2008 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекіту туралы (Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 12 желтоқсандағы N 1224 Қаулысы (үзінді)

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегі Бюджет кодексіне сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Мыналардың:
      340 , 341 , 342 , 343 , 344 , 345 , 346 , 347-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің 2008 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламаларының паспорттары бекітілсін.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің    
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1224 қаулысына 
340-ҚОСЫМША   

234 - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның қызметін
қамтамасыз ету" деген 001 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 1 508 990 мың теңге (бір миллиард бес жүз сегіз миллион тоғыз жүз тоқсан мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 30 қаңтардағы Кодексінің 554-бабы ; Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 9 шілдедегі Су Кодексі ; Қазақстан Республикасы 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық Кодексінің 17-бабы ; "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуірдегі Заңы , "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 27 қаңтардағы Заңының 47, 48, 49, 50,   51 және 52-баптары ; "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар" туралы Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шілдедегі Заңы ; "Мемлекеттік қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі Заңы ; "Қазақстан Республикасының Ауаның алыс қашықтықта шекарааралық ластануы туралы конвенцияға қосылуы туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 23 қазандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының Өнеркәсіптік авариялардың шекарааралық әсері туралы конвенцияға қосылуы туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 23 қазандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының Озон қабатын бүлдіретін заттар жөніндегі Монреаль хаттамасына қосылуы туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 7 мамырдағы Заңы ; "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы Заңының 25, 35 және 36-баптары ; "Міндетті экологиялық сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 13 желтоқсандағы Заңы ; "Сандық геоақпараттық жүйелер негізінде Қазақстан Республикасы табиғи объектілерінің бірыңғай мемлекеттік кадастрлар жүйесін құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 25 қыркүйектегі N 1449 қаулысы ; "Табиғат пайдалануға рұқсат беру, рұқсат беруден бас тарту, оның қолданылуын тоқтата тұру және жою ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 6 қыркүйектегі N 1154 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздік тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы N 131 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 08 желтоқсандағы N 1201 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері :
республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : қоршаған ортаның сапасын жақсарту және қоғамның экологиялық тұрақты дамуының қолайлы деңгейіне қол жеткізу.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : қоршаған ортаны қорғауға және оның сапасын жақсартуға бағытталған технологиялық, техникалық, ұйымдастыру, әлеуметтік және экономикалық шаралар кешенін жүргізу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама
коды

Бағдарла-
маның (кі-
ші бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзі-
мі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

001


Қоршаған
ортаны
қорғау
саласын-
дағы
уәкілетті
органның
қызметін
қамтамасыз
ету
2


001

Орталық
органның
аппараты

- Мемлекеттік
экологиялық
саясатты
қалыптастыру және
орнықты дамуға кө-
шу жөнінде ұсыныс-
тар әзірлеу;
- энергияның қайта
жаңартылатын ре-
сурстарымен көз-
дерін тиімді және
ұтымды пайдалану
және "серпінді"
технологиялар
жөніндегі саясатты
құрастыру бойынша
ұсыныстар әзірлеу;
- халықаралық шарт-
тарды іске асыруды
қоса алғанда, қор-
шаған ортаны қор-
ғау және орнықты
даму саласындағы
халықаралық ынты-
мақтастықты жүзеге
асыру;
- шаруашылық және
өзге де қызмет
бойынша экология-
лық нормативтер
мен экологиялық
талаптарды өз құ-
зыретінің шегінде
бекіту немесе
келісу;
- қоршаған ортаны
қорғау саласында
мемлекеттік бас-
қаруды жүзеге
асыру;
- бірыңғай
мемлекеттік
экологиялық
саясатты жүргізу;
- қоршаған ортаны
қорғау және таби-
ғатты пайдалану
саласындағы мемле-
кеттік саясатты
іске асыруды сала-
аралық үйлестірі-
луін жүзеге асыру;
- климатты және
жердің озон қабатын
қорғау, биологиялық
алуан түрлілікті
сақтау, шөлейттену
және жердің
азып-тозуы
саласындағы жеке
және заңды тұлға-
лардың қызметін
үйлестіруді өз
құзыретінің шегінде
жүзеге асыру;
- қоршаған ортаны
қорғау және таби-
ғатты пайдалану
саласындағы бағ-
дарламалық құжат-
тарды әзірлеу және
олардың орындалуын
ұйымдастыру;
- өз құзыретінің
мәселелері бойынша
заңнамалық және
өзге де норматив-
тік құқықтық акті-
лердің жобаларын
әзірлеу;
- қоршаған ортаны
қорғау саласындағы
техникалық
регламенттерді
әзірлеу;
- қоршаған ортаны
қорғау жөніндегі
өңірлік бағдарла-
маларды және іс-
шаралар жоспарла-
рын келісу;
- Табиғат ресурста-
ры кадастрларының
бірыңғай жүйесін
жүргізуді ұйымдас-
тыру;
- Өндіріс және
тұтыну қалдықтары-
ның мемлекеттік
кадастрын жүргізуді
ұйымдастыру;
- Зиянды заттарды,
радиоактивтік қал-
дықтарды көмудің
және жер қойнауына
сарқынды суларды
төгудің мемлекет-
тік кадастрын
жүргізуді ұйымдас-
тыру;
- қалдықтарды бас-
қару жүйесін жүр-
гізуді ұйымдастыру;
- Экологиялық ақпа-
раттың мемлекеттік
қорын жүргізуді
қамтамасыз ету;
- қоршаған ортаның
жай-күйіне мемле-
кеттік мониторингті
және мониторингтің
жекелеген арнайы
түрлерін жүргізуді
ұйымдастыру,
сондай-ақ Қоршаған
ортамен табиғи
ресурстарға
мониторингтің
бірыңғай мемлекет-
тік жүйесін жүр-
гізуді үйлестіруді
жүзеге асыру;
- Қоршаған ортамен
табиғи ресурстарға
мониторингтің
бірыңғай мемлекет-
тік жүйесін жүргізу
жөніндегі ақпарат-
тың тізбесін,
нысандарын және
алмасу мерзімдерін
бекіту;
- жұртшылықтың дау-
ларды өткізу тәр-
тібін белгілеу;
- парник газдарымен
озон қабатын бұза-
тын заттардың шы-
ғарындыларына тү-
гендеу тәртібін
белгілеу;
- ұлттық
экологиялық
атласты әзірлеуді
және жариялауды
ұйымдастыру;
- соттың шешімі мен
республикалық мен-
шікке келіп түсуі
танылған иесіз
қауіпті қалдықтар-
ды басқару тәрті-
бін әзірлеу;
- соттың шешімі мен
республикалық мен-
шікке келіп түсуі
танылған иесіз
қауіпті қалдықтар-
ды басқаруды жүзе-
ге асыру;
- атмосфераға
парник газдарының
шығарындыларын
шектеу, тоқтата
тұру немесе азайту
тәртібін және
қоршаған ортаға
эмиссияны қысқарту-
ға квоталар және
міндеттемелер
саудасының
тәртібін әзірлеу;
- қоршаған орта
сапасының нысаналы
көрсеткіштерінің
бағдарламаларын
әзірлеуі;
- Мемлекеттік қал-
дықтар кадастрын
жүргізу нәтижелері
бойынша жыл сайынғы
ақпараттық шолу
жасау;
- аумақтың экологиялық
ахуалын бағалау
критерийін әзірлеу;
- қалдықтарды орна-
ластыру полигонда-
рының жою қорла-
рын қалыптастыру
тәртібін әзірлеу;
- қоршаған ортаға
- эмиссия үшін базалық және шекті
ақы төлеу
ставкаларын
әзірлеу;
- озық қол жетімді
технологиялардың
тізбесін әзірлеу;
- қоршаған ортаны
ластау учаскелерін
мемлекеттік есепке
алуды, оның ішінде
қоршаған ортаны
ластау учаскелері-
нің тізілімін жүр-
гізуді ұйымдастыра-
ды;
- Парник газдарының
мемлекеттік када-
стрымен Озон қа-
батын бұзатын
заттарды тұтынудың
мемлекеттік кадас-
трын жүргізуді
ұйымдастыру;
- қоршаған ортаға
эмиссия үшін ақы
төлеу есебінің
әдістемесін бекіту;
- міндетті
экологиялық аудит
туралы қорытындының
нысанын бекіту;
- техникалық реттеу
саласында сарапта-
малық кеңестің
құрамы және ереже-
сін бекіту;
- қоршаған ортаны
қорғау саласындағы
келісімдер және
меморандумдар жа-
сасу;
- сақтандыру жағдайында қоршаған
ортаны авариялық
ластауға әкеп соқ-
тырған залал және
салдарлар себебін,
ауқымын белгілеу
үшін құрылған құ-
зыретті комиссия-
ның құрылу тәрті-
бін белгілеу;
- зиянды заттарды,
радиоактивті қал-
дықтарды көмуді
және жер қойнауына
ағынды сулар тө-
гіндісін жүргізу
жөніндегі нұсқау-
лық-әдістемелік
құжаттарды бекіту;
- табиғатты
пайдаланушылар мен
қоршаған ортаны
ластау көздерін
есепке алу
тәртібін белгілеу;
- қоршаған ортаны
қорғау саласындағы
ғылыми негіздерді
қалыптастыруды жә-
не дамытуды қамта-
масыз ету;
- болжанып отырған
шаруашылық және
өзге де қызмет
бойынша қоршаған
ортаға әсерді ба-
ғалау рәсіміне жә-
не шешімдерді қа-
былдау үдерісіне
жататын экология-
лық ақпаратқа қол-
жетімдікті қамта-
масыз ету мерзімі
мен тәртібін бел-
гілеу;
- әртүрлі сыныпты
полигондарда орна-
ластыру үшін қал-
дықтар тізбесін
белгілеу;
- мемлекеттік
экологиялық
бақылауды
ұйымдастыруға және
жүргізуге қатысты
құжаттар нысанын
бекіту;
- өндірістік эколо-
гиялық бақылау
бағдарламаларын
келісу және өнді-
рістік экологиялық
бақылау нәтижелері
жөніндегі есепті-
лікке талаптарды
белгілеу тәртібін
әзірлеу және бекі-
ту;
- мемлекеттік
экологиялық
сараптаманы жүргізу
тәртібін қоса
алғанда, қоршаған
ортаға әсер етуді
бағалауды және
мемлекеттік
экологиялық сарап-
таманы жүргізу жө-
нінде нұсқаулық-
әдістемелік құжат-
тарды бекіту;
- мыналарды:
қоршаған ортаға
эмиссиялар норма-
тивтерін белгілеу
әдістерін;
- қалдықтар жіктегішін;
- қауіпті қалдықтар
жөніндегі есеп
нысанын;
- қоршаған ортаға
эмиссияға рұқсатқа
табиғатты пайдала-
ну шарттарын, қор-
шаған ортаға эмис-
сияға рұқсаттар
беру үшін құжаттар
нысанын және олар-
ды толтыру тәрті-
бін;
- қоршаған ортаны
қорғау жөніндегі
іс-шаралардың
үлгі тізбесін;
- экологиялық
сараптама
саласындағы
жергілікті атқару
органдардың лауа-
зымды тұлғаларының
қызметіне бақылау-
ды жүзеге асыру
ережесін;
- мемлекеттік
экологиялық
сараптама
қорытындысының
нысанын;
- топырақта химиялық заттардың
жол берілетін
концентрациясын;
- қауіпті қалдықтар
паспортының нысанын
бекіту;
- парник газдарының
шығарындыларының
және озон бұзатын
заттарды тұтынудың
шекті жол беріле-
тін нормативтерін
әзірлеу және бекі-
ту тәртібін белгі-
леу;
- мемлекеттік
экологиялық
сараптама жүргізу
тәртібін белгілеу;
- қоршаған ортамен
табиғи ресурстар
мониторингінің
бірыңғай мемлекет-
тік жүйесі шеңбе-
рінде қадағалау
желілерін құруды
келісу;
- қоршаған ортаны
қорғау және таби-
ғатты пайдалану
саласында маман-
дықтар бойынша
мемлекеттік жалпы
міндетті білім
беру стандарттарын
және кәсіптік бі-
лім берудің үлгі
оқу бағдарламала-
рын келіседі;
- пестицидтерді
(улыхимикаттарды)
мемлекеттік тіркеу
тәртібін келісу;
- жануарлар санын
реттеу тәртібін
келісу;
- жер қойнауын
пайдаланушы мен
қоршаған орта
жай-күйін қадаға-
лау түрлерін және
әдісін айқындау
тәртібін белгілеу;
- парник газдарының
шығарынды көздері-
нің жекелеген түр-
лері үшін парник
газдарының шекті
жол берілетін түр-
лерін белгілеу;
- статистика орган-
дары мен келісім
бойынша климатты
және жердің озон
қабатын тиісті
аумақтарда қорғау
саласында белгі-
ленген тәртіппен
статистикалық қа-
дағалауды жүзеге
асыратын ұйымдар
тізбесін белгілеу;
- эмиссияны және
парник газдарының
жұтылуын жыл
сайынғы мемлекет-
тік түгендеу жүр-
гізуді ұйымдасты-
ру;
- атмосфераға парник газдарының
және озон бұзатын заттардың
шығарындыларын
түгендеу тәртібін
белгілеу;
- өз құзырының ше-
гінде мемлекеттік
құпияларды құрай-
тын мәліметтердің
қорғалуын қамтама-
сыз ететін іс-ша-
раларды іске асыру.

қаңтар-жел-
тоқсан

Қазақс-
тан Рес-
публика-
сы Қор-
шаған
ортаны
қорғау
министр-
лігі

3


002

Аумақтық
органдар-
дың аппа-
раттары

Қоршаған ортаны
қорғау саласындағы
лицензияларды беру-
ді ұйымдастыру мен
жүзеге асыру және
тауарлардың экспор-
ты мен импортына,
қызметтің өзге де
түрлеріне лицензия-
лар беру туралы
шешімдерді және
мемлекеттік эколо-
гиялық сараптама-
лардың қорытынды-
ларын келісу;
табиғат пайдалануға
рұқсаттар беруді,
есепке алуды және
олардың күшін жоюды
ұйымдастыру мен
жүзеге асыру;
жиынтықты ақпарат-
тық жүйені - қорша-
ған ортаны ластаға-
ны үшін төлемдер
бөлігінде Салық тө-
леушілер мен салық
салынатын объекті-
лер тізілімін жүр-
гізу;
мемлекеттік эколо-
гиялық сараптама,
рұқсаттық жүйе;
қоршаған ортамен
табиғи ресурстарды
қорғау саласында,
табиғат қорғау заң-
намасын мемлекеттік
органдардың, меншік
нысанына қарамас-
тан, шаруашылық
субъектілерінің
сақтауымен орын-
дауына мемлекеттік
бақылауды ұйымдас-
тыру;
шаруашылық және өз-
ге де қызметке қой-
ылатын экологиялық
талаптарды, стан-
дарттармен норма-
тивтерді әзірлеу
және жетілдіру,
оның ішінде:
ластағыш заттардың
шығарындылары мен
төгінділеріне ли-
миттер және квоталар, қоршаған
ортаға әсер ету
нормативтерін,
қоршаған ортаны
ластағаны үшін тө-
лемдер нормативте-
рін белгілеуді қам-
тамасыз ететін іс-
шараларды іске асыру.

қаңтар-жел-
тоқсан

Қазақс-
тан Рес-
публика-
сы Қор-
шаған
ортаны
қорғау
министр-
лігі

4


007

Мемлекет-
тік қыз-
метшілер-
дің білік-
тілігін
арттыру

Мына тақырыптар
бойынша мемлекеттік
қызметшілердің біліктілігін артты-
ру:
қоршаған ортаны
қорғау мен табиғат
пайдалану саласын-
дағы мемлекеттік
бақылау;
экологиялық сарап-
таманы және табиғат
пайдалануды реттеу;
экологиялық аудит;
экологиялық кодекс,
құқық қолдану;
қоршаған ортаны
қорғауды басқару
жүйесінің ISO-14001
халықаралық стан-
дарты;
өңірлердегі радиа-
циялық ахуалдың
жай-күйін бақылауды
жүзеге асыратын ра-
диолог мамандарды
оқыту;
талдамалық бақылау
зертханаларын ак-
кредиттеу аясында
сарапшы-аудитор
сертификатын алу
үшін талдамалық ба-
қылау зертханалары-
ның мамандарын оқы-
ту;
мемлекеттік тілді
оқыту.

ақпан-қараша

Қазақс-
тан Рес-
публика-
сы Қор-
шаған
ортаны
қорғау
министр-
лігі

5


008

Мемлекет-
тік орган-
дардың ғи-
маратта-
рын, үй-
жайлары
мен құры-
лыстарын
күрделі
жөндеу

Жамбыл, Қызылорда,
Қазақстан облыста-
рының облыстық
аумақтық қоршаған
ортаны қорғау бас-
қармаларының әкім-
шілік ғимараттары-
на күрделі жөндеу
жүргізу.

сәуір-
қазан

Қазақс-
тан Рес-
публика-
сы Қор-
шаған
ортаны
қорғау
министр-
лігі

6


009

Мемлекет-
тік орган-
дарды ма-
териалдық-
техникалық
жарақтан-
дыру

Орталық аппараттың
және аумақтық қор-
шаған ортаны қорғау
басқармаларының ма-
териалдық-техника-
лық жарақтандыруы

қаңтар-жел-
тоқсан

Қазақс-
тан Рес-
публика-
сы Қор-
шаған
ортаны
қорғау
министр-
лігі

7


017

Ақпараттық
жүйелердің
жұмыс іс-
теуін қам-
тамасыз
ету және
мемлекет-
тік орган-
дарды ақ-
параттық-
техникалық
қамтамасыз
ету

Есептеуіш, желілік,
телекоммуникациялық
және электр жаб-
дықтарын, жинактау-
ыш және қосалқы
бөлшектерді, шығыс
материалдарын, ақ-
параттық жүйелердің
жұмыс істеуін және
уәкілетті органның
жергілікті міндет-
терін шешуді қам-
тамасыз ету үшін
бағдарламалық өнім-
дерді сатып алу,
орнату, монтаждау,
ретке келтіру және
сүйемелдеу;
Есептеуіш техника
құралдары мен жаб-
дықтарға жүйелі-
техникалық қызмет
көрсету.
Интернет желісіне
қол жеткізу қыз-
меттері.

қаңтар-жел-
тоқсан

Қазақс-
тан Рес-
публика-
сы Қор-
шаған
ортаны
қорғау
министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже: қоршаған ортаның сапасын жақсарту мақсатында қоғам мен табиғаттың өзара әрекеті, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану мен молықтыру, заңдылық пен құқық тәртібін нығайту саласындағы қатынастарды реттеу.
Кәсіптік деңгейді жоғарылату - 161 адам; мемлекеттік тілге үйрету - 131 адам.
Түпкі нәтиже: атмосфералық ауаны, Жердің озон қабатын, суды, топырақты, жер қойнауын, жануарлар мен өсімдіктер дүниесін, сондай-ақ осылардың өзара әрекетіндегі климатты қоса алғанда, табиғи объектілердің жиынтығы бойынша экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемдердің мемлекеттік бюджетке толық түсуі.
Бір мемлекеттік қызметшіні қайта даярлауға және біліктілігін жоғарылатуға орташа шығын - 22,1 мың теңге,
бір мемлекеттік қызметшіні мемлекеттік тілге оқытуға орташа шығын - 27,2 мың теңге.
Уақытылығы: мемлекеттік органға жүктелген функциялардың уақытылы орындалуы.
Сапасы: адамды қоршаған табиғи ортаның жай-күйін жақсарту және адамның денсаулығы мен басқа да тірі организмдер үшін зиянды немесе қауіпті жағдайлардың туындауы туралы ескерту.

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1224 қаулысына 
341-ҚОСЫМША   

234 - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі
            Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер"
деген 003 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 312029 мың теңге (үш жүз он екі миллион жиырма тоғыз мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : 2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің 185- , 186- , 187-баптары ; "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шілдедегі заңының 3 , 18,   22 және 26-баптары ; "Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздігі тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 3 желтоқсандағы N 1241 Жарлығы ; "2007-2024 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшу тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 14 қарашадағы N 216 Жарлығы ; "2006-2008 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамудың орта мерзімдік жоспары туралы (екінші кезең)" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 26 тамыздағы N 884 қаулысы ; "Қазақстан Республикасында шөлейттенуге қарсы күрес жөніндегі 2005-2015 жылдарға арналған бағдарлама туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 24 қаңтардағы N 49 қаулысы ; "2007-2009 жылдарға арналған Балқаш-Алакөл бассейнінің орнықты дамуын қамтамасыз ету" бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 2 наурыздағы N 163 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрінің мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 8 желтоқсандағы N 1201 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері :
республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қоршаған ортаның сапасын тұрақтандырудың теориялық және технологиялық негіздерін қалыптастыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : Қоршаған ортаны қорғау саласындағы іс-шаралар мен инвестициялық жобаларды дайындаудың ғылыми негізделген ұсыныстарымен және ұсынымдарымен қамтамасыз ету; халықаралық табиғат қорғау конвенцияларын іске асыруды ғылыми сүйемелдеу; климат өзгеруінің өзекті мәселелері бойынша ғылыми зерттеулер, Қазақстан Республикасы аумағының экологиялық жай-күйін бағалау жөніндегі ғылыми-талдау және картографиялық материалдар жүргізу; қоршаған ортаны басқарудың жаңа тәсілдері мен әдістерін әзірлеу; қоршаған ортаны қорғаудың ғылыми-зерттеу базасын дамыту.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

1

003


Қоршаған
ортаны
қорғау
саласын-
дағы ғы-
лыми
зерттеу-
лер

Жалғастырушы тақы-
рыптар бойынша
ғылыми зерттеулер,
оның ішінде:
1. Баянауыл мемле-
кеттік ұлттық та-
биғи саябағында
негізгі өрттің
орындарында өсімді
істердің пирогенді
ауысуын зерделеу
жөнінде зерттеулер
жүргізу;
2. Баянауыл мемле-
кеттік ұлттық сая-
бағына ландшафты
зерттеулер жүргізу
(қазіргі геоэколо-
гиялық жай-күйін
бағалау, ұтымды
пайдалану және
қорғау);
3. Баянауыл мем-
лекеттік ұлттық
табиғат паркінің
орнықты дамуын
қамтамасыз ету жө-
ніндегі зерттеулер;
4. Қоршаған ортаға
шығарындыларды тө-
мендету жолымен
ЖЭС-та экологиялық
қауіпсіздікті бас-
қару жүйесін ғылыми
негіздеу және әзір-
леу;
5. 2007-2009 жыл-
дарға арналған Қа-
зақстанның табиғи-
шаруашылық жүйеле-
рінің гидроэколо-
гиялық қауіпсіз-
дігі;
6. Адамның қолайлы
өмір сүру ортасын
қамтамасыз ету үшін
Қазақстан экожүйе-
лерінің жай-күйін
ғылыми-практикалық
бағалау негізінде
тағам өнімдерінің
қауіпсіздігінің
экологиялық карта-
сын әзірлеу;
7. Қоршаған ортаны
техногендік сипат-
тағы газдардан қор-
ғау;
8. Трансшекаралық
сипаттағы проблема-
ларды шешу үшін
Қазақстанның шекара
маңы аудандарының
экологиялық жай-
күйін зерттеу;
9. Қазақстанның
Қарулы күштерінің
ерекше қызметінің
экологиялық қауіп-
тілігін және эколо-
гиялық тәуекелін
бағалау;
10. Арал өзені өңі-
ріндегі халықтарды
сауықтандырудың
экологиялық әдісте-
рін әзірлеу;
11. Ақтөбе облысын-
дағы Ілек өзені
суын алты валентті
хроммен және бормен
мастанудан қорғау
жөніндегі техноло-
гияларды анықтау
үшін ізденушілік
жұмыстар мен зерт-
теулерді өткізу;
12. Қазақстан Рес-
публикасындағы ра-
диоактивтік қалдық-
тарды сақтау мен
консервациялаудың
жай-күйін, сондай-
ақ олардың қоршаған
ортаның жай-күйіне
әсерін зерттеу;
13. Солтүстік Кас-
пий маңы аумақтар-
ында ихтиофаунасы
мен су түбі омырт-
қасыз жануарларының
популяциясы және
аууына мұнай газ
қызметінің теріс
әсерін бағалау;
14. Кіші өзендердің
экологиялық қауіп-
сіздігін зерделеу
және оны жақсарту
жөніндегі іс-шара-
ларды әзірлеу;

Жыл
ішінде 

Қазақс-
тан Респуб-
ликасы
Қорша-
ған ор-
таны қорғау
министр-
лігі

15. Уран өндіруші
кәсіпорындардың
радиоактивтік қал-
дықтарымен ластан-
ған ашық су айдын-
дары мен топырақты
тазарту әдістерін
әзірлеу;
16. ИСО 14000 ха-
лықаралық экология-
лық стандарттарға
көшуді ғылыми қам-
тамасыз етуді әзір-
леу;
17. Қазақстан Рес-
публикасының қала-
ланған аумақтарының
атмосфералық ауасы-
ның сапасын басқа-
рудың ақпараттық
моделін әзірлеу
және енгізу;
18. Тәуекел фактор-
ларын анықтау және
олардың қоршаған
орта мен халық ден-
саулығына әсерін
төмендету;
19. Қазақстан Рес-
публикасының жер
беті суларының жай-
күйін, қорғау мен
пайдалануына талдау
өткізу;
20. Батыс Қазақстан
өңіріндегі эколо-
гиялық қолайсыз
аудандарда қоршаған
ортаның негізгі ин-
дикаторларын және
оның халық денсау-
лығына әсерін айқындау;
21. Оңтүстік Қазақ-
стан облысындағы
экологиялық негіз-
делген ауруларды
анықтау үшін қорша-
ған ортаның ласта-
нуының негізгі фак-
торларын анықтау;
22. Полихлордифе-
нилдермен ластанған
аумақтарды эколо-
гиялық бағалау;
23. Құрамында поли-
хлордифенилдер бар
қалдықтардың эколо-
гиялық қауіпсіз
шіруін зерттеу;
24. Іле-Балкаш бас-
сейнінің су ресурс-
тарының жай-кұйін,
жер беті суларының
сапасын және Іле
бассейнінің Қытай
Халық Республикасы
аумағында күтіліп
отырған су тұтыну
артуының болатын
мүмкін салдарын
бағалау.
25. Қоршаған орта-
ның қорғасынмен
ластануына кешенді
бағалау және оңалту
және экологиялық
тәуекелдерді төмен-
дету технология-
ларын әзірлеу;
26. Қазақстанның
оңтүстігіндегі уран
алынатын аудандар-
дағы радиоэколо-
гиялық жағдайды
зерттеу;
27. Термолюминес-
центтік дозаметри-
калық кешенін, жер-
гілікті жердің
радионуклидтермен
радиациялық лас-
тану деңгейін баға-
лау әдістемесін
әзірлеу және дайын-
дау және Қазақстан
Республикасы аумағы
бойынша радиациялық
фон картасын құру;
28. Щучье-Бурабай
курорт аймағы аума-
ғында оның орнықты
дамуының жолдарын
анықтау үшін кешен-
ді экологиялық зерттеулер;
29. Дефляцияланған
бет үстіндегі шека-
ралық (бет маңы)
қабаттағы желқұм
ағымының динамика-
сын зерттеу;
30. Қазақстан Рес-
публикасының Каспий
маңы өңірін эколо-
гиялық аймақтау;
31. Парник газдары-
ның сандық баға-
лауы, парник газда-
рының эмиссиясын
төмендету сценарий-
лерін әзірлеу, пар-
ник газдарының эмиссиясын төменде-
ту жөнінде Қазақ-
станның ұлттық стратегиясын әзір-
леу, парник газда-
рының шығарындысына
квоталарды лицен-
зиялаудың ұлттық
жүйесін құру үшін
жағдай дайындау,
парник газдарының
эмиссиясы/ағындысы
бойынша мониторинг
және есептілікті
жайластыру;32. Қазақстанда
экологиялық ахуал-
ды бағалау жөнінде
ғылыми зерттеулер,
табиғи ресурстарды
пайдалану деңгейі,
қоршаған ортаға
шаруашылық қызмет-
тің әсері және оған
қолайсыз ықпалды
төмендету үшін қол-
данылатын шаралар
және өзге де;
33. Қытай Халық Республикасымен
бірге екі тараптар-
да да бар суды тұ-
тынуды, суды бұруды
нормалау, су ресур-
старының сапасы
мәселелері, суды
үнемдеуіш техноло-
гиялар, суды пайда-
лануды оңтайланды-
ру жөніндегі мате-
риалдарды бірлесіп
зерттеу;
34. Сарқынды және
коллекторлық-дре-
наждық сулардың зерттеулерін өткізу
және оларды тиімді
тазарту және суару-
ға қайталама қолда-
ну жөніндегі ұсы-
ныстарды әзірлеу;
35. Балқаш маңының
шөлейтті агроланд-
шафттарының жер
асты суларын
қолданумен оазистік
суару жүйелерімен
экологиялық
орнықтылығын
арттыру тәсілдерін
әзірлеу;
36. Өңірдің клима-
тының өзгеруін ес-
керумен Сырдария
өзені ағынының бол-
жау әдістемесін әзірлеу;
37. Оңтүстік Қазақ-
станның суармалы
жерлерінің химия-
ландыру құралдарын
қолдану кезіндегі
техногендік ласта-
нуын және олардың
топырақ қасиеттері-
не және өңірдің
экологиялық жағдай-
ына әсер етуін зерттеу (Тасөткел
суару массиві мыса-
лында);
38. Химия өнеркәсі-
бі кәсіпорындары-
ның өнеркәсіптік
фтор бар шығарынды-
лары ареалында суармалы жерлер то-
пырақтарының қазір-
гі заманғы эколо-
гиялық жағдайын
кешенді бағалау
және фторидтердің
әрекетін төмендету
жөнінде ұсынымдар
әзірлеу;
Жаңа тақырыптар
бойынша ғылыми
зерттеулер:
1. Шөлейттенудің
ғарыштық ақпаратты
қолданумен монито-
рингінің тұжырым-
дамалық негізін
әзірлеу;
2. Қазақстан Рес-
публикасының ха-
лықаралық стандарт-
тарға көшу мүмкін-
дігін бағалаумен
автомобиль көлігі-
нің экологиялық
қауіпсіздігін
қамтамасыз ету
жөніндегі ғылыми
зерттеулер;
3. Экожүйеге биоло-
гиялық толыққанды
суларды қайтарумен
өнеркәсіптік және
тұрмыстық сарқынды
суларды тазарту
үшін цеолитті фото-
резонанстық биобел-
сендіру қондырғысын
әзірлеу және құру;
4. ЕМЕП/КОРИНЭЙР
нұсқаулыққа сәйкес
есептелетін эмис-
сиялар мөлшері мен
кәсіпорындардың
нақты шығарындылары
арасындағы сәйкес-
сіздікті талдауды
өткізу;
5. Қазақстанның
қатты тұрмыстық
қалдықтарын басқа-
рудың ұзақ мерзімді
өңірлік бағдарла-
малары;
6. Батыс Қазақстан
облысының айрықша
жанды мұрасын сақ-
тау және табиғи
экожүйесін қайта
қалпына келтіру
жөніндегі іс-
шараларды әзірлеу;
7. Қарашығанақ мұ-
найгазконденсат кен
орнының экожүйеле-
ріндегі заттар мен
энергия айналымының
орнықты сипаттама-
лары және баланстық
математикалық мо-
дель (50 жылдық
мониторинг негізін-
де);
8. Озон қабатын
бұзатын заттардың
тұтынушылары секто-
рының қазіргі за-
манғы дамуын баға-
лау және олардың
озон қабаты мен
климаттың өзгеруіне
әсері.
Секторлардың озон
қабатын бұзатын
заттар жөніндегі
Монреаль хаттамасы
бойынша міндеттеме-
лерді орындау үшін
қолданылатын шара-
ларға бейімделудің
мүмкіндіктері;
9. Қазақстан Рес-
публикасындағы
мұнайгаз кен орын-
дарын өндіру ауда-
нының экологиялық
жағдайын ғылыми-
техникалық бағалау;
10. Қазақстанда су-
жер ресурстарын пайдаланудың шекті
рұқсатты деңгейін
экологиялық норма-
лаудың жүйелері;
11. Жабайы жемісті
ормандардың биоло-
гиялық алуан түрлі-
лігін сауықтыру-
дың, көбейтудің
биотехникалық
әдістерімен сақтау
және Маlus sieveril Ldb. M. Roem., Malus niedzwetzkiana Diesk бағалы гено-
типтердің реинтро-
дукциясы;
12. Павлодар қала-
сының Солтүстік
өнеркәсіптік аума-
ғының қоршаған ор-
тасы үшін жер асты
суларының мұнай
өнімдерімен және
сынаппен ластануын
тәуекелді математи-
калық модельдеу
әдісімен бағалау;
13. Шаған өзенінің
әлеуетті әсер ету
аймағында радиация-
лық жағдайды зерттеу;
14. Ластаушы зат-
тарды эмиссиялары-
ның ұлттық шекті
коэффициентін
нақтылау және
есепті Біріккен
Ұлттар Ұйымы
Еуропалық
Экономикалық Комис-
сияға ұсыну, ЕМЕР
бақылауымен шыға-
рындылардың сандық
және сапалық құра-
мын талдау.
15. Өңірлік атмос-
фералық үдерістерді
және ауаның ласта-
нуын алыс қашықтық-
қа трансшекаралық
тасымалдауын модел-
деу.16. Іле Алатауының
таулы тау маңы
аймағында сел және
лай көшкіні құбы-
лыстарының болуы-
ның алдын алу жө-
ніндегі инженерлік-
техникалық іс-шара-
ларды әзірлеу;
17. Солтүстік
Қазақстан облысы
шегінде Есіл өзені
бассейніне антропо-
гендік әсерді
зерттеу;
18. Солтүстік
Қазақстандағы
биоалуантүрлілікті
экологиялық бағалау
және оны оңтайлан-
дыру жөніндегі іс-
шараларды әзірлеу;
19. 1:1 000 000
масштабында Қазақс-
тан Республикасының
мамандандырылған
экологиялық карта-
ларының жиынтығын
құру және басып
шығаруға дайындау;
20. Балқаш өзенінің
экожүйесінің техно-
гендік ластануын
төмендету;
21. Қатты тұрмыстық
және сұйық өнер-
кәсіптік қалдықтар-
ды өңдеудің техно-
логиялық үдерісте-
рін әзірлеу және
параметрлерін
негіздеу;
22. Сәулеленуге
ұшырау дозаларын
анықтау үшін аппа-
ратуралық-әдістеме-
лік қамтамасыз
етуді әзірлеу;
23. Қазақстан Рес-
публикасын эколо-
гиялық аймақтау;
24. Қазақстан қала-
ларының экологиялық
атласы;
25. Арал маңындағы
экологиялық апат
аймақтарында тұра-
тын халықтың әлеу-
меттік-маңызды
аурулардың себеп-
салдарлық байланыс-
тарын анықтау;
26. Гептилмен лас-
тануға бақылаудың
тиімді технология-
сын әзірлеу және
Байқоңыр ғарыш
айлағында ғарыштық
зымырандары баспал-
дақтарының құлау
орындарында гептил-
дің адамға, жануар-
ларға және өсімдік-
терге әсерін
зерделеу.
27. Шекті-рұқсатты
деңгей нормативте-
рін белгілеу мақса-
тында қоршаған орта
жай-күйіне радио
жиілік диапазонда-
рының электр маг-
ниттік өрістің
әсерін зерттеу;
28. Қазақстан Рес-
публикасы атмосфе-
расының техногенді
ластануы деңгейіне
олардың ықпалын
болжау үшін шаруа-
шылық қызметі объектілерінен
эмиссияның сапалық
және сандық құрамы-
на жете зерттеулер
жүргізу;
29. Қазақстан Рес-
публикасының барлық
өңірлері (салалары)
үшін орнықты даму
индикаторлары (ны-
саналы көрсеткіш-
тері) жүйесінің
ғылыми негіздемесі;
30. Қазақстан Рес-
публикасы жағдайы
үшін ресурстарды
тиімді пайдалану
көрсеткіштерін арт-
тыру моделін
әзірлеу;
31. Су бассейндері-
нің, судың сапасы
мен қасиетін зер-
делеуге кешенді
тұрғынның ғылыми
негіздемесі (Еура-
зиялық су орталы-
ғын құру мақса-
тында);
32. "Серпінді
технологиялар және
жобаларды" енгізу
перспективасының
ғылыми-экологиялық
негіздемесі;
33. Елді мекендер
аумақтарында қор-
шаған ортаның сапа-
сын халықаралық
стандарттармен
үйлестірудің ғылы-
ми негіздемесі;
34. Республикалық
деңгейдегі объек-
тілер үшін қорша-
ған орта сапасының
нысаналы көрсеткіш-
терін әзірлеу жө-
нінде ғылыми зерт-
теулер жүргізу; 35. Орал-Каспий
орнықты даму аймағы
үлгісінде жеті эко-
жүйелік аймақты құ-
рудың ғылыми негіз-
демесі.
36. Шөлейтті жайы-
лымдар фитомелио-
рациясының агро-
климаттық негізде-
месі;
37. Солтүстік Қа-
зақстанның қара
топырақты ұсақ со-
рларды химиялық
мелиорациялау үшін
фосфогипсті қолда-
нудың экологиялық
қауіпсіз техно-
логияларын әзірлеу;
38. Ақтөбе облысын-
дағы шелейттену
үдерістерінің қор-
шаған ортаның сапа-
сы мен халық ден-
саулығының жағдай-
ына әсер ету қауіпінің нысаналық
көрсеткіштерін және
бағалау критерий-
лерін әзірлеу;
39. Батыс Қазақстан
бойынша шөлейттену
процесінің индика-
торларын әзірлеу
және мәліметтер
банкін құру;
40. Экологиялық
дағдарыс ошақта-
рында шөлейттену
үдерістерін бағалау
әдістерін және кү-
рес шараларын әзір-
леу;
41. Қазақстандағы
қуаңшылықтарды зерттеу және болжау;
42. Қазақстанның
құмды шөлдеріндегі
дефляциялық үдеріс-
тер жиілігін зерт-
теу;"2007-2009 жылдарға
арналған Балқаш-
Алакөл бассейнінің
орнықты дамуын қам-
тамасыз ету" бағ-
дарламасы шеңберін-
де, оның ішінде:
1. Антропогендік
факторлардың Балқаш
-Алакөл бассейні
халқының денсаулы-
ғының нашарлау тен-
денциясына әсерін
зерделеу және баға-
лау;
2. Трансшекаралық
су ағындарының ағындарын шекаралас
елдердің суды алу
көлемін ескерумен
болжау әдістемесін
әзірлеу (Іле және
Ертіс өзендері мы-
салында);
3. Іле атырауының
экожүйесін зерттеу
және Іле өзені
атырауындағы және
Балқаш көліндегі
биоалуантүрлілікті
сақтау және өсімін
молайту, Іле өзені-
нің төменгі саласы-
ның экологиялық ор-
нықтылығын қамтама-
сыз ету жөніндегі
іс-шаралар кешенін
әзірлеу;
4. Тентек өзені
атырауы мен Сасық-
көл - Алакөл өзен-
дерінің экожүйесін
зерттеу және өзен-
дердің төменгі са-
лаларының экология-
лық орнықтылығын
қамтамасыз ету және
олардың биоалуан-
түрлілігін сақтау
жөніндегі іс-шара-
ларды әзірлеу;5. Балқаш-Алакөл
бассейнінің рекреа-
циялық әлеуетін ке-
шенді игеру сызба-
сын ғылыми қамта-
масыз ету;
6. Жер беті сулары
ресурстарының күті-
летін өзгерістері
шарттарында Балқаш-
Алакөл бассейнінің
табиғи-шаруашылық
жүйесінің гидро-
экологиялық қауіп-
сіздігін қамтамасыз
етудің негізін
әзірлеу;
7. Балқаш-Алакөл
бассейні аумағының
табиғи-ресурстық
потенциалы және
экологиялық жағдайы
карталарының кеше-
нін құру;
8. Балқаш-Алакөл
бассейнінің эколо-
гиялық жағдайының
азық-түлік нарығы-
ның қауіпсіздігіне
мен сапасына әсерін
бағалау;
9. Балқаш-Алакөл
өңірі экожүйелері-
нің орнықтылығын
арттырудың ғылыми
негіздерін әзірлеу.
Іске асыру мерзімі
- ақпан-желтоқсан.
Қазақ экология және
климат ғылыми-зерт-
теу институты үшін
Қазақстан Респуб-
ликасы Қоршаған
ортаны қорғау мини-
стрінің бұйрығымен
бекітілген тізбеге
сәйкес капиталдық
трансферттерді есеп
аудару.
Іске асыру мерзімі
- сәуір-желтоқсан.        7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтиже: қоршаған ортаны қорғау саласында өткізілген 89 тақырып, оның ішінде 47 жалғастырушы, 42 жаңа тақырып бойынша ғылыми зерттеулердің нәтижелері жөнінде есептер мен ұсынымдар;
      Қоршаған ортаға шығарындылар мен төгінділерді және өндіріс қалдықтарының жинақталуын тұрақты деңгейде сақтау жөніндегі шараларды әзірлеу және іске асыру; республиканың әртүрлі өңірлеріндегі және шекара маңындағы қазіргі заманғы экологиялық жағдайды бағалау, ірі экологиялық проблемаларды шешуге бағытталған шараларды қолдану үшін ұсынымдар мен әдістемелерді әзірлеу; орнықты даму индикаторларының ғылыми-негізделген жүйесін әзірлеу;
      Балқаш-Алакөл бассейнінің орнықты дамуын қамтамасыз етуге және халықтың өмір сүру деңгейін арттыруға бағытталған су-экологиялық проблемаларын шешу.
      Ғылыми-зерттеулік базаны дамыту үшін экология мен климаттың ғылыми-зерттеу институтына жабдықтар сатып алынатын болады.
      Түпкі нәтиже: қоршаған орта сапасын тұрақтандыру, ел дамуының орнықтылығын арттыру жөніндегі міндеттерді шешу үшін жағдайлар жасау, елдің экологиялық жағдайдың әрі қарай нашарлауының және халық денсаулығына нақты және әлеуетті қауіптері алынатын болады; халықтың климат пен озон қабатының өзгеруінің, биоалуантүрліліктің қысқаруының, топырақ жамылғысының, судың, ауаның ластануының проблемалық мәселелерін қоса жаһандық, ұлттық және өңірлік экологиялық проблемалар туралы, сондай-ақ оларды шешудің жолдары мен бағыттары туралы ақпараттандырулығының артуы, бұл экологиялық қолайсыз өңірлердегі әлеуметтік көрнеулікті төмендетуге ықпал ететін болады.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: бір тақырып бойынша ғылыми зерттеулер жүргізудің орташа құны 3 647 мың теңгені құрайды.
      Уақытылығы: жасалған шарттарға сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алудың бекітілген жоспарына сәйкес бір жыл ішінде.
      Сапасы: қоршаған ортаның сапасын оның тозу қарқынын азайту және анағұрлым қауіпті процестер мен үрдістерді тұрақтандыру жолымен сақтау.

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1224 қаулысына  
342-ҚОСЫМША   

234 - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі
            Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Қоршаған ортаны қорғау объектілерін салу және реконструкциялау"
деген 004 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 1360243 мың теңге (бір миллиард үш жүз алпыс миллион екі жүз қырық үш мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 9 шілдедегі Су кодексі ; Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық кодексі .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері:
республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : қоршаған ортаның жай-күйін жақсарту, табиғи ресурстардың қалпына келтіру, сақтау және ұтымды пайдалану, табиғи ортаға ұлғаймалы антропогендік әсер етуді азайту, қоршаған ортаның сапасын басқару жүйесін дамыту, қоршаған ортаны қорғауды мемлекеттік басқаруды дамытудың институционалдық негіздерін құру, елдің экономикалық әлеуетін ұтымды аумақтық ұйымдастыру, табиғи, экономикалық және еңбек ресурстарын, географиялық жағдайды тиімді пайдалану үшін жағдай жасау.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : табиғи ресурстардың сарқылуы мен ластануының алдын алу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дарла-
ма коды

Багдарла-
маның (кі-
ші бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты
орын-
даушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

1

004


Қоршаған
ортаны
қорғау
объектіле-
рін салу,
және ре-
конструк-
циялау

Мынадай инвестиция-
лық жобаларды іске
асыру:
"Қазақстан Респуб-
ликасы Қоршаған
ортаны қорғау мини-
стрлігінің ұлттық
метеорология орта-
лығының құрылысы"
(2007 жылғы 11
наурыздағы Мемле-
кеттік ведомстводан
тыс сараптаманың N
23-70/07 қорытын-
дысы);
"Жамбыл облысы Та-
раз қаласында ағын-
ды суларды толық
биологиялық тазалау
кешенінің құрылысы"
(2005 жылғы 30 қа-
рашадағы Мемлекет-
тік ведомстводан
тыс сараптаманың N
7-602/05 қорытын-
дысы).

қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақс-
тан Респуб-
ликасы
Қорша-
ған ор-
таны қорғау
министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : тікелей нәтиже: Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің ұлттық метеорологиялық орталығы құрылысының жұмыстар көлемін орындау, Жамбыл облысы Тараз қаласында ағынды суларды толық биологиялық тазалау кешені құрылысын басталуы.
      Соңғы нәтиже: экологиялық ахуалды жақсарту үшін қоршаған ортаны қорғау объектілерін іске қосу.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: негізгі қаржы қорын ұлғайту.
      Уақыттылығы: жұмыстың орындалу жоспар-кестесіне және келісім-шартқа сәйкес.
      Сапа: құрылыс нормаларына және ережелеріне сәйкес.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің    
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1224 қаулысына  
343-ҚОСЫМША   

234 - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі
            Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Қоршаған ортаны қорғау объектілерін оңалту"
деген 005 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 1 174 880 мың теңге (бір миллиард бір жүз жетпіс төрт миллион сегіз жүз сексен мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 9 шілдедегі Су кодексі ; Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық кодексі ; Қазақстан Республикасы мен Жаһандық экологиялық қордың Атқарушы агенттігі ретінде әрекет ететін Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкі арасындағы Сенімгерлік қордың Гранттық келісімін (Қуаң жерлерді басқару жөніндегі жоба) ратификациялау туралы 2004 жылғы 8 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздік тұжырымдамасы туралы" 2003 жылғы 3 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Президентінің N 1241 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы мен Жаһандық экологиялық қордың Атқарушы агенттігі ретінде әрекет ететін Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкі арасындағы Сенімгерлік қордың Гранттық келісімін (Қуаң жерлерді басқару жөніндегі жоба) бекіту туралы 2003 жылғы 11 қыркүйектегі Қазақстан Республикасы Үкіметінің N 920 қаулысы ; "Қазақстан Республикасында шөлейттенуге қарсы күрес жөніндегі 2005-2015 жылдарға арналған бағдарлама туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 24 қаңтардағы N 49 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері :
республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының аумағында жерлердің шөлейттенуі және азып-тозуы процесін тоқтата тұру және алдын алу, сондай-ақ табиғи ресурстарды сақтау, қалпына келтіру және тұрақты пайдалану.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : қуаңшылық жағдайларында жерді пайдаланудың тұрақты жүйелерін енгізу; топырақтың азып-тозуымен күресу; "көмірсутегі квоталарымен" халықаралық саудасына Қазақстан Республикасының қатысу мүмкіндігін айқындау үшін көміртегінің жұту деңгейін бағалау; биологиялық алуантүрлілікті кеңейту; табиғи ресурстардың сарқылуының және ластануының алдын алу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дарла-
ма коды

Бағдарла-
маның (кі-
ші бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты
орын-
даушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

1

005


Қоршаған
ортаны қорғау
объектіле-
рін оңалту
2


005

Ішкі көз-
дер есебі-
нен

Балқаш-9 қаласын-
да "Дарьял-У"
радио локальды
станциясының кон-
денсаторларын кә-
деге жаратуға бастапқы дайындық
жөніндегі учаске"
жобасын іске асы-
ру (Мемлекеттік
ведомстводан тыс
сараптаманың 2006
жылғы 28 шілдеде-
гі N 2-403/06
қорытындысы)

қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақс-
тан Респуб-
ликасы
Қорша-
ған ор-
таны қорғау
министр-
лігі

3


006

Республи-
калық бюд-
жеттен
грантты
бірлесіп
қаржылан-
дыру есе-
бінен

Қарағанды облысы
Шет ауданында
"Қуаң жерлерді
басқару" жобасын
іске асыру, Аста-
на қаласындағы
және Қарағанды
облысы Шет ауданы
Красная поляна
кентінде
Жобаны Басқару
Тобының офисте-
рін ұстау, оның
ішінде операция-
лық шығындар,
жалақы төлеу, іс-
сапар шығындары,
ұстауға, қызмет
етуге, ғимарат,
үй-жайды ағымда-
ғы жөндеуге, жаб-
дықтарды, автокө-
лікті, ауыл ша-
руашылық техника-
сын және өзге не-
гізгі құралдарды
жөндеуге шығын-
дар; байланыс
қызметін төлеу;
жылу үшін, элек-
трэнергия, БАҚ-на
жазылуына төлем-
ақы,
"1С: Бухгалтерия"
сүйемелдеуін тө-
леу, брокерлік
қызметті төлеу.
Автокөлік құрал-
дарын иеленуші-
лердің азаматтық
-құқықтық жауап-
кершілігін мін-
детті сақтанды-
руға жарналар
төлеу.
Тұқымды, бұта
көшеттерін, ты-
ңайтқыштар, ЖЖМ,
гербицидтер, кең-
се тауарларын
және құрауыш қо-
салқы заттар, ҚҚС
төлеу, кедендік
баж өзге де тө-
лемдер түрі.
Күн батареясын,
биогаз қондырғы-
сының су көтеру
құрылғылары бар
бес генераторын
және екі тұқым
тазалау машинала-
рын сатып алу,
жарнамалар
жариялау, темір-
жолдың тұйықтал-
ған басын жалға
алу, автокөлік-
тің техникалық
қарау, консалтин-
гтік қызметтерді
сатып алу, фер-
мерлерге ауылша-
руашылық техни-
касына жөндеу.

қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақс-
тан Респуб-
ликасы
Қорша-
ған ор-
таны қорғау
министр-
лігі

4


018

Грант есебінен

Қарағанды облысы
Шет ауданында
"Қуаң жерлерді
басқару" жобаны
іске асыру, Аста-
на қаласындағы
және Қарағанды
облысы Шет ауданы
Красная поляна
кентінде Жобаны
Басқару Тобының
офистерін ұстау,
оның ішінде опе-
рациялық шығын-
дар, жалақы тө-
леу, іссапар шы-
ғындары, ұстауға,
қызмет етуге, ғи-
марат, үй-жайды
ағымдағы жөндеу-
ге, жабдықтарды,
автокөлікті, ауылшаруашылық
техникасын және
өзге негізгі
құралдарды жөн-
деуге шығындар
байланыс қызметін
төлеу; жылу үшін,
электрэнергия, БАҚ жазылуына тө-
лемақы;
"1С: Бухгалтерия"
сүйемелдеуін тө-
леу, брокерлік
қызметті төлеу.
Автокөлік құрал-
дарын иеленуші-
лердің азаматтық
-құқықтық жауап-
кершілігін мін-
детті сақтанды-
руға жарналар тө-
леу.
Тұқымды, бұта кө-
шеттерін, тыңайт-
қыштар, ЖЖМ, гер-
бицидтер, кеңсе
тауарларын және
құрауыш қосалқы
заттар, ҚҚС тө-
леу, кедендік баж
өзге де төлемдер
түрі.
Күн батареясын,
су көтеру құрыл-
ғысы бар бес ге-
нератор, биогаз
қондырғысын және
басқа да тұқым
тазалау машинала-
рын сатып алу,
жарнамалар
жариялау, темір-
жолдың тұйықтал-
ған басынжалға
алу, автокөліктің
техникалық қарау,
консалтингтік
қызметтерді сатып
алу, фермерлерге
ауылшаруашылық
техникасына жөн-
деу.

қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақс-
тан Респуб-
ликасы
Қорша-
ған ор-
таны қорғау
министр-
лігі

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 , 2008.11.12. N 581д Қаулыларымен.

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтиже: 12000 га тыңайған жерлерді қайта қалпына келтіру, 2300 га фитомелиорантарды жолақты егістікті жүргізу, 3,0 га көлемге бұта-көшеттерді өндіру үшін питомниктер салу, 3 га көлемге бұта көшеттерін отырғызу жөнінде жұмыстар жүргізу, сүт өнімдерін тапсыру көлемін арттыру және 15 млн. теңге мөлшерінде халыққа қосымша кіріс, мал шаруашылық және өсімдік шаруашылығының өнімін арттыру халықты қамтамасыз етудің 150 бірлік артуына әкеледі; мал асырау үшін 60 тонна жем дақылдарын тазалау, 5 фермер шаруашылығын күн батареясымен және биогаз қондырғысымен қамтамасыз ету, істемейтін 5 құдықты қалпына келтіру. Жобаны бұдан әрі жылдары іске асыру үшін дайындық жұмыстарын жүргізу (топырақ дайындау, тұқымдар және жабдықтар сатып алу).
      "Дарьял-У" әскери базасында құрамында полихлордефинил бар (берік органикалық заттар) 15 мың конденсаторларды кәдеге жарату.
      Түпкі нәтиже: жерді қайта қалпына келтіру және оның тозуының алдын алу жөніндегі үлгілі жобаны іске асыру, жердің қуаңданумен және тозуымен күрес мәселелері жөнінде шешімдерді қабылдау үдерісіне халықтық барлық жіктерін қатысуын қамтамасыз ету. Қоршаған ортаға полихлордефинилдың өтіп кетуінің алдын алу.
      Қаржылық-экономикалық нәтижелер: жобалар қайтарымсыз негізде республикалық бюджет қаржысы есебінен қаржыландыру қажеттігімен коммерциялық емес, шығынды болып табылады.
      Уақыттылығы: жер танаптарын жобаны іске асыру жоспарына сәйкес өңдеу. Жұмыс кестесіне сәйкес жобалық-сметалық құжаттамаға келісті әскери базада конденсаторларды кәдеге жарату.
      Сапасы: өсімдіктің табиғи түрде қалпына келуіне (сырттай араласусыз) кемінде 50 жыл қажет, ал жоба бойынша жүргізіліп жатқан іс-шаралар осы кезеңді 20 жылға дейін қысқартуға мүмкіндік береді; жемшөп жерлерін жасаудың жоғары өнімділігі жердің табиғи түрде қалпына келу процесіне қарағанда көміртегін сіңірудің 3-4 есе көбеюін қамтамасыз етеді. Балқашқа полихлордифенилдің жайылу қауіпі жойылады.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің      
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1224 қаулысына  
344-ҚОСЫМША  

234 - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі
            Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу"
деген 006 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 1946921 мың теңге (бір миллиард тоғыз жүз қырық алты миллион тоғыз жүз жиырма бір мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : 2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің 137- , 138- , 141- , 146 , 149 - 151-баптары ; 2003 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Су кодексінің 59-бабы ; "Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 10 наурыздағы Заңының 16-1-бабы ; "Дүниежүзілік метеорологиялық ұйым Конвенциясына қосылу туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1993 жылғы 13 сәуірдегі N 296 қаулысы ; "Табиғи ортаның жай-күйін бақылайтын станциялардың мәртебесі туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 10 қаңтардағы N 38 қаулысы ; "Қазгидромет" және "Қазавиамет" республикалық мемлекеттік кәсіпорындарын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 2 наурыздағы N 185 қаулысының 2-3-тармақтары, 4-тармақтың 1-тармақшасы, 5-6-тармақтары; "Қоршаған орта мен табиғи ресурстар мониторингінің бірыңғай мемлекеттік жүйесін ұйымдастыру мен жүргізудің ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 27 маусымдағы N 885 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 31 желтоқсандағы N 1378 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік су кадастрын жүргізудің ережесінің 59-бабындағы 1-4-тармақтары.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері :
республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : халық өмірінің, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру жөніндегі қызметті жүзеге асыратын субъектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін мемлекеттік органдарды гидрометеорологиялық ақпаратпен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : гидрометеорологиялық мониторинг жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету, жүйелі гидрометеорологиялық бақылауларды жүргізу, гидрометеорологиялық ақпаратты жинау, қорыту және талдау, ауа райының болжамдарын жасау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дарла-
ма коды

Бағдарла-
маның (кі-
ші бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты
орын-
даушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

1

006


Гидромете-
орология-
лық мони-
торинг
жүргізу

Мемлекеттік сатып
алу шеңберінде
мемлекеттік гид-
рометеорологиялық
мониторингті 256
метеостанцияда,
276 гидрологиялық
бекеттерде, 52
агрометеобекетте,
2 қар көшкіні станцияларында
және 20 қар өлшеу
бағдарларында
болжамдық, режим-
дік-анықтамалық,
гидрометеороло-
гиялық, агроме-
теорологиялық,
аэрологиялық ақ-
паратты дайындау
үшін гидрометео-
рологиялық желі-
нің үздіксіз
қызмет етуін қам-
тамасыз ететін
барлық шығындар
мен ілеспе қыз-
меттерді ескеру-
мен енгізу ("Жер
беті сулары"
бөлімі бойынша
мемлекеттік су
кадастрын енгізу,
метеостанцияның
және гидробекет-
тердің орнын ауыстыру; су тас-
қынынан кейін қи-
раған гидробекет-
терді қалпына
келтіру; мемле-
кеттік тапсырысты
орындау үшін не-
гізгі құралдар
сатып алу; жаңа
қадағалау пункт-
терін құру, ста-
ционарлық агроме-
теорологиялық
пункттерді құру).

қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақс-
тан Респуб-
ликасы
Қорша-
ған ор-
таны қорғау
министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтиже: мемлекеттік органдарға ұсынылатын Қазақстан аумағы бойынша күн сайынғы 253 гидрометеорологиялық бюллетень, Қазақстан аумағы бойынша күн сайынғы 253 гидрологиялық бюллетень, Қазақстан аумағы бойынша ауа райының ай сайынғы 12 бюллетені, 14 облыс және әкімшілік орталық бойынша 2 және 3 тәулікке ауа райының 4318 болжамы, 14 облыс және әкімшілік орталық бойынша ауа райының апталық 728 және онкүндік 504 болжамы, облыстар бойынша қауіпті және апатты гидрометеорологиялық құбылыстардың пайда болу мүмкіндігі туралы пайда болуы бойынша апаттық ескертулер, күн сайынғы 97 қар көшкіні бюллетенін шығару, күн сайынғы 50 сел тасқыны бюллетенін шығару, Каспий теңізі бойынша апта сайынғы 52 бюллетень шығару, агрометеорологиялық апта сайынғы 36 бюллетень шығару.
      Қазақстан Республикасы жер үсті суларының режимі мен ресурстары туралы ақпарат алу және осы ақпаратпен 2 мемлекеттік органды (Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі және Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі) қамтамасыз ету.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: гидрометеорологиялық мониторингті жүргізуге қолданыстағы желінің орташа өлшемді шығындарының есебі: бір метеорологиялық станцияға - 4050,2 мың теңге; бір гидробекетке - 905,5 мың теңге; бір метеобекетке - 680,3 мың теңге; бір агрометеобекетке - 649,6 мың теңге; бір аэрологиялық станцияға - 224789,8 мың теңге.

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің     
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1224 қаулысына   
345-ҚОСЫМША   

234 - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі
            Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Қоршаған ортаны қорғаудың ақпараттық жүйесін құру және дамыту"
деген 007 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1 . Құны : 186000 мың теңге (бір жүз сексен алты миллион теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық кодексі ; "Ақпаратқа кіру, жұртшылықтың шешімдер қабылдау процесіне қатысуын және қоршаған ортаға қатысты мәселелер бойынша әділ сот ісін жүргізуге қол жеткізу туралы конвенцияны ратификациялау туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 23 қазандағы Заңы ; "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" 2003 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы ; "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздігі тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 3 желтоқсандағы N 1241 Жарлығы ; "Қоршаған орта мен табиғи ресурстар мониторингінің бірыңғай мемлекеттік жүйесін ұйымдастыру мен жүргізудің ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 27 маусымдағы N 885 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2007-2009 жылдарға арналған орта мерзімді жоспары (екінші кезең) туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 25 тамыздағы N 822 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 8 желтоқсандағы N 1201 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері :
республикалық бюджеттің қаражаты.
      4.Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне сәйкес ақпараттық-техникалық қамтамасыз етуді дамыту және қоршаған ортаны қорғау саласындағы шешімдерді қабылдауды қолдау және басқару үшін.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : қоршаған ортаны қорғау саласында мәліметтерді есепке алуды орталықтандыру, ҚР Қоршаған орта минінің құрылымдық бөлімшелерінің ішінде ақпараттық өзара әрекеттің жеделдік көрсеткіштерін және сенімділігін арттыру, табиғат қорғау іс-шараларын орындауға бақылауды арттыру, экологиялық рұқсаттарды қарастыруды және беруді автоматтау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дарла-
ма коды

Бағдарла-
маның (кі-
ші бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты
орын-
даушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

1

007


Қоршаған
ортаны қорғаудың
ақпараттық
жүйесін
құру және
дамыту
2


005

Ішкі көз-
дер есебі-
нен

Қазақстан Респуб-
ликасының Қорша-
ған ортаны қор-
ғаудың бірыңғай
ақпараттық жүйе-
сін әзірлеу, да-
мыту, енгізу,
оның ішінде:
"Қоршаған ортаның
жай-күйіне мони-
торинг, "Табиғат
пайдаланушылардың
қаржылық-эколо-
гиялық қызметіне
мониторинг", "Жо-
балардың эколо-
гиялық сарапта-
масының мемлекет-
тік жүйесі", "Та-
биғат қорғау іс-
шараларына инвес-
тициялауға мони-
торинг", "Қорша-
ған ортаны қорғау
саласындағы нор-
мативтік база" ақпараттық жүйе-
лерді дамыту, ен-
гізу және көбей-
ту.

қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақс-
тан Респуб-
ликасы
Қорша-
ған ор-
таны қорғау
министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тура нәтиже: Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғаудың бірыңғай ақпараттық жүйесін әзірлеу, дамыту, енгізу, оның ішінде:
      "Қоршаған ортаның жай-күйіне мониторинг","Табиғат пайдаланушылардың қаржылық-экологиялық қызметіне мониторинг", "Жобалардың экологиялық сараптамасының мемлекеттік жүйесі", "Табиғат қорғау іс-шараларына инвестициялауға мониторинг", "Қоршаған ортаны қорғау саласындағы нормативтік база" ақпараттық жүйелерін дамыту, енгізу және көбейту.
      Соңғы нәтиже: Қоршаған ортаны қорғаудың бірыңғай ақпараттық жүйесін құру.
      Уақытылық: тауарлар, жұмыстар және қызметтерді сатып алудың бекітілген жоспарына сәйкес шарттар жасау.
      Қаржылық экономикалық нәтиже: шешімдер қабылдауды қолдау және басқару үшін ақпарат алу, деректерді тапсырған, өңдеген, іздеген және ақпаратты алған кезде жеделдік пен дұрыстығын жоғарылату.
      Сапасы: қоршаған ортаны қорғаудың бірыңғай ақпараттық жүйесінің көмегімен қоршаған ортаны қорғау саласындағы басқару сапасын жоғарылату.

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1224 қаулысына 
346-ҚОСЫМША  

234 - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі
            Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау жүргізу"
деген 008 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 558969 мың теңге (бес жүз елу сегіз миллион тоғыз жүз алпыс тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық кодексінің 137 , 138 , 141 - 146 , 149 - 151-баптары , Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 9 шілдедегі Су кодексінің 35, 58,   60 және 84-баптары , "Мұнай туралы" 1995 жылғы 28 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының 46, 48-баптары ; "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 15 шілдедегі Заңының 1-тарау, 27-бабы ; "Халықтың радиациялық қауіпсіздігі туралы" 1998 жылғы 23 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңының 4-бабы ; "Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкі арасындағы қарыз (Нұра өзенін тазарту жобасы) туралы келісімді бекіту туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 26 мамырдағы Заңы ; "Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы" 2005 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының 18-бабы ; "Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 26 маусымдағы Заңының 21-бабы ; "Ақтау теңіз порты" арнайы экономикалық аймағын құру туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 26 сәуірдегі N 853 Жарлығының 1-тарау, 2-тармағы; Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 ж. 16 мамырдағы N 1095 Жарлығымен бекітілген Каспий теңізінің қазақстандық секторын игерудің мемлекеттік бағдарламасының 3.2.13, 3.2.15-тармақтары; "Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздігі тұжырымдамасы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 3 желтоқсандағы N 1241 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының аумағындағы бірегей және сирек ландшафттарды сақтау жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 11 маусымдағы N 474 өкімі ; "Қазақстан Республикасының теңіздері мен ішкі су қоймаларында мұнай операцияларын жүргізу тәртібі туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 27 қаңтардағы N 105 қаулысының 7-тармағы; "Қазгидромет" және "Қазавиамет" республикалық мемлекеттік кәсіпорындарын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 2 наурыздағы N 185 қаулысының 1-3-тармақтары, 5-тармақтың 1-тармақшасы, 6-7-тармақтары; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 27 маусымдағы N 885 қаулысымен бекітілген Қоршаған орта мен табиғи ресурстар мониторингінің бірыңғай мемлекеттік жүйесін ұйымдастыру мен жүргізудің ережесінің 7-тармақтағы 1, 2, 4-тармақшалары; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 20 сәуірдегі N 319 қаулысымен бекітілген Мемлекет басшысының 2005-2007 жылдардағы Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарының 55, 68-баптары; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 25 тамыздағы N 822 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2007-2009 жылдарға арналған орта мерзімді жоспарының (екінші кезең) 1-тарау, 1.1-бөлімі, 1.2.11-тармақшасы; "Арал өңірінің проблемаларын кешенді шешу жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 26 қыркүйектегі N 915 қаулысы ; "Балқаш-Алакөл бассейнінің 2007-2009 жылдарға арналған орнықты дамуын қамтамасыз ету" бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 2 наурыздағы N 163 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Ауылдық аумақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 11 сәуірдегі N 286 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері :
республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : қоршаған ортаға мемлекеттік мониторинг жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының халқы мен экологиялық жүйелерінің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : қоршаған ортаның жай-күйіне мемлекеттік мониторинг жүргізу, қоршаған ортаның жай-күйіне мониторингтің мемлекеттік жүйесін дамыту.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дарла-
ма коды

Бағдарла-
маның (кі-
ші бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты
орын-
даушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

1

008


Қоршаған
ортаның жай-күйінебақылау
жүргізу

Қоршаған ортаның
жай-күйіне мемле-
кеттік мониторинг
жүргізу, оның
ішінде:
- қоршаған орта-
ның жай-күйіне
бақылаулардың не-
гізгі желісінде
мониторинг жүр-
гізу;
- Арал маңындағы
қоршаған ортаның
жай-күйіне және
халық денсаулы-
ғына мониторинг
жүргізу;
- "Ақтау теңіз
порты" арнайы экономикалық
аймағының аума-
ғында қоршаған
ортаның жай-күйі-
не мониторинг жүргізу;
- Балқаш көлі бассейнінің қор-
шаған ортаның жай
-күйіне монито-
ринг жүргізу;
- Каспий теңізі
қазақстандық бө-
лігінің қоршаған
ортасының жай-
күйіне мониторинг
жүргізу;
- Щучинск-Бурабай
курорттық аймағы-
ның қоршаған ор-
тасының жай-
күйіне мониторинг
жүргізу;
- Нұра өзенінің
бассейні қоршаған
ортасының жай-
күйіне мониторинг
жүргізу;
- уытты құрауыш-
тарды трансшека-
ралық тасымалдау-
ға мониторинг
жүргізу;
- Астана мен Алматы қалалары-
ның аэродинами-
калық ахуалына мониторинг жүр-
гізу.
Ауылды елді меке-
ндерге радиация-
лық мониторинг
жүргізу.
Зымыран-ғарыш қызметтің әсеріне
ұшыраған Қазақс-
тан Республикасы-
ның аумақтары
учаскелерінің
экологиялық жай-
күйіне мониторинг
жүргізу.
Ауылды елді ме-
кендердің эколо-
гиялық паспорт-
тарын жасау мақ-
сатында ауылды
аумақтарға эколо-
гиялық-демогра-
фиялық зерттеу
жүргізу.

қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақс-
тан Респуб-
ликасы
Қоршаған
ортаны
қорғау
министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тура нәтиже: 25 елді мекендегі 63 бақылау бекетінде 16 көрсеткішке дейінгі атмосфералық ауаның жай-күй туралы деректер; 14 көрсеткіш бойынша 42 метеостанцияда атмосфералық жауын-шашынның жай-күйі, оның ішінде 17 қышқылдық (сілтілігі) айқындалады және 35 метеостанцияда қар жамылғысының жай-күйі туралы деректер; 76 су объектісінде, оның ішінде 18 трансшекаралық су объектісі бойынша 40 көрсеткішке дейінгі жер үсті сулар жай-күйінің деректері; 5 көрсеткішке дейінгі 17 елді мекендегі топырақтың жай-күйі туралы деректер; радиациялық жай-күйдің деректері (75 бақылау пунктіндегі гамма-аяның өлшеулері, 43 бақылау пунктіндегі жиынтық бета-белсенділікке атмосфералық түсулердің сынамаларын алу және талдау); Бурабай кешенді станциясындағы аялық мониторингтің деректері; Арал маңындағы, "Ақтау теңіз порты" арнайы экономикалық аумағындағы, Балқаш көлі бассейнінің, Каспий теңізінің қазақстандық бөлігіндегі, Шучье-Бурабай курорттық аймағының, Нұра өзенінің бассейніндегі қоршаған ортаның және халық денсаулығының жай-күйі деректер туралы; уытты құрауыштарды трансшекаралық тасымалдауға мониторинг бойынша жүргізілген жұмыстар туралы ақпарат; Астана мен Алматы қалаларының аэросиноптикалық ахуалының жай-күйі туралы деректер; ауылды елді мекендерге радиациялық мониторингтің жай-күйі туралы деректер; зымырандық-ғарыштық қызметтің әсеріне ұшыраған Қазақстан Республикасының аумақтары учаскелерінің экологиялық жай-күйі туралы деректер;
      Мемлекеттік органдарға шешімдерді қабылдау және халықты ақпараттандыру үшін ұсынылатын қоршаған ортаның жай-күйі туралы ай сайынғы, тоқсан сайынғы және жылдық бюллетеньдердің шығарылуы. 185 ауыл округтарының ауылды елді мекендерінің экологиялық паспорттары.
      Соңғы нәтиже: экологиялық жүйелерге қауіпті антропогендік құбылыстардың теріс әсерін болдырмау үшін қажетті қоршаған ортаның жай-күйі туралы дұрыс деректермен мемлекеттік органдарды қамтамасыз ету.
      Қаржылай-экономикалық нәтиже: қоршаған ортаның жай-күйіне мемлекеттік мониторинг жүргізуге қолданыстағы бақылау желінің орта салмақтағы есебінен шығындары мынаны құрайды:
      айына атмосфералық ауаның, атмосфералық жауын-шашынның және қар жамылғысының жай-күйіне мониторинг бойынша - 7604,4 мың теңгені;
      айына құрлықтағы жер үсті сулардың және теңіздердің жай-күйіне мониторинг бойынша - 3345,2 мың теңгені;
      айына топырақтың жай-күйіне мониторинг бойынша - 407,8 мың теңгені;
      айына радиациялық мониторинг бойынша - 337,1 мың теңгені;
      1 айға бір станцияда аялық мониторинг жүргізудің құны - 179,4 мың теңге;
      1 айға Арал маңындағы қоршаған орта мен халық денсаулығының жай-күйіне мониторинг жүргізудің құны - 792,3 мың теңге;
      1 айға Каспий теңізінің қазақстандық бөлігінің қоршаған ортасының жай-күйіне мониторинг жүргізудің құны - 1250,5 мың теңге;
      1 айға "Ақтау теңіз порты" арнайы экономикалық аймағы қоршаған ортасының жай-күйіне мониторинг жүргізудің құны - 1260,8 мың теңге;
      1 айға Щучье-Бурабай курорттық аймақтың қоршаған ортасының жай-күйіне мониторинг жүргізудің құны - 1184,5 мың теңге;
      1 айға Балқаш көлі бассейні қоршаған ортасының жай-күйіне мониторинг жүргізудің құны - 1006,9 мың теңге;
      1 айға Нұра өзені бассейні қоршаған ортасының жай-күйіне мониторинг жүргізудің құны - 760,7 мың теңге;
      1 айға уытты құрауыштарды трансшекаралық тасымалдауға мониторинг жүргізудің құны - 1200,8 мың теңге;
      1 айға Астана қаласының аэросиноптикалық жағдайына мониторинг жүргізудің құны - 116,3 мың теңге;
      1 айға Алматы қаласының аэросиноптикалық жағдайына мониторинг жүргізудің құны - 150,8 мың теңге;
      1 айға ауылды елді мекенді пункттердің радиациялық жай-күйіне мониторинг жүргізудің құны - 4536,7 мың теңге;
      1 айға зымыран-ғарыштық қызметтің әсер етуіне ұшыраған Қазақстан Республикасы аумағы учаскелерінің экологиялық жай-күйіне мониторинг жүргізудің құны - 2083,3 мың теңге;
      1 пунктке ауылды елді мекенді пункттердің экологиялық паспорттарын жасау мақсатында ауылды аумақтарға экологиялық-демографиялық зерттеу жүргізудің құны - 125,8 мың теңге.
      Уақытылық: мемлекеттік органдарды қоршаған ортаның жай-күйі туралы ай сайын ақпараттандыру.
      Сапа: экологиялық жүйелерге қауіпті антропогенді құбылыстардың кері әсер етуін болдырмау үшін мемлекеттік органдарды уақытылы ақпараттандыруға мүмкіндік беретін экологиялық мониторингтің тиімді жұмыс істейтін жүйесі.

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1224 қаулысына 
347-ҚОСЫМША   

234 - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі
            Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне қоршаған ортаны қорғау объектілерін салуға және
реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері"
деген 009 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 2388609 мың теңге (екі миллиард үш жүз сексен сегіз миллион алпыс тоғыз мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : 2004 жылғы 24 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Бюджеттік кодексінің 44-бабы ; Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 9 шілдедегі Су кодексі ; 2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері :
республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасының өңірлерінде қоршаған ортаның жай-күйін жақсарту, табиғи ресурстарды қалпына келтіру, сақтау және ұтымды пайдалану.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : Қазақстан Республикасының өңірлерінде табиғи жүйелердің тозуын болдырмау және экологиялық ахуалды тұрақтандыру үшін тиімді тетіктерді және іс-шараларды жасау жөніндегі шаралардың кешенін жүргізу.
       6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дарла-
ма коды

Бағдарла-
маның (кі-
ші бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты
орын-
даушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

1

009


Облыстық
бюджеттер-
ге, Астана
және
Алматы
калалары-
ның
бюджетте-
ріне
қоршаған
ортаны
қорғау
объекті-
лерін
салуға
және
реконст-
рукциялау-
ға
берілетін
нысаналы
даму
трансферт-
тері

Облыстық
бюджеттерді,
Астана және
Алматы қалалары-
ның бюджеттерін
дамытуға арналған
нысаналы
трансферттерді
атап өту:
- бекітілген
жобалық-сметалық
құжаттамаға
сәйкес
инвестициялық
жобаларды іске
асыру үшін
қоршаған ортаны
қорғау
объектілерін
салуға және
қайта жаңартуға:
"Ақтөбе қаласы
Елек өзенінде
канализациялық
тазарту
имараттарын
қайта қалпына
келтіру" (2005
жылғы 24 шілде-
дегі Мемлекеттік
ведомстводан тыс
сараптаманың
2-366/05 қорытындысы);
"Ақтау қаласында
канализациялық-
тазалау
имараттарын
(КТИ-2) салу"
(2007 жылғы 7
мамырдағы
Мемлекеттік
ведомстводан тыс
сараптаманың N
7-216/07
қорытындысы);
"Орал қаласында
суландыру ағынды
канализациялық
коллекторын салу"
(2007 жылғы 20
шілдедегі
Мемлекеттік
ведомстводан тыс
сараптаманың N
11-378/07
қорытындысы), 2008 жылғы 14 ақпандағы N 11-43/08, 2008 жылғы 14 наурыздағы N 11-76/08;
"Өскемен
қаласында
тазалау
имараттарын
дамыту" (2006
жылғы 27 сәуір-
дегі Мемлекеттік
ведомстводан тыс
сараптаманың N
9-432/06
қорытындысы);
"Балқаш қаласында
тазалау
имараттарын
салудың басталуы"
(2007 жылғы 25
маусымдағы
Мемлекеттік
ведомстводан тыс
сараптаманың N
12-156/07
қорытындысы);
- мынадай
объектілерді
салу және қайта
жаңарту үшін
жобалық-сметалық
құжаттамасын
әзірлеуге:
"Ақтөбе қаласы
Елек өзенінің
тазалау
имараттары
кешенін қайта
жаңарту (ағынды
канализациялық
коллектор және
сыйымдылығы
реттейтін торап)"
(2006 жылғы 30
қаңтардағы
Мемлекеттік
ведомстводан тыс
сараптаманың N
2-42/06
қорытындысы);
"Семей қаласының
ағынды суларын
биологиялық
тазалаумен
тазалау
имараттарын
қайта жаңарту
және кеңейту";
"Балқаш қаласының
тазалау
имараттарын салу"
(2007 жылғы 25
маусымдағы
Мемлекеттік
ведомстводан тыс
сараптаманың N
12-156/07
қорытындысы).

қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақс-
тан Респуб-
ликасы
Қорша-
ған ор-
таны қорғау
министр-
лігі

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже: 3 объекті бойынша мемлекеттік сараптамадан өткен, белгіленген тәртіпте бекітілген жобалық-сметалық құжаттама, 5 объекті бойынша құрылыс жұмысының орындалу көлемі.
Соңғы нәтиже: Қазақстан Республикасының өңірлерінде экологиялық жағдайды жақсарту үшін қоршаған ортаны қорғау объектілерін пайдалануға енгізу.
Қаржылық-экономикалық нәтижесі: негізгі қаржы қорының ұлғаюы.
Уақыттылық: жұмыстарды орындаудың және жасалған шарттардың жоспары-кестесіне сәйкес.
Сапа: құрылыс нормаларына және ережелеріне сәйкес.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады