнде автокөлiктiң үзіліссiз және авариясыз қозғалысы қамтамасыз етiледi, қозғалыстың қауіпсiздігi артады.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 235-қосымша  

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

063 "Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар
министрлiгiнiң функционалды мүлкін ұстау республикалық
бюджеттiк бағдарламасының 2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 21 186 мың теңге (жиырма бiр миллион жүз сексен алты мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасындағы көлiк туралы" Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 21 қыркүйектегi Заңының 5-бабы ; "Автомобиль жолдары туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шiлдедегi Заңының 28-бабы ; "Сауда мақсатында теңiзде жүзу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 17 қаңтардағы Заңының 4-бабы ; "Қазақстан Республикасының аумағы бойынша автокөлiк құралдарының жүрiп өтуiн реттейтiн кейбiр мәселелер" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 19 қаңтардағы N 62 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлiгi Көлiктiк бақылау комитетiнің кейбiр мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 8 қыркүйектегi N 1334 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: көлiктiк бақылау бекеттерінде бақылаудың тиiмдiлiгi мен сапасын арттыру және инспекторлық су кемелерiнiң үздiксiз жұмысын қамтамасыз ету.
      5. Бағдарламаның мiндеттерi: бақылау-өлшеу таразы жабдығын және инспекторлық су кемелерiн ұстау, қызмет көрсету және жөндеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!    Бағдарламаны    !Іске !    Жауапты
!дар.!бағ.!ның (кіші  !(кіші бағдарламаны) !асыру!  орындаушылар
!ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !
!ма. !ла. !ның) атауы !     іс-шаралар     !зімі !
!ның !ма. !           !                    !     !
!коды!ның !           !                    !     !
!    !коды!           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3 !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
1  063      Қазақстан    Бақылау-өлшеу тара. Жыл   Қазақстан
            Республикасы зы жабдығын (77     бойы  Республикасының
            Көлiк және   бiрлiк) және саны 26      Көлік және
            коммуника.   бірлік инспекторлық       коммуникациялар
            циялар мини. су кемелерiн оның         министрлігі
            стрлiгiнiң   ішінде (8 бірлік -        Көлiктік бақылау
            функционалды катер, 18 бірлік -        комитетiнiң
            мүлкін ұстау мотоқайық) ұстау,про.     аумақтық
                         филактикалық және         органдары
                         жөндеу жұмыстарын
                         жүргiзу:
                         - өзге де тауарларды
                         сатып алу (ЖЖМ-ды
                         қоса алғанда);
                         - таразы жабдығына,
                         инспекторлық су
                         кемелерiне профилак.
                         тикалық, жөндеу
                         жұмыстарын жүргiзу;
                         - кеме экипажының
                         еңбегiне ақы төлеу;
                         - жеке және заңды
                         тұлғалардың қызмет
                         көрсетулерi (оның
                         ішінде мүлiктiң
                         сақталуын қамтамасыз
                         ету бойынша). <*>
                         банктердің қызмет
                         көрсетулерiне ақы төлеу
                         (жеке тұлғалар көрсеткен
                         қызметтер үшiн шығыстарға
                         ақы төлеу сомасының
                         0,3 %-ы) <*>
------------------------------------------------------------------
      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.07.25. N 749 қаулысымен .
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiліп отырған нәтиже: Бақылау-өлшеу таразы жабдығын (77 бiрлiк) және саны 26 бiрлiк инспекторлық су кемесiн (оның iшiнде 8 бiрлiк - катер, 18 бiрлiк - мотоқайық) ұстау, профилактикалық және жөндеу жұмыстарын жүргiзу, бұл өз кезегiнде көлiк құралдарының рұқсат етiлген салмақтық параметрлерiн сақтауына тиiмдi және сапалы бақылау жасауға, көлiктiк және лицензиялық заңнаманы бұзуларды жедел анықтауға және жолын кесуге мүмкiндiк бередi. <*>
      Ескерту. 7-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.07.25. N 749 қаулысымен .

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 236-қосымша  

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

064 "Астана халықаралық әуежайы" PMK жарғылық
капиталын ұлғайту республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 241 650 мың теңге (екi жүз қырық миллион алты жүз елу мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2003 жылға республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; "Мемлекеттiк мекеме туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 19 маусымдағы N 2335 заң күшi бар Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Астана қаласының әуежайына техникалық қонуға әуе транзитi әлеуетiн арттыру.
      5. Бағдарламаның мақсаттары: әуе кемелерiне қызмет көрсету үшiн арнайы техникаларды, сондай-ақ "Астана халықаралық әуежайы" РМК үшiн транзиттiк әуе кемелерiн дәл қондыруды бақылауға арналған жабдықтарды сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!    Бағдарламаны    !Іске !    Жауапты
!дар.!бағ.!ның (кіші  !(кіші бағдарламаны) !асыру!  орындаушылар
!ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !
!ма. !ла. !ның) атауы !     іс-шаралар     !зімі !
!ның !ма. !           !                    !     !
!коды!ның !           !                    !     !
!    !коды!           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3 !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
1  064      "Астана ха.  "Астана халықаралық Ақпан Қазақстан
            лықаралық    әуежайы" РМК-ның          Республикасының
            әуежайы" РМК жарғылық капиталын        Көлік және
            жарғылық     мынадай жолдармен         коммуникациялар
            капиталын    өсiру:                    министрлігі
            ұлғайту      1. ӘК дәл қонуға
                         кiрудi бақылау үшiн
                         глиссадтық оттар
                         жүйесiн орнату - 8
                         бiрлiк;
                         а) жабдықтарды,
                         материалдарды
                         жеткiзу және жүйе.
                         лердi монтаждау;
                         б) құрылыс жұмыс.
                         тары;
                         в) PAPI жүйелерiне
                         жазда тексеру
                         жүргiзу.
                         2. Сатып алу:
                         а) тiркеп сүйрегiш
                         трактор T-800;
                         б) паллетердi тиеу
                         және түcipу үшiн
                         лифт;
                         в) C690 жербетi
                         қоректену көзi.
                         3. Перронды жөндеу
                         және кеңейту.
                         4. TKW-63 отын құйғышты
                         жеткiзу.
                         5. ЖЖМ жүйесiн қайта
                         жаңарту:
                         а) лабораториялық
                         жабдықтарды жеткiзу;
                         б) ЖЖМ жүйесiн қайта
                         жаңарту.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтиже: Астана қаласының әуежайында транзиттi жүк рейстерiн қабылдау үшiн қажеттi жабдықтармен қамтамасыз етуде лабораториялық, TKW-63 отын құйғыш жабдықтарды сатып алу жолымен "Астана халықаралық әуежайы" РМК-ның жарғылық капиталын өсiру; паллеттi тиеу және түсiру лифтiсiн, C690 жербетi қоректену көзiн, T-800 тiркеп сүйрегiш тракторын, ЖЖМ жүйесiн қайта жаңарту, жабдықтарды, материалдарды жеткiзудi және PAPI глиссад оттары жүйелерiн монтаждауды, РАРI глиссадтық оттар жүйесiн монтаждау бойынша жұмыстар жүргiзу - 8 бiрлiкте, перронды жөндеу және кеңейтудi, PAPI жүйелерiне жазда тексеру жүргiзудi сатып алу.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 237-қосымша  

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

068 "Қазақстан Республикасы теңiзшiсiнің паспортын дайындау"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының 2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 500 мың теңге (бec жүз мың теңге).
      2. Бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Сауда мақсатында теңiзде жүзу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 17 қаңтардағы Заңының N 284-II ( 4-баптың 3-тармағы); "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдарының құжаттарын техникалық қорғау туралы "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 15 маусымдағы N 757-46Қ қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының теңiзшiсi паспортын дайындауды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Ұлттық сауда флотының халықаралық кеме қатынасында толыққанды қатысуы үшiн қажеттi Қазақстан Республикасының теңiзшiсi паспортын дайындау (Теңiзшiнiң ұлттық жеке куәлiгi туралы 1958 жылғы Конвенцияға сәйкес).
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!    Бағдарламаны    !Іске !    Жауапты
!дар.!бағ.!ның (кіші  !(кіші бағдарламаны) !асыру!  орындаушылар
!ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !
!ма. !ла. !ның) атауы !     іс-шаралар     !зімі !
!ның !ма. !           !                    !     !
!коды!ның !           !                    !     !
!    !коды!           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3 !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
1  068      Қазақстан    ҚР ҰҚК Қазмаманкә.   Жыл  Қазақстан
            Республикасы сiпорын РМК-ға Қа.   бойы Республикасының
            теңiзшiсiнiң зақстан Республика.       Көлік және
            паспортын    сының теңiзшiсi           коммуникациялар
            дайындау     паспортының 200 да.       министрлігі
                         насын дайындау
                         бойынша қызметтердi
                         сатып алу.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Ұлттық сауда флотының әлемдiк сауда мақсатында жүзу саласында толыққанды қатысу, сондай-ақ халықаралық кеме қатынасы саласында Қазақстанның ролiн күшейту үшiн 200 дана теңiзшi паспортын дайындау.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 238-қосымша  

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

072 "Шульбa шлюзiнiң құрылысы" республикалық бюджеттiк
бағдарламасының 2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 550 000 мың теңге (бес жүз елу миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасындағы көлiк туралы" Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 21 қыркүйектегi Заңының 9-бабы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Ертiс өзенінде толассыз кеме қатынасын қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Шульбa шлюзi құрылысы.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!    Бағдарламаны    !Іске !    Жауапты
!дар.!бағ.!ның (кіші  !(кіші бағдарламаны) !асыру!  орындаушылар
!ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !
!ма. !ла. !ның) атауы !     іс-шаралар     !зімі !
!ның !ма. !           !                    !     !
!коды!ның !           !                    !     !
!    !коды!           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3 !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
   072      Шульба      Республикалық қазы.        Қазақстан
            шлюзiнің    налық Шығыс-Қазақстан      Республикасының
            құрылысы    су жолдары кәсiпорны       Көлік және
                        үшiн Шульба шлюзi          коммуникациялар
                        құрылысын аяқтаудың        министрлігі
                        техникалық-экономика.
                        лық көрсеткiштерi мен
                        жобалық-сметалық
                        құжаттамада көзделген
                        жұмыстар кешенiнің
                        орындалуы, соның
                        iшінде негізгi жұмыс
                        түpлepi:
                        Жер жұмыстары - 230,   Жыл
                        1 мың шаршы м;       бойында
                        бетонды жұмыстар:
                        темiр бетонды - 2800
                        шаршы м., арматура
                        - 73,9 т; гидротехни.
                        калық және электро.
                        техникалық жабдықтар.
                        ды сатып алу және
                        монтаждық-құрылыс
                        жұмыстары; 1 шлюздiң
                        камерасынан және
                        котлованнан су төкпе;
                        салынып жатқан
                        дирекцияның мәнi;
                        жобалау-сметалық
                        құжаттамаға сәйкес
                        басқа да жұмыстар
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес орындалатын жұмыстың көлемi - объектiнiң жалпы сметалық құнынан 63,3%.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 239-қосымша  

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

074 "Жүйелi iшкi авиатасымалдарды субсидиялау"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының 2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 300 000 мың теңге (үш жүз миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Азаматтық авиацияны мемлекеттiк реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 7-бабы ; "Қазақстан Республикасындағы көлiк туралы" Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 21 қыркүйектегi Заңының 9-бабы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының бас қаласы Астана қаласымен облыс орталықтары және облыстық деңгейдегi қалалардың арасында әуе байланысын қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: iшкi авиабағыттарды субсидиялау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!    Бағдарламаны    !Іске !    Жауапты
!дар.!бағ.!ның (кіші  !(кіші бағдарламаны) !асыру!  орындаушылар
!ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !
!ма. !ла. !ның) атауы !     іс-шаралар     !зімі !
!ның !ма. !           !                    !     !
!коды!ның !           !                    !     !
!    !коды!           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3 !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
1  074      Жүйелi iшкi Қазақстан Республи.   Жыл  Қазақстан
            авиатасы.   касының Үкiметi бе.   бойы Республикасының
            малдарды    кiтетiн ережелерге         Көлік және
            субсидиялау сәйкес iшкi авиа ба.       коммуникациялар
                        ғыттар бойынша тұрақ.      министрлігі
                        ты авиатасымалдарды
                        субсидиялау:
                        - Астана - Петропавл;
                        - Петропавл - Астана;
                        - Астана - Жезқазған;
                        - Жезқазған - Астана;
                        - Астана - Талдықорған;
                        - Талдықорған - Астана;
                        - Астана - Тараз;
                        - Тараз - Астана;
                        - Астана - Семей;
                        - Семей - Астана;
                        - Астана - Балқаш;
                        - Балқаш - Астана;
                        - Астана - Қостанай;
                        - Қостанай - Астана;
                        - Астана - Өскемен;
                        - Өскемен - Астана;
                        - Астана - Қызылорда;
                        - Қызылорда - Астана;
                        - Астана - Павлодар;
                        - Павлодар - Астана;
                        - Астана - Ақтау;
                        - Ақтау - Астана;
                        - Астана - Ақтөбе;
                        - Ақтөбе - Астана;
                        - Астана - Орал;
                        - Орал - Астана;
                        - Астана - Шымкент;
                        - Шымкент - Астана.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтиже: жалпы ұзақтығы 525 473 мың қкм iшкi бағыттарда тұрақты жолаушылар тасқынын және жеткіліктi табыстылық деңгейiн қамтамасыз ету, авиатасымалдарға тарифтiң құнын орташа есеппен 50% төмендету, жолаушылар тасқынын орташа есеппен 40% ұлғайту, жолаушылар санын 493 886 адамға жеткiзу.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 240-қосымша  

      ЕСКЕРТУ.240-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 20 қазандағы N 150з қаулысымен .

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

079 "Лицензиарлардың функцияларын орындау"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының 2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 25827 мың теңге (жиырма бес миллион сегiз жүз жиырма жетi мың теңге). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегi Заңының 9-бабы ; "Қазақстан Республикасындағы көлiк туралы" Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 21 қыркүйектегi Заңының 7-бабы ; "Қазақстан Республикасында жолаушылар мен жүктердi, қауiптi жүктердi автомобиль көлiгімен халықаралық тасымалдауды лицензиялаудың тәртiбi мен шарттары және бiлiктiлiк талаптары туралы ереже" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1996 жылғы 25 желтоқсандағы N 1621 қаулысы ; "Қазақстан Республикасында темiр жол көлiгiмен жолаушыларды және жүктердi, қауіптi жүктердi тасымалдауды лицензиялау туралы тәртiптi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 29 шілдедегi N 714 қаулысы ; "Қазақстан Республикасындағы теңiз және өзен көлiгiнде жолаушылар мен жүк, қауіптi жүктер тасымалын лицензиялаудың тәртiбi мен шарттары туралы Ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 27 мамырдағы N 885 қаулысы . <*>
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрлiгiнiң, көлiк-коммуникация кешенiнде лицензияланатын қызмет түрлерiн жүзеге асыру үшiн құқық беретiн лицензияларды беру бөлiгiндегi функцияларын орындауды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: лицензиялар мен өзге де рұқсат құжаттарын беру және лицензиаттардың лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiк талаптарын сақтауды бақылау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!    Бағдарламаны    !Іске !    Жауапты
!дар.!бағ.!ның (кіші  !(кіші бағдарламаны) !асыру!  орындаушылар
!ла. !дар.!бағдарлама.! іске асыру бойынша !мер. !
!ма. !ла. !ның) атауы !     іс-шаралар     !зімі !
!ның !ма. !           !                    !     !
!коды!ның !           !                    !     !
!    !коды!           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3 !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
1  079      Лицензиар.  Қатаң есептеме блан. жыл   Қазақстан
            лардың      кілерiн дайындау жө. бойы  Республикасының
            функцияла.  нiндегi қызметтердi        Көлiк және
            рын орындау сатып алу, оның            коммуникациялар
                        iшiнде есептiк және        министрлiгi
                        басқа да құжаттарды
                        399 700 данада <*>
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны iске асырудан күтiлетiн нәтижелер: көліктiк қызмет көрсету рыногының, әуе кемелерiнің ұшу қауiпсiздiгi және жиiлiгiн қалыпты жұмыс iстеуi үшiн жағдайды қамтамасыз ету. <*>

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 241-қосымша  

       ЕСКЕРТУ. 241-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

084 "Астана қаласындағы халықаралық әуежай құрылысының
жобасын iске асыру үшiн "Халықаралық Астана әуежайы"
РМК-ны несиелендiру" республикалық бюджеттiк
бағдарламасының 2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2156000 мың теңге (екi миллиард бiр жүз елу алты миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Экономикалық Ынтымақтастық Қоры арасындағы Астана қаласындағы әуежайды қайта жаңарту жобасы жөнiндегi заем туралы келiсiмдi бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 19 мамырдағы Заңы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары, оның iшiнде Үкiметтiң сыртқы заем қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Астана қаласындағы әуежайдың техникалық параметрлерiнiң халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкестiгiн қамтамасыз ету, жолаушыларға сапалы және қолайлы қызмет көрсету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Астана қаласында әуежайдың жолаушылар терминалын салу, әуежай инфрақұрылымын құру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!    Бағдарламаны    !Іске !    Жауапты
!дар.!бағ.!ның (кіші  !(кіші бағдарламаны) !асыру!  орындаушылар
!ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !
!ма. !ла. !ның) атауы !     іс-шаралар     !зімі !
!ның !ма. !           !                    !     !
!коды!ның !           !                    !     !
!    !коды!           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3 !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
1 084       Астана қала.
            сындағы ха.
            лықаралық
            әуежай құры.
            лысының жо.
            басын iске
            асыру үшін  Мердiгермен жасасқан  Жыл  Қазақстан
            "Халықара.  келiсім-шартқа сәйкес бойы Республикасының
            лық Астана  (келiсiм-шарт құны         Көлік және
            әуежайы"    көлемiнің 20%-ы)           коммуникациялар
            РМК-ны не.  Астана қаласындағы         министрлігі
            сиелендіру  әуежайды және оған
                        жапсарлас құрылыстарды
       080  Жобаны      қайта жаңарту жөнiн.
            сыртқы      дегi құрылыс жұмыс.
            заемдардың  тарын жүргізу
            есебiнен
            iске асыру
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: Орындалған жұмыстардың сапасы СНиП және ИКАО (Халықаралық азаматтық авиация ұйымы) нормаларына сәйкес анықталады. Халықаралық және iшкi рейстердiң санын ұлғайту, ұшу қауіпсiздігін арттыру, халықаралық тәжiрибе мен технологияларды жергiлiктi мердiгерлiк, жобалау және консультациялық ұйымдарға беру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 242-қосымша  

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

"Байқоңыр" кешенiнiң жалға алынған мүлiктерiн теңгерiм
ұстаушы - мемлекеттік мекеменiң материалдық-техникалық
базасын дамыту" 207 республикалық бюджеттiк
бағдарламасының 2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 8 721 мың теңге (сегіз миллион жетi жүз жиырма бiр мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: Қазақ CCP-i Президентiнiң "Одақтық бағыныстағы мемлекеттік кәсіпорындар мен ұйымдардың Қазақ ССР-i Yкiметiнiң қарамағына көшуi туралы" 1991 жылғы 31 тамыздағы N 410 Жарлығы; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнің 1991 жылғы 28 қарашадағы N 742 "Бұрын одақтық бағыныста болған мемлекеттiк кәсiпорындар мен ұйымдарды Қазақ ССР-нiң мемлекеттік басқару құрамына қабылдау мәселелерi қаулысы; "Байқоңыр" ғарыш айлағын пайдаланудың негізгі принциптерi мен шарттары туралы Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы 1994 жылғы 28 наурыздағы Келiсiм; Қазақстан Республикасы Үкіметi мен Ресей Федерациясы Үкіметінің арасындағы "Байқоңыр" кешенiн 1994 жылғы 10 желтоқсандағы жалға алу Шарты; Қазақстан Республикасының "Бухгалтерлiк есеп және қаржылық есеп беру туралы" 1995 жылғы 26 желтоқсандағы N 2732 Заңы , Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Заңды тұлғаларға бекiтiлмеген мемлекеттiк мүлiктi бекiту жөнiндегi шаралар туралы" 2000 жылғы 13 қаңтардағы N 61 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Ресей Федерациясы Үкiметi жалға алған "Байқоңыр" кешенi мүлiктерiн баланс ұстаушы - мемлекеттiк мекемелердiң материалдық-техникалық базасын құру және дамыту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жалға алынған "Байқоңыр" кешенi мүлiктерiн баланс ұстаушы - мемлекеттiк мекемелердiң қызмет жасауы үшiн жабдықтар алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!    Бағдарламаны    !Іске !    Жауапты
!дар.!бағ.!ның (кіші  !(кіші бағдарламаны) !асыру!  орындаушылар
!ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру бойынша  !мер. !
!ма. !ла. !ның) атауы !      шаралар       !зімі !
!ның !ма. !           !                    !     !
!коды!ның !           !                    !     !
!    !коды!           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3 !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
1  207      "Байқоңыр"  1 - жеңіл автомобиль, Жыл   Қазақстан
            кешенiнің   1 - шағын автобус,   бойына Республикасы
            жалға алын. басшы кабинетi үшiн         Көлік және
            ған мүлiк.  2 жиынтық - жиhаз,          коммуникациялар
            терiн ба.   15 дана компьютер,          министрлігінің
            ланс ұстау. 15 дана принтер;            Аэроғарыш
            шы мемле.   сканер 3 бiрлiк,            комитеті
            кеттiк ме.  1 бухгалтерлiк есеп
            кеменің     үшін мәлiметтер қорын
            материалдық құру және жүргізу
            -техникалық бағдарламасымен қам.
            базасын     тамасыз ету (желiлiк
            дамыту.     нұсқа), локалды желiнi
                        монтаждау, шағын АТС
                        (монтаждау және
                        қалпына келтiру),
                        кондиционер 5 бiрлiк,
                        сейф 3 бiрлiк,
                        компьютер столы 13
                        бірлік, шкаф 10
                        бiрлiк, столдар 13
                        бірлік, орындық және
                        кресло 13 дана.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: жалға алынған "Байқоңыр" кешенi мүлiктерiн баланс ұстаушы - мемлекеттiк мекемелердiң қызмет iстеуi үшiн материалды-техникалық жағдай жасау.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 243-қосымша  

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

301 "Алтынсарин-Хромтау" темiр жол желiсiн республикалық
деңгейде салу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 7 539 460 мың теңге (жетi миллиард бес жүз отыз тоғыз миллион төрт жүз алпыс мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзi: "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi Даму стратегиясын одан әрi iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 28 наурыздағы N 827 Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ұлттық тұйық темiр жол желісiн құру арқылы Қазақстан Республикасының көлiктiк егемендiгiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Алтынсарин-Хромтау" темiр жол желiсiн салуды аяқтау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!    Бағдарламаны    !Іске !    Жауапты
!дар.!бағ.!ның атауы  !     іске асыру     !асыру!   орындаушы
!лама!дар.!           !жөніндегі іс-шаралар!мер. !
!коды!лама!           !                    !зімі !
!    !коды!           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3 !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
1 301       "Алтынсарин- Жобалау-iздестiру    Жыл  Қазақстан
            Хромтау"     жұмыстарын жүргізу,  бойы Республикасының
            темiр жол    технологиялық сүйе.       Көлік және
            желiсiн салу мелдеу, авторлық          коммуникациялар
                         қадағалау.                министрлігі
                         Сонымен қатар жоба-
                         сметалық құжаттама.
                         ларға сәйкес жаңа
                         темiр жол желiсiн
                         салуды жалғастыру:
                         жаңа темiр жол
                         желiсi;
                         сыртқы қуат жабдық.
                         тау, тұрғын үй-аза.
                         маттық объектілерін
                         салу;
                         жер жұмыстары -
                         7280 мың. м3;
                         көпiр және құбыр
                         құрылғысы - 128 дана.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргiзу, технологиялық сүйемелдеу, авторлық қадағалау. Сонымен қатар жоба-сметалық құжаттамаларға сәйкес жаңа темiр жол желiсiн салуды жалғастыру: жаңа темiр жол желiсi; сыртқы қуат жабдықтау, тұрғын үй-азаматтық объектiлерiн салу; жер жұмыстары - 7280 мың. м3; көпiр және құбыр құрылғысы - 128 дана.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 244-қосымша  

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

303 "Астана қаласында мемлекеттiк органдар үшiн серверлiк
орталық ғимаратын салу" республикалық бюджеттiк
бағдарламасының 2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 215 936 мың теңге (екi жүз он бес миллион тоғыз жүз отыз алты мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 16 наурыздағы N 573 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы; "Қазақстан Республикасында бiрыңғай ақпараттық кеңiстiктi дамыту және "Ұлттық ақпараттық технологиялар" жабық акционерлiк қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 4 сәуiрдегi N 492 қаулысы ; "Мемлекеттiк органдарды ақпараттандыру мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 5 қазандағы N 1501 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк органдардың серверлерiн орталықтандыру, Қазақстан Республикасы мемлекеттiк органдарының ақпараттық-телекоммуникациялық жүйелерiндегi сенiмдiлiктi және ақпараттық қауiпсiздіктi қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның міндеттерi: мемлекеттiк органдар үшiн сервер орталығының ғимаратын салу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнінде іс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!    Бағдарламаны    !Іске !    Жауапты
!дар.!бағ.!ның (кіші  !(кіші бағдарламаны) !асыру!  орындаушылар
!ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !
!ма. !ла. !ның) атауы !      іс-шаралар    !зімі !
!ның !ма. !           !                    !     !
!коды!ның !           !                    !     !
!    !коды!           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3 !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
1  303      Астана қа.  Жобалау-сметалық     Жыл   Қазақстан
            ласында     құжаттамаға сәйкес   бойы  Республикасының
            мемлекеттiк ғимарат  құрылысын         Көлік және
            органдар    салу - 1 объект            коммуникациялар
            үшiн cepвep                            министрлігі
            орталығының
            ғимаратын
            салу
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Сапалық көрсеткiштерi: жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес ғимарат құрылысын салу.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 245-қосымша  

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

403 "Семей қаласында Ертiс өзенi астымен өтетiн
коммуникациялық тоннельдің құрылысын аяқтау үшiн Шығыс
Қазақстан облыстық бюджетiне берiлетiн мақсатты
инвестициялық трансферттер" республикалық бюджеттiк
бағдарламасының 2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 193 200 мың теңге (жүз тоқсан үш миллион екi жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасы мен Жапонияның Халықаралық Экономикалық Ынтымақтастық қорының арасындағы заем туралы (Ертiс өзенi арқылы өтетiн көпiр құрылысының жобасы жөнiнде) келiсiмдi бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 12 мамырдағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Ертiс өзенi арқылы өтетiн көпiр құрылысы жобасын iске асыру туралы" 1997 жылғы 4 тамыздағы N 1212 қаулысы ; Қазақстан Республикасының "2000-2002 жылдарға Қазақстан Республикасының мемлекеттiк инвестициялар бағдарламасын бекiту туралы" 2000 жылғы 30 желтоқсандағы N 1963 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Ертiс өзенiнiң астындағы коммуникациялық тоннель құрылысын аяқтау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Ертiс өзенiнiң астындағы коммуникациялық тоннель құрылысын аяқтауға арналған құрылыс жұмыстарын қаржыландыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!    Бағдарламаны    !Іске !    Жауапты
!дар.!бағ.!ның (кіші  !(кіші бағдарламаны) !асыру!  орындаушылар
!ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !
!ма. !ла. !ның) атауы !      іс-шаралар    !зімі !
!ның !ма. !           !                    !     !
!коды!ның !           !                    !     !
!    !коды!           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3 !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
1  403      Семей қала. Белгiленген тәртiппен Жыл  Қазақстан
            сында Ертiс жобалау-сметалық      бойы Республикасының
            өзенi асты. құжаттамасының бекі.       Көлік және
            мен өтетiн  тілуiне сәйкес Семей       коммуникациялар
            коммуника.  қаласында Ертiс өзе.       министрлігі
            циялық тон. нiнiң астынан комму.
            нельдің құ. никациялық тоннель
            рылысын     құрылысын аяқтау үшін
            аяқтау үшін Шығыс Қазақстан об.
            Шығыс Қа.   лыстық бюджетiне мақ.
            зақстан об. сатты инвестициялық
            лыстық бюд. трансферттердi аудару
            жетiне бе.
            рiлетiн
            мақсатты
            инвестиция.
            лық транс.
            ферттер
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтиже: Ертiс өзенiнiң астындағы коммуникациялық тоннель құрылысын аяқтау.

      Ескерту:
      *) Республикалық бюджеттен трансферттердi игеру шеңберiнде күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын iске асыру жөніндегi iс-шаралар, сандық және сапалық көрсеткiштер тiзбесi тиiстi жергілiктi бюджеттік бағдарламада көрiнiс табады.

      Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына     
245-1-қосымша       

      ЕСКЕРТУ. Жаңа 245-1 қосымшамен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуникациялар министрлігі
_____________________________________
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

404 "Атырау қаласында Жайық өзенi арқылы өтетiн көпiр өткелiнің құрылысына үшiн Атырау облыстық бюджетiне
бөлiнген мақсатты инвестициялық трансферттер"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 300 000 мың теңге (үш жүз миллион теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізi: Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Заңы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Атырау қаласындағы Орал өзенi арқылы өтетiн көпiр өткелiнiң құрылысы.
      5. Бағдарламаның міндеттерi: Атырау қаласындағы Орал өзенi арқылы өтетiн көпiр өткелiнiң құрылысына арналған құрылыс жұмыстарын қаржыландыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары:
-------------------------------------------------------------------
N|Бағдар.|Кіші |Бағдарла.|  Бағдарламаны (кіші | Іске |  Жауапты
|ламаның|бағ. | маның   |    бағдарламаны)    |асыру |орындаушылар
| коды  |дар. | (кіші   | іске асыру жөніндегі|мерзі.|
|       |лама.|бағдарла.|     іс-шаралар      |  мі  |
|       |ның  | маның)  |                     |      |
|       |коды | атауы   |                     |      |
-------------------------------------------------------------------
1|   2   |  3  |    4    |          5          |  6   |     7
-------------------------------------------------------------------
1   404         Атырау    Белгіленген тәртiппен  жыл   Қазақстан
                қаласында бекiтiлген жобалық-   iшiнде Республика.
                Жайық     сметалық құжаттамаға         сының Көлiк
                өзенi     сәйкес Атырау қаласын.       және комму.
                арқылы    дағы Орал өзенi арқылы       никациялар
                өтетiн    өтетiн көпiр өткелінің       министрлiгi
                көпiр     құрылысына арналған
                өткелiнің Атырау облысының
                құрылысы. бюджетiне мақсатты
                на үшін   инвестициялық
                Атырау    трансферттердi аудару
                облыстық
                бюджетiне
                бөлiнген
                мақсатты
                инвести.
                циялық
                транс.
                ферттер
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны iске асырудан күтiлетiн нәтижелер: Атырау қаласындағы Орал өзенi арқылы өтетiн көпiр өткелiнiң құрылысын қаржыландыруды қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 246-қосымша  

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

500 "Мемлекеттік органдардың ақпараттық инфрақұрылымын
қамтамасыз ету" республикалық бюджеттiк бағдарламаның
2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 7 811 мың теңге (жетi миллион сегiз жүз он бiр мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасы Президенттi 2001 жылғы 16 наурыздағы N 573 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы; Қазақстан Республикасы Yкiметінің "Қазақстан Республикасында бiрыңғай ақпараттық кеңiстiктi дамыту және "Ұлттық ақпараттық технологиялар" жабық акционерлік қоғамын құру туралы" 2000 жылғы 4 сәуiрдегi N 492 ; Қазақстан Республикасы Үкіметiнiң мемлекеттiк органдарды ақпараттандыру мәселелерi туралы" 2000 жылғы 5 қазандағы N 1501 ; Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың 2001-2003 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегі Iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" 2001 жылғы 21 мамырдағы N 674 қаулылары.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Республиканың ақпараттық-телекоммуникациялық ресурстарының мемлекеттік тiркелiмiнiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның міндеттерi: мемлекеттiк органдардың ақпараттық-телекоммуникациялық ресурстарының мемлекеттiк тiркелiмiн қамтамасыз ету және "КZ" Интернет сегментiне қызмет көрсету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша іс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!    Бағдарламаны    !Іске !    Жауапты
!дар.!бағ.!ның (кіші  !(кіші бағдарламаны) !асыру!  орындаушылар
!ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру бойынша  !мер. !
!ма. !ла. !ның) атауы !      іс-шаралар    !зімі !
!ның !ма. !           !                    !     !
!коды!ның !           !                    !     !
!    !коды!           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3 !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
1  500      Мемлекеттiк  1. Мемлекеттiк ор.  Жыл   Қазақстан
            органдардың  гандардың ақпарат.  бойы  Республикасының
            ақпараттық   тық-телекоммуника.        Көлік және
            инфрақұрылы. циялық ресурстарының      коммуникациялар
            мын қамтама. мемлекеттiк тiркелi.      министрлiгi
            сыз ету      мiн қамтамасыз ету
                         - 588 адам/күн
                         2. Мемлекеттiк ор.
                         гандардың ресми
                         электрондық мекен-
                         жайларының анықта.
                         малығы мен сайтын
                         қамтамасыз ету - 80
                         (адам/күн)
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны iске асырудан күтiлетiн нәтижелер: Сапалық көрсеткiштер Мемлекеттiк органдардың қазiргi бар интеграцияланған жүйелерiн бiрыңғай ақпараттық ортаға бiрiктiру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 247-қосымша  

      ЕСКЕРТУ.247-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 20 қазандағы N 150з қаулысымен .

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

N 501 "Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар
министрлiгiнiң ақпараттық жүйелерiн қамтамасыз ету"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының 2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 34778 мың теңге (отыз төрт миллион жетi жүз жетпіс сегiз мың теңге). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк аппараттың жұмысын жақсарту, төрешілдікке қарсы күрес және құжат айналымын қысқарту жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 31 шілдедегi N 427 Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрлiгi мен оның аумақтық органдарының ақпараттық жүйелерінің үзiлiссiз қызмет етуiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Министрлiктiң және оның аумақтық органдарының локалды-есептеу желiлерiне жүйелiк-техникалық қызмет көрсету, ұйымдастыру техникаларына техникалық қызмет көрсету, министрлiктің және оның аумақтық органдарының өзге деректер беру желілерiне қол жеткізу бойынша абоненттік және жалдау ақысы кiретiн ақпараттық-телекоммуникациялық жүйелерiн қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!    Бағдарламаны    !Іске !    Жауапты
!дар.!бағ.!ның (кіші  !(кіші бағдарламаны) !асыру!  орындаушылар
!ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !
!ма. !ла. !ның) атауы !      іс-шаралар    !зім. !
!ның !ма. !           !                    !дері !
!коды!ның !           !                    !     !
!    !коды!           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3 !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
1  501      Қазақстан    Қазақстан Республи.  Жыл   Қазақстан
            Республикасы касы Көлiк және    бойында Республикасының
            Көлiк және   коммуникациялар            Көлік және
            коммуника.   министрлiгінiң ұйым.       коммуникациялар
            циялар мини. дастыру iсi техника.       министрлігі
            стрлігінің   ларына қызмет көр.
            ақпараттық   сету, локалды-есептеу
            жүйелерiн    желiлерiне жүйелік-
            алып жүру    техникалық қызмет
                         көрсету жөнiнде 531
                         сандық бiрлiкте
                         жұмыстар жүргiзу <*>
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындалудан күтiлетін нәтижелер: ақпараттық-телекоммуникациялық жүйелердiң үздiксiз, бұзылмай жұмыс iстеуiн ұйымдастыру; Саны 531 бiрлiкте Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлiгi жабдықтары мен ұйымдастыру ісі техникаларының мезгiлсiз тозуының алдын алу. <*>

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 248-қосымша  

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

601 "Заңды тұлғалар" мемлекеттік дерекқорын құру"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының 2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 4994 мың теңге (төрт миллион тоғыз жүз тоқсан төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 16 наурыздағы N 573 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың мемлекеттік бағдарламасы; Қазақстан Республикасы Yкіметiнің "Қазақстан Республикасында бiрыңғай ақпараттық кеңістiктi дамыту және "Ұлттық ақпараттық технологиялар" жабық акционерлiк қоғамын құру туралы" 2000 жылғы 4 сәуiрдегi N 492 , "Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру мәселелерi туралы" 2000 жылғы 5 қазандағы N 1501 ; "Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың 2001-2003 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекіту туралы" 2001 жылғы 21 мамырдағы N 674 , "Ақпараттық-телекоммуникациялық ресурстардың мемлекеттік тiркелiмiн жүргізу ережесiн бекiту туралы" 2001 жылғы 23 қазандағы N 1351 қаулылары.
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: заңды тұлғаларды тiркеу жүйелерiн құру және олардың жұмыс істеуін үйлестіру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: заңды тұлғаның бiрыңғай тiркеу кодын енгiзу, электрондық сәйкестендiрмелiк құжатын жасау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!    Бағдарламаны    !Іске !    Жауапты
!дар.!бағ.!ның (кіші  !(кіші бағдарламаны) !асыру!  орындаушылар
!ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !
!ма. !ла. !ның) атауы !      іс-шаралар    !зім. !
!ның !ма. !           !                    !дері !
!коды!ның !           !                    !     !
!    !коды!           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3 !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
  601       "Заңды      1. Мемлекеттiк ор.    Жыл  Қазақстан
            тұлғалар"   гандарды зерттеудi    бойы Республикасының
            мемлекеттiк жүргізумен "Заңды          Көлік және
            дерек-қорын тұлғалар" мемлекеттік      коммуникациялар
            құру"       дерекқорын құру"           министрлігі
                        жөніндегi техникалық
                        тапсырысты әзiрлеу -
                        1 жиынтық.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
      Сандық көрсеткiштер: бiр техникалық тапсырыс
      Сапалық көрсеткiштер:
      Одан әрi оларды бiрыңғай "Заңды тұлғалар" дерекқорына интеграциялау үшiн Заңды тұлғаларды тiркеудiң барлық жүйелерiн бiрыңғай қисынға бiрiктiру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 249-қосымша  

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

602 "Жеке тұлғалар" мемлекеттiк деректерқорын құру"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының 2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 178 208 мың теңге (жүз жетпiс сегiз миллион екi жүз сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнің 2001 жылғы 16 наурыздағы N 573 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнің "Қазақстан Республикасында бiрыңғай ақпараттық кеңiстiгiн дамыту және "Ұлттық ақпараттық технологиялар жабық акционерлiк қоғамын құру туралы" 2000 жылғы 4 сәуiрдегi N 492 , "Мемлекеттiк органдарды ақпараттандыру мәселелерi туралы" 2000 жылғы 5 қазандағы N 1501 ; "Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың 2001-2003 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" 2001 жылғы 21 мамырдағы N 674 қаулылары.
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жеке тұлғаларды тiркеу жүйесiн құрудағы және жұмыс iстеуiндегi үйлестiру.
      5. Бағдарламаның мiндеттерi: жеке тұлғалардың бiрыңғай кодын енгiзу; "Жеке тұлғалар" мемлекеттiк дерекқорының жұмыс iстеуi жөнiндегi нормативтiк құжаттар әзiрлеу; "Жеке тұлғалар" мемлекеттiк дерекқорының ақпараттық жүйесiн құру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!    Бағдарламаны    !Іске !    Жауапты
!дар.!бағ.!ның (кіші  !(кіші бағдарламаны) !асыру!  орындаушылар
!ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !
!ма. !ла. !ның) атауы !      іс-шаралар    !зім. !
!ның !ма. !           !                    !дері !
!коды!ның !           !                    !     !
!    !коды!           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3 !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
1  602      "Жеке тұлға. 1. Техникалық тап.   Жыл  Қазақстан
            лар" мемле.  сырмаға сәйкес ве.   бойы Республикасының
            кеттiк де.   домстволық ақпарат.       Көлік және
            рекқорын"    тық жүйелердi инте.       коммуникациялар
            құру         грациялау мен пайда.      министрлігі
                         ланушыларды оқытуды
                         ескере отырып, "Жеке
                         тұлғалар" мемлекет.
                         тiк дерекқоры" ақ.
                         параттық жүйесiн
                         енгiзу және дамыту,
                         одан басқа:
                         2. Техникалық құрал.
                         дарға қызмет көрсету
                         - 855 (адам/күн).
                         3. Техникалық құрал.
                         дар мен базалық
                         бағдарламалық қамта.
                         масыз етудi сатып
                         алу - 1 жиынтық.
                         4. Жобаны басқа -
                         762 (адам/күн).
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Сандық көрсеткiштер: жабдықты және бағдарламалық қамтамасыз етудi сатып алу: техникалық құралдар - 1 жиынтық; базалық қамтамасыз ету - 1 жиынтық. Сапалық көрсеткiштер: iске асырылуы жеке тұлғаларды АХЖT, паспорттық столдарда, әлеуметтiк сақтандыру салаларында, медициналық, зейнетақымен қамтамасыз ету, салық және басқа қызметтер саласында тiркеудiң барлық жүйелерiн бiрыңғай қисынға бiрiктiруге мүмкiндiк беретiн "Жеке тұлғалар" мемлекеттiк дерек қорын" құру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 250-қосымша  

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

604 "Мемлекеттiк органдардың электронды құжат айналымының
бiрыңғай жүйесiн құру" республикалық бюджеттiк
бағдарламасының 2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 499 540 мың теңге (төрт жүз тоқсан тоғыз миллион бес жүз қырық мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнің 2001 жылғы 16 наурыздағы N 573 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы; "Қазақстан Республикасында бiрыңғай ақпараттық кеңiстiктi дамыту және "Ұлттық ақпараттық технологиялар" жабық акционерлiк қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2000 жылғы 4 сәуiрдегi N 492 қаулысы ; "Мемлекеттiк органдарды ақпараттандыру мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2000 жылғы 5 қазандағы N 1501 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың 2001-2003 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 21 мамырдағы N 674 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк басқарудың барлық деңгейiнде ақпаратты өңдеудің бiрыңғай технологиясын және құжаттарды ұжымдық пайдалану тетiгiнің көмегiмен құжат айналымының бiрыңғай идеологиясын құру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттi басқарудың барлық құрылымдық бөлiмшелерi арасында құжат айналымын құру; басқарудың барлық деңгейiнде ақпаратты өңдеудiң бiрыңғай технологиясын пайдалану; ақпараттық ағындарды ұтымды ұйымдастыру, ақпараттың қосарланушылығын болдырмау және оның дұрыстығын, өзектiлігін және қауiпсiздiгiн арттыру; басқарушылық шешiмдердi қабылдау жеделдiгi мен сапасын арттыру; қазiргi заманғы ақпараттық технологияларды ендiру арқылы, тұтас алғанда, мемлекеттiк басқару тиiмдiлiгiн арттыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!    Бағдарламаны    !Іске !    Жауапты
!дар.!бағ.!ның (кіші  !(кіші бағдарламаны) !асыру!  орындаушылар
!ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !
!ма. !ла. !ның) атауы !      іс-шаралар    !зімі !
!ның !ма. !           !                    !     !
!коды!ның !           !                    !     !
!    !коды!           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3 !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
1  604      Мемлекеттiк 1. Техникалық тапсыр. Жыл  Қазақстан
            органдардың маға сәйкес ғылыми-   бойы Республикасының
            электронды  зерттеу жұмыстарын         Көлік және
            құжат айна. жүргiзу нәтижелерiн        коммуникациялар
            лымының     ескере отырып, ЭҚА         министрлігі.
            бiрыңғай    БЖ ақпараттық жүйесiн
            жүйесін     дамыту - 1 жиынтық,
            құру        одан басқа:
                        2. 10 меморганда ЭҚА
                        БЖ енгiзу;
                        3. Оқу процесiн
                        ұйымдастыру және
                        пайдаланушыны даярлау
                        - 1000 (адам.күн)
                        4. Базалық бағдарла.
                        малық қамтамасыз етудi
                        сатып алу - 1 жиынтық.
                        5. Техникалық құрал.
                        дарға қызмет көрсету
                        - 600 (адам.күн)
                        6. Техникалық құрал.
                        дарды сатып алу - 10
                        жиынтық.
                        7. Жобаны басқару -
                        1367 (адам.күн)
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етудi сатып алу: 10 мемлекеттiк ұйымдар үшiн жабдық - 10 жиынтық; базалық бағдарламалық қамтамасыз ету - 1 жиынтық. Сапалық көрсеткiштер: мемлекеттi басқарудың барлық құрылымдық бөлiмшелерiнің арасында толассыз бiрыңғай құжаттар айналымын жасау; басқарудың барлық деңгейiнде ақпаратты өңдеудің бiрыңғай технологиясын пайдалану; ақпараттық ағындарды ұтымды ұйымдастыру, ақпараттың қосарланушылығын болдырмау, оның дұрыстылығын, өзектілігін және қауіпсiздігін арттыру; ақпараттық технологиялардың жетiстiктерiн енгiзiп басқарушылық шешiмдердi қабылдау жеделдігі мен сапасын арттыру; қазiргi заманғы ақпараттық технологияларды ендiру арқылы, тұтас алғанда, мемлекеттiк басқару тиiмдiлiгiн арттыру; даярлау процесiн және құжаттармен жұмысты жетiлдiру есебiнен мемлекеттiк қызметшiлердің еңбек өнімділігін арттыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 251-қосымша  

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

605 "Мемлекеттiк органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 254 140 мың теңге (екi жүз елу төрт миллион жүз қырық мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 16 наурыздағы N 573 Жарлығымен бекiтiлген, Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнің "Қазақстан Республикасында бiрыңғай ақпараттық кеңiстiктi дамыту және "Ұлттық ақпараттық технологиялар" жабық акционерлiк қоғамын құру туралы" 2000 жылғы 4 сәуiрдегi N 492 қаулысы ; "Мемлекеттiк органдарды ақпараттандыру мәселелерi туралы" 2000 жылғы 5 қазандағы N 1501 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың 2001-2003 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" 2001 жылғы 21 мамырдағы N 674 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру және оның жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiк органдардың Web-сайтын және Web-порталын құру және сүйемелдеу; сервер орталығын телекоммуникациялық жабдықпен жарақтандыру; ғаламдық ақпараттық инфрақұрылымда Қазақстан Республикасының өкілдiгiн реттеу; мемлекеттiк органдардың электрондық мұрағаттар жүйесiн құру және қолдау көрсету; ақпаратты жинау мен өңдеудің үлгi тетiктерiн құру және қызмет көрсету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!    Бағдарламаны    !Іске !    Жауапты
!дар.!бағ.!ның (кіші  ! (кіші бағдарламаны)!асыру!  орындаушылар
!ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !
!ма. !ла. !ның) атауы !     іс-шаралар     !зімі !
!ның !ма. !           !                    !     !
!коды!ның !           !                    !     !
!    !коды!           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3 !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
1  605      Мемлекеттiк 1. Техникалық тап.    Жыл  Қазақстан
            органдардың сырмаға сәйкес мем.   бойы Республикасының
            ақпараттық  лекеттiк органдардың       Көлік және
            инфрақұры.  Web-сайттарды мен          коммуникациялар
            лымын құру  Web-порталын құру          министрлігі
                        және қолдау, одан
                        басқа:
                        1.1. Бағдарламалық
                        қамтамасыз етудi
                        сүйемелдеу және
                        дамыту - 716 адам/
                        күн;
                        1.2. Техникалық
                        құралдарға қызмет
                        көрсету - 308 адам/
                        күн;
                        1.3. Алыстан басқа.
                        руды ұйымдастыру -
                        2 нүкте.
                        2. Интернет-ресурс.
                        тардың мониторингі,
                        рейтингi жүргiзу,
                        Интернет-ресурстардың
                        қазақстандық сегмен.
                        тiнiң статистикасы
                        - 217 адам/күн.
                        3. Техникалық тапсыр.
                        маға сәйкес мемлекет.
                        тiк органдардың
                        электрондық мұрағат.
                        тары жүйесiн құру
                        және қолдау, одан
                        басқа:
                        3.1. Базалық бағдар.
                        ламалық қамтамасыз
                        eтудi сатып алу -
                        1 жиынтық;
                        3.2. Қолданбалы бағ.
                        дарламалық қамтамасыз
                        етудiң екiншi кезегiн
                        әзiрлеу - 1 жиынтық;
                        3.3. Пайдаланушыларды
                        оқыту - 200 адам.
                        4. Техникалық тапсыр.
                        маға сәйкес мемлекет.
                        тiк электрондық құжат.
                        тар айналымына қаты.
                        сушылардың ашық кілт.
                        тері инфрақұрылымын
                        жасау және қолдау
                        көрсету, одан басқа:
                        4.1. Сәйкестендiру
                        орталығы үшін техни.
                        калық құралдарды
                        сатып алу - 1 жиынтық;
                        4.2. Сәйкестендiру
                        орталығының базалық
                        бағдарламалық қамтамасыз
                        етуін сатып алу және
                        қолданбалысын дамыту -
                        1 жиынтық;
                        4.3. Түрлi санаттағы
                        пайдаланушыларды оқыту
                        - 110 адам.
                        5. Ақпаратты жинаудың
                        және өңдеудің үлгiлік
                        әдiстерiнің тетiктерiн
                        жасау - техникалық
                        тапсырмаға сәйкес 1
                        жиынтық.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: базалық бағдарламамен қамтамасыз етудi сатып алу - 1 жиынтық; Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етудің екiншi кезегiн әзiрлеу - 1 жиынтық; пайдаланушыларды оқыту - 200 адам; Сәйкестендiру орталығы үшiн техникалық құралдарды сатып алу - 1 жиынтық; Сәйкестендiру орталығының базалық бағдарламалық қамтамасыз етуiн сатып алу және қолданбалысын дамыту - 1 жиынтық.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 252-қосымша  

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

606 "Ақпараттық-телекоммуникациялық ресурстардың жай-күйi
мониторингiнiң жүйесiн құру" республикалық бюджеттiк
бағдарламасының 2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 24 063 мың теңге (жиырма төрт миллион алпыс үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 16 наурыздағы N 573 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы; Қазақстан Республикасы Үкiметінің "Қазақстан Республикасында бiрыңғай ақпараттық кеңiстiктi дамыту және "Ұлттық ақпараттық технологиялар" жабық акционерлiк қоғамын құру туралы" 2000 жылғы 4 сәуiрдегi N 492 қаулысы ; "Мемлекеттiк органдарды ақпараттандыру мәселелерi туралы" 2000 жылғы 5 қазандағы N 1501 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың 2001-2003 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" 2001 жылғы 21 мамырдағы N 674 қаулысы ; "Ақпараттық-телекоммуникациялық ресурстардың мемлекеттік тiркелiмiн жүргiзу ережесiн бекiту туралы" 2001 жылғы 23 қазандағы N 1351 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: республика ақпараттық-телекоммуникациялық ресурстарының тұрақты және үзiлiссiз жұмысы үшiн жағдай жасау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ақпараттық-телекоммуникациялық ресурстардың мемлекеттік тiркелiмiн құру және жүргiзу; мемлекеттiк органдардың ақпараттық-телекоммуникациялық жүйелерiн және жекелеген бағдарламалық өнiмдерiн сараптау және бағдарламалар мен деректер базасын сертификаттау жүйесiн құру және қолдау; құжаттама депозитарийлерінің және мемлекеттiк ақпараттық-телекоммуникациялық жүйелерінің кодтарын құру және жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!    Бағдарламаны    !Іске !    Жауапты
!дар.!бағ.!ның (кіші  !(кіші бағдарламаны) !асыру!  орындаушылар
!ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !
!ма. !ла. !ның) атауы !      іс-шаралар    !зімі !
!ның !ма. !           !                    !     !
!коды!ның !           !                    !     !
!    !коды!           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3 !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
1  606      Ақпараттық-  1. Ақпараттық-теле.  Жыл  Қазақстан
            телекоммуни. коммуникациялық      бойы Республикасының
            кациялық pe. ресурстардың мемле.       Көлік және
            cуpcтардың   кеттiк тiркелiмiн         коммуникациялар
            жай-күйі мо. дамыту - 1 жиынтық;       министрлігі
            ниторингiнiң 2. Мемлекеттiк ор.
            жүйесін құру гандардың ақпарат.
                         тық-телекоммуника.
                         циялық жүйелерi мен
                         жекелеген бағдарма.
                         лық өнiмдерiнiң
                         сараптау жүйесiн
                         жүргiзу және дамыту,
                         бағдарламалар мен
                         дерекқорларды серти.
                         фикаттау - 1 жиынтық;
                         3. Мемлекеттiк ақпа
                         раттық-телекоммуника.
                         циялық жүйелердiң
                         құжаттамалары мен
                         бағдарламалық кодта.
                         рының депозитарийiн
                         дамыту және жүргiзу
                         - 1 жиынтық;
                         4. Ақпараттық-теле.
                         коммуникациялық
                         ресурстардың жай-күйi
                         мониторингi жүйесiнің
                         техникалық құралдарына
                         қызмет көрсету - 356
                         адам/күн.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: iске асырылуы мыналарға ықпал ететiн ақпараттық-телекоммуникациялық ресурстардың жай-күйi мониторингi жүйесiн құру:
      - мемлекеттiк және жеке меншік ақпараттық ресурстар туралы ақпаратқа тең құқықты регламенттiк қол жеткiзудi қамтамасыз ету;
      - әзiрленетiн ақпараттық жүйелердің сапасын арттыру, ақпараттық технологияға мемлекеттік және коммерциялық құрылымдар инвестициялайтын қаражатты тиiмді пайдалану;
      - мемлекеттiк тiркелiм деректерiн тұрақты талдау негiзiнде ақпараттық ресурстардың қауiпсiздiгiн және қорғалуын қамтамасыз ету;
      - ақпараттық жүйелердi бағдарламалық қамтамасыз етудің сақталуын және таралуын қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 253-қосымша  

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

610 "Қазақстанның ресурстары" мемлекеттiк дерекқорын құру"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2003-2005 жылдарға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 14 016 мың теңге (он төрт миллион он алты мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 16 наурыздағы N 573 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Қазақстан Республикасында бiрыңғай ақпараттық кеңiстiктi дамыту және "Ұлттық ақпараттық технологиялар" жабық акционерлiк қоғамын құру туралы" 2000 жылғы 4 сәуiрдегi N 492 , "Мемлекеттiк органдарды ақпараттандыру мәселелерi туралы" 2000 жылғы 5 қазандағы N 1501; "Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың 2001-2003 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспарын бекiту туралы" 2001 жылғы 21 мамырдағы N 674 , "Ақпараттық-телекоммуникациялық ресурстардың мемлекеттiк тiркелiмiн жүргiзу ережесiн бекiту туралы" 2001 жылғы 23 қазандағы N 1351 қаулылары.
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: "Қазақстанның ресурстары" дерекқорын құру және жүргiзу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: прогрессивтi ақпараттық технологияларды қолданумен Қазақстанның ресурстарын пайдалануды бақылауды және басқаруды жақсарту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!    Бағдарламаны    !Іске !    Жауапты
!дар.!бағ.!ның (кіші  !(кіші бағдарламаны) !асыру!  орындаушылар
!ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !
!ма. !ла. !ның) атауы !      іс-шаралар    !зімі !
!ның !ма. !           !                    !     !
!коды!ның !           !                    !     !
!    !коды!           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3 !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
1 610       "Қазақстан. 1. "Қазақстанның ре.  Жыл  Қазақстан
            ның ресур.  сурстары" мемлекеттiк бойы Республикасының
            стары" мем. дерекқорын құру"           Көлiк және
            лекеттiк    жөнiнде техникалық         коммуникациялар
            дерекқорын  тапсырысты әзiрлеуге       министрлiгi
            құру        арналған ғылыми-зерт.
                        теу жұмыстарын жүргiзу
                        - 1 жиынтық.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: 2003 жылға сандық көрсеткiштер: "Қазақстанның ресурстары" мемлекеттiк дерекқорын құру" жөнiнде техникалық тапсырысты әзiрлеуге арналған ғылыми-зерттеу жұмыстары туралы есеп. Сапалық көрсеткiштер: Осы бағдарламаны iске асыру нәтижесiнде бюджетке түсiмнiң артуы күтiлетiн, Қазақстан Республикасының экономикалық және әлеуметтiк дамуының ұзақ мерзiмдi болжамын жасаудың кеңейтiлген ақпараттық негiзiн жасауға мүмкiндiк бередi.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 254-қосымша  

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

700 "Астана қаласының Халықаралық әуежайындағы ұшу-қону
жолағын қайта жаңарту" республикалық бюджеттiк
бағдарламасының 2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 515 588 (бip миллиард бес жүз он бес миллион бес жүз сексен сегiз) мың теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2003 жылға республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Астана қаласының әуежайында ұшу қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету.
      5. Бағдарламаның мiндеттерi: Әуежайдың жасанды ұшу-қону жолағының жамылғысын қайта жаңарту (күшейту) және жарық сигналы жабдықтарын қайта орнату.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!    Бағдарламаны    !Іске !    Жауапты
!дар.!бағ.!ның (кіші  !(кіші бағдарламаны) !асыру!  орындаушылар
!ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !
!ма. !ла. !ның) атауы !      іс-шаралар    !зімі !
!ның !ма. !           !                    !     !
!коды!ның !           !                    !     !
!    !коды!           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3 !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
1                       Жобалық-сметалық     Жыл    Қазақстан
                        құжаттамаға сәйкес  бойында Республикасының
                        ықтан ұшу-қону жола.        Көлік және
                        ғын қайта жөндеу            коммуникациялар
                        1. Екiншi санаттың          министрлігі
                        метеоминимумы бойынша
                        екі бағыттан ұшу-қону
                        жолағында жарық сиг.
                        налы жабдықтарын
                        құрастыру және
                        бөлшектеу
                        2. Қолданыстағы жарық
                        -сигналды жүйесiн
                        қайта монтаждау.
            Астана қа.  3. Ұшу және қону
            ласындағы   жолағын күшейту
            әуежайдың   жөнiнде дайындық
            ұшу-қону    жұмыстары.
            жолағын     4. Ұшу және қону
            қайта       жолағын күшейту.
            жаңарту     5. Бүйiр жолақ
                        қауіпсiздiгiн және
                        шашуқорғаныш плитасын
                        күшейту.
                        6. Қарау, тальвеждiк
                        және электрлiк
                        құдықтарды кеңейту
                        және тығындау және
                        оларды тығындау.
                        7. Жерқыртысын бiрiктiру
                        құрылғысы жөнiнде жер
                        жұмыстарын жүргiзу.
                        Агротехникалық жұмыстар.
                        8. 2А рульдеу жолын салу.
                        9. Ұшуды орнитологиялық
                        қамтамасыз ету үшiн
                        акустикалық жүйесiн орнату. <*>
------------------------------------------------------------------
      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.07.25. N 749 қаулысымен .
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтиже: белгiленген тәртіппен бекiтiлген жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес ұшу-қону жолағын қайта жөндеуді аяқтау.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 255-қосымша  

      Ескерту. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.05.23. N 487 қаулысымен .

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмгері

707 "Республикалық маңызы бар автожолдарды орташа жөндеу"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 3 700 000 мың теңге (үш миллиард жетi жүз миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Автомобиль жолдары туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шiлдедегi Заңының 17-бабы ; "Қазақстан Республикасының автожол саласын дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 28 қарашадағы N 730 Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: республикалық маңызы бар автожолдар бойынша қауіпсiз және үздiксiз жүрудi қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: республикалық маңызы бар автожолдарда орташа жөндеу жөнiнде жұмыстар жүргізу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!    Бағдарламаны    !Іске !    Жауапты
!дар.!бағ.!ның (кіші  !іске асыру жөніндегі!асыру!  орындаушылар
!ла. !дар.!бағдарлама.!      іс-шаралар    !мер. !
!ма. !ла. !ның) атауы !                    !зімі !
!ның !ма. !           !                    !     !
!коды!ның !           !                    !     !
!    !коды!           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3 !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
1 707       "Республи.   Ақау ведомосты мен  Жыл   Қазақстан
            калық маңызы сметалық құжат.    бойы  Республикасының
            бар автожол. тамаларға сәйкес          Көлік және
            дарды орташа орташа жөндеу жөнiн.      коммуникациялар
            жөндеу"      дегi жұмыстарды жүр.      министрлігі
                         гiзу, соның ішінде:
                         Ақмола облысы - 95
                         км, сонымен қатар
                         бepм құрылғысы - 41
                         дана, қоршауды жөн.
                         деу - 5614 м2,
                         iсінудi жөндеу - 1200
                         м3;
                         Ақтөбе облысы - 53 км;
                         "Қандыағаш - Ембi -
                         Шалқар - Ырғыз" авто.
                         жолының 50 км-дегi
                         Күбiлей өзенi арқылы
                         өтетiн авариялық көпiрдi
                         жөндеу;
                         Алматы облысы - 338
                         км, сонымен қатар
                         құбыр және көпiр
                         жөндеу - 7/272, 1/134
                         дана. /қ.м.; Алматы -
                         Бiшкек автожолының
                         27 км-дегi жол өткелiмен
                         көлiк айырымын жөндеу;
                         Атырау облысы - 61 км;
                         Шығыс Қазақстан
                         облысы - 68 км,
                         сонымен қатар құбыр
                         және көпiр жөндеу -
                         4/137 дана./қ.м.;
                         Жамбыл облысы - 150
                         км, сонымен қатар
                         құбыр және көпiр
                         жөндеу - 1/18 шт./
                         п.м., құбыр жөндеу
                         және жағалауды бекiту
                         жұмыстары - 400/60
                         м2/м3;
                         Батыс Қазақстан
                         облысы - 64 км;
                         Қарағанды облысы -
                         107 км, 5/90 дана./
                         қ.м. құбыр және көпiр
                         жөндеу;
                         "Қызылорда - Павлодар
                         - Успенка - Ресей Феде.
                         рациясының шекарасы"
                         автожолының анағұрлым
                         бұзылған учаскелерiн
                         жөндеу, 869-872,
                         873-880 км;
                         Қызылорда облысы -
                         100 км;
                         Қостанай облысы -
                         91 км;
                         Маңғыстау облысы -
                         43 км;
                         Павлодар облысы -
                         125 км;
                         Солтүстiк Қазақстан
                         облысы - 86 км;
                         Оңтүстiк Қазақстан
                         облысы - 82 км,
                         2/209 дана./қ.м.
                         құбыр және көпiр
                         жөндеу. <*>
------------------------------------------------------------------
      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.07.25. N 749 қаулысымен .
      7. Бюджеттiк бағдарламаны iске асырудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикалық маңыздағы автомобиль жолдарын орташа жөндеу жолдардың одан әрi бұзылуын тоқтатуға, республика аймақтарының арасындағы көлiк қатынасының техникалық жағдайын қолдауға және қамтамасыз етуге мүмкіндік бередi және 1473 км орташа жөндеулердi, көпiр және құбырлар 18 дана, бұл автокөлiк тасымалдарының құнын төмендетуге, қозғалыс қауіпсiздігін арттыруға әкелiп соқтырады. Жұмыстың орындалуын және сапасын Қазақстан Республикасындағы жалпы қолданылатын автожолдарды пайдалану кезiндегі жіктеуге және орташа жөндеу бойынша жұмыстарды қабылдау нұсқаулығына сәйкес Автомобиль жолдары және инфрақұрылымдық кешен құрылысы комитетiнiң аумақтық органдары бақылайды.
      Ескерту. 7-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.07.25. N 749 қаулысымен .

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 256-қосымша  

      Ескерту. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.05.23. N 487 қаулысымен .
      ЕСКЕРТУ.256-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 28 қарашадағы N 150ц қаулысымен .

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

708 Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделi жөндеу
республикалық бюджеттік бағдарламасының 2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 850 020 мың теңге (сегіз жүз елу миллион жиырма мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзi: "Автомобиль жолдары туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шiлдедегі Заңының 17-бабы ; "Қазақстан Республикасының автожол саласын дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 28 қарашадағы N 730 Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: республикалық маңызы бар автожолдар бойынша көлiк құралдарының қауiпсіз және үздіксiз жүруiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: республикалық маңызы бар автомобиль жолдарына күрделi жөндеу жүргiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!    Бағдарламаны    !Іске !    Жауапты
!дар.!бағ.!ның (кіші  !іске асыру жөніндегі!асыру!  орындаушылар
!ла. !дар.!бағдарлама.!      іс-шаралар    !мер. !
!ма. !ла. !ның) атауы !                    !зімі !
!ның !ма. !           !                    !     !
!коды!ның !           !                    !     !
!    !коды!           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3 !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
1  708      Республика. Авторлық қадағалау,жер Жыл  Қазақстан
            лық маңызы  бөлу жобалау-смета    бойы Республикасының
            бар авто.   құжаттамасын әзiрлеу       Көлік және
            жолдарды    және технологиялық         коммуникациялар
            күрделi     мқамтаасыз ету. Жобалау-   министрлігі
            жөндеу      смета құжаттамаларына
                        сәйкес автожолдарды
                        күрделi жөндеу
                        жөнiнде жұмыстар
                        жүргiзу, соның
                        iшiнде:
                        Ақтөбе облысы -
                        "Ақтөбе-Атырау-
                        (Астраханға)- РФ
                        шекарасын автомобиль
                        жолындағы 129 км
                        Суходол өзенiнен
                        өтетiн 1/18,15 дана.
                        /қ.м. көпiрдi күрделi
                        жөндеу (жағалау
                        тiректерiн, аралық
                        тiректердi, аралық
                        құрылыстарды, көпiрдiң
                        жүргiншi бөлiгiн
                        жөндеу, көпiрдi
                        үйіндімен түйіндестіру,
                        жаяужолдарды, жамыл.
                        ғыны жөндеу және басқа
                        жұмыстар); Алматы облысы
                        - 7 км автожолында 3 дана
                        көпiрдi жөндеу, (cу
                        тасқыны зардаптарын жою,
                        соның iшiнде:
                        "Алматы-Өскемен"
                        автожолдарындағы 248-
                        249 км Көксу өзенi
                        арқылы өтетiн көпiрдi
                        жөндеу, 212-219 км
                        Қырғыз Республикасының
                        шекарасына кіреберiспен,
                        Шымкент-Тараз-Алматы-
                        Хоргос, Көкпек, Көктал,
                        Благовещенка арқылы
                        өтетiн Алматы-Көкпек-
                        Шонжа-Хоргос учаскесiн.
                        дегi (Шарын Шетен
                        саяжайы, табиғи ескерткiш
                        аумағында) Түрген өзенi
                        арқылы өтетiн көпiрдi
                        қалпына келтiру, 212-219
                        км; Сарыөзек-Көктал 147
                        км. көпiрдi қалпына
                        келтiру;
                        мынадай автожолдардың
                        жекелеген учаскелерiнде
                        су тасқынының зардаптарын
                        жою жөнiндегi авариялық-
                        қалпына келтiру жұмыста-
                        рын жүргiзу:
                        "Алматы - Хоргос" 185-189,
                        191-192, 212-214, 215,
                        218-220, 222, 227, 236,
                        243, 244 км;
                        "Ақсай - Шонжы - Көлжат
                        - ҚХР шекарасы" 10-12,
                        56-58 км;
                        Шығыс Қазақстан облысы
                        - "Омбы-Павлодар-
                        Майқапшағай" 1256-1259
                        км, "Өскемен-Зырян-
                        Большенарым-Қатон-
                        Қарағай-Рахман бұлағы"
                        15-19 км, "Алматы-
                        Өскемен" 933-943 км,
                        автомобиль жолдарында
                        17 км автомобиль жолын
                        жөндеу, 2 дана көпiрдi
                        күрделi жөндеу
                        (құрылыс аумағын
                        дайындау, жер қазу
                        жұмыстары, жол төсемесiн
                        жайғастыру, жасанды
                        құрылыстар салу және
                        басқа жұмыстар);
                        Су тасқыны зардаптарын
                        жою, соның iшiнде:
                        "Өскемен-Зырян-
                        Большенарым-Қатон-
                        Қарағай-Рахман бұлағы"
                        автомобиль жолындағы
                        147 км, Бұқтарма
                        өзенiнен өтетiн
                        көпiрдi жөндеу "Омбы-
                        Павлодар-Майқапшағай"
                        1272 км автомобиль
                        жолындағы Кендiрлiк
                        өзенiнен өтетiн көпiрдi
                        жөндеу;
                        Қостанай облысы -
                        "Қарабұтақ-Комсомол-
                        Денисовка-Рудный-
                        Қостанай" 480 км,
                        "Қостанай-Әулиекөл-
                        Сұрған" 33-35 км
                        автомобиль жолдарындағы
                        Аят өзенiнен өтетiн
                        1/206,54 дана./қ.м.
                        көпiрдi, 2,54 км
                        автомобиль жолдарын
                        күрделi жөндеу (жағалау
                        тiректерiн, аралық
                        тiректердi, аралық
                        құрылыстарды, көпiрдiң
                        жүргiншi бөлiгiн күрделi
                        жөндеу, көпiрдi
                        үйiндiмен түйiндестiру,
                        қатайту жұмыстары,
                        көпiрге кiре берiстердi,
                        айналма жолдың
                        құрылғысын күрделi
                        жөндеу және басқа
                        жұмыстар).
                        "Жамбыл облысы - жобалау-
                        сметалық құжаттаманың
                        мемлекеттiк және
                        экологиялық сараптамасын
                        жүргiзу және "571 км
                        Алматы - Ташкент - Термез"
                        а/жолындағы Терiс өзенi
                        арқылы өтетiн көпiр
                        өткелiн күрделi жөндеу;
                        Ақмола облысы - және
                        "Макинск-Ақсу-Торғай",
                        "Көкшетау-Рузаев" және
                        "Көкшетау-Атбасар"
                        автожолы бойынша авто-
                        жолдар және көпiрлер
                        телiмдеріне арналған
                        жобалау-сметалық құжат-
                        таманы дайындау;
                        Бурабай кентiндегi
                        Громотуха өзені арқылы
                        өтетiн көпiрдi күрделi
                        жөндеуге арналған жобалау-
                        сметалық құжаттаманы дайындау.
                        Батыс Қазақстан облысы
                        - 35 км "Орал-Теплое-РФ
                        шекарасы" сауда балкасы
                        және "Подстепное-Федоровка-РФ
                        шекарасы" а/ж 142 км-дағы
                        Елек саласы арқылы жобалау-
                        сметалық құжаттаманы дайындау;
                        Атырау облысы - "Ақтөбе-
                        Астрахань" а/ж бойынша
                        қашықтығы 19 км және 755
                        км теліміндегі көпiрді
                        жайластыруға Мақат кентiн
                        айналып өту жобасын қайта
                        eceптеу;
                        Қарағанды облысы - 906 км
                        "Қызылорда-Павлодар" авто-
                        жолының т/ж арқылы жол
                        өткелiне. <*>
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны iске асырудан күтiлетiн нәтижелер: Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделi жөндеу, бұл жолдардың одан әрi бұзылуын тоқтатуға, республика аймақтарының арасындағы көлiк қатынасының техникалық жағдайын сүйемелдеуге және қамтамасыз етуге және 26,54 км автомобиль жолдарын және 7 дана көпiрдi күрделi жөндеуге мүмкiндiк бередi, бұл автокөлiк тасымалдарының құнын төмендетуге, қозғалыс қауiпсiздiгiн арттырады. Жұмыстар сапасын күрделi жөндеу бойынша жұмыстарды қабылдау нұсқаулығына сәйкес Автомобиль жолдары және инфрақұрылымдық кешен құрылысы комитетiнің аумақтық органдары бақылайды.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 257-қосымша  

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

709 "Радиожиiлiк спектрi және радиоэлектрондық құралдар
мониторингi жүйесiн сүйемелдеу" республикалық бюджеттiк
бағдарламасының 2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 12 824 мың теңге (он екi миллион сегiз жүз жиырма төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнің 2000 жылғы 14 наурыздағы N 359 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының ақпараттық қауіпсiздiгiн қамтамасыз етудің 2000-2003 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: радиожиiлiк спектрiнің мониторингi жүйесiнің үзіліссiз қызметiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: радиобақылау және радиоөлшеу жабдығын аттестаттау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!    Бағдарламаны    !Іске !    Жауапты
!дар.!бағ.!ның (кіші  ! (кіші бағдарламаны)!асыру!  орындаушылар
!ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !
!ма. !ла. !ның) атауы !     іс-шаралар     !зімі !
!ның !ма. !           !                    !     !
!коды!ның !           !                    !     !
!    !коды!           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3 !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
1  709      Радиожиiлiк Радиобақылау және    Жыл   Қазақстан
            спектрi     радиоөлшеу жабдығын  бойы  Республикасының
            және радио. аттестаттау - 100          Көлік және
            электрондық дана                       коммуникациялар
            құралдар                               министрлігі
            мониторингi
            жүйесін
            сүйемелдеу
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: радиобақылау және радиоөлшеу жабдығын аттестаттау - 100 дана; жабдықты метрология мен стандарттау талаптарына жауап беретіндей техникалық ақаусыз күйде ұстау.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 258-қосымша  

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

710 "Байқоңыр" кешенiнің жалға берiлген мүлкiн есепке алу"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының 2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 6 689 мың теңге (алты миллион алты жүз сексен тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Одақтық бағыныстағы мемлекеттік кәсiпорындар мен ұйымдардың Қазақ CCP-i Үкiметінің қарамағына көшуi туралы" Қазақ ССР-i Президентiнің 1991 жылғы 31 тамыздағы N 410 Жарлығы; "Бұрын одақтық бағыныста болған мемлекеттiк кәсiпорындар мен ұйымдарды Қазақ CCP-i мемлекеттiк басқару органдарының қарамағына қабылдау мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнің 1991 жылғы 28 қарашадағы N 742 қаулысы; 1994 жылғы 28 наурыздағы "Байқоңыр" ғарыш айлағын пайдаланудың негiзгi принциптерi мен шарттары туралы" Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы келiсiм; 1994 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Yкiметi мен Ресей Федерациясы Yкiметінің арасындағы "Байқоңыр" кешенiн жалға алу шарты; "Бухгалтерлiк есеп және қаржылық есеп беру туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 26 желтоқсандағы N 2732 Заңы ; "Заңды тұлғаларға бекiтiлмеген мемлекеттiк мүлiктi бекiту жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 13 қаңтардағы N 61 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Ресей Федерациясының Үкiметi жалға алған "Байқоңыр" кешенi мүлiктерiнің есебi.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Ресей Федерациясының жалға алған "Байқоңыр" кешенi мүлiктерiне бухгалтерлiк есеп жүргiзу, есептеу және түгендеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Бағы.!Бағдарлама.!Бағдарламаны (бағы. !Іске !    Жауапты
!дар.!нысты!ның (бағы. !нысты бағдарламаны) !асыру!  орындаушылар
!ла. !бағ. !нысты бағ. !іске асыру бойынша  !мер. !
!ма. !дар. !дарламаның)!шаралар             !зімі !
!ның !лама.!   атауы   !                    !     !
!коды!ның  !           !                    !     !
!    !коды !           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3  !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
1  710       "Байқоңыр"   Мынадай жұмыстарды  Жыл   Қазақстан
             кешенiнiң    атқару мақсатында   бойы  Қазақстан
             жалға берiл. штат санда 15 адам        Көлiк және
             ген мүлкiн   болған мемлекеттiк        коммуникациялар
             есепке алу.  мекеменi ұстау:           министрлiгiнiң
                          Қазақстан Республи.       Аэроғарыш
                          касының заңнамасына       комитетi
                          сәйкес Ресей Феде.
        030  "Байқоңыр"   рациясының жалға
             кешенiнiң    алған "Байқоңыр"
             жалға берiл. кешенi объектiлер.
             ген мүлiкте. iнiң мүлiктерiне
             рiн баланс.  бухгалтерлiк есеп
             та ұстаушы   жүргiзу, есептеу
             - мемлекет.  және түгендеу
             тiк мекеме.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаларын орындалуынан күтiлетiн нәтиже: Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Ресей Федерациясының Үкiметi жалға алған "Байқоңыр" кешенi мүліктерiнің есебi.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 259-қосымша  

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

"Қазақстан Республикасының ғарышкерiне кандидаттарды
даярлау" 711 республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 7 083 мың теңге (жетi миллион сексен үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 7 қаңтардағы N 27 "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң жанынан Қазақстан Республикасының ғарышкерлiгiне кандидаттарды алдын ала iрiктеу жөнiндегi ведомствоаралық комиссия құру туралы" қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржылары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Ю.А. Гагарин атындағы Ресейлiк ғарышкерлердi даярлау мемлекеттiк ғылыми-зерттеу сынақ орталығында (Мәскеу қ.) халықаралық ғарыш станциясында ұшу және ғарыштық зерттеулер мен тәжiрибе жасаудың қазақстандық бағдарламасының орындалуы үшiн Қазақстан Республикасының екi ғарышкерiн оқыту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: екi ғарышкерге кандидаттың Ю.А. Гагарин атындағы Ресей ғарышкерлер даярлау мемлекеттiк ғылыми-зерттеу сынақ орталығына (Мәскеу қ.) келу және оқу мерзiмiн өтеу жағдайларын қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Бағы.!Бағдарлама.!Бағдарламаны (бағы. !Іске !    Жауапты
!дар.!нысты!ның (бағы. !нысты бағдарламаны) !асыру!  орындаушылар
!ла. !бағ. !нысты бағ. !іске асыру бойынша  !мер. !
!ма. !дар. !дарламаның)!шаралар             !зімі !
!ның !лама.!   атауы   !                    !     !
!коды!ның  !           !                    !     !
!    !коды !           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3  !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
1 711        Қазақстан    Қазақстан Республи. Жыл    Қазақстан
             Республика.  касының ғарышкерiне бойына Республикасының
             сының ғарыш. кандидаттарды Ю.A.         Көлік және
             керлiгiне    Гагарин атындағы           коммуникациялар
             кандидат.    РҒДМҒЗСО-да жалпы          министрлігі
             тарды даяр.  ғарыштық дайындық.
             лау          тан өткiзу үшін,
                          стипендия, iссапар
                          және жатын-орын,
                          және арнайы тамақтану,
                          жеке арнайы киiм және
                          аяқ киiм сатып алу,
                          ұшу, парашюттық дайын.
                          дықты өткiзу шығындарын
                          өтеуге жағдай жасау. <*>
------------------------------------------------------------------
      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.07.25. N 749 қаулысымен .
      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: ғарышкерлікке кандидаттардың бiрiншi жыл оқудың жалпығарыштық дайындығы мен келесi кезеңге өтуге әзiрлiк деңгейiнің сәйкестiгi.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 260-қосымша  

      ЕСКЕРТУ. 260-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.
      Ескерту. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.11.20. N 1159 қаулысымен .

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмгері

714 "Алматы-Астана автожолын қалпына келтiру"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының 2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 7347216 мың теңге (жетi миллиард үш жүз қырық жетi миллион екi жүз он алты мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Жаңарту және Даму Банкiнiң арасындағы заем туралы келiсiмдi (Жол көлiгi саласын қайта құрылымдау жобасы) бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 20 шiлдедегi N 446-І Заңы ; "Қазақстан Республикасы мен Ислам Даму Банкi арасындағы Алматы-Гүлшат жолының жобасына арналған заем туралы келiсiмдi бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 30 желтоқсандағы N 28-II Заңы ; "Қазақстан Республикасы мен Сауда Даму Қоры арасындағы, 2000 жылғы 1 қарашаға сәйкес келетiн, Қыжыраның 1421 жылғы Шабан айының 5 күнi жасалған заем туралы келiсiмдi ("Қарағанды-Астана жолының" жобасы) бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 30 наурыздағы N 170 Заңы ; "Қазақстан Республикасы мен Ислам Даму Банкi арасындағы Қарағанды - Астана автожолының соңғы учаскесiн (Вишневка мен Астана арасындағы IV секция) қайта жаңарту туралы Истисна А келiсiмiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 13 қарашадағы N 102 Заңы ; "2001 жылғы 28 сәуiрде жасалған Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Абу-Даби Даму Қорының арасындағы Қарағанды-Астана жолының құрылысын қаржыландыруға арналған заем туралы келiсiмдi бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 10 шiлдедегi N 229 Заңы.
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты, соның iшiнде үкiметтiң сыртқы заем қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қазақстандағы тиiмдi жол желiсiн және жол көлiгiн дамыту.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: республикалық маңызы бар автомобиль жолының басым учаскелерiн қалпына келтіру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!    Бағдарламаны    !Іске !    Жауапты
!дар.!бағ.!ның (кіші  ! (кіші бағдарламаны)!асыру!  орындаушылар
!ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !
!ма. !ла. !ның) атауы !     іс-шаралар     !зімі !
!ның !ма. !           !                    !     !
!коды!ның !           !                    !     !
!    !коды!           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3 !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
1 714       Алматы-
            Астана
            автожолын
            қалпына
            келтiру

       032  Алматы-     Құрылыс қадағалау;   Жыл   Қазақстан
            Гүлшат және Техникалық аудит;    бойы  Республикасының
            Ақшатау-                               Көлік және
            Қарағанды   Мердігермен өзара          коммуникациялар
            учаскелерiн шарт және егжей-           министрлігі
            сыртқы      тегжей жобаға сәйкес
            заемдар     Алматы-Гүлшат және
            есебiнен    Ақшатау-Қарағанды
            жобаны іске учаскелерінде Алматы
            асыру       -Қарағанды-Астана-
                        Бурабай автожолын
                        қайта жаңарту.

       033  Алматы-     Жолдарды қайта жаңар. Жыл  Қазақстан
            Гүлшат және туға байланысты са.   бойы Республикасының
            Ақшатау-    лықтарды төлеу;            Көлік және
            Қарағанды   келісім-шарт шарттарына    коммуникациялар
            учаскелерін сәйкес техникалық аудар.   министрлігі
            ішкі көз.   машылардың қызметтер
            дердің есе. көрсетуіне ақы төлеу;
            бiнен жоба.
            ны iске     Мердiгермен өзара
            асыру       шарт және егжей-
                        тегжей жобаға сәйкес
                        Алматы-Гүлшат және
                        Ақшатау-Қарағанды
                        учаскелерiнде Алматы
                        -Қарағанды-Астана-
                        Бурабай автожолын
                        қайта жаңарту.

3      034  Алматы-     Мердiгермен өзара     Жыл  Қазақстан
            Гүлшат (88  шарт және егжей-      бойы Республикасының
            км) учаске. тегжей жобаға сәйкес       Көлік және
            сiн сыртқы  Алматы-Гүлшат учас.        коммуникациялар
            заемдар     кесiндегі (88 км)          министрлігі
            есебiнен    Алматы-Бурабай жолын
            жобаны      қайта жаңарту.
            iске асыру

4      035  Алматы-     Жолдарды қайта жаңар. Жыл  Қазақстан
            Гүлшат (88  туға байланысты       бойы Республикасының
            км) учас.   салықтарды төлеу;          Көлік және
            кесiн iшкi  Мердiгермен өзара          коммуникациялар
            көздердің   шарт және егжей-           министрлігі
            есебiнен    тегжей жобаға сәйкес
            жобаны iске Алматы-Гүлшат учас.
            асыру       кесіндегі (88 км)
                        Алматы-Бурабай жолын
                        қайта жаңарту.

5      036  Осакаровка- Құрылыс қадағалау;    Жыл  Қазақстан
            Вишневка    Мердiгермен өзара     бойы Республикасының
            учаскесін   шарт және егжей-           Көлік және
            сыртқы      тегжей жобаға сәйкес       коммуникациялар
            заемдар     Осакаровка-Вишневка        министрлігі
            есебiнен    учаскесiндегі Қара.
            жобаны      ғанды-Астана автожо.
            iске асыру  лын қайта жаңарту.

6      037  Осакаровка-  Жолдарды қайта жаңар.Жыл  Қазақстан
            Вишневка     туға байланысты      бойы Республикасының
            учаскесін    салықтарды төлеу;         Көлік және
            iшкi көз.                              коммуникациялар
            дердің                                 министрлігі
            есебiнен   
            жобаны     
            iске асыру 

7      038  Вишневка-   Негізгi жабдықты      Жыл  Қазақстан
            Астана      сатып алу;            бойы Республикасының
            учаскесiн   Мердiгермен өзара          Көлік және
            сыртқы      шарт және егжей-           коммуникациялар
            заемдар     тегжей жобаға сәйкес       министрлігі
            есебінен    Вишневка-Астана
            жобаны iске учаскесiндегі iшкi
            асыру       Қарағанды-Астана
                        автожолын қайта
                        жаңарту.   

8      039  Вишневка-   Жолдарды қайта жаңар.   Жыл  Қазақстан
            Астана      туға байланысты         бойы Республикасының
            учаскесін   салықтарды төлеу;       Көлік және
            ішкі көз.   негiзгi құралдарды      коммуникациялар
            дердің      сатып алу бойынша       министрлігі
            есебiнен    қосылған құн салығын
            жобаны      төлеу. <*>
            iске асыру

9      40   Қарағанды-  Мердiгермен өзара    Жыл   Қазақстан
            Осакаровка  шарт және егжей-     бойы  Республикасының
            учаскесін   тегжей жобаға сәйкес       Көлік және
            сыртқы      Қарағанды-Осакаровка       коммуникациялар
            заемдар     учаскесiнде Қарағанды      министрлігі
            есебiнен    -Астана автожолын
            жобаны iске қайта жаңарту жөнiнде
            асыру       жұмыстар жүргізу.

10     41   Қарағанды-  Жолдарды қайта жаңар. Жыл  Қазақстан
            Осакаровка  туға байланысты       бойы Республикасының
            учаскесін   салықтарды төлеу;          Көлік және
            iшкi көз.   Мердiгермен өзара          коммуникациялар
            дердiң      шарт және егжей-           министрлігі
            есебiнен    тегжей жобаға сәйкес
            жобаны іске Қарағанды-Осакаровка
            асыру       учаскесiнде Қарағанды
                        -Астана автожолын
                        қайта жаңарту жөнінде
                        жұмыстар жүргiзу.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны iске асырудан күтiлетiн нәтижелер: Алматы-Астана автожолын қалпына келтіру. Орындалған жұмыстардың сапасы тендерлiк құжаттар ерекшелiктерiне сәйкес анықталады. Автожолдардың сапалық жағдайын жақсарту, қазақстандық жол ұйымдарының материалдық-техникалық жарақталу деңгейiн көтеру, олардың автожолдарды ұстау және ағымдағы жөндеу үшiн қазiргі заманғы жабдықтарын қамтамасыз етiлуi.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына 261-қосымша  

      ЕСКЕРТУ. 261-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
______________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмгері

715 "Алматы-Бiшкек автожолын оңалту"
республикалық бюджеттік бағдарламасының
2003 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 3351372 мың теңге (үш миллиард үш жүз елу бip миллион үш жүз жетпiс екi мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізi: "Қазақстан Республикасы мен Еуропа Қайта Құру және Даму Банкi арасындағы автомобиль жолдары саласын дамыту жобасы жөнiндегi заем туралы келiсiмдi бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 31 қаңтардағы N 288 Заңы ; "Қазақстан Республикасы мен Азия Даму Банкi арасындағы заем (Қарапайым операциялар) (Аймақтық маңызы бар Алматы-Бiшкек жолын қайта жаңарту жобасы) (Қазақстандық құрамдас бөлiк) туралы келiсiмдi бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 31 қаңтардағы N 289 Заңы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты, соның ішінде үкiметтің сыртқы заем қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасында тиiмдi жол желiсiн және жол көлiгiн дамыту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қозғалыс қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету шарттары бойынша Қордай асуындағы автожолдардың және күрделi учаскелердің жағдайын жақсарту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!    Бағдарламаны    !Іске !    Жауапты
!дар.!бағ.!ның (кіші  ! (кіші бағдарламаны)!асыру!  орындаушылар
!ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !
!ма. !ла. !ның) атауы !     іс-шаралар     !зімі !
!ның !ма. !           !                    !     !
!коды!ның !           !                    !     !
!    !коды!           !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1! 2  !  3 !      4    !          5         !  6  !        7
------------------------------------------------------------------
  715       Алматы-
            Бiшкек
            автожолын
            оңалту

1       030 Сыртқы       Мердiгермен өзара    Жыл  Қазақстан
            заемдар      келiсiм-шартқа және  бойы Республикасының
            есебiнен     егжей-тегжейлi            Көлік және
            Алматы -     жобаға сәйкес             коммуникациялар
            Георгиевка   Алматы - Ұзынағаш         министрлігі
            учаскесiнде  учаскесiндегi Алматы-
            жобаны iске  Георгиевка автожолын
            асыру        қалпына келтiру.
                         Консалтингтiк қызметтер
                         көрсету.

2      031  Ішкi көздер  Жер бөлу;            Жыл  Қазақстан
            есебiнен     Мемлекеттiк және     бойы Республикасының
            Алматы -     экологиялық сараптау      Көлік және
            Георгиевка   жүргiзу;                  коммуникациялар
            учаскесiнде  Жолдарды қайта жаңартуға  министрлігі
            жобаны iске  байланысты салықтарды
            асыру        төлеу; консалтингтік
                         қызметтер көрсетуге
                         байланысты салықтарды
                         төлеу. Деталдық жобаға
                         және мердiгерлермен
                         келiсiм-шарттарға сәйкес
                         Алматы - Ұзынағаш учаскесiнде
                         Алматы - Георгиевка автожолын
                         оңалту.

3      032  Сыртқы       Құрылысты қадағалау; Жыл  Қазақстан
            заемдар      Мердiгермен өзара    бойы Республикасының
            есебiнен     келiсiм-шартқа және       Көлік және
            Ұзынағаш-    егжей-тегжейлi жобаға     коммуникациялар
            Георгиевка   сәйкес Ұзынағаш-          министрлігі
            учаскесiнде  Георгиевка учаске.
            жобаны iске  сiндегі Алматы-
            асыру        Георгиевка автожолын
                         қалпына келтiру.

4      033  Iшкi көздер  Жолдарды қайта жаңар. Жыл  Қазақстан
            есебiнен     туға байланысты са.   бойы Республикасының
            Ұзынағаш-    лықтарды төлеу;            Көлік және
            Георгиевка   Жер бөлу;                  коммуникациялар
            учаскесiнде  Мемлекеттік және           министрлігі
            жобаны iске  экологиялық сараптау
            асыру        жүргізу;
                         Мердiгермен өзара
                         келiсiм-шартқа және
                         егжей-тегжейлi жобаға
                         сәйкес Ұзынағаш-
                         Георгиевка учаске.
                         сiндегi Алматы-
                         Георгиевка автожолын
                         қалпына келтіру.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Алматы-Бiшкек автомобиль жолын қалпына келтiру. Жол бойында орналасқан аймақтардағы әлеуметтiк-экономикалық жағдайдың жақсаруы отандық жол-құрылыс, жобалау және консультациялық ұйымдардың жұмысты ұйымдастырудың озық әлемдiк тәжiрибесiн игеруi.

      Қазақстан Республикасы   
Үкiметінiң         
2002 жылғы 29 желтоқсандағы 
N 1429 бұйрығына     
261-1 қосымша       

      ЕСКЕРТУ. Жаңа 261-1 қосымшамен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

716 "Бурабай-Көкшетау-Петропавл автомобиль жолын оңалту"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының 2004 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2 415 мың теңге (екi миллион төрт жүз он бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Автомобиль жолдары туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шiлдедегi Заңының 17-бабы; "Қазақстан Республикасының автожол саласын дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 28 қарашадағы N 730 Жарлығы, Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Заңы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы 2003 жылғы 6 маусым N 610.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты, соның iшiнде үкіметтің сыртқы заем қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасында тиiмдi жол желiсiн және жол көлiгiн дамыту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қозғалыс қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету шарттары бойынша Қордай асуындағы Бурабай-Көкшетау-Петропавл автожолдарының аса маңызды учаскелерiн қайта жаңарту және автомобиль жолдарының техникалық жағдайын арттыру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

-------------------------------------------------------------------
N|Бағдар.|Кіші |Бағдарла.|  Бағдарламаны (кіші | Іске |  Жауапты
|ламаның|бағ. | маның   |    бағдарламаны)    |асыру |орындаушылар
| коды  |дар. | (кіші   | іске асыру жөніндегі|мерзі.|
|       |лама.|бағдарла.|     іс-шаралар      |  мі  |
|       |ның  | маның)  |                     |      |
|       |коды | атауы   |                     |      |
-------------------------------------------------------------------
1|   2   |  3  |    4    |          5          |  6   |     7
-------------------------------------------------------------------
    716         Бурабай-
                Көкшетау-
                Петропавл
                автомобиль
                жолын
                оңалту

           029  Iшкi      Қосымша құнға         Жыл    Қазақстан
                көздер    салынатын салықты     iшiнде Республика.
                есебiнен  төлеу.                       сының Көлiк
                грантты                                және комму.
                iске                                   никациялар
                асыру                                  министрлiгi
-------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Бурабай-Көкшетау-Петропавл автомобиль жолдарын қалпына келтiру. Жол бойында орналасқан аймақтардағы әлеуметтiк-экономикалық жағдайдың жақсаруы отандық жол-құрылыс, жобалау және консультациялық ұйымдардың жұмысты ұйымдастырудың озық әлемдiк тәжiрибесiн игеруi.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады