Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi Даму стратегиясын одан әрi iске асыру жөніндегi шаралар туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 30 наурыздағы N 80 Жарлығы. Күші жойылды - ҚР Президентінің 2007.04.06. N 310 жарлығымен.

"Президент пен Үкіметтің актілер 
жинағында" және республикалық  
баспасөзде жариялануға тиіс   

      Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi Даму стратегиясын iске асыру мақсатында  ҚАУЛЫ ЕТЕМIН:

      1. Қоса берiлiп отырған:

      1) Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2006 жылғы 1 наурыздағы "Қазақстанның әлемдегi бәсекеге барынша қабiлеттi елу елдiң қатарына кiру стратегиясы" атты Қазақстан халқына  Жолдауын iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жалпы ұлттық жоспары (бұдан әрi - Жоспар);

      2) Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы (бұдан әрi - Бағдарлама) бекiтiлсiн.

      2. Қазақстан Республикасының Үкiметi:

      1) бiр апта мерзiмде Жоспарды және Бағдарламаны орындаудың желiлiк кестесiн әзiрлесiн және бекiтсiн;

      2) Қазақстан Республикасы Президентiнiң Қазақстан халқына Жолдауының қағидалары бойынша жүйелi негiзде ақпараттық-түсiндiру жұмысын жүргiзудi қамтамасыз етсiн;

      3) Қазақстан Республикасы Президентiнiң Әкiмшiлiгiне жарты жылдықтың қорытындылары бойынша Жоспардың орындалу барысы туралы және тоқсан сайын Бағдарламаның орындалу барысы туралы ақпарат ұсынсын.

      3. Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттiк органдардың, орталық және жергiлiктi атқарушы органдардың, басқа да мемлекеттiк органдардың бiрiншi басшылары Жоспардың және Бағдарламаның iс-шараларының мүлтiксiз және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсiн.

      4. "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгі Даму стратегиясын iске асыру жөнiндегі одан арғы шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 15 тамыздағы N 1165  Жарлығының (Қазақстан Республикасының ПYАЖ-ы, 2003 ж., N 32, 318-құжат) күшi жойылды деп танылсын.

      5. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентiнiң Әкiмшiлiгiне жүктелсiн.

      6. Осы Жарлық қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Президенті

                                           Қазақстан Республикасы
                                                Президентінің
                                          2006 жылғы 30 наурыздағы
                                               N 80 Жарлығымен
                                                  БЕКІТІЛГЕН

         Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы
     1 наурыздағы "Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша
     қабілетті   елу елдің қатарына кіру стратегиясы" атты
        Қазақстан   халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі
              іс-шаралардың   жалпыұлттық жоспары

Р/с
N

Жолдаудың
қағидасы

Іс-шара
атауы

Жауапты
орындаушы

Аяқтау
нысаны

Орын-
дау
мерзі-
мі

1

2

3

4

5

6

1. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӘЛЕМДІК ЭКОНОМИКАҒА ОЙДАҒЫДАЙ КІРІГУІ -
ЕЛДІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫНЫҢ САПАЛЫҚ СЕРПІЛІСІНІҢ НЕГІЗІ

1.1. Халықаралық маңызды»"серпілістік"»жобаларды іске асыру,
индустрияны дамыту, әлемдік нарықтың белгілі бір
"орындарында" бәсекеге қабілетті бола алатын тауарлар мен
қызметтерді өндіру

1.

Біз түпкі өнім-
дерін экспортқа
шығаруға бағдар-
ланған өндіріс-
терді, мұнай-
газ, көлік сала-
сында және маши-
на жасау мен
металлургиядағы,
химия мен агро-
өнеркәсіп кеше-
ніндегі басқа
да ішкі салалар-
да бірлескен
кәсіпорындар құ-
руға және дамы-
туға арқа сүйеу-
іміз керек.
Алдымызда халық-
аралық ұйымдар-
дың белсене қа-
тысуымен биотех-
нологиялық орта-
лықтар; өңірлік
ІТ-орталық ре-
тінде ақпараттық
технологиялар
паркін дамыту
міндеті тұр.

1. Отандық,
өңірлік және
жаһандық
нарықтардың
қажеттілікте-
рі бойынша
бағытталған
зерттеулерді
жүргізу, орта
мерзімді және
ұзақ мерзімді
перспективада
республикада
дамытылуы
мүмкін тауар-
лар мен қыз-
меттер өнді-
рісін айқын-
дау
 
  2.»"Ақпарат-
тық техноло-
гиялар паркі"
арнайы эконо-
микалық айма-
ғының 1-кезе-
гін салуды
аяқтау және
оны жобалар-
мен толықты-
руды қамта-
масыз ету
 
  3. "Ақпарат-
тық техноло-
гиялар паркі"
арнайы эконо-
микалық айма-
ғының 2-кезе-
гін салу
 
  4. Астана
қаласында
Қазақстан
Республикасы-
ныңӨҰлттық
биотехноло-
гиялар орта-
лығы жаңа
ғылыми-зерт-
теу кешенін
құру

В.С.Школьник,
А.С.Есімов,
Б.С.
Ізмұхамбетов,
А.Ұ.Мамин,
"Қазына"
тұрақты даму
қоры" АҚ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        В.С.Школьник
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        В.С.Школьник
 
 
 
 
 
 
 
              Б.С.Әйтімова

зерттеу-
лерді
қабылдау
актілері
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                объектіні
пайдала-
нуға беру
актілері
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  объекті-
ні пайда-
лануға
беру
актілері
 
 
 
      Үкімет
қаулысы

2007
жылдан
бастап
жыл
сайын,
жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          2006
жылғы
жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  2007 -
2009
жылдар
 
 
 
 
 
          2008
жылғы 
жел-
тоқсан

2.

Үкімет ұлттық
тауарлар мен
қызмет көрсету-
дің бәсекеге
қабілеттілігін
қолдауға бағыт-
талған нақты
бағдарламалар
қабылдауы қажет.
Жеке меншік биз-
несті қолдаудың
және оның тауар-
лары мен қызме-
тін әлемдік на-
рықтарға жылжы-
татын мамандан-
дырылған құры-
лымдар болуы
шарт, мұндай
ұйымдардың әлем-
дік тәжірибесін
зерделеп, оны
еліміздің жағ-
дайына бейімдеу-
іміз керек.

Қазақстандық
тауарлардың
экспортын
сыртқы нарық-
тарға жылжы-
туға жәрдем-
десу бағдар-
ламасын қа-
былдау

В.С.Школьник,
А.С.Есімов,
Қ.Н.
Келімбетов

Үкімет
каулысы

2007
жылғы
наурыз

3.

Даму институтта-
рымен және
жетекші қазақс-
тандық компания-
лармен бірлесіп,
орта мерзімді
және ұзақ мер-
зімді нысаналы
жобалардың
тізбесін түзетін
болсын.
Индустриялық
аймақтардың,
атап айтқанда,
Астана қаласын-
да, арнайы
экономикалық
аймақтардың,
көлік-логистика-
лық орталықтар-
дың мәселелерін
пысықтасын.
Қытаймен
"Қорғас" шекара
маңы ынтымақтас-
тығы орталығын
дамытуға ерекше
назар аударылуға
бөлінуі тиіс.

1. Мемлекет-
тік даму
институттары
компаниясын
басқарушы»
"Қазына"
тұрақты даму
қоры" АҚ-ны
құру
 
  2. Нысаналы
орта мерзімді
және ұзақ
мерзімді жобалардың
тізбесін
түзу
 
 
    3. Индустрия-
лық аймақтар
құру тұжырым-
дамасын
қабылдау
 
  4. Астана,
Теміртау
қалаларында
индустриялық
аймақтарды
салуды қамта-
масыз ету
және оларды
жобалармен
толықтыру
 
  5. "Қазақстан
Республикасы-
ның кейбір
заңнамалық
актілеріне
арнайы эконо-
микалық ай-
мақтар мәсе-
лелері бойын-
ша өзгерістер
мен толықты-
рулар енгізу
туралы"
Қазақстан
Республикасы-
ның Заңын
қабылдау
 
  6.»"Қорғас"
халықаралық
шекара маңы
ынтымақтасты-
ғы орталығын
одан әрі
дамыту тұжы-
рымдамасын
және бағдар-
ламасын
қабылдау

Қ.Н.
Келімбетов,
В.С.Школьник
 
 
 
 
 
 
 
              В.С.Школьник,
А.С.Есімов,
Б.С.
Ізмұхамбетов,
А.Ұ.Мамин,
"Қазына"
тұрақты даму
қоры" АҚ
 
  В.С.Школьник,
Қ.Н.
Келімбетов
 
 
 
      Ө.Е.Шөкеев,
Н.З.
Нығматуллин,
В.С.Школьник
 
 
 
 
 
 
 
              В.С.Школьник,
Қ.Н.
Келімбетов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              В.С.Школьник

Үкімет
қаулысы
 
 
 
 
 
 
 
 
                норматив-
тік
құқықтық
акт
 
 
 
 
 
          Үкімет
қаулысы
 
 
 
 
        инфрақұ-
рылым
объекті-
лерін
пайдала-
нуға беру
актілері
 
 
 
 
        Заң
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Үкімет
қаулысы

2006
жылғы
сәуір
 
 
 
 
 
 
 
              2006
жылғы
жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
          2006
жылғы
қараша
 
 
 
      2008
жылғы
қараша
 
 
 
 
 
 
 
 
                Жоба -
2006
жылғы
жел-
тоқсан
Заң -
2007
жылғы
наурыз
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Тұжы-
рымда-
ма -
2006
жылғы
мау-
сым,
Бағ-
дарла-
ма -
2006
жылғы
қазан

1.2. Қазақстанның өңірлік және халықаралық экономикалық
бірлестіктер мен қауымдастықтарға қатысуы жолымен
халықаралық экономикаға кірігуі

4.

Өңірлік серік-
тестікке келген-
де, біз ЕурАзЭҚ
шеңберінде өзара
тиімді ынтымақ-
тастықты кеңей-
туге және Біртұ-
тас экономика-
лық кеңістікті
қалыптастыруға
одан әрі септесе
беру ниетінде-
міз.
 

1. ЕурАзЭҚ
шеңберінде
Кеден одағын
қалыптастыру-
ды аяқтау
жөніндегі
іс-шараларды
өткізу
 
  2. БЭҚ-ті
қалыптастыру
жөніндегі
халықаралық
шарттардың
бірінші кезектегі
жобаларын қол
қоюға дайын-
дау

В.С.Школъник,
А.С.Есімов,
Н.А.Коржова,
Қ.К.Тоқаев
 
 
 
 
 
          В.С.Школьник,
А.С.Есімов,
Б.С.
Ізмұхамбетов,
Н.А.Коржова,
Қ.К.Тоқаев,
З.Я.Балиева,
Қ.Н.
Келімбетов

норматив-
тік құ-
қықтық
актілер
 
 
 
 
 
          норматив-
тік
құқықтық
актілер

2006 -
2009
жылдар
 
 
 
 
 
 
            2006
жылғы
жел-
тоқсан

5.

Сонымен қатар
Бүкілдүниежүзі-
лік банк, Еуропа
Қайта Құру және
даму банкі, Азия
даму банкі және
таяуда құрылған
Еуразия даму
банкінің жобала-
рына баса назар
аудару керек.

Еуразия Даму
банкінің
қызметі
жөніндегі
меморандумды
дайындау

В.С.Школьник,
Н.А.Коржова,
Ә.Ғ.Сәйденов

Меморан-
дум

2006
жылғы
жел-
тоқсан

1.3.Қазақстанды экономикалық жаңарту мен халықаралық
нарықтарда бәсекеге қабілеттілігін нығайтудың қосымша
құралы ретінде ДСҰ-ға кіру

6.

Еліміздің осы
халықаралық
экономикалық
ұйымға енуі
Қазақстанның
дүниежүзілік на-
рықтағы бәсекеге
қабілеттілігін
нығайту үшін кең
мүмкіндіктер
ашатынына сенім-
дімін. Дегенмен
осы мүмкіндік-
терді ұтымды әрі тиімді пай-
далана білу
керек.

1. Сауда сая-
сатын дамыту
орталығын
құру
 
  2. Қазақстан-
ның ДСҰ-ға
кіруі жөнін-
дегі жұмыс
тобына мүше
елдермен
екіжақты
келіссөздерді
аяқтау
 
  3. ДСҰ-ның
кедендік рә-
сімдер және
әкімшілік
ету, импорт-
талатын және
отандық тау-
арларға ак-
циздер став-
каларын, ба-
ғыт түрлері
бойынша ма-
гистральдық
темір жол
желілерінің
қызметтеріне
арналған та-
рифтерді
біріздендіру
саласындағы
міндетті
келісімдеріне
сәйкес ұлт-
тық заңнамаға
өзгерістер
мен толықты-
рулар енгізу

В.С.Школьник,
Қ.Н.
Келімбетов
 
 
    В.С.Школьник
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Н.А.Коржова,
Б.Ә.
Сағынтаев,
В.С.Школьник,
А.Ұ.Мамин,
Б.С.
Ізмұхамбетов

Үкімет
қаулысы
 
 
 
      хаттама-
ларға
қол қою
 
 
 
 
 
 
 
              норматив-
тік
құқықтық
актілер

2006
жылғы
маусым
 
 
    2007
жылғы
наурыз
 
 
 
 
 
 
 
              2006
жылғы
жел-
тоқсан

7.

ДСҰ-ға кіруі
шеңберінде өтпе-
лі кезеңде эко-
номиканың кейбір
салаларын, әсі-
ресе шикізатты
өңдеуді дамыта
отырып, ауыл
шаруашылығын
қолдауға мүмкін-
дік беретін
арнайы экономи-
калық "бейімделу
бағдарламасын"
әзірлесін және
іске асыратын
болсын.

1. Қазақстан-
ның ДСҰ-ға
кіруі шеңбе-
рінде өтпелі
кезеңде эко-
номиканың
кейбір сала-
ларының ар-
найы»"бейім-
делу бағдар-
ламасын"
қабылдау
 
  2. »" Қазақстан
Республикасы-
ның кейбір
заңнамалық
актілеріне
техникалық
реттеу мәсе-
лелері бойын-
ша өзгерістер
мен толықты-
рулар енгізу
туралы"
Қазақстан
Республикасы-
ның Заңын
қабылдау
 
  3. Мемлекет-
тік стандарт-
тарды халық-
аралық талап-
тарға 65  %
деңгейіне
дейін сәйкес
келтіруге
үйлестіруді
қамтамасыз
ету
 
  4."Тамақ
өнімінің
қауіпсіздігі
туралы"
Қазақстан
Республикасы-
ның Заңын
қабылдау
 
 
    5. Халықара-
лық талаптар-
ға сәйкес АӨК
өнімнің
қауіпсіздік
тәуекелдерін
бағалау және
сапасын бақы-
лау жүйесін
қалыптастыру
жөніндегі
іс-шаралар
жоспарын
қабылдау

В.С.Школьник,
А.С.Есімов,
Б.С.
Ізмұхамбетов,
А.Ұ.Мамин,
Б.Ә.Сағынтаев
 
 
 
 
 
 
 
              В.С.Школьник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                В.С.Школьник
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      А.С.Есімов,
В.С.Школьник,
Е.А.Досаев,
К.Е.
Мұхаметжанов
 
 
 
 
 
          А.С.Есімов,
В.С.Школьник,
Е.А.Досаев,
К.Е.
Мұхаметжанов

Үкімет
қаулысы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Заң
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Үкімет
қаулысы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Заң
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Үкімет
қаулысы

2008
жылғы
жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Жоба -
2006
жылғы
мамыр
Заң -
2006
жылғы
жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 
 
                2008
жылғы
жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 
 
                Жоба -
2006
жылғы
мамыр
Заң -
2006
жылғы
жел-
тоқсан
 
  2007
жылғы
ақпан

8.

Біз әлі қолға
алынбаған сек-
торлардағы шетел
инвесторларының
құрылтайшылық
қатысуы деңгей-
індегі экономи-
калық тұрғыдан
өзін ақтамайтын
шектеулерді алып
тастауымыз
керек.
 

"Сәулет, қала
құрылысы және
құрылыс қыз-
меті туралы"
Заңға өзге-
рістер мен
толықтырулар
енгізу туралы"
Қазақстан
Республикасы-
ның Заңын
қабылдау жо-
лымен құры-
лыс, қала құрылысы және
сәулет қыз-
меттерін жү-
зеге асыратын
бірлескен
кәсіпорындар-
дың жарғылық
капиталына
шетелдік
капиталдың
49 %-дық
қатысуы тү-
ріндегі шек-
теуді алып
тастау

В.С.Школьник

Заң

Жоба -
2006
жылғы
жел-
тоқсан
Заң -
2007
жылғы
наурыз

1.4. Экспорттық-импорттық кредиттеуді дамытуды мемлекеттік
қолдау

9.

Шикізаттық емес
тауарлардың экс-
порты мен жоғары
технологиялық
жабдықтардың
импортын қолдау
мен кредиттеу
басымдыққа
айналуға тиіс.

1.»"Қазына"
тұрақты даму
қоры" АҚ шең-
берінде шикі-
зат емес
тауарлардың
экспортын
институцио-
налды қолдау
және оған
кредит беру
жүйесін қа-
лыптастыру
 
  2. Қолданыс-
тағы заңна-
маға жоғары
технологиялық
жабдық импор-
ты мәселеле-
рі бойынша
өзгерістер
мен толықты-
рулар енгізу

В.С.Школьник,
А.С.Есімов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        В.С.Школьник,
А.С.Есімов,
Қ.Н.
Келімбетов
Н.А.Коржова 

Үкімет
қаулысы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        норматив-
тік
құқықтық
актілер 

2006
жылғы
жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    2006
жылғы
жел-
тоқсан

1.5. Қазақстанның жаңа технологияларды әзірлейтін және
дамытатын халықаралық компаниялардың құрылтайшысы және
акционері ретінде қатысуы

10.

Қазақстанға өзі-
нің ғылыми
әлеуетіне қоса
жоғары техноло-
гиялардың халық-
аралық бизнесіне
қатысатын және
оған бастапқы
құрылтайшылық
деңгейінде қаты-
су жөнінде
бастамашылық
танытатын уақыт
жетті...
Бұл жерде...
Инновациялық
қордың атқаратын
рөлі өте
маңызды.

1. Перспек-
тивалы халық-
аралық компа-
нияларға
Қазақстанның
қатысуын іске
асыру үшін
кажетті жағ-
дайлар мен
құралдарды
жасау
 
  2. Негізгі
әлемдік тех-
нологиялық
орталықтарда
"Ұлттық инно-
ваяцялық қор"
АҚ өкілдікте-
рінің желісін
құру
 
  3. 2015 жылға
дейінгі тех-
нологиялық
даму бағдар-
ламасын
қабылдау

В.С.Школьник,
Қ.К.Тоқаев
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    В.С.Школьник,
Қ.Н.
Келімбетов
 
 
 
 
 
 
 
              В.С.Школьник,
даму инсти-
туттары

Үкімет
қаулысы
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  норматив-
тік
құқықтық
актілер
 
 
 
 
 
 
            Үкімет
қаулысы 

2006 жылғы қараша 

        2006 жылғы қараша 

      2007 жылғы қараша

1.6. Қорғалған сауда маркасы және зияткерлік меншік
құқықтары бар тауарлар өндірісі үшін қолайлы жағдайлар жасау

11.

Қазақстанның
авторлық құқық
пен сауда белгі-
сін қорғаудың
қатаң кепілі
ретіндегі беде-
лін нығайту біз-
ге экономиканың
жаңа секторларын
белсенді түрде
дамытып, әрта-
раптандыруға
мүмкіндік береді.
Қазақстанда ал-
дамыш өнімдерге
төзбестік көзқа-
рас туғызуға
бағытталған
жариялы науқан
жүзеге асырылуға
тиіс, сонымен
қатар зияткерлік
меншік құқығын
бұзу мен сауда
белгілерін қол-
дан жасаушылар
үшін әкімшілік
және қылмыстық
қудалау шарала-
рын қабылдау ке-
рек. Мұндай ша-
ралардың жоғары технологиялық және ғылыми қам-
тымды өнімдер шығарушылардың мақұлдауы мен қолдауына ие болатынына, Қазақстан
экономикасына
жаңа инвестиция-
лар ағысын  қам-
тамасыз етіп,
оны әртараптан-
дыруға кең мүм-
кіндіктер
ашатынына
сенімдімін.

1. Сауда
белгілерін
қолдан жасау-
ды және зият-
керлік меншік
құқығын бұза-
тын адамдар-
ды анықтауға,
сондай-ақ
оларды әкім-
шілік және
қылмыстық
жауапқа тар-
туға бағыт-
талған құқық-
тық, ұйымдас-
тыру және
технологиялық
шаралар кеше-
нін қабылдау
 
  2."Қазақстан
Республикасы-
ның кейбір
заңнамалық
актілеріне
зияткерлік
меншік мәсе-
лелері бойын-
ша өзгерістер
мен толықты-
рулар енгізу
туралы"
Қазақстан   
Республикасы-
ның Заңын
әзірлеу
 
  3. Қоғамда
алдамыш өнім-
ге және зият-
керлік меншік
объектілерін
заңсыз пайда-
лануға деген
төзбеушілік
көзқарасты
қалыптастыру
жөнінде ау-
қымды жария
науқан өткізу
 
 
 
      4. Қазақстан
Республикасы-
ның патент
жүйесін дамы-
тудың 2007 -
2011 жылдар-
ға арналған
бағдарламасын
қабылдау

З.Я.Балиева,
Б.Ә.
Мұхаметжанов,
З.Я.Балиева,
С.С.
Қалмырзаев,
Р.Т.
Түсіпбеков
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          З.Я.Балиева,
В.С.Школьник,
Б.С.Әйтімова,
А.С.Есімов,
Қ.Н.
Келімбетов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      З.Я.Балиева,
Е.Қ.Ертіс-
баев, облыс-
тардың,
Астана және
Алматы
қалаларының
әкімдері
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  З.Я.Балиева,
В.С.Школьник,
Б.С.Әйтімова,
А.С.Есімов,
Қ.Н.
Келімбетов
 

Үкімет
қаулысы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Заң
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                БАҚ-тағы
жарияла-
нымдар
мен
сөйлеген
сөздер,
конферен-
циялар,
"дөңгелек
үстел-
дер",
семинар-
лар,
кездесу-
лер
 
  Үкімет
қаулысы 

2006
жылғы
қараша
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Жоба -
2006
жылғы
қараша
Заң -
2007
жылғы
маусым
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  тұрақ-
ты
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            2006
жылғы
жел-
тоқсан

1.7. Ең жоғары әлемдік стандарттарға сай келетін академиялық
орталықтар мен оқу орындарын құру

12.

Қазақстанда
халықаралық
ұйымдардың қаты-
суымен осы
заманғы ғылыми
орталықтар мен
"технологиялық
парктер" құру
мен дамыту
туралы сөз болып
отыр. Ғылыми
әлеуеттi дамыту
қолданбалы
ғылымды өндiрiс
пен бизнеске
мейлiнше жақын-
датуға бағытта-
луға тиiс.
Көш басында жүрген академия-
лық институттар мен орталықтарды
Қазақстанға
тарту үшiн
тиiстi алғышарт-
тар жасау қажет.
Бұл үшiн бiзге
Қазақстанда
халықаралық оқу
орындарын бiрле-
се дамыту үшiн
"инкубациялық
жобалар"
үлгiсiндегi
құралдарды пай-
далануымыз керек.

1. Қазақстан
Республика-
сында ғылым-
ды дамытудың
2007-2012
жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасын
қабылдау
 
  2. Алматы
қаласында
ашық үлгіде-
гі Ұлттық
нанотехноло-
гиялық зерт-
хана құру
 
  3. Халықара-
лық ұйымдар-
дың қатысуы-
мен алдыңғы
қатарлы тех-
нологиялар
орталықтарын
және ашық
үлгiдегі
зертханалар
құру мен
дамыту жөнiн-
дегі пилоттық
жобаларды
iске асыру

Б.С.Әйтiмова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Б.С.Әйтiмова,
В.С.Школьник
 
 
 
 
 
 
            В.С.Школьник

Президент
Жарлығы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Үкiмет
қаулысы
 
 
 
 
 
 
            жобаларды
iске
асыру
туралы
келiсiм

2006
жылғы
жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 
              2007
жылғы
жел-
тоқсан
 
 
 
 
        2007
жылғы
маусым

13.

.... Yкімет...
ғылыми орталық-
тарды дамыту
үшiн жер телiм-
дерiн тегiн
беру... басқа
да бiрсыпыра
шараларды ұйым-
дастыру мәселе-
лерiн шешуге
тиiс...

Халықаралық
қатысумен
ғылыми орта-
лықтарды
дамыту үшін
жер учаскеле-
рiн тегін
беру мәселе-
лерi бойынша
"Қазақстан
Республикасы-
ның Жер
кодексiне
өзгерiстер
мен толықты-
рулар енгiзу
туралы"
Қазақстан
Республикасы-
ның Заңын
қабылдау

Б.С.Оспанов
 

Заң

Жоба -
2006
жылғы
қыр-
күйек
Заң -
2006
жылғы
жел-
тоқсан

1.8. Осы заманғы және бәсекеге қабілетті
көлiк-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту

14.

Қазақстанның
көлiк-коммуника-
ция кешенiнiң
басты мақсаты
еуразиялық көлiк
жүйесiне кiрiгу
болып қала
бередi.
Көлiк-коммуника-
ция кешенiн
дамыту Еуропа
мен Азия орта-
сындағы аралық
көпір болып
отырған еліміз-
дің геострате-
гиялық орналасу-
ының артықшылық-
тарын пайдалану-
ды толығымен
қамтамасыз етуге
тиіс. 

1. Қазақстан
Республикасы-
ның 2015
жылға дейiнгі
көлiк страте-
гиясын қабыл-
дау.
 
  2. Телекомму-
никация сала-
сын дамытудың
2006-2008
жылдарға
арналған бағ-
дарламасын
қабылдау

А.Ұ.Мамин
 
 
 
 
 
 
 
              А.Қ.
Жұмағалиев

Президент
Жарлығы
 
 
 
 
 
 
            Үкімет
қаулысы

2006
жылғы
сәуiр
 
 
 
 
 
          2006
жылғы
маусым

15.

Еуропа - Азия
аралығында сапа-
лы тасымалды
қамтамасыз ету
үшін кем дегенде
2-3 авиациялық
торап құрылсын.
Әуе тасымалына
сапалы қызмет
көрсетілуін
қамтамасыз ету
үшін Астана
қаласында қызмет
көрсету орталығы
құрылсын.

Азаматтық
авиация сала-
сын дамыту-
дың 2006-2008 жылдарға
арналған бағ-
дарламасын
қабылдау

А.Ұ.Мамин

Үкімет
қаулысы

2006
жылғы
маусым

1.9. Табиғат ресурстарын пайдаланудың ашық саясатын іске
асыру. Энергия ресурстарын жеткізудің тұрақты арналарын
әртараптандыру және қамтамасыз ету

16.

Біз қазір
Қазақстанның
энергия ресурс-
тарын әлемдік
нарыққа жеткізу-
дің арналарын
әртараптандыру
мен олардың
тұрақтылығын
қамтамасыз етуге, сондай-ақ
мұнай-газ кеше-
ніне тікелей
қатысты тереңде-
те еңдеу салала-
рының ең озық
қарқынмен дамы-
тылуына баса
назар аударуымыз
керек.

1. КТК мұнай
құбырын
кеңейтуді,
Ақтау - БТД
бағыты бойын-
ша мұнай
тасымалдау
жүйесін
жасауды,
2006 жылы
Атасу -
Алашанькоу
мұнай   құбырын
пайдалануға
беруді көз-
дейтін көмір-
сутегін тасы-
малдаудың
мулътимодаль-
дық жүйесін
дамыту
 
  2. Атырау
мұнай өңдеу
зауытын қайта
жаңартуды
аяқтау

Б.С.
Ізмұхамбетов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    Б.С.
Ізмұхамбетов

кабылдау
комиссия-
ларының
актілері
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Мемлекет-
тік
қабылдау
комиссия-
сының
актісі

жыл
сайын,
объек-
тілер-
дің
тапсы-
рылу-
ына
және
кезең-
дердің
аяқта-
луына
қарай
 
 
 
 
 
 
 
 
                2006
жылғы
маусым

1.10. Алматыны қаржы және іскерлік белсенділіктің ірі
өңірлік орталығы ретінде одан әрі дамыту

17.

2006 жылы қолда-
нылып жүрген
нормативтік-
құқықтық базаға
талдау жасап,
ретке келтіретін
болсын...
"Алматы қаласы-
ның өңірлік
қаржы орталығы
туралы" заң жо-
басын әзірлесін
 

"Алматы қала-
сының өңірлік
қаржы орталы-
ғы туралы"
және
"Қазақстан
Республикасы-
ның кейбір
заңнамалық
актілеріне
Алматы қала-
сының өңірлік
қаржы орталы-
ғын құру
мәселелері
бойынша өзг-
ерістер мен
толықтырулар
енгізу
туралы"
Қазақстан
Республикасы-
ның Заңдарын
қабылдау

А.Қ.
Арыстанов,
Қ.Н.
Келімбетов 

Заң

Заң -
2006
жылғы
сәуір

18.

Қаржы орталығы-
ның тиімді жұмы-
сын қамтамасыз
ету үшін тиісті
инфрақұрылым, ең
алдымен, телеко-
ммуникациялар
жасақтау қажет.

Алматы қала-
сын қаржы
және іскерлік
орталығы ре-
тінде қалып-
тастыру
жөніндегі
құқықтық,
институцио-
налдық және
ұйымдастыру-
шылық іс-
шаралар кешені

А.Қ.
Арыстанов,
Қ.Ә.Мәми,
А.Ғ.Дунаев,
Н.А.Коржова, 
З.Я.Балиева,
Г.Ж.
Қарақұсова,
Қ.К.Тоқаев,
Қ.Н.
Келімбетов,
Б.Ә.
Мұхаметжанов,
И.Н.
Тасмағамбетов

норматив-
тік
құкықтық
актілер

2006
жылғы
жел-
тоқсан

2. ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫН ТҰРЛАУЛЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨРЛЕУДІҢ
ІРГЕТАСЫ РЕТІНДЕ ОДАН ӘРІ ЖАҢАРТУ МЕН ӘРТАРАПТАНДЫРУ

2.1. Ақша-кредит саясаты және қаржы секторын дамыту

19.

Ақша-кредит сая-
сатының негізгі
мақсаты - инфля-
цияны тежеуді ңамтамасыз ету.
Келесі міндет -
қаржы нарығының
тұрақтылығын
қамтамасыз ету,
инфляция өсімі-
нің залалды
зардаптарын
төмендету, соны-
мен бір мезгілде
экономикалық
өрлеуді ынталан-
дыру үшін нақты-
лы айырбас баға-
мының икемділі-
гін сақтап тұру.

1. Қазақстан
Республика-
сында инфля-
цияның болжа-
натын деңгей-
ін ұстап тұру
 
 
 
 
 
 
 
              2. Инфляция
өсімінің жағымсыз сал-
дарын азайту
және экономи-
калық өсуді
ынталандыру
үшін нақты
айырбастау
бағамының
қажетті икем-
ділігін ұстап
тұру
 
  3. Банк сек-
торының сырт-
қы қарызда-
рын реттеу-
дің жанама
әдістерін
(құралдарын)
жетілдіру
 
  4. Қаржы сек-
торында, әсі-
ресе банк
саласында бә-
секені артты-
ру жөніндегі
шаралар кеше-
нін қабылдау
 
  5. Қор нары-
ғының одан
әрі дамыту
жөніндегі
тетіктерді
әзірлеу

Ә.Ғ.Сәйденов,
Қ.Н.
Келімбетов,
Н.А.Коржова,
Б.Ә.
Сағынтаев,
В.С.Школьннк,
облыстардың,
Астана және
Алматы
қалаларының
әкімдері
 
  Ә.Ғ.Сәйденов,
Н.А.Коржова,
Қ.Н.
Келімбетов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    А.Ғ.Дунаев,
Ә.Ғ.Сәйденов,
Н.А.Коржова
 
 
 
 
 
 
            А.Ғ.Дунаев,
Ә.Ғ.Сәйденов,
Н.А.Коржова
 
 
 
 
 
 
            А.Ғ.Дунаев,
Ә.Ғ.Сәйденов,
Н.А.Коржова,
С.М.Мыңбаев

Прези-
дентке
баяндау
және
Үкіметке
есеп
 
 
 
 
 
 
 
              Прези-
дентке
баяндау
және
Үкіметке
есеп
 
 
 
 
 
 
 
 
                норматив-
тік
құқықтық
акт
 
 
 
 
 
          норматив-
тік
құқықтық
акт
 
 
 
 

        норматив-
тік
құқықтық
акт

2006 -
2008
жылда-
ры
тоқсан
сайын
 
 
 
 
 
 
 
              ақпан,
жыл
сайын
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      2006
жылғы
жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
          2006
жылғы
жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
          2006
жылғы
жел-
тоқсан

20.

Валюталық опера-
цияларды жүзеге
асыру тәртібін
оңайлату арқылы
"Валюталық рет-
теу және валюта-
лық бақылау
туралы" Заңға
тәуелді актілер-
ді әзірлеу жұ-
мыстарын аяқтай-
тын болсын.

Қолма-қол
шетел валюта-
сын айырбас-
тау операция-
ларын жүргі-
зуді реттеу
және экспорт-
тық-импорттық
валюталық
бақылауды
ұйымдастыру
схемасын
жетілдіру
жөнінде
нормативтік
құқықтық
актілер
қабылдау

Ә.Ғ.Сәйденов

норматив-
тік
құқықтық
актілер

2006
жылғы
қараша

2.2. Фискалдық тәртібі мен тиімді салық саясаты

21.

Салық және кеден
саясатын рефор-
малау күллі
экономикалық
жаңару саясаты-
ның маңызды
құралы болуы
керек.
- 2007 жылдан
бастап қосылған
құн салығының
ставкасын 1%-ға,
ал 2008-2009
жылдары қосымша
тағы да 1-2 %-ға
азайту.
- 2008 жылдан
бастап әлеумет-
тік салық шама-
мен 30%-ға азай-
тылып, ол жұмыс
берушілерді
жұмысшылар жала-
қысын өсіруге
ынталандыруы
керек.
- 2007 жылдан
бастап, барлық
жеке түлғалар
үшін табыс салы-
ғының 10%-дық
белгіленген мөл-
шерлемесі енгі-
зілсін. Еңбек-
ақысы аз жұмыс-
шылар санатының
табыс деңгейін
сақтау мақсатын-
да айлық есептік
көрсеткіштің
орнына олардың
салық салынатын
табысынан ең аз
жалақы мөлшерін
алып тастауды
ұсынамын.
2007 жылдың 1
қаңтарынан бас-
тап шағын бизнес
субъектілері
үшін салық салу-
дың кемітілген
бірыңғай мөлшер-
лемесі енгізіл-
сін.

"Қазақстан
Республикасы-
ның кейбір
заңнамалық
актілеріне
салық салу
мәселелері
бойынша өзге-
рістер мен
толықтырулар
енгізу тура-
лы" Қазақстан
Республикасы-
ның Заңын
қабылдау

Қ.Н.
Келімбетов,
Н.А.Коржова,
В.С.Школьник,
А.С.Есімов

Заң

Жоба -
2006
жылғы
мамыр,
Заң -
2006
жылғы
қараша

22.

Алты ай ішінде
жоғарыда айтыл-
ған Салық қызме-
тінің арнайы
бөлімін құру
жөнінде нақты
ұсыныс
әзірлесін...

Қазақстан
Республикасы
Қаржы минис-
трлігінің
Салық комите-
тінде маман-
дандырылған
құрылым құру

Н.А.Коржова

норматив-
тік
құқықтық
акт

2006
жылғы
1 қыр-
күйек-
ке дейін

23.

Қатаң бюджет
және салық тәр-
тібі сақталуға
тиіс.

1. "Қазақстан
Республикасы-
ның кейбір
заңнамалық
актілеріне
салық салу
мәселелері
бойынша өзге-
рістер мен
толықтырулар
енгізу туралы"
Қазақстан
Республикасы-
ның Заңын
қабылдау
 
  2."Қазақстан
Республикасы-
ның кейбір
заңнамалық
актілеріне
бюджет заңна-
масын жетіл-
діру мәселе-
лері бойынша
өзгерістер
мен толықты-
рулар енгізу
туралы"
Қазақстан
Республакасы-
ның Заңын
қабылдау
 
  3. "2006
жылға арнал-
ған республи-
калық бюджет
туралы" Заңға
өзгерістер мен толықты-
рулар енгізу
туралы"
Қазақстан
Ресггублика-
сының Заңын
қабылдау
 
  4."Қазақстан
Республикасы-
ның Ұлттық
қорынан бері-
летін 2007 -
2009 жылдарға
арналған
кепілдік
трансферт
туралы"
Қазақстан
Республикасы-
ның Заңын
қабылдау

Қ.Н.
Келімбетов,
Н.А.Коржова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Қ.Н.
Келімбетов,
Н.А.Коржова,
Ә.Ғ.Сәйденов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Қ.Н.
Келімбетов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Қ.Н.
Келімбетов,
Н.А.Коржова,
Ә.Ғ.Сәйденов

Заң
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Заң
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Заң
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Заң

Жоба -
2006
жылғы
мамыр,
Заң -
2006
жылғы
қараша
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Жоба -
2006
жылғы
сәуір,
Заң -
2006
жылғы
маусым
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Жоба -
2006
жылғы
мамыр,
Заң -
2006
жылғы
маусым
 
 
 
 
 
 
            Жоба -
2006
жылғы
тамыз,
Заң -
2006
жылғы
қараша

2.3. Экономиканың отын-энергетика және өндіруші
секторларының тиімділігі мен экономикалық қайтарым деңгейін
арттыру

24.

Әрбір мұнай-газ
кеніші кәсіпкер-
лікті дамытудың
осы заманғы тұр-
мыстық қызмет
көрсетуден бас-
тап, ең озық
инженерлік және
бағдарламалық
қамтамасыз ету
саласына дейінгі
ауқымды қамтитын
өзіндік тұтас
аумақ ретінде
қарастырылуға
тиіс.

1. Кәсіпкер-
лікті дамы-
тудың өзін-
дік тұтас
аумағы ретін-
де Теңіз,
Қарашығанақ,
Өзен, Қалам-
қас, Қашаған
және басқа
да мұнай-газ
кен орындарын
дамыту
 
  2. Сатып алу-
ды жүргізу
кезінде ашық-
тықты қамта-
масыз ету
және тауар-
ларды, жұмыс-
тар мен қыз-
меттерді
сатып алуды
мониторингтеу
жүйесін енгі-
зу мақсатын-
да "Қазақстан
Республикасы-
ның кейбір
заңнамалық
актілеріне
Қазақстан
Республика-
сында жер
қойнауын
пайдалану,
мұнай опера-
цияларын жүр-
гізу мәселе-
лері бойынша
өзгерістер
мен толықты-
рулар енгізу  туралы"
Қазақстан
Республикасы-
ның Заңын
қабылдау

Б.С.
Ізмұхамбетов,
В.С.Школьник
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Б.С.
Ізмұхамбетов,
В.С.Школьник

сервис
және кен
орындары-
ның ірге-
лес құры-
лымдары
жоспар-
ларын
орындау
актілері
 
 
 
 
        Заң

жыл
сайын,
жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Жоба -
2006
жылғы
қыр-
күйек,
Заң -
2006
жылғы
жел-
тоқсан

25.

2006 жылдың
ішінде Үкімет
Қазақстанда
мұнай-химия
өндірісін дамы-
тудың таяудағы
он жылға арнал-
ған кешенді Бас
жоспарын іс
жүзінде іске
асыруға кіріседі
деп ойлаймын.

1. Мұнай-хи-
мия өндірісін
дамытудың
Бас жоспары-
на техника-
лық-экономи-
калық негіз-
деме әзірлеу
 
  2. Атырау
облысында
"Ұлттық
индустрия-
лық мұнай-
химия техно-
паркі"
арнайы эконо-
микалық айма-
ғын құру
 
  3. Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы
29 қаңтарда-
ғы N 101
қаулысымен
бекітілген
Қазақстан
Республикасы-
ның мұнай-
химия өнеркә-
сібін дамыту-
дың 2004 -
2010 жылдар-
ға арналған
бағдарламасы-
на өзгерістер
енгізу

Б.С.
Ізмұхамбетов
 
 
 
 
 
 
 
              Б.С.
Ізмұхамбетов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Б.С.
Ізмұхамбетов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

салалық
қорытынды
 
 
 
 
 
 
 
              Президент
Жарлығы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Үкімет
қаулысы

2006
жылғы
қараша
 
 
 
 
 
 
            2007
жылғы
қараша
 
 
 
 
 
 
 
 
                2007
жылғы
маусым
 

2.4. Мемлекеттік активтерді тиімді басқару

26.

Үкімет мемлекет
активтерін бас-
қарудың ашық
және айқын жүйе-
сін жасауы
қажет.
  Алты ай ішінде
заңнамаға "Самұ-
рық" мемлекеттік
холдинг компа-
ниясының қызме-
тіне қатысты өз-
герістер енгіз-
сін және ұлттық компаниялардың құнды қағаздарын
қаржы нарығына
шығару бағдарла-
масын әзірлесін.

1. Норматив-
тік құқықтық
актілерге
"Самұрық"
мемлекеттік
активтерді
басқару
жөніндегі
қазақстандық
холдингі" АҚ
мен»"Қазына"
тұрақты даму
қоры" АҚ-ны
құруға және
олардың тиім-
ді жұмыс іс-
теуіне байла-
нысты өзге-
рістер мен
толықтырулар
енгізу
 
  2. "Самұрық"
мемлекеттік
активтерді
басқару
жөніндегі
қазақстандық
холдинг"
АҚ-ның құра-
мына кіретін
ұлттық компа-
ниялардың
бағалы қағаз-
дарын қор на-
рығына шығару
жөніндегі
іс-шаралар
жоспарын
қабылдау
 
  3. Акциялары-
ның бақылау
пакеттері
(қатысу
үлестері)
мемлекетке
тиесілі акци-
онерлік
қоғамдардың
(жауапкерші-
лігі шектеу-
лі серіктес-
тіктердің)
тәуелсіз директорлары-
на қойылатын
біліктілік
талаптарын,
оларды ірік-
теу және
олардың қыз-
метінің тиім-
ділігін баға-
лау тәртібін
бекіту

Қ.Н.
Келімбетов,
В.С.Школьник,
З.Я.Балиева,
Н.А.Коржова,
Б.С.
Ізмұхамбетов,
А.Ұ.Мамин,
А.Қ.
Жұмағалиев
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Қ.Н.Келімбе-
тов, Н.А.Коржова
А.Ғ.Дунаев
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Қ.Н.Келімбе-
тов,
Н.А.Коржова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

норматив-
тік
құқықтық
актілер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Үкімет
қаулысы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Үкімет
қаулысы

2006
жылғы
сәуір,
2006
жылғы
тамыз
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                2006
жылғы
жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              2006
жылғы
жел-
тоқсан

27.

Мемлекеттің мен-
шігіне түгендеу
жүргізіп, күллі
еліміз үшін
біртұтас дерек-
тер базасын
жасаған жөн.

1. Акциялары-
ның бақылау
пакеттері
(қатысу үлес-
тері) мемле-
кетке тиесілі
мемлекеттік
мекемелердің,
мекемелер мен
ұйымдардың
мүліктерін
түгендеуді,
олардың өзде-
ріне жүктел-
ген міндет-
терді атқару 
үшін қажетті
мүліктің құ-
рамын айқын-
дау мақсатын-
да жүргізу
 
  2. Мемлекет-
тік меншік
объектілері-
нің бірыңғай
тізілімін
жасау

Қ.Н.
Келімбетов,
Н.А.Коржова,
әкімшілік-
аумақтық
бірліктердің  әкімдері
(коммуналдық
меншік бойын-
ша)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Н.А.Коржова

Үкімет
қаулысы,
әкімдік-
тердің
қаулылары
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  норматив-
тік
құқықтық
акт

2005
жылғы
жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    2006
жылғы
қыр-
күйек

28.

Медетшілік жасау
немесе банкрот-
тық туралы шешім
шығарған кезде
біртұтас өлшем-
дер қолданылуы
керек. Банкрот-
тық шығынды мем-
лекеттік кәсіп-
орындардың қыз-
метін қалпына
келтіру мүмкін-
дігі қалмаған
жағдайда жасала-
тын соңғы қадам
болуға тиіс.
Банкроттықты
мемлекеттік
мүлікті басқару-
дың өзі үшін ең
ұтымды тәсілі
санайтын белгілі
бір конкурстық
басқарушыларды
қайталап қатыс-
тыру тәжірибе-
сінен арылып,
бұл салада ба-
рынша бәсекелес-
тік туғызуды
ойластырған
дұрыс. Қажетті-
гіне қарай, мем-
лекеттік неғұр-
лым ірі активте-
рін басқару үшін
халықаралық ком-
панияларды да
жалдау керек.

1. Жаңа тех-
нологияларды
қолдана оты-
рып, жаңа
өндірістер
ұйымдастыры-
луы мүмкін
рентабельді
емес мемле-
кеттік кәсіп-
орындардың
дерекқорын
қалыптастыру
 
  2. Тәуелсіз  
басқарушылар
институтын
енгізу жолы-
мен рента-
бельді емес мемлекеттік
кәсіпорындар-
ды сауықтыру
тетіктерін
қалыптастыру
 
  3. Қазақстан
Республякасы-
ның заңнама-
сына банкрот-
тық мәселе-
лері бойынша
өзгерістер
мен толықты-
рулар енгізу

Н.А.Коржова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Н.А.Коржова,
Қ.Н.
Келімбетов,
З.Я.Балиева
 
 
 
 
 
 
 

              Н.А.Коржова
 
 

норматив-
тік
құқықтық
акт
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Үкімет
қаулысы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Заң

2006
жылғы
жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    2007
жылғы
жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 
 
                Жоба -
2007
жылғы
қыр-
күйек
Заң -
2007
жылғы
жел-
тоқсан

29.

2006 жылы қолда-
ныстағы норма-
тивтік құқықтық
базаға талдау
және түзету жүр-
гізу. "Концес-
сия туралы"...
заң жобасын...
әзірлеу

1. "Концессия
туралы"
Қазақстан
Республикасы-
ның Заңын
қабылдау
 
 
 
      2. Мемлекет-
тік-жекеше
серіктестік
тетіктерін
дамыту жөнін-
дегі орта
мерзімді
іс-қимыл
жоспарын
қабылдау

Қ.Н.
Келімбетов
 
 
 
 
 
 
 
              Қ.Н.
Келімбетов,
Н.А.Коржова,
А.Ұ.Мамин,
Б.С.
Ізмұхамбетов,
З.Я.Балиева,
В.С.Школьник

Заң
 
 
 
 
 
 
 
 
                Үкімет
қаулысы

Жоба -
2006
жылғы
наурыз
Заң -
2006
жылғы
қазан
 
  2006
жылғы
маусым
 

2.5. Нарық қағидаттары негізінде мемлекет пен жеке меншік
сектор арасындағы экономикалық өзара қатынастардың
тиімділігін арттыру

30.

Қоғамдағы келі-
сімшарттық қаты-
настарды дамыту
мен жеке меншік
институтын
нығайту үшін
қосымша заңнама-
лық және әкімші-
лік шаралар...
қажет.

1. Жеке мен-
шік институ-
ты мен келі-
сім-шарт қа-
тынастары
институтын
нығайту, оның
ішінде мемле-
кет меншігі-
нен қайтадан
алуға қарсы
кепілдіктерді
қамтамасыз
ету бөлігінде
"Азаматтық
кодекске
өзгерістер
мен толықты-
рулар енгізу
туралы"
Қазақстан
Республикасы-
ның Заңын
қабылдау
 
  2. Компания-
лардың жарғы-
лық капита-
лында үлесте-
рі аз инвес-
торлардың,
акционерлер
мен құрылтай-
шылардың
құқықтарын
қорғау туралы
Қазақстан
Республикасы-
ның Заңын
қабылдау

З.Я.Балиева,
В.С.Школьник
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Ә.Ғ.Сәйденов,
А.Ғ.Дунаев

Заң
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Заң

Заң -
2006
жылғы
жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Жоба -
2007
жылғы
ақпан
Заң -
2007
жылғы
маусым

31.

"Электрондық
үкімет" жүйесін
шұғыл енгізу
қажеттігін әдейі
баса көрсеткім
келеді. Ол мем-
лекеттік орган-
дар қызметінің
тиімділігін
арттырып, сыбай-
ластық пен әкім-
шілік кедергі-
лерді кемітуге
қол жеткізеді.

1. "Сәйкес-
тендірілген нөмірлердің
ұлттық тізі-
лімдері тура-
лы" Қазақстан
Республикасы-
ның Заңын
қабылдау
 
 
 
 
 

          2.»"Ақпарат-
тандыру
туралы"
Қазақстан
Республикасы-
ның Заңына
өзгерістер
мен толықты-
рулар енгізу
туралы"
Қазақстан
Республикасы-
ның Заңын
қабылдау
 
  3."Электрон-
дық үкімет",
оның ішінде
мемлекеттік
деректер
корының,
бірыңғай көлік ортасы-
ның, үкімет-
тік портал-
дың, элект-
рондық құжат
айналымының,
ашық кілттер-
дің инфрақұ-
рылымының
базалық құ-
рамдастарын
дамыту және
енгізу
 
  4. Жергілікті
атқарушы
органдардың
(е-әкімдік-
тер) элект-
рондық қыз-
меттерін ұсы-
нуды ұйымдас-
тыру, компью-
терлік сауат-
тылыққа оқы-
тудың қоғам-
дық қол
жетімділігі   тораптарының
және орталық-
тарының желі-
сін құру

З.Я.Балиева,
А.Қ.
Жұмағалиев,
Н.А.Коржова,
Б.Ә.
Мұхаметжанов,
Г.Ж.
Қарақұсова,
Р.Т.
Түсіпбеков,
Б.Т.Сұлтанов,
А.С.
Шабдарбаев
 

  А.Қ.
Жұмағалиев,
З.Я.Балиева,
Е.А.Досаев,
Г.Ж.
Қарақұсова,
Н.А.Коржова,
Б.С.Әйтімова,
Е.Қ.Ертісбаев
А.С.
Шабдарбаев,
Б.Т.Сұлтанов,
Ә.Ғ.Сәйденов
 
 
    А.Қ.
Жұмағалиев,
Р.Т.
Түсіпбеков,
З.Я.Балиева,
Н.А.Коржова,
А.С.Есімов,
Б.С.Оспанов,
Г.Ж.
Қарақұсова,
Е.Қ.
Ертісбаев,
Б.С.Әйтімова,
Е.А.Досаев,
Б.Т.Сұлтанов,
А.С.
Шабдарбаев
 
 
 
 
        А.Қ.
Жұмағалиев,
О.И.Жұмабеков

Заң
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Заң
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            жобаларды
қабылдау
актілері
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Халықтың
Интернет
желісін
белсенді
пайдала-
нушыларын
және же-
лідегі
электрон-
дық қыз-
меттерді
пайдала-
нушыларын 10 %-ға
дейін
ұлғайту

Жоба -
2006
жылғы
маусым
Заң -
2006
жылғы
жел-
тоқсан
 
 
 
 
 

          Жоба -
2006
жылғы
маусым
Заң -
2006
жылғы
жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
 
            2006
жылғы
жел-
тоқ-
сан -
2007
жылғы
қыр-
күйек
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        2007
жылғы
жел-
тоқсан
 
 
 
 

2.6. Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау, шағын және орта
бизнестің тұғырын кеңейту мен нығайту

32.

Шағын кәсіпкер-
лікті дамыту
қоры халықтың
кәсіпкерлік
әлеуеті мен бас-
тамашылығын іске
асыруға тырыс-
қан түрлі топта-
ры үшін қаржы
ресурстары мен
сараптама жасау-
дың нақты қайна-
рына айналуға
тиіс...
Сонымен қатар
металлургияда,
банк саласында,  сақтандыруда,
химия өнеркәсі-
бінде және басқа
салаларда сақта-
лып қалған
"жасырын" моно-
полияларды құрту
қажет. Мұны
монополияға қар-
сы заңнаманы
реформалау арқы-
лы, сондай-ақ...
жаңа компания-
лардың экономи-
каның осы сек-
торларына кіруі
үшін тартымды
әрі ашық жағдай-
лар туғызу
арқылы... жасау
керек.

1. "Шағын
кәсіпкерлікті
дамыту қоры"
АҚ-ның фили-
ал-өкілдік
желісін
кеңейту
 
  2. Бәсекелес-
тікті қорғау
мен дамытудың
2007-2009
жылдарға ар-
налған бағ-
дарламасын
қабылдау

В.С.Школьник,
"Қазына" тұ-
рақты даму
қоры" АҚ
 
 
 
 
        В.С.Школьник

Президент
Әкімшілі-
гіне және
Үкіметке
есеп
 
 
 
      Үкімет
қаулысы

2006
жылғы
1 қыр-
күйек-
ке
дейін
 
 
    2006
жылғы
жел-
тоқсан

33.

"Бәсеке және
монополистік
қызметті шектеу
туралы"
Қазақстан
Республикасы
Заңының жаңа
редакциясын
әзірлесін

1. "Табиғи
монополиялар
туралы" Заңға
өзгерістер
мен толықты-
рулар енгізу

    2. "Бәсеке 
және монопо-
листік қыз-
метті шектеу  туралы"
Қазақстан
Республикасы-
ның Заңын
қабылдау

Б.Ә.Сағынтаев

          В.С.Школьник

Заң

          Заң

Жоба -
2006
жылғы
қыр-
күйек
Заң -
2006
жылғы
жел-
тоқсан

Жоба -
2006
жылғы
қыр-
күйек
Заң -
2006
жылғы
жел-
тоқсан

2.7. Өңірлік әлеуметтік дамумен кәсіпкерлік корпорацияларын
құру есебінен экономикалық өркендеудің өңірлік
"локомотивтерін" жасақтау

34.

Әлеуметтік-
кәсіпкерлік
корпорациялар
(ӘКК) - бұл өз
қызметін өнді-
рістен және
тауарлар мен
қызмет сатудан
пайда табу мақ-
сатында ұйымдас-
тыратын тұрлаулы
бизнес-құрылым-
дар. Қазақстан-
ның түрлі өңір-
лерінде бастапқы
кезеңде қолдары-
на коммуналдық
меншікті, жерді,
жаңа бизнес
жасау үшін пай-
далануға болатын
жұмыс істеп тұр-
ған рентабель-
сіз кәсіпорын-
дарды беру арқы-
лы ӘКК жасақтау-
ға болады. Әрбір
ӘКК өзіндік бір
өңірлік даму
институтына
айналуға тиіс,
оның еліміздің
тиісті өңірінде-
гі мемлекеттік
активтерді бас-
қаратын холдинг
компаниясы ре-
тінде жұмыс
істеуі мүмкін...

1. Өңірлік
әлеуметтік -
кәсіпкерлік
корпорациялар
құру тұжырым-
дамасын қа-
былдау
 
 
    2. Өңірлік
әлеуметтік
кәсіпкерлік
корпорациялар
құру

В.С.Школьник,
Қ.Н.
Келімбетов,
облыстардың,
Астана және
Алматы қала-
ларының әкім-
дері
 
  В.С.Школьник
Қ.Н.
Келімбетов,
облыстардың,
Астана және
Алматы қала-
ларының әкім-
дері

Үкімет
қаулысы
 
 
 
 
 
 
 
              Үкімет
қаулысы

2006
жылғы
мамыр
 
 
 
 
 
 
            2006
жылғы
қыр-
күйек

2.8. Экономиканы теңдестіре дамыту қажеттігіне сай келетін
аумақтық даму

35.

Бүгінгі таңда...
дамыған өңірлік
орталықтардың
экономикалық
қызметін жандан-
дыруға...
бағытталған осы
заманғы жаңа
аумақтық даму
стратегиясы
қажет...

1. Қазақстан
Республикасы-
ның аумақтық
дамуының 2015
жылға дейінгі
стратегиясын
әзірлеуді аяқтау
 
  2. Облыстар-
дың, Астана
және Алматы
қалаларының
әкімдіктері
жанынан кон-
сультативтік-
кеңесші
органдар
ретінде бәсе-
кеге қабілет-
тілік жөнінде
кеңестер құру

Қ.Н.
Келімбетов
 
 
 
 
 
 
 
              Қ.Н.
Келімбетов,
облыстардың
және Алматы,
Астана қала-
ларының әкім-
дері

Президент
Жарлығы
 
 
 
 
 
 
 
              облыстар
және
Алматы,
Астаны
қалалары
әкімдік-
терінің
қаулылары

2006
жылғы
қыр-
күйек
 
 
 
 
 
          2007
жылғы
жел-
тоқсан

2.9. Астананы осы заманғы әлемдік стандарттарға сай келетін
қала ретінде, Еуразиядағы халықаралық ықпалдастықтың ірі
орталықтарының бірі ретінде дамыту

36.

2006 жылы Астана
қаласының 2030
жылға дейінгі
стратегиялық
даму жоспарын
және Астананың
әлеуметтік-
экономикалық
дамуының 2006 -
2010 жылдарға
арналған мемле-
кеттік бағдар-
ламасын іске
асыруды қолға
алсын.
Келешекте
қаланың дамуы
Теміртау,
Қарағанды
агломерациясы
және Щучье-
Бурабай курорт-
тық аймағы қала-
ларын қамту
арқылы құрыла-
тын желілік»"өсу
аймағының"»
жасақталуы арқы-
лы өзгеруге тиіс

1. Астана
қаласын
орнықты дамы-
тудың 2030
жылға дейінгі
стратегиялық
жоспарын
қабылдау
 
  2. Астана
қаласын
әлеуметтік-
экономикалық
дамытудың
2006-2010
жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасын
қабылдау
 
  3. Астана
қаласында
қазіргі
заманғы
медициналық
қызметтердің
инновациялық
кластерін
құру
 
  4. Астана
қаласында
халықаралық
деңгейдегі
беделді
университет
құру

Ө.Е.Шөкеев
 
 
 
 
 
 
 
 
                Ө.Е.Шөкеев
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Е.А.Досаев,
Ө.Е.Шөкеев
 
 
 
 
 
 
 
 
                Б.С.Әйтімова,
Ө.Е.Шөкеев

Президент
Жарлығы
 
 
 
 
 
 
 
              Президент
Жарлығы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Үкімет
қаулысы
 
 
 
 
 
 
 
 
                Үкімет
қаулысы

2006
жылғы
наурыз
 
 
 
 
 
 
            2006
жылғы
сәуір
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  2006
жылғы
шілде
 
 
 
 
 
 
 
              2007
жылғы
тамыз
 
 
 
 

3. ХАЛЫҚТЫҢ НЕҒҰРЛЫМ»"ӘЛЖУАЗ" ТОПТАРЫН ҚОРҒАЙТЫН ЖӘНЕ
ЭКОНОМИКАНЫҢ ДАМУЫНА ҚОЛДАУ КӨРСЕТЕТІН ОСЫ ЗАМАНҒЫ
ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТ

37.

2006 жылы тұжы-
рымдамасы барлық
халықаралық
стандарттарға,
Халықаралық
еңбек ұйымы мен
Бүкіләлемдік
сауда ұйымының
талаптарына сай
келетін Еңбек
кодексін
қабылдау қажет.

Қазақстан
Республикасы-
ның Еңбек
кодексін
қабылдау

Г.Ж.
Қарақұсова

Заң

Заң -
2006
жылғы
жел-
тоқсан

38.

2007 жылдан
бастап бюджеттік
сала қызметкер-
лерінің жалақы-
сын орта есеппен
30 пайызға
көбейту;

1.»"Қазақстан
Республикасы-
ның мемлекет-
тік бюджеті
және Ұлттық
Банкінің сме-
тасы (бюдже-
ті) есебінен
қамтылған
Қазақстан
Республикасы
органдары
қызметкерле-
ріне енбека-
қы төлеудің
бірыңғай
жүйесі
туралы"
Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2004 жылғы
17 қаңтардағы
N 1284
Жарлығына
өзгерістер
мен толықты-
рулар енгізу
 
  2."Мемлекет-
тік мекеме-
лердің мемле-
кеттік қыз-
метші емес
қызметкерле-
ріне және
қазыналық
кәсіпорындар-
дың қызмет-
керлеріне
еңбекақы
төлеу жүйесі
туралы"
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2002 жылғы
11 қаңтар-
дағы N 41
қаулысына
өзгерістер
мен толықты-
рулар енгізу

Қ.Н.
Келімбетов,
З.Қ.
Тұрысбеков
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Г.Ж.
Қарақұсова

Президент
Жарлығы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Үкімет
қаулысы
 

2006
жылғы
жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                2006
жылғы
қараша

3.1. Халықтың неғұрлым "әлжуаз" топтарына қолдау көрсету

39.

Өңірлік әскери
жанжалдарға
қатысушылар мен
халықтың бірқа-
тар басқа да
санаттарына мем-
лекеттік қолдау
көрсету деңгейін
көтеруге болады
әрі солай істеу
қажет деп
санаймын.
2006 жылдың 1
шілдесінен
бастап арнайы
әлеуметтік жәр-
демақы мөлшерін:
 
  соғысқа қатысу-
шыларға теңес-
тірілген адам-
дарға 2,4 есе
(2 472 теңгеден
5 974 теңгеге
дейін);
 
  соғыс мүгедекте-
ріне теңестіріл-
ген адамдарға
1,2 есе (5 871
теңгеден 7 313
теңгеге дейін);
 
  Ұлы Отан соғысы
кезеңінде қаза
тапқан жауынгер-
лердің жесірле-
ріне 1,6 есе
(2 781 теңгеден
4 326 теңгеге
дейін);
 
  қаза тапан
(қайтыс болған)
әскери қызметші-
лердің отбасыла-
рына бір жарым
есе (2 884
теңгеден 4 429
теңгеге дейін);
 
  қайтыс болған
соғыс мүгедекте-
рінің әйелде-
ріне, ерлеріне
2,7 есе (927
теңгеден 2 472
теңгеге дейін);
 
  Ұлы Отан соғысы 
жылдарында
қажырлы еңбегі
үшін бұрынғы КСР
Одағының орден-
дерімен және
медальдарымен
марапатталған
адамдарға,
сондай-ақ тылда
алты айдан аз
емес жұмыс
істеген (қызмет
еткен) адамдар-
ға екі есе (1030
теңгеден 2 060
теңгеге дейін);
 
  1988-1989
жылдардағы
Чернобыль
АЭС-індегі
апат зардабын
жоюға қатысушы-
лар қатарындағы
адамдарға төрт
есе (515 теңге-
ден 2060 теңгеге
дейін) көбейту.

2006 жылғы 1
шілдеден
бастап арнайы
мемлекеттік
жәрдемақылар
мөлшерін
ұлғайтуды
көздейтін
"Қазақстан
Республикасы-
ның кейбір
заңнамалық
актілеріне
әлеуметтік
қамсыздандыру
мәселелері
бойынша өзге-
рістер мен
толықтырулар
енгізу
туралы"
Қазақстан
Республикасы-
ның Заңын
қабылдау

Г.Ж.
Қарақұсова

Заң

Жоба -
2006
жылғы
мамыр
Заң -
2006
жылғы
маусым

40.

Әлеуетті құры-
лымдардың зей-
неткерлерінің
зейнетақыларын
төлеуде орын
алған келеңсіз-
діктер жойылып,
мұнда тәртіп
орнатылуға тиіс.

"2006 жылғы 1
маусымнан
бастап Зей-
нетақы төлеу
жөніндегі
мемлекеттік
орталықтан
кызмет өткер-
ген жылдары
үшін төлене-
тін зейнетақы
төлемдерінің
мөлшерін арт-
тыру туралы"
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
қаулысын
қабылдау

Г.Ж.
Қарақұсова

Үкімет
қаулысы

2006
жылғы
мамыр

3.2. Әлеуметтік қолдау көрсету жүйесінің нарықтық экономика
талаптарына сай қайта бағдарлануы

41.

Мемлекет қоғам-
ның шын мәнінде
осындай көмекке
зәру мүшелеріне
ғана қолдау
көрсету жөнінде-
гі толық жауап-
кершілікті өз
мойнына алуға
міндетті деп
санаймын. Осыған
орай әлеуметтік
көмек көрсету
саясаты»"әлеу-
меттік топтардың
мұқтаждықтары-
мен" айқындалуға
тиіс емес, қайта
"еңбекке қабі-
летті азаматтар-
ды жұмысшылар сапына қосуға даярлау" міндеті
ауқымында шоғыр-
ландырылуға
тиіс. Азаматтар-
ға қолдау көрсе-
тудің мемлекет-
тік жүйесі олар-
дың қайта оқып-
үйренуі мен жаңа
кәсіпті меңгеру-
іне ынталандыру
бағытында құры-
луы керек.

"Мемлекеттік
атаулы әлеу-
меттік көмек
туралы"
Қазақстан
Республикасы-
ның Заңына
өзгерістер
мен толықты-
рулар енгізу
туралы"
Қазақстан
Республикасы-
ның Заңын
қабылдау

Г.Ж.
Қарақұсова

Заң

Жоба -
2008
жылғы
ақпан
Заң -
2008
жылғы
қыр-
күйек

42.

Өткен жылдың
тамызында менің
қазақстандықтар-
мен тікелей
эфир арқылы
жүздесуім кезін-
де зейнетақы мен
әлеуметтік
төлемдерді әр
айдың өзінде
төлеу жайында
өте көп ұсыныс-
тар келіп түсті.
Бұл мәселені
шешетін боламыз.

2007 жылғы 1
қаңтардан
бастап зей-
нетақылар мен
әлеуметтік
төлемдерді
сол айда
төлеп тұруды
көздейтін
"Қазақстан
Республикасы-
ның кейбір
заңнамалық
актілеріне
әлеуметтік
қамсыздандыру
мәселелері
бойынша өзге-
рістер мен
толықтырулар
енгізу
туралы"
Қазақстан
Республикасы-
ның Заңын
қабылдау

Г.Ж.
Қарақұсова

Заң

Жоба -
2006
жылғы
мамыр
Заң -
2006
жылғы
маусым

43.

Әлеуметтік қыз-
мет көрсету са-
ласын, әлеумет-
тік қызмет көле-
мін кеңейту және
олардың сапасын
арттыру үшін
әлеуметтік қыз-
меттің кепілді
және қосымша
тізбесін әзір-
леп, оны заң
жүзінде бекіту
және оларды беру
тәртібіне өзгерістер енгізу кажет.

"Әлеуметтік
қызметтер
туралы"
Қазақстан
Республикасы-
ның Заңын
қабылдау

Г.Ж.
Қарақұсова,
Б.С.Әйтімова,
Е.А.Досаев

Заң

Жоба -
2008
жылғы
ақпан
Заң -
2008
жылғы
жел-
тоқсан

3.3. Тұрғын үй құрылысы және жылжымайтын мүлік нарығын
дамыту

44.

Осы саладағы
табыстар мен
кемшіліктерді
тыңғылықты зер-
делеп, тұрғын
үй бағдарламасы-
на түзетулер
енгізу керек.

Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2004 жылғы 11
маусымдағы N
1388 Жарлығы-
мен бекітіл-
ген Қазақстан
Республика-
сында тұрғын
үй құрылысын
дамытудың
2005-2007
жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасы-
на өзгеріс-
тер мен
толықтырулар
енгізу

В.С.Школьник,
Н.А.Коржова,
Қ.Н.
Келімбетов,
З.Я.Балиева,
облыстардың,
Астана және
Алматы
қалаларының
әкімдері

Президент
Жарлығы

2006
жылғы
шілде

45.

Жеке түрғын үй
құрылысын кең
ауқымда дамыту
үшін ынталанды-
ру жағдайларын
жасауымыз керек.
Ипотекалық неси-
елеу жүйесі
бойынша тұрғын
үй сатып алуға
табысы жетпейтін
азаматтар үшін
тұрғын үй құры-
лысы жинақтары
жүйесін одан
әрі дамыту
керек. Елімізде
тұрғын үйді жал-
ға беру нарығын
әлемдік стан-
дарттарға сай дамытып, оны мемлекет үшін ашық, бизнес үшін тартымды ету керек.

1. Жеке
тұрғын үй
құрылысы үшін
жер учаскеле-
ріне құқық-
тар беру
ережесін
қабылдау
 
  2. Қазақ-
стан Респу-
бликасының заңнамалық актілеріне құрылыс
жинақтары
мәселелері
бойынша өзге-
рістер мен
толықтырулар
енгізу
 
  3. Қолданыс-
тағы заңна-
маға тұрғын
үйді жалға
беру секто-
рын дамыту
бөлігінде
өзгерістер
мен толықты-
рулар енгізу
 
  4. Қазақстан
Республика-
сында тұрғын
үй-коммунал-
дық саланы
дамытудың
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасын
бекіту

Б.С.Оспанов,
З.Я.Балиева,
В.С.Школьник
 
 
 
 
 
 
            Н.А.Коржова,
Қ.Н.
Келімбетов,
В.С.Школьник,
З.Я.Балиева
 
 
 
 
 
 
 

              В.С.Школьник,
А.Ғ.Дунаев,
Н.А.Коржова,
Қ.Н.
Келімбетов,
3.Я.Балиева
 
 
 
 
 
          В.С.Школьник,
Н.А.Коржова,
Қ.Н.
Келімбетов,
З.Я.Балиева

Үкімет
қаулысы
 
 
 
 
 
 
 
              Заң
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Заң
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Үкімет
қаулысы

2007
жылғы
қаңтар
 
 
 
 
 
 
            Жоба -
2007
жылғы
қаңтар
Заң -
2007
жылғы
сәуір
 
 
 
 

        Жоба -
2006
жылғы
жел-
тоқсан
Заң -
2007
жылғы
наурыз
 
 
    2006
жылғы
маусым

3.4. Денсаулық сақтау саласындағы қызметті ұйымдастыруда осы
заманғы қағидаттар мен стандарттарға көшу

46.

... жаңа міндет-
терді есепке
алып, халықара-
лық стандарттар-
ға көшуді еске-
ретін болсақ,
биылғы жылы са-
ланың заңнамалық
және әкімшілік
реформалар паке-
тін іске асыру
жөніндегі жұмыс-
тарды аяқтау
керек деп
санаймын.

1. "Қазақстан
Республика-
сындағы аза-
маттардың
денсаулығын
сақтау туралы",
"Қазақстан
Респубяикасы-
ның кейбір
заңнамалық
актілеріне
денсаулық
сақтау мәсе-
лелері бойын-
ша өзгерістер
мен толықты-
рулар енгізу
туралы",
"Халықтың
санитарлық-
эпидемиоло-
гиялық салау-
аттылығы
туралы"
Қазақстан
Республикасы-
ның Заңына
толықтырулар
енгізу туралы"
заңдарды
қабылдау
 
  2. "Халықтың
денсаулығы
және денсау-
лық сақтау
жүйесі
туралы"
Кодекстің
жобасын
әзірлеу

Е.А.Досаев
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  Е.А.Досаев

Заңдар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  Кодекс
жобасы

Заң-
дар -
2006
жылғы
жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        Үкі-
метке
енгізу- 2007
жылғы
жел-
тоқсан

47.

Қазақстанда ең
жоғары деңгей-
дегі осы заманғы
клиникалар құру
мен оларды бас-
қару үшін шетел-
дік жетекші
компанияларды
тарту қажет.

1. "Ана мен
бала ұлттық
ғылыми орта-
лығы" АҚ-ны
құру және
басқаруға
арналған
келісімшартты
жасасу (пи-
лоттық жоба)
 
  2. Астана
қаласында
медицина
кластерін
құру шеңбе-
рінде оларды
басқару үшін
шетелдік
озық компа-
нияларды
тарта отырып,
жаңа медицина
орталықтарын
салуды аяқтау

Е.А.Досаев
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Е.А.Досаев

Үкімет
қаулысы,
келісім-
шарттар
 
 
 
 
 
 
 
              Объекті-
лерді
қабылдап
алу тура-
лы акті-
лер,
келісім-
шарттар

2006
жылғы
қыр-
күйек
 
 
 
 
 
 
 
              2007-
2009
жылдар

48.

Медициналық қыз-
меткерлерге ақы
төлеуде көрсе-
тілген медицина-
лық көмектегі
еңбектің сапа-
сын, көлемімен
күрделілігін,
сондай-ақ білік-
тілік деңгейін
ескере отырып,
жұмыстың түпкі
нәтижесіне қарай
жаңа қадамдар
жүзеге асырылуға
тиіс

1. "Мемлекет-
тік мекеме-
лердің мемле-
кеттік қыз-
метші емес
қызметкерле-
ріне және
қазыналық
кәсіпорындар-
дың қызмет-
керлеріне
еңбекақы
төлеу жүйесі
туралы"
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2002 жылғы
11 қаңтарда-
ғы N 41 қау-
лысына меди-
цина қызмет-
керлеріне
сараланған
еңбекақы
төлеу жөнін-
дегі тәсіл-
дерді енгізу
бөлігінде
өзгерістер
мен толықты-
рулар енгізу
 
  2. 2007 жылғы
1 қаңтардан
бастап меди-
цина қызмет-
керлеріне
сараланған
енбекақы
төлеуді
енгізу

Г.Ж.
Қарақұсова,
Е.А.Досаев
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Қ.Н.
Келімбетов,
Е.А.Досаев
Г.Ж.
Қарақұсова

Үкімет
қаулысы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              "2007
жылға
арналған
республи-
калық
бюджет
туралы"
Заң

2006
жылғы
қараша
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Заң -
2006
жылғы
қараша

3.5. Халықаралық стандарттарға сәйкес қоршаған ортаны
қорғауды және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

49.

2006 жылы біздің
экологиялық
заңнамаларымызды
халықаралық озық
актілермен
үйлестіруге, жа-
ңа стандарттарға
көшуге, мемле-
кеттік бақылау
жүйесін жетілді-
руге бағыттал-
ған экология
кодексі қабылда-
нуға тиіс. Тұтас
алғанда, біз
2010 жылы қоғам-
ның тұрлаулы
дамуының негізгі
экологиялық
стандарттарын
жасауға тиіспіз.

Қоршаған
ортаны қорғау
туралы кодек-
сті (Эколо-
гиялық кодекс)
әзірлеу және
қабылдау

К.Е.
Мұхаметжанов,
А.С.Есімов,
Б.С.
Ізмұхамбетов,
Қ.Н.
Келімбетов,
Б.С.Оспанов

Заң

Жоба -
2006
жылғы
маусым
Заң -
2006
жылғы
жел-
тоқсан

3.6. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігінің халықаралық
стандарттарын енгізу

50.

...экономика
үшін білікті
кадрлар даярлау
саласында бизнес
пен білім беру
жүйесінің бір-
лескен қызметі
компаниялар үшін
де, тұтастай
алғанда бүкіл
еліміздің мүдде-
сі үшін де пай-
далы болмақ.

Техникалық
және қызмет
көрсету еңбе-
гінің білікті
кадрларын даярлау және
кәсіптік
оқыту жөнін-
дегі бағдар-
ламаны қабыл-
дау

Б.С.Әйтімова,
Г.Ж.
Қарақұсова,
В.С.Школьник,
Б.С.
Ізмұхамбетов,
облыстардың,
Астана және
Алматы
қалаларының
әкімдері

Үкімет
қаулысы

2007
жылғы
қараша

51.

Бизнестің әлеу-
меттік жауапкер-
шілігінің стан-
дарттары БҰҰ-ның
Жаһандық шартын-
да айқындалған.

Бизнестің
корпоративтік
әлеуметтік
жауапкершілі-
гі жөніндегі
БҰҰ-ның
Жаһандық
шартының
қағидаттарын
енгізуді ес-
кере отырып,
Қазақстан
Республикасы-
ның Үкіметі,
кәсіптік
одақтардың
республикалық
бірлестіктері
мен жұмыс
берушілердің
республикалық
бірлестіктері
арасыннда
2007-2008 
жылдарға
арналган Бас
келісімді
жасасу

Г.Ж.
Қарақұсова

Бас
келісім

2006
жылғы
жел-
тоқсан

52.

Бізге бизнестің
әлеуметтік есеп-
тілігінің жалпы-
ға ортақ ереже-
сін әзірлеп,
жалпыұлттық мін-
деттерді шешуде
осы саладағы
халықаралық озық
тәжірибелерге
сүйене отырып,
оның әлеуметтік
жауапкершілігін
арттыратын уақыт
келді деп
ойлаймын.

"Жеке кәсіп-
керлік
туралы"
Қазақстан
Республикасы-
ның Заңына
өзгерістер
мен толықты-
рулар енгізу
туралы"
Қазақстан
Республикасы-
ның Заңын
қабылдау

В.С.Школьник,
Г.Ж.
Қарақұсова,
Е.А.Досаев

Заң

Жоба -
2008
жылғы
қаңтар
Заң -
2008
жылғы
қазан

3.7. Еңбек ресурстарын дамытудың тиімді жүйесін құру

53.

Бізге осы заман-
ғы көші-қон
саясатының тұжы-
рымдамасы керек.

Қазақстан
Республикасы-
ның Көші-қон
саясаты тұжы-
рымдамасын
қабылдау

Г.Ж.
Қарақұсова

Үкімет
қаулысы

2007
жылғы
шілде

54.

Үкімет басқа
елдердің тәжіри-
бесін ескере
отырып, респуб-
лика аумағында
жұмыс істеп
жүрген заңсыз
еңбек мигрантта-
рын ішкі істер
органдары мен
басқа да тиісті
ведомстволарда
тіркеу арқылы
заңдастыру
жөніндегі бір-
жолғы акциялар
өткізудің
тетіктерін әзір-
леуі қажет.

Республика
аумағында
еңбек қыз-
метін жүзеге
асыратын
заңсыз еңбек
мигранттарын
ішкі істер
органдары мен
басқа да
тиісті ведом-
стволарда
тіркеу арқы-
лы заңдас-
тыру жөнінде
біржолғы
акция өткізу
тетігін
әзірлеу

Б.Ә.
Мұхаметжанов,
Г.Ж.
Қарақұсова

норматив-
тік
құқықтық
акт

2006
жылғы
қыр-
күйек
 

55.

... бізге рес-
публикамызда
тұрақты негізде
жұмыс істей
алатын жоғары
білікті және
кәсіпқой жұмыс-
шыларды тартудың
тетіктерін әзір-
леу керек.

"Халықты
жұмыспен қам-
ту туралы" Қазақстан
Республикасы-
ның 2001
жылғы 23
қаңтардағы
Заңын іске
асыру жөнін-
дегі шаралар
туралы"
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы
19 маусымдағы
N 836 қаулы-
сына өзгеріс-
тер мен
толықтырулар
енгізу

Г.Ж.
Қарақұсова

Үкімет
қаулысы

2007
жылғы
жел-
тоқсан

56.

Бізге оралман-
дарды арнаулы
орталықтарда ал-
дын ала дайын-
дау, қоғамымызға
бейімдеу мен
кіріктіру үшін
жағдай туғызуға
көбірек зер
салуымыз керек.
Басқа елдердегі
сияқты кәсіпке
баулып, тіл
үйретсек, олар
жаңа жағдайға
тезірек бейімде-
летін болады.
Үкімет 2006 жылы
оралмандардың
білімі мен
біліктілігін
ескере отырып,
оларды иммигра-
ция квотасына
енгізудің объек-
тивтік өлшемде-
рін әзірлейтін
болсын.

Қазақстан
Республикасы-
ның кейбір
заңнамалық
актілеріне
көші-қон
мәселелері
бойынша
өзгерістер
енгізу
туралы"
Қазақстан
Республикасы-
ның Заңын
қабылдау

Г.Ж.
Қарақұсова

Заң

Жоба -
2006
жылғы
қыр-
күйек
Заң -
2007
жылғы
маусым

4. ОСЫ ЗАМАНҒЫ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУ, КАДРЛАРДЫҢ БІЛІКТІЛІГІ
МЕН ОЛАРДЫ ҚАЙТА ДАЯРЛАУДЫ ҰДАЙЫ АРТТЫРУ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН
ХАЛҚЫ МӘДЕНИЕТІНІҢ ОДАН ӘРІ ӨРКЕНДЕУІ

4.1. Осы заманғы білім беру және білікті кадрлар даярлау
жүйесін дамыту

57.

Бізге экономика-
лық және қоғам-
дық жаңару
қажеттіліктеріне
сай келетін осы
заманғы білім
беру жүйесі
қажет.
 
 
    Сондықтан он екі
жылдық оқуға
көшу шеңберінде
техникалық және
кәсіби білім
беретін оқу
орындарында одан
әрі оқуды таңда-
ғысы келетіндер-
ге он жылдық
орта білім беру-
ді жоққа шығару-
ға болмайды.
Адамның өмір
бойы білім алуы
үшін жағдай
туғызуымыз
керек. Жоғары
білім алғысы
келетін адамдар
үшін 12 жылдық
білім алу жөнін-
дегі ұсыныстар
әзірленуге   тиіс.

1. "Білім
туралы"
Қазақстан
Республикасы-
ның Заңын
жаңа редак-
цияда қабыл-
дау
 
 
    2. Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2004 жылғы
11 қазандағы
N 1459
Жарлығымен
бекітілген
Қазақстан
Республика-
сында білім
беруді дамы-
тудың 2005 -
2010 жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасы-
на өзгерістер
мен толықты-
рулар енгізу

Б.С.Әйтімова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Б.С.Әйтімова

Заң
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Президент
Жарлығы

Жоба -
2007
жылғы
наурыз
Заң -
2007
жылғы
қыр-
күйек
 
  2007
жылғы
жел-
тоқсан

58.

Жоғары білім
беру саласында
техникалық білім
беруді дамытуға
ерекше назар
аудара отырып,
жоғары оқу орын-
дары желісінде
оңтайландыру
жүргізілуге
тиіс.

Біліктілік
және аттес-
таттау талап-
тарын күшей-
ту, жоғары
оқу орындарын
аккредиттеу-
дің халықара-
лық моделіне
көшуді жүзеге
асыру, жоғары
білім берудің
қазіргі за-
манғы жалпыға
міндетті
мемлекеттік
стандарттарын
енгізу, жоға-
ры техникалық
мектептер
жүйесін құру
және басқа да
шаралар жолы-
мен жоғары
оқу орындар
желісін оң-
тайландыруды
жүргізу

Б.С.Әйтімова

норматив-
тік
құқықтық
актілер

2006
жылғы
жел-
тоқ-
сан -
2008
жылғы
тамыз

59.

Осы заманғы мем-
лекеттік менед-
жерлер даярлау
үшін Мемлекеттік
басқару акаде-
миясының негі-
зінде шетелдік
серіктестердің
қатысуымен ең
жоғары халықара-
лық стандарттар-
ға сәйкес келе-
тін ұлттық
басқару мектебі
құрылуы қажет.

Қазақстан
Республикасы
Президентінің
жанындағы
Мемлекеттік
басқару
академиясының
базасы негі-
зінде ұлттық
басқару мек-
тебін құру
туралы
Қазақстан
Республикасы
Президентінің
Жарлығын
қабылдау

З.Қ.
Тұрысбеков

Президент
Жарлығы

2006
жылғы
қараша

4.2. Қазақстанның көпұлтты және көпконфессиялы болуы
негізінде мәдениеттің ел мемлекеттілігінің қалыптасу
үдерісіндегі рөлін нығайту

60.

Қазір мәдениет
саласын дамытуға
мемлекеттік-жеке
меншіктік қаты-
суды оңтайланды-
ратын, яғни біз-
дің таланттыла-
рымыздың өзінің
шығармашылық
қызметінің
есебінен лайықты
өмір сүру дең-
гейіне жетуіне
мүмкіндік беретін жағдай-
лар жасайтын
кезең туды.
Бұлар - елімізде
ірі халықаралық
өнер аукционда-
рын өткізу
кезінде мемле-
кеттік қолдау
да, талантты
музыканттар мен
орындаушыларға
қолдау көрсету
де, сондай-ақ,
айталық, өнер
көрмелерін сақ-
тандыру мен та-
сымалдау жөнін-
дегі мемлекет
мейлінше аз қа-
тысатын жекемен-
шік компания
құру және басқа
осындай шаралар.

Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы
24 қарашадағы
N 1161
қаулысымен
бекітілген
Мәдениет са-
ласын дамыту-
дың 2006 -
2008 жылдарға
арналған бағ-
дарламасына
шығармашылық
қайраткерле-
рін, талантты
сазгерлер мен
орындаушылар-
ды мемлекет-
тік қолдауды
жетілдіру,
сондай-ақ
мәдениет
саласындағы
жеке секторды
дамыту бөлі-
гінде өзге-
рістер мен
толықтырулар
енгізу

Е.Қ.Ертісбаев

Үкімет
қаулысы

2006
жылғы
жел-
тоқсан

5. ДЕМОКРАТИЯНЫ ОДАН ӘРІ ДАМЫТУ ЖӘНЕ САЯСИ ЖҮЙЕНІ ЖАҢАРТУ

61.

Біз елімізде
Қазақстанның
саяси жүйесі мен
мемлекеттік
құрылымының
тиімділігін арт-
тыруға бағыттал-
ған ауқымды сая-
си реформаларды
жалғастыра
беретін боламыз.

1. Демокра-
тиялық рефор-
малардың
жалпыұлттық
бағдарламасын
қабыддау
 
 
    2. Азаматтық
қоғамды дамы-
тудың 2007 -
2011 жылдарға
арналған тұ-
жырымдамасын
қабылдау
 
  3. Ақпарат-
тық кеңістік-
тің бәсекеге
қабілеттілі-
гін дамытудың
2006-2009
жылдарға
арналған тұ-
жырымдамасын
қабылдау

Қазақстан
Республикасы
Президентінің
Әкімшілігі,
Е.Қ.
Ертісбаев,
З.Я.Балиева
 
  Е.Қ.
Ертісбаев,
З.Я.Балиева
 
 
 
 
 
          Қазақстан
Республикасы
Президентінің
Әкімшілігі,
Е.Қ.
Ертісбаев,
Е.К.
Жұмағалиев,
3.Я.Балиева,
Н.А.Коржова,
Қ.Н.
Келімбетов

Президент
Жарлығы
 
 
 
 
 
 
            Президент
Жарлығы
 
 
 
 
 
 
            Президент
Жарлығы

2006
жылғы
жел-
тоқсан
 
 
 
 
        2006
жылғы
маусым
 
 
 
 
 
          2006
жылғы
маусым

62.

Демократиялық және өркендеген
мемлекеттер
орнатудың ортақ
Қазақстан
Республикасының
Заңдылықтарын,
сондай-ақ біздің
қоғамның маңызды
мәдени-тарихи
белгілері мен
дәстүрлерін
үйлесімді еске-
руіміз қажет.

1. Этностық
және конфес-
сиялық келі-
сімнің қазақ-
стандық моде-
лін жетілді-
рудің 2006 -
2008 жылдарға
арналған бағ-
дарламасын
қабылдау
 
  2. Азаматтар-
ға патриоттық
тәрбие беру-
дің 2006 -
2008 жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарлама-
сын қабылдау
 
  3. Қазақстан
Республика-
сында 2006 -
2016 жылдар-
ға арналған
Гендерлік
теңдік стра-
тегиясын іске
асыру жөнін-
дегі 2006 -
2008 жылдарға
арналған
іс-шаралар
жоспарын
қабылдау

Е.Қ.Ертісбаев
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Б.С.Әйтімова,
Е.Қ.Ертісбаев
 
 
 
 
 
 
 
 
                А.Б.Самақова,
Қ.Н.
Келімбетов,
З.Я.Балиева

Үкімет
қаулысы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Президент
Жарлығы
 
 
 
 
 
 
 
 
                Үкімет
қаулылары

2006
жылғы
маусым
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  2006
жылғы
қыр-
күйек
 
 
 
 
 
 
            2006
жылғы
маусым
 

6. ОСЫ ЗАМАНҒЫ ҚАУІП-ҚАТЕРЛЕР МЕН ҚЫР КӨРСЕТУЛЕРГЕ ҚАРСЫ
БАРАБАР ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК СТРАТЕГИЯСЫН ІСКЕ АСЫРУ

6.1. Ұлттық қауіпсіздіктің 2006-2010 жылдарға арналған жаңа
стратегиясы

63.

Қазақстанның
мемлекеттілігін,
ұлттық егемен-
дігі мен тұтас-
тығын нығайту
жаңа Әскери доктринаның
негізінде жүзеге
асырылуға тиіс.
Ол күш пен құ-
ралдардың жедел
қанат жаюын
жүзеге асыруға
қабілетті, ең
жоғары халықара-
лық стандарттар-
ға сай келетін кәсіби армияның жасақталуын
көздеуге тиіс.

Жаңа әскери
доктрина
қабылдау

М.Қ.
Алтынбаев,
А.С.
Шабдарбаев,
Б.Ә.
Мұхаметжанов,
Ш.Қ.
Құлмаханов,
А.Б.
Тасболатов

Президент
Жарлығы

2007
жылғы
наурыз

64.

Қазақстанның
Қарулы Күштері
осы заманғы
әскери-техника-
лық құралдармен
қамтамасыз еті-
луге тиіс, олар
Қазақстан мен
жаңа халықаралық
ахуал үшін
өзіндік ерекше
қатерлерге сай
келетін жоғары
корғаныс техно-
логияларына
орынды үміт
артады.

Қазақстан
Республикасы
Қарулы Күште-
ріне, басқа
әскерлері
мен әскери
құралымдарына
қару-жарақ
пен әскери
техника сатып
алудың, оны
жаңғыртудың,
жөндеудің,
кәдеге
жаратудың
және әскери
мақсаттағы
өнім шығара-
тын кәсіп-
орындарды
дамытудың
2015 жылға
дейінгі дамы-
тудың 2015
жылға дейінгі
мемлекеттік
бағдарламасын
қабылдау

В.С.Школьник,
М.Қ.
Алтынбаев,
Б.Ә.
Мұхаметжанов,
Ш.Қ.
Құлмаханов,
А.С.
Шабдарбаев,
А.Б.
Тасболатов

Президент
Жарлығы

2006
жылғы
жел-
тоқсан

6.2. Діни экстремизмге қарсы іс-қимылға және халықаралық
терроризм мен есірткі саудасына қарсы күреске бағытталған
саясат

65.

... қазіргі
заманның осындай
қыр көрсетулері-
не қарсы тұру
үшін...
Орталық Азия
өңірі мемлекет-
терінің ынтымақ-
тастығын нығайту

1. Шетелдік
мемлекеттер-
дің мүдделі
арнайы қыз-
меттерімен
бірлесіп,
халықаралық
террористік
және діни
экстремистік
ұйымдардың
қызметіне
қарсы әрекет
етудің тиім-
ді тетіктерін
енгізу
 
  2. Ұйымдасқан
қылмысқа,
есірткі биз-
несіне және
заңсыз көші-
қонға қарсы
күресте
Орталық Азия
мемлекеттері-
нің құқық
қорғау орган-
дарымен және
арнайы қыз-
меттерімен
өзара іс-
қимыл жасау-
дың тиімді
нысандары мен
әдістерін
енгізу

А.С.
Шабдарбаев,
М.Қ.
Алтынбаев,
Р.Т.
Түсіпбеков
 

            Б.Ә.Мұхамет-
жанов,
А.С.
Шабдарбаев,
М.Қ.
Алтынбаев,
Ш.Қ.
Құлмаханов,
Қ.К.Тоқаев,
Р.Т.
Түсіпбеков

халықара-
лық келі-
сімдер,
бірлескен
іс-шара-
лар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      халықара-
лық келі-
сімдер,
бірлескен
іс-шара-
лар

2006
жылғы
жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          2006
жылғы
жел-
тоқсан

6.3. Ұлттық қауіпсіздік пен қоғамдық тұрақтылыққа төнген
қатер ретінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі
жалпыұлттық кешенді бағдарламаны дәйекті түрде іске асыру

66.

Ұлттық компания-
лар мен мемле-
кеттік кәсіп-
орындардың, сондай-ақ ірі
жеке меншік
компаниялардың
қызметі мен қар-
жы ағыстарының
ашықтығын қамта-
масыз ететін
заңнамаларға
өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу қажет.
Бұл - жекешелен-
діру үдерісінің
ашықтығын қамта-
масыз ету, салық
саясаты, жер
қойнауын пайда-
лану және жер
қатынастары
салаларында ше-
шімдер қабылдау.

Заңнамаға
ұлттық компа-
ниялар мен
мемлекеттік
кәсіпорындар-
дың, сондай-
ақ ірі жеке
меншік компа-
ниялардың
қызметі мен
қаржы ағыста-
рының ашық-
тығын қамта-
масыз ететін
езгерістер
мен толықты-
рулар енгізу

Қ.Н.
Келімбетов,
Н.А.Коржова,
З.Я.Балиева,
С.С.
Қалмырзаев,
Б.С.
Ізмұхамбетов,
Б.С.Оспанов

Заң

Жоба -
2006
жылғы
жел-
тоқсан
Заң -
2007
жылғы
мамыр

67.

Ашық айналымнан
шығарылған капи-
талдар мен мү-
ліктерге рақым-
шылық жасау
проблемасын на-
ғыз жауапкерші-
лікпен және
байсалды түрде
қарастыратын
уақыт жетті

Заңдастырыл-
ған активтер
сомасының
10 пайызын
бюджетке
төлеуді
белгілейтін
норманы енгі-
зуді ескере
отырып,»"Мү-
лікті заңдас-
тыруға байла-
нысты рақым-
шылық жасау
туралы"
Қазақстан
Республикасы-
ның Заңын
қабылдау

З.Я.Балиева,
Н.А.Коржова,
Қ.Н.
Келімбетов,
С.С.
Қалмырзаев,
Ә.Ғ.Сәйденов

Заң

Заң -
2006
жылғы
маусым

7. ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҮДДЕЛЕРІН, ӨҢІРЛІК ЖӘНЕ ӘЛЕМДІК ДАМУДЫҢ
СЕРПІНІН ЕСКЕРЕТІН ТЕНДЕСТІРІЛГЕН ЖӘНЕ ЖАУАПТЫ СЫРТҚЫ САЯСИ
БАҒЫТТЫ ОДАН ӘРІ ІСКЕ АСЫРУ

7.1. Біздің елдеріміз арасындағы ауқымды интеграциялық
үдерістер негізінде Ресеймен стратегиялық серіктестік
қатынастарын дамыту

68. 

Ресейлік бағыт -
Қазақстан сыртқы
саясатының аса
маңызды басымды-
ғы...
Бүгін басты мә-
селелер ЕурАзЭҚ,
БЭК, ШЫҰӨ шеңбе-
рінде сауда-
экономикалық
ынтымақтастықты
кеңейту мен
өңірлік ықпал-
дастықты дамыту
саласында жатыр.
Мұнда қауіпсіз-
дікті нығайту
мәселелері
маңызды орын
алады.

1. Ресей Фе-
дераииясымен
ғарыш кеңіс-
тігін бірле-
сіп игеруде,
отын-энерге-
тика кешен,
шекаралық
ынтымақтас-
тық, экономи-
ка, көлік
және инвести-
циялар сала-
сында бірлес-
кен жобалар-
ды іске асыру
мәселелерінде
өзара іс-
қимыл жасауды
кеңейту
 
  2. ЕурАзЭҚ,
БЭК, ШЫҰ
шеңберінде
сауда-эконо-
микалық ынты-
мақтастықты
тереңдету
және өңірлік
ықпалдастықты
кеңейту
 
  3. Шекара
маңындағы
өңірлерде
ұйымдасқан
қылмысқа,
терроризмге,
заңсыз көші-
қонға және
есірткінің
заңсыз айна-
лымына қарсы
әрекет ету
мәселелерінде
Қазақстан
Республикасы
мен Ресей
Федерациясы-
ның құқық
қорғау орган-
дарының өзара
іс-кимыл
жасауын
кеңейту

Қ.К.Тоқаев,
Б.С.Әйтімова,
Б.С.
Ізмұхамбетов,
В.С.Школьник,
А.Қ.
Жұмағалиев,
А.Ұ.Мамин,
Н.А.Коржова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        В.С.Школьник,
Н.А.Коржова,
Б.С.
Ізмұхамбетов,
А.С.Есімов,
Қ.К.Тоқаев
 
 
 
 
 
          Б.Ә.
Мұхаметжанов,
А.С.
Шабдарбаев,
Н.А.Коржова,
Г.Ж.
Қарақұсова,
Қ.К.Тоқаев,
Р.Т.
Түсіпбеков

халықара-
лық
құжаттар,
Үкіметке
есеп
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                халықара-
лық
құжаттар,
Үкіметке
есеп
 
 
 
 
 
 
            халықара-
лық
құжаттар,
Үкіметке
есеп

жыл
сайын,
жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  жыл
сайын,
жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 
              жыл
сайын,
жел-
тоқсан

7.2. ҚХР-мен өзара тиімді ынтымақтастықты нығайту

69.

Біз экономикалық
және саяси ынты-
мақтастық мәсе-
лелері бойынша
Қытай Халық
Республикасымен
екіжақты шарт-
тарды іске асы-
руды жалғастыра
береміз...
Экономикалық
ынтымақтастық
халықаралық
қауіпсіздік
проблемалары
бойынша белсенді
саяси үнқатысу-
мен бекемделуге
тиіс. Біз
сондай-ақ ШЫҰ
шеңберінде,
сондай-ақ екіжақты нақты
бастамалар мен
уағдаластықтар
негізінде көші-
қон және өңірлік
қауіпсіздік про-
блемаларын шешу
жөніндегі сая-
сатты үйлестіру
ниетіндеміз.

1. Халықара-
лық қауіпсіз-
дік проблема-
лары жөнінде-
гі саяси
үндесуді жан-
дандыру
 
  2. ШЫҰ шең-
берінде де,
сол сияқты
нақты екіжақ-
ты бастамалар
мен уағдалас-
тықтар негі-
зінде де
көші-қон және
өңірлік
қауіпсіздік
проблемаларын
шешу саясатын
үйлестіру
 
  3. Шекара
маңындағы
өңірлерде
Қазақстан
Республикасы
мен Қытай
Халық Республикасы
құқық қорғау
органдарының
іс жүзіндегі
іс-қимылын
нығайту

Қ.К.Тоқаев,
А.С.
Шабдарбаев,
М.Қ.
Алтынбаев,
Б.Ә.
Мұхаметжанов
 
  Б.Ә.
Мұхаметжанов,
Қ.К.Тоқаев,
А.С.
Шабдарбаев,
Г.Ж.
Қарақұсова,
Р.Т.
Түсіпбеков
 
 
 
 
 
 
            Б.Ә.
Мұхаметжанов,
А.С.
Шабдарбаев,
Қ.К.Тоқаев

халықара-
лық
құжаттар,
Президент
Әкімшілі-
гіне есеп
 
 
    халықара-
лық
құжаттар,
Президент
Әкімшілі-
гіне есеп
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  халықара-
лық
құжаттар,
Президент
Әкімшілі-
гіне есеп

жыл
сайын,
жел-
тоқсан
 
 
 
 
        жыл
сайын,
жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      жыл
сайын,
жел-
тоқсан

7.3. АҚШ-пен өзара қарым-қатынастардың жоғары деңгейін
нығайту

70.

Қазақстан мен
АҚШ арасында
ұзақ мерзімді
және тұрақты
серіктестік қа-
тынастар орнаған...
бұлар өзара
іс-қимылдың кең
ауқымымен сипат-
талады... Ендігі
жерде экономика-
лық саладағы
ынтымақтастықты
одан әрі дамыту,
америкалық
инвестицияларды
тарту және
Қазақстанда озық
технологиялар
енгізу үшін
қолайлы жағдай
туғызу күн
тәртібінде тұр.

1. Халықара-
лық энергети-
калық тұрақ-
тылықты және
қауіпсіздікті
қамтамасыз
ету мәселеле-
рі бойынша
өзара іс-
қимыл жасау
 
  2. Экономика-
лық саладағы
ынтымақтастық
және америка-
лық инвести-
цияларды
тарту үшін
қолайлы
жағдай жасау

Б.С.
Ізмұхамбетов,
Қ.К.Тоқаев,
А.С.
Шабдарбаев
 
 
 
 
 
 
            В.С.Школьник,
Қ.К.Тоқаев

халықара-
лық
құжаттар,
Президент
Әкімшілі-
гіне және
Үкіметке
есеп
 
 
 
      халықара-
лық
құжаттар,
Үкіметке
есеп

жыл
сайын,
жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 
              жыл
сайын,
жел-
тоқсан

7.4. Еуропалық одақпен ынтымақтастықты дамыту

71.

Біз өзіміздің
еуропалық серік-
тестерімізге
инвестициялық
қызмет, ірі
халықаралық
жобаларды іске
асыру, біздің
елімізге озық
технологиялар
мен білімді тар-
ту үшін қолайлы
жағдай туғызуы-
мыз керек. 
ЕҚЫҰ-мен осы
заман проблема-
лары мен қыр
көрсетулерін
шешу, бейбітші-
лік пен қауіп-
сіздікті, адам-
ның негізгі
бостандықтарын
қамтамасыз ету
жөніндегі ынты-
мақтастықты
нығайту орынды
болмақ.

1. Еуропалық инвесторлар-
дың инвести-
циялық қызме-
ті үшін
қолайлы жағ-
дай жасау
және экономи-
каның шикі-
заттық емес
секторларында
еуропалық
компаниялар-
мен инвести-
циялық ынты-
мақтастықты
нығайту

2. ЕҚЫҰ-мен
қазіргі
заманның
проблемалары
мен қыр
көрсетулерін
шешу жөнін-
дегі ынтымақ-
тастықты ны-
ғайту, ЕҚЫҰ-
ның халық-
аралық іс-
шараларына
қазақстандық
өкілдердің
белсенді қатысуы

А.С.Есімов,
В.С.Школьник,
Қ.К.Тоқаев
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Қ.К.Тоқаев

норматив-
тік
құқықтық
актілер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Президент
Әкімшілі-
гіне есеп

2006 -
2008
жылдар
ішінде
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        жыл
сайын,
жел-
тоқсан

7.5. Көршілес Орта Азия мемлекеттерімен ынтымақтастық

72.

Біздің өңірде
ықпалдастық қар-
қынын төмендет-
пеудің маңызы
зор. Біз мәде-
ниетіміз бен
тарихымыздың
ортақтығы жақын-
дастырып отырған
көршілес Орта
Азия мемлекетте-
рімен жан-жақты
байланыстарымыз-
ды дамыта беруге
тиіспіз. Біздің
сауда-экономика-
лық және мәдени-
гуманитарлық
салалардағы ық-
палдастығымыздың
келешегі зор.

Орта Азия
мемлекеттері-
мен ынтымақ-
тастықты
жандандыруда
мыналарға:

- сауда-
экономикалық
өзара іс-
қимылға;
 

    - мәдени-
гуманитарлық
байланыстарға
ерекше көңіл
бөлу

        В.С.Школьник,
Б.С.
Ізмұхамбетов,
А.С.Есімов,
А.Ұ.Мамин,
Қ.К.Тоқаев
 
  Е.Қ.
Ертісбаев,
Б.С.Әйтімова,
Қ.К.Тоқаев

        халықара-
лық
құжаттар,
Үкіметке
есеп
 
 
    Үкіметке
есеп

        жыл
сайын,
жел-
тоқсан
 
 
 
      жыл
сайын,
жел-
тоқсан

7.6. Қазақстан Республикасының мұсылман әлемі елдерімен
қатынастарын дамыту

73.

... мен
Қазақстанның
халықаралық дең-
гейдегі мәде-
ниетаралық және
конфессияаралық
үнқатысу орта-
лықтарының бірі
ретінде қызмет
атқаруға әзір
екенін тағы да
қуаттағым
келеді...
Біз сияқты өркениеттердің
үнқатысуы аталып
жүрген үдерісті
кеңейту және
тереңдетуге мүд-
делі болып отыр-
ған мұсылман
әлемінің бірқа-
тар елдерімен
бірлесе отырып,
біз осы заманғы
дүние құрылысы-
ның көкейкесті
проблемалары
бойынша Шығыс
пен Батыс ара-
сындағы түсініс-
тікті жақындас-
тыруға бағыттал-
ған бірқатар
халықаралық бас-
тамалар жасай
алар едік деген
ойдамын.

1. АӨСШК
процесін
алға жылжыту,
Қазақстанның
"Ислам Конфе-
ренциясы"»
ұйымымен
(ИКҰ), Эконо-
микалық ынты-
мақтастық
ұйымымен
(ЭЫҰ) өзара
іс-кимыл
жасауы арқылы
ҚР-ның мұсыл-
ман әлемі
елдерінің
халықаралық
ынтымақтастық
құрылымдарына
қатысуын
жандандыру
 
  2. Халықара-
лық мәдениет-
аралық және
конфессияара-
лык диалог
орталықтары-
ның бірінің
рөлін атқару.
Астана қала-
сында Әлемдік
және дәстүрлі
діндер лидер-
лерінің екін-
ші съезін
өткізу
 
  3. Шығыс пен
Батыстың
арасындағы
осы заманғы
дүние құрылы-
сының көкей-
кесті пробле-
малары бойын-
ша түсініс-
тікті жақын-
дастыруға
бағытталған
халықаралық
бастамаларға
қатысу

Қ.К.Тоқаев
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Съезд хатшы-
лығының
басшысы,
З.Я.Балиева,
Қ.К.Тоқаев,
Е.Қ.
Ертісбаев
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Қ.К.Тоқаев

Президент
Әкімшілі-
гіне және
Үкіметке
есеп
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Съездің
қорытынды
құжаттары
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Президент
Әкімшілі-
гіне есеп

жыл
сайын,
жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      2006
жылғы
қыр-
күйек
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        жыл
сайын,
жел-
тоқсан

Ескертпе: Жауапты орындаушылар бағанында бірінші көрсетілген
мемлекеттік органдардың басшылары Жалпыұлттық жоспардың тиісті
іс-шарасына тұтас алғанда жауап береді
 
  Заң жобаларын енгізу мерзімі бойынша бағанда:
Заң - Парламент қабылдайтын мерзім,
Жоба - Парламентке енгізілетін мерзім

Қазақстан Республикасы  
Президентінің      
2006 жылғы 30 наурыздағы 
N 80 Жарлығымен     
БЕКІТІЛГЕН       

  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ
2006-2008 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫ

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ
Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003-2006 жылдарға арналған бағдарламасының негiзгі  қорытындылары

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасының мақсаты және күтiлетiн  нәтижелер

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасының басым  бағыттары

I. ӘЛЕМДIК ЭКОНОМИКАҒА ТИIМДI КIРIГУ - ЕЛДIҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫНЫҢ САПАЛЫҚ СЕРПIЛIСIНIҢ НЕГІЗI

Экономиканың отын-энергетика және өндiруші секторларының тиiмдiлiгi мен экономикалық қайтарымын арттыру, олардың жұмыс iстеуiнiң ашықтығын  қамтамасыз ету

Кластерлердi дамытуға, халықаралық маңызы бар "серпiлiстi" жобаларды iске асыруға және елдi әлемдiк экономикаға кiрiктiруге бағытталған  индустриялық-инновациялық даму

Өнеркәсiптiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру және кластерлiк бастамаларды  iске асыру

Өңiрлiк және жаһандық экономиканың қажеттiлiктерiн ескере отырып, нысаналы "орындарды" айқындау және "серпiлiстi" жобаларды  iске асыру

Инновациялық сипаттағы "серпілістi" жобаларды әзiрлеуге және iске асыруға және елдi халықаралық ғылыми қоғамдастыққа ықпалдастыруға бағытталған  ғылыми-технологиялық даму

Тиiмдi мемлекеттiк техникалық реттеу жүйесiн  қалыптастыру

Авторлық құқықтар мен зияткерлiк меншiктi қорғау үшiн қолайлы  жағдай жасау

Экспортты жылжытуға және ықпалдастық бастамаларды одан әрi тереңдетуге бағытталған  сауда саясаты

Экономиканы жаңғыртудың қосымша құралы ретiнде ДСҰ-ға  кiру

Қазақстандық тауарлардың халықаралық нарықтарға қол жеткізуiн жақсарту, жаңа экспорттық "орындарды" алу және ықпалдастық бастамаларды одан әрi  тереңдету

Қазiргi заманғы және бәсекеге қабiлеттi көлiк-коммуникациялық  инфрақұрылымды дамыту

Көлiк кешенiн дамыту

Телекоммуникация саласын дамыту
 
  II. ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫН ТҰРЛАУЛЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨРЛЕУДIҢ IРГЕТАСЫ РЕТIНДЕ ОДАН ӘРI ЖАҚСАРТУ МЕН ӘРТАРАПТАНДЫРУ

Ақша-кредит саясаты және қаржы секторын дамыту

Фискалдық тәртiптi арттыруға бағытталған және экономиканың тұрақты өсуiн қамтамасыз ететiн бюджет-салық  саясаты

Мемлекеттiк активтердi тиiмдi басқару

Нарық қағидаттары негiзiнде мемлекет пен жеке меншiк сектор арасындағы экономикалық  өзара қатынастарды құру

Тауарлар мен қызметтер нарықтарының тиiмдi жұмыс iстеуiне бағытталған бәсеке және тариф саясатын  iске асыру

Нарықтық қатынастар мен бәсекеге қабiлеттi экономиканың негiзгi iргетасы ретiнде  кәсiпкерлiк секторды дамыту

Экономиканы теңдестiре дамыту қажеттiгiне сай келетiн  аумақтық даму

Астананы Еуразиядағы өзара халықаралық iс-қимылдың iрi орталықтарының бiрi және осы заманғы әлемдiк даму стандарттарына сай келетiн қала ретiнде  дамыту

Алматы қаласын өңiрлiк iрi қаржы және iскерлiк белсендiлiк орталығы ретiнде одан әрi  дамыту
 
  ІІІ. ХАЛЫҚТЫҢ НЕҒҰРЛЫМ "ӘЛЖУАЗ" ТОПТАРЫН ҚОРҒАУҒА БАҒЫТТАЛҒАН ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАНЫҢ ӨНIМДI ДАМУЫН ЫНТАЛАНДЫРАТЫН ҚАЗIРГI ЗАМАНҒЫ ӘЛЕУМЕТТIК САЯСАТ

Халықтың неғұрлым "әлжуаз" топтарын қорғауға бағытталған және еңбек ресурстарын тиiмдi дамытуды ынталандыратын атаулы әлеуметтiк саясатты  iске асыру

Әртүрлi деңгейлi табысы бар халықтың қажеттiлiктерiн кешендi қанағаттандыруға бағытталған тұрғын үй саясатын  iске асыру

Денсаулық сақтау саласындағы қызметтi ұйымдастыруда қазiргі заманғы қағидаттар мен стандарттарға өту

Халықаралық стандарттарға сәйкес қоршаған ортаны қорғауды және экологиялық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету
 
  IV. ҚАЗIРГІ ЗАМАНҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖYЙЕСIН ДАМЫТУ, МӘДЕНИЕТТIҢ ӨРКЕНДЕУI ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫҢ РУХАНИ ӘЛЕУЕТIН ДАМЫТУ

Қазiргі заманғы білiм беру жүйесiн дамыту және бiлiктi кадрлар даярлау

Қазақстан халқының рухани әлеуетiн дамытатын мәдениеттiң рөлiн нығайту

Дене шынықтыру мен спортты дамыту
 
  V. ДЕМОКРАТИЯНЫ ОДАН ӘРI ДАМЫТУ ЖӘНЕ САЯСИ ЖҮЙЕНI ЖАҢАРТУ, ҰЛТАРАЛЫҚ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ КЕЛIСIМДI САҚТАУ

Демократияны одан әрi дамыту және iшкi саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету

Мемлекеттiк басқару жүйесiн жаңарту
 
  VI. МЕМЛЕКЕТТIЛIКТI ЖӘНЕ ОСЫ ЗАМАНҒЫ ҚАУIП-ҚАТЕРЛЕР МЕН ҚЫР КӨРСЕТУЛЕРГЕ ҚАРСЫ БАРАБАР ҰЛТТЫҚ ҚАУIПСIЗДIК ЖҮЙЕСIН НЫҒАЙТУ

Елдiң ұлттық қауiпсiздiгiн нығайту

Дiни экстремизмге қарсы iс-қимылға және халықаралық терроризмге, есiрткi саудасы мен қару-жарақтың заңсыз айналымына қарсы күреске бағытталған саясат

Ұлттық қауiпсiздiк пен қоғамдық тұрақтылыққа төнген қауiп ретiнде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөнiндегi кешендi жалпы ұлттық бағдарламаны дәйектi iске асыру
 
  VIІ. ТЕҢГЕРIМДI СЫРТҚЫ САЯСАТТЫ ОДАН ӘРI IСКЕ АСЫРУ
 
  VIІІ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ YКIМЕТIНIҢ БАҒДАРЛАМАСЫН ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

ҚОРЫТЫНДЫ

  КIРIСПЕ

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы Қазақстан Республикасының 2010 жылға дейiнгі кезеңге арналған  стратегиялық даму жоспарының негiзiнде әзiрленген және Қазақстанның 2030 жылға дейiнгі  Даму стратегиясын одан әрi iске асыруға бағытталған.
      Бағдарламаның қолданылу кезеңiне арналған бiрiншi кезектегi мiндеттер мен басымдықтар Мемлекет басшысының 2006 жылғы 1 наурыздағы "Қазақстанның әлемдегi бәсекеге барынша қабiлеттi елу елдiң қатарына кiру стратегиясы" Қазақстан халқына  Жолдауында баяндалған тапсырмалардан туындайды.

  Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003-2006 жылдарға
арналған бағдарламасының негiзгi қорытындылары

      Қоғамдық-саяси тұрақтылық, орнықты әлеуметтiк-экономикалық даму, экономикалық қауiпсiздiктi нығайту негiзiнде халықтың әл-ауқатын өсiру Yкiметтiң 2003-2006 жылдарға арналған бағдарламасының басты мақсаты ретiнде айқындалған болатын.
      Үкiмет алға қойылған мiндеттердi орындады. Атап айтқанда, 2003-2006 жылдары ЖIӨ-нiң орташа жылдық нақты өсiмiн 7 - 7,5 % мөлшерiнде қамтамасыз ету жоспарланған едi. Теңгерiмдi экономикалық саясат және реформаларды дәйектiлiкпен жүргiзу 2003-2005 жылдар кезеңiнде ЖIӨ-нiң орташа жылдық өсу қарқынын 9,4 % мөлшерiнде қамтамасыз етуге мүмкiндiк бердi. Алдын ала статистикалық деректер бойынша алдыңғы жылмен салыстырғанда 2005 жылы ЖIӨ-нiң өсiмi 9,4 %-ды, 2003 жылға қарағанда 31,1 %-ды құрады.
      Қазақстан халқының тұрмыстық әл-ауқатының артуы экономикалық өсуге барабар жүруде. Бұл салада жан басына шаққандағы ЖIӨ деңгейiн 2006 жылы 2600 АҚШ долларына дейiн арттыру мiндетi қойылған болатын. Алайда 2005 жыл қорытындыларының өзiнде жан басына шаққандағы ЖIӨ алдын ала деректер бойынша 3700 АҚШ долларын құрады. Тұтастай алғанда 2003-2005 жылдары жан басына есептегенде ЖIӨ көлемi 1,3 есе өстi.
      Қазақстанның әлеуметтiк-экономикалық дамуының жетiстiктерiн барлық халықаралық қаржылық және рейтингiлiк агенттiктер мойындады. 2005 жылы Дүниежүзiлiк экономикалық форумның есебiнде жарияланған бәсекеге қабiлеттiлiк индексi бойынша Қазақстан бiрiншi рет қатыса отырып, барлық ТМД елдерiн артта қалдырып, 61-шi орынды иелендi. 2006 жылғы қаңтарда жарияланған экономикалық еркiндiк рейтингiнде Қазақстан бiр жыл iшiнде Ресейдi (122-орын) басып озып және Қытайға (111-орын) барынша жақындап 130-орыннан 113-орынға көтерiлдi.

  Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2006-2008 жылдарға
арналған бағдарламасының мақсаты және күтiлетiн нәтижелер

      Ел Президентi алға қойған мақсаттарға қол жеткiзу қажеттiгiне негiзделе отырып, сондай-ақ экономиканы дамытудың негiзгi бағыттарын iске асырудағы сабақтастықты дәлелдей отырып, Yкiмет Қазақстанның халықаралық бәсекеге қабiлеттiлiгiн және ел азаматтарының өмiр сүру сапасын арттыру үшiн қолайлы институционалдық және экономикалық жағдай жасауды басты мақсат ретiнде айқындады. Бұл таяудағы он жылда Қазақстанның әлемдегi бәсекеге барынша қабiлеттi елу елдiң қатарына кiруi жөнiндегi стратегиялық мiндеттi шешудi қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi.
      Таяудағы үш жылда Yкiмет өзiнiң алдына Бағдарламаны орындаудың мынадай негiзгi индикаторларына қол жеткiзу мiндетiн қояды. ЖIӨ-нiң орташа жылдық нақты өсiмi 8,5 % мөлшерiнде, бұл 2000 жылға қарағанда 2008 жылы ЖIӨ-нi екi еселеу жөнiндегi стратегиялық мiндеттi шешуге мүмкiндiк бередi. Үш жылда экономиканың жалпы өсуi 27,7 % деңгейiнде жоспарланып отыр. Жан басына шаққандағы ЖIӨ-нi 2008 жылы 5559 АҚШ долларына дейiн өсiру, бұл бүгiнгi деңгейден 1,5 есе жоғары. Еңбек өнiмдiлiгiнiң жыл сайын орта есеппен 8,5 %-ға өсуi. Өнеркәсiптiк өндiрiстiң орташа жылдық өсiмi 5 %, оның iшiнде өңдеушi өнеркәсiпте 6,7 %. Негiзгi капиталға инвестициялар өсiмi - жылына орта есеппен 15,7 %. Орташа жылдық инфляция деңгейi 2006 жылы 5,7 % - 7,3 %, 2007 - 2008 жылдары 5 % - 7 % "межесiнде".

  Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2006-2008 жылдарға
арналған бағдарламасының басым бағыттары

      Ел Президентiнiң тапсырмаларына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қызметiнiң 2006-2008 жылдарға арналған басым бағыттары болып мыналар айқындалды:
      1. Әлемдiк экономикаға тиiмдi кiрiгу - елдiң экономикалық дамуының салалық серпiлiсiнiң негiзi.
      2. Қазақстан экономикасын тұрлаулы экономикалық өрлеудiң iргетасы ретiнде одан әрi жаңарту мен әртараптандыру.
      3. Халықтың неғұрлым "әлжуаз" топтарын қорғауға бағытталған және экономиканың өндiрiстiк дамуын ынталандыратын қазiргi заманғы әлеуметтiк саясат.
      4. Бiлiм берудiң қазiргi заманғы жүйесiн дамыту, мәдениеттiң өркендеуi мен халықтың рухани әлеуетiнiң дамуы.
      5. Демократияны одан әрi дамыту және саяси жүйенi жаңғырту, ұлтаралық және мәдениетаралық келiсiмдi сақтау.
      6. Мемлекеттiлiктi және осы заманғы қатерлер мен қыр көрсетулерге қарсы барабар ұлттық қауiпсiздiк жүйесiн нығайту.
      7. Теңгерiмдi сыртқы саясатты одан әрi iске асыру.
      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2006-2008 жылдардағы кезеңге арналған жұмысы осы бағыттарға сәйкес құрылатын болады.

  I. ӘЛЕМДІК ЭКОНОМИКАҒА ТИІМДІ КІРІГУ - ЕЛДІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ДАМУЫНЫҢ САПАЛЫҚ СЕРПІЛІСІНІҢ НЕГІЗІ

       Экономиканың отын-энергетика және өндiрушi секторларының тиiмдiлiгi мен экономикалық қайтарымын арттыру, олардың жұмыс iстеуiнiң ашықтығын қамтамасыз ету
      Мақсаты:
      Өндiрiстiң алдыңғы қатарлы технологияларын енгiзу есебiнен Қазақстанның сыртқы нарықтардағы ұстанымын нығайту және энергетикалық шикiзат пен оны терең өңдеу өнiмдерiнің әлемдiк iрi жеткiзушiлерiнiң қатарына кiру. Елдiң энергетикалық тәуелсiздiгін қамтамасыз ету.
       Шешу жолдары
      Қазiргі заманғы ақпараттық технологияларды енгiзу жолымен өңдеушi өнеркәсiптiң ашықтығын арттыру мақсатында жер қойнауын пайдалануды мемлекеттiк басқару жүйесiн одан әрi жетiлдiру жалғасатын болады.
      Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторын игерудiң мемлекеттiк бағдарламасының екiншi кезеңi шеңберiнде теңiзде көмiрсутек ресурстарын өндiрудi ұлғайту, теңiз операцияларын қамтамасыз ету жөнiндегі жағалау инфрақұрылымын, Ақтау, Баутино порттарын дамыту және Құрық портын құру жөнiндегi жұмыс жалғасатын болады. Көмiрсутектердi тасымалдаудың "Каспий құбыр арнасы консорциумы" мұнай құбырын кеңейтудi көздейтiн мультимодальдық экспорттық жүйесiн, Ақтау - Баку - Тбилиси - Джейхан бағыты бойынша мұнай тасымалдау жүйесiн құру, Атасу - Алашанькоу мұнай құбырын пайдалануға беру жөніндегі жұмыс жалғасады. Екiншi буын зауытын салу және Теңiз кен орнында шикi газды айдау жобасын iске асыру аяқталады. Амангелдi топты газ кен орындарын игеру жалғасады.
      Жер қойнауын пайдаланушылардың iлеспе газды кәдеге жарату жөнiндегі iс-шараларды орындауын бақылау жүзеге асырылатын болады.
      Yкiмет өндiрушi сектордың барлық  компанияларын, Қазақстан Республикасы Парламентiнiң депутаттарын және үкiметтiк емес ұйымдарды Қазақстанның өндiрушi салалар ашықтығының Британдық бастамасын енгiзуiне қатысуға тартуды жоспарлап отыр, бұл Қазақстанның елдiң табиғи ресурстарын игерудегi транспаренттiлiктi ұстанатынының айғағы болмақ.
      Елдiң халықаралық энергетикалық қауiпсiздiктi қолдауға үлесiн, сондай-ақ Қазақстанның әлемдiк экономикалық және саяси кеңiстiкке ену жөнiндегi мүдделерiн сақтауды қамтамасыз ететiн энергетикалық саясатты iске асыру үшiн Қазақстан Республикасының Үкiметi энергия тасығыштарды халықаралық нарықтарға жеткiзудiң тұрақтылығын қамтамасыз ету үшiн энергетикалық саясатты көршi мемлекеттермен, ОПЕК мүшелерiмен, сондай-ақ энергия ресурстарын сатып алушы елдермен үйлестiрудi жоспарлап отыр.
      Көмiрсутек шикiзатын терең өтеу және қосылған құны жоғары мұнай-химия өнiмдерiн шығаратын жоғары технологиялы өндiрiстер құру жөнiндегі инвестициялық жобаларды iске асыру жолымен мұнай-газ және мұнай-химия кластерлерiн дамыту бойынша шаралар кешенi әзiрленетiн болады. Бұл мiндет шеңберiнде Атырау облысында "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркi" арнайы экономикалық аймағы (АЭА) құрылатын болады және Маңғыстау облысында "Мұнай-химия технопаркi" АЭА-ны құру жөнiнде ұсыныстар пысықталады. Атырау мұнай өңдеу зауытын қайта жаңарту аяқталады.
      Мұнай-химия өндiрiсiн дамытудың таяу арадағы он жылға арналған кешендi бас жоспары негiзiнде Атырау облысында тұңғыш ықпалдастырылған газ-химия кешенiн салудың инвестициялық жобасын iске асыру, ТШО газынан (көлемi жылына 6 млрд. текше метр), ал кейiннен Қашаған мен солтүстiк Каспий кен орындары газынан (көлемi жылына 3 млрд. текше метрден астам) этан мен пропанды бөлу жөнiндегi қондырғыларды, этилен мен мұнай-химиясының басқа да өнiмдерiн ала отырып, этанның булы крекингі қондырғыларын салу басталады.
      Қазақстан Республикасы электр энергиясының және энергетикалық қуаттарының 2020 жылға дейiнгi кезеңге арналған теңгерiмiн нақтылау жөнiнде жұмыс жүргiзiледi, электр энергиясының өңiрлiк тапшылығын жабуды, электр энергиясының халықаралық транзитi мен экспортын қамтамасыз етудi ескере отырып, электр энергетикасын дамыту бағдарламалары түзетiледi, Ұлттық электр желiсiнiң транзиттiк әлеуетi ұлғайтылады, Қазақстан Республикасы, Орталық Азия және Ресей Федерациясы энергия жүйелерiнiң қатарлас жұмыс жүргiзу кезiндегi сенiмдiлігі арттырылады.
      "Солтүстiк-Оңтүстiк" транзитiнiң ЖЖ-500 кВ екiншi желiсiн және "Солтүстiк Қазақстан - Ақтөбе облысы" өңiраралық электр беру желiсiн салу, елдiң ұлттық электр желiсiн жаңғырту, Алматы облысында Мойнақ СЭС-iн салу жөнiндегi жұмыс жалғасатын болады. Екiбастұз қаласы ауданында қуаты 7200 мВт жылу-энергетика станциясын салу мәселесi пысықталады.
      Үкiмет "Ядролық технологиялар паркi" технопаркiн қалыптастыруды және Ұлттық ядролық орталықтың базалық ядролық-физикалық қондырғыларын жаңғыртуды жалғастырады. 2007 жылы Атом энергетикасын дамытудың 2008-2030 жылдарға арналған бағдарламасы (1-кезең: 2008-2010 жылдар) әзiрленетiн болады.
      Қабылданған шаралар  нәтижесiнде 2008 жылы мұнай өндiрудiң жылына 70 млн. тоннаға дейiн, газдың жылына 36 млрд. текше метрге дейiн өсуi қамтамасыз етiледi, көмiрсутектер мен оларды өңдеу өнiмдерi бойынша экспорттық әлеует 117 %-ға дейiн ұлғаяды және мұнайды өңдеу өнiмдерiн еуропалық стандарттар (ЕВРО-3) деңгейiнде өндiруге қол жеткiзiледi. Экспорттық әлеует екi есеге өсiп, электр энергиясын шығару жылына 80 млрд. кВт/сағ-қа дейiн ұлғайтылады. Көмiр өндiру жылына 87,5 млн. тоннаға дейiн ұлғаяды.

       Кластерлердi дамытуға, халықаралық маңызы бар "серпiлiстi" жобаларды iске асыруға және елдi әлемдiк экономикаға кiрiктiруге бағытталған индустриялық-инновациялық даму
      Мақсаты
      Әлемдiк шаруашылық жүйесiнде нақты "орынды" иеленетiн және жаңа экономикалық жағдайға жылдам бейiмделуге қабiлеттi бәсекеге қабiлеттi экономика құруға арналған жағдайды қамтамасыз ету.

       Өнеркәсiптiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру және кластерлiк бастамаларды iске асыру
      Шешу жолдары:
      Халықаралық және өңiрлiк маңызы бар "серпiлiстi" жобаларды iске асыру, ұлттық тауарлар мен қызметтердiң халықаралық бәсекеге қабiлеттiлiгiн қолдау, сондай-ақ ДСҰ-ға кiру жөнiнде қабылданатын мiндеттемелер шеңберiнде экономиканың бiрқатар салаларын бейiмдеу жөнiндегi шаралар кешенiн күшейтудi ескере отырып, Индустриялық-инновациялық дамудың 2015 жылға дейiнгi  стратегиясының екiншi кезеңiн iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары әзiрленетiн болады.
      Елдiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру, атап айтқанда өндiрiстiк қорларды күрделi жаңартуды ынталандыру және инвестициялар тарту мақсатында тиiстi заңнамалық және нормативтiк құқықтық актiлер жетiлдiрiледi.
      Пилоттық кластерлердi құру және дамыту, сондай-ақ кластерлiк бастаманың географиясын кеңейту жоспарларын iске асыру жөнiндегi жұмыс жалғасады. 2006 жылдың аяғына дейiн Yкiметтiң қолдауымен тиiстi өңiрлердiң әкiмдерi пилоттық кластерлердi, оның iшiнде Оңтүстiк Қазақстан облысында "Тоқыма өнеркәсiбiн", Қарағанды облысында "Металлургияны", Батыс Қазақстан облысында "Мұнай-газ машиналарын жасауды", Алматы қаласында және Алматы облысында "Туризмдi" дамытудың егжей-тегжейлi мастер-жоспарларын әзiрлейтiн болады.
      2006 жылы Туризмдi дамыту бағдарламасы қабылданады.
      Кейбiр заңнамалық актiлерге арнайы экономикалық аймақтар мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiледi, сондай-ақ Қазақстан Республикасында индустриялық аймақтарды қалыптастыру және дамыту тұжырымдамасы әзiрленедi.
       Нәтижесiнде негiзгi қорларды жаңарту және өңдеушi өнеркәсiпке iшкi және шетелдiк инвестициялар тарту үшiн неғұрлым қолайлы жағдай жасалатын болады.
      Халықаралық бәсекеге қабiлеттiлiк тұрғысынан неғұрлым перспективалы салаларды дамытудың кемiнде үш бас жоспары әзiрленетiн болады.
      Астана, Темiртау қалаларында индустриялық аймақтарды қалыптастыру аяқталады. 2008 жылы Оңтүстiк Қазақстан облысында "Оңтүстiк" арнайы экономикалық аймағын салу аяқталатын болады.
      2008 жылдың аяғына қарай өңдеушi өнеркәсiп пен қызметтер секторы өнiмдерiнiң құндық мәндегi экспорты 1,7 есе ұлғаяды.
      Өңдеушi өнеркәсiптiң жыл сайынғы өсу қарқыны кемiнде 6.7 % деңгейiнде қамтамасыз етiледi.
      Өңдеушi өнеркәсiп салаларында және қызметтер секторында: машина жасауда, металлургияда, өнеркәсiптiң тоқыма, химия салаларында және агроөнеркәсiптiк салада кемiнде 10 бiрлескен кәсiпорын құрылатын болады.

       Өңiрлiк және жаһандық экономиканың қажеттілiктерін ескере отырып, нысаналы "орындарды" айқындау және "серпiлiстi" жобаларды iске асыру
      Шешу жолдары:
      "Қазына" орнықты даму қоры" АҚ құрылды, бұған мемлекеттiк даму институттары: "Қазақстанның Даму Банкi" АҚ-ны, "Қазақстанның инвестициялық қоры" АҚ-ны, "Ұлттық инновациялық қор" АҚ-ны, "Экспорттық кредиттердi және инвестицияларды сақтандыру жөнiндегi мемлекеттiк сақтандыру корпорациясы" АҚ-ны, "Қазинвест" АҚ-ны, "Шағын кәсiпкерлiктi дамыту қоры" АҚ-ны, "Маркетингтiк-талдамалық зерттеулер орталығы" АҚ-ны басқару функциялары берiледi.
      Зерттеулер және даму институттарымен, ұлттық компаниялармен, отандық және шетелдiк инвесторлармен бiрлескен жұмыс негізiнде орта мерзiмдi және ұзақ мерзiмдi нысаналы жобалардың тiзбесi мен оларды iске асыру жөнiндегi шаралар кешенi қалыптастырылатын болады.
      Бұл тiзбеге өңiрлiк және халықаралық маңызы бар "серпiлiстi" жобалар енгiзiледi, оларды iске асыруға мемлекеттiк бюджеттiң, қаржылық даму институттарының, жеке инвесторлардың ресурстарын тиiмдi шоғырландыру қамтамасыз етiледi.
      "Қазына" АҚ даму институттары тобының шеңберiнде инвестицияларға жәрдемдесу және шетелдегi сауда-инвестициялық өкiлдiктер желiсiмен экспортты жылжыту жөнiндегi мамандандырылған құрылым құрылатын болады. Сондай-ақ шикiзат емес тауарлар экспорты мен жоғары технологиялы жабдықтың импортын институционалды қолдау жүйесi қалыптастырылатын болады.
      Отандық бизнестiң, әсiресе экспорттаушы кәсiпорындардың мүддесiн ескере отырып, iрi халықаралық жобаларды топтап қаржыландыруда қазақстандық қатысуды қамтамасыз ету жөнiнде шаралар кешенi қабылданатын болады. Осыған байланысты Дүниежүзiлiк Банк, Еуразия Қайта Құру және Даму Банкi, Азия Даму Банкi, сондай-ақ Еуразия даму банкi сияқты халықаралық қаржы институттарымен жұмыс жандандырылатын болады.
      Қазақстанның инвестициялық мүмкiндiктерiн таныстыру және шетелдiк әрiптестiктердi, атап айтқанда, трансұлттық компанияларды iздеу жөнiндегі жұмыс жалғастырылатын болады.
      Қазақстанның "құрметтi консулдары" институтын құру және оны белсендi пайдалану жоспарланып отыр.
       Нәтижесiнде республиканы технологиялық дамытудың 2015 жылға дейiнгi бағдарламасын қабылдау, даму институттарын корпоративтiк басқару сапасын арттыру, олардың "серпiлiстi" жобаларды iлгерiлетуге арналған ресурстарын шоғырландыру, бәсекеге қабiлеттi индустрия мен қызметтер саласына дамыту күтiлуде.
      Мемлекеттiк органдар мен оларға ведомстволық бағынысты даму институттарының iрi өнеркәсiптiк кәсiпорындармен және кәсiпкерлiк құрылымдармен тиiмдi жұмыс жүргiзу және оң нәтижелер алу мақсатында өзара iс-қимыл жасауы кеңейедi.

       Инновациялық сипаттағы "серпiлiстi" жобаларды әзiрлеуге және iске асыруға және елдi халықаралық ғылыми қоғамдастыққа ықпалдастыруға бағытталған ғылыми-технологиялық даму
       Шешу жолдары:
      Әлеуметтiк-экономикалық және мәдени дамудың жоғары қарқынына қол жеткiзу мақсатында тиiмдi құруды қамтамасыз ететiн ғылымның жаңа даму моделiн қалыптастыруға, жаңа бiлiмдi қолдау мен пайдалануға бағытталған Ғылымды дамытудың 2007-2012 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы әзiрленетiн болады. Бұл бағдарлама ғылым мен өндiрiстiң өзара байланысын күшейту мақсатында iргелi және қолданбалы ғылымды дамытудың негiзгi бағыттары мен басымдықтарын айқындайды.
      Елдiң ғылыми-технологиялық және инновациялық дамуының басым бағыттары бойынша жоғары оқу орындарын және ғылыми ұйымдарды ықпалдастыруға мүмкiндiк беретiн халықаралық ғылыми-техникалық ынтымақтастық өрiстетiлетiн болады, сондай-ақ республикалық бюджеттен қаржыландырылатын жүргiзiлетiн ғылыми зерттеулердiң халықаралық сараптамасы енгiзiлетiн болады.
      Халықаралық қатысумен қазiргi заманғы ғылыми орталықтар құрылып, дамитын болады. Халықаралық сараптаманы тарта отырып, конкурстық рәсiмдер негiзiнде қолданбалы ғылыми зерттеулердi қаржыландырудың грант әдiсi дамиды.
      Әлемдiк стандарттарға жауап беретiн ғылыми-техникалық ақпараттың қазiргi заманғы ұлттық жүйесiн, оның iшiнде жетекшi халықаралық ғылыми басылымдарда дәйек сөздiк индексi мен жарияланымдар енгiзу жолымен құру жоспарлануда.
      Әлемдiк деңгейде осы әзiрлемелердi кейiннен коммерцияландыра отырып, ғылыми биотехнологиялық зерттеулер жүргізiлетiн болады.
      Ғарыш саласында, сондай-ақ нанотехнологиялар саласында ғылыми-зерттеу мен жобалау-конструкторлық қызмет дамитын болады. Жеке меншiк секторды ғылыми зерттеулерге қатысуға тартуды ынталандыру жөнiндегі шаралар кешенi әзiрленетiн болады.
       Ұлттық инновациялық жүйенi қалыптастыру мен дамыту мақсатында Yкiметтiң iс-қимылы инновациялық және қаржылық инфрақұрылымдарды дамытуға бағытталатын болады.
      Жоғары технологиялар саласындағы жаһандану мүмкiндiктерiн ескере отырып, технологиялық даму басымдықтары айқындалатын болады.
      Басым бағыттар, оның iшiнде халықаралық қатысумен "технологиялық парктер" мен "технологиялық бизнес-инкубаторлар" желiсiн құру және дамыту жоспарлануда. Құрылатын ұлттық және өңiрлiк деңгейдегi технопарктер базасында инновациялық жобалар iске асырылатын болады.
       "Ақпараттық технологиялар паркi" арнайы экономикалық аймағының бiрiншi кезегi iске қосылады және екiншi кезегiнiң құрылысы басталады. Инфрақұрылымның қалыптастырылуын, парктi технологиялық жағынан молықтыруды, ақпараттық технологиялар кластерiнiң қалыптасуын және парктiң өңiрлiк IТ-орталық ретiнде қалануын қамтамасыз ету жоспарланып отыр.
      2007 жылдан бастап "Инновациялық қызметті мемлекеттiк қолдау туралы" Қазақстан Республикасының  Заңында көзделген инновациялық гранттар беру тетiгi енгiзiлетiн болады.
      Тәуекелдi инновациялық жобаларды қаржыландырудың арнайы тетiктерге қол жеткiзудi қамтамасыз ету үшiн отандық және шетелдiк инвесторлармен бiрлесiп құрылатын венчурлiк қорлар желiсi арқылы қаржы инфрақұрылымы даму алады.
      Озық шетелдiк технологиялардың, оның iшiнде Қазақстанның жаңа технологияларды әзiрлейтiн әрi дамытатын халықаралық компаниялардың құрылтайшысы және акционерi ретiнде қатысуы арқылы трансферт жүйесi құрылатын болады. Басқару органдарында қазақстандық мамандардың қатысуын қамтамасыз ете отырып, халықаралық венчурлiк қорлармен және компаниялармен бiрлескен қорлар құрылады, негiзi әлемдiк технологиялық орталықтарда "Ұлттық инновациялық қор" АҚ өкiлдiктер желiсiн құру жөнiнде ұсыныстар әзiрленедi.
       Нәтижесiнде экономиканың жаңа жоғары технологиялы бағыттары даму алады, мемлекеттiк ғылыми-технологиялық саясаттың тиiмдiлігі артады. Ғылым мен бiлiмнiң ықпалдасуына қол жеткiзiледi және ұлттық ғылыми-техникалық ақпаратқа ашық қол жетiмдiлiк қамтамасыз етiледi, белгілi бiр басым бағыттар, оның iшiнде биотехнология, нанотехнология, ғарыш индустриясы, ядролық технологиялар, ақпараттық технологиялар бойынша технологиялық артта қалу қысқартылатын болады.
      Өңiрлердегі инновациялық қызмет жандандырылатын болады, онда 2008 жылы кемiнде 6 өңiрлiк технопарк, 12 технологиялық бизнес-инкубатор мен көмекшi инфрақұрылым элементтерi (сервистiк-технологиялық орталықтар) жұмыс iстейтiн болады.

       Тиiмдi мемлекеттiк техникалық реттеу жүйесін қалыптастыру
      Шешу жолдары:
      Адамның өмiрi мен денсаулығы және қоршаған ортаны қорғау үшiн өнiм қауіпсiздiгiн қамтамасыз ету мақсатында техникалық реттеу саласындағы қолданыстағы заңнаманы халықаралық талаптарға сәйкес келтiру жөнiнде жұмыс жүргiзiледi және техникалық регламенттер әзiрленедi.
      Ұлттық стандарттардың халықаралық стандарттармен үйлесiмi жөнiндегі жұмыс, сондай-ақ экономиканың барлық салаларында менеджмент жүйесiнiң халықаралық стандарттарын енгізу жалғастырылады.
      Экономиканың әр түрлi салаларында аккредиттелген зертханалар мен стандарттау, метрология қызметтерiн, сондай-ақ жаңа техникалық комитеттер құру жөнiнде шаралар кешенiн әзiрлеу жоспарланып отыр.
      Менеджмент жүйелерi стандарттарын енгізген кәсiпорындарды экономикалық ынталандыру жөнiнде жұмыс жалғастырылады.
      Қазақстан Сынақ зертханаларын аккредиттеу жөнiндегi халықаралық қауымдастыққа және Аккредиттеу жөнiндегi халықаралық форумға кiредi.
      Экономиканың өлшем бiрлiктi қамтамасыз етудегi салаларының қажеттiлiктерiн қанағаттандыруға, халықаралық деңгейдегi өлшемдердiң нәтижелерiн оларды халықаралық аналогтармен салыстыру арқылы тануға ықпал ететiн Қазақстан Республикасының шама бiрлiктерiнiң эталондық базасын құру және жетiлдiру жөнiндегi жұмыс жалғастырылады.
      Агроөнеркәсiптiк кешенi өнiмiнiң сапасын бақылауды және қауiпсiздiк тәуекелдерiн бағалауды халықаралық талаптарға сәйкес келтiру үшiн "Тамақ өнiмiнiң қауiпсiздiгi туралы" Заң әзiрленедi. Халықаралық стандарттарға үйлестiрiлген тамақ өнiмдерi қауiпсiздiгiнiң техникалық регламенттерi және сапасының ұлттық стандарттары бекiтiледi, тектiк түрлендiрiлген өнiмнiң өндiрiсi мен айналымын реттеу жөнiнде нормативтiк құқықтық база қалыптастырылады.
      Ветеринария және өсiмдiктер карантинi жөнiндегi зертханаларды ДСҰ-ның санитарлық және фитосанитарлық шаралар жөнiндегi келiсiмдерiне сәйкес материалдық-техникалық қайта жарақтандыру қамтамасыз етiледi. Ауыл шаруашылығы жануарларын бiрдейлендiру жөнiндегi бiрыңғай ақпараттық орталық құру, ауылдық жерлерде сою пункттерi мен мал көмiндiлер желiсiн ұйымдастыру, қауiпсiздiктi бақылау және тәуекелдердi бағалау саласындағы мамандарды оқыту және қайта даярлау жөнiнде жұмыс жүргiзу жоспарланып отыр.
       Нәтижесiнде заңнамалық және нормативтiк құжаттардың ашық екi деңгейлi жүйесi қалыптастырылатын болады, оның жоғарғы сатысы - техникалық регламент, төменгiсi - халықаралық талаптармен және нормалармен үйлестiрiлген стандарттар. Халықаралық талаптарға сәйкес агроөнеркәсiптiк кешен өнiмдерi қауiпсiздiгiнiң сапасын бақылау және тәуекелдерiн бағалау жүйесi қалыптастырылатын болады. Бұл қазақстандық өнiмнiң iшкi және сол сияқты сыртқы нарықтарда да бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыруға ықпал етедi.

       Авторлық құқықтар мен зияткерлiк меншiктi қорғау үшiн қолайлы жағдай жасау
      Шешу жолдары:
      Yкiметтiң зияткерлiк меншiк саласындағы саясаты қорғалған тауар белгiлерi мен зияткерлiк меншiк құқықтары бар тауарлар өндiру үшiн қолайлы жағдай жасауға бағытталатын болады. Осы мақсатта авторлық құқық объектiлерi мен тауарлар белгiлерiн пайдалану саласындағы құқық бұзушылықтар мен қылмыстарды анықтау мен жоюға бағытталған iс-шаралар кешенi әзiрленетiн болады. Контрафактiлiк өнiм өндiру жөнiндегі астыртын цехтар мен сақтау қоймаларын, сондай-ақ контрафактiлiк өнiмдi жеткiзу арналары мен өткiзу желiлерiн анықтау жөнiндегi iс-шаралар жандандырылады.
      Патент жүйесiн жетiлдiру мақсатында зияткерлiк меншiк мәселелерi бойынша кейбiр заңнамалық актiлерге өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiледi, Қазақстан Республикасының патент жүйесiн дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған бағдарламасы әзiрленедi.
      Қоғамда контрафактiлiк өнiмге және зияткерлiк меншiк объектiлерiн заңсыз пайдалануға төзбеушiлiк көзқарас ортасын қалыптастыру жөнiнде ауқымды жария науқан кең таралатын болады.
      Қабылданған шаралар  нәтижесiнде контрафактiлiк өнiм деңгейiнiң қысқаруы, өнеркәсiптiк меншiк объектiлерiн патенттеу жүйесiн реформалау, сондай-ақ Қазақстанның зияткерлiк меншiктiң қорғалған құқықтары мен тауар белгiлерi бар тауарларды өндiру үшiн қажеттi жағдай жасайтын мемлекет ретiндегi беделiн арттыру күтiлуде.

       Экспортты жылжытуға және ықпалдастық бастамаларды одан әрi тереңдетуге бағытталған сауда саясаты
       Мақсаттары: ДСҰ-ға кiру, қазақстандық тауарлардың халықаралық нарықтарға қол жетiмдiлiгiн жақсарту, жаңа экспорттық "орындарды" жаулап алу және ықпалдастық бастамаларды одан әрi тереңдету.

       Экономиканы жаңғыртудың қосымша құралы ретiнде ДСҰ-ға кiру
      Шешу жолдары:
      ДСҰ-ға Қазақстан үшiн қолайлы жағдайда кiру және отандық тауарларды сыртқы нарықтарға жылжыту жөнiндегi саясатты iске асыру мақсатында Сауда саясатын дамыту орталығы құрылатын болады.
      Қазақстан Республикасының сыртқы сауда заңнамасын және құқық қолдану практикасын ДСҰ-ның мiндеттi келiсiмдерiнiң ережелерiне сәйкес келтiру жөнiнде жұмыс аяқталатын болады, сондай-ақ тауарлар мен қызметтердiң қазақстандық нарығына қол жеткiзу жөнiндегі екi жақты келiссөздер жүргiзiлетiн болады.
      Отандық тауар өндiрушiлердiң Қазақстанның ДСҰ-ға кiру жөнiндегi келiссөздер процесiнiң шеңберiндегi бәсекелi жағдайларына бейiмделуi мақсатында экономиканың осал секторлары үшiн тиiстi қорғау деңгейiн қамтамасыз ететiн арнайы бейiмделу бағдарламасы әзiрленетiн болады.
      Агроөнеркәсiптiк кешендi (АӨК) техникалық жарақтандырудың сапалы өсуi, азық-түлiк өнiмi нарықтарын реттеудiң жаңа тетiктерiн енгізу негiзiнде салалардың бәсекеге қабiлеттiлiгi мен өнiмдiлiгiн арттыруға бағытталған АӨК-тi тұрақты дамыту жөнiндегі 2006-2008 жылдарға арналған бiрiншi кезектегі шаралар  бағдарламасын iске асыру жалғасады. Кооперацияны күшейту, қаржылық-сақтандыру, ақпараттық-маркетингтiк, сервистiк және ғылыми қамтамасыз етудi дамыту арқылы өнiмдi дайындау және қайта өңдеу жүйесiн қамтитын АӨК инфрақұрылымын кешендi дамыту жөнiнде шаралар қабылданатын болады.
      АӨК-тi дамытуды мемлекеттiк қолдау ДСҰ талаптарына сәйкес оңтайландырылатын болады. Бұл ретте мемлекет аграрлық сектордың индустриялануын, ауыл шаруашылығы өнiмiн халықаралық талаптарға сәйкес қайта өңдеу жөнiндегi кәсіпорындардың бәсекеге қабiлеттiлігінің өсуiн және инновацияларды енгiзудi ынталандыратын болады.
      Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделерiн ескере отырып шетелдiк капиталдың қатысуын шектеудi алып тастау мақсатында жұмыс жүргiзiлетiн болады.
      ДСҰ ережелерi мен нормаларын, сондай-ақ Қазақстан қабылдайтын мiндеттемелердi бiлу тұрғысынан отандық компаниялармен ақпараттық-таныстыру жұмысы жүргiзiлетiн болады.
      Қабылданған шаралар  нәтижесiнде Қазақстан қолайлы шарттар негiзiнде ДСҰ-ға мүше болады, бұл елдiң экспорттық әлеуетiн өрiстетуге және қазақстандық тауарлар мен қызметтердiң бәсекеге қабiлеттiлiгін арттыруға ықпал етедi.

       Қазақстандық тауарлардың халықаралық нарықтарға қол жеткізуін жақсарту, жаңа экспорттық "орындарды" алу және ықпалдастық бастамаларды одан әрі тереңдету
      Шешу жолдары:
      Экспорттық белсендiлiкке кедергi келтiретiн әкiмшiлiк, инфрақұрылымдық тосқауылдарды анықтау және қазақстандық тауарлар үшiн неғұрлым перспективалы нарықтарды айқындау жөнiнде бiрқатар елдердiң тауарлы нарықтарына талдамалық зерттеулер жүргізiледi.
      Экспортқа арналған бәсекелi отандық өнiмдi жылжыту жөнiндегі мақсатқа бағытталған саясатты қамтамасыз ету үшiн Қазақстандық тауарлар экспортын сыртқы нарықтарға жылжытуға жәрдемдесу бағдарламасы әзiрленетiн болады.
      Ауыл шаруашылығы өнiмiнiң мақсатты географиялық нарықтарын анықтау жөнiндегi талдамалық зерттеулер жүргiзу негiзiнде республиканың ауыл шаруашылығы өнiмiн және оның қайта өңдеу өнiмiн сыртқы нарықтарға жеткiзулерiн арттыру ұстанымдарын бекiтiп беру әрi күшейту үшiн жағдай жасау жөнiндегі шаралар кешенi әзiрленетiн болады.
      Қосымша шаралар ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлердi фермерлiк конгломераттар мен кооперативтерге бiрiктiруге ынталандыруға, олардың базасында қазiргi заманғы дамыған экспорттық инфрақұрылымы бар бордақылау кешендерiн құруға бағытталатын болады. Астықты сатып алу және жемдiк, бұршақ, арпа дақылдары есебiнен сатып алынатын дақылдар түр-түрлерін кеңейту жүйесi одан әрi даму алады және астық пен қайта өңдеу өнiмi экспортын сыртқы нарықтарға ынталандыру тетiктерi әзiрленетiн болады.
      Қазақстанның әлемдiк мамандандырылған нарықтарға сапалы өнiмдi маңызды жеткiзушi ретiндегі ұстанымдылығына бағытталған тiкелей қолдау шаралары айқындалатын болады.
      Ұлттық брендтердi қалыптастыру, Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде көрме-жәрмеңке қызметiн тиiмдi ұйымдастыру жөнiндегі жұмыс жүргізiледi.
      Қазақстанның жоғары сапалы тауарлар мен қызметтердiң кең түр-түрлiлiгiн өндiрушi ретiндегi халықаралық беделiн нығайту және отандық тауар брендтерiн ұстанымдау мақсатында Қазақстанның негiзгі сауда серiктес елдерiнде сауда миссияларының желiсiн құру жоспарланып отыр.
      Сауда-экономикалық қатынастарды тереңдетуге және оны дамытудағы кедергiлердi жоюға бағытталған өңiрлiк және ықпалдастық бiрлестiктер шеңберiнде, оның iшiнде БЭК-тi құру, инфрақұрылымдық жобаларды iске асыру жөнiндегi алғашқы кезектегi халықаралық шарттарды айқындау және оларға қол қою жоспарлануда.
      Оларды Еуразия даму банкi арқылы қаржыландыру жолымен өңiрлiк бiрлестiктер шеңберiнде бiрлескен инвестициялық және инновациялық жобалардың тiзбесi айқындалатын болады.
      "Қорғас" халықаралық шекара маңы ынтымақтастығы орталығын дамыту тұжырымдамасы белсендi түрде iске асырылатын болады.
      Yкiмет оларға мүше болу алдыңғы қатарлы технологиялар, бiлiм мен стандарттар трансфертiн қамтамасыз ететiн қазақстандық кәсiпкерлер қауымдастығының тиiстi халықаралық қауымдастықтарға кiруiне бағытталған шараларды дәйектi iске асыруды жүзеге асыратын болады.
       Нәтижесiнде қазақстандық өнiмдi жылжыту және экспорт көлемiн, оның iшiнде АӨК өнiмiнiң экспортын ұлғайту және Қазақстанның әлемдiк бидай экспорттаушылар бестiгiндегi тұғырын күшейту үшiн жағдай жасалады. Қолданыстағы ұлттық бәсекелестiк артықшылықтарын дамытуға және жаңаларын құруға ұмтылыс беретiн негiзгi серiктес елдермен экономикалық ықпалдасу тереңдей түседi. Отандық және халықаралық кәсiпкерлердiң өзара iс-қимыл жасауының тиiмдi жүйесi қамтамасыз етiлетiн болады.

       Қазiргi заманғы және бәсекеге қабiлетті көлiк-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту
       Мақсаты. Экономиканың қажеттiлiктерiн қамтамасыз ететiн және елдi әлемдiк экономикаға тиiмдi ықпалдастырудың мiндеттерiне жауап беретiн тиiмдi ұлттық көлiк және телекоммуникация инфрақұрылымын қалыптастыру.

       Көлiк кешенiн дамыту
      Шешу жолдары:
      Темiр жол, порт, авиация, автомобиль инфрақұрылымының сапасын, тиiмдiлiгiн арттыруға, транзиттiк әлеуетiн кеңейтуге бағытталған Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейiнгi көлiк стратегиясы әзiрленетiн болады.
      Мемлекеттiк деңгейдегi негiзгi iс-шаралар "тар жолдарды" жоюға және транзит үшiн қолайлы жағдай жасауға, сондай-ақ "Шығыс-Батыс" және "Солтүстiк-Оңтүстiк" қағидаты бойынша құрылған негiзгі көлiк магистральдары мен байланыстырушы бағыттардың меридиандық және ендiк орналасуының түрлендiрiлген моделiн қолдану жолымен инфрақұрылымдық жобаларды iске асыруға шоғырланатын болады.
      Оңтайлы көлiк желiсiн қалыптастыру нормативтiк база мен бақылау жүйесiн халықаралық стандарттарға сәйкес келтiру үшiн жағдай жасалатын болады. Бұдан басқа, көлiк кешенiнiң ұзақ мерзiмдi активтерiн жаңғырту, жаңарту және қалыптастыру әрi бейiндiк отандық өндiрiстер құру жөнiнде iс-шаралар жүргiзiлетiн болады.
      Көлiк шығыстарын арзандату, жүктердi жеткiзу уақытын қысқарту, қазiргi заманғы көлiк-логистикалық орталықтар құру, спутниктiк навигацияны пайдалана отырып, жолаушылар мен жүктердiң халықаралық және қалааралық тасымалын диспетчерлiк сүйемелдеудi дамыту жоспарлануда.
      Отандық даму институттарының және жетекшi халықаралық компаниялардың көмегiмен мемлекеттiк-жеке меншiк әрiптестiк тетiктерi арқылы көлiк саласындағы капиталды қажетсiнетiн инфрақұрылымдық жобаларды iске асыру жөнiндегi жұмысты жандандыру жоспарланып отыр.
      Мемлекетаралық деңгейде негiзгi назар елдiң көлiктiк транзиттiк тасымалдарды реттеу, Қазақстан Республикасының толыққанды қатысуын қамтамасыз ету және халықаралық көлiк одақтарындағы ұстанымды нығайту, тарифтердi бiрiздендiру, сондай-ақ қазақстандық транзиттiк бағыттарды халықаралық көлiк дәлiздерi желiсiне қосу саласындағы басым халықаралық конвенцияларға қосылуына жасалады.
      Қазiргi бар көлiк инфрақұрылымын жаңғырту шеңберiнде "Шар - Өскемен" темiр жол желiсiн салуды және "Екiбастұз - Павлодар" учаскесiн электрлендiрудi аяқтау, сондай-ақ "Маңғышлақ - Баутино", "Ералиев - Құрық" жаңа желiлерiн салу, "Мақат - Қандыағаш", "Алматы - Ақтоғай" темiр жол учаскелерiн электрлендiру жөнiндегi жұмыстарды жүргiзу, Достық станциясын дамыту және "Ақтоғай - Достық" темiр жол учаскесiн жаңғырту, ҚХР-мен Қорғас жаңа халықаралық темiр жол өтпесiн және "Қорғас - Сарыөзек" темiр жол желiсiн салу, жылжымалы құрамды жаңғырту мен жаңарту отандық локомотив және вагон жасау базасын құру жоспарланып отыр.
      Қабылданған Автожол саласын дамытудың 2006-2012 жылдарға арналған  бағдарламасына сәйкес 2008 жылға дейiн түйiндi перспективалы бағыттарда автомобиль жолдары учаскелерiн салуды және қайта жаңғыртуды жалғастыру жоспарлануда.
      Су көлiгi саласын дамыту Қазақстан Республикасының теңiз көлiгiн дамытудың 2006-2012 жылдарға арналған бағдарламасын, Кеме қатынасы және iшкi су жолдарында қауiпсiздiктi қамтамасыз етудiң 2007-2012 жылдарға арналған бағдарламасын, сондай-ақ жұмыс iстеп тұрған Ақтау теңiз портын кеңейтiп, Құрық, сондай-ақ Баутино порттарын толыққанды құра отырып, Каспий жағалауы порттарын дамыту жөнiндегi кешендi шараларды iске асыруды көздейдi.
      Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторын игерудiң теңiз операцияларына тиiмдi қатысу мақсатында қайраңдағы теңiз операцияларын қолдайтын флотты құру жалғастырылады.
      Әуе көлiгі саласында Ақтөбе, Ақтау, Шымкент және Қостанай қалаларының әуежайларын қайта жаңарту жүргiзiледi, Павлодар қаласы әуежайының ұшу-қону алаңын күрделi жөндеу, Алматы қаласының әуежайында жаңа ұшу-қону алаңын және Атырау қаласының әуежайында жаңа жолаушылар мен жүк терминалдарын салу жүзеге асырылады. Республиканың әуежайларын арнайы техникамен жарақтандыру, республиканың аэронавигациялық жүйесiнiң өндiрiстiк қуаттарын жаңғырту мен дамытуды жүргiзу жоспарлануда. Әуе кемелерi паркiн жаңарту жалғастырылады.
      Астана қаласында әуе кемелерiне қызмет көрсету үшiн сервистiк авиациялық-техникалық орталық құрылады. Бұдан басқа, Астана, Алматы, Атырау қалаларының тораптық әуежайларын қалыптастыру үшiн жағдай жасау жөнiнде шаралар қабылданатын болады.
       Нәтижесiнде ел экономикасының орта және ұзақ мерзiмдi даму перспективаларын ескере отырып, көлiк-коммуникациялық кешендi серпiндi дамытуға қол жеткiзiлетiн болады. Қазақстанның көлiк жүйесiнiң бәсекеге қабiлеттiлiгi мен тиiмдiлiгi айтарлықтай арттырылатын болады.

       Телекоммуникация саласын дамыту
      Шешу жолдары:
      2006 жылы Қазақстан Республикасының телекоммуникация саласын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы әзiрленетiн болады.
      Телекоммуникация саласындағы заңнаманы үйлестiру, оны Еуропалық Одақ заңнамасына, ДСҰ және Халықаралық электр байланысы одағының талаптарына жақындастыру, саланың инвестициялық тартымдылығын қамтамасыз ету, ұлттық қауiпсiздiк мүдделерiн ескере отырып, қалааралық және халықаралық байланыс операторларының жарғылық қорындағы шетелдiк капиталдың қатысуына шектеулердi жою мақсатында экономиканың осы саласының нормативтiк құқықтық актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу жөнiнде жұмыс жүргiзiлетiн болады.
      Бұдан басқа, "KAZSAT-1" қазақстандық байланыс және хабар тарату спутнигiн ұшыру сияқты телекоммуникация желiсiн жаңғыртудың және дамытудың басым бағыттары iске асырылатын болады, бұл Қазақстанға спутник байланысының халықаралық операторларының санына кiруге мүмкiндiк бередi. Сондай-ақ оны кейiннен ұшыра отырып, "KAZSAT-2" спутнигiн жасау жөнiндегi iс-шаралар iске асырылатын болады. Ұлттық ақпараттық супермагистраль құрылысын жалғастыру; жергілiктi телекоммуникация желiсiн; деректердi беру желiсiн, оның iшiнде Интернетті, ұялы байланысты және жаңа буынды телекоммуникация желiсiн қайта жаңғырту мен дамытуды жүзеге асыру жоспарлануда.
       Нәтижесiнде 2008 жылға қарай мынадай негiзгі индикаторларға қол жеткiзiледi:
      тiркелген телефон желiлерiнiң тығыздығы - елдiң 100 тұрғынына 23;
      ұялы байланыс абоненттерiнiң тығыздығы - елдiң 100 тұрғынына 50;
      жергiлiктi телекоммуникация желiлерiн цифрландыру деңгейi - 80 пайыз;
      Интернеттi пайдаланушылар тығыздығы - 100 тұрғынға 10.

  II. ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ТҰРЛАУЛЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨРЛЕУДIҢ
IРГЕТАСЫ РЕТIНДЕ ОДАН ӘРI ЖАҢАРТУ МЕН ӘРТАРАПТАНДЫРУ

       Ақша-кредит саясаты және қаржы секторын дамыту
      Мақсаттары:
      Инфляцияны тежеу, экономиканың "қызып кетуiнiң" терiс салдарын болдырмау, инфляцияның терiс салдарын төмендету және экономикалық өсудi ынталандыру үшiн нақты айырбас бағамының қажеттi икемдiлiгiн ұстау, қаржы нарығының тұрақтылығын қамтамасыз ету.
       Шешу жолдары:
      Баға тұрақтылығын қамтамасыз етуге Yкiмет пен Ұлттық Банктiң экономикадағы ақша ұсыныстарын реттеудi, бәсекелестiктi дамытуды және iшкi тауар нарықтарының теңгерiмдiлiгiн арттыруды, тариф және сауда саясаты жөнiндегі iс-шараларды жүргiзудi болжайтын инфляцияға қарсы кешендi саясатын қалыптастыру және iске асыру жолымен қол жеткiзiлетiн болады.
      Бұдан басқа, Ұлттық Банк инфляциялық таргеттеу қағидаттарына көшу, нарықтың шамадан тыс өтiмдiлiгiн реттеу, валюталық режимдi одан әрi ырықтандыру жөнiндегі шаралар кешенiн iске асыратын болады.
      Экономиканың "қызып кетуiнiң" терiс салдарын болдырмау үшiн мұнай мен газ өндiрудiң ұтымды кестесiн құра отырып, мұнай-газ секторы дамуының елдiң экономикалық дамуына ықпалын бағалау жүргiзiлетiн болады. Номиналдық ЖIӨ-нiң өсу қарқынымен теңдестiрiлген мемлекеттiк бюджет шығыстарының өсу қарқынын қамтамасыз ететiн фискалдық саясат және бюджеттiң мұнайдан болмайтын тапшылығын бiртiндеп төмендету жүргiзiлетiн болады.
      2006 жылғы 1 шiлдеден бастап Ұлттық қордың жаңа схема бойынша жұмыс iстеуге көшуi жүзеге асырылады, бұл Ұлттық қордың экономиканың теңгерiмдi дамуын және экономиканың "қызып кету" қаупiн төмендетудi қамтамасыз ететiн макроэкономикалық реттеуiш ретiндегi рөлiн күшейтедi.
      Инфляцияның өсуiнiң терiс салдарын төмендету және экономикалық өсудi ынталандыру үшiн Ұлттық Банк теңгенiң нақты айырбас бағамының икемділігін қамтамасыз етедi, бұл ол бойынша бағдарды белгiлеместен, теңгенiң қалқымалы айырбастау бағамы саясатын жүргiзудi болжайды. Қажет болған жағдайда инфляциялық күтуге таралуға қабiлеттi валюталық бағамның қысқа уақыттық және алыпсатарлық ауытқушылықтарын әлсiрету мақсатында валюталық интервенция жүргiзiлетiн болады.
      Қаржы нарығының тұрақтылығын қамтамасыз ету саласындағы шаралар мынадай бағыттарда жүзеге асырылатын болады:
      банк секторының сырттан қарыз алуын реттеудiң жанама әдiстерiн (құралдарын), оның iшiнде ең аз резервтiк талаптарды есептеу әдiстемесiн жетiлдiру, валюталық өтiмдiлiк нормативтерiн, банктiк сектордың сырттан қарыз алу лимитiн, банктердiң ашық валюталық ұстаным лимиттерiн белгiлеу;
      қаржы секторындағы, әсiресе банк секторындағы одан әрi ырықтандыру және бәсекелестiктi арттыру, оның iшiнде Қазақстан аумағындағы шетелдiк банктер филиалдарының қызметiне рұқсат беру мүмкiндiгiн қарау, қаржы секторындағы монополияға қарсы саясаттың тиiмдiлiгiн арттыру, банктердiң шоғырландырылған қадағалау, меншiк иелерiнiң құрылымы, аффилиирленген тұлғалармен қарым-қатынас бөлiгiнде банктiк қадағалау рәсiмдерiн жетiлдiру, "Қазпочта" АҚ-ның халыққа қаржылық қызметтер көрсету жөнiндегi мүмкiндiктерiн кеңейту;
      Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығын құруды қоса алғанда, қор нарығын одан әрi дамыту, инвестициялық банкинг саласындағы бәсекенi қамтамасыз ету үшiн бағалы қағаздар нарығына кәсiби қатысушылар жүзеге асыратын операциялардың тiзбесiн кеңейту, корпоративтiк басқару мәселелерi жөнiндегi Қазақстан Республикасының заңнамасын жетiлдiру.
      Инфляцияға қарсы шаралар кешенiн iске асыру  нәтижесiнде инфляцияны 2006 жылы 5,7 - 7,3 % және 2007 - 2008 жылдары 5 - 7 % "межесiнде" ұстап тұру көзделiп отыр. Ұсынылған шараларды iске асыру экономиканың қызып кетуiнiң терiс салдарының пайда болу қаупiн төмендетуге мүмкiндiк бередi, қаржы нарығының тұрақтылығын сақтауға, бәсекелестiктi ұлғайтуға және нарыққа қатысушылар қызметiнiң ашықтығын арттыруға, бағалы қағаздар нарығын одан әрi дамытуға ықпал ететiн болады.

       Фискалдық тәртіпті арттыруға бағытталған және экономиканың тұрақты өсуiн қамтамасыз ететін бюджет-салық саясаты 
      Мақсаттары:
      Экономиканың шикiзат емес салаларын әртараптандыруды және дамытуды ынталандыру, салық жүктемесiн ұлғайтпай мемлекеттiк бюджетке түсетiн түсiмдердi барынша ұлғайту, борышты басқаруды және бюджетаралық қатынастарды жетiлдiру.
       Шешу жолдары:
      Экономиканың жаңа салаларын әртараптандыруды ынталандыру және дамыту, шетелдiк капитал мен "ноу-хауды" тарту үшiн мыналар көзделедi:
      2007 жылдан бастап қосылған құн салығының ставкасын 1 %-ға, ал 2008 - 2009 жылдардан бастап - тағы 1-2 %-ға төмендету.
      2007 жылдан бастап 10 % мөлшерiнде жеке табыс салығының тiркелген ставкасын енгiзу. Еңбекақы аз төленетiн қызметкерлер санатының кiрiс деңгейiн сақтау үшiн олардың салық салынатын кiрiстерiнен айлық есептiк көрсеткiштiң орнына жалақының ең аз мөлшерiн алып тастау;
      2007 жылдан бастап шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi үшiн салық салудың азайтылған бiрыңғай ставкасын енгізу;
      2008 жылдан бастап әлеуметтiк салықты орташа есеппен 30 %-ға төмендету.
      Салық ставкаларын ұлғайтпай мемлекеттiк бюджетке түсетiн түсiмдердi барынша ұлғайту үшiн қатаң салық тәртiбiн сақтау, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Салық комитетiнде мамандандырылған құрылым құру көзделедi. Салықтық және кедендiк әкiмшiлiк ету саласында реформалар жүргiзiледi; салық төлеушiлер үшiн электрондық қызмет көрсетулер кеңейтiледi, "жалған кәсiпкерлiктiң", "қолма-қол ақшаға айналдыру" фирмалары қызметiнiң және көлеңкелi айналымның, оның iшiнде акцизделетiн өнiмдердiң көлеңкелi айналымының жолын кесу әдiстерi енгiзiледi.
      Бюджеттiң тұрақтылығын қамтамасыз етуге, мемлекеттiк шығыстарды шектеуге, қатаң бюджет тәртiбiн сақтауға, Ұлттық қорда мұнай кiрiстерiнiң айтарлықтай бөлiгiн жинақтауға, экономиканы құрылымдық жағынан қайта құруды ынталандыруға бағытталған салмақты фискалдық саясатты жүргiзу үшiн бюджет заңнамасын одан әрi жетiлдiру көзделедi, оның iшiнде:
      Ұлттық қор қаражатын қалыптастыру мен пайдаланудың жаңа тұжырымдамасына сәйкес бюджеттi қалыптастыруға көшу;
       Бiрыңғай бюджет сыныптамасының функционалдық шығыстар топтары деңгейiнде үш жылдық бюджеттiк жоспарлау;
      бюджеттiң атқарылу процесiнiң бюджеттiк бағдарламалардың тиiмдiлiгі мен нәтижелiгiне бағдарлануы;
      бюджет ақшасын (қолма қол ақшаны) басқару сапасын арттыру;
      бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi мен олардың мемлекеттiк мекемелерiнiң бюджет қаражатын пайдалануы үшiн жауапкершiлiк шараларын белгiлеу.
      Мемлекеттiк және жалпы сыртқы борышты белгiлi бiр мөлшерде ұстап тұру үшiн борышты басқарудың тиiмдi жүйесiн құру және елдiң жалпы сыртқы борышының өсуiн ұстап тұру жөнiндегi нақты тетiктердi әзiрлеу көзделедi.
      Бюджетаралық қатынастарды одан әрi жетiлдiру үшiн Yкiмет субвенциялар мөлшерiн бекiтiп бере отырып, бюджетаралық қатынастардағы тұрақтылықты және орта мерзiмдi кезеңге арналған алып тастауларды қамтамасыз ету жөнiндегi, өңiрлердiң бюджеттiк қамтамасыз етiлуiн олардың халқының  Конституцияда кепiлдiк берiлген мемлекеттiк қызметтерге тең қол жеткiзуiне жету мақсатында теңестiру үшiн Жалпы сипаттағы ресми трансферттердi есептеу әдiстемесiн жетiлдiру жөнiндегi шараларды қабылдайды.
      Жоспарланатын шараларды iске асыру  нәтижесiнде мемлекеттiк бюджетке түсетiн түсiмдердi ұлғайтумен қатар кәсiпорындардан қосымша қаражатты босату, көлеңкелi жалақы төлеудi одан әрi азайту, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi үшiн салық жүктемесiн азайту, салықтық әкiмшiлiк етудi оңайлату, халықты жұмыспен қамтуды өсiру, шағын бизнес субъектiлерiнен бюджетке түсетiн түсiмдердiң үлес салмағын 2005 жылғы 14 %-дан 2008 жылы 20 %-ға ұлғайту, салық және кеден органдарындағы сыбайлас жемқорлық деңгейiн төмендету, мемлекеттiк бюджеттiң тұрақтылығын қамтамасыз ету күтiледi.

       Мемлекеттік активтердi тиiмдi басқару
      Мақсаты:
      Мемлекеттiң мемлекеттiк активтердi басқарудың ашық және айқын жүйесiн құру негiзiнде тиiмдi меншiк иесi және менеджер ретiнде қалыптасуы.
       Шешу жолдары:
      Мемлекет активтерiн басқарудың ашық және айқын жүйесiн құру үшiн Үкiмет мемлекеттiк активтердi басқарудың қолданыстағы жүйесiн жаңғыртуға, мемлекеттiк активтердi басқару саласындағы заңнама мен әдiстемелiк базаны жүйелендiруге бағытталған шаралар кешенiн жүзеге асыратын болады.
      Стратегиялық маңызы бар салаларда экономиканың мемлекеттiк секторын басқаруды жетiлдiру мақсатында 2006 жылғы қаңтарда  "Самұрық" мемлекеттiк активтердi басқару жөнiндегі қазақстандық холдингi" АҚ (бұдан әрi -  "Самұрық" холдингi" АҚ) құрылды.
      Yкiмет "Самұрық" холдингi" АҚ қызметiнiң негiзгi қағидаттары туралы  меморандумды , акцияларының мемлекеттiк пакеттерi холдингiнiң жарғылық капиталына берiлетiн ұлттық компаниялар мен басқа да акционерлiк қоғамдардың  тiзбесiн бекiтті.
      Холдинг қызметiн қамтамасыз ету үшiн 2006 жылы Yкiмет нормативтiк құқықтық актiлерге тиiстi өзгерiстер мен толықтырулар енгiзетiн болады. Холдинг қызметiнiң шеңберiнде ұлттық компаниялардың бағалы қағаздарын Қазақстанның қор нарығына шығару жоспарлануда.
      2006 жылы мемлекеттiк-жеке меншiк әрiптестiк тетiктерiнiң алдыңғы қатарлы әлемдiк тәжiрибесiн енгiзуге бағытталған "Концессия туралы" Заң жобасы әзiрленедi.
      Осы ұйымдар әлеуметтiк мәнi бар қызметтердi көрсету және мемлекеттiк қолдауды талап ететiн қызмет салаларын дамыту үшiн жұмыс iстеуi тиiс қызмет салаларын анықтау мақсатында акцияларының бақылау пакеттерi (қатысу үлестерi) мемлекетке тиесiлi мемлекеттiк кәсiпорындардың, мемлекеттiк мекемелер мен ұйымдардың қызмет салаларын талдау жүзеге асырылатын болады.
      Мемлекеттiк меншiктi түгендеудi жүргiзу және бүкiл ел үшiн ортақ бiрыңғай дерекқор құру үшiн Yкiмет мыналарға бағытталған шараларды дәйектi iске асыруды жүзеге асыратын болады:
      акцияларының бақылау пакеттерi (қатысу үлестерi) мемлекетке тиесiлi мемлекеттiк кәсiпорындардың, мекемелер мен ұйымдардың мүлкiн түгендеудi жүргiзуге;
      осы ұйымдардың өздерiне жүктелген мiндеттердi iске асыруы үшiн қажеттi мүлiк құрамын (зияткерлiк меншiктi және жылжымайтын объектiлердi ескере отырып) айқындауға;
      бәсекелi ортаға берiлуге тиiс мемлекеттiк кәсiпорындардың, мемлекеттiк мекемелердiң және акциялар пакетi (қатысу үлестерi) мемлекетке тиесiлi мемлекеттiк заңды тұлғаларға, ұйымдарға бекiтiлiп берiлген мүлiктiң тiзбесiн айқындауға;
      мемлекеттiк басқару деңгейлерi арасында мемлекеттiк мүлiктiң ара-жiгiн нақты ажыратуға;
      жергiлiктi атқарушы органдарға Мемлекеттiк кәсiпорындар мен мекемелердiң, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың тiзiлiмiне (бұдан әрi - Тiзiлiм) рұқсат беру жөнiндегi жұмыстарды жергiлiктi бюджеттен қаржыландыруға және оны "on-line" режимiнде ұстауға;
      есепке алу объектiлерi бойынша Тiзiлiм деректерiн жандандыру мақсатында "электрондық үкiмет" шеңберiнде құрылатын "Заңды тұлғалар" мемлекеттiк дерекқорынан Тiзiлiм ұстаушыға электронды форматта ақпарат беруге.
      Оңалту немесе банкроттық туралы шешiм қабылдау кезiнде бiрыңғай өлшемдердi қолдану, сондай-ақ конкурстық басқарушыларды тарту тетiгiн жетiлдiру үшiн Yкiмет оңалту және қайта құрылымдау рәсiмдерiн қолдануға болатын рентабельдi емес мемлекеттiк кәсіпорындардың тiзбесiн және мониторингiн және олардың төлемге қабiлеттiлiгiнiң жай-күйiн талдауды жүргiзу тетiгiн айқындайды.
      Жаңа технологияларды қолдана отырып, оларда жаңа өндiрiстердi ұйымдастыруға болатын рентабельдi емес мемлекеттiк кәсiпорындардың дерекқоры қалыптастырылады, дағдарысқа қарсы басқарудың, оны Қазақстанның қазiргi заманғы жағдайына бейiмдеудiң әлемдiк тәжiрибесi зерделенедi. Залалды мемлекеттiк кәсіпорындардың қызметiн қалпына келтiру мүмкiн болмаған кезде оларға қатысты Yкiмет соңғы қадам ретiнде банкроттық рәсiмiн қолданады.
      Қабылданатын шаралар  нәтижесiнде мемлекеттiк активтердi басқарудың ашық жүйесi, мемлекеттiк меншiктiң бiрыңғай дерекқоры құрылады, мемлекеттiк кәсiпорындардың және акциялар пакетi (қатысу үлестерi) мемлекетке тиесiлi ұйымдардың оңтайлы саны айқындалады. Рентабельдi емес мемлекеттiк кәсіпорындарды оңалту немесе олардың банкроттығы туралы шешiмдер қабылдау жөнiндегi тетiктер әзiрленетiн болады.
      Мемлекеттiк активтердi тиiмдi басқару жөнiндегi жаңа институттардың құрылуы мемлекеттiк активтердi басқару тиiмдiлiгiн арттыруға және қор нарығын дамытуға ықпал етедi.

       Нарық қағидаттары негiзiнде мемлекет пен жеке меншiк сектор арасындағы экономикалық өзара қатынастарды құру
       Мақсаты:
      Мемлекет пен жеке меншiк сектордың ақпараттық технологиялар енгiзу, келiсiм-шарттық қатынастарды дамыту, жеке меншiк институтын нығайту және инвесторлардың құқықтарын қорғау жолымен өзара тиiмдi iс-қимылы
       Шешу жолдары:
      Экономикаға мемлекеттiк қатысуды оңтайландыруға мемлекеттiк функциялардың бiр бөлiгiн және мемлекеттiк мекемелер, мемлекеттiк кәсiпорындар, мемлекет қатысатын субъектiлер қызметiнiң жекелеген түрлерiн бәсекелi ортаға беру есебiнен қол жеткiзiлетiн болады. Ұсынылатын мемлекеттiк қызметтердiң сапасын арттыру және олардың төрешiлдiк дәрежесiн азайту мемлекеттiк қызметтердi көрсету стандарттарын енгiзу, мемлекеттiк қызметтер ұсынудың салалық стандарттарын бекiту, мемлекеттiң араласуын шектеу және бәсекелестiктi дамыту жөнiндегi қосымша нақты шаралар әзiрлеу арқылы жүретiн болады.
      "Азаматтық кодекске өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Заң жобасын дайындау шеңберiнде келiсiм-шарттық қатынастарды дамыту және жеке меншiк институтын нығайту, оның iшiнде ұлттық меншiктен алуға қарсы кепiлдiктердi қамтамасыз ету мәселелерiн пысықтау жоспарлануда. Қазақстан Республикасының аумағында аралық және төрелiк соттардың қызметiн дамыту жөнiнде одан арғы шаралар қабылданатын болады.
      Миноритарлық акционерлер мен құрылтайшылардың құқықтарын заңнамалық қорғау мақсатында компаниялардың жарғылық капиталында аз үлестердi иеленетiн инвесторлардың, акционерлердiң және құрылтайшылардың құқықтарын қорғау жөнiнде заң әзiрленетiн болады.
      Мемлекеттiк органдар қызметiнiң тиiмдiлiгiн арттыру, әкiмшiлiк кедергiлер мен сыбайлас жемқорлықты азайту мақсатында Үкiмет "электрондық үкiмет" жобасын iске асыру жөнiндегi жұмысты жалғастыратын болады.
      2006 жылы тiркеу рәсiмдерiн оңайлату үшiн "Қазақстан Республикасы сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерi туралы" Заң қабылданады, сондай-ақ "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының  Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлетiн болады.
      "Электрондық үкiметтiң" инфрақұрылымын қалыптастыру шеңберiнде мынадай:
      "Жеке тұлғалар" және "Заңды тұлғалар" мемлекеттiк дерекқорлар, оның шеңберiнде 2007 жылы СТН-дi, ӘЖК-тi азаматтың жеке сәйкестендiру нөмiрiне; СТН-дi, КҰЖС кодын және тiркеу нөмiрiн бизнес-сәйкестендiру нөмiрiне ауыстыру басталады, ал мекен-жай ақпаратын бiрыңғай сипаттау үшiн - "Мекен-жай тiркелiмi" ақпараттық жүйесi;
      мемлекеттiк органдардың арасында деректермен қорғалған алмасуды ұйымдастыру үшiн бiрыңғай техникалық орта;
      Астана қаласында электронды цифрлық қолтаңба пайдаланылатын мемлекеттiк органдардың ведомствоаралық құжат айналымын;
      олар арқылы электронды түрде мемлекеттiк қызметтер ұсынылатын "электрондық үкiметтiң" ведомстволық ақпараттық жүйелермен бiрiктiрiлген порталы мен шлюзiн;
      азаматтар мен бизнес-құрылымдарға цифрлы сертификаттар беруге арналған ашық кiлттер инфрақұрылымын;
      ведомстволық ақпараттық жүйелердi пайдалану арқылы мемлекеттік органдардың электрондық қызметтерiн;
      "электрондық үкiметтiң" бiрыңғай сәулетi талаптарына сәйкес келетiн "электрондық әкiмдiк" құру жөнiндегі пилоттық жоба;
      оның көмегiмен "электрондық үкiметтiң" порталы арқылы төлем транзакциялары жүзеге асырылатын төлем шлюзiн;
      халық пен бизнестiң "электрондық үкiмет" қызметтерiне қол жетiмдiлiгін қамтамасыз ету үшiн ақпараттандыру саласындағы Ұлттық оператордың базасындағы қоғамдық қол жеткiзу пункттерi мен компьютерлiк сауаттылыққа оқыту орталықтарын құру жөнiндегi жобалар iске асырылатын болады.
      Көрсетiлген iс-шараларды жүргiзу  нәтижесiнде мемлекеттiң экономикаға араласуын шектеу, даулар мен төрелiк рәсiмдердi тәуелсiз қарау жүйесiн дамыту, инвестициялық ахуалды жақсарту және бизнестi дамыту үшiн неғұрлым қолайлы жағдай жасау, сондай-ақ ақпараттық технологияларды, әсiресе электрондық лицензиялау, кедендiк және салықтық декларациялау, электронды мемлекеттiк сатып алу, зейнетақымен қамсыздандыру және бiлiм беру салаларында кеңiнен қолдануға бағытталған мемлекеттiң халықпен тиiмдi өзара iс-қимыл жасауы күтiледi.

       Тауарлар мен қызметтер нарықтарының тиiмдi жұмыс iстеуiне бағытталған бәсеке және тариф саясатын iске асыру
      Мақсаттары:
      Табиғи монополиялар саласында мемлекеттiк реттеудiң тиiмдiлiгiн арттыру, бәсекенi дамыту және тауарлар мен қызмет көрсетулер нарықтарының серпiндi жұмыс iстеуi үшiн жағдай жасау.
       Шешу жолдары:
      Бәсеке саясаты саласында тауар нарықтарында бәсекелестiк қатынастардың тиiмдi жұмыс iстеуi, баға келiсiмi, субъект өзiнiң артықшылық жағдайын асыра пайдаланған және терiс пиғылды бәсеке жүзеге асырылған жағдайда монополияға қарсы ден қою шараларын жедел қолдану үшiн қолайлы жағдай жасауға бағытталған, сондай-ақ монополияға қарсы органның және оның аумақтық бөлiмшелерiнiң өкiлеттiктерiн күшейтетiн "Бәсеке және монополиялық қызметтi шектеу туралы" Заңның жаңа жобасы қабылданатын болады.
      Экономиканы монополияға қарсы реттеу жүйесiн жетiлдiру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын әзiрлеу жоспарлануда.
      Монополияға қарсы органды экономикалық шоғырланудан бақылауды, экономиканың барлық салаларында бәсекелестiк орта құруды, металлургиядағы, химия өнеркәсiбiндегі, банк саласындағы, сақтандырудағы және басқа да салалардағы "жасырын монополияларды" монополиясыздандыру жөнiндегi шараларды iске асыруды көздейтiн Бәсекелестiктi қорғау мен дамыту саласындағы 2007-2009 жылдарға арналған салалық бағдарлама қабылданатын болады.
      Тариф саясатын дамыту табиғи монополиялар саласындағы тарифтiк реттеудiң нормативтiк құқықтық және әдiснамалық базасын жетiлдiру арқылы жүзеге асырылатын болады.
      Осы бағытта жүргiзiлетiн негiзгi iс-шаралар "Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының  Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу; орта мерзiмдi және ұзақ мерзiмдi тарифтердi бекiту тәртiбiн әзiрлеу; табиғи монополия субъектiлерiнiң қызметiн мемлекеттiк реттеу тәртiбiн ырықтандыру және төрешiлдiктен арылту болады.
      Қазақстан экономикасының жай-күйiнiң деңгейiне және оның даму перспективаларына барабар әдiснамалық базаның болуы мемлекеттiк тарифтiк реттеудiң маңызды құрауышы болып табылады. Бұл үшiн тарифтердi есептеудiң бiрқатар әдiстемелерiн, тарифтер деңгейi серпiнiнiң экономика секторларына әсерiн бағалау моделдерiн әзiрлеу, субъектiлердiң қызметiн олардың бағалық көрсеткiштерiнiң теңдестiрiлген кешенi негiзiнде мониторингiлеу жүйесiн құру және магистралдық темiр жол желiлерiнiң реттелетiн қызметтерiне арналған тарифтерге бағыт түрлерi бойынша кезең-кезеңiмен бiрiздендiру жүргiзу көзделедi.
      Сондай-ақ 2007 жылы Табиғи монополиялар саласындағы тариф саясатын жетiлдiрудiң 2008-2010 жылдарға арналған бағдарламасын әзiрлеу жоспарлануда.
      Жоспарланып отырған шаралар кешенiн iске асыру  нәтижесiнде нарықтың барлық қатысушылары үшiн тең жағдайлар және бір мезгiлде монополияға қарсы ден қою шараларын қатайта отырып, бәсеке нарығында тарифтердi қатаң мемлекеттiк реттеуден кезең-кезеңiмен арылу қамтамасыз етiлетiн болады. Табиғи монополиялар субъектiлерiнiң орта мерзiмдi және ұзақ мерзiмдi кезеңдерге арналған тарифтерi деңгейлерiнiң болжамдылығы мен тұрақтылығы қамтамасыз етiлетiн және табиғи монополиялар субъектiлерi әрекет ететiн салалардың инвестициялық тартымдылығын арттыру үшiн жағдай жасалатын болады.

       Нарықтық қатынастар мен бәсекеге қабiлеттi экономиканың негiзгі iргетасы ретiнде кәсiпкерлiк секторды дамыту
      Мақсаты:
      Шағын және орта бизнестi дамытуда сапалы серпiлiстi қамтамасыз ету, осы саладағы өнiмдiлiк пен бәсекеге қабiлеттiлiктiң өсуi.
       Шешу жолдары:
      Кәсiпкерлiктi дамыту үшiн қолайлы жағдай жасау, шағын және орта бизнестi қолдау нысандарының жаңаларын енгiзу және қолданыстағыларын күшейту, әкiмшiлiк және төрешiлдiк кедергiлердi азайту жөнiндегi саясат жалғасатын болады.
      "Жеке кәсiпкерлiк туралы" Қазақстан Республикасының  Заңын iске асыру мақсатында мемлекеттiк органдардың жанындағы кәсiпкерлiк мәселелерi жөнiндегi сараптамалық кеңестер жұмысының жаңа регламентiн, сараптамалық кеңестер жүргiзетiн нормативтiк құқықтық актiлердiң жобаларын сараптауға қатысу үшiн кәсіпкерлер бiрлестiктерiн аккредиттеу тәртiбiн бекiтудi көздейтiн заңға тәуелдi нормативтiк құқықтық актiлер қабылданатын болады.
      Барлық өңiрлерде кәсiпкерлiк пен инновациялық қызметтi қолдау инфрақұрылымының объектiлерiн құру және олардың тиiмдiлiгiн арттыру жөнiндегi жұмыс жалғасатын болады. " Шағын кәсiпкерлiктi дамыту қоры " АҚ-ның нәтижелiлiгi оның өкiлдiк желiсiн кеңейту және өңiрлерде ақпараттық-талдау, консалтингiлiк және оқу-әдiстемелiк қызмет көрсетулер ұсыну мәселелерi жөнiндегi жұмысты күшейту жолымен арттырылатын болады.
      Лицензиялаудың жаңа қағидаттарын енгiзудi, лицензияланатын қызмет түрлерiнiң толық тiзбесiн белгiлеудi, тауарлардың жекелеген түрлерiнiң импорты кезiнде өз-өздiгiнен лицензиялауды, сондай-ақ лицензияны алу кезiнде "жалғыз терезе" қағидатын енгiзудi көздейтiн "Лицензиялау туралы" Заңды Парламенттiң қабылдауы жөнiндегi жұмыс жалғасатын болады.
      Қабылданған шаралардың  нәтижесiнде жеке меншiк кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң сараптама кеңестерi арқылы қорытындылар енгiзу жолымен нормативтiк құқықтық актiлердiң жобаларын әзiрлеуге тiкелей қатысуы, бизнестi ұйымдастыруға арналған шығындардың едәуiр азаюы және кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыру кезiнде мемлекеттiк рұқсат беру жүйесiнiң рәсiмдерiн оңайлату күтiледi.

       Экономиканы теңдестiре дамыту қажеттiгiне сай келетiн аумақтық даму
      Мақсаты:
      Экономикалық әлеуеттi және еңбек ресурстарын тиiмдi және ұтымды пайдалануды ескере отырып, өңiрлiк және әлемдiк экономикадағы бәсекеге қабiлеттi мамандануды қалыптастыруға негiзделген аумақтық даму.
       Шешу жолдары:
      2006 жылы кластерлердi қалыптастыруды ескере отырып, аумақтарды дамытуды инфрақұрылымдық қамтамасыз етудi айқындайтын Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейiнгi аумақтық даму стратегиясын әзiрлеу көзделiп отыр.
      Стратегия республикалық, өңiраралық және облыстық маңызы бар өндiрістiк, энергетикалық, инженерлiк, көлiк-коммуникациялық және әлеуметтiк инфрақұрылымдарды дамытудың ұзақ мерзiмдi кезеңге арналған шоғырландырылған схемаларын айқындайтын болады. Өңiрлердiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру жөнiндегi маңызды тетiк ретiнде экономикалық жағынан перспективалы және өмiр сүру үшiн қолайлы аудандарда экономика және еңбек ресурстарын ел аумағының ұтымды игерiлуiмен үйлесiмде топтастыру жүзеге асырылатын болады.
      Өңiрлердiң бәсекеге қабiлетті мамандануын қалыптастыру шеңберiнде 2007 жылы облыстар, Астана және Алматы қалалары әкiмдiктерiнiң жанындағы консультативтiк-кеңесшi органдар ретiнде Бәсекеге қабiлеттiлiк жөнiндегi кеңестер құрылатын болады.
      Ауылдық аумақтарды дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк  бағдарламасын , бұрынғы Семей полигонының проблемаларын шешу, шағын қалаларды, Семей қаласын дамыту жөнiндегi бағдарламаларды iске асыру жалғасады. 2006 жылы Арал өңiрiнiң проблемаларын шешу жөнiндегi жаңа бағдарлама қабылданатын болады.
      Кейiннен ӘКК құра отырып, Өңiрлiк әлеуметтiк-кәсiпкерлiк корпорациялар (ӘКК) құру тұжырымдамасын әзiрлеу жоспарлануда. ӘКК қызметi инвестициялар тарту және өңiрлерде жаңа өндiрiстер мен технологияларды iске асыру, өңiрлерде тиiстi қолайлы экономикалық орта қалыптастыру, сондай-ақ әлеуметтiк мақсаттарға қол жеткiзуге бағытталған бағдарламаларды әзiрлеу және iске асыру мақсатында жүзеге асырылатын болады. Бұдан басқа, ӘКК өкiлеттiктерiне рентабельдi емес мемлекеттiк кәсiпорындарды әрi шағын және орта бизнестi дамыту үшiн пайдаланылуы мүмкiн мемлекеттiк активтердi басқару кiретiн болады.
       Нәтижесiнде елдiң аумақтық дамуының стратегиялық бағыттары айқындалатын болады және елдi аумақтық-экономикалық ұйымдастырудың кластерлiк дамуға және халықты ұтымды қоныстандыруға негiзделген жаңа моделiн қалыптастыру басталады. ӘКК қалыптастыру нәтижесiнде өңiрлерде экономиканың шикiзат емес секторлары мен әлеуметтiк инфрақұрылымды дамытуға талпыныс беретiн болады.

       Астананы Еуразиядағы өзара халықаралық iс-қимылдың iрi орталықтарының бiрi және осы заманғы әлемдiк даму стандарттарына сай келетiн қала ретiнде дамыту
      Мақсаты:
      Астананы елдiң iрi саяси және iскерлiк орталығы және осы заманғы әлемдiк стандарттарға сай келетiн қала ретiнде дамытуды қамтамасыз ету.
       Шешу жолдары:
      2006 жылы "Қазақстан Республикасы астанасының мәртебесi туралы" 3аңды жаңа редакцияда қабылдау және кейбiр заңнамалық актiлерге Қазақстан Республикасы астанасының мәртебесi мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу көзделiп отыр.
      2006 жылы Астана қаласын орнықты дамытудың 2030 жылға дейiнгі стратегиялық жоспары және Астана қаласын әлеуметтiк-экономикалық дамытудың 2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы бекiтiлетiн болады.
      Есiлдiң сол жақ жағалауында осы заманғы медицина ғылымы мен практикалық денсаулық сақтаудың жетiстiктерiн бiрiктiретiн жаңа орталықтардың базасында медициналық қызметтердiң осы заманғы, инновациялық кластерiн құру жоспарланып отыр.
      Халықаралық деңгейдегi таңдаулы университет құрылатын болады.
      Көлiк-логистикалық және туристiк-рекреациялық қызмет көрсетулердi дамыту негiзiнде оған Темiртау, Қарағанды агломерациясын және Щучье-Бурабай курорттық аймағын тарта отырып, жартылай функционалды аймақ құру жөнiндегi келiсiлген iс-қимылдар кешенi iске асырылатын болады.
      "Еуропа - Азия" бағыты бойынша тасымалдарды қамтамасыз ету үшiн авиациялық "торап", сондай-ақ авиациялық тасымалдарға сапалы қызмет көрсетулердi қамтамасыз етуге арналған сервистiк орталық құру жөнiндегi жұмыс жалғасады.
       Нәтижесiнде Астананың әлемдiк көлiк жүйесiне табиғи кiрiккен ұлттық орталық ретiнде көрiнуiне қол жеткiзiлетiн болады.

       Алматы қаласын өңiрлiк iрi қаржы және iскерлiк белсендiлiк орталығы ретiнде одан әрi дамыту
       Мақсаты:
      Алматы қаласының өңiрлiк қаржы және iскерлiк белсендiлiк орталығы ретiнде қалыптасуы.
       Шешу жолдары:
      Кәсiпкерлiк ахуалды жақсарту және қала беделiн жаңарту, тиiстi техникалық және телекоммуникациялық инфрақұрылым құру жөнiнде шаралар кешенi қабылданатын болады.
      Алматы қаласында халықаралық және өңiрлiк ұйымдардың, халықаралық қаржы ұйымдарының өңiрлiк офистерiнiң, iрi трансұлттық компаниялар филиалдарының орналасуын ынталандыру үшiн жағдайлар жасалатын болады. Қазақстанның iрi қаржы ұйымдары өңiрлiк бизнес-жобалар үшiн қарыздар, сақтандыру және қаржы қызмет көрсетулерiн ұсыну жөнiндегi өңiрдегi негiзгi "мердiгерлер" болуға тиiс.
      Қазақстанда осы заманғы қаржы нарығын, сондай-ақ өтiмдi және сыйымды қор нарығын дамытуға Алматы қаласында Өңiрлiк қаржы орталығын құру ықпал ететiн болады. Жылдың аяғына дейiн қазақстандық қаржы нарығына шетелдiк және отандық қаржы делдалдарын, эмитенттер мен инвесторларды тарту үшiн салықтық және өзге де преференцияларды, бiрқатар институционалдық шараларды көздейтiн тиiстi нормативтiк-құқықтық база жасалатын болады.
      Алматы қаласының қазiргi бәсекелi артықшылықтарының негiзiнде перспективалық кластерлер, оның iшiнде көлiк-логистикалық қызметтер, жетекшi шетелдiк компаниялардың процессингiлiк орталықтары, қазақстандық және орталық азиялық нарықтарға бағдарланған қазiргi заманғы дистрибьютерлiк сауда орталықтары айқындалатын және дамитын болады. Алматы өңiрiнiң базасында қаланың туристiк-рекреациялық мамандануы дамитын болады.
      Бұдан басқа, Алматы қаласында iрi университеттер мен жоғары оқу орындарының, ҒЗИ-лардың базасында бiлiм беру қызмет көрсетулерiнiң де, сол сияқты инновациялық әзiрлемелердiң де нарығында халықаралық деңгейдегі сапалы қызмет көрсетулер ұсынатын өңiрлiк бiлiм беру-инновациялық кешенiн қалыптастыруға бағытталған шараларды дәйектi iске асыру жүзеге асырылатын болады.
      Жоспарланып отырған шаралар кешенiн iске асыру  нәтижесiнде Алматы қаласын ел экономикасының өсу полюстерiнiң бiрi, халықаралық қаржы, сақтандыру және басқа да жетекшi компаниялар үшiн тартылыс орталығы ретiнде одан әрi дамыту күтiледi.

  ІІІ. ХАЛЫҚТЫ НЕҒҰРЛЫМ "ӘЛЖУАЗ" ТОПТАРЫН ҚОРҒАУҒА БАҒЫТТАЛҒАН
ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАНЫҢ ӨНІМДI ДАМУЫН ЫНТАЛАНДЫРАТЫН ҚАЗІРГІ
ЗАМАНҒЫ ӘЛЕУМЕТТIК САЯСАТ

       Халықтың неғұрлым "әлжуаз" топтарын қорғауға бағытталған және еңбек ресурстарын тиiмдi дамытуды ынталандыратын атаулы әлеуметтiк саясатты iске асыру
      Мақсаттары:
      Мемлекет, жұмыс берушi мен қызметкер арасындағы жауапкершiлiктi тиiмдi бөлудi көздейтiн көп деңгейлi әлеуметтiк қамсыздандыру жүйесiн одан әрi дамыту, атаулы әлеуметтiк көмектi күшейту және тұрлаулы жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету.
       Шешу жолдары:
      Yкiмет мемлекеттiк әлеуметтiк стандарттар жүйесiн халықаралық стандарттарға кезең-кезеңiмен жақындатуды, мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемiнiң мөлшерiн одан әрi кезең-кезеңiмен арттыруды, атаулы әлеуметтiк көмек көрсету жөнiндегі нормативтiк құқықтық базаны жетiлдiрудi жүзеге асыратын болады, сондай-ақ халықтың өмiр сүру деңгейiнiң халықаралық стандарттарын енгiзу жөнiндегi жұмыс жүргізiледi. Инженерлiк-коммуникациялық желiлердi және тұрғын үй инфрақұрылымының өзге де объектiлерiн салу одан әрi даму алады.
      Бұдан басқа, Семей сынақ ядролық полигонында ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарға бiржолғы ақшалай өтемақы төлеу жалғасатын болады.
      2006 жылы мемлекеттiк әлеуметтiк қызмет көрсету стандарттары енгiзiледi және әлеуметтiк қызметтер көрсетумен айналысатын ұйымдардың лицензияланатын қызмет түрлерi айқындалады.
      2006 жылғы 1 шiлдеден бастап өңiрлiк әскери қақтығыстарға қатысушылар және халықтың кейбiр басқа да санаттары үшiн арнайы мемлекеттiк жәрдемақылар мөлшерiн ұлғайту; әлеуеттi құрылымдардың зейнеткерлерiне бiржолғы сараланған зейнетақы төлемдерiн арттыру жүзеге асырылады;
      2007 жылдан бастап бюджеттiк сала қызметкерлерiнiң жалақысы орта есеппен 30%-ға арттырылатын болады.
      2007 жылдан бастап зейнетақылар мен жәрдемақыларды төлеу "айдан айға" қағидаты бойынша жүзеге асырылады;
      2008 жылы кепiлдiк берiлген және қосымша әлеуметтiк қызмет көрсетулердiң тiзбесiн, әлеуметтiк қызметкерлердi аккредиттеудi, мемлекет кепiлдiк берген әлеуметтiк қызмет көрсетулердi тегiн ұсынудың тетiгiн, ақылы негiзде қосымша әлеуметтiк қызмет көрсетулер ұсыну үшiн жеке меншiк сектор субъектiлерiн тарту тетiгiн көздейтiн "Әлеуметтiк қызметтер туралы" Заң жобасы әзiрленетiн болады.
      Yкiмет мүгедектердiң өмiр сүру сапасын жақсарту, оларды әлеуметтiк қолдауды күшейту және олардың қоғамға пәрмендi кiрiгуi үшiн жағдай жасау жөнiнде шаралар қабылдайды.
      Жұмыссыздарды әлеуметтiк қолдау саясаты "әлеуметтiк топтардың мұқтаждарына" емес, "жұмыссыздарды жұмыс iстейтiндердiң "ортақ қазанына" кiру үшiн дайындауға" шоғырландырылады. Жыл сайын кемiнде 23 мың жұмыссыз кәсiби даярлықтан және қайта даярлаудан өтедi.
      Еңбек нарығы талаптарының үздiксiз өзгеруiне ден қоятын икемдi еңбек ресурстарын дамыту жүйесiн құру, еңбек қауiпсiздiгi мен еңбектi қорғауды арттыру, қауiпсiз еңбек жағдайларын жасау үшiн жұмыс берушiлердiң мүдделiлiгi мен жауапкершiлiгiн арттыру және қазақстандық кәсiпорындарды OHSAS 18001:1999 халықаралық стандарттарына жеделдете көшiруге жәрдемдесу, әлеуметтiк диалогтың рөлiн күшейту және Қазақстан Республикасы Еңбек кодексiнiң негiзiнде әлеуметтiк-еңбек қатынастарын шарттық реттеу жүйесiн дамытуды қамтамасыз ету жөнiнде шаралар әзiрленедi.
      Жұмыс күшiнiң сапалы әлеуетiн арттыру мақсатында жұмысшы кәсiптерi мен мамандықтары бойынша ұлттық кадрларды кәсiби даярлау, қайта даярлау және олардың бiлiктiлiгiн көтеру жүйесi дамиды, сондай-ақ бюджеттiк сала қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жүйесi жетiлдiрiлетiн болады.
      Еңбек ресурстарын дамытудың тиiмдi жүйесiн құру жөнiнде қабылданатын шаралармен қатар, ұлттық мүдделердi қорғаумен және жоғары бiлiктi шетелдiк мамандарды тартумен үйлесiмде көшi-қон режимiн ырықтандыруға, оралмандардың бейiмделуi мен кiрiгуiнiң арнайы орталықтарын құруға және оларды көшiп-келу квотасына енгізудiң объективтi өлшемдерiн әзiрлеуге бағытталған көшi-қон саясаты жетiлдiрiлетiн болады.
      2006 жылы Yкiмет басқа елдердiң тәжiрибесiн ескере отырып, республика аумағында еңбек қызметiн заңсыз жүзеге асыратын еңбек мигранттарын оларды iшкi iстер органдарында және басқа да тиiстi органдарда тiркеу жолымен заңдастыру жөнiнде бiр жолғы акция жүргiзу тетiгi әзiрленетiн болады.
      Халықаралық стандарттар негiзiнде бизнестiң әлеуметтiк жауапкершiлiгiн арттыруды ынталандыру жөнiндегi нормативтiк құқықтық базаны қалыптастыру мақсатында Үкiмет бизнестiң әлеуметтiк есептiлiгiнiң жалпы қабылданған ережесiн әзiрлейдi, сондай-ақ бизнес бастамаларын қолдау жөнiндегi шаралар кешенiн қабылдайды. БҰҰ-ның Бизнестiң корпоративтiк әлеуметтiк жауапкершiлік жөнiндегі жаһандық шартының қағидаттарын енгiзудi ескере отырып, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң, республикалық кәсiподақтар бiрлестiктерiнiң және республикалық жұмыс берушiлер бiрлестiктерiнiң арасында, 2007-2008 жылдарға арналған бас келiсiм жасалатын болады.
       Нәтижесiнде халықты жинақтаушы зейнетақы жүйесiмен және мiндеттi әлеуметтiк қамсыздандыру жүйесiмен қамтуды кеңейту, халықтың ең төменгi күнкөрiс табысы бар үлесiн азайту, халықты тұрлаулы жұмыспен қамтамасыз ету, жұмыссыздық деңгейiн төмендету күтiледi.

       Әртүрлi деңгейлi табысы бар халықтың қажеттiлiктерiн кешендi қанағаттандыруға бағытталған тұрғын үй саясатын iске асыру
      Мақсаты:
      Тұрғын үй құрылысын дамыту проблемаларын кешендi шешу, тұрғын үй қорының сақталуы мен тиiмдi пайдаланылуын және iске қосылуын арттыру, қазiргi заманғы және тиiмдi тұрғын үй-коммуналдық сала құру.
       Шешу жолдары:
      Пысықталған тәжiрибенi ескере отырып, Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған  мемлекеттiк бағдарламасына және тұрғын үй саласында қолданыстағы нормативтiк құқықтық актiлерге қажеттi түзетулер енгiзiлетiн болады.
      Тиiмдi және экологиялық таза құрылыс материалдарын шығаруды одан әрi дамытуды және олардың өндiрiсiне жаңа технологиялар енгiзудi ынталандыру жөнiнде шаралар қабылданады.
      Халықтың әлеуметтiк қорғалмаған топтары үшiн коммуналдық тұрғын үйдi пайдалануға берудi одан әрi енгiзу және республикалық бюджеттің кредиттiк қаражаты есебiнен қол жетiмдi тұрғын үй салу көзделедi.
      Жер учаскелерiн беру және инженерлiк-коммуникациялық желiлердi жүргiзу рәсiмдерiн жетiлдiруге бағытталған жеке тұрғын үй құрылысының секторын қолдау және дамытуды ынталандыру жөнiндегі жұмыс жалғасады.
      Жеке капитал тарту тетiктерiн қоса алғанда, жалға берiлетiн тұрғын үй секторын дамыту жағдайын жасау және жалға беру үйлерiнiң құрылысын ұйымдастыру жөнiндегi шаралар кешенi әзiрленетiн болады.
      Төлем қабiлетiнiң сұранысын ынталандыру мақсатында ипотекалық кредит беру және тұрғын үй құрылысы жинақтарының жүйесi жетiлдiрiлетiн болады. Тұрғын үй құрылысының жинақтары туралы заңнамаға өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу жоспарланып отыр, бұл осы жүйе арқылы тұрғын үйдi сатып алу жағдайын жетiлдiруге мүмкiндiк бередi.
      Қазақстан Республикасында тұрғын үй-коммуналдық саланы дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы қабылданатын болады, ол осы саладағы жүйелiк қайта құруларды көздейдi. Атап айтқанда, кондоминиум объектiлерiн басқару тетiктерi мен нысандары жетiлдiрiледi, жалпы пайдаланылатын мүлiктi жөндеу үшiн пәтер иелерiнiң қаражатын жинақтау схемасы айқындалады, кондоминиум объектiлерiн басқару мен ұстау функциясы бөлiнедi, пайдаланылатын тұрғын үй қорының жай-күйiн пәрмендi бақылау жүйесi қалыптасады.
      Қабылданған шаралардың  нәтижесiнде елде жалпы алаңы 15,83 млн. шаршы метр тұрғын үйдi iске қосу қамтамасыз етiледi (2005 - 2007 жылдарда), оның iшiнде 2006 жылы 5,11 млн. шаршы метр, 2007 жылы 5,68 млн. шаршы метр тұрғын үйдi пайдалануға беру жоспарланып отыр. Оның iшiнде халықтың қаражаты есебiнен 2006 жылы 2600 мың шаршы метр тұрғын үйдi беру (21,3 мың тұрғын үй) жоспарланып отыр. Сонымен қатар көп пәтерлi үйлердi күрделi жөндеудi қаржыландыру мәселесi шешiлетiн болады, ұсынылатын коммуналдық қызметтердiң сапасы артады.

       Денсаулық сақтау саласындағы қызметтi ұйымдастыруда қазiргі заманғы қағидаттар мен стандарттарға өту
      Мақсаты:
      Денсаулық сақтау қызмет көрсетулерiнiң сапасын және қол жетiмдiлiгiн арттыру, салауатты өмiр салтын қалыптастыру негiзiнде ұлттың денсаулығын жақсарту.
       Шешу жолдары:
      Алға қойылған мақсатқа қол жеткiзу үшiн Үкiмет Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау iсiн реформалаудың және дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған  мемлекеттiк бағдарламасын iске асыруды жеделдетудi көздейдi.
      Әлемдiк стандарттарға кезең-кезеңiмен қол жеткiзе отырып, медициналық көмектiң сапасын арттыру қазiргi заманғы алдын алу технологияларын енгiзу және ауруларды емдеу есебiнен, оның iшiнде шетелдiк озық әдiстердiң трансфертi арқылы қамтамасыз етiледi;
      2006 жылдан бастап Астана қаласында медициналық кластер құру шеңберiнде жаңа медициналық орталықтарды басқаруға көшбасшы шетелдiк клиникалар мен госпитальдер тартылатын болады. Бұл бағыттағы пилоттық жоба - Ана мен баланың ұлттық ғылыми орталығы болады.
      Туберкулез, АҚТҚ/ЖҚТБ ауруларын және басқа да әлеуметтiк мәнi бар ауруларды, ана мен бала өлiмiн азайту, елдiң бәсекеге қабiлеттiлiгiнiң индикаторлары ретiнде өмiр сүру ұзақтығының көрсеткiштерiн жақсарту жөнiндегi жұмыс жандандырылады, сондай-ақ  "Салауатты өмiр салты" кешендi бағдарламасын iске асыру шеңберiнде денсаулық сақтаудың алдын алу бағыттылығын күшейту жөнiндегi жұмыс жалғасады.
      2006 жылдың iшiнде медициналық қызмет көрсетулердiң халықаралық стандарттарына кезең-кезеңiмен өтуге бағытталған салаларда заңнамалық және әкiмшiлiк реформалар пакетiн iске асыру жөнiндегi жұмыстарды аяқтау шеңберiнде мынадай заңнамалық актiлер қаралады және қабылданады:
       "Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын қорғау туралы" , "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне денсаулық сақтау мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы", "Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы" Қазақстан Республикасының  Заңына толықтырулар енгiзу туралы".
      2007 жылғы 1 қаңтардан бастап еңбектiң түпкi нәтижесіне байланысты, оның сапасын, көрсетiлетiн медициналық көмектiң көлемi мен күрделiлiгiн, сондай-ақ бiлiктiлiк деңгейiн ескере отырып, медициналық қызметкерлерге сараланған еңбекақы төлеуге жаңа тәсiлдер енгiзiледi.
      Бәсекелестiктi және жеке секторды дамыту мақсатында амбулаториялық және стационарлық деңгейлерде тариф саясаты өзгеретiн болады, сондай-ақ алғашқы медициналық көмектiң жеке меншiк, клиникалар мен салауатты өмiр салты орталықтарының, жеке меншiк негiздегі медициналық көлiк желiсiн дамыту үшiн қажеттi жағдай жасалатын болады.
      Денсаулық сақтауды қаржылық қамтамасыз етудi одан әрi дамыту, бәселестiктi және салаға қосымша инвестициялар ағынын дамыту мақсатында ерiктi медициналық сақтандыруды ынталандыру және дамыту жөнiнде тиiмдi шаралар қабылданатын болады.
      Денсаулық сақтау саласындағы заңнамалық актiлердi жүйелендiру және саланы басқару тиiмдiлiгiн арттыру мақсатында 2007 жылы Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесi туралы кодекс әзiрленедi.
      Қазақстандық медицина кадрларының жаңа формациясын қалыптастыру мен даярлау үшiн 2006 жылы Медициналық және фармацевтикалық бiлiм берудi реформалаудың 2010 жылға дейiнгi тұжырымдамасы iске асырыла бастайды.
      Қабылданған шаралардың  нәтижесiнде денсаулық сақтау қызметтерiне қол жетiмдiлiк деңгейiн және оның сапасын арттыру, оларды әлемнiң дамыған елдерiнде қабылданған стандарттарға кезең-кезеңiмен жақындату негiзiнде ұлт денсаулығының негiзгi көрсеткiштерi жақсаратын болады.

       Халықаралық стандарттарға сәйкес қоршаған ортаны қорғауды және экологиялық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету
      Мақсаты:
      Халықаралық стандарттарға сәйкес қоршаған ортаны қорғауды және экологиялық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету.
       Шешу жолдары:
      Yкiмет жүргiзетiн экологиялық саясат Қазақстан Республикасы экологиялық қауiпсiздiгiнiң 2004-2015 жылдарға арналған  тұжырымдамасын одан әрi iске асыруға бағытталады.
      Қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнаманы, оны жүйелендiруге және пәрмендiлiгiн арттыруға бағытталған одан әрi реформалау жүзеге асырылады. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық заңнаманың қазiргi заманғы талаптарына жауап беретiн Қоршаған ортаны қорғау туралы кодекс (Экологиялық кодекс) қабылданады.
      Халықаралық стандарттарға сәйкес экологиялық орнықты қоғам негізiн құру үшiн мыналар дамытылатын болады: экологиялық сақтандыру және аудит; экологиялық бiлiм беру, экологиялық таңбалау түсiнiгі енгізiледi; Қоршаған орта мен табиғи ресурстар мониторингiнiң бiрыңғай мемлекеттiк жүйесi құрылады; биологиялық әртүрлiлiктi сақтау жөнiндегі, ормандарды сақтауды қамтамасыз ету және орманды алқаптарды бiртiндеп ұлғайту жөніндегi шаралар кешенi қабылданады; жұртшылықтың экологиялық ақпаратқа және шешiмдер қабылдауға қол жетiмдiлiгі кеңейедi.
      Шөлейттенген жерлердi оңалту және биоәртүрлiлiктi сақтау, биоқауiпсiздiк жүйесiн құру, Қазақстан азаматтарын тиiстi сападағы сумен және су әкеткiмен толық қамтамасыз ету, орнықты органикалық ластағыштарды түгендеу және жою, парник газдарының тастандыларын азайту, өндiрiс және тұтыну қалдықтарын кәдеге жарату жөнiнде шаралар қабылданатын болады.
      Халықаралық ынтымақтастық шеңберiнде Қазақстан ратификациялаған табиғат қорғау конвенцияларын iске асырудың неғұрлым сапалы деңгейiне өту жүзеге асырылады. Орталық Азиядағы өңiрлiк ынтымақтастық трансшекаралық су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану мәселелерiне шоғырланатын болады.
      Орнықты органикалық ластағыштар туралы Стокгольм конвенциясын, Халықаралық саудадағы жекелеген қауiптi химиялық заттар мен пестицидтерге қатысты алдын ала негiзделген рәсiм туралы Роттердам конвенциясын, БҰҰ Биоәртүрлiлiк жөнiндегi конвенциясының Биоқауiпсiздiк жөнiндегі Картахен хаттамасын және БҰҰ-ның Климаттың өзгеруi туралы негiздемелiк конвенциясына Киот хаттамасын ратификациялау мүмкiндiгі зерделенетiн болады.
      Қабылданған шаралар  нәтижесiнде қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнама Еуропалық Одақтың қоршаған ортаны қорғау жөнiндегі негізгі директиваларына жауап беретiн болады, бұл қоғамды экологиялық орнықты дамытудың негiздерiн қалайды; қоршаған орта ластануының деңгейiн азайтады және оның сапасын тұрақтандыру үшiн жағдай жасайтын болады.

  IV. ҚАЗIРГI ЗАМАНҒЫ БIЛIМ БЕРУ ЖYЙЕСІН ДАМЫТУ, МӘДЕНИЕТТIҢ
ӨРКЕНДЕУI ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫҢ РУХАНИ ӘЛЕУЕТIН ДАМЫТУ

       Қазiргi заманғы бiлiм беру жүйесiн дамыту және бiлiктi кадрлар даярлау
      Мақсаты:
      Әлемдiк бiлiм беру кеңiстігінде бәсекеге қабiлеттi және экономиканы индустриялық-инновациялық дамытудың қазiргi заманғы талаптарына жауап беретiн тиiмдiлiгi жоғары бiлiм беру жүйесiн қалыптастыру.
       Шешу жолдары:
      Орта және жоғары бiлiм беру жүйелерiн одан әрi дамыту жоспарланып отыр. "Бiлiм туралы" жаңа Заң қабылданатын болады, Бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған  мемлекеттiк бағдарламасына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiледi, 2006-2011 жылдарға арналған "Қазақстан балалары" мемлекеттiк бағдарламасы қабылданады.
      Барлық деңгейлерде жалпыға бiрдей мiндеттi мемлекеттiк бiлiм беру стандарттары, бiлiм беру процесiнiң құрылымы мен мазмұны жетiлдiрiледi және үйлестiрiледi, бiлiм беру ұйымдарының материалдық-техникалық базасы нығайтылады, профессор-оқытушылар құрамының кәсiби деңгейi арттырылады. Сондай-ақ Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы елдерi пайдаланатын қызметтердiң нәтижелерiн бағалау стандарттарына өтудi қоса алғанда, республиканың халықаралық бiлiм беру кеңiстiгiне кiрiгуi жүзеге асырылатын болады.
      Мектепке дейiнгi оқытуды қамтуды ұлғайту жөнiнде шаралар қабылданатын болады.
      Жалпы орта бiлiм беру жүйесiне сараланған тәсiлдi анықтау және бастауыш және кәсiптiк бiлiм беру ұйымдарында оқытуды жалғастыру үшiн жағдай жасау; ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды енгiзу жоспарланып отыр.
      Бастауыш және орта кәсiби бiлiм беру сапасын және оның еңбек нарығының қажеттiлiгiне бағдарлануды арттыру мақсатында жұмыс берушiлер мен бiлiм беру жүйесi арасындағы әлеуметтiк әрiптестiк дамитын болады; оқу және зертханалық жабдық жаңартылады; кәсiби даярлықтың сапасын, техникалық және қызмет көрсету еңбегi мамандықтары бойынша бiлiктiлiк берудi және растауды тәуелсiз бағалау жүйесi енгiзiледi.
      Жоғары кәсiби бiлiм берудiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн және оны интернационализациялауды арттыру үшiн бiлiм беру қызметтерiнiң сапасын кезең-кезеңiмен арттыру, "еңбек нарығының талаптарына сәйкестiгi" және "жоғары оқу орны мен мамандық мәртебесiне байланысты гранттың құнын сараландыру" қағидаттары негiзiнде мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын қалыптастыру, мемлекеттiк-жекеше бiлiм беруге кредит беру жүйесiн одан әрi жетiлдiру; жетекшi шетелдiк оқу орындарымен әрiптестiктi дамыту; техникалық бiлiм берудi дамыту жөнiндегi күш-жiгердi шоғырландыра отырып, жоғары оқу орындарының желiсiн оңтайландыру жөнiндегi шаралар жүзеге асырылады.
      Yкiметтiң iс-қимылы экономиканың түрлi секторларында жоғары бiлiктi басқарушы кадрлар даярлау саласындағы халықаралық ынтымақтастықты кеңейтуге және Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Мемлекеттiк басқару академиясының базасында халықаралық стандарттарға жауап беретiн ұлттық басқару мектебiн құруға бағытталады.
      Шаралардың жоспарланған кешенiн iске асыру  нәтижесiнде мыналар күтiледi:
       жалпы орта бiлім беру саласында:
      жетiлдiрiлген мемлекеттiк жалпыға бiрдей мiндеттi стандарттар мен бiлiм беру бағдарламаларын, сондай-ақ жаңа ұрпақтың оқулықтарын, оның iшiнде электрондық оқулықтарды енгiзу;
      бiлiм беру процесiне қазiргi заманғы ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды, оның iшiнде жаттығу теледидарын енгізу;
      2008 жылға қарай оқушылардың компьютермен қамтамасыз етiлу ара қатынасын 20 оқушыға 1 компьютерге дейiн жеткiзу.
       бастауыш және орта кәсiптiк білім беру саласында:
      дамушы ұлттық экономиканың қажеттiлiктерiне сәйкес кәсiптiк бiлiм беру жүйесiне әкелуге мүмкiндiк беретiн "мемлекет - оқу орындары - жұмыс берушiлер" өзара iс-қимылының жаңа үлгiсiн құру;
      еңбек нарығының қажеттiлiктерiн қанағаттандыратын техникалық және қызмет көрсету еңбегiнiң мамандарын даярлау.
       жоғары кәсiптiк бiлім беру саласында:
      бiлiм беру бағдарламаларын әртараптандыру және икемдi ету, жоғары оқу орындарының желiсiн оңтайландыру және академиялық еркiндiктi кеңейту негiзiнде кәсiби бiлiм беру сапасын арттыру;
      бiлiм берудi кредиттеу жүйесiн жетiлдiру жолымен жоғары бiлiмге қол жетiмдiлiктi қамтамасыз ету;
      жыл сайын 3 мың "Болашақ" стипендиясының иегерлерiн әлемнiң түрлi жоғары оқу орындарында оқыту;
      техникалық бiлiм берудi дамытуға ерекше назар аудара отырып, жоғары оқу орындары желiсiн оңтайландыру;
      жоғары оқу орындарын аккредиттеудiң халықаралық үлгiсiне көшудi жүзеге асыру.
       экономиканың түрлi секторларында басқарушы кадрлар даярлау саласында:
      экономиканың түрлi секторларында ұлттық және шетелдiк оқу орындарының базасында басқарушы кадрлар даярлаудың және қайта даярлаудың қазiргi заманғы жүйесiн жетiлдiру.
      Осы шаралар кешенiн iске асыру сапалы бiлiм беру қызметтерiн көрсетудi, еңбек нарығында мамандардың кәсiби құзыреттiлiгiн және олардың талап етiлуiн арттыруды қамтамасыз ететiн тиiмдi қолданылатын бiлiм беру жүйесiн құруға мүмкiндiк бередi.

       Қазақстан халқының рухани әлеуетiн дамытатын мәдениеттiң рөлiн нығайту
      Мақсаты:
      Қазiргi заманғы дамыған мәдениет жүйесiн қалыптастыру, бiрыңғай мәдени-ақпараттық кеңiстiктi нығайту, тарихи-мәдени мұраны сақтау және дамыту.
       Шешу жолдары:
      Yкiметтiң мәдениет саласындағы саясаты дарынды тұлғалардың өнерi мен қызметiн дамыту үшiн жағдай жасауға, Қазақстан халқының рухани құндылықтарын одан әрi ашуға, әлемдiк қоғамдастықтағы жалпыұлттық мәдени барабарлықты нығайтуға бағытталған. Осы мақсаттарда Мәдениет саласын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған  бағдарламасы iске асырылатын болады, елiмiзде iрi халықаралық өнер аукциондарын өткiзу кезiнде мемлекеттiк қолдау, өнер қайраткерлерiн, дарынды музыканттар мен орындаушыларды қолдау, сондай-ақ мәдениет саласындағы жеке меншiк секторды дамыту жөнiнде қосымша шаралар қабылданады.
      Мұрағат iсiн жетiлдiру үшiн Мұрағат iсiн және құжаттама жүйелерiн дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы әзiрленедi.
      Әлеуметтiк маңызы бар әдебиет түрлерiн шығару жөнiндегi жұмыс жалғасатын болады.
      Тiлдердi қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған  мемлекеттiк бағдарламасының шеңберiнде тiлдердi дамыту үшiн қолайлы жағдай жасау басым бағыт болып қалады. Мемлекеттiк тiлдi оқыту әдiстемесiн және оны меңгеру деңгейiн объективтiк түрде бағалау жүйесiн жақсартуға баса назар аударылады.
      Қабылданған шаралар  нәтижесiнде мәдениет пен өнер қайраткерлерiн қолдаудың тиiмдi жүйесi қалыптастырылады, Қазақстанның көп ұлтты халқының рухани құндылықтарын ашуға бағытталған әлеуметтiк-мәдени ортаны дамыту қамтамасыз етiледi.

       Дене шынықтыру мен спортты дамыту
      Мақсаты:
      Халықтың дене тәрбиесiнiң және қазақстандық спортшылардың халықаралық спорт аренасындағы бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру үшiн спортты дамытудың тиiмдi жүйесiн құру.
       Шешу жолдары:
      Үкiмет халықтың дене тәрбиесi жүйесiн жетiлдiру, спорттық резервтi дайындау және әлемдiк деңгейдегi спортшыларды тәрбиелеу, спорттың халықаралық стандарттарға сәйкес инфрақұрылымын құру және жаңғырту жөнiнде шаралар қабылдайды.
      Халықаралық деңгейдегі спорттық жарыстарды дайындау және өткiзу жөнiндегі iс-шаралар кешенiн қамтитын Дене шынықтыру мен спортты дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы әзiрленетiн және iске асырылатын болады.
      Қабылданған шаралар  нәтижесiнде дене шынықтыру және бұқаралық спорт құралдары арқылы салауатты өмiр салты қағидаттарын одан әрi бекiте түсу, отандық спорттың бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру үшiн жағдай жасау күтiледi.

  V. ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ ОДАН ӘРI ДАМЫТУ ЖӘНЕ САЯСИ ЖYЙЕНI ЖАҢАРТУ,
ҰЛТАРАЛЫҚ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ КЕЛIСIМДI САҚТАУ

       Демократияны одан әрi дамыту және iшкi саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету
      Мақсаты:
      Қоғамдағы және мемлекеттiк құрылымдағы демократиялық бастауларды нығайтуға бағытталған жағдайларды және iшкi саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету.
       Шешу жолдары:
      Осы мақсатқа қол жеткiзу үшiн Yкiмет демократиялық процестердi және азаматтық қоғам институттарын дәйектi дамытуға бағытталған шаралар кешенiн жүзеге асырады. Демократиялық дәстүрлердi қорғау және қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жүйесi қалыптастырылатын болады.
      Қазақстан Республикасында азаматтық қоғамды дамытудың 2006-2011 жылдарға арналған тұжырымдамасы қабылданатын болады және Қазақстан Республикасындағы демократиялық реформалар бағдарламаларын әзiрлеу және нақтылау жөнiндегi  мемлекеттiк комиссияның қызметiн қамтамасыз ету жөнiнде қажеттi жағдай жасалады; Қазақстан Республикасында 2006-2016 жылдарға арналған Гендерлiк теңдiк  стратегиясын iске асыру жөнiндегi 2006-2008 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары, этникааралық және конфессияаралық қатынастарды үйлестiруге және Қазақстан халықтары Ассамблеясының рөлiн нығайтуға бағытталған Этникалық және конфессиялық келiсiмнiң қазақстандық моделiн жетiлдiру жөнiндегі 2006-2008 жылдарға арналған бағдарлама қабылданатын және iске асырылатын болады. Қазақстандықтарды патриоттық тәрбиелеу бағдарламасы әзiрленедi, бұл олардың саяси және құқықтық мәдениетiн арттыруды көздейдi.
      Жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдары қызметiнiң, олардың мәртебесiн, құзыретiн, жауапкершiлiгiн, мемлекеттiк органдармен өзара iс-қимылының тәртiбiн айқындайтын заңнамалық база құрылатын болады. Осыған байланысты Жергілiктi өзiн-өзi басқаруды дамытуды қолдаудың 2007-2009 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы әзiрленедi және iске асырылады.
      3аңнамаға заңдарды бұзғаны, жала жапқаны, сатып алғаны, зорлық жасағаны үшiн жауапкершiлiктi көздейтiн өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлетiн болады.
      Ашылмаған ауыр және аса ауыр қылмыстар бойынша бiрыңғай дерекқор - ДНК-нi, биологиялық iздердi есепке алу; жасанды ақша мен бағалы қағаздарды есепке алу жөнiндегі республикалық автоматтандырылған деректер банкiн құру жоспарланып отыр.
      "Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы әзiрленедi, сондай-ақ алқабилер институты кезең-кезеңiмен енгiзiлетiн болады.
      Жоспарланып отырған шаралар кешенiн iске асыру  нәтижесiнде елде азаматтық қоғам институттарын демократияландыруды дамыту және оның әлеуетiн тиiмдi пайдалану үшiн қажеттi институционалдық, құқықтық, ақпараттық жағдай қамтамасыз етiлетiн болады.

       Мемлекеттiк басқару жүйесiн жаңарту
      Мақсаты:
      Саны мен құрамы бойынша тиiмдi және оңтайлы мемлекеттiк аппарат құру және мемлекеттiң экономикаға араласуын шектеу.
       Шешу жолдары:
      Функционалдық талдау негiзiнде Yкiмет бақылау және қадағалау функцияларын реттеуге, бақылау және қадағалау функцияларын нақты мемлекеттiк органдардың құзыретiне жатқызу өлшемiн белгiлеуге мүмкiндiк беретін мемлекеттiк функцияларды жiктеудi аяқтайды.
      Бiр деңгейдегi мемлекеттiк басқару органдары арасындағы өкiлеттiктердi қайта бөлу жөнiндегi ұсыныстар әзiрленетiн болады.
      Мемлекеттiк ақпараттық саясатты одан әрi жетiлдiру жөнiндегi жұмыс жалғасады, Ақпараттық кеңiстiктiң бәсекеге қабiлеттiлiгін дамытудың 2006-2009 жылдарға арналған тұжырымдамасы қабылданатын және iске асырылатын болады.
      Құжаттардың өту мерзiмiн қысқарту және шешiмдер қабылдауды жеделдету үшiн басқару рәсiмдерiн жетiлдiру және регламенттеу жөнiнде жұмыстар жүргiзiледi.
      Yкiмет атқарушы билiктiң жергiлiктi органдарына берiлген функцияларды iске асыруға мұқият талдау жүргiзетiн болады және мемлекеттiк басқару деңгейлерi арасындағы өкiлеттiктердiң аражiгiн одан әрi ажырату жөнiнде ұсыныстар дайындайтын болады.
      Санамаланған бағыттар бойынша жүргiзiлетiн жұмыс мемлекеттiк органдардың iшкi құрылымын қайта құруға, оларға жүктелген өкiлеттiктердi iске асырудың тиiмдi тетiктерiн құруға және тиiсiнше олардың қызметiн оңтайландыруға мүмкiндiк бередi.
      Еңбекақы төлеу жүйесiн одан әрi жетiлдiру әрбiр мемлекеттiк қызметшi жұмысының тиiмдiлiгiн арттырумен байланысты болады.
       Нәтижесiнде шағын мемлекеттiк басқару органдарын қалыптастыру, олардың жұмысының тиiмдiлiгiн арттыру, мемлекеттiк қызметтiң мәртебесiн одан әрi нығайту және мемлекеттiк органдарда жұмыс iстеу үшiн жоғары кәсiби кадрларды тарту мүмкiн болады.

  VI. МЕМЛЕКЕТТIЛIКТI ЖӘНЕ ОСЫ ЗАМАНҒЫ ҚАУIП-ҚАТЕРЛЕР МЕН ҚЫР
КӨРСЕТУЛЕРГЕ ҚАРСЫ БАРАБАР ҰЛТТЫҚ ҚАУIПСIЗДIК ЖYЙЕСІН НЫҒАЙТУ

       Елдің ұлттық қауiпсiздiгiн нығайту
      Мақсаты:
      Ұлттық қауiпсiздiктiң 2006-2010 жылдарға арналған стратегиясын кезең-кезеңiмен iске асыру арқылы ұлттық қауiпсiздiктiң жаңа барынша жоғары деңгейге шығуын қамтамасыз ететiн жүйелi iс-қимылдарды iске асыру.
       Шешу жолдары:
      Басым бағыттардың қатарында қазiргi заманғы әскери-саяси ахуалды талдау, әскери ұйымның жай-күйiне, мемлекеттiң экономикалық мүмкiндiктерiне негiзделген, ең жоғары халықаралық стандарттарға сай келетiн, қауiп төндiретiн бағыттарға күш пен құралдарды жылдам өрiстетудi жүзеге асыруға қабiлеттi жоғары кәсiби армия құруды көздейтiн жаңа әскери доктрина әзiрлеудi бөлiп көрсеткен жөн.
      Қарулы Күштердiң, басқа әскерлер мен әскери құралымдардың жарақтануындағы қару-жарақ пен әскери техниканың жай-күйiне сапалы өзгерiстер жасауға, отандық өндiрiстiк базаны нығайтуға, Қазақстанның әлемнiң озық елдерiнен әскери-техникалық салада технологиялық артта қалуын қысқартуға бағытталған шаралар кешенi қабылданатын болады.
      Атап айтқанда, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерi, басқа әскерлерi мен әскери құралымдарына қару-жарақ пен әскери техника сатып алудың, оны жаңартудың, жөндеудiң, кәдеге жаратудың және әскери мақсаттағы өнiм шығаратын кәсiпорындарды дамытудың 2015 жылға дейiнгi мемлекеттiк бағдарламасы iске асырылады.
      Осы шаралардың  нәтижесiнде мемлекеттiң әскери ұйымының Қазақстанның қауiпсiздiк қыр-көрсетулердi бейтараптандыруға дайындығына қол жеткiзiлетiн, Қазақстанның мемлекеттiлiгiн, ұлттық егемендiгi мен аумақтық тұтастығын нығайту қамтамасыз етiлетiн болады.

       Дiни экстремизмге қарсы iс-қимылға және халықаралық терроризмге, есiрткi саудасы мен қару-жарақтың заңсыз айналымына қарсы күреске бағытталған саясат
      Мақсаты:
      Өңiрлiк қыр көрсетулер мен қауiп-қатерлерге қарсы iс-қимылдың тұрақты жүйесiн қалыптастыру үшiн жағдай жасау және дамыту.
       Шешу жолдары:
      Көрсетiлген мақсатқа қол жеткiзу басқа елдердiң құқық қорғау органдарымен және арнаулы қызметтерiмен ынтымақтастықты нығайту және кеңейту жөнiндегi шаралар кешенiн iске асыру есебiнен қамтамасыз етiледi.
      Дiни экстремизмге және терроризмге қарсы күрес саласындағы шарттық базаны жетiлдiру көзделуде.
      Өңiрлiк және халықаралық қауiпсiздiк құрылымдары шеңберiнде терроризмге қарсы бiрлескен оқу-жаттығулар мен операцияларға қатысу жоспарланып отыр.
      Қазақстанда ҰҚШҰ-ға мүше мемлекеттердiң базалық оқу мекемелерiнiң, сондай-ақ ТМД елдерiнiң құқықтық және талдамалық ақпаратты, мәлiметтердi арнаулы есепке алуды алмасу жөнiндегi мемлекетаралық орталығының филиалын құру мәселесi тәжiрибе жүзiнде iске асырылатын болады.
      Қару-жарақтың заңсыз айналымы мен есiрткi саудасына қарсы күрес саласында Орталық Азия мемлекеттерiмен халықаралық ынтымақтастықты нығайту және кеңейту жөнiндегi шаралар жүзеге асырылады.
      Осы мақсаттарда Қазақстан Республикасы БҰҰ-ның Есiрткi және қылмыс жөнiндегі басқармасының және Есiрткi құралдарын, психотроптық заттарды және прекурсорларды заңсыз өндiрудi, олардың айналымын, терiс пайдалануды бақылау саласындағы өзара түсiнiстiк пен ынтымақтастық туралы меморандумның халықаралық келiсiмдерiне қосылады және өңiрде жаңа халықаралық бастамаларды iске асыратын болады. Үкiмет Қазақстанда Орталық Азия Өңiрлiк ақпараттық үйлестiру орталығын қалыптастыруды қамтамасыз етуге және бұдан әрi оның қызметiн үйлестiрудi ниет етiп отыр.
      Қару-жарақтың айналымын мемлекеттiк бақылау туралы заңнаманы жетiлдiру және патрулдiк полиция қызметiн одан әрi дамыту жөнiндегі шаралар кешенi қабылданатын болады.
       Нәтижесiнде тиiстi халықаралық келiсiмдердi практикалық iске асыру, дiни экстремизмге, терроризмге, есiрткiлер мен қару-жарақтың заңсыз айналымына қарсы iс-қимыл саласындағы халықаралық зияткерлiк, ақпараттық және материалдық ресурстарды белсендi пайдалану үшiн жағдайлар жасалатын болады. Бұл орайда мемлекетiшiлiк шаралардың тиiмдiлiгi айтарлықтай артады.

       Ұлттық қауiпсiздiк пен қоғамдық тұрақтылыққа төнген қауiп ретiнде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестiң кешендi жалпыұлттық бағдарламасын дәйектi iске асыру
      Мақсаты:
      Сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимылдың жүйелiлiгін және нәтижелiлiгiн қамтамасыз ету.
       Шешу жолдары:
      Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мемлекеттiң саясатындағы негiзгі бағыттардың бiрi болып қалады. "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестiң 2006-2010 жылдарға арналған  мемлекеттiк бағдарламасын" және "Қазақстан Республикасында көлеңкелi экономиканың мөлшерiн қысқарту жөнiндегi экономикалық саясат пен ұйымдастыру шараларының 2005-2010 жылдарға арналған негiзгi бағыттары"  бағдарламасын iске асыру жалғасатын болады.
      Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласында кешендi iс-қимылға қол жеткiзуге ұлттық компаниялар мен мемлекеттiк кәсiпорындардың қызметiн регламенттейтiн заңнамаға өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласындағы уәкiлеттi органдардың құзыретін және олардың жұмысының нәтижелiлiгiн арттыру жолымен қол жеткiзiледi.
      Капиталға рақымшылық жасау акциясының мақсаттарын, тетiк және мәнiн түсiндiру және мүлiктi заңдастыру жөніндегi комиссия құру жөнiндегі кешендi iс-шаралар жүргiзе отырып, "Мүлiктi заңдастыруға байланысты рақымшылық жасау туралы" Қазақстан Республикасының Заңын жедел қабылдау жөнiндегі дәйектi жұмыс жүргізiледi.
      Мемлекеттiк органдар қызметiнiң тиiмдiлігін арттыру және ел экономикасының ашықтығын күшейту  нәтижесiнде мемлекетте қолайлы инвестициялық ахуал жасауға ықпал етедi.

  VII. ТЕҢГЕРIМДI СЫРТҚЫ САЯСАТТЫ ОДАН ӘРI IСКЕ АСЫРУ

       Мақсаты:
      Қазақстан Республикасы сыртқы саясатының тұжырымдамасы негiзiнде Қазақстанның мүддесi мен өңiрлiк және әлемдiк дамудың серпiнiн ескеретiн теңгерiмдi және отандық сыртқы саяси бағыт жүргiзу.
       Шешу жолдары:
      Өзара тиiмдi мүдденi бiлдiретiн барлық салаларда Ресей Федерациясымен, Қытай Халық Республикасымен, Америка Құрама Штаттарымен, Еуропалық одақ елдерiмен, Орта Азия және мұсылман әлемi мемлекеттерiмен ынтымақтастықты дамыту және өзара iс-қимыл басымды болып табылады.
      Белсендi саяси үндесу, ЕурАзЕҚ, БЭК, ШЫҰ шеңберiнде сауда-экономикалық ынтымақтастықты және өңiрлiк ықпалдасуды тереңдету негiзiнде Ресеймен стратегиялық әрiптестiк қатынастары одан әрi дамиды. Екi жақты iс-қимылды кеңейту ғарыш кеңiстiгiн игеру саласында, отын-энергетикалық кешен қызметiнде, шекара маңы ынтымақтастығында, экономика, көлiк және инвестициялар саласындағы жобаларды iске асыруда жалғасатын болады.
      Экономикалық және саяси салада Қытаймен әрiптестiктi мазмұндық "толықтыру" жөнiндегi жұмыс жүргiзiледi, сондай-ақ ШЫҰ шеңберiнде және екi жақты уағдаластықтар негiзiнде халықаралық және өңiрлiк қауiпсiздiк проблемалары бойынша белсендi саяси үндесу жүзеге асырылады.
      АҚШ-пен өзара қарым қатынастардың жоғары деңгейiн нығайту халықаралық қауiпсiздiк пен энергетикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету мәселелерi бойынша өзара iс-қимыл негiзiнде құрылады. Экономикалық салада екi жақты ынтымақтастықты тереңдету және американдық инвестициялар мен озық технологияларды тарту үшiн қолайлы жағдайлар жасау жөнiнде шаралар қабылданады.
      Еуропалық одақпен, түйiндi еуропа елдерiмен жан-жақты үндесу, сондай-ақ ЕЫҚҰ-мен осы заманғы проблемалар мен қыр көрсетулердi шешу, бейбiтшiлiктi, қауiпсiздiктi және адамның негiзгi бостандықтарын қамтамасыз ету жөнiнде ынтымақтастық одан әрi дамитын болады. Еуропалық инвесторлардың инвестициялық қызметi үшiн қолайлы жағдай жасау және еуропалық компаниялармен инвестициялық ынтымақтастық экономиканың шикiзат емес салаларына шоғырланады.
      Көршi Орта Азия мемлекеттерiмен ынтымақтастық және ықпалдасу сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық салаларда, сондай-ақ есiрткi графигiне, адам саудасына және өңiрлiк қауiпсiздiктiң өзге де қауiп-қатерлерiне қарсы iс-қимыл саласында дамитын болады.
      Қазақстан мәдениетаралық және конфессияаралық үндесу орталықтарының бiрiнiң функциясын орындауды жалғастырады: Астана қаласында Әлемдiк және дәстүрлi дiнбасыларының II съезi өткiзiледi, Азиядағы өзара iс-қимыл және сенiм шаралары жөнiндегi кеңес (АӨСШК) шеңберiндегi жұмыс жалғасады; мұсылман әлемi елдерiмен және халықаралық құрылымдарымен (Ислам Конференциясы Ұйымымен, Экономикалық Ынтымақтастық Ұйымымен) ынтымақтастық жалғасады.
      Осы заманғы дүние құрылысының көкейкестi проблемалары бойынша Шығыс пен Батыс арасындағы түсiнiстiктi жақындастыруға бағытталған халықаралық бастамаларды мұсылман елдерiмен бiрлесiп iлгерiлету жөнiндегi жұмыс жүргiзiлетiн болады.
      Жүргiзiлген iс-шаралар  нәтижесiнде Қазақстан мен әлемнiң жетекшi державалар, геосаяси орталықтар арасындағы қарым-қатынастардың жаңа сапалы деңгейде одан әрi дамуы, елдiң экономикалық дамуына сыртқы саяси жәрдемдесудiң жандануы, Қазақстанның қазiргi заманғы, қарқынды дамушы мемлекет ретiнде халықаралық аренадағы беделiнiң артуы күтiледi.

  VIII. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ YКIМЕТIНІҢ БАҒДАРЛАМАСЫН
ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

       Мақсаты:
      Үкiмет бағдарламасын iске асыруды оның норма шығару қызметiн жетiлдiру арқылы тиiмдi құқықтық қамтамасыз етудi жүзеге асыру.
       Шешу жолдары:
      Осы бағдарламаны iске асыруды тиiмдi құқықтық қамтамасыз ету жөнiндегi Үкiметтiң саясаты, ең алдымен, норма шығару қызметiнiң сапасын арттыруға бағытталады, оның шеңберiнде мемлекеттiк органдардың заң қызметтерi жұмысын жақсарту және маңызын арттыру, заң жобалары тұжырымдамаларын дайындауға ғылыми жұртшылықты тарту, ғылыми сараптамалар жүргiзу практикасын кеңейту, сондай-ақ заңнаманы одан әрi жүйелендiру және оны ескiрген және қайталайтын нормалардан босату, қоғамдық қатынастардың тиiстi салаларын құқықтық реттеудегi ақтаңдақтардың орнын толтыру ұйғарылып отыр.
      Ұлттық заңнаманы одан әрi жетiлдiру мақсатында заңға тәуелдi тиiстi актiлердi уақтылы қабылдау және олардың орындалуына бақылауды жүзеге асыру арқылы қабылданатын заңдарды тиiмдi iске асыру, сондай-ақ жаңа нормативтiк құқықтық актiлер қабылдау немесе қолданыстағыларға түзетулер енгiзу арқылы салалық заңнамаларды (салық, бюджет, экологиялық, тұрғын үй, мемлекеттiк сатып алу, техникалық реттеу, зияткерлiк меншiк құқықтарын қорғау, әлеуметтiк сала, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының қызметiн реттеу мәселелерi бойынша) жетiлдiру жөнiнде шаралар қабылданатын болады.
      Құқық қолдану практикасына жан-жақты талдау жүргiзу үшiн мемлекеттiк органдардың заңға тәуелдi актiлердiң мониторингiн жүзеге асыруы, сондай-ақ заңнамалық актiлердiң мониторингiн енгiзу жоспарланып отыр.
      Қабылданған шаралар  нәтижесiнде осы Бағдарламада айқындалған оны iске асырудың барлық бағыттарын тиiмдi құқықтық қамтамасыз ету, ұлттық заңнаманың тұрақтылығын арттыру, сондай-ақ елдегi одан арғы саяси, экономикалық және әлеуметтiк реформаларға арналған құқықтық базаны жетiлдiру күтiледi.

  ҚОРЫТЫНДЫ

      Әлемдiк экономикаға тиiмдi кiрiгуге кластерлiк бастамалар мен халықаралық маңызы бар "серпiлiстi" жобаларды iске асыруға бағытталған елдiң индустриялық-инновациялық дамуы жөнiндегi кешендi саясатты жүргiзу нәтижесiнде қол жеткiзiлетiн болады.
      Осы мақсаттарда "Қазына" орнықты даму қоры" АҚ құрылды, оған мемлекеттiк даму институттарын басқару функциялары берiлетiн болады. Зерттеулер және даму институттарымен, ұлттық компаниялармен, отандық және шетелдiк инвесторлармен бiрлескен жұмыс негiзiнде орта мерзiмдi және ұзақ мерзiмдi нысаналы жобалардың тiзбесi мен оларды iске асыру жөнiндегi шаралар кешенi қалыптастырылатын болады. Бұл тiзбе өңiрлiк және халықаралық маңызы бар "серпiлiстi" жобаларды қамтитын болады.
      Индустриялық-инновациялық даму мiндеттерiн шешудi ескере отырып, Ғылымды дамытудың 2007-2012 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы әзiрленетiн болады, бұл ғылымның өндiрiспен өзара байланысын күшейту мақсатында iргелi және қолданбалы ғылымды дамытудың негiзгi бағыттары мен басымдықтарын айқындайды.
      Сауда саясаты ДСҰ-ға республика үшiн қолайлы жағдайларда кiруге, қазақстандық тауарлардың халықаралық нарықтарға қол жеткiзуiн жақсартуға, жаңа экспорттық "тауашаларды" жаулап алуға және ықпалдасу бастамаларын одан әрi кеңейтуге бағытталатын болады. Заңнамалық және нормативтiк құжаттардың ашық екi деңгейлi жүйесi қалыптастырылатын болады, оның жоғарғы сатысы - техникалық регламент, төменгiсi - халықаралық талаптармен және нормалармен үйлестiрiлген стандарттар. Бұл қазақстандық өнiмнiң iшкi және сол сияқты сыртқы нарықтарда да бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыруға ықпал етедi.
      Авторлық құқық пен зияткерлiк меншiктi қорғау үшiн қолайлы жағдай жасау мақсатында авторлық құқық объектiлерi мен тауарлар белгілерiн пайдалану саласындағы құқық бұзушылықтар мен қылмыстарды анықтау мен жоюға бағытталған iс-шаралар кешенi әзiрленетiн болады. Қазақстан Республикасының патент жүйесiн дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған бағдарламасы әзiрленедi.
      Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторын игерудiң  мемлекеттiк бағдарламасының екiншi кезеңiн iске асыру индустриялық-инновациялық салада жүргiзiлетiн қайта құрулардың негiзгi іргетасы болады. Күш-жiгер экономиканың отын-энергетика және өндiрушi секторларының тиiмдiлігі мен экономикалық қайтарымын арттыруға, олардың жұмыс iстеуiнiң ашықтығын қамтамасыз етуге жұмсалатын болады. Қазақстан сыртқы нарықтардағы ұстанымдарын нығайтады және өндiрiстiң алдыңғы қатарлы технологияларын енгiзу есебiнен энергетикалық шикiзатты және оны терең өңдеу арқылы жасалған өнiмдердi iрi әлемдiк жеткiзушiлердiң қатарына қосылады.
      Тиiмдi ұлттық көлiктiк және телекоммуникациялық инфрақұрылымды қалыптастыру мiндеттерi елдiң әлемдiк экономикаға тиiмдi кiрiгуiнiң мақсаттарына сай келетiн болады. "KAZSAT-1" қазақстандық байланыс және хабар тарату спутнигiн ұшыру сияқты телекоммуникация желiсiн жаңғыртудың және дамытудың басым бағыттары iске асырылатын болады, бұл Қазақстанға спутник байланысының халықаралық операторларының санына кiруге мүмкiндiк бередi. Сондай-ақ оны кейiннен ұшыра отырып, "KAZSAT-2" спутнигiн жасау жөнiндегi iс-шаралар iске асырылатын болады. Ұлттық ақпараттық сyпермагистраль құрылысын жалғастыру жоспарланып отыр.
      Экономиканы одан әрi жаңғырту және әртараптандыру сауатты макроэкономикалық саясат жүргiзу жолымен қамтамасыз етiлетiн болады. Инфляцияны ұстап тұру, экономиканың "қызып кетуiнiң" келеңсiз салдарын болдырмау, инфляцияның терiс салдарын азайту және экономикалық өсудi ынталандыру үшiн айырбас бағамының қажетті икемдiлiгiн ұстап тұру, қаржы нарығының тұрақтылығын қамтамасыз ету ақша-кредит және фискалдық саясат саласындағы негiзгi басымдықтарға айналады.
      2006 жылғы 1 шiлдеден бастап Ұлттық қордың жаңа схема бойынша жұмыс істеуге көшуi жүзеге асырылады, бұл Ұлттық қордың экономиканың теңгерiмдi дамуын және оның "қызып кету" қаупiн төмендетудi қамтамасыз ететiн макроэкономикалық реттеуiш ретiндегi рөлiн күшейтедi.
      Әртараптандыруды ынталандыру және жаңа салаларды дамыту үшiн ел Президентi 2006 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан халқына  Жолдауда айтқан салықтық жаңалықтар пакетi iске асырылатын болады. Салық төлеушiлер үшiн электрондық қызметтердi бiр мезгiлде кеңейте отырып, салықтық және кедендiк әкiмшiлендiру саласында реформалар жүргiзiледi. Бюджетаралық қатынастарды одан әрi жетiлдiру және оның тұрақтылығын қамтамасыз ету үшiн Yкiмет субвенциялар мен алып тастаулардың орта мерзiмдi кезеңге арналған мөлшерiн бекiтiп бере отырып тиiстi шараларды, сондай-ақ өңiрлердiң бюджеттiк қамтамасыз етiлуiн олардың халқының  Конституцияда кепiлдiк берiлген мемлекеттiк қызметтерге тең қол жеткiзуiне жету мақсатында теңестiру үшiн жалпы сипаттағы ресми трансферттердi есептеу әдiстемесiн жетiлдiру жөнiндегi шараларды қабылдайды.
      Мемлекеттiк активтердi тиiмдi басқаруға мемлекеттiк меншiктiң бiрыңғай дерекқорын құру, мемлекеттiк кәсiпорындардың және акциялар пакетi (қатысу үлестерi) мемлекетке тиесiлi ұйымдардың оңтайлы санын айқындау арқылы қол жеткiзiледi. Рентабельдi емес мемлекеттiк кәсiпорындарды оңалту немесе олардың банкроттығы туралы шешiмдер қабылдау жөнiндегi тетiктер әзiрленетiн болады.
      Экономиканың стратегиялық салаларында мемлекеттiк активтердi тиiмдi басқару мiндеттерiн iске асыруға "Самұрық" мемлекеттiк активтердi басқару жөнiндегi қазақстандық холдингi" АҚ-ның қызметi бағдарланатын болады. Мемлекеттiк-жеке меншiк әрiптестiк тетiктерiн пайдалану жөнiндегi алдыңғы қатарлы әлемдiк тәжiрибенi енгiзуге бағытталған "Концессия туралы" заң жобасы әзiрленетiн болады.
      Yкiмет мемлекет пен жеке меншiк сектор арасындағы өзара қарым-қатынастардың тиiмдi жүйесiн нарықтық қағидаттар негiзiнде құратын болады. Келiсiм-шарттық қатынастарды дамыту және жеке меншiк институтын нығайту, оның iшiнде ұлттық меншiктен алуға қарсы кепiлдiктердi қамтамасыз ету мәселелерiн пысықтау жоспарлануда. Миноритарлық акционерлер мен құрылтайшылардың құқықтарын заңнамалық қорғау мақсатында компаниялардың жарғылық капиталында аз үлестердi иеленетiн инвесторлардың, акционерлердiң және құрылтайшылардың құқықтарын қорғау туралы заң әзiрленетiн болады.
      Мемлекеттiк органдар қызметiнiң тиiмдiлiгiн арттыру әкiмшiлiк кедергiлердi жою және сыбайлас жемқорлықты азайту мақсатында Yкiмет "электрондық үкiмет" жобасын iске асыру жөнiндегi жұмысты жалғастыратын болады.
      Тауарлар мен қызметтер нарықтарының тиiмдi жұмыс iстеуiне бағытталған бәсеке және тариф саясатын iске асыру Үкiмет қызметiнiң маңызды басымдығы болып қалады. Әзiрленетiн Бәсекелестiктi қорғау мен дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберiнде металлургиядағы, химия өнеркәсiбiндегi, банк саласындағы, сақтандыру саласындағы және басқа да салалардағы "жасырын монополияларды" монополиясыздандыру жөнiндегi шаралар iске асырылады. 2007 жылы Табиғи монополиялар саласындағы тариф саясатын жетiлдiрудiң 2008-2010 жылдарға арналған бағдарламасын әзiрлеу жоспарлануда, оның нәтижесiнде табиғи монополиялар субъектiлерiнiң орта мерзiмдi және ұзақ мерзiмдi кезеңдерге арналған тарифтерi деңгейлерiнiң болжамдылығы мен тұрақтылығы қамтамасыз етiледi және табиғи монополиялар субъектiлерi әрекет ететiн салалардың инвестициялық тартымдылығын арттыру үшiн жағдай жасалады.
      Кәсiпкерлiк секторды дамыту нарықтық қатынастар мен бәсекеге қабiлеттi экономиканы түзудегi негiзгi iргетас ретiнде қаралатын болады. "Жеке кәсiпкерлiк туралы" Қазақстан Республикасының  Заңын iске асыру мақсатында мемлекеттiк органдардың жанындағы кәсiпкерлiк мәселелерi жөнiндегi сараптамалық кеңестер жұмысының жаңа регламентiн бекiтудi көздейтiн заңға тәуелдi нормативтiк құқықтық актiлер қабылданатын болады. Барлық өңiрлерде кәсiпкерлiк пен инновациялық қызметтi қолдау инфрақұрылымының объектiлерiн құру және олардың қызметiнiң тиiмдiлiгiн арттыру жөнiндегi жұмыс жалғасатын болады.
      2006 жылы аумақтарды кластерлердiң қалыптасуымен өзара iс-қимылда дамытуды инфрақұрылымдық қамтамасыз етудi айқындайтын Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейiнгi аумақтық даму стратегиясы әзiрленедi. Өңiрлiк және әлемдiк экономикада бәсекеге қабiлеттi мамандықтар қалыптастыруға, экономикалық әлеуеттi және еңбек ресурстарын ұтымды және тиiмдi пайдалануға негiзделген аумақтық даму оның негiзгi мақсатына айналады. Өңiрлiк әлеуметтiк-кәсiпкерлiк корпорациялар құру тұжырымдамасын әзiрлеу жоспарлануда, олардың қызметi инвестициялар тартуға және өңiрлерде жаңа өндiрiстер мен технологияларды iске асыруға, өңiрлерде тиiстi қолайлы экономикалық орта қалыптастыруға, сондай-ақ әлеуметтiк мақсаттарға қол жеткiзуге бағытталған бағдарламаларды әзiрлеуге және iске асыруға бағытталатын болады.
      Астананы Еуразиядағы өзара халықаралық iс-қимылдың iрi орталықтарының бiрi ретiнде дамыту және Алматы қаласының қаржылық және iскерлiк белсендiлiктiң өңiрлiк орталығы ретiнде қалыптасуы мемлекеттiк өңiрлiк саясаттың маңызды нәтижелерiнiң бiрi болады.
      Халықтың неғұрлым "әлжуаз" топтарын қорғауға бағытталған және еңбек ресурстарын тиiмдi дамытуды ынталандыратын атаулы әлеуметтiк саясатты iске асыру Президенттiң 2006 жылғы  Жолдауында айтылған барлық басымдықтарға жауап беретiн болады. Yкiметтiң осы саладағы негiзгi мақсаты мемлекет, жұмыс берушi мен қызметкер арасындағы жауапкершiлiктi тиiмдi бөлудi көздейтiн көп деңгейлi әлеуметтiк қамсыздандыру жүйесiн одан әрi дамыту, атаулы әлеуметтiк көмектi күшейту және тұрлаулы жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету.
      Сондай-ақ, Yкiмет түрлi деңгейлi табысы бар халықтың қажеттiлiктерiн кешендi қанағаттандыруға бағытталған тұрғын үй саясатын iске асыруды жалғастырады. Осы мiндеттiң шеңберiнде Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған  мемлекеттiк бағдарламасына және тұрғын үй саласында қолданыстағы нормативтiк құқықтық актiлерге қажеттi түзетулер енгiзiлетiн болады.
      Жер учаскелерiн беру және инженерлiк-коммуникациялық желiлердi жүргiзу рәсiмдерiн жетiлдiруге бағытталған жеке тұрғын үй құрылысының секторын қолдау және дамытуды ынталандыру жөнiндегi жұмыс жалғасады. Жеке капитал тарту тетiктерiн қоса алғанда, жалға берiлетiн тұрғын үй секторын дамыту жағдайын жасау және жалға беру үйлерiнiң құрылысын ұйымдастыру жөнiндегi шаралар кешенi әзiрленетiн болады.
      Қазақстан Республикасында тұрғын үй-коммуналдық саланы дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы қабылданатын болады.
      Денсаулық сақтау саласындағы қызметті ұйымдастыруда қазiргi заманғы қағидаттар мен стандарттарға өту әлемдегi бәсекеге барынша қабiлеттi елу елдiң қатарына кiру саясатының ажырамас бөлiгi болады. Алға қойылған мақсатқа қол жеткiзу үшiн Үкiмет Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау iсiн реформалаудың және дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған  мемлекеттiк бағдарламасын iске асыруды жеделдетудi көздейдi.
      Қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнаманы, оны жүйелендiруге және пәрмендiлiгiн арттыруға бағытталған одан әрi реформалау жүзеге асырылады. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық заңнаманың қазiргi заманғы талаптарына жауап беретiн Қоршаған ортаны қорғау туралы кодекс (Экологиялық кодекс) қабылданады.
      Әлемдiк бiлiм беру кеңiстiгiнде бәсекеге қабiлеттi тиiмдiлiгі жоғары бiлiм беру жүйесiн қалыптастыру экономиканы индустриялық-инновациялық дамытудың қазiргi заманғы талаптарына да жауап бередi. "Бiлiм туралы" жаңа Заң қабылданатын болады, Бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған  мемлекеттiк бағдарламасына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлетiн болады, 2006-2011 жылдарға арналған "Қазақстан балаларының" мемлекеттiк бағдарламасы қабылданады.
      Үкiметтiң мәдениет саласындағы саясаты дарынды тұлғалардың өнерi мен қызметiн дамыту үшiн жағдай жасауға, Қазақстан халқының рухани құндылықтарын одан әрi ашуға, әлемдiк қоғамдастықтағы жалпыұлттық мәдени барабарлықты нығайтуға бағытталған. Тiлдердi қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған  мемлекеттiк бағдарламасының шеңберiнде тiлдердi дамыту үшiн қолайлы жағдай жасауды одан әрi қалыптастыру басым бағыт болып табылады. Мемлекеттiк тiлдi оқыту әдiстемесiн жақсартуға және оны меңгеру деңгейiн объективтiк түрде бағалау жүйесiн жетiлдiруге баса назар аударылатын болады.
      Халықтың дене тәрбиесiнiң және спортты дамытудың тиiмдi жүйесiн құру қазақстандық спортшылардың халықаралық спорт аренасындағы бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру үшiн ықпал ететiн болады.
      Үкiмет демократиялық процестердi және азаматтық қоғам институттарын дәйектi дамытуға бағытталған шаралар кешенiн жүзеге асырады.
      Жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдары қызметiнiң олардың мәртебесiн, құзыретiн, жауапкершiлiгiн, мемлекеттiк органдармен өзара iс-қимылының тәртiбiн айқындайтын заңнамалық база құрылатын болады. Осыған байланысты Жергiлiктi өзiн-өзi басқаруды дамытуды қолдаудың 2007-2009 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы әзiрленедi және iске асырылады.
      Үкiметтiң күш-жiгерi саны мен құрамы жағынан тиiмдi әрi оңтайлы мемлекеттiк аппарат құру, мемлекеттiк қызмет мәртебесiн арттыру және мемлекеттiк басқару органдарында жұмыс iстеу үшiн жоғары кәсiби кадрлар тарту жөнiндегi мiндеттердi iске асыруға бағытталатын болады. Yкiметтiң осы заманғы қауiп-қатерлер мен қыр көрсетулерге қарсы барабар мемлекеттiк және ұлттық қауiпсiздiк жүйесiн нығайту, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөнiндегi шараларды дәйектiлiкпен iске асыру елдiң мүдделерi мен өңiрлiк және әлемдiк даму серпiнiн ескеретiн теңгерiмдi және отандық сыртқы саяси бағдар жүргiзу жөнiндегi қызметi Қазақстанның халықаралық аренада қазiргi заманғы, серпiндi дамып келе жатқан бәсекеге қабiлеттi мемлекет ретiндегi беделiн арттыруға бағытталатын болады.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады