Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысы.


      Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы


      2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі 15-бабының 4) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 26.10.2022 № 850 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Мыналар:

      1) азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне 17697 теңге мөлшерінде базалық лауазымдық айлықақы белгіленсін;

      2) азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне (бұдан әрі – ұйымдардың қызметкерлері) еңбекақы төлеу жүйесі уақыт бойынша және (немесе) кесімді еңбекақы төлеу жүйесі болып табылады деп белгіленсін.

      Уақыт бойынша еңбекақы төлеу жүйесі:

      1) азаматтық қызметшілердің (білікті жұмысшыларды қоспағанда), мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің лауазымдарын функционалдық блоктар бойынша сыныптауға сәйкес әзірленетін азаматтық қызметшілер лауазымдарының тізілімі негізінде.

      Азаматтық қызметшілердің (білікті жұмысшыларды қоспағанда), мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің лауазымдарын функционалдық блоктар бойынша сыныптау қызмет саласына, біліміне, біліктілік деңгейіне, орындалатын жұмыстың күрделілігіне және жауапкершілік деңгейіне байланысты басқарушы, негізгі, әкімшілік және қосалқы персоналдардан қалыптасады;

      2) азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің (жұмысшыларды қоспағанда) функционалдық блоктар бойынша лауазымдық айлықақыларын (бұдан әрі – ЛА) есептеуге арналған базалық лауазымдық айлықақыға (бұдан әрі – БЛА) қолданылатын коэффициенттер;

      3) жұмысшылар ЛА (тарифтік мөлшерлемелерін) есептеуге арналған БЛА-ға қолданылатын коэффициенттер;

      4) ұйымдар қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар және үстемеақылар, сауықтыруға арналған жәрдемақылар мен өтемақылар;

      5) Кесімді еңбекақы төлеу жүйесі орындалған жұмыстың (көрсетілген қызметтің) немесе дайындалған өнімнің заттай өлшем бірліктерінде көрсетілген әр бірлігі (көлемі) үшін еңбекақы төлеуді көздейді.

      Ескерту. 1-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 16.10.2017 № 647 (01.07.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 22.02.2023 № 149 қаулыларымен.

      2. Қоса беріліп отырған:

      1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес азаматтық қызметшілердің (білікті жұмысшыларды қоспағанда), мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлері лауазымдарының функционалдық блоктар бойынша сыныптамасы;

      2) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің (жұмысшыларды қоспағанда) функционалдық блоктар бойынша ЛА есептеуге арналған коэффициенттер;

      3) осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес жұмысшылардың ЛА (тарифтік мөлшерлемелерін) есептеуге арналған коэффициенттер;

      4) осы қаулыға 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 және 22-қосымшаларға сәйкес ұйымдар қызметкерлеріне еңбекақы төлеу шарттары;

      5) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 22.02.2023 № 149 қаулысымен;

      6) осы қаулыға 24 және 25-қосымшаларға сәйкес ұйымдардың қызметкерлеріне үнемдеу есебінен сыйлықақы беру жүзеге асырылатын, материалдық көмек көрсетілетін және ынталандырушы үстемеақы белгіленетін шығыстар түрлерінің тізбесі бекітілсін.

      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 22.02.2023 № 149 қаулысымен.

      3. Мыналар:

      1) ұйымдардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу қоры "Қазақстан Республикасының биологиялық қауіпсіздігі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 25-бабының 4-тармағында көзделген қызметкерлерді қоспағанда, азаматтық қызметшілердің жыл сайынғы ақылы еңбек демалысына берілетін бір ЛА (тарифтік мөлшерлеме) мөлшеріндегі сауықтыру жәрдемақысынан, ЛА (тарифтік мөлшерлеме), еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар мен үстемеақылардан, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде көзделген өтемақылардан айқындалады;

      2) ұйымдар жұмыскерлерінің ЛА (тарифтік мөлшерлемелері) атқаратын лауазымдарының функционалдық блоктарға жатқызылуына және мамандығы бойынша жұмыс өтіліне, тағайындалған біліктілік разрядтарына (жұмысшылар үшін) қарай ЛА (тарифтік мөлшерлемесін) есептеу үшін бекітілген тиісті коэффициенттерді осы қаулының 1-тармағы бірінші бөлігінің 1) тармақшасында белгіленген БЛА мөлшеріне көбейту жолымен айқындалады.

      Педагогтердің жекелеген санаттары үшін ЛА (тарифтік мөлшерлемелері) аптасына белгіленген оқу жүктемесін негізге ала отырып айқындалады.

      Заңнамаға сәйкес ерекше мәртебе берілген мемлекеттік жоғары оқу орындарының мамандары мен қызметшілерінің ЛА (тарифтік мөлшерлемелері) ЛА-ның белгіленген мөлшеріне арттыру коэффициентін қолдана отырып айқындалады.

      Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарын қоспағанда, білім беру ұйымдары педагогтерінің ЛА (тарифтік мөлшерлемелері) ЛА-ның белгіленген мөлшеріне:

      2020 жылғы 1 қаңтардан бастап 1,25 мөлшерінде;

      2021 жылғы 1 қаңтардан бастап 1,5 мөлшерінде;

      2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 1,75 мөлшерінде;

      2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 2,0 мөлшерінде түзету коэффициентін қолдана отырып айқындалады.

      Мектепке дейінгі және орта білім беру ұйымдарының мектепке дейінгі тәрбие және оқыту педагогтерінің ЛА (тарифтік мөлшерлемелері) ЛА-ның белгіленген мөлшеріне:

      2023 жылғы 1 қыркүйектен бастап 1,3 мөлшерінде түзету коэффициентін қолдана отырып айқындалады.

      Медицина және фармацевтика жұмыскерлерін қоспағанда, мемлекеттік ұйымдардың: стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелердің, үйде қызмет көрсету, уақытша болу ұйымдарының, жұмыспен қамту орталықтарының басқарушы, негізгі персоналдары жұмыскерлерінің ЛА (тарифтік мөлшерлемелері) ЛА-ның белгіленген мөлшеріне:

      2021 жылғы 1 қаңтардан бастап 1,5 мөлшерінде;

      2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 1,75 мөлшерінде;

      2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 2,0 мөлшерінде түзету коэффициентін қолдана отырып айқындалады.

      Медицина және фармацевтика жұмыскерлерінің ЛА (тарифтік мөлшерлемелері) ЛА-ның белгіленген мөлшеріне:

      біліктілігі жоғары деңгейдегі мамандарға (А блогының басқарушы персоналы, В1, В2 блоктарының негізгі персоналы):

      2021 жылғы 1 қаңтардан бастап 2,02 мөлшерінде;

      2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 2,63 мөлшерінде;

      2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 2,73 мөлшерінде;

      2023 жылғы 1 қыркүйектен бастап 3,42 мөлшерінде;

      біліктілігі жоғары және орта деңгейдегі мамандарға (В3, В4 блоктарының негізгі персоналы):

      2021 жылғы 1 қаңтардан бастап 1,63 мөлшерінде;

      2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 1,95 мөлшерінде;

      2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 2,05 мөлшерінде;

      2023 жылғы 1 қыркүйектен бастап 2,34 мөлшерінде түзету коэффициентін қолдана отырып айқындалады.

      Мыналарды:

      жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарынан басқа білім беру ұйымдарының педагогтерін;

      мәдениет және өнер саласындағы ерекше мәртебесі бар жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының профессор-оқытушылар құрамын және басқарушы жұмыскерлерін;

      мемлекеттік ұйымдардың: стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелердің, үйде қызмет көрсету, уақытша болу ұйымдарының, жұмыспен қамту орталықтарының басқарушы, негізгі персоналдарының жұмыскерлерін;

      медицина және фармацевтика жұмыскерлерін қоспағанда, азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің ЛА (тарифтік мөлшерлемелері) ЛА-ның белгіленген мөлшеріне:

      2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 1,23 мөлшерінде;

      2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 1,45 мөлшерінде;

      2024 жылғы 1 қаңтардан бастап 1,71 мөлшерінде;

      2025 жылғы 1 қаңтардан бастап 2,0 мөлшерінде түзету коэффициентін қолдана отырып айқындалады.

      "Ұлттық" мәртебесі бар мемлекеттік мәдениет ұйымдарының, жекелеген кәсіби көркем, шығармашылық ұжымдардың азаматтық қызметшілерінің, жұмыскерлерінің ЛА (тарифтік мөлшерлемелері) ЛА-ның белгіленген мөлшеріне 1,75 мөлшерінде арттыру коэффициентін қолдана отырып айқындалады.

      Ішкі істер органдары жүйесінің және Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары педагогтерінің ЛА (тарифтік мөлшерлемелері) ЛА-ның белгіленген мөлшеріне:

      2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 2,32 мөлшерінде;

      2024 жылғы 1 қаңтардан бастап 2,74 мөлшерінде;

      2025 жылғы 1 қаңтардан бастап 3,2 мөлшерінде түзету коэффициентін қолдана отырып айқындалады.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      2-1) тармақша жаңа редакцияда көзделген – ҚР Үкіметінің 12.10.2023 № 902 қбп қаулысымен.

      2-1) (қызмет бабында пайдалану үшін);

      2-2) (қызмет бабында пайдалану үшін);

      2-3) медициналық емес бейіндегі сот сарапшыларының (сот сараптамасын жүргізумен тікелей айналысатын В1 блогының негізгі персоналы) ЛА (тарифтік мөлшерлемелері) ЛА-ның белгіленген мөлшеріне:

      2022 жылғы 1 шілдеден бастап 1,4 мөлшерінде;

      2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 1,28 мөлшерінде;

      2024 жылғы 1 қаңтардан бастап 1,02 мөлшерінде;

      2025 жылғы 1 қаңтардан бастап 0,73 мөлшерінде қосымша түзету коэффициентін қолдана отырып айқындалады;

      3) өтемақылардың мөлшері Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес айқындалады деп белгіленсін.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.03.2016 № 170 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 03.06.2016 № 327 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 16.10.2017 № 647 (01.07.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 28.01.2020 № 11 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 13.01.2021 № 7 (01.01.2021 бастап қолданысқа енгiзiледi); 30.03.2021 № 174 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 06.12.2021 № 864 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.06.2022 № 446 (01.07.2022 бастап қолданысқа енгізіледі); 01.07.2022 № 456 (01.07.2022 бастап қолданысқа енгiзiледі); 09.12.2022 № 1000 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 16.01.2023 № 18 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 22.02.2023 № 149; 15.07.2023 № 596 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 17.08.2023 № 699 (01.09.2023 бастап қолданысқа енгізіледі); 23.08.2023 № 718 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 15.11.2023 № 1002 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      4. Мыналар:

      1) ұйымдардың қызметкерлеріне еңбек жағдайы үшін осы қаулыда белгіленген шекте қосымша ақылар мен үстемеақылардың нақты мөлшері заңнамаға сәйкес салалық келісімде, ұжымдық шартта және (немесе) жұмыс берушінің актісінде айқындалады;

      2) білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария жүйесі ұйымдарының қызметкерлеріне белгіленген еңбек жағдайы үшін қосымша ақылар мен үстемеақылар басқа қызмет салаларында тиісті лауазымдарда істейтін және мамандығы бойынша жұмыстарды орындайтын ұйымдардың қызметкерлеріне қолданылады;

      3) ұйымдар қызметкерлерінің ЛА (тарифтік мөлшерлемесін) айқындау мақсатында орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдар (келісім бойынша) мамандығы бойынша жұмыс өтілін (қызмет саласының ерекшеліктерін ескере отырып) есептеудің тәртібі мен шарттарын айқындайды;

      4) медициналық қызметкерлерге еңбекақы төлеудің шарттары көрсетілетін медициналық көмектің көлеміне, сапасына қарай денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орталық мемлекеттік орган айқындайтын тәртіппен белгіленеді;

      5) жан басына шаққанда нормативтік қаржыландырылатын орта білім беру ұйымдарының педагогтеріне еңбекақы төлеудің шарттары көрсетілетін білім беру қызметтерінің сапасы мен олардың қызмет нәтижелеріне қарай білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен белгіленеді;

      6) мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне, оның ішінде 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қабылданған қызметкерлерге 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданыстағы еңбекақы төлеу жүйесіне сәйкес олардың жалақысы мен сауықтыруға арналған жәрдемақысы 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылған еңбекақы төлеу жүйесі бойынша жалақысынан және сауықтыруға арналған жәрдемақысынан төмен болған жағдайларда жалақысындағы, сауықтыруға арналған жәрдемақысындағы айырма төленеді;

      7) мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың қызмет салаларының барлығына ортақ мамандарының жекелеген лауазымдарының біліктілік сипаттамаларын еңбек жөніндегі уәкілетті орган бекітеді;

      8) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес азаматтық қызметшілер (білікті жұмысшыларды қоспағанда), мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлері лауазымдарының функционалдық блоктар бойынша сыныптамасы негізінде еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің лауазымдарын азаматтық қызметшілер лауазымдары тізілімінің функционалдық блоктарына және білікті жұмысшыларға жатқызу жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды бекітеді.

      Тиісті қызмет салаларындағы уәкілетті органдар еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органмен келісу бойынша тиісті қызмет салалары бойынша азаматтық қызметшілер лауазымдарының тізілімін бекітеді деп белгіленсін.

      Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 28.01.2020 № 11 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      5. Мемлекеттік басқару органдарына:

      1) ұйымдардың басшыларына олардың жұмыс нәтижелері бойынша сыйлықақы беру, лауазымдық айлықақыларына ынталандыру үстемеақыларын белгілеу, сондай-ақ қаржыландыру жоспары немесе мемлекеттік басқару органы қазыналық кәсіпорын үшін бекіткен даму жоспары бойынша тиісті мемлекеттік мекемені ұстауға көзделген қаражатты үнемдеу есебінен мемлекеттік басқару органы белгілеген тәртіппен материалдық көмек көрсету;

      2) жұмыскерлерге кесімді еңбекақы төлеу кезінде кесімді бағалауларды бекіту;

      3) тиісті жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын ұйымдар жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақыларына жергілікті бюджет қаражаты есебінен ынталандыру үстемеақыларын белгілеу құқығы берілсін. Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын ұйымдар жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақыларына ынталандыру үстемеақыларын белгілеу тәртібі мен шарттарын тиісті жергілікті атқарушы орган айқындайды.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 26.05.2022 № 340 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      6. Ұйымдардың басшыларына:

      1) мемлекеттік басқару органымен келісу бойынша азаматтық қызметшілер лауазымдарының тізілімінде көрсетілген лауазымдардың атауларына қызмет ерекшелігін сипаттайтын арнаулы қосымша атауларды қолдануға, сондай-ақ функционалдық міндеттеріне қарай өзге де лауазымдар атауларын теңестіру;

      2) кредиторлық берешек болмаған кезде қаржыландыру жоспары бойынша тиісті мемлекеттік мекемені ұстауға көзделген қаражатты үнемдеу есебінен немесе кредиторлық берешегі болмаған кезде мемлекеттік басқару органы қазыналық кәсіпорын үшін бекіткен даму жоспары бойынша қаражатты үнемдеу есебінен салалық келісімде, ұжымдық шартта және (немесе) жұмыс берушінің актісінде айқындалған тәртіппен ұйымдардың қызметкерлердің лауазымдық айлықақыларына ынталандыру үстемеақыларын белгілеу, сыйлықақы беру және материалдық көмек көрсету құқығы берілсін.

      7. Осы қаулыға 26-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      8. Осы қаулы 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының

      Премьер-Министрі      К.Мәсімов

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен
бекітілген
1-қосымша

      Азаматтық қызметшілердің (білікті жұмысшыларды қоспағанда), мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлері лауазымдарының функционалдық блоктар бойынша сыныптамасы

Буын

Саты

Лауазымдардың атаулары

А блогы (басқарушы персонал)

А1

1

Республикалық маңызы бар ММ және МҚК басшылары

1-1

Республикалық маңызы бар ММ және МҚК басшыларының орынбасарлары

2

Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК басшылары

2-1

Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК басшыларының орынбасарлары

3

Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК басшылары

3-1

Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК басшыларының орынбасарлары

4

Ауылдық маңызы бар ММ және МҚК басшылары

А2

1

Республикалық маңызы бар ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің басшылары

1-1

Республикалық маңызы бар ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелері басшыларының орынбасарлары

2

Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің басшылары

2-1

Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелері басшыларының орынбасарлары

3

Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің басшылары

3-1

Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелері басшыларының орынбасарлары

4

Ауылдық маңызы бар ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің басшылары

А3

1

Республикалық маңызы бар ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің бөлімшелер басшылары

1-1

Республикалық маңызы бар ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің бөлімшелері басшыларының орынбасарлары

2

Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің бөлімшелер басшылары

2-1

Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің бөлімшелері басшыларының орынбасарлары

3

Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің бөлімшелер басшылары

3-1

Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің бөлімшелері басшыларының орынбасарлары

4

Ауылдық маңызы бар ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің бөлімшелер басшылары

В блогы (негізгі персонал)

В1

1

Бас ғылыми қызметкер, профессор

2

Жетекші ғылыми қызметкер, доцент

Бас сарапшы

3

Аға ғылыми қызметкер

Жетекші сарапшы

Ғылыми-практикалық орталықтың аға әдіскері

4

Ғылыми қызметкер

Аға сарапшы

Ғылыми-практикалық орталықтың әдіскері

Жоғары оқу орнының, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымының оқытушысы

5

Кіші ғылыми қызметкер

Жоғары оқу орнының, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымының әдіскері

Ассистент

Сарапшы

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымының шебері

"Денсаулық сақтау" және "Білім беру" салаларында

В2

1

Біліктілігі жоғары деңгейдегі жоғары санатты негізгі персонал мамандары (дәрігер, мұғалім)

2

Біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты негізгі персонал мамандары (дәрігер, мұғалім)

3

Біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санатты негізгі персонал мамандары (дәрігер, мұғалім)

4

Біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ негізгі персонал мамандары (дәрігер, мұғалім)

В3

1

Біліктілігі жоғары деңгейдегі жоғары санатты негізгі персонал мамандары (тәрбиеші, әлеуметтік педагог, орта медициналық персонал мамандары және басқалар)

2

Біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты негізгі персонал мамандары (тәрбиеші, әлеуметтік педагог, орта медициналық персонал мамандары және басқалар)

3

Біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санатты негізгі персонал мамандары (тәрбиеші, әлеуметтік педагог, орта медициналық персонал мамандары және басқалар)

4

Біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ негізгі персонал мамандары (тәрбиеші, әлеуметтік педагог, орта медициналық персонал мамандары және басқалар)

В4

1

Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегі жоғары санатты негізгі персонал мамандары

2

Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегі бірінші санатты негізгі персонал мамандары

3

Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегі екінші санатты негізгі персонал мамандары

4

Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегі санаты жоқ негізгі персонал мамандары

өзге де салаларда

В2

1

Біліктілігі жоғары деңгейдегі жоғары санатты негізгі персонал мамандары

2

Біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты негізгі персонал мамандары

3

Біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санатты негізгі персонал мамандары

4

Біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ негізгі персонал мамандары

В3

1

Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегі жоғары санатты негізгі персонал мамандары

2

Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегі бірінші санатты негізгі персонал мамандары

3

Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегі екінші санатты негізгі персонал мамандары

4

Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегі санаты жоқ негізгі персонал мамандары

С блогы (әкімшілік персонал)

С1


ММ және МҚК шаруашылық бөлімшелерінің меңгерушілері және оларға теңестірілген өзге де жеке лауазымдар

С2


Әкімшілік функцияларды орындайтын бiлiктiлiгi жоғары деңгейдегі мамандар

С3


1) Әкімшілік функцияларды орындайтын бiлiктiлiгi орташа деңгейдегі мамандар;

2) ММ және МҚК шаруашылық қызмет көрсетумен айналысатын құрылымдық бөлімшенің басшысы

D блогы (қосалқы персонал)

D


Техникалық орындаушылар


      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

      ММ – мемлекеттік мекеме

      МҚК – мемлекеттік қазыналық кәсіпорын

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
2-қосымша

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 21.05.2019 № 302 (01.06.2019 бастап қолданысқа енгiзiледі) қаулысымен.

      Азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің (жұмысшыларды қоспағанда) функционалдық блоктар бойынша лауазымдық айлықақыларын есептеуге арналған коэффициенттер

А блогы - басқарушы персонал

Буын

Саты

Жылдарға есептегенде, мамандық бойынша жұмыс өтілі

0−3

3−6

6−9

9−12

12−16

16−20

20−25

25 жылдан жоғары

А1

1

6,42

6,60

6,79

6,97

7,17

7,37

7,58

7,79

1−1

6,11

6,28

6,46

6,63

6,82

7,01

7,21

7,40

2

5,73

5,90

6,06

6,23

6,40

6,58

6,77

6,95

2−1

5,43

5,60

5,75

5,92

6,08

6,25

6,42

6,60

3

5,13

5,27

5,41

5,57

5,72

5,89

6,05

6,22

3−1

4,86

5,01

5,15

5,29

5,43

5,59

5,74

5,91

4

4,65

4,75

4,90

5,03

5,17

5,31

5,47

5,62
А2

1

5,84

6,01

6,17

6,35

6,52

6,71

6,90

7,10

1−1

5,52

5,70

5,86

6,03

6,19

6,37

6,55

6,73

2

5,23

5,36

5,51

5,67

5,82

5,98

6,15

6,33

2−1

5,00

5,14

5,28

5,43

5,58

5,74

5,89

6,06

3

4,75

4,88

5,02

5,16

5,31

5,45

5,61

5,77

3−1

4,54

4,68

4,81

4,95

5,09

5,23

5,38

5,53

4

4,44

4,57

4,70

4,83

4,96

5,10

5,24

5,39
А3

1

5,29

5,47

5,62

5,78

5,94

6,11

6,28

6,46

1−1

5,05

5,19

5,34

5,49

5,64

5,80

5,96

6,13

2

4,93

5,05

5,19

5,34

5,48

5,63

5,79

5,95

2−1

4,70

4,83

4,97

5,11

5,24

5,39

5,54

5,69

3

4,58

4,69

4,80

4,91

5,03

5,15

5,27

5,40

3−1

4,39

4,51

4,64

4,78

4,91

5,04

5,18

5,33

4

4,34

4,46

4,57

4,69

4,81

4,94

5,06

5,19

В блогы – негізгі персонал

Буын

Саты

Жылдарға есептегенде, мамандық бойынша жұмыс өтілі

0−1

1−2

2−3

3−5

5−7

7−10

10−13

13− 16

16−20

20− 25

25 жылдан жоғарыВ1

1

5,60

5,71

5,82

5,93

6,04

6,15

6,27

6,39

6,51

6,63

6,75

2

5,09

5,19

5,29

5,39

5,49

5,59

5,70

5,81

5,92

6,03

6,14

3

4,63

4,72

4,81

4,90

4,98

5,08

5,18

5,28

5,38

5,48

5,58

4

4,40

4,49

4,57

4,66

4,75

4,84

4,93

5,03

5,12

5,21

5,31

5

4,28

4,37

4,45

4,53

4,62

4,70

4,79

4,87

4,97

5,06

5,16

"Білім беру" саласында


В2

1

4,67

4,74

4,81

4,88

4,95

5,01

5,08

5,16

5,24

5,32

5,41

2

4,39

4,50

4,57

4,65

4,72

4,79

4,86

4,95

5,03

5,12

5,20

3

4,36

4,44

4,51

4,59

4,66

4,74

4,81

4,90

4,99

5,08

5,16

4

4,10

4,14

4,19

4,23

4,27

4,33

4,38

4,49

4,59

4,67

4,73В3

1

4,13

4,18

4,24

4,29

4,36

4,42

4,49

4,55

4,62

4,69

4,75

2

3,85

3,91

3,97

4,03

4,09

4,16

4,23

4,30

4,37

4,44

4,51

3

3,82

3,88

3,94

4,00

4,07

4,14

4,21

4,28

4,36

4,43

4,50

4

3,52

3,58

3,64

3,71

3,78

3,85

3,94

4,00

4,06

4,12

4,19


В4

1

3,95

3,99

4,05

4,11

4,16

4,22

4,28

4,34

4,40

4,45

4,52

2

3,73

3,79

3,85

3,92

3,97

4,04

4,10

4,17

4,25

4,32

4,39

3

3,67

3,73

3,79

3,85

3,91

3,97

4,03

4,09

4,16

4,22

4,29

4

3,32

3,36

3,41

3,45

3,49

3,53

3,57

3,61

3,65

3,69

3,73

"Денсаулық сақтау" саласында


В2

1

5,26

5,32

5,39

5,46

5,53

5,60

5,67

5,75

5,83

5,91

5,99

2

4,78

4,85

4,92

4,99

5,06

5,14

5,21

5,29

5,38

5,46

5,54

3

4,66

4,74

4,81

4,89

4,96

5,04

5,11

5,20

5,29

5,38

5,46

4

4,13

4,17

4,21

4,26

4,30

4,35

4,40

4,51

4,61

4,70

4,77В3

1

4,90

4,96

5,01

5,07

5,14

5,21

5,28

5,35

5,42

5,49

5,55

2

4,22

4,28

4,34

4,39

4,46

4,53

4,60

4,67

4,74

4,81

4,88

3

4,10

4,16

4,22

4,28

4,36

4,43

4,50

4,57

4,64

4,72

4,79

4

3,52

3,58

3,64

3,71

3,78

3,85

3,94

4,00

4,06

4,12

4,19


В4

1

3,96

4,01

4,06

4,10

4,16

4,22

4,28

4,34

4,40

4,46

4,53

2

3,75

3,81

3,88

3,94

3,99

4,06

4,12

4,19

4,26

4,34

4,41

3

3,69

3,76

3,80

3,86

3,92

3,98

4,04

4,10

4,16

4,22

4,29

4

3,32

3,36

3,41

3,45

3,49

3,53

3,57

3,61

3,65

3,69

3,73

Өзге де салалар


В2

1

4,58

4,65

4,72

4,80

4,87

4,94

5,02

5,10

5,19

5,28

5,36

2

4,36

4,44

4,52

4,60

4,67

4,75

4,83

4,92

5,00

5,09

5,18

3

4,26

4,34

4,42

4,49

4,57

4,65

4,72

4,81

4,90

4,99

5,08

4

4,10

4,14

4,19

4,23

4,27

4,33

4,38

4,49

4,59

4,67

4,73В3

1

3,99

4,05

4,11

4,17

4,23

4,29

4,35

4,42

4,49

4,56

4,64

2

3,72

3,78

3,84

3,91

3,97

4,03

4,10

4,16

4,24

4,31

4,39

3

3,63

3,70

3,76

3,83

3,89

3,95

4,02

4,08

4,16

4,21

4,29

4

3,32

3,36

3,41

3,45

3,49

3,53

3,57

3,61

3,65

3,69

3,73

С блогы – әкімшілік персонал

С1


4,24

4,34

4,44

4,54

4,64

4,75

4,86

4,98

5,09

5,18

5,31

С2


4,10

4,14

4,19

4,23

4,27

4,43

4,46

4,51

4,61

4,71

4,83

С3


3,31

3,35

3,39

3,43

3,46

3,50

3,54

3,57

3,61

3,65

3,68

D блогы – қосалқы персонал

D


2,94

2,98

3,01

3,04

3,08

3,12

3,16

3,19

3,22

3,25

3,29

      Ескертпе:

      1. Кәсіби авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдары құтқарушыларының лауазымдық айлықақыларын (тарифтік мөлшерлемелерін) есептеуге арналған коэффициент мамандығы бойынша "бір жылға дейін" жұмыс өтілі болған кезде тиісті лауазым санатына сәйкес келетін коэффициент деңгейінде белгіленеді.

      2. "Білім беру", "Денсаулық сақтау" салаларындағы негізгі персоналдың лауазымдық айлықақыларын (тарифтік мөлшерлемелерін) есептеуге арналған коэффициенттер қызметтің басқа салаларында тиісті лауазымдарды атқаратын және мамандығы бойынша жұмыстарды орындайтын ұйымдар қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларын (тарифтік мөлшерлемелерін) есептеу кезінде қолданылады.

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
3-қосымша

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 21.05.2019 № 302 (01.06.2019 бастап қолданысқа енгiзiледі) қаулысымен.

      Жұмысшылардың лауазымдық айлықақыларын (тарифтік мөлшерлемелерін) есептеуге арналған коэффициенттер

Біліктілік разряды

Коэффициент

1

2

8

3,06

7

2,99

6

2,96

5

2,92

4

2,89

3

2,84

2

2,81

1

2,77

      Ескертпе:

      Орындалатын жұмыстарды белгілі бір күрделілікке жатқызу және жұмысшыларға біліктілік разрядтарын беру Жұмысшылардың жұмыстары мен кәсіптерінің бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығына, жұмысшы кәсіптерінің тарифтік-біліктілік сипаттамаларына сәйкес жүргізіледі.

      Азаматтық қызметшілердің құрамына білікті жұмысшылар кіреді.

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
4-қосымша

      Білім беру саласындағы азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар

      Ескерту. 4-қосымшаға өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 30.05.2016 № 305 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 06.09.2017 № 542 (01.09.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 07.02.2018 № 42 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.12.2018 № 870 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі); 03.05.2019 № 240 (01.09.2019 бастап қолданысқа енгізіледі); 28.01.2020 № 11 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 04.03.2021 № 124 (01.01.2021 бастап қолданысқа енгiзiледi); 12.08.2021 № 551 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 04.03.2022 № 110 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 16.09.2022 № 707 (01.09.2022 бастап қолданысқа енгізіледі және 25.05.2027 дейінгі аралықта қолданылады); 26.10.2022 № 850 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

Р/с№

Қосымша ақылардың атауы

Қосымша ақылардың түрлері

Қосымша ақылардың мөлшері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Лауазымдарды қоса атқарғаны (қызмет көрсету аймағының кеңейгені) үшін қосымша ақы1)

Оқу орны жанындағы интернатқа меңгерушілік еткені үшін


БЛА-дан 25 %

Оқу орнында интернат меңгерушісінің лауазымы көзделмеген жағдайда

2)

Оқыту кабинеттерін (зертханаларды, шеберханаларды, оқу-консультациялық пункттерді) меңгергені үшін"Педагог мәртебесі туралы" 2019 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес


мектептерде, мектеп-интернаттарда, балалар үйлерінде


БЛА-дан 20 %техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында


БЛА-дан 25 %аралас шеберханалар болған кезде


БЛА-дан 30 %


3)

Мектепке (оның ішінде музыкалық, көркемөнер, өнер мектебіне және т.б.) басшылық жасағаны үшін


БЛА-дан 20 %

Директор лауазымы көзделмеген мектептерде

4)

Оқу жұмысына жетекшілік еткені үшін


БЛА-дан 20 %

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары лауазымы көзделмеген жеті жылдық музыка мектептерінде, өнер мектептерінде және көркемөнер мектептерінде

5)

Оқулықтардың кітапханалық қорымен жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 30 %


2.


Ерекше еңбек жағдайлары үшін қосымша ақы1)

Оқу-тәрбие мекемелерінің басшыларына құрамында кемінде екі арнайы тобы (сыныбы) бар жалпы мектептер мен мектепке дейінгі ұйымдарда мүмкіндіктері шектеулі, ұзақ уақыт емдеуді және айрықша тәрбие жағдайын қажет ететін балалармен, тәрбиеленушілермен жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 30 %


2)

Сынып жетекшілігі (топ жетекшілігі) үшін"Педагог мәртебесі туралы" 2019 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес


1-4 сыныптар


БЛА-дан 50 %5-11 (12) сыныптар


БЛА-дан 60 %техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары


БЛА-дан 50 %


3)

Дәптерлерді және жазбаша жұмыстарды тексергені үшін"Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан РеспубликасыныңЗаңына сәйкес.

Қосымша ақы дәптер мен жазбаша жұмыстарды тексеру жұмыстың оқу жоспарында көзделген жағдайда белгіленеді


1-4 сынып мұғалімдеріне


БЛА-дан 40 %Оқу орыс тілінде жүретін мектептерде (сыныптарда) қазақ тілі мен басқа да ұлттық тілдерді және оқу ұлттық тілдерде жүретін мектептерде (сыныптарда) орыс тілін 1-4 сыныпта жүргізетін осы пәндердің мұғалімдеріне


БЛА-дан 50 %Жазбаша жұмыстарды тексергені үшін 5-11 (12) сынып мұғалімдеріне, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының оқытушыларына:

қазақ, орыс тілдері, басқа ұлттық тілдер мен әдебиет бойынша;

математика, химия, физика, биология, шет тілі, стенография, сызу, құрастыру, техникалық механика бойынша


БЛА-дан 50 %

БЛА-дан 40 %


4)

Мынадай:

білім беру ұйымдарында оқитын ерекше білім беру қажеттіліктері бар; психоневрологиялық паталогиясы бар (білім беру ұйымдарында оқуға тиіс емес) балалармен жұмыс істегені үшінБЛА-дан 40 %

БЛА-дан 50 %

"Педагог мәртебесі туралы" 2019 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес.

Көрсетілген қосымша ақыны белгілеу тәртібі мен шарттарын білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайды

5)

Кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталықтары мен тәрбие колонияларындағы, қылмыстық-атқару жүйесі мекемелері жанындағы техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы, мектептердегі, кешкі (ауысымдық) жалпы орта білім беру мектептеріндегі және оқу-консультациялық пункттердегі және басқа да мінез-құлқы девиантты балаларға арналған мекемелердегі балалармен жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 30 %


6)

Жетім балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған балалар үйлерінде, балалар интернат үйлерінде, отбасылық үлгідегі балалар үйлерінде, жетімханаларда, мектеп интернаттарда және мүмкіндіктері шектеулі балалар контингентінің интернат-үйлерінде, сәбилер үйлерінде (сыныптарда, топтарда) жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалармен жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 30 %

Жетім балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған балалар үйлерінде, балалар интернат үйлерінде, отбасылық үлгідегі балалар үйлерінде, жетімханаларда, мектеп-интернаттарда және дене бітімінің немесе ақыл-ойының дамуында кемістігі бар, ұзақ уақыт емделуді қажет ететін, психикалық дамуы артта қалған балалар контингентінің интернат-үйлерінде, сәбилер үйлерінде (сыныптарда, топтарда) қосымша ақылар екі негіздеме бойынша белгіленеді (жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалармен жұмыс істегені үшін және даму, оқу мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс істегені үшін)

7)

Мүгедектігі бар адамдарға арналған арнайы білім беру ұйымдарының қызметкерлеріне мүгедектігі бар балалармен жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 30 %


8)

психикалық және психоневрологиялық аурулары бар 18 жастан асқан адамдармен жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 50 %


9)

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарындағы тәрбиешілердің көмекшілеріне залалсыздандырғыш заттармен жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 30 %


10)

Физика, химия, биология, информатика пәндері бойынша негізгі және жалпы орта білім беретін оқу бағдарламаларын техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің оқу бағдарламаларын ағылшын тілінде іске асыратын білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне және оқытушыларына


БЛА-дан 200 %-ға дейін

Көрсетілген қосымша ақыны белгілеу тәртібі мен шарттарын білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайды

11)

Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының мұғалімдерінеЛА-дан 30 %

Көрсетілген қосымша ақыны белгілеу тәртібі мен шарттарын білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайды. Аталған қосымша ақы лауазымдық айлықақыға нақты жүктемені ескере отырып белгіленеді.

3.


Бейіндік бағыттағы жекелеген пәндерді тереңдете оқытқаны үшін қосымша ақы1)

Мамандандырылған мектептер мен дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттарда, мектеп-интернат-колледждерде бейіндік бағыттағы пәндер бойынша педагогтерге


БЛА-дан 40 %


2)

Жекелеген пәндерді тереңдете оқытатын оқу орындарының (сыныптардың, топтардың) бейіндік бағыттағы пәндер бойынша жұмыс істейтін педагогтеріне;

жаңашылдық, эксперименттік режимде жұмыс істейтін (лицейлердің, гимназиялардың, техникалық лицейлердің, мектепке дейінгі және жалпы білім беру бағытындағы оқу тәрбие кешендерінің), сондай-ақ балаларды тәрбиелеу шет тілінде жүргізілетін мектепке дейінгі тәрбиелеу және білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагогтерге


БЛА-дан 20 %


4.


Ауыр (ерекше ауыр) қол еңбегі жұмыстарымен және еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және қауіпті (ерекше қауіпті) жұмыстармен айналысатын қызметкерлерге төленетін қосымша ақы


2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес және еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен еңбек жағдайлары зиянды өндірістердің, цехтардың, кәсіптер мен лауазымдардың тізімі (тізбесі) негізінде


Педагогтерге туберкулез (туберкулезге қарсы) мекемелерінде, диспансерлерінде, санаторийлерінде, санаторий-профилакторийлерінде, орталық аудандық ауруханалар бөлімшелерінде және басқа да денсаулық сақтау ұйымдары мен санаторий үлгісіндегі мектеп интернаттарда, мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 60 %


5.


Біліктілік деңгейі үшін қосымша ақы
Деңгейлі біліктілікті арттырудан өткен және тиісті деңгейдегі бағдарлама бойынша сертификат алған бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының:

бірінші (ілгері) деңгейдегі;

екінші (негізгі) деңгейдегі;

үшінші (базалық) деңгейдегі мұғалімдеріне


ЛА-дан 100 %

ЛА-дан 70 %

ЛА-дан 30 %

Көрсетілген қосымша ақыны белгілеу тәртібі мен шарттарын білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайды.

Аталған қосымша ақы лауазымдық айлықақыға нақты жүктемені ескере отырып, бірақ заңнамада белгіленген нормативтік оқу жүктемесінен асырылмай белгіленеді.

2016 жылғы 1 қаңтарға дейінгі біліктілік емтиханын тапсырған мұғалімдерге сертификаттың қолдану мерзімі аяқталғанға дейін төленеді

6.


Өндірістік оқытуды ұйымдастырғаны үшін қосымша ақы
Өндірістік оқытуды ұйымдастырғаны үшін


БЛА-дан 100 %

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының өндірістік оқыту шеберлеріне

7.

Бастауыш, негізгі, орта және жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының педагогикалық шеберлік біліктілігі бар мұғалімдеріне, педагог-психологтарына:

Біліктілік санаты үшін қосымша ақы


Көрсетілген қосымша ақыны белгілеу тәртібі мен шарттарын білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайды. Аталған қосымша ақы лауазымдық айлықақыға нақты жүктемені ескере отырып белгіленеді


педагог-шебер

ЛА-дан 50 %педагог-зерттеуші

ЛА-дан 40 %педагог-сарапшы

ЛА-дан 35 %педагог-модератор

ЛА-дан 30 %


8.

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтерін және реттік нөмірі 7-жолда көрсетілген педагогтерді қоспағанда, біліктілік санаты бар білім беру ұйымдарының педагогтеріне:

педагог-шебер

педагог-зерттеуші

педагог-сарапшы

педагог-модератор

Біліктілік санаты үшін қосымша ақы

ЛА-дан 50 %

ЛА-дан 40 %

ЛА-дан 35 %

ЛА-дан 30 %

Көрсетілген қосымша ақыны белгілеу тәртібі мен шарттарын білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайды. Аталған қосымша ақы лауазымдық айлықақыға нақты жүктемені ескере отырып белгіленеді.

9.

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарын қоспағанда, білім беру ұйымдарының басқару біліктілік санаты бар басшылары мен олардың орынбасарларына:

- 1-санат

- 2-санат

- 3-санат

Біліктілік санаты үшін қосымша ақы

ЛА-дан 100%

ЛА-дан 50%

ЛА-дан 30%

Көрсетілген қосымша ақыны белгілеу тәртібі мен шарттарын білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайды. Аталған қосымша ақы лауазымдық айлықақыға нақты жүктемені ескере отырып белгіленеді.

10.

Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне;

әдістемелік кабинет (орталық) педагогтеріне

Ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша магистр дәрежесі үшін қосымша ақы

Республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын 10 АЕК

Көрсетілген қосымша ақы тиісті дипломы болған жағдайда және негізгі жұмыс орны бойынша нақты жүктемеге қарамастан белгіленеді

11.

Мәдениет және спорт саласындағы қызметті жүзеге асыратын білім беру ұйымдарын, әскери оқу орындарын қоспағанда, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне

Тәлімгерлік үшін қосымша ақы

БЛА-дан 100%

Көрсетілген қосымша ақыны белгілеу тәртібі мен шарттарын білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайды.

Көрсетілген қосымша ақы нақты жүктемеге қарамастан белгіленеді

12.

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарын қоспағанда, білім беру ұйымдарының педагогтеріне

Сабақтан тыс спорт сабақтарын жүргізгені үшін

БЛА-дан 100 %

Көрсетілген қосымша ақыны белгілеу тәртібі мен шарттарын білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайды

13.

ЗҚАИ-ның ескертпесі!
13-тармақ 01.09.2022 бастап қолданысқа енгізілді және 25.05.2027 дейінгі аралықта қолданылады - ҚР Үкіметінің 16.09.2022 № 707 қаулысымен.

Мұғалімдер тапшылығы бар өңірлерге тартылған және бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын үздік педагогтерге

мұғалімдер тапшылығы бар өңірлердегі орта білім беру ұйымдарында жұмыс істегені үшін қосымша ақы

ЛА-дан 150 %

көрсетілген қосымша ақы 2022 жылғы қыркүйек – 2027 жылғы мамыр аралығында Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 13 маусымдағы № 390 қаулысымен бекітілген Мұғалімдер тапшылығы бар өңірлерге үздік педагогтерді тиісті қолдау шараларының пакетімен тарту қағидаларын (Арнаулы бағдарлама) іске асыру кезеңінде жүргізіледі

      Ескертпелер:

      1. Мектептер мен мектеп-интернаттардағы (ерекше білім беруді қажет ететін балаларға арналған арнаулы білім беру ұйымдарынан басқа) оқушы (тәрбиеленуші) саны 15-тен кем сыныптарда сынып жетекшілігі, дәптерлер мен жазба жұмыстарын тексергені үшін лауазымдық айлықақыларына (мөлшерлемелеріне) қосымша ақы төлеу көрсетілген қосымша ақылардың белгіленген мөлшерінен 50 пайыз мөлшерінде жүргізіледі. Бұл тәртіп сыныптарды кіші топтарға бөлгенде де қолданылады.

      2. Оқушылардың күзгі, қысқы, көктемгі және жазғы каникулдары кезеңінде педагогтерге еңбекақы төлеу каникул басталар алдындағы тарифтеу кезінде (қосымша ақы есебімен) белгіленген жалақы есебімен жүргізіледі.

      3. Осы қосымшада белгіленген қосымша ақылар балалар мен жасөспірімдерге арналған спорт мектептерінің мамандандырылған бөлімшелерінің бейіндік мақсаттағы пәндер бойынша педагогтеріне, олимпиада резервінің мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер мектептерінің, мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорттық техникалық мектептерінің, спорт колледждерінің, спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың, жоғары спорттық шеберлік мектептерінің басшы қызметкерлеріне және бейіндік мақсаттағы пәндер бойынша педагогтеріне, әлеуметтік қамсыздандыру, денсаулық сақтау, мәдениет мемлекеттік мекемелері мен қазыналық кәсіпорындарының педагогтеріне, ішкі істер органдары, азаматтық қорғау органдары, арнаулы мемлекеттік органдар жүйесінің және Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің мемлекеттік мекемелері мен қазыналық кәсіпорындарының әскери және арнайы атақтары жоқ педагогтеріне қолданылады.

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
5-қосымша

      Денсаулық сақтау саласындағы азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар

      Ескерту. 5-қосымшаға өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 30.05.2016 № 305 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.02.2017 № 34; 24.09.2020 № 607 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.03.2021 № 174 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 12.08.2021 № 551 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 15.12.2021 № 903 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 13.06.2022 № 389 (01.07.2022 бастап қолданысқа енгізіледі); 26.10.2022 № 850 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 09.12.2022 № 1000 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

Р/с №

Қосымша ақылардың атауы

Қосымша ақылар түрлері

Қосымша ақылардың мөлшері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Лауазымдарды қоса атқарғаны (қызмет көрсету аймағының кеңейгені) үшін қосымша ақы1)

Ұйымдардың басшы-дәрігерлеріне және олардың дәрігер орынбасарларына өздері штатына кіретін ұйымдарда мамандығы бойынша жұмысты жүргізуге рұқсат беріледі


Тиісті мамандық дәрігерінің ЛА 25 %-ына дейін

Негізгі лауазымы бойынша жұмыс уақытының шегінде

2)

Дәрігерлерге (фельдшерлерге) үлгілік штат нормативтерінде белгіленген тәртіппен бөлімшенің (кабинеттердің) меңгерушісі функцияларын орындағаны үшін


БЛА-дан 50 %


2.


Ауыр (ерекше ауыр) қол еңбегі жұмыстарымен және еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және қауіпті (ерекше қауіпті) жұмыстармен айналысатын қызметкерлерге төленетін қосымша ақы


2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес және еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен Еңбек жағдайлары зиянды өндірістердің, цехтардың, кәсіптер мен лауазымдардың тізімі (тізбесі) негізінде қосымша ақы барлық медицина және фармацевтика қызметкерлеріне лауазымдар атаулары мен соларға теңестірілген лауазымдарға қарамастан төленеді. Басқа қызметкерлерге қосымша ақыны денсаулық сақтау ұйымының басшысы еңбек жағдайы зиянды (өте зиянды) және қауіпті (өте қауіпті) жұмыстарға қатысу дәрежесіне қарай, жұмыс орындарын аттестаттау нәтижелері негізінде белгілейді

1)

Инфекциялық- паразитарлық, тері-венерологиялық аурулармен ауыратын;

гериатриялық ауытқушылықтары бар науқастарды (хоспис, мейіргерлер күтім көрсететін үй) (жасына қарамастан) емдегені, оңалту жүргізгені, сауықтырғаны және қызмет көрсеткені үшін


БЛА-дан 20 %


2)

Тастарды толқынды соққымен дистанциялық үгіту, физиотерапиялық, бальнеология-балшықпен емдеу ем-шаралары, эндоскопия; барлық бейіндегі іріңді хирургия бөлімшелерінде, ми қан айналымы бұзылған науқастарға арналған неврологиялық бөлімшелерде емдегені және қарап бақылағаны үшін


БЛА-дан 20 %


3)

Қан мен оның компоненттерін және сүйек кемігін мұздатылған күйде дайындау және сақтау бойынша, емдеу плазмоферез, гемосорбция және гемодиализ бөлімшелерінде (кабинеттерінде), сондай-ақ күрт өзгеріп тұратын атмосфералық қысым немесе оның элементтерін қолдану жағдайларында, вольер жағдайында, вокзалдардағы медициналық пункттерде жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 22 %


4)

Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтегі жұқпалы және паразиттік аурулардың қоздырғыштарымен, физикалық факторлармен, химиялық және радиоактивті заттармен жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 20 %


5)

Алапес қоздырғыштарымен жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 140 %


6)

Орталық, перифериялық жүйке жүйесі зақымданған және ақыл-ойының дамуында кемістігі бар психикасы бұзылған (оның ішінде балалар үшін); алкогольмен өткір уланудың немесе психоздың салдарынан жарақаттанған ауруларды емдегені және оларға қызмет көрсеткені үшін


БЛА-дан 22 %


7)

Психиатриялық, психоневрологиялық, жіті бақыланатын мамандандырылған үлгідегі психиатриялық мекемелерде, наркологиялық ұйымдарда, (бөлімшелерде); емдеу-өндірістік (еңбек) шеберханаларында және ауылдық қосалқы шаруашылықта жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 40 %


8)

Маскүнемдікке, нашақорлыққа және уытқұмарлыққа шалдыққан науқастарды мәжбүрлеп емдеуге арналған мамандандырылған емдеу-профилактикалық мекемелерінде (МЕПМ) жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 35 %


9)

Анестезиология-реанимация құрамына кіретін реанимация және қарқынды терапия, оның ішінде экспресс-зертхана бөлімдерінде (топтарда) жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 20 %


10)

Жұқпалы аурулардың тірі

қоздырғыштарымен (немесе ауру жануарлармен), ауру тудыратын вирустармен,

бозғыл трепонеманы иммобилизациялау реакциясын қою бойынша үнемі жұмыс жүргізу үшін көзделген химиялық реактивтермен, аллерген реактивтермен жұмыс істеу кезінде барлық бейіндегі топтар мен кабинеттерде, зертханаларда жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 40 %


11)

Патологоанатомиялық бюрода (бөлімдерде, бөлімшелерде) жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 60 %


12)

Жұқтырылған иммун тапшылығы синдромы және АИТВ жұқтырған ауруларды диагностикалау, емдеу, жұқтырылған иммун тапшылығы синдромымен ауыратындардан және АИТВ жұқтырғандардан келіп түсетін материалдарды зертханалық зерттеудің барлық түрін жүргізгені үшін, ғылыми-зерттеу бірлестіктерінде және олардың құрылымдық бөлімшелерінде бактериялық және вирустық препараттарды өндіру және жұқтырылған иммун тапшылығы синдромы / АИТВ проблемалары бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізгені үшін


ЛА-дан 60 %

Қызметкерлердің тізбесін және белгілеу шарттарын денсаулық сақтау саласындағы орталық атқарушы орган айқындайды.

Көрсетілген қосымша ақы нақты жұмыс істеген сағаттары үшін барабар төленеді

13)

Туберкулез (туберкулезге қарсы) мекемелерінде, диспансерлерінде, санаторийлерінде, санаторий-профилакторийлерінде, емдеу-өндірістік шеберханаларында, палаталарында (дәрігерлерден, орта медициналық қызметкерлерден, санитарлардан басқа) жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 60 %


14)

Дәрігерлерге, орта медициналық қызметкерлерге, санитарларға туберкулез (туберкулезге қарсы) мекемелерінде, диспансерлерінде, орталық аудандық ауруханалардың бөлімшелерінде және басқа да денсаулық сақтау ұйымдарында, туберкулезбен ауыратын науқастарға арналған емдеу-профилактикалық ұйымдардың санаторийлерінде, санаторий-профилакторийлерінде, бөлімшелерінде, палаталарында, изоляторларында, туберкулезге қарсы күрес кабинеттерінде, балалардың туберкулезіне қарсы денсаулық сақтау ұйымдарында (бөлімшелерінде) жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 190 %


15)

Дәрігерлерге, орта медицина қызметкерлеріне, санитарларға туберкулез (туберкулезге қарсы) мекемелерінде, диспансерлерінде, орталық аудандық ауруханалардың бөлімшелерінде және басқа да денсаулық сақтау ұйымдарында туберкулездің мультирезистенттік түрімен ауыратын науқастармен жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 220 %


16)

Рентген сәулелі диагностикасын пайдалана отырып жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 100 %


17)

Ультрадыбыстық диагностиканы пайдалана отырып жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 60 %


18)

Паллиативтік көмек көрсету палаталарында (бөлімшелерінде), хоспистерде, мейіргерлер күтім көрсететін үйлерде науқастарды (жастарына қарамастан) емдегені және қызмет көрсеткені үшін


БЛА-дан 40 %


19)

Аса қауіпті инфекциялық ауруларды тудыратын патогендігі I және (немесе) II топтардағы патогенді биологиялық агенттермен жұмыс істегені үшін (жұмыс істеуді жүзеге асыру кезінде қосалқы функцияларды орындағаны үшін)


ЛА-дан 50 %

"Қазақстан Республикасының биологиялық қауіпсіздігі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 25-бабы

Осы қаулыға қосымшаның 2-жолының 12) тармақшасында айқындалған қызметкерлерді қоспағанда, инфекциялық және (немесе) паразиттік ауруларды тудыратын патогендігі II топтағы патогенді биологиялық агенттермен жұмыс істегені үшін (жұмыс істеуді жүзеге асыру кезінде қосалқы функцияларды орындағаны үшін)


ЛА-дан 35%

"Қазақстан Республикасының биологиялық қауіпсіздігі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 25-бабы

3.


Ерекше еңбек жағдайлары үшін қосымша ақы


Лауазымдар мен ұйымдардың нақты тізбесін денсаулық сақтау саласындағы орталық атқарушы орган белгілейді

1)

Ұлы Отан соғысы кезеңінде жарақат алуы, контузия алуы, мертігуі немесе ауруға шалдығуы салдарынан болған мүгедектігі бар адамдарға және соларға теңестірілген адамдарға аурухана құрамындағы арнаулы бөлімшелерге арналған госпитальдарда медициналық көмек көрсеткені үшін:
медицина қызметкерлеріне;

фармацевтика және басқа да қызметкерлерге


БЛА-дан 25 % дейін

БЛА-дан 20 % дейін


2)

Орта медициналық персоналға күйікке шалдыққан науқастарды емдегені және қызмет көрсеткені үшін


БЛА-дан 20 %


3)

Психикалық ауытқуы жоқ дене бітімінің дамуында кемістіктері бар, статодинамикалық, сенсорлық функциялары және шығару функциялары бұзылған науқас балаларға диагностика жүргізгені, емдегені және оңалту жүргізгені үшін


БЛА-дан 20 %


4)

Мамандарға сәбилер үйлерінде, балалар үйлерінде және жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған интернат-үйлерінде жұмыс істегені үшін:

дәрігерлер, орта медицина персоналы


БЛА-дан 30 %педагогика персоналы


БЛА-дан 120 %санитар, күтуші


БЛА-дан 50 %


5)

Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.02.2017 № 34 қаулысымен.

6)

Стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде, үйдегі әлеуметтік көмек бөлімшелерінде емдеу-профилактикалық іс-шаралары мен оңалтуды жүргізгені үшін:
қарттармен жұмыс істегені үшін;
мүгедектігі бар адамдармен, оның ішінде тірек-қимыл аппараты бұзылған мүгедектігі бар балалармен жұмыс істегені үшін;
психоневрологиялық аурулары бар мүгедектігі бар балалармен және он сегіз жастан асқан мүгедектігі бар адамдармен жұмыс істегені үшін;
белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдармен (әлеуметтік бейімдеу орталықтарында) жұмыс істегені үшін;
қатыгез қарым-қатынасқа ұшыраған адамдармен жұмыс істегені үшін;

бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған және қылмыстық-атқару инспекциясының пробация қызметінің есебінде тұрған адамдармен жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 30 %

БЛА-дан 40 %

БЛА-дан 50 %

БЛА-дан 60 %

БЛА-дан 40 %

БЛА-дан 60 %


7)

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою бойынша жедел медициналық көмек көрсеткені үшін


БЛА-дан 50 %


8)

Қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде (оның ішінде балалар үйлерінде), тергеу изоляторларында, уақытша ұстау изоляторларында, ауруханаларда ұсталатын адамдарды емдегені үшін медициналық қызметкерлерге


БЛА-дан 540 %


9)

Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің (оның ішінде балалар үйлерінде), тергеу изоляторларының, уақытша ұстау изоляторларының, ауруханалардың, фармацевтика қызметкерлеріне


БЛА-дан 30 %


10)

Шұғыл медициналық көмекті тікелей көрсету және құтқару жұмыстары үшін ұйымдастырылған арнайы мақсаттағы медициналық жасақтардың медицина қызметкерлеріне


Күту және ұдайы әзірлікте болу режиміндегі кезекшіліктің әр сағаты үшін сағаттық мөлшерлемеден 25%


11)

Есі дұрыс емес күйде қоғамға қауіпті әрекеттер жасаған немесе қылмыс жасағаннан кейін психикасы бұзылған адамдарды мәжбүрлеп емдеу жөніндегі мамандандырылған психиатриялық ауруханада жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 200 %


12)

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 30.03.2021 № 174 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

4.


Аумақтық учаске жағдайында

медициналық көмек көрсеткені үшін қосымша ақы

БЛА-дан 50 %

Лауазымдар мен ұйымдардың нақты тізбесін денсаулық сақтау саласындағы орталық атқарушы орган белгілейді

5.


Психоэмоциялық және дене жүктемесі үшін қосымша ақы


Қызметкерлердің лауазымдары мен мамандықтарының нақты тізбесі және олардың психо-эмоциялық және дене жүктемесін айқындайтын өлшемшарттары осы қаулыға 21 қосымшаға сәйкес белгіленеді

1)

Жұмысы психоэмоциялық және дене жүктемесімен жоғары дәрежеде ұштасатын кардиохирургиялық, трансплантологиялық, нейрохирургиялық және микрохирургиялық бейінді, оның ішінде балалар мамандары:Жоғары мамандандырылған медициналық жәрдем көрсететін ұйымдар


дәрігерлер:

кардиохирург, трансплантолог, микрохирург, ангиохирург, нейрохирург;


БЛА-дан 200 %орта медициналық персонал:

операция мейіргері, реаниматология, анестезиология және қарқынды терапия бөлімшелерінің (топтарының) анестезиология мейіргері


БЛА-дан 150 %


2)

Жұмысы психо-эмоционалдық және дене жүктемесімен жоғары дәрежеде ұштасатын хирургиялық және акушер-гинекологиялық, неонатологиялық, гематологиялық бейінді, оның ішінде балалар мамандары:Стационарлық медициналық жәрдем, оның ішінде жоғары мамандандырылған медициналық жәрдем көрсететін ұйымдар


дәрігерлер:

неонатолог акушер-гинеколог жалпы хирург абдоминальді хирург торакальді хирург ангиохирург нейрохирург анестезиолог-реаниматолог эндокринологиялық хирург уролог проктолог онколог-хирург маммолог травматолог-ортопед (оның ішінде травматологиялық пункттердің) жақ-бет хирургі пластикалық хирург камбустиолог офтальмолог оториноларинголог эндоскопист трансфузиолог


БЛА-дан 150 %орта медициналық персонал:

операция мейіргері перзентхана бөлімшесінің акушері реаниматология және анестезиология бөлімшелерінің (топтарының) анестезия мейіргері қарқынды терапия палатасының мейіргері нәрестелердің физиологиясы және патологиясы бөлімшелерінің, шала туған нәрестелерге күтім жасау бөлімшелерінің нәрестелерге күтім жасауды жүзеге асыратын мейіргер травмотологиялық бейінді мейіргер


БЛА-дан 100 %

Стационарлық көмек, оның ішінде жоғары мамандандырылған медициналық жәрдем көрсететін ұйымдар

Травматологиялық пункттер


хирургиялық бейінді мейіргер


БЛА-дан 50 %гематолог, химиялық терапевт


БЛА-дан 80 %химиялық терапияны жүзеге асыратын мейіргер


БЛА-дан 40 %


3)

Хирургиялық бейінді, оның ішінде балалар мамандары:Консультациялық-диагностикалық көмек көрсететін ұйымдар


дәрігерлер:

хирург уролог онколог-хирург маммолог травматолог-ортопед офтальмолог оториноларинголог стоматолог-хирург акушер-гинеколог


БЛА-дан 80 %орта медициналық персонал:

хирургиялық бейінді мейіргер


БЛА-дан 50 %


4)

Медициналық-санитариялық алғашқы көмек ұйымдарының мамандары (қала мен ауыл)

Дәрігерлер:

жалпы практика терапевті (учаскелік) педиатры (учаскелік)


БЛА-дан

200 %

Ауылда орналасқан дәрігерлік амбулатория, Медициналық-санитариялық алғашқы көмек орталығы, емхана


орта медициналық персонал:

учаскелік мейіргер жалпы практика мейіргері фельдшер акушер мейіргер


БЛА-дан 150 %

Ауылда орналасқан медициналық пункт, дәрігерлік амбулатория, Медициналық- санитариялық алғашқы көмек орталығы, емхана


дәрігерлер:

жалпы практика терапевті (учаскелік) педиатры (учаскелік)


БЛА-дан 150 %

Қалада орналасқан дәрігерлік амбулатория, Медициналық- санитариялық алғашқы көмек орталығы, емхана


орта медициналық персонал:

учаскелік мейіргер, жалпы практика мейіргері, фельдшер, акушер, мейіргер


БЛА-дан 100 %

Қалада орналасқан дәрігерлік амбулатория, Медициналық- санитариялық алғашқы көмек орталығы, емхана

5)

Патологоанатомиялық бюролардың (бөлімшелердің) қызметкерлері: патологоанатом, оның ішінде балалар патологоанатомы


БЛА-дан

150 %


Мәйіттерді тікелей сараптаумен және мәйіт материалдарымен айналысатын мамандарға.
Мәйіттерді тікелей ашумен айналысатын мамандарға

6)

Жедел медициналық жәрдем станцияларының (төтенше) (бөлімшелерінің) қызметкерлері:

жедел және шұғыл (төтенше) медициналық жәрдем дәрігері (оның ішінде аға дәрігер)


БЛА-дан 150 %жедел (төтенше) медициналық жәрдем станциясының фельдшері


БЛА-дан 120 %мейіргер медициналық тіркеуші, санитар, жүргізуші


БЛА-дан 100 %


7)

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 30.03.2021 № 174 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

8)

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 30.03.2021 № 174 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

6.


COVID-19 коронавирустық инфекциясымен күрес шеңберінде эпидемияға қарсы іс-шараларда жұмыс істегені және оны жұқтыру қаупі үшін қосымша ақы1)

Жоғары тәуекел:
COVID-19 коронавирустық инфекциясы бар пациенттерге медициналық көмек көрсету үшін анықталған реанимация бөлімшелері (төсек) мен басқа да стационарларды қоса алғанда, инфекциялық стационарлардың дәрігерлері, орта және кіші медициналық персонал, инфекция жұқтырған пациенттермен және (немесе) биологиялық материалдармен тікелей байланыс жасайтын клиникалық бөлімшелер мен параклиникалық құрылымдардың қызметкерлерін қоса алғанда


Жеті еселік БЛА

Нақты жұмыс істеген сағаттары үшін

2)

Орташа тәуекел:
зертханалардың (сынама алуды қабылдау бойынша бөлімдердің) қызметкерлері:
санитариялық-эпидемиологиялық
қызмет дәрігері, маманы, зертхана маманы, сынама алу маманы, зертханашы


Бес еселік БЛА

Нақты жұмыс істеген сағаттары үшін тікелей:
COVID-19 коронавирустық инфекциясымен контаминацияланған биологиялық материалмен;
COVID-19 коронавирустық инфекциясын ықтимал жұқтырған адамдардан биологиялық материалды алумен жұмыс істейтіндерге

3)

Төменгі тәуекел:
COVID-19 коронавирустық инфекциясы бар пациенттерге медициналық көмек көрсету үшін анықталған реанимация бөлімшелері (төсек) мен басқа да стационарларды қоса алғанда, провизорлық стационарлардың, провизорлық бөлімшелердің дәрігерлері, орта және кіші медициналық персоналы, инфекция жұқтырған пациенттермен және (немесе) биологиялық материалдармен тікелей байланыс жасайтын клиникалық бөлімшелер мен параклиникалық құрылымдардың қызметкерлерін қоса алғанда;
COVID-19 коронавирустық инфекциясы бар, сондай-ақ СOVID-19 коронавирустық инфекциясын жоққа шығармайтын клиникалық және эпидемиологиялық белгілер бойынша вирустық пневмониясы (COVID-19 коронавирустық инфекциясының ықтимал жағдайы) бар тіркелген контингент қатарынан стационарлық жағдайда пациенттерге медициналық көмек көрсететін, сондай-ақ жіті респираторлық вирустық инфекциялары, пневмониясы бар пациенттерді қабылдауға және эпидемияға қарсы іс-шараларға байланысты биологиялық материалды алуға айқындалған орталық атқарушы органдардың және басқа да орталық мемлекеттік органдардың және олардың аумақтық бөлімшелерінің әскери-медициналық (медициналық) бөлімшелерінің дәрігерлері, орта және кіші медициналық персоналы;
карантиндік стационарлардың дәрігерлері, орта және кіші медицина персоналы, жұқпалы пациенттер және (немесе) биологиялық материалдармен тікелей байланыс бар барлық клиникалық бөлімшелер мен параклиникалық құрылымдардың қызметкерлерін қоса алғанда


Үш еселік БЛА

Нақты жұмыс істеген сағаттары үшін


жедел медициналық жәрдемнің, оның ішінде амбулаториялық жағдайда медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарындағы дәрігерлер, фельдшерлер және жүргізушілерCOVID-19 коронавирустық инфекциясы диагнозы зертханалық расталған пациентке (пациенттерге) бір немесе одан көп шақырту болғанда нақты жұмыс істеген ауысым үшін


 

медициналық авиацияны тарта отырып, жедел медициналық жәрдемнің дәрігерлері мен орта медициналық персоналы тартылған жағдайда;
шұғыл ден қою бригадаларының және апаттар медицинасы бригадасының дәрігерлері мен орта медицина персоналы, жүргізушілері мен қызметкерлері тартылған жағдайда;
мобильді бригадалардың дәрігерлері, орта медицина персоналы және жүргізушілері 

Нақты жұмыс істеген сағаттары үшін


осы қаулыға қосымшаның 6-жолының 2) тармақшасында айқындалған қызметкерлерді қоспағанда, санитариялық-эпидемиологиялық, оның ішінде дезинфекциялық қызмет қызметкерлеріМына:
COVID-19 коронавирустық инфекциясы ошақтарына эпидемиологиялық зерттеу кезінде жұмыс істейтіндерге;
COVID-19 коронавирустық инфекциясымен ықтимал контаминациялан-ған биологиялық материалмен тікелей жұмыс істейтіндерге;

COVID-19 коронавирустық инфекциясы бар ошақтарда дезинфекциялық іс-шаралар жүргізетіндерге нақты жұмыс істеген сағаттары үшін


жіті респираторлық вирустық инфекциялары, пневмониясы бар пациенттерді қабылдауға және эпидемияға қарсы іс-шараларға байланысты биологиялық материалды алуға айқындалған шұғыл стационарлардың қабылдау бөлімшелерінің, медициналық-санитариялық алғашқы көмек ұйымдарының қызметкерлеріНақты жұмыс істеген сағаттары үшін


 

COVID-19 коронавирустық инфекциясы диагнозы расталған мәйіттерге сот-медициналық зерттеу, айыпталушыларға, жәбірленушілерге және басқа адамдарға сот-медициналық сараптама жүргізу өндірісінде тікелей жұмыс істейтін
сот сараптамасы органының дәрігерлері, орта және кіші медициналық персоналы 

Нақты жұмыс істеген сағаттары үшін

      Ескертпелер:

      1. Мемлекеттік денсаулық сақтау мекемелерінің және қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне зиянды (ерекше зиянды) және қауіпті (ерекше қауіпті) еңбек жағдайларында жұмыс істегені үшін екі (немесе одан да көп) негіз бойынша: медицина және өзге де персонал үшін туберкулезді емдеу-профилактикалық мекемелерінде (палаталарында, бөлімшелерінде, интернат-үйлерде) – БЛА-дан 220 % мөлшерінде, наркологиялық ұйымдардағы және маскүнемдікке, нашақорлыққа, уытқұмарлыққа шалдыққан науқастарды мәжбүрлеп емдеуге арналған наркологиялық ұйымдарда – БЛА-дан 40 % мөлшерінде, 20 %-дан 22 %-ға дейін қосымша ақы көзделген басқа да ұйымдар мен олардың құрылымдық бөлімшелерде – БЛА-дан 23 % мөлшерінде қосымша ақылар белгіленеді.

      2. Медицина қызметкерлері кезекшілікті атқарғаны үшін еңбекақы төлеу нақты жұмыс істеген уақыты үшін жүргізіледі. Кезекшілікті ұйымдастыру және оған ақы төлеу тәртібін денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орталық атқарушы орган бекітеді.

      3. Осы қосымшада белгіленген қосымша ақылар арнаулы органдар жүйесінің, ішкі істер органдарының, азаматтық қорғау органдарының, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі жүйесінің мемлекеттік мекемелері мен қазыналық кәсіпорындарының әскери және арнайы атақтары жоқ медицина қызметкерлеріне, білім және ғылым, әлеуметтік қамсыздандыру, дене шынықтыру және спорт жүйесінің мемлекеттік мекемелері мен қазыналық кәсіпорындарының медицина және ғылыми қызметкерлеріне қолданылады.

      4. Мейіргерлерге "Бас" мәртебесі үшін БЛА-дан 30 %, "Аға" мәртебесі үшін БЛА-дан 25 % қосымша ақы төлеу белгіленеді.

      5. АИТВ – адамның иммунтапшылығы вирусы.

      6. COVID-19 коронавирустық инфекциясымен күрес шеңберінде эпидемияға қарсы іс-шараларда жұмыс істегені және оны жұқтыру қаупі үшін қосымша ақы тәуекел тобына жатқызылуына байланысты COVID-19 коронавирустық инфекциясымен күрес шеңберінде эпидемияға қарсы іс-шараларға тікелей қатысатын қызметкерлерге де нақты жұмыс істеген сағаттары үшін қолданылады.

      7. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.06.2022 № 389 (01.07.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
6-қосымша

      Әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар

      Ескерту. 6-қосымшаға өзгерістер енгізілді – ҚР Үкіметінің 19.12.2019 № 940 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 13.01.2021 № 7 (01.01.2021 бастап қолданысқа енгiзiледi); 26.10.2022 № 850 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 23.08.2023 № 718 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

Р/с

Қосымша ақылардың атауы

Қосымша ақылардың түрлері

Қосымша ақылардың мөлшері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Ерекше еңбек жағдайлары үшін қосымша ақы1)

Стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде, үйде қызмет көрсету ұйымдарында, зейнетақы төлеу орталықтарында әкімшілік-шаруашылық қызмет көрсетумен айланысатын қызметкерлерден басқа:
қарттармен, оның ішінде зейнетақы мен жәрдемақы төлеген кезде жұмыс істегені үшін;
мүгедектігі бар адамдармен, оның ішінде тірек-қимыл аппараты бұзылған мүгедектігі бар балалармен жұмыс істегені үшін;
психоневрологиялық ауруы бар мүгедектігі бар балалармен және он сегіз жастан асқан мүгедектігі бар адамдармен жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 30 %

БЛА-дан 40 %

БЛА-дан 50 %


2)

Уақытша болу ұйымдарында:

белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдармен (әлеуметтік бейімдеу орталықтарында);

қатыгездікке ұшыраған адамдармен;

бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған және қылмыстық-атқару инспекциясының пробация қызметінің есебінде тұрған адамдармен жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 60 %

БЛА-дан 40 %

БЛА-дан 60 %


3)

Еңбек мобильдігі орталықтары мен олардың филиалдарының басшыларына, мамандарына және басқа да қызметшілеріне жұмыстың күрделілігі мен қауырттылығы үшін


ЛА-дан 50 %


4)

Әкімшілік, қосалқы персоналдардың жұмыскерлеріне, жұмысшыларға мемлекеттік ұйымдардағы: стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелеріндегі,

үйде қызмет көрсету, уақытша болу ұйымдарындағы жұмыс үшін


ЛА-дан 40 %


2.


Ауыр (ерекше ауыр) қол еңбегі жұмыстарымен және еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және қауіпті (ерекше қауіпті) жұмыстармен айналысатын қызметкерлерге қосымша ақы


2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының еңбек кодексіне сәйкес және еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен Еңбек жағдайлары зиянды өндірістердің, цехтардың, кәсіптер мен лауазымдардың тізімі (тізбесі) негізінде

1)

Паллиативтік көмек көрсету бөлімшелерінде (палаталарында) жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 40 %


2)

Медициналық-әлеуметтік мекемелер жанындағы туберкулезбен ауыратын науқастарға арналған бөлімшелерде жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 60 %


3.


Психоэмоциялық және дене жүктемесі үшін қосымша ақы1)

Жұмыстың күрделілігі мен жоғары қауырттылығы үшін:

Стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (паллиативтік көмек көрсету бөлімшелерін (палаталарын) қоспағанда):

басқарушы персоналға;

негізгі персонал қызметкерлеріне (әлеуметтік қызметкерді қоспағанда);

әлеуметтік қызметкерлерге;

санитарларға


ЛА-дан 30 %

ЛА-дан 35 %

ЛА-дан 40 %

ЛА-дан 40 %Стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелердегі паллиативтік көмек көрсету бөлімшелерінде (палаталарында):

тәрбиешілерге, барлық мамандықтағы мейіргерлерге, санитарларғаЛА-дан 60 %Үйде қызмет көрсету, уақытша болу ұйымдарындағы қызметкерлерге:

басқарушы персоналға;

негізгі персонал қызметкерлеріне (әлеуметтік қызметкерді қоспағанда);

әлеуметтік қызметкерлерге;

санитарларғаЛА-дан 15 %

ЛА-дан 20 %

ЛА-дан 35 %

ЛА-дан 20 %
      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
7-қосымша

      Мәдениет және архив ісі саласындағы азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар

      Ескерту. 7-қосымшаға өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 19.12.2019 № 940 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 28.04.2021 № 281; 26.10.2022 № 850 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

Р/с

Қосымша ақылардың атауы

Қосымша ақылардың түрлері

Қосымша ақылардың мөлшері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1


Ерекше еңбек жағдайлары үшін қосымша ақы1)

Кітапханалар, клуб мекемелері және музейлер қызметкерлеріне:
дене бітімінің дамуында кемістігі бар азаматтармен жұмыс істегені үшін;
көру және есту қабілетінен толық айырылған азаматтармен жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 30 %


2)

Үңгірлерде, қорғандарда және басқа да ұқсас объектілерде экскурсиялық қызмет көрсеткені үшін


БЛА-дан 20 %


3)

Мамандандырылған үй-жайларда депозитарлық сақтау және басылымдардың (мәтіндік, ноталық, электрондық, картографиялық, бейнелеу басылымдарын) міндетті даналарын қолданғаны үшін;

бірегей кітап қолжазбаларын, құжаттарды және археологиялық материалдар, экспонаттар қорларын ерекше режимде күзетуді және сақтауды қамтамасыз ету жөніндегі жұмысы үшін;

консервациялау, қалпына келтіру, сақтауды қамтамасыз ету үшін жазбалар мен кітапханалық және архив қорларын қолдану жөніндегі жұмысы үшін


БЛА-дан 30 %


4)

Археологиялық қазбаларды жүргізу, артефактілердің мағынасын ашу және қалпына келтіру, олардың шығу тектерінің мерзімін анықтау, тарихи және мәдени ескерткіштерді консервациялау жұмыстары үшін


БЛА-дан 20 %


5)

Мыналармен жұмыс істегені үшін:

әртүрлі тарихи кезеңдерде (18 ғасырдан бастап) жасалған;

арнаулы білімді және олармен жұмыс істеу ережелерін талап ететін әртүрлі жеткізгіштердегі (пергамент, былғары, мата, қағаз, калька, шыны, пленка, микрожарнама, дисктерде және т.б.) құжаттармен:

аудиовизуалдық қор және деректі кино фильм қорының құжаттарымен;

мемлекеттік билік және мемлекеттік басқару органдарының, оның ішінде құпия сипаттағы құжаттармен;

елдің бұрынғы және қазіргі көрнекті қайраткерлері мұрасының архив құжаттарымен


БЛА-дан 30 %


6)

Бірегей кітаптар мен қолжазбалар қорларын ерекше режимде күзетуді және сақтауды қамтамасыз ету бойынша, архив баспаларын консервациялау, қалпына келтіру және пайдалану бойынша тікелей жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 20 %

Қазақстан Республикасының Ұлттық мемлекеттік кітап палатасы қызметкерлеріне

7)

Республикалық ұйымдарда:
басқарушы және негізгі персонал қызметкерлеріне:
театрларда, концерттік ұйымдарда:
шығармашылық туындылар мен шығармашылық идеяларды іске асыруға байланысты жұмыстар үшін;
музейлерде (көркемсурет галереяларында (салондарда), студияларда, шеберханаларда және т.б.), музей-қорықтарда, мәдениет саласындағы зерттеу орталықтарында (зерттеу институттарында):
тарихи-мәдени мұра объектілерін сақтауды және танымал етуді қамтамасыз етуге байланысты жұмыстар үшін;
кітапханаларда, кітап палатасында:
кітап қорының қолжетімділігін қамтамасыз ету бойынша халыққа қызмет көрсетумен байланысты жұмыстар үшін, оның ішінде электрондық кітапхана арқылы;
мемлекеттік архивтерде:
Қазақстан Республикасының Ұлттық архив қорын сақтауды, жинақтауды және танымал етуді қамтамасыз етуге байланысты жұмыстар үшін


ЛА-дан 50 %


8)

Жергілікті атқарушы органның ұйымдарында:
басқарушы және негізгі персонал қызметкерлеріне:
театрларда, концерттік ұйымдарда, цирктерде:
шығармашылық туындылар мен шығармашылық идеяларды жүзеге асыруға байланысты жұмыстар үшін;
музейлерде (көркемсурет галереяларында (салондарда), студияларда, шеберханаларда және т.б.), музей-қорықтарда, тарихи-мәдени мұра объектілерінің сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі ұйымдарда (мәдени-тарихи орталықтар, мәдениет саласындағы зерттеу орталықтарында (зерттеу институттарында), реставрациялау орталықтарында және т. б.):
тарихи-мәдени мұра объектілерін сақтауды және танымал етуді қамтамасыз етуге байланысты жұмыстар үшін;
кітапханаларда:
кітап қорының халыққа қолжетімділігін қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетумен байланысты жұмыстар үшін, оның ішінде электрондық кітапхана арқылы;
мәдени-демалыс ұйымдарында
(клубтарда, мәдениет және демалыс парктерінде, мәдениет үйлері мен сарайларда, халық шығармашылығы орталықтарында (үйлерінде) және т.б.):
халық шығармашылығын, этномәдени дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды сақтауға, насихаттауға, оларды осы заманғы тарихи және әлеуметтік-экономикалық жағдайларға бейімдеу және халыққа қолжетімділігін қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетуге байланысты жұмыстар үшін;
кинематографиялық ұйымдарда:
фильмді прокаттау және көрсету, киноматериалдарды дайындау, фильмді шығару жөніндегі жұмыстарды орындау және қызмет көрсетуге байланысты халыққа қолжетімділігін қамтамасыз ету бойынша жұмыстар үшін;
мемлекеттік архивтерде:
Қазақстан Республикасының Ұлттық архив қорын сақтауды, жинақтауды және танымал етуді қамтамасыз етуге байланысты жұмыстар үшін


ЛА-дан 35 %


2


Кәсіптік шеберлігі үшін қосымша ақы


Осы қосымша ақыны төлеудің тәртібі мен шартын мәдениет саласындағы орталық атқарушы орган белгілейді


Басты (жетекші) рөлдерді (партияларды) орындағаны, ағымдағы репертуарда жұмыспен қамтылғаны үшін;

басты (жетекші) рөлдерді (партияларды) орындауды, ағымдағы репертуарда жұмыспен қамтылуды қоспағанда театр, опера (оперетта), балет, музыкалық комедия, цирк, концерттік ұйымдар әртістеріне техникалық шеберлігі үшін


ЛА-дан 50 %


3.


Еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және қауіпті (ерекше қауіпті) жұмыстармен айналысатын қызметкерлерге қосымша ақы


2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес және еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен еңбек жағдайлары зиянды өндірістердің, цехтардың, кәсіптер мен лауазымдардың тізімі (тізбесі) негізінде


Саңырауқұлақ зеңдері, актиномицеттер және патогенді микробтар жұққан қағаз негізіндегі құжаттармен, кинопленкамен және фотопленкамен жұмыс істегені үшін;

зиянды химиялық ерітінділер қолдана отырып, кинопленка мен фотопленканы, қағаз негізіндегі құжаттарды қалпына келтіргені, олардың үстінен зеңдерді жойғаны үшін;

қағаз жеткізгіштегі құжаттардың жай-күйін диагностикалау бойынша жұмысы және оларды қалпына келтіргені үшін;

мамандандырылған үй-жайлардағы ауаның ылғалдылығын және қағаздардың ылғалдылығы мен басқа да арнайы технологиялық процестерді реттегені үшін;

өндірістік қондырғылар мен аппаратура бөлшектерін (түйіндерін), сыйымдылықтарды, бұйымдарды, ыдыстарды, тараларды және материалдарды жанармайда, дихлорэтанда, ацетонда, эфирде және сілтілік ерітінділерде қолмен жуғаны үшін;

әлсіз контрастілік және өшіріліп қалған мәтіндері бар құжаттар бойынша ақпараттарды анықтағаны, түптегені (тіккені) үшін;

шаң-тозаң басқан, зиянды химиялық реакциялардың ошағы болатын кітапханалық және мұрағаттық қорлармен жұмыс істегені, сондай-ақ театрлық декорациялар мен бутафорияларды құрғаны үшін


БЛА-дан 30 %


      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
8-қосымша

      Дене шынықтыру және спорт саласындағы азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар мен үстемақылар

      Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 31.12.2019 № 1046 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 29.06.2022 № 447 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

Р/с №

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың атауы

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың түрлері

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың мөлшері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Жоғары сапалы оқу-жаттығу процесін тікелей қамтамасыз еткені үшін қосымша ақылар


қосымша ақыны төлеу тәртібі мен шарттарын лауазымдардың нақты тізбесі бойынша дене шынықтыру және спорт саласындағы орталық атқарушы орган белгілейді. Осы қосымша ақы ең жоғарғы көрсеткіш бойынша төленеді.


Олимпиадалық даярлау орталығының, балалар мен жасөспiрiмдер спорт мектептерiнiң, олимпиадалық резервтiң мамандандырылған балалар мен жасөспiрiмдер мектептерiнiң, балалар мен жасөспiрiмдер мамандандырылған спорт мектептерiнiң, спорт колледждерiнiң, спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың, жоғары спорт шеберлiгі мектептерiнiң, мектеп-интернат-колледждерінің, Олимпиадалық резервтi даярлау орталығының, Дене мүмкіндіктері шектеулі адамдарға арналған спорттық даярлау орталығының, Ұлттық және ат спорты түрлері орталығының, Спортты дамыту дирекциясының, спорт клубтарының жұмыскерлеріне:
1)

Олимпиада, Паралимпиада ойындарына:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға

төртінші орынға

бесінші орынға

алтыншы орынға


ЛА-дан 12 %

ЛА-дан 10 %

ЛА-дан 9 %

ЛА-дан 7 %

ЛА-дан 6 %

ЛА-дан 5 %


2)

жасөспірімдердің олимпиада ойындарында, әлем чемпионаттарында:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынғаЛА-дан 8 %

ЛА-дан 6 %

ЛА-дан 4 %


3)

Сурдлимпиада ойындарында, Азия ойындарында, Азия Паралимпиада ойындарында, әлем кубоктарында:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға


ЛА-дан 5 %

ЛА-дан 4 %

ЛА-да 3,5 %


4)

Азия чемпионаттарында, әлем кубогы, әлем чемпионаты кезеңдерінде (жастар мен жасөспірімдер арасында), Еуропа чемпионаттарында, Еуразиялық ойындарда және Дүниежүзілік Универсиадаларда:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға


ЛА-дан 3 %

ЛА-дан 2,5 %

ЛА-дан 2 %


5)

Азия чемпионаттарында (жастар мен жасөспірімдер арасында), Азия кубогы, "Азия балалары" халықаралық спорттық ойындарында:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға


ЛА-дан 2 %

ЛА-дан 1,5 %

ЛА-дан 1 %


6)

республика чемпионаттарында, Қазақстан Республикасы спартакиадаларында, жасөспірімдердің жастар ойындарында, Қазақстан Республикасының Паралимпиада ойындарында:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға


ЛА-дан 1,5 %

ЛА-дан 1 %

ЛА-дан 0,5 %

республикалық жоғары спорт шеберлігі мектептерінен басқа

7)

республика чемпионаттарында (жастар мен жасөспірімдер арасында)


ЛА-дан 1 %

республикалық олимпиадаларға даярлау орталықтары, спорт колледждері және республикалық жоғары спорт шеберлігі мектептерінен басқа

2.


Спорттық жарыстардың чемпиондары мен жеңімпаздарын дайындау үшін қосымша ақы


көрсетілген қосымша ақыны төлеу тәртібі мен шарттарын дене шынықтыру және спорт саласындағы орталық атқарушы орган белгілейді.

Осы қосымша ақы ең жоғарғы көрсеткіш бойынша төленеді.


Олимпиадалық даярлау орталығының, балалар мен жасөспiрiмдер спорт мектептерінiң, олимпиадалық резервтің мамандандырылған балалар мен жасөспiрiмдер мектептерiнiң, мамандандырылған балалар мен жасөспiрiмдер спорт мектептерiнiң, спорт колледждерiнiң, спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың, мектеп-интернат-колледждерінің, жоғары спорт шеберлiгі мектептерiнiң, Олимпиадалық резервті даярлау орталығының, Дене мүмкіндіктері шектеулі адамдарға арналған спорттық даярлау орталығының, Ұлттық және ат спорты түрлері орталығының, Спортты дамыту дирекциясының, спорт клубтарының жаттықтырушыларына, жаттықтырушы-оқытушыларына
1)

Олимпиада, Паралимпиада ойындарда:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға

төртінші орынға

бесінші орынға

алтыншы орынға


ЛА-дан 100 %

ЛА-дан 90 %

ЛА-дан 80 %

ЛА-дан 70 %

ЛА-дан 60 %

ЛА-дан 50 %


2)

жасөспірімдердің Олимпиада ойындарында, әлем чемпионаттарында:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға


ЛА-дан 60 %

ЛА-дан 50 %

ЛА-дан 40 %


3)

Сурдлимпиада ойындарында, Азия ойындарында, Азия Паралимпиада ойындарында, әлем кубоктарында:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға


ЛА-дан 50 %

ЛА-дан 40 %

ЛА-дан 30 %


4)

Азия чемпионаттарында, әлем кубогы, әлем чемпионаты кезеңдерінде (жастар мен жасөспірімдер арасында), Еуропа чемпионаттарында, Еуразиялық ойындарда және Дүниежүзілік Универсиадаларда:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға


ЛА-дан 40 %

ЛА-дан 30 %

ЛА-дан 20 %


5)

Азия чемпионаттарында (жастар мен жасөспірімдер арасында), Азия кубогы, "Азия балалары" халықаралық спорттық ойындарында:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға


ЛА-дан 30 %

ЛА-дан 20 %

ЛА-дан 10 %


6)

республика чемпионаттарында, Қазақстан Республикасы Спартакиадаларында, жасөспірімдердің жастар ойындарында, Қазақстан Республикасы Паралимпиада ойындарында:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға


ЛА-дан 15 %

ЛА-дан 10 %

ЛА-дан 5 %

Республикалық жоғары спорт шеберлігі мектептерінен басқа

7)

республика чемпионаттарында (жастар мен жасөспірімдер арасында)


ЛА-дан 10 %

республикалық олимпиадалық даярлау орталықтары, спорт колледждері және жоғары спорт шеберлігі мектептерінен басқа

3.


жоғары жетістіктер спортын және бұқаралық спортты оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз еткені үшін қосымша ақы
Дене шынықтыру және спорт жөніндегі республикалық оқу-әдістемелік және талдау орталығының басқарушы және негізгі персоналына


ЛА-дан 10 %


4.


еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және қауіпті (ерекше қауіпті) жұмыстармен айналысатын қызметкерлерге қосымша ақы


2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес және еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен еңбек жағдайлары зиянды өндірістердің, цехтардың, кәсіптердің және лауазымдардың тізімі (тізбесі) негізінде


Мыналармен:

зиянды (уытты) химиялық заттармен;

шу шығаратын аппаратурамен жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 100 %

БЛА-дан 60 %

спортшылардың допингке қарсы зертханасының қызметкерлеріне

5.


Спорттық атағы үшін үстемеақы


спорттық атақтар уәкілетті орталық атқарушы орган белгілеген тәртіппен беріледі

1)

2)

"Халықаралық дәрежедегі спорт шебері" "Спорт шебері"


БЛА-дан 30 %

БЛА-дан 15 %

осы үстемеақы ең жоғары көрсеткіш бойынша төленеді

6.


Спортшылардың биологиялық сынамаларында допингтің болуын анықтау үшін бірегей және жоғары технологиялық зерттеулердің орындалуын ұйымдастыру және қамтамасыз ету үшін қосымша ақы
Спортшылардың допингке қарсы зертханасының және Ұлттық допингке қарсы орталықтың басқару және негізгі персоналына


ЛА-дан 100 %


      Ескертпелер:

      1. Жұмыс уақытынан тыс кездерде спорттық жарыстар мен оқу-жаттығу жиындарында қызмет көрсеткені үшін медициналық қызметкерлерге еңбекақыны төлеу лауазымдық айлықақысын ескере отырып, нақты жұмыс істеген сағатына спорттық жарыстарды өткізетін ұйымдар төлейді.

      2. Спорт төрешілеріне спорттың ойын түрлерінен басқа спорттық жарыстардың бір күніне қызмет көрсеткені және ұйымдардың спорттық іс-шараларының күнтізбелік жоспарлары бойынша өткізілетін спорттың ойын түрлері бойынша спорттық жарыстардың бір ойынына, бірақ күніне екі ойыннан көп емес ойынға қызмет көрсеткені үшін:

      2022 жылғы 1 сәуірден бастап:

      1) халықаралық санаттағы спорт төрешісіне БЛА-дан 45 %;

      2) жоғары санатты ұлттық спорт төрешісіне БЛА-дан 36 %;

      3) ұлттық спорт төрешісіне БЛА-дан 30 %;

      4) бірінші санатты спорт төрешісіне БЛА-дан 24 %;

      5) спорт төрешісіне БЛА-дан 21 % төленеді;

      2023 жылғы 1 қаңтардан бастап:

      1) халықаралық санаттағы спорт төрешісіне БЛА-дан 75 %;

      2) жоғары санатты ұлттық спорт төрешісіне БЛА-дан 65 %;

      3) ұлттық спорт төрешісіне БЛА-дан 55 %;

      4) бірінші санатты спорт төрешісіне БЛА-дан 45 %;

      5) спорт төрешісіне БЛА-дан 40 % төленеді;

      2024 жылғы 1 қаңтардан бастап:

      1) халықаралық санаттағы спорт төрешісіне БЛА-дан 100 %;

      2) жоғары санатты ұлттық спорт төрешісіне БЛА-дан 90 %;

      3) ұлттық спорт төрешісіне БЛА-дан 80 %;

      4) бірінші санатты спорт төрешісіне БЛА-дан 70 %;

      5) спорт төрешісіне БЛА-дан 60 % төленеді.

      3. Спорттық ойын түрлері бойынша жоғары сапалы оқу-жаттығу процесін тікелей қамтамасыз еткені үшін және спорттық жарыстардың жеңімпаздары мен чемпиондарын даярлағаны үшін спорттың ойын түрлерінен жаттықтырушыларға, жаттықтырушы-оқытушыларға қосымша ақы төлеу тәртібі мен шарттарын дене шынықтыру және спорт саласындағы орталық атқарушы орган белгілейді.


      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
9-қосымша

      Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі жүйесінің азаматтық
қызметшілеріне, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын
ұйымдарының қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындарының

қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар

Р/с

Қосымша ақылардың атауы

Қосымша ақылардың түрлері

Қосымша ақылардың мөлшері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Ерекше еңбек жағдайлары үшін қосымша ақы1)

сотталғандарға қызмет көрсету жөніндегі жұмысы үшін


БЛА-дан 20 %


2)

жұқпалы аурулардың тірі қоздырғыштарымен немесе ауру малдармен, ауру тудыратын вирустармен жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 25 %


3)

жұмылдыру жұмысының:

1 жылдан 2 жылға дейінгі;

2 жылдан 4 жылға дейінгі;

4 жылдан жоғары өтілі болған кезде жұмылдыру жұмыстарына тарту үшін


БЛА-дан 10 %

БЛА-дан 15 %

БЛА-дан 20 %


4)

жер астындағы:

3 метрге дейін 3 метрден асатын тереңдіктегі объектілерде жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 25 %

БЛА-дан 30 %

Мемлекеттік басқару органы бекітетін тізбе бойынша

5)

Қару-жарақты, оқ-дәрілерді, әскери техника мен мүлікті сақтауды қамтамасыз еткені үшін:

қару-жарақты, оқ-дәрілерді, әскери техника мен мүлікті жөндеуге, қабылдауға, сақтауға, беруге және оларды күзетуді қамтамасыз етуге байланысты жұмысы үшін;

қару-жарақты, оқ-дәрілерді, әскери техниканы, әскери мүлікті есепке алуды жүргізгені үшін


БЛА-дан 40 %

БЛА-дан 30 %


6)

Парашютпен секіргені үшін


БЛА-дан 10 %

Мемлекеттік басқару органы белгілеген тәртіппен және тізбе бойынша секіру нормаларын орындауына қарай

7)

Тұрақты жауынгерлік әзірлікті қамтамасыз еткені үшін


БЛА-дан 20 %

Мемлекеттік басқару органы бекітетін тізбе бойынша

8)

Жауынгерлік кезекшілікті атқарғаны үшін


БЛА-дан 15 %

Жауынгерлік есептоптар мен жауынгерлік кезекшілікті атқару командаларының құрамына енетін әскери бөлімшелер мен қызметкерлер лауазымдарының тізбесін мемлекеттік басқару органы бекітеді

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
10-қосымша

      Ұлттық қауіпсіздік органдары жүйесінің азаматтық
қызметшілеріне, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен

ұсталатын ұйымдарының қызметкерлеріне еңбек жағдайлары

үшін қосымша ақылар

Р/с

Қосымша ақылардың атауы

Қосымша ақылардың түрлері

Қосымша ақылардың мөлшері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1


Ерекше жағдайлар үшін қосымша ақы1)

Тергеу изоляторларында тұрақты жұмыс істегені үшін

БЛА-дан 30 %

Мемлекеттік басқару органы бекітетін тізбе бойынша

2)

Қазақстан Республикасы ҰҚК Шекара қызметінде тұрақты жауынгерлік әзірлікті қамтамасыз еткені үшін

БЛА-дан 20 %

Мемлекеттік басқару органы бекітетін тізбе бойынша

3)

Жұқпалы аурулардың тірі қоздырғыштарымен немесе ауру малдармен, ауру тудыратын вирустармен жұмыс істегені үшін

БЛА-дан 25 %-ға дейін

Мемлекеттік басқару органы бекітетін тізбе бойынша

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен
бекітілген
  11-қосымша

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі органдары жүйесінің азаматтық қызметшілеріне, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдарының жұмыскерлеріне, қазыналық кәсіпорындарының жұмыскерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар

      Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 13.06.2022 № 389 (01.07.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Р/с № Қосымша ақылардың атауы Қосымша ақылардың түрлері Қосымша ақылардың мөлшері Ескертпе

1 2 3 4 5
1
Ерекше жағдайлар үшін қосымша ақы

1)

Жұмыскерлерге қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі мекемелерінде, тергеу изоляторларында, уақытша ұстау изоляторларында жұмыс істегені үшін


БЛА-дан
25 %

Бұған медициналық, педагогикалық жұмыскерлер, қоғамдық тамақтандыру жұмыскерлері, сондай-ақ қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі мекемелерінің, тергеу изоляторларының сотталған адамдарға арналған кітапханалары мен клубтарының жұмыскерлері жатпайды

2)

Мына:
белгілі бір тұрғылықты жері, құжаттары жоқ адамдарға арналған қабылдау-бөлу орнының;
әкімшілік тәртіппен тұтқындалған адамдарға арналған арнаулы қабылдау орнының (дезинфекторларды қоспағанда) жұмыскерлеріне


 
БЛА-дан
30 %
БЛА-дан
30 %


3)

Жұмыскерлерге:
қауіпсіздігі барынша жоғары (қатаң режимдегі) мекемелерде;
төтенше қауіпсіз (ерекше режимдегі) мекемелерде;
толық қауіпсіз мекемелерде (түрмеде);
тергеу изоляторларын қоспағанда, қауіпсіздігі аралас мекемелерде (сотталғандарды ұстауға арналған режим түрлері әрқилы мекемелер):
орташа қауіпсіз және қауіпсіздігі барынша жоғары (жалпы және қатаң режимдер),
орташа және төтенше қауіпсіз (жалпы және ерекше режимдер),
қауіпсіздігі барынша жоғары және төтенше қауіпсіз (қатаң және ерекше режимдер) жағдайында;
сот үкімімен бас бостандығынан айыруды қауіпсіздігі барынша жоғары (қатаң режимдегі), төтенше қауіпсіз (ерекше режимдегі) мекемелерде немесе қауіпсіздігі барынша жоғары (қатаң режимдегі) және төтенше қауіпсіз (ерекше режимдегі) мекемелерде өтеу белгіленген емдеудегі сотталған адамдардың саны барлығын қосқанда мекеменің жүктелу лимитінің (төсек-орын саны) 50 пайызынан астамын құруы шартымен бас бостандығын айыруға сотталған адамдарды емдеу үшін құрылған ауруханалар мен басқа да арнайы мекемелерде;
тергеу изоляторларында, қылмыстық-атқару жүйесінің (пенитенциарлық) мекемелерінде және олардың учаскелерінде, ауруханаларда туберкулезбен, жұқтырылған иммун тапшылығы синдромымен ауыратын және адамның иммун тапшылығы вирусын жұқтырған сотталған адамдарды ұстау және амбулаторлық емдеу үшін арнайы құрылған емдеу құқығындағы мекемелерде жұмыс істегені үшін


 
БЛА-дан
13 %
БЛА-дан
15 %
БЛА-дан
15 %
БЛА-дан
13 %
БЛА-дан
15 %
БЛА-дан
15 %
БЛА-дан
15 %
БЛА-дан
15 %

Көрсетілген қосымша ақы туберкулезбен ауыратындарды ұстауға толық арналмаған аталған мекемелердің туберкулезбен, жұқтырылған иммун тапшылығы синдромымен ауыратын және адамның иммун тапшылығы вирусын жұқтырған адамдармен жұмыс істейтін жұмыскерлеріне айлық жұмыс уақыты нормасының кемінде 50 %-ы мөлшерінде белгіленеді

4)

Қылмыстық-атқару жүйесі (пенитенциарлық) мекемелерінің, тергеу изоляторларының сотталған адамдарға арналған кітапханалары мен клубтарының жұмыскерлеріне


БЛА-дан
20 %


5)

Қылмыстық-атқару жүйесі (пенитенциарлық) мекемелерінің, тергеу изоляторларының қоғамдық тамақтандыру және сауда жұмыскерлеріне


БЛА-дан
20 %


6)

Мекемелердің дезинфекторларына


БЛА-дан
45 %


7)

Әскери-дәрігерлік сараптама жүргізгені үшін


БЛА-дан
50 %


      Ескертпе:

      реттік нөмірі 1-жолдың 3) және 6) тармақшаларында көзделген ерекше еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар денсаулық сақтау жүйесінің жұмыскерлеріне де қолданылады.

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
12-қосымша

      Азаматтық қорғау органдары жүйесінің азаматтық қызметшілеріне,
мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдарының

қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлеріне

еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар мен үстемеақылар

      Ескерту. 12-қосымшаға өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 30.05.2016 № 305 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 14.09.2018 № 567 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 13.03.2023 № 198 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

Р/с

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың атауы

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың түрлері

Қосымша ақылар мен үстеме ақылардың мөлшері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Ерекше жағдайлар үшін қосымша ақы1)

"Қазселденқорғау" мемлекеттік мекемесінің негізгі персоналына сел тасқындарына қарсы, көшкіндерге қарсы, су тасқындарына қарсы және басқа да қорғау іс-шараларын, сондай-ақ жолы қиын, шалғайдағы, климаты мен географиялық жағдайы күрделі биік таулы аймақтарда төтенше жағдайлар туындағанда және оларды жою кезіндегі профилактикалық, авариялық-құтқару және жөндеу-қалпына келтіру іс-шараларын жүргізгені үшін


БЛА-дан 40 %

Көрсетілген қосымша ақы төлеу тәртібі мен шарттарын лауазымдардың нақты тізбесі бойынша азаматтық қорғау саласындағы орталық атқарушы орган белгілейді

2)

Кәсіби авариялық-құтқару қызметтері мен құрылымдарының құтқарушыларына:Көрсетілген қосымша ақыны төлеу тәртібі мен шарттарын азаматтық қорғау саласындағы орталық атқарушы орган белгілейді


химиялық, радиациялық ластану аймақтарында, биік таулы және жолы қиын аудандарда, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюда, арнайы жабдықтарды қолданумен байланысты күрделі объектілерде, тікұшақ техникасымен десант түсіру, өмір үшін аса қатерлі кезде шұғыл және жедел авариялық-құтқару, іздестіру-құтқару жұмыстарын тікелей жүргізу кезінде;


өмірге қатерлі қысылтаяң жағдайдағы жұмыстың әр сағаты үшін сағаттық мөлшерлемеден 300 %жоғары (плюс 30 градус және одан жоғары) немесе төмен (минус 20 градус және одан төмен (боран, бұрқасын) температура кезінде жұмыс істегені үшін;


жұмыстың әр сағаты үшін сағаттық мөлшерлемеден 100 %су астындағы авариялық-құтқару және жедел жұмыстарды тікелей жүргізу кезінде;


су астындағы жұмыстың әр сағаты үшін сағаттық мөлшерлемеден 100 %мәйіттермен және мәйіттердің фрагменттерімен үнемі жұмыс істегендіктен психоэмоциялық жүктемесі үшін


БЛА-дан 100 %


2.

Кәсіби авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдарының құтқарушыларына

Күту және авариялық-құтқару жұмыстары мен кезек күттірмейтін жұмыстарға аттануға ұдайы әзірлік режимiнде болғаны үшін үстемеақы

Күту және ұдайы әзірлік режиміндегі кезекшіліктің әр сағаты үшін сағаттық мөлшерлемеден 25 %

"Азаматтық қорғау туралы" 2014 жылғы 11 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес кәсiби авариялық-құтқару қызметтерi мен құралымдары құтқарушыларының күту және авариялық-құтқару жұмыстары мен кезек күттірмейтін жұмыстарға шығуға ұдайы әзірлікте болу режимiнде үйде кезекшiлiк ету уақыты кезекшiлiктiң әрбір сағатына сағаттың төрттен бiрi мөлшерiнде есептеледi. Көрсетілген үстемеақыны төлеу тәртібі мен талаптарын азаматтық қорғау саласындағы орталық атқарушы орган белгілейді.

3.

Кәсіптік авариялық-құтқару қызметтерінің және құралымдарының құтқарушыларына:

3-сыныпты маман-құтқарушы

2-сыныпты

маман-құтқарушы

1-сыныпты

маман-құтқарушы

халықаралық сыныпты маман-құтқарушы

Сыныптық үшін үстемеақы

БЛА-дан 20 %

БЛА-дан 30 %

БЛА-дан 40 %

БЛА-дан 60 %

Уәкілетті атқарушы орталық орган бекіткен құтқарушыларға сыныптық берудің немесе сыныптығын растау тәртібіне сәйкес.

Сыныптылық үшін төлем құтқарушының кітапшасындағы жазуларға сәйкес жүргізіледі

4.

Кәсіптік авариялық-құтқару қызметтерінің және құралымдарының құтқарушыларына еңбек сіңірген жылдарының өтіліне қарай:

Еңбек сіңірген жылдары үшін үстемеақы
3 жылдан астам

5 жылдан астам

10 жылдан астам

15 жылдан астам

20 жылдан астам


ЛА-дан 15 %

ЛА-дан 20 %

ЛА-дан 30 %

ЛА-дан 40 %

ЛА-дан 50 %


5.


Ауыр (ерекше ауыр) қол еңбегі жұмыстарымен және еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және қауіпті (ерекше қауіпті) жұмыстармен айналысатын қызметкерлерге қосымша ақы


2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес және еңбек жөніндегі мемлекеттік уәкілетті орган бекіткен Еңбек жағдайлары зиянды өндірістер, цехтар, кәсіптер мен лауазымдар тізімінің (тізбесінің) негізінде

1)

"Қазселденқорғау" мемлекеттік мекемесінің облыстық, өңірлік басқармалары пункттерінің диспетчерлеріне, лауазымдарының атауларына қарамастан ультрақысқатолқынды, ЖЖК, аса жоғары жиіліктер-сәуле тарату көздері бар жабдықтарда жұмыс істейтін инженер-техникалық қызметкерлерге


БЛА-дан 34 %


2)

Радиостанциялармен жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 22 %


3)

Маса-шіркей және басқа да жәндіктер мен кенелер тараған аудандарда жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 15 %

Аумақтарды маса-шіркей және басқа да жәндіктер мен кенелер тараған аудандарға жатқызу тәртібін денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орталық атқарушы орган белгілейді

6.

Құтқарушыларға және құтқарушы функцияларын орындайтын басқа да қызметкерлерге

Денсаулыққа және өмірге зиян келуі қаупімен байланысты жұмыс үшін қосымша ақы

ЛА-дан 70 %

Көрсетілген қосымша ақыны төлеу тәртібі мен шарттарын азаматтық қорғау саласындағы орталық атқарушы орган белгілейді

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
13-қосымша

      Әскери қызметшiлер мен қызметкерлер болып табылмайтын, арнаулы
мемлекеттік, құқық қорғау органдары, қарулы күштер, басқа да

әскерлер мен әскери құралымдар, мемлекеттiк өртке қарсы

қызмет жүйесiнің азаматтық қызметшiлеріне, мемлекеттiк бюджет

қаражаты есебiнен ұсталатын ұйымдарының қызметкерлерiне,

қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлерi үшін бiрыңғай,

еңбек жағдайлары үшiн қосымша ақылар мен үстемеақылар

      Ескерту. 13-қосымшаға өзгерістер енгізілді – ҚР Үкіметінің 23.07.2020 № 471 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 13.06.2022 № 389 (01.07.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

Р/с

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың атауы

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың түрлері

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың мөлшері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Ауыр (ерекше ауыр) қол еңбегі жұмыстарымен және еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және қауіпті (ерекше қауіпті) жұмыстармен айналысатын қызметкерлерге төленетін қосымша ақы


2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес және еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен еңбек жағдайлары зиянды өндірістердің, цехтардың, кәсіптер мен лауазымдардың тізімі (тізбесі) негізінде


Арнаулы техникамен және бұйымдармен жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 25 %


2.


Ерекше еңбек жағдайы үшін үстемеақы


"Мемлекеттік құпиялар туралы" 1999 жылғы 15 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес

1)

Мемлекеттік және қызметтік құпиялар қамтылған құпия және өте құпия құжаттармен тұрақты жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 25 %


2)

Шифрлау байланысы қызметтеріндегі жұмысы үшін мамандар мен қызметшілерге, шифр қызметкерлері мен құпия байланыс аппаратурасы (бұдан әрі - ҚБА) бөлімшелерінің қызметкерлеріне, сондай-ақ ҚБА шифрлеу техникасын жөндеумен айналысатын қызметкерлерге


БЛА-дан 30 %


3)

Байланыс бөлімшелерінің қызметкерлеріне арнайы хат-хабар мен мерзімдік баспасөзді жөнелткені үшін


БЛА-дан 30 % аспайды


4)

Қарулы Күштерде, басқа әскерлерде және әскери құралымдарда, арнаулы мемлекеттік, құқық қорғау органдары, мемлекеттік өртке қарсы қызмет жүйесіндегі жұмысы үшін жұмысшыларға еңбек сiңiрген жылдары:

3 жылдан астам

5 жылдан астам

10 жылдан астам

15 жылдан астам

20 жылдан астам болған кезде


ЛА-дан 10 %

ЛА-дан 15 %

ЛА-дан 20 %

ЛА-дан 30 %

ЛА-дан 40 %

Еңбек сіңірген жылдары үшін үстемеақыны белгілеудің тәртібі мен шарттарын уәкілетті орталық орган белгілейді

5)

Жұмысшыларға, негізгі жұмысынан босатылмай, бригадаға басшылық жасағаны үшін:

бригада құрамында

10 адамға дейін болса

бригада құрамында

10 адамнан артық болса


БЛА-дан 20 %

БЛА-дан 35%


6)

Жүргізушілерге тіркемесі бар автомобильдерде жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 30 %


7)

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.06.2022 № 389 (01.07.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Ескертпе: аббревиатураның толық жазылуы:

      ЕТЖМ – заңнамада белгіленген ең төменгі айлық жалақы мөлшері.

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
14-қосымша

      Сот сараптамалары орталығының қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар

      Ескерту. 14-қосымшаға өзгерістер енгізілді – ҚР Үкіметінің 03.02.2017 № 34; 15.12.2020 № 856 (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

Р/с

Қосымша ақылардың атауы

Қосымша ақылар түрлері

Қосымша ақылардың мөлшері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Ауыр (ерекше ауыр) қол еңбегі жұмыстарымен және еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және қауіпті (ерекше қауіпті) жұмыстармен айналысатын қызметкерлерге қосымша ақы


2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес және еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген еңбек жағдайлары зиянды өндірістердің, цехтардың, кәсіптер мен лауазымдардың тізімі (тізбесі) негізінде

1)

Мәйіт материалдарымен, зиянды (улы) химиялық заттармен, дыбыс шығарушы аппаратпен, психикалық науқастармен, ультракүлгін сәуле көздері бар микроскоптармен, кернеулігі 30 кВт асатын электрондық микроскоптармен, сот-медициналық сараптамасын қоспағанда, сот сараптамаларын жүргізу кезінде дербес электрондық есептеу машиналарымен жұмыс істегені үшін


Бейіні бойынша жұмыс өтіліне байланысты:
2 жылға дейін – БЛА-дан 50 %;
3 жылдан

5 жылға дейін – БЛА-дан 75%;
5 жылдан астам – БЛА-дан 100%


2)

Сот-медициналық сараптаманы қоспағанда, сот сараптамасын жүргізгені үшін


жүргізілетін сараптамалардың күрделілігіне қарай БЛА-дан 100 %-ға дейін

Кәсіпорын басшысы белгілеген тәртіппен

3)

Сот сараптамасы орталығының сот медицинасы бөлімшелеріндегі, психиатриялық және наркологиялық сараптама бөлімшелеріндегі жұмысы үшін


БЛА-дан

60 %


2.


Ерекше еңбек жағдайы үшін қосымша ақы1)

Сот сараптамаларының әр түрін жүргізу бойынша біліктілік куәлігі бар сарапшыларға


сараптаманың 2 түрі – БЛА-дан 50 %; сараптаманың 3-тен 5 түріне дейін – БЛА-дан 75 %; 5 түрден астам – БЛА-дан 100 %


2)

Сыныптық шендері бар қызметкерлерге:

III сыныпты мемлекеттік әділет кеңесшісі I және II сыныпты әділет кеңесшісі III сыныпты әділет кеңесшісі және I сыныпты заңгер II сыныпты заңгер III сыныпты заңгер


ЛА-дан 25 %

ЛА-дан 22 %

ЛА-дан 20 %

ЛА-дан 17 %

ЛА-дан 15 %


3)

Мемлекеттік және қызметтік құпияны қамтитын құпия және өте құпия құжаттармен жұмыс істейтін Орталық қызметшілеріне


БЛА-дан 30 %

"Мемлекеттік құпиялар туралы" 1999 жылғы 15 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес.

Нақты лауазымдар тізбесі бойынша төлеу тәртібі мен шарттарын мемлекеттік басқару органы белгілейді

4)

Сот-психиатриялық сараптама бөлімдерінде (күзетпен ұсталатын адамдарға арналған) жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 60%


3.


Лауазымдарды қоса атқарғаны (қызмет көрсету аймағының кеңейгені) үшін қосымша ақы
Орталық басшысына, оның орынбасарларына, құрылымдық бөлімшелердің басшыларына және олардың орынбасарларына өздері штатына кіретін ұйымдарда негізгі лауазымы бойынша жұмыс уақытының шегінде біліктілік куәлігіне сәйкес мамандығы бойынша жұмыс жүргізуге рұқсат беріледі


Тиісті мамандық сарапшысының ЛА-нан 30 %-ға дейін

Негізгі мамандығы бойынша жұмыс уақытының шегінде

4.


Психоэмоциялық және дене жүктемесі үшін қосымша ақы


Қызметкерлердің лауазымдары мен мамандықтарының нақты тізбесі және олардың психоэмоциялық және дене жүктемесін айқындайтын өлшемшарттары осы қаулыға 21-қосымшаға сәйкес белгіленеді


Сот сараптамалары орталығының қызметкерлері: сот-медициналық, сот-наркологиялық, сот-психиатриялық сарапшы, мейіргер, зертханашы, медициналық тіркеуші, санитар


БЛА-дан 150 %

Сот-медициналық, сот-наркологиялық, сот-психиатриялық сараптамамен тікелей айналысатын мамандарға

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
15-қосымша

      Ауыл шаруашылығы, орман, балық және аң аулау шаруашылығы
саласындағы азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет

қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне,

қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбек жағдайлары

үшін қосымша ақылар мен үстемеақылар

      Ескерту. 15-қосымшаға өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 09.12.2022 № 1000 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 14.07.2023 № 581 (01.07.2023 бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулыларымен.

Р/с

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың атауы

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың түрлері

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың мөлшері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Ерекше еңбек жағдайлары үшін үстемеақы
Мекемені дамытуға бағытталған жұмыстары, тәжірибеде озық әдістерді пайдаланғаны үшін, жұмыстағы жоғары жетістіктері, аса маңызды немесе шұғыл жұмыстарды орындағаны үшін, еңбектегі күрделілік және қауырттылық үшін


БЛА-ның 50 %-ынан аспайды

Уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және шарттармен

2.


Ауыр (ерекше ауыр) қол еңбегі жұмыстарымен және еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және қауіпті (ерекше қауіпті) жұмыстармен айналысатын қызметкерлерге қосымша ақы


2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес және еңбек жөніндегі мемлекеттік уәкілетті орган белгілеген еңбек жағдайлары зиянды өндірістердің, цехтардың, кәсіптер мен лауазымдардың тізімі (тізбесі) негізінде

1)

Қауіпті және аса қауіпті індеттердің қоздырғыштары және оларды жұқтыруы мүмкін және жұқтыру әлеуеті бар материалдармен (жануарлар мен құстардың, кене, шыбын-шіркей, балпақ сарышұнақ тышқандар мен тышқан тектес кеміргіштердің аса қауіпті індеттерінің қоздырғыштарын жұқтырған патологиялық материалдармен байланысы) жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 140 %

Жұмысты нақты орындауына қарай

2)

Улармен және улы химикаттармен тікелей жұмыс істегені, улармен және улы химикаттармен өңделген, карантинге жатқызылған ішкі және импорттық өнімді тексеріп қарағаны, сараптама жүргізгені, тексергені үшін


БЛА-дан 60 %


3)

Химиялық-токсикологиялық және радиологиялық зерттеулерді: сынамаларды іріктеу және жануарлардың қырылуын анықтау бойынша патологиялық материалдарға зертханалық зерттеу жүргізгені, жоғары сапалы улар, радионуклидтер және химиялық заттар (қышқылдар, сілтілер, прекурсорлар), зерттеу кезінде олармен жанасқаны және жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 60 %


4)

Орман өрттерін, оның ішінде арнайы құрал-жарақтарды қолдана отырып сөндіруге қатысқаны үшін, тікұшақ техникасы арқылы десант түсіру, сондай-ақ орман зиянкестері мен ауруларына қарсы күрес жүргізу жұмыстары үшін


Әр сағат үшін сағаттық мөлшерлеменің 100 %


5)

Аса қауіпті инфекциялық ауруларды тудыратын патогендігі I және (немесе) II топтардағы патогенді биологиялық агенттермен жұмыс істегені үшін (жұмыс істеуді жүзеге асыру кезінде қосалқы функцияларды орындағаны үшін)


ЛА-дан 50 %

"Қазақстан Республикасының биологиялық қауіпсіздігі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 25-бабы


Инфекциялық және (немесе) паразиттік ауруларды тудыратын патогендігі II топтағы патогенді биологиялық агенттермен жұмыс істегені үшін (жұмыс істеуді жүзеге асыру кезінде қосалқы функцияларды орындағаны үшін)


ЛА-дан 35%

"Қазақстан Республикасының биологиялық қауіпсіздігі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 25-бабы

3.


Ерекше еңбек жағдайлары үшін қосымша ақы
Қазақстан Республикасы мемлекеттік орман күзеті қызметтерінің, табиғат қорғау мекемелерінің мемлекеттік инспекторларының және жануарлар дүниесін қорғау, ормандарды күзету, қорғау, өсімін молықтыру және орман пайдалану жөніндегі мамандандырылған ұйымдар инспекторларының, балық шаруашылығы су айдындарына және (немесе) учаскелеріне балық жіберу жөніндегі өсім молайту кешенінің мемлекеттік кәсіпорындарының қызметкерлеріне денсаулыққа және өмірге зиян келтіру қаупінің төнуіне байланысты жұмыс үшін


ЛА-дан 100%

Уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және шарттармен

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
16-қосымша

      Геологиялық ақпарат статистикасы, ақпаратты техникалық қорғау,
ақпараттық қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау және

біліктілігін арттыру жүйесінің азаматтық қызметшілеріне,

мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдарының

қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлеріне

еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар мен үстемеақылар

Р/с

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың атауы

Қосымша ақылар мен үстеме-ақылардың түрлері

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың мөлшері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Кәсіби шеберлігі үшін үстемеақы
Геологиялық ақпарат статистикасы жүйесі мемлекеттік мекемелерінің, "Қазгеоақпарат" республикалық геологиялық ақпарат орталығы" мемлекеттік мекемесінің қызметкерлеріне


БЛА-ның 60 %-нан аспайды

Уәкілетті орган белгілеген тәртіппен

2.


Ерекше еңбек жағдайлары үшін қосымша ақы
"Ақпаратты техникалық қорғау орталығы", "Ақпараттық қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау және олардың біліктілігін арттыру орталығы" мемлекеттік мекемесінің мемлекеттік және қызметтік құпияны қамтитын құпия және өте құпия құжаттармен тұрақты жұмыс істейтін мамандарға


БЛА-дан 25 %

Лауазымдардың нақты тізбесі бойынша төлеу тәртібі мен шарттарын уәкілетті орган белгілейді

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
17-қосымша

      Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстандық
стратегиялық зерттеулер институты, Қазақстан Республикасы

Заңнама институтының қызметкерлеріне еңбек жағдайлар

үшін үстемеақылар

Р/с

Үстемеақылардың атауы

Үстемеақылардың түрлері

Үстемеақылардың мөлшері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1

Қазақстан Республикасы Заңнама институтының ғылыми қызметкерлеріне

Құқық саласында іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізгені үшін үстемеақы

ЛА-дан 100 %

Мекеме басшысы белгілеген тәртіппен және шарттармен

2

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстандық стратегиялық зерттеулер институтының ғылыми қызметшілеріне

Ғылыми зерттеулердің және ел басшыларына ұсынылатын есеп беру материалдарының жоғары сапасы үшін үстемеақы

ЛА-дан 100 %

Мекеме басшысы белгілеген тәртіппен және шарттармен

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
18-қосымша

      Азаматтық қызметшілер, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлері, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлері үшін бірыңғай қосымша ақылар мен үстемеақылар

      Ескерту. 18-қосымшаға өзгерістер енгізілді – ҚР Үкіметінің 03.05.2019 № 240 (01.01.2019 бастап қолданылады); 13.04.2023 № 298 қаулыларымен.

Р/с №

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың атауы

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың түрлері

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың мөлшері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Ауылдық жердегі жұмысы үшін арттыру1)

Ауылдық жерде жұмыс iстейтiн денсаулық сақтау, әлеуметтiк қамсыздандыру, бiлiм беру, мәдениет, спорт және ветеринария саласындағы мамандарға, жергiлiктi өкiлдi органдардың шешiмi бойынша арттырылған айлықақылар (тарифтiк мөлшерлемелер) белгiленедi


25 %-дан кем емес

2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес

2)

Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын және ауылдық елді мекендерде орналасқан мекемелерде жұмыс істейтін денсаулық сақтау, әлеуметтiк қамсыздандыру, бiлiм беру, мәдениет, спорт және ветеринария саласындағы мамандарға арттырылған айлықақылар (тарифтiк мөлшерлемелер) белгiленедi


25 %-дан кем емес

2015 жылы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес

2.

Мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне кешкі сағат 22-ден таңғы сағат 6-ға дейін әр сағаты үшін

Түнгі уақыттағы жұмысы үшін қосымша ақы

Сағаттық мөлшерлемеден 50 %

2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес

3.

Мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне мереке немесе демалыс күндерінің әр сағаты үшін

Мереке және демалыс күндеріндегі жұмысы үшін қосымша ақы

Сағаттық мөлшерлемеден 50 %

2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес

4.

Мемлекеттік мекемелердің және қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне мерзімнен тыс жұмыстың әр сағаты үшін

Мерзімнен тыс жұмыс істегені үшін қосымша ақы

Сағаттық мөлшерлемеден 50 %

2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес

5.

Мемлекеттік мекемелердің және қазыналық кәсіпорындардың негізгі лауазымы (мамандығы) бойынша жұмыс уақытының шегінде қосымша жұмыс орындайтын қызметкерлеріне

Лауазымдарды қоса атқарғаны (қызметтер көрсету аймағының кеңейгені) үшін қосымша ақы

Қызметкердің өзінің ЛА-нан 50 %-ға дейін

2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес Көрсетілген қосымша ақылар мемлекеттік мекемелердің, қазыналық кәсіпорындардың басшыларына және олардың орынбасарларына қолданылмайды

6.

Мемлекеттік мекемелердің және қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне

Уақытша болмаған қызметкердің міндеттерін орындағаны үшін қосымша ақы

Нақты көлеміне қарай

2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес

7.

Экологиялық апат аймақтарында, оның ішінде:

экологиялық апат

экологиялық дағдарыс

экологиялық дағдарыс алдындағы жағдайдағы аймақтарда тұратын және еңбек қызметін жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне

Экологиялық апат аймақтарында жұмыс істегені үшін қосымша ақы

ЛА-дан 50 %

ЛА-дан 30 %

ЛА-дан 20 %

2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне және "Арал өңіріндегі экологиялық апат салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы" 1992 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес

8.

Радиациялық қатер аймақтарында, оның ішінде:

төтенше радиациялық қатер

ең көп радиациялық қатер

жоғарғы радиациялық қатер

ең аз радиациялық қатер

жеңілдікті әлеуметтік-экономикалық мәртебесі бар аймақтарда тұратын және еңбек қызметін жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне

Радиациялық қатер аумағында жұмыс істегені үшін қосымша ақы

2 АЕК*

1,75 АЕК* 1,5 АЕК*

1,25 АЕК* 1 АЕК*

2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне және "Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы" 1992 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес

9.


Ауыр (ерекше ауыр) қол еңбегі жұмыстарымен және еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және қауіпті (ерекше қауіпті) жұмыстармен айналысатын қызметкерлерге қосымша ақы


2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес және еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен Еңбек жағдайлары зиянды кәсіптер және қызметтер өндірістерінің, цехтарының тізімі (тізбесі) негізінде

1)

Мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың қызметшілері мен жұмысшыларына


БЛА-дан 30 %


2)

Тазалаушыларға:

дезинфекциялық құралдарды пайдаланатын өндірістік және қызметтік үй-жайларды;

дезинфекциялық құралдарды пайдалана отырып, дәретханаларды жинаған кезде


БЛА-дан 20 %

БЛА-дан 30 %


10.


Сыныптық біліктілігі үшін үстемеақы
"1-сыныпты жүргізуші" (В, С, Д, Е санаттары болғанда)

"2-сыныпты жүргізуші" (В, С, Е немесе В, С, Д немесе Д (Д және Е) санаттары болғанда) сыныптық біліктілігі бар жүк және жеңіл автомобильдер, автобустар жүргізушілеріне


БЛА-дан 35 %

БЛА-дан 20 %


11.


Құрметті атағы үшін үстемеақы
Бұрынғы Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының "Халық" деген құрметті атағы бар
және мәдениет саласындағы еңбегі үшін республиканың құрметті атақтарына ие болған қызметкерлерге;
Бұрынғы Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының "Еңбек сіңірген" құрметті атағы бар және республиканың құрметті атақтарына ие болған қызметкерлерге


БЛА-дан 100 %
БЛА-дан 30 %

"Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградалары туралы" 1995 жылғы 12 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес

12.


Ғылыми дәрежесі үшін қосымша ақы
Ғылым кандидаттарына, философия докторларына (PhD), бейіні бойынша докторларға


17 АЕК

Көрсетілген қосымша ақы біліктілігі жоғары ғылыми кадрларды аттестаттау жөніндегі уәкілетті орган берген тиісті дипломы болған кезде белгіленеді және негізгі жұмыс орны бойынша төленеді.

Ғылым докторларына

34 АЕК


13.

Персоналдың жұмысын ұйымдастырғаны үшін

"Аға" мәртебесі үшін қосымша ақы

БЛА-дан 25 %


14.

Ұйымның негізгі персоналына

Бөлімшені (кабинет) меңгергені үшін қосымша ақы

БЛА-дан 50 %


15.

Мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне

Ерекше еңбек жағдайлары үшін үстемеақы

ЛА-дан 10 %


      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

      * АЕК – заңнамалық актілерде белгіленген айлық есептік көрсеткіш.

      **ЕТЖМ – заңнамада белгіленген ең төменгі жалақы мөлшері.

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
19-қосымша

      Мемлекеттік мекемелерде оқу сабақтарын өткізуге тартылатын қызметкерлердің еңбегіне сағат бойынша ақы төлеу

      Ескерту. 19-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 28.01.2020 № 11 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Оқитындар контингенті

Сағат бойынша ақы төлеу мөлшері*

Профессор, ғылым докторы

Доцент, ғылым кандидаты

Ғылыми дәрежесі жоқ адамдар

Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының оқушылары және оқушылардың осыған ұқсас басқа да санаттары, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімді талап ететін лауазымдарды атқаратын жұмысшылар, қызметкерлер, курс тыңдаушылары

0,09***

0,08***

0,07***

студенттер;

0,10****

0,09****

0,08****

аспиранттар, басшы қызметкерлер мен мамандардың біліктілігін арттыру жөніндегі оқу орындарының тыңдаушылары, дәрігерлердің консультациялары

0,12*****

0,10*****

0,09*****


Қызметкерлер санаты

Сағат бойынша төленетін ақының мөлшері*

Оқу сабақтарын жүргізуге қатысатын, пластикалық кейіптерді көрсететіндердің еңбегіне сағат бойынша ақы төлеу мөлшерлемесі мынадай мөлшерде белгіленеді:

киімсіз немесе күрделі кейіпте кейіп көрсеткені үшін киім киіп тұрып кейіп көрсеткені үшін

0,04

0,03


Қызметкерлер санаты

Сағат бойынша төленетін ақының мөлшері

Оқу сабақтарын өткізуге қатысатын оқу-қосалқы персонал қатарындағы адамдарға сағат бойынша еңбек ақы төлеу мөлшерлемесі ғылыми дәрежесі жоқ адамдарға көзделген сағат бойынша еңбек ақы төлеу мөлшерлемесінің 50 пайызы мөлшерінде белгіленеді

50%


Қызметкерлер санаты

Сағат бойынша төленетін ақының мөлшері**

Ғылыми дәрежесі мен атағының бар-жоғына қарамастан, денсаулық сақтау және әлеуметтік қамсыздандыру мекемелерінің консультанттарына Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының толық мүшелеріне және корреспондент мүшелеріне

3%

25%

      Ескертпелер:

      Ұзақтығы кемінде бір сағат болатын біржолғы консультацияға бір сағат ретінде ақы төленеді.

      Сағат бойынша еңбекақы төлеуде ғылым докторының немесе кандидатының ғылыми дәрежесі үшін берілетін қосымша ақы ескеріледі.

      Жоғары оқу орындарының (бұдан әрі – ЖОО) жоғары білімі бар қызметкерлері негізгі лауазымы бойынша жұмыс күнінен тыс ЖОО ректорының рұқсатымен сол оқу орнында көлемі оқу жылына 225 сағаттан аспайтын, сағат бойынша еңбекақы төлеу шарттарында педагогтік қызметпен айналыса алады.

      "Халық" деген құрметті атағы бар адамдарға сағат бойынша еңбекақы төлеу мөлшерлемесі профессорлар, ғылым докторлары үшін көзделген мөлшерде, ал "Еңбек сіңірген" құрметті атағы бар адамдарға доценттер, ғылым кандидаттары үшін көзделген мөлшерде белгіленеді.

      Конкурстар мен байқаулардың қазылар алқасының мүшелеріне, сондай-ақ конкурстық жұмыс рецензенттеріне еңбекақы төлеу студенттермен оқу сабақтарын жүргізетін адамдарға көзделген сағат бойынша еңбекақы төлеу мөлшерлемесі бойынша жүргізіледі.

      * Сағат бойынша ақы төлеу мөлшерлемесі Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген базалық лауазымдық айлықақыны және сағат бойынша ақы төлеу коэффициенттерінің тиісті мөлшерін ескере отырып анықталады.

      ** Сағат бойынша ақы төлеу мөлшерлемесі лауазымдық айлықақыдан пайызбен белгіленеді.

      *** Сағат бойынша ақы төлеу мөлшерлемесі:

      жоғары оқу орнына түсуге даярлау, секциялық және жаттықтырушы жұмыстары бойынша курстардың оқытушыларына/педагогтеріне еңбекақы төлеу үшін;

      тілдерді үйрету жөніндегі курстар оқытушыларына/педагогтеріне еңбекақы төлеу үшін;

      университеттердің, педагогикалық, инженерлік-педагогикалық институттардың (факультеттердің) студенттері педагогикалық практика өтетін оқу-тәрбие мекемелері қызметкерлеріне еңбекақы төлеу үшін қолданылуы мүмкін.

      **** Сағат бойынша ақы төлеу мөлшерлемесі:

      басқа жоғары оқу орындарынан тартылатын емтихан комиссиясының төрағалары мен мүшелеріне, сондай-ақ өндірістерден тартылатын мамандарына еңбекақы төлеу үшін;

      студенттерге өздері оқытқан пәндер бойынша мемлекеттік емтихан қабылдаған немесе дипломдық жоба жетекшісі бола отырып, дипломдық жобаны қорғауды қабылдаған жағдайларда, Мемлекеттік емтихан комиссиясына қатысқаны үшін ректорлар мен проректорларға еңбекақы төлеу үшін;

      сағат бойынша жұмыс істейтін оқытушылар өнер және мәдениет ЖОО-да арнайы пәндер бойынша жеке сабақтарды жүргізген кезде;

      мейіргерлерді дайындау үшін азаматтық қорғаныс кафедрасына шақырылған медицина қызметкерлеріне, қоғамдық кәсіптер факультеттеріне оқытушылық жұмыстарға тартылған адамдарға еңбекақы төлеу үшін;

      оқуға түсу емтихандарын қабылдау кезінде;

      шет тілдерін қарқынды үйрету жөніндегі курстардың тыңдаушыларымен, магистранттармен сабақ жүргізу кезінде;

      басқа ЖОО-дан тартылатын оқытушыларға студенттердің далалық және педагогтік практикасына жетекшілік жасағаны үшін қолданылуы мүмкін.

      ***** Сағат бойынша ақы төлеу мөлшерлемелері, сондай-ақ:

      мекемелер экономикалық және құқықтық мәселелер бойынша ақылы қызметтер көрсету үшін тартатын ЖОО-ның профессорлық-оқытушылар құрамы мен мамандарына еңбекақы төлеу үшін;

      диссертациялық зерттеулердің консультанттары ретінде тартылатын басқа ұйымдардың жетекші ғалымдары мен мамандарына еңбекақы төлеу үшін (бір докторантқа жылына 50 сағат);

      басшы қызметкерлердің және мамандардың біліктілігін арттыру жөніндегі курстардың тыңдаушыларымен сабақ (лекция) өткізгені үшін ақы төлеу үшін;

      халықаралық олимпиадалардың қатысушыларымен сабақ (лекция) өткізгені үшін еңбекақы төлеу үшін қолданылуы мүмкін.

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
20-қосымша

      Техникалық қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын және мемлекеттік
органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін және мемлекеттік

қызметші болып табылмайтын қызметкерлер үшін мамандығы бойынша

жұмыс өтілін есептеу қағидалары

      Техникалық қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын және мемлекеттік органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін және мемлекеттік қызметші болып табылмайтын қызметкерлер үшін мамандығы бойынша жұмыс өтілі белгілі бір функционалдық блокқа, буынға және сатыға жататын атқаратын лауазымына сәйкес олардың лауазымдық айлықақысын айқындау мақсатымен есептеледі.

      1. Лауазымдық айлықақы алуға құқық беретiн мамандық бойынша жұмыс өтіліне мемлекеттiк органдарда iстеген барлық жұмыс уақыты кiредi, сондай-ақ:

      1) терiс себептермен қызметтен шығарылған адамдардан басқа, офицерлiк құрамдағы адамдардың, прапорщиктердiң, мичмандардың, Қарулы күштердегi мерзiмсiз қызметтегi әскери қызметшiлердiң, iшкi, шекара әскерлерiнде, Қазақстан Республикасы мен бұрынғы Кеңес Социалистік Республикалар Одағының азаматтық қорғаныс басқармалары органдары мен бөлiмшелерiнде, Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк комитетi мен Кеңес Социалистік Республикалар Одағы Мемлекеттiк қауiпсiздiк комитетi органдары жүйесiнде, Қазақстан Республикасы мемлекеттік Күзет қызметiнде, Қазақстан Республикасы "Сырбар" сыртқы барлау қызметінде, Қазақстан Республикасының Республикалық Ұланында, Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланында және әскери-тергеу органдарында мiндеттi әскери қызметiн өткерген;

      1-1) терiс себептермен қызметтен шығарылған адамдардан басқа, арнаулы мемлекеттік органдарында қызмет өткерген;

      2) теріс себептермен қызметтен шығарылған адамдардан басқа, басшы құрамдағы адамдардың ішкі істер органдары жүйесіндегі, қылмыстық-атқару қызметі, мемлекеттік өртке қарсы қызмет жүйесіндегі қызметте, прокуратура органдарындағы қызметте, Қазақстан Республикасы мен бұрынғы Кеңес Социалистік Республикалар Одағының сот аппараттарында, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тергеу комитетінде жұмыс істеген;

      3) Қазақстан Республикасы мен бұрынғы Кеңес Социалистік Республикалар Одағының соттарында, прокуратура органдарында, ішкі істер органдарында, Кеңес Социалистік Республикалар Одағының мемлекеттік қауіпсіздік комитеті органдарында, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдары мен бұрынғы Мемлекеттік тергеу комитетінде еңбек сіңірген жылдарына үстемеақы алу құқығын беретін лауазымдарда жұмыс істеген;

      4) Кеңес Социалистік Республикалар Одағы Мемлекеттік банкі мен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің жүйесінде жұмыс істеген;

      5) жүктілігі және босануы бойынша демалысы, сондай-ақ заңнамаға сәйкес берілген баланы үш жасқа толғанға дейін күту жөніндегі жалақысы сақталмайтын демалыс уақыты;

      6) егер шетелге жіберер алдында қызметкер мемлекеттік органдарда жұмыс істеген болса және көшу уақытын қоспағанда, шетелден қайтып келген күнінен бастап екі айдың ішінде мемлекеттік органға қызметке тұрса, шетелде жұмыс істеген;

      7) Қазақстан Республикасының Парламенті, Қазақстан Республикасының жергілікті өкілді органдары депутаттарының өкілеттіктерін тұрақты негізде жүзеге асырған;

      8) егер қызметкер курсқа түскенге дейін мемлекеттік органда жұмыс істесе және оны бітірген соң мемлекеттік органға қайта оралса, оның кадрларды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру курстарында мемлекеттік органдар жолдамасымен жұмыстан қол үзіп оқыған;

      9) ұйымдарда мемлекеттік органдардағы атқаратын лауазымдары бойынша мамандықтарымен бірдей мамандықтар бойынша лауазымдарда кейінгі жұмыс істеген уақыты кіреді.

      2. Осы Ережеге сәйкес есептелетін мамандық бойынша жұмыс өтілі күнтізбелік есептеуде ескеріледі.

      3. Күнтізбелік ай ішінде лауазымдық айлықақысын арттыру құқығы туындаған қызметкерлерге, өтілін ескере отырып лауазымдық айлықақысын есептеу осындай құқық туындаған күннен бастап жүзеге асырылады.

      4. Мамандығы бойынша жұмыс өтілін құрамын тиісті мемлекеттік органның басшысы бекітетін еңбек өтілін белгілеу жөніндегі комиссия айқындайды.

      Мамандығы бойынша жұмыс өтілін белгілеу жөніндегі комиссияның шешімі хаттамамен ресімделеді. Шешімнен үзінділер екі данада дайындалады және: бір данасы - кадр қызметіне, екіншісі - бухгалтерияға беріледі.

      5. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес, қызметкердің еңбек қызметін растайтын құжаттары мамандығы бойынша жұмыс өтілін айқындауға арналған құжаттар болып табылады.

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
21-қосымша

      Денсаулық сақтау саласындағы азаматтық қызметшілер, мемлекеттік
бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардын қызметкерлері,

қазыналық кәсіпорындар қызметкерлері лауазымдарының және

кәсіптерінің тізбесі мен олардың психоэмоционалдық және

дене жүктемесін айқындайтын өлшемшарттар

      Ескерту. 21-қосымшаға өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 24.09.2020 № 607 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 15.12.2020 № 856 (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі); 30.03.2021 № 174 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

Р/с

Қызметкерлер лауазымдарының және кәсіптерінің атауы

Психоэмоционалдық және дене жүктемелерінің өлшемшарттары

1

2

3

1

Жұмысы психоэмоционалдық және дене жүктемесінің жоғарғы дәрежесімен ұштасқан хирургиялық, оның ішінде балалар хирургиясы бейініндегі мамандар

Хирургиялық араласудың нәтижесі үшін тұрақты жүйке-эмоциялық ширығу, кезекшілікке байланысты қатты шаршау, шұғыл операциялық араласулар, мәжбүрлі жұмыс істеу қалпы, анализатор жүйелерінің шамадан тыс ширығуы, жылдам шешім қабылдау қажеттігі, көзге көп күш түсу - жоғары дәрежедегі жүктеме

1)

дәрігерлер:

кардиохирург

трансплантолог

микрохирург

ангиохирург

нейрохирург


2)

орта медициналық персонал:операция мейіргері, хирургия мейіргері реаниматология және анестезиология және қарқынды терапия бөлімшесінің анестезиялық мейіргері;


2

Хирургиялық және акушерлік- гинекологиялық, оның ішінде балалар хирургиясы бейініндегі мамандар:

1-тармақтағы өлшемшарттар, бірақ жүктеме дәрежесі одан төмендеу - орташа дәрежедегі жүктеме

1)

дәрігерлер:

акушер-гинеколог

жалпы хирург

абдоминальды хирург

торакальды хирург

ангиохирург

нейрохирург

анестезиолог-реаниматолог

эндокринологиялық хирург

уролог

проктолог

онколог-хирург

маммолог

травматолог-ортопед (оның ішінде травматология пункттерінің)

жақ сүйегі-бет хирургы

пластикалық хирург

камбустиолог

офтальмолог

оториноларинголог

эндоскопист

трансфузиолог


2)

орта медициналық персонал:

операция мейіргері

перзентхана бөлімшесінің акушері

реаниматология және анестезиология және қарқынды терапия бөлімшесінің анестезист мейіргері

қарқынды терапия палатасының мейіргері

травматология пункттерінің мейіргері


3

Амбулаториялық ұйымдардың хирургиялық, оның ішінде балалар хирургиясы бейініндегі мамандары

1-тармақтағы өлшемшарттар, бірақ жеңіл дәрежедегі жүктеме

1)

дәрігерлер:

хирург

уролог

онколог-хирург

маммолог

травматолог-ортопед

офтальмолог

оториноларинголог

стоматолог-хирург

акушер-гинеколог


2)

орта медициналық персонал:

хирургиялық бейінді мейіргер;


4

Ауылда орналасқан медициналық-санитарлық алғашқы көмек ұйымдарының мамандары:

Зор шыдамдылық таныту және аса зейінді болу, психоэмоциялық ширығу - үйдегі науқастармен және оның туысқандарымен қарым-қатынас қиындығы, психикалық ауытқуы бар науқастың әдеттен тыс мінез көрсету қаупінің жоғарылығы, қолайсыз жағдайлардың әсер етуі (үй-жайдан тыс болуға байланысты жұмыс), патогендік инфекциямен үнемі контактіде болу қаупі, шамадан тыс жүктемесі бар жұмыс - 1 дәрежедегі жүктеме

1)

дәрігерлер:

терапевт (учаскелік)

педиатр (учаскелік)

жалпы практика


2)

орта медициналық персонал:

учаскелік мейіргер

жалпы практика мейіргері

фельдшер

акушер

мейіргер


5

Қалада орналасқан алғашқы медициналық-санитариялық көмек ұйымдарының мамандары:

4-тармақтағы өлшемшарттар, бірақ жүктеме дәрежесі одан төмендеу - 2 дәрежедегі жүктеме

1)

дәрігерлер:

терапевт (учаскелік)

педиатр (учаскелік)

жалпы практикадағы


2)

орта медициналық персонал:

учаскелік мейіргер

жалпы практика мейіргері

фельдшер

акушер

мейіргер


6

Патологоанатомиялық бюролардың (бөлімшелердің), Сот сараптамалары орталығының мамандары:

Мәйітті ашуға байланысты жұмыс, патогендік флорамен байланыста болу қаупі, қайтыс болған науқастардың, қаза тапқан және өлтірілген адамдардың туысқандарымен қарым-қатынас жасау кезіндегі психоэмоциялық ширығу.

Зор шыдамдылық таныту және аса зейінді болу, айыпталушылармен, жәбірленушілермен, маскүнемдік, нашақорлық, уытқұмарлық сияқты созылмалы аурулармен ауыратын адамдармен және басқа да адамдармен қарым-қатынастың күрделілігіне байланысты жүйке-эмоциялық ширығу.

1)

сот-медициналық, сот-наркологиялық, сот-психиатриялық сарапшы, мейіргер, зертханашы, медициналық тіркеуші, санитар

2)

тікелей мәйіттерді ашумен айналысатын патологоанатом, оның ішінде балалар патологоанатомы


7

Жедел медициналық жәрдем станцияларының (бөлімшелерінің) қызметкерлері:

жоғары жедел қасиеті – диагностика мен емдеуде тез шешім қабылдау, жарақат алудың жоғары қаупі, артық дене жүктемелері, жоғары психоэмоционалдық жүктеме - өмір мен өлім арасында жатқан науқастарға жедел медициналық көмек көрсету жөніндегі жұмыс

1)

жедел және шұғыл медициналық жәрдем дәрігері


2)

жедел медициналық жәрдем станциясының фельдшері


3)

мейіргер, медициналық тіркеуші, санитар, жүргізуші


8

Терапиялық бейінді мамандар:


1)

Дәрігер:

неонатолог

Реанимацияның, қарқынды терапия мен жаңа туған нәрестелерге, оның ішінде дене салмағы 500 грамм болатын шала туған нәрестелерге күтім жасау нәтижесі үшін тұрақты жүйке-эмоциялық ширығу, кезекшілікке және шұғыл шақыртуларға байланысты қатты шаршау, арнайы жабдықтармен тұрақты жұмыс істеу (өкпені жасанды желдету аппараттары, кювездер, реанимациялық үстелдер)

2)

орта медициналық персонал:

жаңа туған нәрестелер физиологиясы және патологиясы бөлімшелерінің жаңа туған нәрестелерге күтім жасауды жүзеге асыратын мейіргер

шала туған нәрестелерге күтім жасау бөлімшелерінің жаңа туған нәрестелерге күтім жасауды жүзеге асыратын мейіргер


3)

дәрігер:

химиялық терапияны жүргізумен айналысатын гематолог

Адам өліміне жиі әкеп соғатын қатерлі қан ауруларымен ауыратын сырқаттарға химиялық терапия жүргізу нәтижесі үшін тұрақты жүйке-эмоциялық күйзеліс, кезекшілікпен байланысты қатты шаршау, өмірге қауіп төндіретін, дереу шешім қабылдауды талап ететін асқынулардың жоғары пайызы

4)

орта медициналық персонал:

гематологиялық сырқаттарға химиялық терапияны жүзеге асыратын мейіргер


9.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 30.03.2021 № 174 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

10.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 30.03.2021 № 174 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
22-қосымша

      Көлік және коммуникация салаларындағы азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар мен үстемеақылар

      Ескерту. 22-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 02.05.2017 № 239 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 19.03.2019 № 131 қаулысымен.

Р/с №

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың атауы

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың түрлері

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың мөлшері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Ерекше жағдайлар үшін қосымша ақы
"Қазақстан су жолдары" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының қызметкерлеріне жұмыстың қауырттылығы және күрделілігі үшін


ЛА-дан 50 %-ға дейін

Ұйым басшысы белгілеген тәртіппен

2.


Жұмыстың көшпелі сипаты үшін үстеме ақы


2007 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес


Ұйымдардың қызметкерлеріне тұрғылықты жерінде болмаған әр күнтізбелік күні үшін


АЕК-тен* 35 %

Ұйым басшысы белгілеген тәртіппен

3.


Су астындағы жұмыстар үшін үстеме ақы


Ұйым басшысы белгілеген тәртіппен


Ұйымдардың сүңгуірлеріне су астында жұмыс істеген әр сағаты үшін


сағаттық мөлшерлемеден 100 %      Ескертпе: аббревиатураның толық жазылуы:

      * АЕК - заңнамада белгіленген айлық есептік көрсеткіш.

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
23-қосымша

      Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Сауда
өкілдігінің қызметкерлері лауазымдық айлықақыларының схемасы

      Ескерту. 23-қосымша алып тасталды - ҚР Үкіметінің 22.02.2023 № 149 қаулысымен.

      (қызмет бабында пайдалану үшін)

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
24-қосымша

      Мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне үнемдеу есебінен
сыйлықақы беру жүзеге асырылатын, материалдық көмек

көрсетілетін және ынталандырушы үстемеақы белгіленетін шығыс

түрлерінің тізбесі

      Сыйлықақы беру, материалдық көмек көрсету және үстемеақылар белгілеу шығыстардың мынадай түрлері бойынша үнемдеу есебінен жүзеге асырылады:

      1) қаржыландыру жоспары бойынша үнемделген қаражаттың жалпы көлемінің 30% асырмай жыл ішінде, ал желтоқсанда - бір жылда үнемделген қаражаттың толық көлемінде:

      ел ішіндегі іссапарлар және қызметтік жол жүрулер;

      елден тыс жерлерге іссапарлар және қызметтік жол жүрулер;

      үй-жайларды жалға алу ақысын төлеу;

      коммуналдық қызметтерге ақы төлеу;

      байланыс қызметіне ақы төлеу;

      көлік қызметіне ақы төлеу;

      электр энергиясына ақы төлеу;

      жылуға ақы төлеу;

      техникалық персоналдың еңбекақысын төлеу;

      техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары;

      ғимараттарды, үй-жайларды, жабдықтарды және басқа да негізгі құралдарды ұстау, қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу;

      өзге де қызметтер мен жұмыстар;

      өзге де ағымдағы шығыстар;

      2) қаржыландыру жоспары бойынша үнемделген қаражаттың толық көлемінде:

      негізгі жалақы;

      өтемақы төлемдері;

      әлеуметтік салық;

      Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар;

      автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруға арналған жарналар;

      мемлекеттік мекемелер қызметкерлерінің жеке басын мемлекеттік міндетті сақтандыруға арналған жарналар;

      қосымша ақшалай төлемдер.

      Шығыстардың қалған түрлері бойынша қаржыландыру жоспары бойынша үнемделген қаражатты сыйлықақы беруге, материалдық көмек көрсетуге және үстемеақылар белгілеуге жұмсауға жол берілмейді.

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
25-қосымша

      Қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне үнемдеу есебінен
сыйлықақы беру жүзеге асырылатын, материалдық көмек

көрсетілетін және ынталандырушы үстемеақы белгіленетін шығыс

түрлерінің тізбесі

      Сыйлықақы беру, материалдық көмек көрсету және үстемеақылар белгілеу шығыстардың мынадай түрлері бойынша үнемдеу есебінен жүзеге асырылады:

      1) даму жоспары бойынша үнемделген қаражаттың жалпы көлемінің 30 % асырмай жыл ішінде, ал желтоқсанда – бір жылда үнемделген қаражаттың толық көлемінде шығыстардың мынадай түрлері бойынша:

      іссапарлар шығындары;

      коммуналдық көрсетілетін қызметтер;

      электр энергиясы;

      жылу;

      байланыстың көрсетілетін қызметтері;

      көліктің көрсетілетін қызметтері;

      негізгі құралдарды ағымдағы жөндеу;

      негізгі құралдар бойынша жалға алу ақысы;

      кредиттер бойынша сыйақыны (мүддені) өтеу шығындары;

      өзге де ағымдағы шығыстар;

      2) даму жоспары бойынша үнемделген қаражаттың толық көлемінде шығыстардың мынадай түрлері бойынша:

      жалақы;

      салықтар және бюджетке түсетін өзге де міндетті төлемдер.

      Шығыстардың қалған түрлері бойынша даму жоспары бойынша үнемделген қаражатты сыйлықақы беруге, материалдық көмек көрсетуге және үстемеақылар белгілеуге жұмсауға жол берілмейді.

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
26-қосымша

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір
шешімдерінің тізбесі

      1. "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 51, 648-құжат; 2011 ж., № 13, 161-құжат).

      2. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 25 наурыздағы № 282 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 16, 148-құжат).

      3. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің "Мемлекет тарихы институты" мемлекеттік мекемесін құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 5 мамырдағы № 416 қаулысының 6-тармағының 2) тармақшасы.

      4. "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Мәдениеттер мен діндердің халықаралық орталығы" мемлекеттік мекемесін құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 28 тамыздағы № 785 қаулысының 5-тармағының 2) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 35, 386-құжат).

      5. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 29 тамыздағы № 797 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 36, 395-құжат).

      6. "Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы" мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 31 желтоқсандағы № 1306 қаулысының 5-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 47, 531-құжат).

      7. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 16 қаңтардағы № 12 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 1-2, 4-құжат).

      8. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 5 ақпандағы № 111 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 9, 44-құжат).

      9. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 19 ақпандағы № 190 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 12, 79-құжат).

      10. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы № 1726 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 46, 442-құжат).

      11. "Қазақстан Республикасындағы норма шығармашылығы қызметін жетілдірудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 22 қаңтардағы № 19 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 5-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 6, 83-құжат).

      12. "Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 31 наурыздағы № 252 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 11-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 25-26, 198-құжат).

      13. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 26 сәуірдегі № 353 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 31, 247-құжат).

      14. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 18 қаңтардағы № 11 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 13, 161-құжат).

      15. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне адамдарды қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін мекемелерде ұстау негіздерін, тәртібі мен шарттарын бекіту мәселелері бойынша өзгерістер енгізу және Министрлер Кабинеті мен Үкіметтің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 24 маусымдағы № 703 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 2-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 43, 565-құжат).

      16. "Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару жүйесін одан әрі жетілдірудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 2 тамыздағы № 900 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 8-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2001ж., № 51, 695-құжат).

      17. "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 27 тамыздағы № 976 қаулысы (Қазақстан Республикасы ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 52, 736-құжат).

      18. "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 қыркүйектегі № 1122 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 55, 789-құжат).

      19. "Қазақстан Республикасы Парламенті Шаруашылық басқармасының жекелеген кәсіпорындарын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 11 наурыздағы № 310 қаулысының 4-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 36, 479-құжат).

      20. "Қазақстан Республикасының Президенті Іс Басқармасының жекелеген кәсіпорындарын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 11 наурыздағы № 311 қаулысының 4-тармағының 3) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 36, 480-құжат).

      21. "Назарбаев орталығы" көп функциялы ғылыми-талдамалық және гуманитарлық-ағартушылық мемлекеттік мекемесінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 16 наурыздағы № 338 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 3-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 37, 495-құжат).

      22. "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 сәуірдегі № 491 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 44, 591-құжат).

      23. "Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесінің "Коммуникация орталығы" республикалық мемлекеттік мекемесін құру, Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен қаражат бөлу және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 21 маусымдағы № 814 қаулысының 5-тармағының 3) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 57, 791-құжат).

      24. "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 28 шілдедегі № 987 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 64, 896-құжат).

      25. "Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің республикалық оқу орындарының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 31 тамыздағы № 1109 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 1-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 67, 974-құжат).

      26. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 14 қыркүйектегі № 1196 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 7-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 71, 1028-құжат).

      27. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгінiң кейбiр мәселелерi" туралы 2004 жылғы 29 қазандағы № 1132 және "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 17 қыркүйектегі № 1209 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 71, 1036-құжат).

      28. "Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесінің "Коммуникациялар орталығы" республикалық мемлекеттік мекемесін тарату және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 2 қарашадағы № 1396 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулардың 4-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 77-78, 1139-құжат).

      29. "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 9 қарашадағы № 1424 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 79, 1154-құжат).

      30. "Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің "Кеме қатынасының тіркелімі" республикалық мемлекеттік мекемесінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 1669 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 4-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 5, 103-құжат).

      31. "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 45 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 12, 223-құжат).

      32. "Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Мәдениет комитетінің "Қазақстан Республикасының Ұлттық мұражайы" республикалық мемлекеттік мекемесін құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 2 шілдедегі № 675 қаулысының 7-тармағының 2) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 40, 587-құжат).

      33. "Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің "Ақпараттық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағының дирекциясы" мемлекеттік мекемесін тарату туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 10 қазандағы № 1083 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 2-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 59, 811-құжат).

      34. "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 1553 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 82, 1062-құжат).

      35. "Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің "Дене мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға арналған спорттық даярлау орталығы" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 13 наурыздағы № 238 қаулысының 4-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 21, 158-құжат).

      36. "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 27 наурыздағы № 269 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 24, 178-құжат).

      37. "Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің "Астана" ұлттық сурет галереясы" республикалық мемлекеттік мекемесін құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 28 наурыздағы № 274 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 2-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 24, 181-құжат).

      38. "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 31 мамырдағы № 598 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 37, 360-құжат).

      39. "Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің "Достық үйі – Этносаралық қатынастар орталығы" республикалық мемлекеттік мекемесін тарату және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 9 қазандағы № 1081 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 2-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 64, 582-құжат).

      40. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 16 қазандағы № 1098 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі мәселелері бойынша енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 6-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 64, 585-құжат).

      41. "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 20 қазандағы № 1114 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 65, 594-құжат).

      42. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне және "Заң шығару қызметін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2009 жылғы 2 ақпандағы № 15-ө өкіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 1401 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне және "Заң шығару қызметін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2009 жылғы 2 ақпандағы № 15-ө өкіміне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 10-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 83-84, 722-құжат).

      43. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Азаматтық қызметшілер лауазымдарының тізбесін бекіту туралы" 2007 жылғы 27 қыркүйектегі № 850 және "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулыларына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 31 желтоқсандағы № 1427 қаулысының 1-тармағының 2) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 88-89, 733-құжат).

      44. "Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің "Қазақстан Республикасының Ұлттық мұражайы" республикалық мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 31 желтоқсандағы № 1439 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерістер мен толықтырулардың 2-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 88-89, 737-құжат).

      45. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу және кейбір шешімдері мен "Ықтимал жер сілкіністері аймақтарында құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды ұйымдастыру мен жүргізу тәртібі туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2011 жылғы 7 сәуірдегі № 44-ө өкімінің күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 2 сәуірдегі № 173 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 8-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 18-19, 94-құжат).

      46. "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 25 сәуірдегі № 295 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 24-25, 153-құжат).

      47. "О. Жәутіков атындағы республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған физика-математика орта мектеп-интернаты" мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 358 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 5-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 27-28, 178-құжат).

      48. "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 27 қарашадағы № 957 қаулысы.

О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193.

      Вводится в действие с 1 января 2016 года.

      В соответствии с подпунктом 4) статьи 15 Трудового кодекса Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      Сноска. Преамбула - в редакции постановления Правительства РК от 26.10.2022 № 850 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Установить:

      1) базовый должностной оклад в размере 17697 тенге для гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;

      2) что системой оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (далее – работники организаций), является повременная и (или) сдельная система оплаты труда.

      Повременная система оплаты труда включает в себя оплату труда на основе:

      1) реестра должностей гражданских служащих, который разрабатывается в соответствии с классификацией должностей гражданских служащих (за исключением квалифицированных рабочих), работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, по функциональным блокам.

      Классификация должностей гражданских служащих (за исключением квалифицированных рабочих), работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, по функциональным блокам формируется из управленческого, основного, административного и вспомогательного персоналов в зависимости от сферы деятельности, образования, уровня квалификации, сложности выполняемых работ и степени ответственности;

      2) коэффициентов для исчисления должностных окладов (далее – ДО) гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за исключением рабочих), по функциональным блокам, применяемых к базовому должностному окладу (далее – БДО);

      3) коэффициентов для исчисления ДО (тарифных ставок) рабочих, применяемых к БДО;

      4) доплат и надбавок за условия труда работников организаций, пособия на оздоровление и компенсаций;

      5) Сдельная система оплаты труда предусматривает оплату труда за каждую единицу (объем) выполненной работы (услуги) или изготовленной продукции, выраженной в натуральных единицах измерения.

      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 16.10.2017 № 647 (вводится в действие с 01.07.2017); от 22.02.2023 № 149.

      2. Утвердить прилагаемые:

      1) классификацию должностей гражданских служащих (за исключением квалифицированных рабочих), работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, по функциональным блокам согласно приложению 1;

      2) коэффициенты для исчисления ДО гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за исключением рабочих), по функциональным блокам согласно приложению 2;

      3) коэффициенты для исчисления ДО (тарифных ставок) рабочих согласно приложению 3;

      4) условия оплаты труда работников организаций согласно приложениям 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22;

      5) Исключен постановлением Правительства РК от 22.02.2023 № 149.

      6) перечень видов расходов, за счет экономии которых осуществляется премирование, оказывается материальная помощь и устанавливаются стимулирующие надбавки работникам организаций, согласно приложениям 24 и 25.

      Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 22.02.2023 № 149.

      3. Установить, что:

      1) фонд оплаты труда работников организаций определяется из пособия на оздоровление к ежегодному оплачиваемому трудовому отпуску гражданским служащим в размере одного ДО (тарифной ставки), за исключением работников, предусмотренных в пункте 4 статьи 25 Закона Республики Казахстан "О биологической безопасности Республики Казахстан", ДО (тарифной ставки), доплат и надбавок за условия труда, компенсаций, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

      2) ДО (тарифные ставки) работников организаций определяются путем умножения соответствующих коэффициентов, утвержденных для исчисления их ДО (тарифной ставки) в зависимости от отнесения занимаемых должностей к функциональным блокам и стажа работы по специальности, присвоенных квалификационных разрядов (для рабочих), на размер БДО, установленного подпунктом 1) части первой пункта 1 настоящего постановления.

      ДО (тарифные ставки) для отдельных категорий педагогов определяются исходя из установленной учебной нагрузки в неделю.

      ДО (тарифные ставки) специалистов и служащих государственных высших учебных заведений, которым согласно законодательству предоставлен особый статус, определяются с применением повышающего коэффициента к установленным размерам ДО.

      ДО (тарифные ставки) педагогов организаций образования, за исключением организаций высшего и (или) послевузовского образования, определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО:

      с 1 января 2020 года в размере 1,25;

      с 1 января 2021 года в размере 1,5;

      с 1 января 2022 года в размере 1,75;

      с 1 января 2023 года в размере 2,0.

      ДО (тарифные ставки) педагогов дошкольного воспитания и обучения организаций дошкольного и среднего образования определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО:

      с 1 сентября 2023 года в размере 1,3.

      ДО (тарифные ставки) работников управленческого, основного персоналов государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости, за исключением медицинских и фармацевтических работников, определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО:

      с 1 января 2021 года в размере 1,5;

      с 1 января 2022 года в размере 1,75;

      с 1 января 2023 года в размере 2,0.

      ДО (тарифные ставки) медицинских и фармацевтических работников определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО:

      специалисты высшего уровня квалификации (управленческий персонал блока А, основной персонал блоков В1, В2):

      с 1 января 2021 года в размере 2,02;

      с 1 января 2022 года в размере 2,63;

      с 1 января 2023 года в размере 2,73;

      с 1 сентября 2023 года в размере 3,42;

      специалисты высшего и среднего уровня квалификации (основной персонал блоков В3, В4):

      с 1 января 2021 года в размере 1,63;

      с 1 января 2022 года в размере 1,95;

      с 1 января 2023 года в размере 2,05;

      с 1 сентября 2023 года в размере 2,34.

      ДО (тарифные ставки) гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, за исключением:

      педагогов организаций образования, кроме организаций высшего и (или) послевузовского образования;

      профессорско-преподавательского состава и руководящих работников организаций высшего и (или) послевузовского образования в области культуры и искусства, имеющих особый статус;

      работников управленческого, основного персоналов государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости;

      медицинских и фармацевтических работников, определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО:

      с 1 января 2022 года в размере 1,23;

      с 1 января 2023 года в размере 1,45;

      с 1 января 2024 года в размере 1,71;

      с 1 января 2025 года в размере 2,0.

      ДО (тарифные ставки) гражданских служащих, работников государственных организаций культуры, отдельных профессиональных художественных, творческих коллективов, имеющих статус "Национальный", определяются с применением повышающего коэффициента в размере 1,75 к установленным размерам ДО.

      ДО (тарифные ставки) педагогов организаций высшего и (или) послевузовского образования системы органов внутренних дел и Министерства обороны Республики Казахстан определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО:

      с 1 января 2023 года в размере 2,32;

      с 1 января 2024 года в размере 2,74;

      с 1 января 2025 года в размере 3,2.

      Примечание ИЗПИ!
      Подпункт 2-1) предусмотрен в редакции постановления Правительства РК от 12.10.2023 № 902 (Для служебного пользования).

      2-1) (для служебного пользования);

      2-2) (для служебного пользования);

      2-3) ДО (тарифные ставки) судебных экспертов немедицинского профиля (основной персонал блока В1, непосредственно занятый производством судебных экспертиз) определяются с применением дополнительного поправочного коэффициента к установленным размерам ДО:

      с 1 июля 2022 года в размере 1,4;

      с 1 января 2023 года в размере 1,28;

      с 1 января 2024 года в размере 1,02;

      с 1 января 2025 года в размере 0,73.

      3) размеры компенсаций определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 31.03.2016 № 170 (вводится в действие с 01.01.2016); от 03.06.2016 № 327 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования); от 16.10.2017 № 647 (вводится в действие с 01.07.2017); от 28.01.2020 № 11 (вводится в действие с 01.01.2020); от 13.01.2021 № 7 (вводится в действие с 01.01.2021); от 30.03.2021 № 174 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 06.12.2021 № 864 (вводится в действие с 01.01.2022); от 29.06.2022 № 446 (вводится в действие с 01.07.2022); от 01.07.2022 № 456 (вводится в действие 01.07.2022); от 09.12.2022 № 1000; от 16.01.2023 № 18 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования); от 22.02.2023 № 149; от 15.07.2023 № 596 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования; от 17.08.2023 № 699 (вводится в действие с 01.09.2023); от 23.08.2023 № 718 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 15.11.2023 № 1002 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      4. Определить, что:

      1) конкретные размеры доплат и надбавок за условия труда для работников организаций в пределах, установленных настоящим постановлением, определяются отраслевым соглашением, коллективным договором и (или) актом работодателя в соответствии с законодательством;

      2) доплаты и надбавки за условия труда, установленные для работников организаций системы образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и спорта, распространяются на работников организаций, занимающих соответствующие должности и выполняющих работы по специальности в других сферах деятельности;

      3) в целях определения ДО (тарифной ставки) работников организаций центральные исполнительные и иные государственные органы (по согласованию) определяют порядок и условия исчисления стажа работы по специальности (с учетом особенностей сферы деятельности);

      4) условия оплаты труда медицинских работников в зависимости от объема, качества оказываемой медицинской помощи устанавливаются в порядке, определяемом уполномоченным центральным государственным органом в области здравоохранения;

      5) условия оплаты труда педагогов организаций среднего образования с подушевым нормативным финансированием в зависимости от качества предоставляемых образовательных услуг и результатов их деятельности устанавливаются в порядке, определяемом уполномоченным органом в области образования;

      6) работникам государственных учреждений и казенных предприятий, в том числе работникам, принятым с 1 января 2016 года, выплачивается разница в заработной плате, пособии на оздоровление в случаях, когда их заработная плата и пособие на оздоровление согласно системе оплаты труда, действующей с 1 января 2016 года, оказывается ниже заработной платы и пособия на оздоровление по системе оплаты труда, действовавшей до 1 января 2016 года;

      7) квалификационные характеристики отдельных должностей специалистов государственных учреждений и казенных предприятий, общих для всех сфер деятельности, утверждаются уполномоченным органом по труду;

      8) на основе классификации должностей гражданских служащих (за исключением квалифицированных рабочих), работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, по функциональным блокам, согласно приложению 1 к настоящему постановлению, уполномоченным государственным органом по труду утверждаются методические рекомендации по отнесению должностей гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, к функциональным блокам реестра должностей гражданских служащих и квалифицированным рабочим.

      Уполномоченными органами соответствующих сфер деятельности по согласованию с уполномоченным государственным органом по труду утверждаются реестры должностей гражданских служащих по соответствующим сферам деятельности.

      Сноска. Пункт 4 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 28.01.2020 № 11 (вводится в действие с 01.01.2020).

      5. Предоставить право органам государственного управления:

      1) премировать, устанавливать стимулирующие надбавки к должностным окладам руководителей организаций по результатам их работы, а также оказывать материальную помощь за счет экономии средств, предусмотренных на содержание соответствующего государственного учреждения по плану финансирования или плану развития, утвержденному для казенного предприятия органом государственного управления, в порядке, установленном органом государственного управления;

      2) утверждать сдельные расценки при сдельной оплате труда работников;

      3) устанавливать за счет средств местного бюджета стимулирующие надбавки к должностным окладам работников организаций, финансируемых из местного бюджета, по решению соответствующих местных представительных органов. Порядок и условия установления стимулирующих надбавок к должностным окладам работников организаций, финансируемых из местного бюджета, определяются соответствующим местным исполнительным органом.

      Сноска. Пункт 5 – в редакции постановления Правительства РК от 26.05.2022 № 340 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования).

      6. Предоставить право руководителям организаций:

      1) к наименованиям должностей, указанным в реестре должностей гражданских служащих, применять специальные дополнительные наименования, характеризующие специфику деятельности, а также приравнивать иные наименования должностей, исходя из функциональных обязанностей, по согласованию с органом государственного управления;

      2) устанавливать стимулирующие надбавки к должностным окладам работников организаций, премировать и оказывать материальную помощь за счет экономии средств, предусмотренных на содержание соответствующего государственного учреждения по плану финансирования при отсутствии кредиторской задолженности, или по плану развития, утвержденному для казенного предприятия органом государственного управления, при отсутствии кредиторской задолженности, в порядке, определенном отраслевым соглашением, коллективным договором и (или) актом работодателя.

      7. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению 26 к настоящему постановлению.

      8. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2016 года и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
К. Масимов

  Приложение 1
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 1193

Классификация должностей гражданских служащих (за исключением
квалифицированных рабочих), работников организаций,
содержащихся за счет средств государственного бюджета,
по функциональным блокам

Звено

Ступень

Наименования должностей

Блок А (управленческий персонал)

А1

1

Руководители ГУ и ГКП республиканского значения

1-1

Заместители руководителей ГУ и ГКП республиканского значения

2

Руководители ГУ и ГКП областного значения (столицы, города республиканского значения)

2-1

Заместители руководителей ГУ и ГКП областного значения (столицы, города республиканского значения)

3

Руководители ГУ и ГКП районного значения (города областного значения)

3-1

Заместители руководителей ГУ и ГКП районного значения (города областного значения)

4

Руководители ГУ и ГКП сельского значения

А2

1

Руководители структурных подразделений ГУ и ГКП республиканского значения

1-1

Заместители руководителей структурных подразделений ГУ и ГКП республиканского значения

2

Руководители структурных подразделений ГУ и ГКП областного значения (столицы, города республиканского значения)

2-1

Заместители руководителей структурных подразделений ГУ и ГКП областного значения (столицы, города республиканского значения)

3

Руководители структурных подразделений ГУ и ГКП районного значения (города областного значения)

3-1

Заместители руководителей структурных подразделений ГУ и ГКП районного значения (города областного значения)

4

Руководители структурных подразделений ГУ и ГКП сельского значения

А3

1

Руководители подразделений структурных подразделений ГУ и ГКП республиканского значения

1-1

Заместители руководителей подразделений структурных подразделений ГУ и ГКП республиканского значения

2

Руководители подразделений структурных подразделений ГУ и ГКП областного значения (столицы, города республиканского значения)

2-1

Заместители руководителей подразделений структурных подразделений ГУ и ГКП областного значения (столицы, города республиканского значения)

3

Руководители подразделений структурных подразделений ГУ и ГКП районного значения (города областного значения)

3-1

Заместители руководителей подразделений структурных подразделений ГУ и ГКП районного значения (города областного значения)

4

Руководители подразделений структурных подразделений ГУ и ГКП сельского значения

Блок В (основной персонал)

В1

1

Главный научный сотрудник, профессор

2

Ведущий научный сотрудник, доцент
Главный эксперт

3

Старший научный сотрудник
Ведущий эксперт
Старший методист научно-практического центра

4

Научный сотрудник
Старший эксперт
Методист научно-практического центра
Преподаватель высшего учебного заведения, организации технического и профессионального образования

5

Младший научный сотрудник
Методист высшего учебного заведения, организации технического и профессионального образования
Ассистент
Эксперт
Мастер организации технического и профессионального образования

В сферах "Здравоохранение" и "Образование"

В2

1

Специалисты (врач, учитель) основного персонала высшего уровня квалификации высшей категории

2

Специалисты (врач, учитель) основного персонала высшего уровня квалификации первой категории

3

Специалисты (врач, учитель) основного персонала высшего уровня квалификации второй категории

4

Специалисты (врач, учитель) основного персонала высшего уровня квалификации без категории

В3

1

Специалисты (воспитатель, социальный педагог, специалисты среднего медицинского персонала и другие) основного персонала высшего уровня квалификации высшей категории

2

Специалисты (воспитатель, социальный педагог, специалисты среднего медицинского персонала и другие) основного персонала высшего уровня квалификации первой категории

3

Специалисты (воспитатель, социальный педагог, специалисты среднего медицинского персонала и другие) основного персонала высшего уровня квалификации второй категории

4

Специалисты (воспитатель, социальный педагог, специалисты среднего медицинского персонала и другие) основного персонала высшего уровня квалификации без категории

В4

1

Специалисты основного персонала среднего уровня квалификации высшей категории

2

Специалисты основного персонала среднего уровня квалификации первой категории

3

Специалисты основного персонала среднего уровня квалификации второй категории

4

Специалисты основного персонала среднего уровня квалификации без категории

В прочих сферах

В2

1

Специалисты основного персонала высшего уровня квалификации высшей категории

2

Специалисты основного персонала высшего уровня квалификации первой категории

3

Специалисты основного персонала высшего уровня квалификации второй категории

4

Специалисты основного персонала высшего уровня квалификации без категории

В3

1

Специалисты основного персонала среднего уровня квалификации высшей категории

2

Специалисты основного персонала среднего уровня квалификации первой категории

3

Специалисты основного персонала среднего уровня квалификации второй категории

4

Специалисты основного персонала среднего уровня квалификации без категории

Блок С (административный персонал)

С1


Заведующие хозяйственными подразделениями ГУ и ГКП и иные отдельные приравненные к ним должности

С2


Специалисты высшего уровня квалификации, выполняющие административные функции

С3


1) Специалисты среднего уровня квалификации, выполняющие административные функции;
2) Руководитель структурного подразделения, занятого хозяйственным обслуживанием ГУ и ГКП

Блок D (вспомогательный персонал)

D


Технические исполнители


      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      ГУ – государственное учреждение

      ГКП – государственное казенное предприятие

  Приложение 2
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 1193

Коэффициенты для исчисления должностных окладов гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (за исключением рабочих) по функциональным блокам

      Сноска. Приложение 2 в редакции постановления Правительства РК от 21.05.2019 № 302 (вводится в действие с 01.06.2019).

Блок А – управленческий персонал

Звено

Ступень

Стаж работы по специальности, в годах

0-3

3-6

6-9

9-12

12-16

16-20

20-25

Свыше 25

 
А1

1

6,42

6,60

6,79

6,97

7,17

7,37

7,58

7,79

1-1

6,11

6,28

6,46

6,63

6,82

7,01

7,21

7,40

2

5,73

5,90

6,06

6,23

6,40

6,58

6,77

6,95

2-1

5,43

5,60

5,75

5,92

6,08

6,25

6,42

6,60

3

5,13

5,27

5,41

5,57

5,72

5,89

6,05

6,22

3-1

4,86

5,01

5,15

5,29

5,43

5,59

5,74

5,91

4

4,65

4,75

4,90

5,03

5,17

5,31

5,47

5,62

 
А2

1

5,84

6,01

6,17

6,35

6,52

6,71

6,90

7,10

1-1

5,52

5,70

5,86

6,03

6,19

6,37

6,55

6,73

2

5,23

5,36

5,51

5,67

5,82

5,98

6,15

6,33

2-1

5,00

5,14

5,28

5,43

5,58

5,74

5,89

6,06

3

4,75

4,88

5,02

5,16

5,31

5,45

5,61

5,77

3-1

4,54

4,68

4,81

4,95

5,09

5,23

5,38

5,53

4

4,44

4,57

4,70

4,83

4,96

5,10

5,24

5,39

 
А3

1

5,29

5,47

5,62

5,78

5,94

6,11

6,28

6,46

1-1

5,05

5,19

5,34

5,49

5,64

5,80

5,96

6,13

2

4,93

5,05

5,19

5,34

5,48

5,63

5,79

5,95

2-1

4,70

4,83

4,97

5,11

5,24

5,39

5,54

5,69

3

4,58

4,69

4,80

4,91

5,03

5,15

5,27

5,40

3-1

4,39

4,51

4,64

4,78

4,91

5,04

5,18

5,33

4

4,34

4,46

4,57

4,69

4,81

4,94

5,06

5,19

Блок В – основной персонал

Звено

Ступень

Стаж работы по специальности, в годах

0-1

1-2

2-3

3-5

5-7

7-10

10-13

13- 16

16-20

20- 25

Свыше 25

 
В1

1

5,60

5,71

5,82

5,93

6,04

6,15

6,27

6,39

6,51

6,63

6,75

2

5,09

5,19

5,29

5,39

5,49

5,59

5,70

5,81

5,92

6,03

6,14

3

4,63

4,72

4,81

4,90

4,98

5,08

5,18

5,28

5,38

5,48

5,58

4

4,40

4,49

4,57

4,66

4,75

4,84

4,93

5,03

5,12

5,21

5,31

5

4,28

4,37

4,45

4,53

4,62

4,70

4,79

4,87

4,97

5,06

5,16

В сфере "Образование"

 
В2

1

4,67

4,74

4,81

4,88

4,95

5,01

5,08

5,16

5,24

5,32

5,41

2

4,39

4,50

4,57

4,65

4,72

4,79

4,86

4,95

5,03

5,12

5,20

3

4,36

4,44

4,51

4,59

4,66

4,74

4,81

4,90

4,99

5,08

5,16

4

4,10

4,14

4,19

4,23

4,27

4,33

4,38

4,49

4,59

4,67

4,73

 
В3

1

4,13

4,18

4,24

4,29

4,36

4,42

4,49

4,55

4,62

4,69

4,75

2

3,85

3,91

3,97

4,03

4,09

4,16

4,23

4,30

4,37

4,44

4,51

3

3,82

3,88

3,94

4,00

4,07

4,14

4,21

4,28

4,36

4,43

4,50

4

3,52

3,58

3,64

3,71

3,78

3,85

3,94

4,00

4,06

4,12

4,19

 
В4

1

3,95

3,99

4,05

4,11

4,16

4,22

4,28

4,34

4,40

4,45

4,52

2

3,73

3,79

3,85

3,92

3,97

4,04

4,10

4,17

4,25

4,32

4,39

3

3,67

3,73

3,79

3,85

3,91

3,97

4,03

4,09

4,16

4,22

4,29

4

3,32

3,36

3,41

3,45

3,49

3,53

3,57

3,61

3,65

3,69

3,73

В сфере "Здравоохранение"

 
В2

1

5,26

5,32

5,39

5,46

5,53

5,60

5,67

5,75

5,83

5,91

5,99

2

4,78

4,85

4,92

4,99

5,06

5,14

5,21

5,29

5,38

5,46

5,54

3

4,66

4,74

4,81

4,89

4,96

5,04

5,11

5,20

5,29

5,38

5,46

4

4,13

4,17

4,21

4,26

4,30

4,35

4,40

4,51

4,61

4,70

4,77

 
В3

1

4,90

4,96

5,01

5,07

5,14

5,21

5,28

5,35

5,42

5,49

5,55

2

4,22

4,28

4,34

4,39

4,46

4,53

4,60

4,67

4,74

4,81

4,88

3

4,10

4,16

4,22

4,28

4,36

4,43

4,50

4,57

4,64

4,72

4,79

4

3,52

3,58

3,64

3,71

3,78

3,85

3,94

4,00

4,06

4,12

4,19

 
В4

1

3,96

4,01

4,06

4,10

4,16

4,22

4,28

4,34

4,40

4,46

4,53

2

3,75

3,81

3,88

3,94

3,99

4,06

4,12

4,19

4,26

4,34

4,41

3

3,69

3,76

3,80

3,86

3,92

3,98

4,04

4,10

4,16

4,22

4,29

4

3,32

3,36

3,41

3,45

3,49

3,53

3,57

3,61

3,65

3,69

3,73

Прочие сферы

 
В2

1

4,58

4,65

4,72

4,80

4,87

4,94

5,02

5,10

5,19

5,28

5,36

2

4,36

4,44

4,52

4,60

4,67

4,75

4,83

4,92

5,00

5,09

5,18

3

4,26

4,34

4,42

4,49

4,57

4,65

4,72

4,81

4,90

4,99

5,08

4

4,10

4,14

4,19

4,23

4,27

4,33

4,38

4,49

4,59

4,67

4,73

 
В3

1

3,99

4,05

4,11

4,17

4,23

4,29

4,35

4,42

4,49

4,56

4,64

2

3,72

3,78

3,84

3,91

3,97

4,03

4,10

4,16

4,24

4,31

4,39

3

3,63

3,70

3,76

3,83

3,89

3,95

4,02

4,08

4,16

4,21

4,29

4

3,32

3,36

3,41

3,45

3,49

3,53

3,57

3,61

3,65

3,69

3,73

Блок С – административный персонал

С1


4,24

4,34

4,44

4,54

4,64

4,75

4,86

4,98

5,09

5,18

5,31

С2


4,10

4,14

4,19

4,23

4,27

4,43

4,46

4,51

4,61

4,71

4,83

С3


3,31

3,35

3,39

3,43

3,46

3,50

3,54

3,57

3,61

3,65

3,68

Блок D – вспомогательный персонал

D


2,94

2,98

3,01

3,04

3,08

3,12

3,16

3,19

3,22

3,25

3,29

      Примечание:

      1. Коэффициент для исчисления должностных окладов (тарифных ставок) спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований устанавливается на уровне коэффициента соответствующих категорий должностей при стаже работы по специальности "до года".

      2. Коэффициенты для исчисления должностных окладов (тарифных ставок), установленные для основного персонала в сферах "Образование", "Здравоохранение", применяются при исчислении должностных окладов (тарифных ставок) работников организаций, занимающих соответствующие должности и выполняющих работы по специальности в других сферах деятельности.

  Приложение 3
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 1193

Коэффициенты для исчисления должностных окладов (тарифных ставок) рабочих

      Сноска. Приложение 3 в редакции постановления Правительства РК от 21.05.2019 № 302 (вводится в действие с 01.06.2019).

Квалификационный разряд

Коэффициент

1

2

8

3,06

7

2,99

6

2,96

5

2,92

4

2,89

3

2,84

2

2,81

1

2,77

      Примечание:

      Отнесение выполняемых работ к определенной сложности и присвоение квалификационных разрядов рабочим производятся в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, тарифно-квалификационными характеристиками профессий рабочих.

      В состав гражданских служащих входят квалифицированные рабочие.

  Приложение 4
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 1193

Доплаты за условия труда гражданским служащим, работникам
организаций, содержащихся за счет средств государственного
бюджета, работникам казенных предприятий в сфере образования

      Сноска. Приложение 4 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 30.05.2016 № 305 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 06.08.2017 № 542 (вводится в действие с 1 сентября 2017 года и подлежит официальному опубликованию); от 07.02.2018 № 42 (вводится в действие с 01.01.2018); от 24.12.2018 № 870 (вводится в действие с 01.01.2019); от 03.05.2019 № 240 (вводится в действие с 01.09.2019); от 28.01.2020 № 11 (порядок введения в действие см. п. 2); от 04.03.2021 № 124 (вводится в действие с 01.01.2021); от 12.08.2021 № 551 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 16.09.2022 № 707 (вводится в действие с 01.09.2022); от 26.10.2022 № 850 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

№ п/п

Наименование доплат

Виды доплат

Размеры доплат

Примечание

1

2

3

4

5

1.


Доплата за совмещение должностей (расширение зоны обслуживания)1)

За заведование интернатом при учебном заведении


25 % от БДО

В случае, если должность заведующего интернатом не предусмотрена в учебных заведениях

2)

За заведование учебными кабинетами (лабораториями, мастерскими, учебно-консультативными пунктами)В соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года "О статусе педагога".


в школах, школах-интернатах, детских домах


20 % от БДОв организациях технического и профессионального, послесреднего образования


25 % от БДОпри наличии комбинированных мастерских


30 % от БДО


3)

За руководство школой (в том числе музыкальной, художественной школой, школой искусств и т.д.)


20 % от БДО

В школах, где должность директора не предусмотрена

4)

За руководство учебной работой


20 % от БДО

В музыкальных школах-семилетках, школах искусств и художественных школах, в которых должность заместителя директора по учебной работе не предусмотрена

5)

За работу с библиотечным фондом учебников


30 % от БДО


2.


Доплата за особые условия труда1)

Руководителям учебно-воспитательных учреждений, в общеобразовательных школах и дошкольных организациях, где имеется не менее двух специальных групп (классов), за работу с воспитанниками, детьми с ограниченными возможностями, нуждающимися в длительном лечении и особых условиях воспитания


30 % от БДО


2)

За классное руководство (руководство группой)В соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года "О статусе педагога".


1 - 4 классов


50 % от БДО5-11 (12) классов


60 % от БДОорганизаций технического и профессионального, послесреднего образования


50 % от БДО


3)

За проверку тетрадей и письменных работВ соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года "О статусе педагога".
Доплата устанавливается в случае, если проверка тетрадей и письменных работ предусмотрена типовыми учебными программами.


Учителям 1-4 классов


40 % от БДОУчителям казахского и других национальных языков в школах (классах) с русским языком обучения и русского языка в школах (классах) с национальными языками обучения, ведущим эти предметы в 1 – 4 классах


50 % от БДОУчителям 5 – 11 (12) классов, преподавателям организаций технического и профессионального образования за проверку письменных работ по:
казахскому, русскому языкам, другим национальным языкам и литературе;
математике, химии, физике, биологии, иностранному языку, стенографии, черчению, конструированию, технической механике


50 % от БДО
40 % от БДО


4)

За работу с детьми с:
особыми образовательными потребностями, обучающимися в организациях образования;
психоневрологическими патологиями (не подлежащими обучению в организациях образования)


 
40 % от БДО
50 % от БДО

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года "О статусе педагога".
Порядок и условия установления указанной доплаты определяются уполномоченным органом в области образования.

5)

За работу с детьми в центрах адаптации несовершеннолетних и воспитательных колониях, организациях технического и профессионального образования, школах, вечерних (сменных) общеобразовательных школах и учебно-консультационных пунктах при учреждениях уголовно-исполнительной системы и других учреждениях для детей с девиантным поведением

30 % от БДО

6)

За работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в детских домах, детских домах–интернатах, детских домах семейного типа, приютах, школах–интернатах для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в домах-интернатах, домах ребенка (классах, группах) с контингентом детей с ограниченными возможностями

30 % от БДО

В детских домах, детских домах-интернатах, детских домах семейного типа, приютах, школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в домах-интернатах, домах ребенка (классах, группах) с контингентом детей, имеющих недостатки в физическом или умственном развитии, нуждающихся в длительном лечении, с задержкой психического развития, доплаты устанавливаются по двум основаниям (за работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, и за работу с детьми с ограниченными возможностями в развитии и обучении).

7)

Работникам специальных организаций образования для лиц с инвалидностью за работу с детьми с инвалидностью


30 % от БДО


8)

За работу с лицами старше 18 лет с психическими и психоневрологическими заболеваниями


50 % от БДО


9)

Помощникам воспитателей в
организациях дошкольного
воспитания и обучения за
работу с дезинфицирующими
средствами


30 % от БДО


10)

Учителям и преподавателям организаций образования, реализующим учебные программы основного и общего среднего образования, учебные программы технического и профессионального, послесреднего образования по предметам физика, химия, биология, информатика на английском языке


до 200 % от БДО

Порядок и условия установления указанной доплаты определяются уполномоченным органом в области образования

11)

Учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования


30% от ДО

Порядок и условия установления указанной доплаты определяются уполномоченным органом в области образования. Данная доплата устанавливается к должностному окладу с учетом фактической нагрузки

3.


Доплата за углубленное преподавание отдельных предметов профильного направления1)

Педагогам по предметам профильного направления в специализированных школах и школах-интернатах, школах-интернатах-колледжах для одаренных детей


40 % от БДО


2)

Педагогам по предметам профильного направления учебных заведений (классов, групп) с углубленным изучением отдельных предметов; педагогам, работающим в режиме инноваций, экспериментов (лицеи, гимназии, технические лицеи, учебно-воспитательные комплексы дошкольного и общеобразовательного направления), а также в организациях дошкольного воспитания и обучения, в которых работа по воспитанию детей ведется на иностранном языке


20 % от БДО


4.


Доплата работникам, занятым на тяжелых (особо тяжелых) физических работах и работах с вредными (особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями труда


В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года и на основании списка (перечня) производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, утвержденного уполномоченным государственным органом по труду


Педагогам за работу в туберкулезных (противотуберкулезных) учреждениях, диспансерах, санаториях, санаториях-профилакториях, отделениях центральных районных больниц и других организаций здравоохранения и школах-интернатах, дошкольных организациях образования санаторного типа


60 % от БДО


5.


Доплата за квалификационный уровень
Учителям организаций образования, реализующих учебные программы начального, основного и общего среднего образования, прошедшим уровневое повышение квалификации и получившим сертификат по программе соответствующего уровня:
первого (продвинутого) уровня;
второго (основного) уровня;
третьего (базового) уровня

100 % от ДО

70 % от ДО

30 % от ДО

Порядок и условия установления указанной
доплаты определяются
уполномоченным
органом в области
образования.
Данная доплата устанавливается к должностному окладу с учетом фактической нагрузки, но не более установленной законодательством нормативной учебной нагрузки. Начисление производится до завершения срока действия сертификата учителям, сдавшим квалификационный экзамен до 1 января 2016 года

6.


Доплата за организацию производственного
обучения
За организацию производственного обучения


100 % от БДО

Мастерам производственного обучения организаций технического и профессионального образования

7.

Учителям, педагогам-психологам организаций образования, реализующим общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, имеющим квалификацию педагогического мастерства:
педагог- мастер
педагог -исследователь
педагог-эксперт
педагог-модератор

Доплата за квалификационную категорию

50% от ДО
40% от ДО
35% от ДО
30% от ДО

Порядок и условия установления указанной доплаты определяются уполномоченным органом в области образования. Данная доплата устанавливается к должностному окладу с учетом фактической нагрузки.

8.

Педагогам организаций образования, имеющим квалификационную категорию, за исключением педагогов организаций высшего и (или) послевузовского образования и педагогов, указанных в строке, порядковый номер 7:
педагог- мастер
педагог-исследователь
педагог-эксперт
педагог-модератор

Доплата за квалификационную категорию

50% от ДО
40% от ДО
35% от ДО
30% от ДО

Порядок и условия установления указанной доплаты определяются уполномоченным органом в области образования. Данная доплата устанавливается к должностному окладу с учетом фактической нагрузки.

9.

Руководителям и заместителям руководителей организаций образования, за исключением организаций высшего и (или) послевузовского образования, имеющим квалификационную категорию:
- 1 категория;
- 2 категория;
- 3 категория

Доплата за квалификационную категорию

100% от ДО
50% от ДО
30% от ДО

Порядок и условия установления указанной доплаты определяются уполномоченным органом в области образования. Данная доплата устанавливается к должностному окладу с учетом фактической нагрузки.

10.

Учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования;
педагогам методических кабинетов (центров)

Доплата за степень магистра по научно-педагогическому направлению

10 МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года

Указанная доплата устанавливается при наличии соответствующего диплома и производится по основному месту работы независимо от фактической нагрузки

11.

Учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования, за исключением организаций образования, осуществляющих деятельность в области культуры и спорта, военных учебных заведений

Доплата за наставничество

100 % от БДО

Порядок и условия установления указанной
доплаты определяются уполномоченным органом в области образования. Указанная доплата устанавливается независимо от фактической нагрузки

12.

Педагогам организаций образования, за исключением организаций высшего и (или) послевузовского образования

Доплата за ведение внеурочных спортивных занятий

100 % от БДО

Порядок и условия установления указанной доплаты определяются уполномоченным органом в области образования

Примечание ИЗПИ!
Пункт 13 действует до 25.05.2027 в соответствии с постановлением Правительства РК от 16.09.2022 № 707.

13

Лучшим педагогам, привлеченным в регионы, имеющие дефицит учителей, и реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования

доплата за работу в организациях среднего образования в регионах, имеющих дефицит учителей

150 % от ДО

указанная доплата производится в период реализации Правил привлечения лучших педагогов с соответствующим пакетом мер поддержки для регионов, имеющих дефицит учителей (Специальная программа), утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 июня 2022 года № 390, с сентября 2022 года по май 2027 года

      Примечания:

      1. В классах школ и школ-интернатов (кроме специальных организаций образования для детей с особыми образовательными потребностями) с числом менее 15 учащихся (воспитанников) доплаты к должностным окладам (ставкам) за классное руководство, проверку тетрадей и письменных работ производятся в размере 50 процентов от установленных размеров указанных доплат. Данный порядок применяется также при делении классов на подгруппы.

      Сноска. Пункт 1- в редакции постановления Правительства РК от 04.03.2022 № 110 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      2. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул, учащихся оплата труда педагогов производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации (с учетом доплат), предшествовавшей началу каникул, с учетом фактической нагрузки.

      3. Установленные в настоящем приложении доплаты распространяются на педагогов по предметам профильного назначения специализированных отделений детско-юношеских спортивных школ, руководящих работников и педагогов по предметам профильного назначения специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, специализированных детско-юношеских спортивно-технических школ, колледжей спорта, школ-интернатов для одаренных в спорте детей, школ высшего спортивного мастерства, педагогов государственных учреждений и казенных предприятий социального обеспечения, здравоохранения, культуры, педагогов, не имеющих воинских и специальных званий, государственных учреждений и казенных предприятий системы органов внутренних дел, органов гражданской защиты, специальных государственных органов и Министерства обороны Республики Казахстан.";

  Приложение 5
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 1193

Доплаты за условия труда гражданским служащим, работникам организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работникам казенных предприятий в сфере здравоохранения

      Сноска. Приложение 5 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 30.05.2016 № 305 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.02.2017 № 34; от 24.09.2020 № 607 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.03.2021 № 174 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 12.08.2021 № 551 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 15.12.2021 № 903 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 13.06.2022 № 389 (вводится в действие с 01.07.2022); от 26.10.2022 № 850 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 09.12.2022 № 1000.

№ п/п

Наименование доплат

Виды доплат

Размеры доплат

Примечание

1

2

3

4

5

1.


Доплата за совмещение должностей (расширение зоны обслуживания)1)

Руководителям-врачам организаций и их заместителям-врачам разрешается вести в организациях, в штате которых они состоят, работу по специальности


До 25 % ДО врача соответствующей специальности

В пределах рабочего времени по основной должности

2)

Врачам (фельдшерам) за выполнение функций заведующего отделением (кабинетом) в порядке, установленном типовыми штатными нормативами


50 % от БДО


2.


Доплата работникам, занятым на тяжелых (особо тяжелых) физических работах и работах с вредными (особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями труда


В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года и на основании списка (перечня) производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, утвержденного уполномоченным государственным органом по труду, доплата устанавливается всем медицинским и фармацевтическим работникам независимо от наименования должностей и должностей, приравненных к ним.
Другим работникам доплата устанавливается руководителем организации здравоохранения в зависимости от степени участия в работе с вредными (особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями труда, на основании результатов аттестации рабочих мест.

1)

За лечение, реабилитацию, оздоровление и обслуживание:
больных (независимо от возраста), страдающих инфекционно-паразитарными, кожно-венерологическими заболеваниями; гериатрическими отклонениями (хоспис, дом сестринского ухода)


20 % от БДО


2)

За лечение и визуальный контроль, ударноволновое дистанционное дробление камней, физиотерапевтические, бальнео-грязелечебные процедуры, эндоскопию; в отделениях гнойной хирургии всех профилей, в неврологических отделениях для больных с нарушением мозгового кровообращения


20 % от БДО


3)

За работу по заготовке и хранению в замороженном состоянии крови и ее компонентов и костного мозга, отделения (кабинетов) лечебного плазмофереза, гемосорбции и гемодиализа, а также работающим в условиях резкого перепада атмосферного давления (барокамерах, барооперационных) или с использованием его элементов, вольеры, медицинских пунктов на вокзалах


22 % от БДО


4)

За работу с возбудителями инфекционных и паразитарных заболеваний, физическими факторами, химическими и радиоактивными веществами в санитарно-эпидемиологической службе


20 % от БДО


5)

За работу с возбудителями лепры


140 % от БДО


6)

За лечение и обслуживание больных с поражением центральной, периферической нервной системы и дефектами умственного развития с нарушением психики (в т.ч. для детей); травмами вследствие острого алкогольного отравления или психоза


22 % от БДО


7)

За работу в психиатрических, психоневрологических, психиатрических учреждениях специализированного типа с интенсивным наблюдением, наркологических организациях (подразделениях);
в лечебно-производствен-ных (трудовых) мастерских и подсобных сельских хозяйствах


40 % от БДО


8)

За работу в специализированных лечебно-профилактических учреждениях (СЛПУ) по принудительному лечению больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией


35 % от БДО


9)

За работу в отделениях (группах) реанимации и интенсивной терапии, в лабораториях, в том числе экспресс-лабораториях, входящих в состав анестезиологии-реанимации


20 % от БДО


10)

За работу в группах и кабинетах всех профилей, лабораториях при работе с живыми возбудителями инфекционных заболеваний (или больными животными), с вирусами, вызывающими заболевания, с химическими реактивами, реактивами-аллергенами, предусмотренными для постоянной работы по постановке реакции иммобилизации бледных трепонем


40 % от БДО


11)

За работу в патологоанатомических бюро (отделениях, подразделениях)


60 % от БДО


12)

За диагностику, лечение больных синдромом приобретенного иммунодефицита и ВИЧ-инфицированных, за проведение всех видов лабораторных исследований материалов, поступающих от больных синдромом приобретенного иммунодефицита и ВИЧ-инфицированных, за производство бактериальных и вирусных препаратов в научно-производственных объединениях и их структурных подразделениях и за проведение научно-исследовательских работ по проблемам ВИЧ-синдрома приобретенного иммунодефицита


60 % от ДО

Перечень работников и условия установления определяются центральным исполнительным органом в области здравоохранения.
Указанная доплата выплачивается пропорционально за фактически отработанные часы.

13)

За работу в туберкулезных (противотуберкулезных) учреждениях, диспансерах, санаториях, санаториях-профилакториях, лечебно- производственных мастерских, палатах (кроме врачей, средних медицинских работников, санитарок)


60 % от БДО


14)

Врачам, средним медицинским работникам, санитарам (кам) за работу в туберкулезных (противотуберкулезных) учреждениях, диспансерах, отделениях центральных районных больниц и других организациях здравоохранения, санаториях, санаториях профилакториях, отделениях, палатах, изоляторах для больных туберкулезом лечебно-профилактических организаций, противотуберкулезных кабинетах, детских противотуберкулезных организациях (подразделениях) здравоохранения


190 % от БДО


15)

Врачам, средним медицинским работникам, санитарам (кам) за работу с больными с мультирезистентной формой туберкулеза в туберкулезных (противотуберкулезных) учреждениях, диспансерах, отделениях центральных районных больниц и других организациях здравоохранения


220 % от БДО


16)

За работу с использованием рентгенолучевой диагностики


100 % от БДО


17)

За работу с использованием ультразвуковой диагностики


60 % от БДО


18)

За лечение и обслуживание больных (независимо от возраста) в палатах (отделениях) паллиативной помощи, хосписах, домах сестринского ухода


40 % от БДО


19)

За обращение (выполнение вспомогательных функций при осуществлении обращения) с патогенными биологическими агентами I и (или) II групп патогенности, вызывающими особо опасные инфекционные заболевания


50 %
от ДО

статья 25 Закона Республики Казахстан "О биологической безопасности Республики Казахстан"

За обращение (выполнение вспомогательных функций при осуществлении обращения) с патогенными биологическими агентами II группы патогенности, вызывающими инфекционные и (или) паразитарные заболевания, за исключением работников, определенных в подпункте 12) строки 2 приложения к настоящему постановлению


35%
от ДО

статья 25 Закона Республики Казахстан "О биологической безопасности Республики Казахстан"

3.


Доплата за особые условия


Конкретный перечень должностей и организаций устанавливается центральным исполнительным органом в области здравоохранения

1)

За оказание медицинской помощи в госпиталях для лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, и лиц, приравненных к ним, и специальных отделениях в составе больниц: медицинским работникам фармацевтическим и другим работникам


До 25 % от БДО До 20 % от БДО


2)

Среднему медицинскому персоналу за лечение и обслуживание ожоговых больных


20 % от БДО


3)

За диагностику, лечение и реабилитацию больных детей с дефектами физического развития, нарушениями статодинамических, сенсорных функций и функций выделения без нарушения психики


20 % от БДО


4)

Специалистам за работу в домах ребенка, детских домах и школах-интернатах для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

врачи, средний медицинский персонал


30% от БДОпедагогический персонал


120% от БДОсанитарка, няня


50% от БДО


5)

Исключен постановлением Правительства РК от 03.02.2017 № 34

6)

За проведение лечебно-профилактических мероприятий и реабилитацию в медико-социальных учреждениях стационарного и полустационарного типов, отделениях социальной помощи на дому:
за работу с престарелыми;
за работу с лицами с инвалидностью, в том числе детьми с инвалидностью с нарушением опорно-двигательного аппарата;
за работу с детьми с инвалидностью и лицами с инвалидностью старше восемнадцати лет с психоневрологическими заболеваниями;
за работу с лицами, не имеющими определенного места жительства (в центрах социальной адаптации);
за работу с лицами, подвергшимися жестокому обращению;
за работу с лицами, освобожденными из мест лишения свободы и находящимися на учете службы пробации уголовно-исполнительной инспекции


30 % от БДО 40 % от БДО
50 % от БДО 60 % от БДО 40 % от БДО 60 % от БДО


7)

За оказание экстренной медицинской помощи по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера


50 % от БДО


8)

Медицинским работникам за лечение лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы (в том числе в домах ребенка), следственных изоляторах, изоляторах временного содержания, больницах


540 % от БДО


9)

Фармацевтическим работникам учреждений уголовно-исполнительной системы (в том числе в домах ребенка), следственных изоляторов, изоляторов временного содержания, больниц
30 % от БДО


10)

Медицинским работникам медицинских отрядов специального назначения, организованных для непосредственного оказания экстренной медицинской помощи и спасательных работ


25 % от часовой ставки за каждый час дежурства в режиме ожидания и постоянной готовности


11)

За работу в специализированной психиатрической больнице по принудительному лечению лиц, совершивших общественно опасные деяния в состоянии невменяемости или у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство


200 % от БДО


12)

Исключен постановлением Правительства РК от 30.03.2021 № 174 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

4.


Доплата за оказание медицинской помощи в условиях территориального участка

50 % от БДО

Конкретный перечень должностей и организаций устанавливается центральным органом в области здравоохранения

5.


Доплата за психоэмоциональные и физические нагрузки


Конкретный перечень должностей и специальностей работников и критерии, определяющие психоэмоциональные и физические нагрузки, устанавливаются согласно приложению 21 к постановлению

1)

Специалисты кардиохирургического, трансплантологического, нейрохирургического и микрохирургического профилей, в том числе детские, работа которых сопряжена с высокой степенью психоэмоциональных и физических нагрузок:Организации, оказывающие высокоспециализированную медицинскую помощь


врачи: кардиохирург, трансплантолог, микрохирург, ангиохирург, нейрохирург;


200 % от БДОсредний медицинский персонал:
операционная (ый) медицинская (ий) сестра (брат),
медицинская (ий) сестра (брат),
анестезист (ка) отделений (групп) реаниматологии и анестезиологии и интенсивной терапии


150 % от БДО


2)

Специалисты хирургического и акушерско-гинекологического, неонатологического, гематологического профилей, в том числе детские, работа которых сопряжена с высокой степенью психоэмоциональных и физических нагрузок:Организации, оказывающие стационарную медицинскую помощь, в том числе высокоспециали-
зированную медицинскую помощь

врачи:
неонатолог
акушер-гинеколог
общий хирург
абдоминальный хирург
торакальный хирург
ангиохирург
нейрохирург
анестезиолог-реаниматолог
эндокринологический хирург
уролог
проктолог
онколог-хирург
маммолог
травматолог-ортопед (в том числе травматологических пунктов)
челюстно-лицевой хирург
пластический хирург
камбустиолог
офтальмолог
оториноларинголог
эндоскопист
трансфузиолог


150 % от БДОсредний медицинский персонал:
операционная (ый) медицинская (ий) сестра (брат)
акушер (ка) родильного отделения
медицинская (ий) сестра (брат)
анестезист (ка) отделений (групп) реаниматологии и анестезиологии
медицинская (ий) сестра (брат) палаты интенсивной терапии
медицинская (ий) сестра (брат), осуществляющая уход за новорожденными отделений физиологии и патологии новорожденных, отделений выхаживания недоношенных медицинская (ий) сестра (брат) травматологического профиля


100 % от БДО

Организации, оказывающие стационарную медицинскую помощь, в том числе высокоспециали-
зированную медицинскую помощь
Травматологические пункты


медицинская (ий) сестра (брат) хирургического профиля


50 % от БДОгематолог
химиотерапевт


80 % от БДОмедицинская (ий) сестра (брат), осуществляющая химиотерапию


40 % от БДО


3)

Специалисты хирургического профиля, в том числе детские:Организации, оказывающие консультативно-диагностическую помощь


врачи:
хирург
уролог
онколог-хирург
маммолог
травматолог-ортопед
офтальмолог
оториноларинголог
стоматолог-хирург
акушер-гинеколог


80 % от БДОсредний медицинский персонал:
медицинская (ий) сестра (брат) хирургического профиля


50 % от БДО


4)

Специалисты организаций первичной медико-санитарной помощи (город и село)

врачи:
терапевт (участковый)
педиатр (участковый) общей практики


200 % от БДО

Врачебная амбулатория, Центр первичной медико-санитарной помощи, поликлиника, расположенные на селе


средний медицинский персонал:
медицинская (ий) сестра (брат) участковая (ый)
медицинская (ий) сестра (брат) общей практики
фельдшер
акушер (ка)
медицинская (ий) сестра (брат)


150 % от БДО

Медицинский пункт, врачебная амбулатория, Центр первичной медико-санитарной помощи, поликлиника, расположенные на селе


врачи:
терапевт (участковый)
педиатр (участковый)
общей практики


150 % от БДО

Врачебная амбулатория, Центр первичной медико-санитарной помощи, поликлиника, расположенные в городе


средний медицинский персонал:
медицинская (ий) сестра (брат) участковая (ый)
медицинская (ий) сестра (брат) общей практики
фельдшер
акушер (ка)
медицинская (ий) сестра (брат)


100 % от БДО

Медицинский пункт, врачебная амбулатория, Центр первичной медико-санитарной помощи, поликлиника, расположенные в городе

5)

Работники патологоанатомических бюро (отделений): патологоанатом, в том числе детский


150 % от БДО

Специалистам, занимающимся непосредственно экспертизой трупов и трупными материалами. Специалистам, занимающимся непосредственно вскрытием трупов

6)

Работники станций (экстренной) (отделений) скорой медицинской помощи:

Врач (в т.ч. старший) скорой и неотложной (экстренной) медицинской помощи


150 % от БДОфельдшер станции скорой (экстренной) медицинской помощи


120 % от БДОмедицинская (ий) сестра (брат) медицинский регистратор
санитар
водитель


100 % от БДО


7)

Исключен постановлением Правительства РК от 30.03.2021 № 174 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

8)

Исключен постановлением Правительства РК от 30.03.2021 № 174 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

6.


Доплата за работу в противоэпиде-мических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирус- ной инфекцией COVID-19 и риск ее заражения1)

Высокий риск:
врачи, средний и младший медицинский персонал инфекционных стационаров, включая отделения (коек) реанимации, и других стационаров, определенных для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19, включая работников клинических отделений и параклинических подразделений, имеющих непосредственный контакт с инфицированными пациентами и (или) с биологическим материалом


Семи-кратный БДО

За фактически отработанные часы

2)

Средний риск:
работники лабораторий (отделов по приему отбора проб):
врач, специалист санитарно-эпидемиологической службы, специалист лаборатории, специалист по отбору проб,
лаборант


Пяти-кратный БДО

За фактически отработанные часы работающим непосредственно:
с биологическим материалом, потенциально контаминирован-ным коронавирусной инфекцией COVID-19;
с забором биологического материала от лиц, потенциально инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19

3)

Низкий риск:
врачи, средний и младший медицинский персонал провизорных стационаров, провизорных отделений, включая отделения (коек) реанимации и других стационаров, определенных для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19, включая работников клинических отделений и параклинических подразделений, имеющих непосредственный контакт с инфицированными пациентами и (или) биологическим материалом;
врачи, средний и младший медицинский персонал военно-медицинских (медицинских) подразделений центральных исполнительных органов и иных центральных государственных органов и их территориальных подразделений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19, а также с вирусной пневмонией по клиническим и эпидемиологическим признакам, не исключающим коронавирусную инфекцию СOVID-19 (вероятный случай коронавирусной инфекции СOVID-19) в стационарных условиях из числа прикрепленного контингента, а также определенных к приему пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями, пневмонией и забору биологического материала, связанных с противоэпидемическими мероприятиями;
врачи, средний и младший медицинский персонал карантинных стационаров, включая работников клинических отделений и параклинических подразделений, имеющих непосредственный контакт с инфицированными пациентами и (или) с биологическим материалом


Трех-кратный БДО

За фактически отработанные часы

врачи, фельдшера и водители скорой медицинской помощи, в том числе в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условияхЗа фактически отработанную смену при наличии одного и более вызовов к пациенту (пациентам) с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции COVID-19


врачи и средний медицинский персонал скорой медицинской помощи с привлечением медицинской авиации в случаях их привлечения;
врачи и средний медицинский персонал, водители и работники бригад экстренного реагирования и отряда медицины катастроф в случаях их привлечения;
врачи, средний медицинский персонал и водители мобильных бригадЗа фактически отработанные часы


работники санитарно-эпидемиологической службы, в том числе
дезинфекционной, за исключением работников, определенных в подпункте 2) строки 6 приложения к настоящему постановлениюЗа фактически отработанные часы:
работающим
при эпидемиологи-ческом расследовании очага коронавирусной инфекции COVID-19;
работающим непосредственно с биологическим материалом, потенциально контаминирован-ным коронавирусной инфекцией COVID-19;
проводящим дезинфекцион-ные мероприятия в очагах коронавирусной инфекции COVID-19


работники приемных отделений экстренных стационаров, организаций первичной медико-санитарной помощи, определенных к приему пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями, пневмонией и забору биологического материала, связанных с противоэпидемическими мероприятиямиЗа фактически отработанные часы


врачи, средний и младший медицинский персонал органа судебной экспертизы, работающие
непосредственно при производстве судебно-медицинских исследований трупов, судебно-медицинских экспертиз обвиняемых, потерпевших и других лиц с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции COVID-19За фактически отработанные часы

      Примечания:

      1. Работникам государственных учреждений и казенных предприятий здравоохранения за работу с вредными (особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями труда по двум (или более) основаниям устанавливаются доплаты: для медицинского и прочего персонала в туберкулезных лечебно-профилактических учреждениях (палатах, отделениях, домах-интернатах) - в размере 220 % от БДО, в наркологических организациях и наркологических организациях для принудительного лечения больных алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией - в размере 40 % от БДО, в других организациях и их структурных подразделениях, в которых доплаты предусмотрены от 20 % до 22 %, - в размере 23 % от БДО.

      2. Оплата труда медицинских работников за несение дежурства производится за фактически отработанное время. Порядок организации и оплаты дежурств утверждается уполномоченным центральным исполнительным органом в области здравоохранения.

      3. Установленные в настоящем приложении доплаты распространяются на медицинских работников, не имеющих воинских и специальных званий, государственных учреждений и казенных предприятий системы специальных органов, органов внутренних дел, органов гражданской защиты, системы Министерства обороны Республики Казахстан, на медицинских и научных работников государственных учреждений и казенных предприятий системы образования и науки, социального обеспечения, физической культуры и спорта.

      4. Медицинским сестрам (братьям) устанавливается доплата за статус "Главная" в размере 30 % от БДО; за статус "Старшая" - 25 % от БДО.

      5. ВИЧ – вирус иммунодефицита человека.

      6. Доплата за работу в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 и риск ее заражения также распространяется на работников, непосредственно задействованных в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, в зависимости от отнесения к группе риска за фактически отработанные часы.

      7. Исключен постановлением Правительства РК от 13.06.2022 № 389 (вводится в действие с 01.07.2022).
      Сноска. Примечание с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 15.12.2021 № 903 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 13.06.2022 № 389 (вводится в действие с 01.07.2022).

  Приложение 6
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 1193

Доплаты за условия труда гражданским служащим, работникам
организаций, содержащихся за счет средств государственного
бюджета, работникам казенных предприятий в сфере
социального обеспечения

      Сноска. Приложение 6 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 19.12.2019 № 940 (вводится в действие с 01.01.2020); от 13.01.2021 № 7 (вводится в действие с 01.01.2021); от 26.10.2022 № 850 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 23.08.2023 № 718 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

№№ п/п

Наименование доплат

Виды доплат

Размеры доплат

Примечание

1

2

3

4

5

1.


Доплата за особые условия труда1)

В медико-социальных учреждениях стационарного и полустационарного типов, организациях надомного обслуживания, центрах по выплате пенсий работникам, кроме занятых административно-хозяйственным обслуживанием:
за работу с престарелыми, в том числе при выплате пенсий и пособий;
за работу с лицами с инвалидностью, в том числе детьми с инвалидностью с нарушением опорно-двигательного аппарата;
за работу с детьми с инвалидностью и лицами с инвалидностью старше восемнадцати лет с психоневрологическими заболеваниями

30 % от БДО 40 % от БДО 50 % от БДО


2)

В организациях временного пребывания за работу:
с лицами, не имеющими определенного места жительства (в центрах социальной адаптации);
с лицами, подвергшимися жестокому обращению;
с лицами, освобожденными из мест лишения свободы и находящимися на учете службы пробации уголовно-исполнительной инспекции
60 % от БДО

40 % от БДО


60 % от БДО


3)

Руководителям, специалистам и другим служащим центров трудовой мобильности и их филиалов за сложность и напряженность в работе

50% от ДО

3)

4)

Работникам административного, вспомогательного персоналов, рабочим
за работу в государственных организациях: в медико-социальных учреждениях стационарного и полустационарного типов, организациях надомного обслуживания, временного пребывания


40 % от
ДО


2.


Доплата работникам, занятым на тяжелых (особо тяжелых) физических работах и работах с вредными (особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями труда


В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года и на основании списка (перечня) производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, утвержденного уполномоченным государственным органом по труду.

1)

За работу в отделениях (палатах) паллиативной помощи


40 % от БДО


2)

За работу в отделениях для больных туберкулезом при медико-социальных учреждениях


60 % от БДО


3.


Доплата за психоэмоциональные и физические нагрузки1)

За сложность и высокую напряженность в работе:

В медико-социальных учреждениях стационарного и полустационарного типов (за исключением отделений (палат) паллиативной помощи):
управленческому персоналу

30% от ДО
 

работникам основного персонала (за исключением социального работника);

35% от ДО
 

социальным работникам;
 

40% от ДО

санитарам

40% от ДО


В отделениях (палатах) паллиативной помощи медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов:
воспитателям, медицинским сестрам всех специальностей, санитарам


 
 
 
 
 
 
 
 
60% от ДОРаботникам организации надомного обслуживания, временного пребывания:
управленческому персоналу;
работникам основного персонала (за исключением социального работника);
социальным работникам;
санитарам


 
 
 
 
15% от ДО
 
20% от ДО
 
 
 
35% от ДО
 
20% от ДО


  Приложение 7
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 1193

Доплаты за условия труда гражданским служащим, работникам
организаций, содержащихся за счет средств государственного
бюджета, работникам казенных предприятий в сфере культуры
и архивного дела

      Сноска. Приложение 7 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 19.12.2019 № 940 (вводится в действие с 01.01.2020); от 28.04.2021 № 281; от 26.10.2022 № 850 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

№ п/п

Наименование доплат

Виды доплат

Размеры доплат

Примечание

1

2

3

4

5

1


Доплата за особые условия труда1)

Работникам библиотек, клубных учреждений и музеев:
за работу с гражданами, имеющими недостатки в физическом развитии;
за работу с гражданами с полной потерей зрения и слуха

30 % от БДО


2)

За экскурсионное обслуживание в пещерах, курганах и других аналогичных объектах

20 % от БДО


3)

За депозитарное хранение в специализированных помещениях и использование обязательных экземпляров изданий (текстовые, нотные, электронные, картографические, изо издания);
за работу по обеспечению особого режима охраны и хранения фондов уникальных книг рукописей, документов и археологических материалов, экспонатов;
за работы по консервации, реставрации, описанию для обеспечения сохранности и использованию библиотечного и музейного фондов
30 % от БДО


4)

За проведение археологических раскопок, расшифровку и реставрацию артефактов, определение времени их происхождения, консервацию памятников истории и культуры

20 % от БДО


5)

За работу с документами:
созданными в различные исторические периоды (с 18 века);
на различных носителях (пергаменте, коже, ткани, бумаге, кальке, стекле, пленке, микроафишах, дисках и т.п.), требующих специфических знаний и правил обращения с ними: документами аудио-визуального фонда и фильмофонда документального кино;
органов государственной власти и государственного управления, в т.ч. имеющими конфиденциальный и секретный характер;
архивов наследия выдающихся деятелей страны прошлого и современности.


30 % от БДО


6)

За непосредственную работу по обеспечению особого режима охраны и хранения фондов уникальных книг и рукописей, консервации, реставрации и использованию архива печати


20 % от БДО

Работникам Национальной государственной книжной палаты Республики Казахстан

7)

В республиканских организациях: работникам управленческого и основного персоналов:
театров, концертных организаций –
за работы, связанные с реализацией творческих произведений и творческих идей;
музеев (художественные галереи (салоны), студии, мастерские и др.), музеев-заповедников, центров исследований (институтов исследований) в области культуры – за работы, связанные с обеспечением сохранения и популяризации объектов историко-культурного наследия;
библиотек, книжной палаты – за работы, связанные с обслуживанием населения по обеспечению доступности книжного фонда, в том числе посредством электронной библиотеки;
государственных архивов – за работы, связанные с обеспечением сохранности, комплектования и популяризации Национального архивного фонда Республики Казахстан


50 % от ДО


8)

В организациях местного исполнительного органа:
работникам управленческого и основного персоналов:
театров, концертных организаций, цирков – за работы, связанные с реализацией творческих произведений и творческих идей;
музеев (художественные галереи (салоны), студии, мастерские и др.), музеев-заповедников, организаций по обеспечению сохранения объектов историко-культурного наследия (культурно-исторические центры, центров исследований (институтов исследований) в области культуры, центров реставрации и др.) – за работы, связанные с обеспечением сохранения и популяризации объектов историко-культурного наследия;
библиотек – за работы, связанные с обслуживанием населения по обеспечению доступности книжного фонда, в том числе посредством электронной библиотеки;
культурно-досуговых организаций (клубы, парки культуры и отдыха, дома и дворцы культуры, центры (дома) народного творчества и др.) – за работы, связанные с обслуживанием населения по обеспечению сохранности, пропаганде народного творчества, этнокультурных традиций и обрядов, их адаптации к современным историческим и социально-экономическим условиям;
кинематографических организаций – за работы, связанные с обслуживанием населения по прокату и показу фильмов, изготовлению киноматериалов, выполнению работ и оказанию услуг по производству фильмов;
государственных архивов – за работы, связанные с обеспечением сохранности, комплектования и популяризации Национального архивного фонда Республики Казахстан


35 % от ДО


2


Доплата за профессиональное мастерство


Порядок и условия выплаты данной доплаты устанавливаются центральным исполнительным органом в области культуры

За исполнение главных (ведущих) ролей (партий), занятость в текущем репертуаре;
за техническое мастерство артистам театров, оперы (оперетты), балета, музыкальной комедии, цирка, концертных организаций, за исключением исполнения главных (ведущих) ролей (партий), занятость в текущем репертуаре


До 50 % от ДО


3.


Доплата работникам, занятым на работах с вредными (особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями труда


В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года и на основании списка (перечня) производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, утвержденного уполномоченным государственным органом по труду

За работу с документами на бумажной основе, кинопленкой и фотопленкой, зараженными плесневыми грибками, актиномицетами и патогенными микробами;
за реставрацию документов на бумажной основе, кинопленки и фотопленки, устранение плесени с их поверхности с применением вредных химических растворов;
за работу по диагностированию состояния документов на бумажных носителях и их реставрации;
за регулирование влажности воздуха в специализированных помещениях и изменение влажности бумаги и другим специальным технологическим процессам;
за мойку вручную деталей (узлов) производственных установок и аппаратуры, емкостей, изделий, посуды, тары и материалов в бензине, дихлорэтане, ацетоне, эфире и щелочных растворах;
за переплет (подшивка), выявление информации по документам со слабоконтрастным и затухающим текстом;
за работу с библиотечным и музейным фондом, а также создание театральной декорации и бутафории, содержащих пыль и грязь, которые становятся очагами вредных химических реакций30 % от БДО

  Приложение 8
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 1193

Доплаты и надбавки за условия труда гражданским служащим, работникам организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работникам казенных предприятий в сфере физической культуры и спорта

      Сноска. Приложение 8 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2019 № 1046 (вводится в действие с 01.01.2020).

№ п/п Наименование доплат и надбавок Виды доплат и надбавок Размеры доплат и надбавок Примечание
1 2 3 4 5

1.


Доплата за непосредственное обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса


Порядок и условия выплаты доплаты по конкретному перечню должностей устанавливаются центральным исполнительным органом в области физической культуры и спорта.
Данная доплата выплачивается по наивысшему показателю.


Работникам Центра олимпийской подготовки, детско -юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, специализированных детско-юношеских спортивных школ, колледжей спорта, школ-интернатов для одаренных в спорте детей, школ-интернатов-колледжей, школ высшего спортивного мастерства, Центра подготовки олимпийского резерва, Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями, Центра национальных и конных видов спорта, Дирекции развития спорта, спортивных клубов:
1)

на Олимпийских, Паралимпийских играх:
за первое место
за второе место
за третье место
за четвертое место
за пятое место
за шестое место


12 % от ДО
10 % от ДО
9 % от ДО
7 % от ДО
6 % от ДО
5 % от ДО


2)

на юношеских олимпийских играх, чемпионатах мира:
за первое место
за второе место
за третье место


8 % от ДО
6 % от ДО
4 % от ДО


3)

на Сурдлимпийских играх, Азиатских играх, Азиатских Паралимпийских играх, кубках мира:
за первое место
за второе место
за третье место


5 % от ДО
4 % от ДО
3,5 % от ДО


4)

на чемпионатах Азии, этапах кубка мира, чемпионатах мира (среди молодежи и юношей), чемпионатах Европы, Евразийских играх и Всемирных Универсиадах:
за первое место
за второе место
за третье место


3 % от ДО
2,5 % от ДО
2 % от ДО


5)

на чемпионатах Азии (среди молодежи и юношей), кубках Азии, Международных спортивных играх "Дети Азии":
за первое место
за второе место
за третье место


2 % от ДО
1,5 % от ДО
1 % от ДО


6)

на чемпионатах республики, спартакиадах Республики Казахстан, юношеских молодежных играх, Паралимпийских играх Республики Казахстан:
за первое место
за второе место
за третье место


1,5 % от ДО
1 % от ДО
0,5 % от ДО

Кроме республиканской школы высшего спортивного мастерства

7)

на чемпионатах республики (среди молодежи и старших юношей)


1 % от ДО

Кроме республиканских центров олимпийской подготовки, колледжей спорта и школ высшего спортивного мастерства

2.


Доплата за подготовку чемпионов и призеров спортивных соревнований


Порядок и условия выплаты указанной доплаты устанавливаются центральным исполнительным органом в области физической культуры и спорта.
Данная доплата выплачивается по наивысшему показателю.


Тренерам, тренерам-преподавателям по спорту Центра олимпийской подготовки, детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, специализированных детско-юношеских спортивных школ, колледжей спорта, школ-интернатов для одаренных в спорте детей, школ-интернатов-колледжей, школ высшего спортивного мастерства, Центра подготовки олимпийского резерва, Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями, Центра национальных и конных видов спорта, Дирекции развития спорта, спортивных клуб:
1)

на Олимпийских, Паралимпийских играх:
за первое место
за второе место
за третье место
за четвертое место
за пятое место
за шестое место


100 % от ДО
90 % от ДО
80 % от ДО
70 % от ДО
60 % от ДО
50 % от ДО


2)

на юношеских олимпийских играх, чемпионатах мира:
за первое место
за второе место
за третье место


60 % от ДО
50 % от ДО
40 % от ДО


3)

на Сурдлимпийских, Азиатских играх, Азиатских Паралимпийских играх, кубках мира:
за первое место
за второе место
за третье место


50 % от ДО
40 % от ДО
30 % от ДО


4)

на чемпионатах Азии, этапах кубка мира, чемпионатах мира (среди молодежи и юношей), чемпионатах Европы, Евразийских играх и Всемирных универсиадах:
за первое место
за второе место
за третье место


40 % от ДО
30 % от ДО
20 % от ДО


5)

на чемпионатах Азии (среди молодежи и юношей), кубках Азии, Международных спортивных играх "Дети Азии":
за первое место
за второе место
за третье место


30 % от ДО
20 % от ДО
10 % от ДО


6)

на чемпионатах республики, Спартакиадах Республики Казахстан, юношеских молодежных играх, Паралимпийских играх Республики Казахстан:
за первое место
за второе место
за третье место


15 % от ДО
10 % от ДО
5 % от ДО

Кроме Республиканской школы высшего спортивного мастерства

7)

на чемпионатах республики (среди молодежи и старших юношей)


10 % от ДО

Кроме республиканских центров олимпийской подготовки, колледжей спорта и школ высшего спортивного мастерства

3.


Доплата за обеспечение учебно-методическими материалами спорт высших достижений и массовый спорт
Управленческому и основному персоналам Республиканского учебно-методического и аналитического центра по физической культуре и спорту


100 % от ДО


4.


Доплата работникам, занятым на работах с вредными (особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями труда


В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года и на основании списка (перечня) производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, утвержденного уполномоченным государственным органом по труду


За работу:
с вредными (токсичными) химическими веществами;
с шумопроизводящей аппаратурой


100 % от БДО
60 % от БДО

Работникам антидопинговой лаборатории спортсменов

5.


Надбавка за спортивное звание


Спортивные звания присваиваются в порядке, установленном уполномоченным центральным исполнительным органом

1)
2)

"Мастер спорта международного класса", "Мастер спорта"


30 % от БДО 15 % от БДО

Данная надбавка выплачивается по наивысшему показателю

6.


Доплата за организацию и обеспечение выполнения уникальных и высокотехнологичных исследований на выявление наличия допинга в биологических пробах спортсменов
Управленческому и основному персоналам Антидопинговой лаборатории спортсменов и Национального антидопингового центра


100 % от ДО


      Примечания:

      1. Медицинским работникам оплата труда за обслуживание спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов за пределами рабочего времени производится организациями, проводящими спортивные соревнования, за фактически отработанные часы, исходя из должностного оклада.

      2. Спортивным судьям за обслуживание одного дня спортивных соревнований, кроме игровых видов спорта, и обслуживание одной игры, но не более чем за две игры в день, спортивных соревнований по игровым видам спорта, проводимых по календарным планам спортивных мероприятий организаций, выплачивается:

      с 1 апреля 2022 года:

      1) спортивному судье международной категории 45 % от БДО;

      2) национальному спортивному судье высшей категории 36 % от БДО;

      3) национальному спортивному судье 30 % от БДО;

      4) спортивному судье первой категории 24 % от БДО;

      5) спортивному судье 21 % от БДО;

      с 1 января 2023 года:

      1) спортивному судье международной категории 75 % от БДО;

      2) национальному спортивному судье высшей категории 65 % от БДО;

      3) национальному спортивному судье 55 % от БДО;

      4) спортивному судье первой категории 45 % от БДО;

      5) спортивному судье 40 % от БДО;

      с 1 января 2024 года:

      1) спортивному судье международной категории 100 % от БДО;

      2) национальному спортивному судье высшей категории 90 % от БДО;

      3) национальному спортивному судье 80 % от БДО;

      4) спортивному судье первой категории 70 % от БДО;

      5) спортивному судье 60 % от БДО.

      Сноска. Пункт 2 – в редакции постановления Правительства РК от 29.06.2022 № 447 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3. Порядок и условия выплаты доплаты за непосредственное обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса и подготовку чемпиона и призеров спортивных соревнований по игровым видам спорта тренерам, тренерам-преподавателям по игровым видам спорта устанавливаются центральным исполнительным органом в области физической культуры и спорта.

  Приложение 9
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 1193

Доплаты за условия труда гражданским служащим, работникам
организаций, содержащихся за счет средств государственного
бюджета, работникам казенных предприятий системы Министерства
обороны Республики Казахстан

№ п/п

Наименование доплат

Виды доплат

Размеры доплат

Примечание

1

2

3

4

5

1.


Доплата за особые условия труда1)

За работу по обслуживанию осужденных

20 % от БДО


2)

За работу с живыми возбудителями инфекционных
заболеваний или больными животными, вирусами, вызывающими заболевания

25 % от БДО


3)

За привлечение к мобилизационной работе при стаже мобилизационной работы:
от 1 до 2 лет
от 2 до 4 лет
свыше 4 лет
10 % от БДО
15 % от БДО
20 % от БДО


4)

За работу в заглубленных объектах под землей:
до 3 метров
свыше 3 метров25 % от БДО
30 % от БДО

По перечню, утверждаемому органом государственного управления

5)

За обеспечение сохранности вооружения, боеприпасов, боевой техники, имущества:
за работу, связанную с ремонтом, приемом, хранением, выдачей и обеспечением охраны вооружения, боеприпасов, военной техники и имущества;
за ведение учета вооружения, боеприпасов, военной техники, военного имущества40 % от БДО30 % от БДО


6)

За прыжки с парашютом

10 % от БДО

В зависимости от выполнения норм прыжков в порядке и по перечню, установленному органом государственного управления

7)

За обеспечение постоянной боевой готовности


20 % от БДО

По перечню, утверждаемому органом государственного управления

8)

За несение боевого дежурства


15 % от БДО

Перечень воинских частей и должностей работников, включаемых в состав боевых расчетов и команд для несения боевого дежурства, утверждается
органом государственного
управления

  Приложение 10
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 1193

Доплаты за условия труда гражданским служащим, работникам
организаций, содержащихся за счет средств государственного
бюджета, системы органов национальной безопасности

№ п/п

Наименование доплат

Виды доплат

Размеры доплат

Примечание

1

2

3

4

5

1


Доплата за особые условия1)

За постоянную работу в следственных изоляторах

30 % от БДО

По перечню, утверждаемому органом государственного управления

2)

За обеспечение постоянной боевой готовности Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан

20 % от БДО

По перечню, утверждаемому органом государственного управления

3)

За работу с живыми возбудителями инфекционных заболеваний или больными животными, вирусами, вызывающими заболевания

До 25 % от БДО

По перечню, утверждаемому органом государственного управления

  Приложение 11
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 1193

Доплаты за условия труда гражданским служащим, работникам организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работникам казенных предприятий системы органов Министерства внутренних дел Республики Казахстан

      Сноска. Приложение 11 - в редакции постановления Правительства РК от 13.06.2022 № 389 (вводится в действие с 01.07.2022).

№ п/п

Наименование доплат

Виды доплат

Размеры доплат

Примечание

1

2

3

4

5

1


Доплата за особые условия1)

Работникам за работу в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, следственных изоляторах, изоляторах временного содержания


25 % от БДО

Исключение составляют медицинские, педагогические работники, работники общественного питания, а также работники библиотек и клубов для осужденных учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, следственных изоляторов

2)

Работникам: приемника-распределителя для лиц, не имеющих определенного места жительства, документов;
специального приемника для лиц, арестованных в административном порядке (за исключением дезинфекторов)


 
30 % от БДО
30 % от БДО


3)

Работникам за работу:
в учреждениях максимальной безопасности (строгий режим);
в учреждениях чрезвычайной безопасности (особый режим);
в учреждениях полной безопасности (тюрьма);
в учреждениях смешанной безопасности (учреждения для содержания осужденных с различными видами режимов), за исключением следственных изоляторов, для содержания лиц, отбывающих наказание в условиях:
средней и максимальной безопасности (общий и строгий режимы),
средней и чрезвычайной безопасности (общий и особый режимы),
максимальной и чрезвычайной безопасности (строгий и особый режимы);
в больницах и других специальных учреждениях, созданных для лечения осужденных к лишению свободы, при условии, если количество находящихся на излечении осужденных, которым приговором суда определено отбывание лишения свободы в учреждениях максимальной (строгий режим), чрезвычайной безопасности (особый режим) или учреждениях максимальной (строгий режим) и чрезвычайной безопасности (особый режим), вместе взятых, составляет более 50 процентов лимита наполнения (число койко-мест) учреждения;
в следственных изоляторах, учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы и их участках, больницах, учреждениях на правах лечебных, специально созданных для содержания и амбулаторного лечения осужденных, больных туберкулезом, синдромом приобретенного иммунодефицита и вирусом иммунодефицита человека -инфицированных


 
13 % от БДО
15 % от БДО
15 % от БДО
13 % от БДО
15 % от БДО
15 % от БДО
15 % от БДО
15 % от БДО

Указанная доплата устанавливается работникам названных учреждений, которые не полностью предназначены для содержания больных туберкулезом, занятым по работе с больными туберкулезом, синдромом приобретенного иммунодефицита и вирусом иммунодефицита человека –инфицированными не менее 50 % от месячной нормы рабочего времени

4)

Работникам библиотек и клубов для осужденных учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, следственных изоляторов


20 % от БДО


5)

Работникам общественного питания и торговли учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, следственных изоляторов


20 % от БДО


6)

Дезинфекторам учреждений


45 % от БДО


7)

За проведение военно-врачебной экспертизы


50 % от БДО


      Примечание:

      доплаты за особые условия труда, предусмотренные подпунктами 3) и 6) строки, порядковый номер 1, распространяются также на работников системы здравоохранения.

  Приложение 12
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 1193

Доплаты и надбавки за условия труда гражданским служащим,
работникам организаций, содержащихся за счет средств
государственного бюджета, работникам казенных предприятий,
системы органов гражданской защиты

      Сноска. Приложение 12 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 30.05.2016 № 305 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 14.09.2018 № 567 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования); от 13.03.2023 № 198 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

№ п/п

Наименование доплат и надбавок

Виды доплат и надбавок

Размеры доплат и надбавок

Примечание

1

2

3

4

5

1.


Доплата за особые условия1)

Основному персоналу государственного учреждения "Казселезащита" за проведение противоселевых, противолавинных, противопаводковых и других защитных мероприятий, а также профилактических, аварийно-спасательных и ремонтно-восстановительных мероприятий при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций в труднодоступных, отдаленных, высокогорных зонах со сложными климатическими и географическими условиями

40 % от БДО

Порядок и условия выплаты указанной доплаты по конкретному перечню должностей устанавливаются центральным исполнительным органом в сфере гражданской защиты

2)

Спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований


Порядок и условия выплаты указанных доплат устанавливаются центральным исполнительным органом в сфере гражданской защиты

при непосредственном проведении экстренных и неотложных аварийно-спасательных, поисково-спасательных работ в зонах химического, радиационного заражения, высокогорной местности и труднодоступных районах, ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на сложных объектах, связанных с применением специального снаряжения, десантировании с вертолетной техники, при повышенном риске для жизни;

300 % от часовой ставки за каждый час работы в экстремальных условиях с риском для жизни


за работу при повышенных (от плюс 30 градусов и выше) или пониженных (от минус 20 и ниже (пурга, метель)

100 % от часовой ставки за каждый час работы


при непосредственном проведении аварийно-спасательных и неотложных работ под водой

100 % от часовой ставки за каждый час работы под водой


за психоэмоциональную нагрузку в связи с постоянной работой с телами погибших или фрагментами тел

100 % от БДО


2.

Спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований

Надбавка за нахождение в режиме ожидания и постоянной готовности к выезду на аварийно-спасательные и неотложные работы

25 % от часовой ставки за каждый час дежурства в режиме ожидания и постоянной готовности

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года "О гражданской защите" время дежурства спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований на дому в режиме ожидания и постоянной готовности к выезду на аварийно-спасательные и неотложные работы учитывается в размере одной четвертой часа за каждый час дежурства. Порядок и условия выплаты указанной надбавки устанавливаются центральным исполнительным органом в сфере гражданской защиты.

3.

Спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований:
специалист-спасатель 3 класса
специалист-спасатель 2 класса
специалист-спасатель 1 класса
специалист-спасатель международного класса

Надбавка за классность
20 % от БДО
30 % от БДО

40 % от БДО

60 % от БДО

Согласно установленному уполномоченным центральным исполнительным органом порядку на присвоение или подтверждение классности спасателей.
Выплата за классность производится согласно записи в книжке спасателя.

4.

Спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований в зависимости от стажа работы при выслуге лет свыше:

Надбавка за выслугу лет
3 лет
5 лет
10 лет
15 лет
20 лет


15 % от ДО
20 % от ДО
30 % от ДО
40 % от ДО
50 % от ДО


5.


Доплата работникам, занятым на тяжелых (особо тяжелых) физических работах и работах с вредными (особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями труда


В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года и на основании списка (перечня) производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, утвержденного уполномоченным государственным органом по труду.

1)

Диспетчерам пунктов государственного учреждения "Казселезащита" областных, региональных управлений, инженерно-техническим работникам, независимо от наименования их должностей, работающим на оборудовании с источниками ультракоротковолновой, УВУ, сверхвысоких частот излучения

34 % от БДО


2)

За работу с радиостанциями

22 % от БДО


3)

За работу в районах распространения гнуса и других опасных насекомых и клещей


15 % от БДО

Порядок отнесения территорий к районам массового распространения гнуса и других опасных насекомых и клещей устанавливается уполномоченным центральным исполнительным органом в области здравоохранения

6.

Спасателям и другим работникам, выполняющим функции спасателя

Доплата за работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни

70 % от ДО

Порядок и условия выплаты указанной доплаты устанавливаются центральным исполнительным органом в сфере гражданской защиты

  Приложение 13
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 1193

Доплаты и надбавки за условия труда, единые для гражданских
служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств
государственного бюджета, работникам казенных предприятий, не
являющимся военнослужащими и сотрудниками системы специальных
государственных, правоохранительных органов, вооруженных сил,
других войск и воинских формирований, государственной
противопожарной службы

      Сноска. Приложение 13 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 23.07.2020 № 471 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 13.06.2022 № 389 (вводится в действие с 01.07.2022).

№ п/п

Наименование доплат и надбавок

Виды доплат и надбавок

Размеры доплат и надбавок

Примечание

1

2

3

4

5

1.

Доплата работникам, занятым на тяжелых (особо тяжелых) физических работах и работах с вредными (особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями труда


В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года и на основании списка (перечня) производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, утвержденного уполномоченным государственным органом по труду.

За работу со специальной техникой и изделиями


25 % от БДО


2.


Надбавка за особые условия труда


В соответствии с Законом Республики Казахстан от 15 марта 1999 года "О государственных секретах".

1)

За постоянную работу с секретными и совершенно секретными документами, содержащими государственную и служебную тайну


25 % от БДО

2)

Специалистам и служащим за работу в службах шифровальной связи, шифрработникам и работникам подразделений засекречивающей аппаратуры связи (далее - ЗАС), а также работникам, занимающимся ремонтом шифровальной техники и ЗАС


30 % от БДО


3)

Работникам подразделений связи за экспедирование специальной корреспонденции и периодической печати


не более 30 % от БДО


4)

Рабочим за работу в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях, в системе специальных государственных, правоохранительных органов, государственной противопожарной службы при выслуге лет свыше:
свыше 3 лет
свыше 5 лет
свыше 10 лет
свыше 15 лет
свыше 20 лет
10 % от ДО
15 % от ДО
20 % от ДО
30 % от ДО
40 % от ДО

Порядок и условия установления надбавки за выслугу лет определяются уполномоченным центральным органом

5)

За руководство бригадой, не освобожденным от основной работы рабочим:
при составе бригады до 10 человек
при составе бригады свыше 10 человек


20 % от БДО

35 % от БДО


6)

Водителям за работу на автомобилях с прицепами


30 % от БДО


7)

Исключен постановлением Правительства РК от 13.06.2022 № 389 (вводится в действие с 01.07.2022).

      Примечание: расшифровка аббревиатуры:

      МРЗП - установленный законодательством минимальный размер месячной заработной платы.

  Приложение 14
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 1193

Доплаты за условия труда работникам Центра судебных экспертиз

      Сноска. Приложение 14 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 03.02.2017 № 34; от 15.12.2020 № 856 (вводится в действие с 01.01.2021).

№ п/п

Наименование доплат

Виды доплат

Размеры доплат

Примечание

1

2

3

4

5

1.


Доплата работникам, занятым на тяжелых (особо тяжелых) физических работах и работах с вредными (особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями труда


В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года и на основании списка (перечня) производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, утвержденного уполномоченным государственным органом по труду.

1)

За работу с трупными материалами, вредными (токсичными) химическими веществами, со звукопроводящей аппаратурой, психическими больными, микроскопами, имеющими ультрафиолетовые источники света, электронными микроскопами напряжением свыше 30 кВт, на персональных электронных вычислительных машинах при производстве судебных экспертиз, за исключением судебно-медицинских экспертиз


В зависимости от стажа работы по профилю:
до 2 лет - 50 % от БДО
с 3 до 5 лет -75 % от БДО
свыше 5 лет - 100 % от БДО


2)

За проведение судебной экспертизы, за исключением судебно-медицинской


до 100 % от БДО, исходя из сложности проводимых экспертиз

В порядке, установленном руководителем предприятия

3)

За работу в подразделениях судебной медицины, отделениях психиатрической и наркологической экспертизы Центра судебных экспертиз


60 % от БДО


2.


Доплата за особые условия труда1)

Экспертам, имеющим квалификационные свидетельства по проведению разных видов судебных экспертиз


2 вида экспертиз – 50 % от БДО; от 3 до 5 видов экспертиз – 75 % от БДО; свыше 5 видов – 100 % от БДО


2)

Работникам, имеющим присвоенные классные чины:
Государственный советник юстиции III класса

25 % от ДО

советник юстиции I и II класса

22 % от ДО

советник юстиции III класса и юрист I класса

20 % от ДО

юрист II класса

17 % от ДО

юрист III класса

15 % от ДО

3)

Служащим Центра, работающим с секретными и совершенно секретными документами, содержащими государственную и служебную тайну

30 % от БДО

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 15 марта 1999 года "О государственных секретах".
Порядок и условия выплаты по конкретному перечню должностей устанавливаются органом государственного управления

4)

За работу в отделениях судебно-психиатрической экспертизы (для лиц, содержащихся под стражей)


60 % от БДО


3.


Доплата за совмещение должностей (расширение зоны обслуживания)Руководителю Центра, его заместителям, руководителям структурных подразделений и их заместителям разрешается вести в организациях, в штате которых они состоят, работу по специальности в соответствии с квалификационным свидетельством в пределах рабочего времени по основной должности


До 30 % от ДО эксперта соответствующей специальности

В пределах рабочего времени по основной должности

4


Доплата за психоэмоциональные и физические нагрузки


Конкретный перечень должностей и специальностей работников и критерии, определяющие психоэмоциональные и физические нагрузки, устанавливаются согласно приложению 21 к постановлению


Работники Центра судебных экспертиз: судебно-медицинский, судебно-наркологический, судебно-психиатрический эксперт, медицинская сестра, лаборант, медицинский регистратор, санитар


150 % от БДО

Специалистам, занимающимся непосредственно судебно-медицинской, судебно-наркологической, судебно-психиатрической экспертизой

  Приложение 15
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 1193

Доплаты и надбавки за условия труда гражданским служащим, работникам организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работникам казенных предприятий в сфере сельского хозяйства, лесного, рыбного и охотничьего хозяйства

      Сноска. Приложение 15 – с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 09.12.2022 № 1000; от 14.07.2023 № 581 (вводится в действие с 01.07.2023).

№ п/п

Наименование доплат и надбавок

Виды доплат и надбавок

Размеры доплат и надбавок

Примечание

1

2

3

4

5

1.


Надбавка за особые условия труда
За работу, направленную на развитие учреждения, применение в практике передовых методов, за высокие достижения в работе, выполнение особо важных или срочных работ, сложность и напряженность в труде


не более 50 % от БДО

В порядке и на условиях, установленных уполномоченным органом

2.

Доплата работникам, занятым на тяжелых (особо тяжелых) физических работах и работах с вредными (особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями труда

В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года и на основании списка (перечня) производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, утвержденного уполномоченным государственным органом по труду

1)

За работу с возбудителями опасных и особо опасных инфекций и материалами, возможно и потенциально зараженными ими:
(контакт с патологическим материалом, зараженным возбудителями особо опасных инфекций животных и птиц, клещей, гнуса, сусликов и мышевидных грызунов)


140 % от БДО

По мере фактического выполнения работ

2)

За непосредственный контакт с ядами, ядохимикатами, досмотр, экспертизу, обследование внутренней и импортной сельскохозяйственной, подкарантинной продукции, обработанной ядами и ядохимикатами

60 % от БДО


3)

За проведение химико-токсикологических и радиологических исследований: отбор проб и лабораторное исследование патологического материала по выяснению гибели животных, контактирование и работа с высокотоксичными ядами, радионуклидами и химическими веществами (кислоты, щелочи, прекурсоры) при их исследовании.

60 % от БДО


4)

За участие в тушении лесных пожаров, в том числе с применением
специального снаряжения, десантировании с вертолетной техники, а также за работу по борьбе с вредителями и болезнями леса


100 % от часовой ставки за каждый час работы


5)

За обращение (выполнение вспомогательных функций при осуществлении обращения) с патогенными биологическими агентами I и (или) II групп патогенности, вызывающими особо опасные инфекционные заболевания


50 %
от ДО

статья 25 Закона Республики Казахстан "О биологической безопасности Республики Казахстан"


За обращение (выполнение вспомогательных функций при осуществлении обращения) с патогенными биологическими агентами II группы патогенности, вызывающими инфекционные и (или) паразитарные заболевания


35%
от ДО

статья 25 Закона Республики Казахстан "О биологической безопасности Республики Казахстан"

3.


Доплата за особые условия труда
Работникам служб государственной лесной охраны Республики Казахстан, государственным инспекторам природоохранных учреждений и инспекторам специализированных организаций по охране животного мира, охране, защите, воспроизводству лесов и лесопользованию, государственных предприятий воспроизводственного комплекса по зарыблению рыбохозяйственных водоемов и (или) участков за работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни


100 % от ДО

в порядке и на условиях, установленных уполномоченным органом

  Приложение 16
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 1193

Доплаты и надбавки за условия труда гражданским служащим,
работникам организаций, содержащихся за счет средств
государственного бюджета, работникам казенных предприятий
системы статистики геологической информации, технической защиты
информации, подготовки и повышения квалификации специалистов
в области информационной безопасности

№ п/п

Наименование доплат и надбавок

Виды доплат и надбавок

Размеры доплат и надбавок

Примечание

1

2

3

4

5

1.


Надбавка за профессиональное мастерствоРаботникам государственных учреждений системы статистики геологической информации, государственного учреждения "Республиканский центр геологической информации "Казгеоинформ"


Не более 60 % от БДО

В порядке, утвержденном уполномоченным органом

2.

Доплата за особые условия труда

Специалистам государственного учреждения "Центр технической защиты информации", "Центр подготовки и повышения квалификации специалистов в области информационной безопасности", постоянно работающим с секретными и совершенно секретными документами, содержащими государственную и служебную тайну

25 % от БДО

Порядок и условия выплаты по конкретному перечню должностей устанавливаются уполномоченным органом

  Приложение 17
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 1193

Надбавки за условия труда работникам
Казахстанского института стратегических исследований при
Президенте Республики Казахстан, Института законодательства
Республики Казахстан

№ п/п

Наименование надбавок

Виды надбавок

Размеры надбавок

Примечание

1

2

3

4

5

1

Научным сотрудникам Института законодательства Республики Казахстан

Надбавка за проведение фундаментальных и прикладных исследований в области права

100 % от ДО

В порядке и на условиях, установленных руководителем учреждения

2

Научным сотрудникам Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан

Надбавка за высокое качество научных исследований и отчетных материалов, представляемых руководству страны

100 % от ДО

В порядке и на условиях, установленных руководителем учреждения

  Приложение 18
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 1193

Доплаты и надбавки, единые для гражданских служащих, работников
организаций, содержащихся за счет средств государственного
бюджета, работников казенных предприятий

      Сноска. Приложение 18 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 03.05.2019 № 240 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 13.04.2023 № 298.

№ п/п

Наименование доплат и надбавок

Виды доплат и надбавок

Размеры доплат и надбавок

Примечание

1

2

3

4

5

1.


Повышение за работу в сельской местности1)

Специалистам здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, работающим в сельской местности, по решению местных представительных органов устанавливаются повышенные оклады (тарифные ставки).


Не менее чем на 25 %

В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года

2)

Специалистам здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, работающим в учреждениях, финансируемых из республиканского бюджета и расположенных в сельских населенных пунктах, устанавливаются повышенные оклады (тарифные ставки)


Не менее чем на 25 %

В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года

2.

Работникам государственных учреждений и казенных предприятий за каждый час работы с 22 часов до 6 часов утра

Доплата за работу в ночное время

50 % от часовой ставки

В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года

3.

Работникам государственных учреждений и казенных предприятий за каждый час работы в выходной или праздничный день

Доплата за работу в выходные и праздничные дни

50 % от часовой ставки

В соответствии
с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года

4.

Работникам государственных учреждений и казенных предприятий за каждый час работы в сверхурочное время

Доплата за сверхурочную работу

50 % от часовой ставки

В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года

5.

Работникам государственных учреждений и казенных предприятий, выполняющим дополнительную работу в пределах рабочего времени по основной должности (профессии)

Доплата за совмещение должностей (расширение зоны обслуживания)

До 50 % от ДО самого работника

В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года.
Данная доплата не распространяется на руководителей государственных учреждений, казенных предприятий и их заместителей.

6.

Работникам государственных учреждений и казенных предприятий

Доплата за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника

Исходя из фактического объема

В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года

7.

Работникам государственных учреждений и казенных предприятий, проживающим и осуществляющим трудовую деятельность в зоне экологического бедствия, в том числе:
экологической катастрофы;
экологического кризиса;
экологического предкризисного состояния

Доплата за работу в зоне экологического бедствия50 % от ДО

30 % от ДО

20 % от ДО

В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года и Законом Республики Казахстан от 30 июня 1992 года "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье"

8.

Работникам государственных учреждений и казенных предприятий, проживающим и осуществляющим трудовую деятельность в зоне радиационного риска, в том числе:
чрезвычайного радиационного риска;
максимального радиационного риска;
повышенного радиационного риска;
минимального радиационного риска;
с льготным социально-экономическим статусом

Доплата за работу на территориях радиационного риска2 МРП*
1,75 МРП*

1,5 МРП*
1,25 МРП*

1 МРП*

В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года и Законом Республики Казахстан от 18 декабря 1992 года "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне".

9.


Доплата работникам, занятым на тяжелых (особо тяжелых) физических работах и работах с вредными (особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями труда


В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года и на основании списка (перечня) производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, утвержденного уполномоченным государственным органом по труду

1)

Служащим и рабочим государственных учреждений и казенных предприятий


30 % от БДО


2)

Уборщикам:
производственных и служебных помещений, использующим дезинфицирующие средства;
при уборке туалетов с использованием дезинфицирующих средств20 % от БДО

30 % от БДО


10.

Надбавка за
классную квалификациюВодителям грузовых и легковых автомобилей, автобусов, имеющим классную квалификацию:
"водитель 1 класса" (при наличии категорий В, С, Д, Е)
"водитель 2 класса" (при наличии категорий В, С, Е или В, С, Д или Д (Д и Е)

35 % от БДО

20 % от БДО


11.


Надбавка за почетное звание
Работникам, имеющим:
почетные звания "Народный" бывшего Союза Советских Социалистических Республик
и присвоенные почетные звания республики за заслуги в сфере культуры;
почетные звания "Заслуженный" бывшего Союза Советских Социалистических Республик и присвоенные почетные звания республики


100 % от БДО
30 % от БДО

В соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных наградах Республики Казахстан"

12.


Доплата за ученую степень
Кандидатам наук, докторам философии (PhD), докторам по профилю


17 МРП

Указанная доплата устанавливается при наличии соответствующего диплома, выданного уполномоченным органом в области аттестации научных кадров высшей квалификации, и производится по основному месту работы.

Докторам наук

34 МРП

13.

За организацию работы персонала

Доплата за статус "Старший"

25 % от БДО


14.

Основному персоналу организаций

Доплата за заведование отделением (кабинетом)

50 % от БДО


15.

Работникам государственных учреждений и казенных предприятий

Надбавка за особые условия труда

10 % от ДО      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      * МРП - месячный расчетный показатель, установленный законодательным актом.

      ** МРЗП - установленный законодательством минимальный размер месячной заработной платы.

  Приложение 19
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 1193

Почасовая оплата труда работников, привлекаемых к
проведению учебных занятий в государственных учреждениях

      Сноска. Приложение 19 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 28.01.2020 № 11 (вводится в действие с 01.01.2020).

Контингент обучающихся

Размер почасовой оплаты*

Профессор, доктор наук

Доцент, кандидат наук

Лица, не имеющие ученой степени

Обучающиеся организаций начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования и другие аналогичные категории обучающихся, рабочие, работники, занимающие должности, требующие технического и профессионального, послесреднего образования, слушатели курсов

0,09***

0,08***

0,07***

студенты;

0,10****

0,09****

0,08****

аспиранты, слушатели учебных заведений по повышению квалификации руководящих работников и специалистов, проведение врачами консультаций

0,12*****

0,10*****

0,09*****


Категория работников

Размер почасовой оплаты*

Демонстраторам пластических поз, участвующим в проведении учебных занятий, ставки почасовой оплаты труда устанавливаются в следующих размерах:
за позирование без одежды или в сложной позе
за позирование в одежде0,04
0,03


Категория работников

Размер почасовой оплаты

Лицам из числа учебно-вспомогательного персонала, участвующим в проведении учебных занятий, ставка почасовой оплаты труда устанавливается в размере 50-процентов ставки почасовой оплаты труда, предусмотренной для лиц, не имеющих ученой степени50 %


Категория работников

Размер почасовой оплаты**

Консультантам учреждений здравоохранения и социального обеспечения независимо от наличия ученой степени и звания;
действительным членам и членам-корреспондентам Национальной академии наук Республики Казахстан


3%
25 %

      Примечания:

      Разовая консультация продолжительностью не менее одного часа оплачивается как за один час.

      Почасовая оплата труда учитывает доплату за ученую степень доктора или кандидата наук.

      Работники высших учебных заведений (далее ВУЗ), имеющие высшее образование, могут за пределами рабочего дня по основной должности вести с разрешения ректора ВУЗа педагогическую деятельность в том же учебном заведении на условиях почасовой оплаты труда в объеме не более 225 часов в учебном году.

      Ставки почасовой оплаты труда лицам, имеющим почетное звание "Народный", устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук, а лицам, имеющим почетное звание "Заслуженный", устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук.

      Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов конкурсных работ производится по ставкам почасовой оплаты труда, предусмотренным для лиц, проводящих учебные занятия со студентами.

      * Ставка почасовой оплаты определяется исходя из базового должностного оклада, установленного Правительством Республики Казахстан, и соответствующих размеров коэффициентов почасовой оплаты

      ** Ставка почасовой оплаты труда определяется в процентах от должностного оклада.

      *** Ставки почасовой оплаты труда могут применяться:

      для оплаты труда преподавателей/педагогов курсов по подготовке к поступлению в ВУЗ, секционной и тренерской работы;

      для оплаты труда преподавателей/педагогов курсов по изучению языков;

      для оплаты труда работников учебно-воспитательных учреждений, в которых студенты университетов, педагогических, инженерно-педагогических институтов (факультетов) проходят педагогическую практику.

      **** Ставки почасовой оплаты труда могут применяться:

      для оплаты труда председателей и членов экзаменационной комиссии, привлекаемых из других высших учебных заведений, а также специалистов, привлекаемых с производства;

      для оплаты труда ректоров и проректоров за участие в государственной экзаменационной комиссии в случаях, если они принимают государственные экзамены по дисциплине, которую преподают студентам, или принимают защиту дипломного проекта, являясь руководителями дипломного проектирования;

      при проведении преподавателями-почасовиками индивидуальных занятий по специальным дисциплинам в ВУЗах искусства и культуры;

      для оплаты труда медицинских работников, приглашенных на кафедры гражданской обороны для подготовки медицинских сестер, лиц, привлекаемых к преподавательской работе на факультетах общественных профессий;

      при приеме вступительных экзаменов;

      при проведении занятий со слушателями курсов по интенсивному изучению иностранных языков, магистрантами;

      за руководство полевой и педагогической практикой студентов преподавателями, привлекаемыми из других ВУЗов.

      ***** Ставки почасовой оплаты труда могут также применяться:

      для оплаты труда профессорско-преподавательского состава ВУЗов и специалистов, привлекаемых учреждениями по оказанию платных услуг по экономическим и правовым вопросам;

      для оплаты труда ведущих ученых и специалистов сторонних организаций, привлекаемых в качестве консультантов диссертационных исследований (50 часов в год на одного докторанта);

      для оплаты труда за проведение занятий (лекций) со слушателями курсов по повышению квалификации руководящих работников и специалистов;

      для оплаты труда за проведение занятий (лекций) с участниками международных олимпиад.

  Приложение 20
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 1193

Правила исчисления стажа работы по специальности для
работников, осуществляющих техническое обслуживание и
обеспечивающих функционирование государственных органов и не
являющихся государственными служащими

      Стаж работы по специальности исчисляется для работников, осуществляющих техническое обслуживание и обеспечивающих функционирование государственных органов и не являющихся государственными служащими, с целью определения их должностного оклада согласно занимаемой должности, отнесенной к определенным функциональному блоку, звену и ступени.

      1. В стаж работы по специальности, дающий право на получение должностного оклада, включается все время работы в государственных органах, а также время:

      1) прохождения действительной военной службы лицами офицерского состава, прапорщиками, мичманами, военнослужащими сверхсрочной службы в Вооруженных Силах, внутренних, пограничных войсках, органах управления и частях гражданской обороны Республики Казахстан и бывшего Союза Советских Социалистических Республик, системе органов Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и Комитета государственной безопасности Союза Советских Социалистических Республик, Службе государственной охраны Республики Казахстан, Службе внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар" и Республиканской гвардии Республики Казахстан, военно-следственных органах и Национальной гвардии Республики Казахстан, кроме лиц, уволенных со службы по отрицательным мотивам;

      1-1) прохождения службы в специальных государственных органах, кроме лиц, уволенных со службы по отрицательным мотивам;

      2) прохождения службы лицами начальствующего состава в системе органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, государственной противопожарной службы, службы в органах прокуратуры, работы в аппаратах судов Республики Казахстан и бывшего Союза Советских Социалистических Республик, Государственном следственном комитете Республики Казахстан, кроме лиц, уволенных по отрицательным мотивам;

      3) работы на должностях, дающих право на получение надбавки за выслугу лет, в судах, органах прокуратуры, внутренних дел Республики Казахстан и бывшего Союза Советских Социалистических Республик, органах государственной безопасности Союза Советских Социалистических Республик, национальной безопасности и бывшего Государственного следственного комитета Республики Казахстан;

      4) работы в системе Государственного банка Союза Советских Социалистических Республик и Национального Банка Республики Казахстан;

      5) отпуска по беременности и родам, а также время отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, предоставленного в соответствии с законодательством;

      6) работы за границей, если перед направлением за границу работник работал в государственных органах и в течение двух месяцев со дня возвращения из-за границы, не считая времени переезда, поступил на работу в государственный орган;

      7) осуществления полномочий депутатов Парламента Республики Казахстан, местных представительных органов Республики Казахстан на постоянной основе;

      8) обучения по направлению государственных органов на курсах по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров с отрывом от работы, если работник до поступления на курсы работал в государственном органе и после их окончания вернулся в государственный орган;

      9) последнего места работы в организациях на должностях по специальностям, идентичным специальностям по занимаемым должностям в государственных органах.

      2. Стаж работы по специальности, засчитываемый в соответствии с настоящими Правилами, учитывается в календарном исчислении.

      3. Работникам, у которых в течение календарного месяца возникло право на повышение размера должностного оклада, исчисление должностного оклада с учетом стажа осуществляется со дня возникновения такого права.

      4. Стаж работы по специальности определяется комиссией по установлению трудового стажа, состав которой утверждается руководителем соответствующего государственного органа.

      Решение комиссии об установлении стажа работы по специальности оформляется протоколом. Выписки из решения готовятся в двух экземплярах и передаются: один экземпляр - в кадровую службу, второй - в бухгалтерию.

      5. Документами для определения стажа работы по специальности являются документы, подтверждающие трудовую деятельность работника, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

  Приложение 21
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 1193

Перечень должностей и профессий гражданских служащих,
работников организаций, содержащихся за счет средств
государственного бюджета, работников казенных предприятий
здравоохранения и критерии, определяющие их
психоэмоциональные и физические нагрузки

      Сноска. Приложение 21 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 24.09.2020 № 607 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 15.12.2020 № 856 (вводится в действие с 01.01.2021); от 30.03.2021 № 174 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

№ п/п

Наименование должностей и профессий работников

Критерии психоэмоциональной и физической нагрузки

1

2

3

1

Специалисты хирургического профиля, в том числе детские, работа которых сопряжена с высокой степенью психоэмоциональных и физических нагрузок:

Постоянное нервно-эмоциональное напряжение за исход хирургического вмешательства,
повышенная усталость, связанная с дежурствами, экстренные оперативные вмешательства,
вынужденная рабочая поза, чрезмерное напряжение анализаторных систем,
необходимость срочного принятия решения, большая нагрузка на орган зрения - тяжелой степени нагрузки

1)

врачи:
кардиохирург
трансплантолог
микрохирург
ангиохирург
нейрохирург

2)

Средний медицинский персонал:
операционная медицинская сестра
хирургическая медицинская сестра
медицинская сестра-анестезист отделений реаниматологии и анестезиологии и интенсивной терапии

2

Специалисты хирургического и
акушерско-гинекологического профилей, в том числе детские:

Те же критерии, что и в пункте 1, но в менее выраженной степени - средней степени нагрузки

1)

врачи:
акушер-гинеколог
общий хирург
абдоминальный хирург
торакальный хирург
ангиохирург
нейрохирург
анестезиолог-реаниматолог
эндокринологический хирург
уролог
проктолог
онколог-хирург
маммолог
травматолог-ортопед (в том числе травматологических пунктов)
челюстно-лицевой хирург
пластический хирург
камбустиолог
офтальмолог
оториноларинголог
эндоскопист
трансфузиолог

2)

Средний медицинский персонал
операционная медицинская сестра
акушерка родильного отделения
медицинская сестра-анестезист
отделений реаниматологии и анестезиологии
медицинская сестра палаты интенсивной терапии
медицинская сестра травматологических пунктов

3

Специалисты хирургического профиля, в том числе детских
амбулаторных организаций:

Те же критерии, что и в пункте 1, но в легкой степени нагрузки

1)

врачи:
хирург
уролог
онколог-хирург
маммолог
травматолог-ортопед
офтальмолог
оториноларинголог
стоматолог-хирург
акушер-гинеколог

2)

средний медицинский персонал

медицинская сестра хирургического профиля

4

Специалисты организаций первичной медико-санитарной помощи, расположенных на селе:

Обладание высокой терпеливостью и вниманием, психоэмоциональное напряжение - сложность контакта с больным и его родственниками на дому, высокий риск неадекватного поведения психически неуравновешенного больного, воздействие неблагоприятных условий (работа, связанная с пребыванием вне помещения), наличие постоянного риска контакта с патогенной инфекцией, работа с перегрузками - 1 степень нагрузки.

1)

врачи:
терапевт (участковый)
педиатр (участковый) общей практики

2)

средний медицинский персонал:
медицинская сестра участковая
медицинская сестра общей практики
фельдшер
акушерка
медицинская сестра

5

Специалисты организаций первичной медико-санитарной помощи, расположенных в городе:

Те же критерии, что и в пункте 4, но в меньшей степени - 2 степень нагрузки.

1)

врачи:
терапевт (участковый)
педиатр (участковый)
общей практики

2)

средний медицинский персонал:
медицинская сестра участковая
медицинская сестра общей практики
фельдшер
акушерка
медицинская сестра

6

Специалисты патологоанатомических бюро (отделений), Центра судебных экспертиз

Работа, связанная с вскрытием трупов, риск контакта с патогенной флорой, психоэмоциональное напряжение при общении с родственниками умерших больных, погибших и убитых лиц.
Обладание высокой терпеливостью и вниманием, нервно-эмоциональное напряжение в связи со сложностью контакта с обвиняемыми и потерпевшими, лицами, страдающими хроническими заболеваниями, как алкоголизм, наркомания, токсикомания, и другими лицами

1)

судебно-медицинский, судебно-наркологический, судебно-психиатрический эксперты, медицинская сестра, лаборант, медицинский регистратор, санитар

2)

патологоанатом, в том числе детский, занимающийся непосредственно вскрытием трупов

7

Работники станций (отделений) скорой медицинской помощи:

Высокие оперативные качества - принятие быстрых решений в диагностике и лечении, высокий риск травматизма, большие физические перегрузки, высокая психо-эмоциональная нагрузка - работа по оказанию скорой медицинской помощи больным, балансирующим между жизнью и смертью.

1)

врач скорой и неотложной медицинской помощи

2)

фельдшер станции скорой медицинской помощи

3)

медицинская сестра, медицинский регистратор, санитар, водитель

8

Специалисты терапевтического профиля:


1)

Врач:
неонатолог

Постоянное нервно- эмоциональное напряжение за исход реанимации, интенсивной терапии и выхаживание новорожденных, в том числе глубоко недоношенных с массой тела от 500 грамм, повышенная усталость, связанная с дежурствами и экстренными вызовами, постоянная работа со специальным оборудованием (аппараты искусственной вентиляции легких, кювезы, реанимационные столики)

2)

средний медицинский персонал:
медицинская сестра, осуществляющая уход за новорожденными отделений физиологии и патологии новорожденных медицинская сестра, осуществляющая уход за новорожденными отделений выхаживания недоношенных

3)

врач:
гематолог, занимающийся проведением химиотерапии

Постоянное нервно- эмоциональное напряжение за исход проведения химиотерапии больным со злокачественными заболеваниями крови при высокой летальности, повышенная усталость, связанная с дежурствами, высокий процент осложнений, угрожающих жизни, требующих незамедлительного принятия решений

9.

Исключен постановлением Правительства РК от 30.03.2021 № 174 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

10.

Исключен постановлением Правительства РК от 30.03.2021 № 174 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

  Приложение 22
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
31 декабря 2015 года № 1193

Доплаты и надбавки за условия труда гражданским служащим,
работникам организаций, содержащихся за счет средств
государственного бюджета, работникам казенных предприятий
в сферах транспорта и коммуникаций

      Сноска. Приложение 22 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 02.05.2017 № 239 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования); от 19.03.2019 № 131.

№ п/п

Наименование доплат и надбавок

Виды доплат и надбавок

Размеры доплат и надбавок

Примечание

1

2

3

4

5

1.


Доплата за особые условия
За сложность и напряженность работникам республиканского государственного казенного предприятия "Қазақстан су жолдары"


до 50 % от ДО

В порядке, установленном руководителем организаций

2.


Надбавка за разъездной характер работы


В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года


Работникам организаций за каждый календарный день нахождения вне постоянного места жительства


35 % от МРП*

В порядке, установленном руководителем организаций

3.


Надбавка за выполнение подводных работ


В порядке, установленном руководителем организаций

Водолазам организаций за каждый час работы под водой


100 % от часовой ставки


      Примечание: расшифровка аббревиатуры:

      * МРП - месячный расчетный показатель, установленный законодательством.

  Приложение 23
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 1193

Схема
должностных окладов работников Торгового представительства
Республики Казахстан в Российской Федерации

      Сноска. Приложение 23 исключено постановлением Правительства РК от 22.02.2023 № 149.

  Приложение 24
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 1193

Перечень видов расходов, за счет экономии которых
осуществляется премирование, оказывается материальная помощь и
устанавливаются стимулирующие надбавки работникам
государственных учреждений

      Премирование, оказание материальной помощи и установление надбавок осуществляются за счет экономии по следующим видам расходов:

      1) в течение года, не более 30 % от общего объема сэкономленных средств по плану финансирования, а в декабре - в полном объеме сэкономленных средств за год:

      командировки и служебные разъезды внутри страны;

      командировки и служебные разъезды за пределы страны;

      оплата аренды помещений;

      оплата коммунальных услуг;

      оплата услуг связи;

      оплата транспортных услуг;

      оплата за электроэнергию;

      оплата за отопление;

      оплата труда технического персонала;

      взносы работодателей по техническому персоналу;

      содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, помещений, оборудования и других основных средств;

      прочие услуги и работы;

      прочие текущие расходы;

      2) в полном объеме сэкономленных средств по плану финансирования:

      основная заработная плата;

      компенсационные выплаты;

      социальный налог;

      социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования;

      взносы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств;

      взносы на государственное обязательное личное страхование работников государственных учреждений;

      дополнительные денежные выплаты.

      По остальным видам расходов направление экономии средств по плану финансирования на премирование, оказание материальной помощи и установление надбавок не допускается.

  Приложение 25
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 1193

Перечень видов расходов, за счет экономии которых
осуществляется премирование, оказывается материальная помощь и
устанавливаются стимулирующие надбавки работникам казенных предприятий

      Премирование, оказание материальной помощи и установление надбавок за счет экономии расходов осуществляется:

      1) в течение года, не более 30 % от общего объема сэкономленных средств по плану развития, а в декабре – в полном объеме сэкономленных средств за год по следующим видам расходов:

      командировочные расходы;

      коммунальные услуги;

      электроэнергия;

      отопление;

      услуги связи;

      транспортные услуги;

      текущий ремонт основных средств;

      арендная плата по основным средствам;

      расходы по выплате вознаграждений (интересов) по кредитам;

      прочие текущие расходы;

      2) в полном объеме сэкономленных средств по плану развития по следующим видам расходов:

      заработная плата;

      налоги и другие обязательные платежи в бюджет.

      По остальным видам расходов направление экономии средств по плану развития на премирование, оказание материальной помощи и установление надбавок не допускается.

  Приложение 26
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 1193

Перечень
утративших силу некоторых решений
Правительства Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий" (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 51, ст. 648).

      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2008 года № 282 "О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 16, ст. 148).

      3. Подпункт 2) пункта 6 постановления Правительства Республики Казахстан от 5 мая 2008 года № 416 "О создании государственного учреждения "Институт истории государства" Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      4. Подпункт 2) пункта 5 постановления Правительства Республики Казахстан от 28 августа 2008 года № 785 "О создании государственного учреждения "Международный центр культур и религий Министерства юстиции Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 35, ст. 386).

      5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2008 года № 797 "О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 36, ст. 395).

      6. Пункт 5 постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1306 "О реорганизации государственного учреждения "Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 47, ст. 531).

      7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 12 "О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400" (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 1-2, ст. 4).

      8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2009 года № 111 "О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400" (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 9, ст. 44).

      9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2009 года № 190 "О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400" (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 12, ст. 79).

      10. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1726 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400" (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 46, ст. 442).

      11. Пункт 5 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 января 2010 года № 19 "О некоторых вопросах совершенствования нормотворческой деятельности в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 6, ст. 83).

      12. Пункт 11 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2010 года № 252 "О некоторых вопросах Министерства культуры Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 25-26, ст. 198).

      13. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 апреля 2010 года № 353 "О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400" (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 31, ст. 247).

      14. Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 января 2011 года № 11 "О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400" (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 13, ст. 161).

      15. Пункт 2 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 июня 2011 года № 703 "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров и Правительства Республики Казахстан по вопросам закрепления оснований, порядка и условий содержания лиц в учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества" (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 43, ст. 565).

      16. Пункт 8 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 августа 2011 года № 900 "О некоторых вопросах дальнейшего совершенствования уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 51, ст. 695).

      17. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2011 года № 976 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий" (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 52, ст. 736).

      18. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2011 года № 1122 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий" (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 55, ст. 789).

      19. Пункт 4 постановления Правительства Республики Казахстан от 11 марта 2012 года № 310 "О реорганизации отдельных предприятий Хозяйственного управления Парламента Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 36, ст. 479).

      20. Подпункт 3) пункта 4 постановления Правительства Республики Казахстан от 11 марта 2012 года № 311 "О реорганизации отдельных предприятий Управления делами Президента Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 36, ст. 480).

      21. Пункт 3 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 марта 2012 года № 338 "О некоторых вопросах многофункционального научно-аналитического и гуманитарно-просветительского государственного учреждения "Назарбаев центр" (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 37, ст. 495).

      22. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 апреля 2012 года № 491 "О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий" (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 44, ст. 591).

      23. Подпункт 3) пункта 5 постановления Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2012 года № 814 "О создании Республиканского государственного учреждения "Центр коммуникаций" Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан и внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 57, ст. 791).

      24. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июля 2012 года № 987 "О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий" (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 64, ст. 896).

      25. Пункт 1 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 августа 2012 года № 1109 "О некоторых вопросах республиканских учебных заведений Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры" (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 67, ст. 974).

      26. Пункт 7 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2012 года № 1196 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 71, ст. 1028).

      27. Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 сентября 2012 года № 1209 "О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2004 года № 1132 "Некоторые вопросы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан" и от 29 декабря 2007 года № 1400 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий" (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 71, ст. 1036).

      28. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 ноября 2012 года № 1396 "О ликвидации Республиканского государственного учреждения "Центр коммуникаций" Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан и внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 77-78, ст. 1139).

      29. Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 ноября 2012 года № 1424 "О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий" (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 79, ст. 1154).

      30. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 1669 "О некоторых вопросах республиканского государственного учреждения "Регистр судоходства" Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 5, ст. 103).

      31. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 45 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий" (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 12, ст. 223).

      32. Подпункт 2) пункта 7 постановления Правительства Республики Казахстан от 2 июля 2013 года № 675 "О создании республиканского государственного учреждения "Национальный музей Республики Казахстан" Комитета по культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 40, ст. 587).

      33. Пункт 2 изменений, которые вносятся в некоторые решения

      Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 октября 2013 года № 1083 "О ликвидации Государственного учреждения "Дирекция специальной экономической зоны "Парк информационных технологий" Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 59, ст. 811).

      34. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1553 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий" (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 82, ст. 1062).

      35. Пункт 4 постановления Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2014 года № 238 "О создании Республиканского государственного казенного предприятия "Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями" Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры" (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 21, ст. 158).

      36. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2014 года № 269 "О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий" (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 24, ст. 178).

      37. Пункт 2 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2014 года № 274 "О создании республиканского государственного учреждения "Национальная картинная галерея "Астана" Министерства культуры Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 24, ст. 181).

      38. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2014 года № 598 "О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий" (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 37, ст. 360).

      39. Пункт 2 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1081 "О ликвидации республиканского государственного учреждения "Дом дружбы - Центр межэтнических отношений" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 64, ст. 582).

      40. Пункт 6 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан по вопросам Службы государственной охраны Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2014 года № 1098 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан по вопросам Службы государственной охраны Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 64, ст. 585).

      41. Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 октября 2014 года № 1114 "О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий" (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 65, ст. 594).

      42. Пункт 10 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 2 февраля 2009 года № 15-р "О дальнейших мерах по совершенствованию законотворческой деятельности", утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 1401 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 2 февраля 2009 года № 15-р "О дальнейших мерах по совершенствованию законотворческой деятельности" (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 83-84, ст. 722).

      43. Подпункт 2 пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1427 "О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 27 сентября 2007 года № 850 "Об утверждении перечня должностей гражданских служащих" и от 29 декабря 2007 года № 1400 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий" (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 88-89, ст. 733).

      44. Пункт 2 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1439 "О реорганизации республиканского государственного учреждения "Национальный музей Республики Казахстан" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 88-89, ст. 737).

      45. Пункт 8 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 173 "О внесении изменений и дополнений и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан и распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан от 7 апреля 2011 года № 44-р "О порядке организации и проведения спасательных и других неотложных работ в зонах возможных землетрясений" (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 18-19, ст. 94).

      46. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2015 года № 295 "О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий" (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 24-25, ст. 153).

      47. Пункт 5 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года № 358 "О реорганизации государственного учреждения "Республиканская специализированная физико-математическая средняя школа-интернат имени О. Жаутыкова для одаренных детей" (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 27-28, ст. 178).

      48. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 ноября 2015 года № 957 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий".