Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 30 қаңтардағы N 138 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2002 жылғы 29 желтоқсан N 138б

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңына және Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк басқару жүйесiн одан әрi жетiлдiру шаралары туралы" 2002 жылғы 28 тамыздағы N 931 Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. "Қазақстан Республикасы Экономика және сауда министрлiгiнiң республикалық бюджеттiк бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінiң 2002 жылғы 30 қаңтардағы N 138 қаулысына мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      атауындағы "Экономика" деген сөз "Индустрия" деген сөзбен ауыстырылсын;
      1-тармақта:
      "Экономика" деген сөз "Индустрия" деген сөзбен ауыстырылсын;
      "26" деген сан "29" деген санмен ауыстырылсын;
      1-26- қосымшалар осы қаулының 1-26-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
      осы қаулының 27-29-қосымшаларына сәйкес 27-29-қосымшалармен толықтырылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы   
Yкіметiнiң         
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 138б қаулысына     
1-қосымша         

Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

2002 жылға арналған
052 "Инвестиция тарту жөнiнде жарнама-ақпараттық
жұмыстар жүргiзу" республикалық бюджет бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 20000 мың теңге (жиырма миллион теңге).
      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 28 тамыздағы N 996 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000-2002 жылдарға арналған Iс-қимыл бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 15 қазандағы N 1128 қаулысы .
      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Қазақстан Республикасының экономикасына тiкелей шетел инвестициялар ағымын ұлғайту.
      5. Бюджет бағдарламасының мiндетi: Әлемдiк инвестициялық қауымдастыққа Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкiндiктерiн таныстыру.
      6. Бюджет бaғдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.  !Кiшi !Бағдарлама.  !Бағдарламаларды iске!Iске !  Жауапты
!дарла.!бағ. !лардың (кіші !   асыру жөнiндегi  !асыру!орындаушылар
!маның !дар. !бағдарлама.  !(кiшi бағдарламалар.!мер. !
!коды  !лама.!лардың) атауы!    ды) iс-шаралар  !зімі !
!      !ның  !             !                    !     !
!      !коды !             !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1!   2  !  3  !       4     !          5         !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
1  052         Инвестиция    1. жарнамалық-ақпа.  2002  Қазақстан
               тарту жөнiнде раттық өнiмдер       жыл   Республика.
               жарнама-      дайындау: "Inves.          сының
               ақпараттық    tor's Guide" басылы.       Индустрия
               жұмыстар      мы-800 данаға дейiн        және сауда
               жүргізу       - "Қазақстан аумақ.        министрлiгi
                             тарының инвестиция.
                             лық мүмкiндiктері"
                             брошюрасы ағылшын
                             тiлiнде - 800 данаға
                             дейiн;
                             - "Қазақстан эконо.
                             микасының басым
                             секторлары" буклетi
                             - 800 данаға дейін;
                             - СD "Іnvest іn
                             Kazakhstan" буклетi
                             ағылшын тiлiнде -
                             800 данаға дейін;
                             инвестициялық жобалар
                             деректер қоры бар
                             дискеттер - 800
                             данаға дейiн;
                             - "Папка-кейс" - 800
                             данаға дейiн;
                             - бейне өнiмдер
                             жасау - тиражы 300
                             данаға дейiн;
                             - Веб-сайтты
                             техникалық қамтамасыз
                             ету;
                             - БAҚ-қа ақпараттар
                             орналастыру.

                             2. Жүргiзiлетін
                             iс-шаралар шеңберiнде
                             маркетингтiк зерттеулер
                             жүргiзу.

                             3. Қазақстан Респуб.
                             ликасы Президентi
                             жанындағы шетел
                             инвесторлары Кеңесiнiң
                             мәжiлiстерiн өткiзу -
                             28 мәжiлiске дейiн
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: ел экономикасының дамуына шетелдiк және отандық инвестициялар өсiмi, Қазақстанның әлемдiк экономикалық процеске ықпалдасуы, елдiң қолайлы имиджiнiң қалыптасуы.

Қазақстан Республикасы   
Yкіметiнiң         
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 138б қаулысына     
2-қосымша         

Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

2002 жылға арналған
010 "Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау"
республикалық бюджет бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 20000 мың теңге (жиырма миллион теңге).
      2. Бюджет бағдарламасының (кiшi бағдарламаның) нормативтiк құқықтық негізi: "Стандарттау туралы" 1999 жылғы 16 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы және "Сертификаттау туралы" 1999 жылғы 16 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы, "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000-2002 жылдарға арналған іс-қимыл бағдарламасын iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулысы; "2001-2005 жылдарға арналған Республикалық "Сапа" бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 2 мамырдағы N 590 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 15 қазандағы N 1128 қаулысы.
      3. Бюджет бағдарламасын (кiшi бағдарламаны) қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджет бағдарламасының (кiшi бағдарламаның) мақсаты: сапаны тiркеу және менеджментi саласында халықаралық деңгейдегi бiлiктi сарапшы-аудиторлар даярлау.
      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: шетелдерде мамандарды халықаралық деңгейдегi сарапшы-аудиторлар етiп оқыту; сарапшы аудиторлардың Халықаралық тiзiлiмiнде сарапшы-аудиторларды тiркеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны (кiшi бағдарламаларды) iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.  !Кiшi !Бағдарлама.  !Бағдарламаларды iске!Iске !  Жауапты
!дарла.!бағ. !лардың (кіші !   асыру жөнiндегi  !асыру!орындаушылар
!маның !дар. !бағдарлама.  !(кiшi бағдарламалар.!мер. !
!коды  !лама.!лардың) атауы!    ды) iс-шаралар  !зімі !
!      !ның  !             !                    !     !
!      !коды !             !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1!   2  !  3  !       4     !          5         !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
1  010         "Кадрлардың                              Қазақстан
               біліктілігін                             Республика.
               арттыру және                             сының
               қайта даярлау"                           Индустрия
                                                        және сауда
         030   "Халықаралық   Мамандарды халықара. 2002 министрлігі
               деңгейде       лық ұйымдарда сарап. жыл
               аудиторлар     шы-аудитор атағына   ішінде
               сарапшылары    оқытуды қаржыландыру
               атағына маман.  - кемі 3 адам
               дарды оқыту"   әлеуетті жеткізуші.
                              лерді іріктеу және
                              конкурстың нәтижеле.
                              рі бойынша конкурсты
                              өткізу туралы бұқа.
                              ралық ақпарат құрал.
                              дарына хабарлауды
                              жариялау
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджет бағдарламасын (кіші бағдарлама) орындаудың күтілетін нәтижелері: оқытылған сарапшы аудиторларының Халықаралық тізілімінде тіркеу: Қазақстанды толық құқылы мүше ретінде Халықаралық ұйымдарда тану.

Қазақстан Республикасы   
Yкіметiнiң         
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 138б қаулысына     
3-қосымша         

Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

2002 жылға арналған 048 "Машина жасау құрылысын дамытудың
бағдарламасы" республикалық бюджет бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5344 мың теңге (бec миллион үш жүз қырық төрт мың теңге).
      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк-құқықтық негізi: "2000-2003 жылдарға арналған машина жасау кешенiн дамытудың Бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінiң 2000 жылғы 5 қыркүйектегi N 1347 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысына өзгерістер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 15 қазанындағы N 1128 қаулысы .
      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландырудың көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Қазақстан Республикасының машина жасау кешенiн тұрақтандыру және дамыту, өндiрiстiк-техникалық мәндегі бәсекеге жарамды өнiмдердiң iшкi рыногын және шығарылуын кеңейту, елдiң экономикасын қажеттi машиналармен, жабдықтармен, қосалқы бөлшектермен, экспорттық мүмкiндiктердi импорттық алмастыру және көтеру.
      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: тау-кен металлургия кешенi үшiн өндiрiс жабдықтарын дамытудың концепциясы мен бағдарламасын әзiрлеу, сондай-ақ көлiктiк машина жасау құрылысын дамытудың концепциясы мен бағдарламасын тау-кен металлургия кешенi мен көлiктiк машина жасау құрылысы үшiн өндiрістiк жабдықтарды дамыту бағдарламаларын iске асырудың механизмдерiн жасау.
      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегі iс-шаралар:
------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Кiшi   !Бағдарламаның атауы!Бағдарламаны!Іске   !Жауапты
!ламаның!бағдар.! (кiшi бағдарлама) !iске асыру  !асыру  !орындау.
!коды   !ламаның!                   !жөнiндегі   !мерзімі!шылар
!       !коды   !                   !iс-шара     !       !
------------------------------------------------------------------
1   048           Машина жасау        Екi салалық   2002  Индустрия
                  кешенiн дамытудың   бағдарлама.   жыл   және сауда
                  Бағдарламасы        ларды және          министр.
                                      екi тұжырым.        лігі
                                      даманы әзiр.
                                      леу: Көлiктiк
                                      машина жасау
                                      кешенi үшiн
                                      тұжырымдамасы
                                      және дамыту
                                      бағдарламасын,
                                      көлiктiк
                                      машина жасау
                                      кешенi үшiн
                                      концепция мен
                                      бағдарламаны
                                      әзiрлеу; 2030
                                      жылға дейiнгі
                                      машина жасауды
                                      дамытудың
                                      Концепциясының
                                      бiрiнші кезеңiн
                                      әзiрлеу.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: 2030 жылға дейiнгі машина жасау құрылысы кешенi Концепциясының бiрiншi кезеңiн әзiрлеу, екi салалық бағдарламалар мен концепцияларды әзiрлеу.

Қазақстан Республикасы   
Yкіметiнiң         
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 138б қаулысына     
4-қосымша         

Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

2002 жылға арналған
031 "Құрылыс саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер"
республикалық бюджет бағдарламасының
ПАСПОPTЫ

      1. Құны: 12713 мың теңге (он екi миллион жетi жүз он үш мың теңге).
      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылыс қызметi туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шiлдедегi Заңының 6-бабы және "Сертификаттау туралы" 1999 жылғы 16 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңының 28 және 29-баптары, "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 5 шiлдедегi Заңының 15, 18-баптары, "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шiлдедегi Заңының 3-бабы, "Қазақстан Республикасында сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметiн дамыту жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 28 қарашадағы N 1778 қаулысы , "Республиканың сейсмикалық қауiптi аудандарындағы үйлер және ғимараттардың сейсмикалық төзiмдiлiгiн арттыру жөнiндегi шұғыл шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 28 ақпандағы N 308 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы .
      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: сейсмикалық қауiптi әрi қирату мүмкiндiгi бар жер сiлкiнiсi мен басқа да табиғи апаттың, геологиялық және техногендiк құбылыстардың залалын төмендету жөнiндегi мiндеттердi iске асыру, сондай-ақ құрылыс саласында нормативтiк құжаттамаларды жетiлдiру.
      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: қолданбалы iргетастар мен негiздемелердiң жаңа тиiмдi шешiмдерiн әзiрлеу және зерттеу; құрылыс салуда тұрғызылған жаңа үйлердiң жаппай алғашқы серияларын нығайту мен қайта жаңарту жөнiнде жаңа тиімді шешімдер әзірлеу және зерттeу; жаңа құрылыс үшiн жергілікті шикiзат ресурстарынан әртүрлi мақсаттағы жылу өткiзбейтiн материалдар өндiрiсiнiң жаңа тиiмдi технологияларын әзiрлеу және зерттеу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.  !Кiшi !Бағдарлама.  !Бағдарламаларды     !Iске !  Жауапты
!дарла.!бағ. !лардың (кіші !(кiшi бағдарламалар.!асыру!орындаушылар
!маның !дар. !бағдарлама.  !ды) іске асыру жө.  !мер. !
!коды  !лама.!лардың) атауы!ніндегі iс-шара     !зімі !
!      !ның  !             !                    !     !
!      !коды !             !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1!   2  !  3  !       4     !          5         !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
1   031        Құрылыс       Құрылыс саласында     жыл  Қазақстан
               саласындағы   тақырыптық қолдан.  ішінде Республика.
               қолданбалы    балы iргетастар            сының Ин.
               ғылыми        жоспарға сәйкес 2002       дустрия
               зерттеулер    жылы 11 тақырып            және сауда
                             бойынша ғылыми-            министрлігі
                             зерттеу жұмыстарын
                             жүргiзу жоспарланып
                             отыр.
                             1-бөлім. "Тұрғын
                             үйлердiң жаппай
                             алғашқы серияларын
                             нығайту мен қайта
                             жаңарту жөнiндегi
                             жаңа нормативтік-
                             әдiстемелiк құжат.
                             тар мен сындарлы
                             шешiмдердi зерттеу
                             және әзiрлеу";
                             2-бөлiм. "Топырақ
                             жағдайының әсерiн
                             ескере отырып
                             сейсмикалық күштiң
                             ықпалына үйлер мен
                             ғимараттардың
                             реакциясын зерттеу
                             және сейсмикалық
                             төзiмдi құрылыс
                             жөнiндегi нормаларға
                             ұсыныстар дайындау";
                             3-бөлiм. "Қазiргi
                             ғимараттардың жылу-
                             техникалық сипат.
                             тамаларын қайта
                             жаңарту және арттыру
                             үшiн жылу өткiзбей.
                             тiн әрi композиция.
                             лық құрылыс
                             материалдары
                             өндiрiсiнiң жаңа
                             нормативтiк-
                             техникалық
                             технологиялық
                             құжаттарын әзiрлеу"
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: 2002 жылғы 8 тақырып бойынша зерттеу жұмыстарын аяқтау және ғылыми-техникалық өнiмдердiң қазiргi талаптарына жұмыс нәтижелерiн сәйкес келтіру үшiн Ғылыми-техникалық кеңесте бекiту.

Қазақстан Республикасы   
Yкіметiнiң         
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 138б қаулысына     
5-қосымша         

Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

2002 жылға арналған
032 "Республикалық деңгейдегi жобалау-iздестiру,
конструкторлық және технологиялық жұмыстар"
республикалық бюджет бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 451 57 мың теңге (қырық бес миллион жүз елу жетi мың теңге).
      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылыс қызметi туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шiлдедегi Заңының 6-бабы және "Сертификаттау туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 шiлдедегi Заңының 28 және 29-баптары, "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 5 шiлдедегi Заңының 15, 18-баптары, "Өрт қауiпсiздiгi туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 22 қарашадағы Заңының 22-бабы, "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000-2002 жылдарға арналған iс-қимыл бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулысы , "Қазақстан Республикасында сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін дамыту жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 28 қарашадағы N 1778 қаулысы , "Мемлекеттiк қала құрылысы кадастры туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1995 жылғы 6 шiлдедегi N 931 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 15 қазандағы N 1128 қаулысы.
      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: құрылыс саласындағы нормативтiк-техникалық базаны жетiлдiру.
      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: құрылыс саласындағы нормативтiк-техникалық құжаттар әзiрлеу және оларды қайта өңдеу; құрылыс өндiрiсi саласында нормативтiк-техникалық құжаттар әзiрлеу және оларды қайта өңдеу; тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында нормативтiк-техникалық құжаттар әзiрлеу және оларды қайта өңдеу; баға белгiлеу саласында нормативтiк-техникалық құжаттар әзiрлеу және оларды қайта өңдеу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.  !Кiшi !Бағдарлама.  !Бағдарламаларды     !Iске !  Жауапты
!дарла.!бағ. !лардың (кіші !(кiшi бағдарламалар.!асыру!орындаушылар
!маның !дар. !бағдарлама.  !ды) іске асыру жө.  !мер. !
!коды  !лама.!лардың) атауы!ніндегі iс-шара     !зімі !
!      !ның  !             !                    !     !
!      !коды !             !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1!   2  !  3  !       4     !          5         !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
1   032        Республикалық Құрылыс саласында     жыл  Қазақстан
               деңгейдегi    тақырыптық қолдан.  ішінде Республика.
               жобалау-      балы iргетастар            сының
               iздестiру,    жоспарға сәйкес            Индустрия
               конструктор.  2002 жылы 115 нор.         және сауда
               лық және      мативтiк-техника.          министрлігі
               технологиялық лық құжаттардың
               жұмыстар      (Қазақстан Респуб.
                             ликасының Құрылыс
                             нормалары және
                             ережелерi, Қазақ.
                             стан Республика.
                             сының Ереже жиын.
                             тықтары және
                             Қазақстан Респуб.
                             ликасының Стандарт.
                             тары) бiрлiгiн
                             әзiрлеу және қайта
                             өңдеу жоспарланып
                             отыр.
                             1-бөлiм. "Қазақстан
                             Республикасының
                             сметалық-норматив.
                             тiк базасы, құрылыс
                             саласындағы эконо.
                             микалық нормативтер
                             мен әдiстемелер";
                             2-бөлiм. "Сәулет
                             -қала құрылысы
                             қызметiн реттеу
                             үшiн нормативтiк-
                             техникалық құжат.
                             тамалар жазу;
                             3-бөлiм. "Прогрессивтi
                             материалдар,
                             инженерлiк
                             жабдықтар мен тұрғын
                             үй-азаматтық және
                             өнеркәсiптiк құрылыс
                             технологияларын
                             пайдалана отырып
                             нормативтiк құжаттар,
                             жобалық ұсыныстар,
                             техникалық шешiмдер
                             әзiрлеу";
                             4-бөлiм. "Тұрғын үй
                             -коммуналдық шаруа.
                             шылық жөнiндегi
                             нормативтiк-техникалық
                             кесiмдер әзiрлеу";
                             "Құрылыс саласындағы
                             нормативтiк-техникалық"
                             құжаттарды түзету
                             және мемлекеттiк тiлге
                             аудару.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: 2002 жылғы Ғылыми-техникалық кеңесте жобалау және құрылыс-монтаж ұйымдарын құрылыстар қауiпсiздiк пен сенiмдiлiктi арттыру және объектiлердi пайдалану жөнiнде техникалық талаптары бар қажетті республикалық құрылыс нормаларымен әрi стандарттарымен қамтамасыз ететiн 97 нормативтiк-техникалық құжаттарды бекiту.

Қазақстан Республикасы   
Yкіметiнiң         
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 138б қаулысына     
6-қосымша         

Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

2002 жылға арналған
033 "Құрылыс саласындағы халықаралық, аймақтық және ұлттық
стандарттарды сатып алу" республикалық бюджет бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5000 мың теңге (бec миллион теңге).
      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылыс қызметi туралы" 2001 жылғы 16 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңының 28 және 29-баптары, Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000-2002 жылдарға арналған iс-қимыл бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулысы , "Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығы елдерiнiң шегiнде келiсiмдi және ғылыми-техникалық ынтымақтастықты iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" және Стандарттау, метрология және сертификаттау саласындағы Қазақстан Республикасының Yкiметi мен Ресей Федерациясы Yкiметiнiң арасындағы 1994 жылғы 18 тамыздағы Келiсiм, "Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығы елдерiнiң шегiнде келiсiмдi және ғылыми-техникалық ынтымақтастықты iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1992 жылғы 22 маусымдағы қаулысы, "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1128 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 15 қазандағы N 1128 қаулысы.
      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: жобалаудың нормативтiк базасын жаңарту, экономиканың базалық салалық объектiлерiн салу, қолданыстағы нормативтердi Еуропалық, сондай-ақ ТМД елдерiнiң стандарттары мен нормаларына үйлестіру.
      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: қала аумақтарды "Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығы елдерiнiң өзара мүдделерiн көздейтiн объектiлердi жобалау мен салуға арналған нормалардың талаптарымен үлестiрiлген халықаралық нормалары мен ережелер, стандарттар саласында негiзге алынатын құжаттарды сатып алу, объектiлердiң төзiмдiлiгi, сенiмдiлiгi, өрт-жарылыс қауiпсiздiгi, еңбек қауiпсiздiгi, жылу-энергетикалық ресурстарды үнемдеудi қамтамасыз ету проблемалары бойынша iздестiруге, жобалауға, салуға арналған жалпытехникалық нормативтiк құжаттар базасын қалыптастыру".
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.  !Кiшi !Бағдарлама.  !Бағдарламаларды     !Iске !  Жауапты
!дарла.!бағ. !лардың (кіші !(кiшi бағдарламалар.!асыру!орындаушылар
!маның !дар. !бағдарлама.  !ды) іске асыру жө.  !мер. !
!коды  !лама.!лардың) атауы!ніндегі iс-шара     !зімі !
!      !ның  !             !                    !     !
!      !коды !             !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1!   2  !  3  !       4     !          5         !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
1   033        Құрылыс       Құрылыс саласында    жыл    Қазақстан
               саласында     2002 жылға арналған  ішiнде Республика.
               халықаралық,  мемлекетаралық              сының Ин.
               аймақтық және стандарттармен              дустрия
               стандарттарды техникалық нормалау         және сауда
               алу           жұмыстарының                министрлігі
                             жоспарына сәйкес
                             2002 жылы 30 мемле.
                             кетаралық стандарт.
                             тар мен нормалар
                             сатып алу жоспар.
                             ланып отыр.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: республиканың құрылыс кешенiн дүниежүзiлiк талаптарға сәйкес келетiн және сауда-экономикалық қатынастарға кедергiлердi жоятын 30 мемлекетаралық нормалар мен стандарттармен қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы   
Yкіметiнiң         
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 138б қаулысына     
7-қосымша         

Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

2002 жылға арналған
039 "Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер"
республикалық бюджет бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 119287 мың теңге (жүз он тоғыз миллион екi жүз сексен жетi мың теңге).
      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк-құқықтық негiзi: "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шiлдедегi Заңы 5 бөлiмi, "2001-2005 жылдарға арналған машинажасауды дамыту және жоғары тиiмдi машиналарды жасаудың ғылыми-техникалық проблемаларын дамыту" республикалық мақсатты ғылыми-техникалық бағдарламаны бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 16 наурыздағы N 353 қаулысы .
      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландырудың көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: iшкi өндiрiстiң және бәсекеге жарамды машинажасау өнiмдерiн шығарудың ғылыми-техникалық және технологиялық алғышарттарын құру, машинажасау саласы және машинажасаудағы ғылыми-ақпараттық ортаны қалыптастыру үшiн pecуpc және энергия үнемдеушi технологиялық ғылыми жұмсалымын құру, елдiң басыңқы экономикалық салалары үшiн қажетті жоғары тиiмдi машиналарын және жабдықтарын құру, Инженерлiк техникалық қызметкерлер арасында функцияналдық жұмыссыздарды төмендету үшiн ғылыми қажетсiнетiн өндiрiстердi және жағдайын жасау.
      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: Машинажасауды дамыту және жоғары тиiмдi машиналарды және жабдықтарды дамытудың Бағдарламасымен бекiтiлген ғылыми қамсыздандыру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.  !Кiшi !Бағдарламаның!Бағдарламаны іске   !Iске !  Жауапты
!дарла.!бағ. ! атауы (кіші !асыру жөніндегі     !асыру!орындаушылар
!маның !дар. !бағдарлама)  !іс-шара (кіші бағ.  !мер. !
!коды  !лама.!             !дарлама)            !зімі !
!      !ның  !             !                    !     !
!      !коды !             !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1!   2  !  3  !       4     !          5         !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
1   039        Технологиялық 2001-2002 жылдарға   2002  Қазақстан
               сипаттағы     арналған "машина.    жыл   Республика.
               ғылыми        құруды және жоғары  ішінде сының
               қолданбалы    тиiмдi машиналарды         Индустрия
               зерттеулер    және жабдықтарды           және сауда
                             дамытудың ғылыми-          министрлігі
                             техникалық пробле.
                             малары" тапсырма.
                             ларды және төрт
                             бағыттағы респуб.
                             ликалық мақсаттағы
                             ғылыми-техникалық
                             бағдарламалардың
                             орындалуы:
                             1. Инновациялық
                             процестердiң машина
                             жасауды және
                             мониторингтi
                             дамытуды болжау.
                             2. Ауыл шаруашылы.
                             ғында, құрылыста,
                             көлiк және коммуни.
                             кациялар жүйесiнде,
                             өндiрiстегi табиғи
                             ресурстар және
                             энергия үнемдеудi
                             қамтамасыз ету,
                             жоғары тиiмдi
                             машиналар мен
                             жабдықтарды игерудi
                             ғылыми-техникалық
                             және техникалық
                             қолдау.
                             3. Машина жасау
                             өнiмдерiнiң
                             стандарттау мен
                             сертификаттау
                             негіздерiн құру,
                             машиналардың,
                             сенiмдiлiк және
                             төзiмдiлiгiн
                             жабдықтардың,
                             механизмдердiң,
                             саймандардың
                             сапасын көтерудiң
                             тәсiлiн әзiрлеу.
                             4. Төтенше жағдайлар
                             және республикалық
                             басқа да ұйымдары
                             жөнiндегi Қазақстан
                             Республикасының
                             Агенттiгi үшiн
                             арнайы техникаларды,
                             жабдықтарды,
                             жарақтарды құру
                             және енгізу.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: осы бағдарламаны орындау, Қазақстанда машинақұруды дамытудың ұзақ мерзiмдi стратегиясын әзiрлеу үшiн ғылыми-техникалық және методологиялық негiзi болып табылады.

Қазақстан Республикасы   
Yкіметiнiң         
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 138б қаулысына     
8-қосымша         

Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

2002 жылға арналған
040 "Стандарттау, сертификаттау, метрология саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер" республикалық бюджет бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 4608 мың теңге (төрт миллион алты жүз сегiз мың теңге).
      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Стандарттау туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 шiлдедегi Заңының 6-бабы және "Сертификаттау туралы" 1999 жылғы 16 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы, "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000-2002 жылдарға арналған iс-қимыл бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулысы; "2001-2005 жылдарға арналған Республикалық "сапа" бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 2 мамырдағы N 590 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 15 қазандағы N 1128 қаулысы.
      3. Қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: 9000 сериялы ИСО және 14000 жүйелерiн басқару жөнiндегi халықаралық стандарттары өнiм сапасын және экологиялық басқару жүйелерiн басқару жөнiндегi халықаралық стандарттарды бейiмдеу; азаматтық және қызметтiк қараудың және оның патрондарының Мемлекеттiк кадастрын әзiрлеу, жүргiзу және шығару.
      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: өнiмдердiң экологиялық қауiпсiздiгi мәселелерi және қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi нормативтiк құжаттар, 9000 сериялы ИСО 14000 сериялы ИСО халықаралық стандарттарын бірлесiп қолдану жөнiнде ұсынымдар әзiрлеу; азаматтық және қызмет бабындағы қаруды рұқсатсыз пайдалануды болдырмау, қарудың осы түрлерiн сәйкестендiру және ол туралы мүдделі мемлекеттiк органдарды жедел ақпаратпен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.  !Кiшi !Бағдарлама.  !Бағдарламаларды     !Iске !  Жауапты
!дарла.!бағ. !лардың (кіші !(кiшi бағдарламалар.!асыру!орындаушылар
!маның !дар. !бағдарлама.  !ды) іске асыру жө.  !мер. !
!коды  !лама.!лардың) атауы!ніндегі iс-шара     !зімі !
!      !ның  !             !                    !     !
!      !коды !             !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1!   2  !  3  !       4     !          5         !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
1   040        Стандарттау,                        2002
               сертификаттау,                      жыл
               метрология
               және сапа
               жүйесі
               саласындағы
               қолданбалы
               ғылыми
               зерттеулер

         030   Сапа саласын. Қазақстан Республика.      Қазақстан
               дағы қолдан.  сының әлуеттi қауiптi      Республика.
               балы ғылыми   өндiрiсiнiң екi            сының
               зерттеулер    кәсiпорынында 14000        Индустрия
                             сериялы ИСО халық.         және сауда
                             аралық стандарттарын       министрлігі
                             проблемаларды талдау
                             үшiн зерттеу жұмыс.
                             тарын жүргізу Құжат.
                             тардың сараптамасы
                             негiзiнде Қару моделi
                             және қару iсiнiң
                             Тiзбесiн жасау.

         031   Азаматтық     Қарудың Мемлекеттік   2002 Қазақстан
               және          Кадастрын әзiрлеу     жыл  Республика.
               қызметтiк     және жүргiзу.              сының
               қарудың және  Қауiпсiздiктi және         Индустрия
               оның патрон.  деректер қорына қол        және сауда
               дарының       жеткiзудi шектеудi         министрлігі
               мемлекеттік   қамтамасыз ету жөнiндегi
               кадастрын     қызметтер
               әзiрлеу,
               жүргiзу және
               шығару
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтілетiн нәтижелер: 9 000 сериялы ИСО және 14000 сериялы ИСО халықаралық стандарттарын енгiзу үшiн 2 ұсыным әзiрлеу; Азаматтық және қызметтiк қарудың және оның патрондарының Мемлекеттiк Кадастрын жасау.

Қазақстан Республикасы   
Yкіметiнiң         
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 138б қаулысына     
9-қосымша         

Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

2002 жылға арналған 041 "Стандарттау, сертификаттау және
метрология саласында халықаралық, аймақтық және ұлттық
стандарттар әзiрлеу және сатып алу"
республикалық бюджет бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 47970 мың теңге (қырық жетi миллион тоғыз жүз жетпiс мың теңге).
      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Стандарттау туралы" 1999 жылғы 16 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңының 10 және 15-баптары, "Қазақстан Республикасының стандарттау және сертификаттау ұлттық жүйелерiн дамытудың 2001-2002 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 4 шiлдедегi N 913 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 15 қазандағы N 1128 қаулысы.
      3. Қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Стандарттау жөнiндегi жұмыстардың халықаралық практикасына өтуі үшiн жағдайлар жасау; өнiмдердiң экспортқа шығарылуын арттыру және қазақстан өнiмiнiң әлемдiк рынок және өнiм экспортын арттыру талаптарына сәйкестiгiн қамтамасыз ететiн мемлекеттік стандарттау және сертификаттау жүйесiн жетiлдiру және дамыту.
      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: Дүниежүзiлiк сауда ұйымының халықаралық стандарттар және принциптер талаптарына сәйкес негiзгi дерлiк мемлекеттiк стандарттар әзiрлеу және қайта қарау; өнiмдер және оларды сынау әдiстерi стандарттарын үйлестiру жөнiнде жұмыстар жүргiзу үшiн қажеттi нормативтiк база құру; халықаралық, аймақтық және ұлттық стандарттар алу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.  !Кiшi !Бағдарлама.  !Бағдарламаларды     !Iске !  Жауапты
!дарла.!бағ. !лардың (кіші !(кiшi бағдарламалар.!асыру!орындаушылар
!маның !дар. !бағдарлама.  !ды) іске асыру жө.  !мер. !
!коды  !лама.!лардың) атауы!ніндегі iс-шара     !зімі !
!      !ның  !             !                    !     !
!      !коды !             !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1!   2  !  3  !       4     !          5         !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
1   041        Стандарттау,  160 мемлекеттік      2002  Қазақстан
               сертификаттау стандарт әзiрлеу:    жыл   Республика.
               және          1-кезең. Стандарт.         сының
               метрология    тардың бiрiншi             Индустрия
               саласында     редакциясын әзiрлеу.       және сауда
               халықаралық,  2-кезең. Стандарттың       министрлігі
               аймақтық және ақырғы редакциясын
               ұлттық        пысықтаумен байланысты
               стандарттар   қатарлас жұмыстардың
               әзiрлеу және  бiр бөлiгiн жүргiзу.
               сатып алу     Түсiндiрме жазба
                             және пiкiр жиынтығын
                             жасау.
                             3-кезең. Стандарт
                             жобасын бекiтуге
                             дайындау, "Стандарт
                             iсi" бекiту, жасау,
                             тiркеу.
                             Оларды алу мақсатымен
                             халықаралық, аймақтық
                             және шетелдiк
                             нормативтiк құжат.
                             тардың деректер қорын
2                            зерттеу және талдау    2002
                             үшiн Сыныптаудың       жылғы
                             бүкiл одақтық          3-тоқсан
                             ғылыми-зерттеу
                             институтына бiр
                             маманды iссапарға
                             жiберу 300 халық.
                             аралық, аймақтық,
                             ұлттық стандарттар
                             алу және олардың
                             аудармасын жүзеге
                             асыру.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: 160 мемлекеттiк стандарт әзiрлеу; 300 халықаралық, аймақтық және ұлттық стандарттарға алу және олардың аудармасын жүзеге асыру, бағдарламаны iске асыру отындық өнiмдердiң бәсекелестiк қабiлетiн арттыру және оның әлемдiк рынокқа ықпалдасуына мүмкiндiк бередi.

Қазақстан Республикасы   
Yкіметiнiң         
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 138б қаулысына     
10-қосымша         

Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

2002 жылға арналған
042 "Республиканың нақты шамалар өлшемдерiнiң ұлттық эталондық
базасын құру" республикалық бюджет бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 100000 мың теңге (жүз миллион теңге).
      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк-құқықтық негiзi: "Өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 7 маусымдағы Заңының 10-бабы, "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi Заңының 10-бабы, "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001-2002 жылдарға арналған іс-қимыл бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулысы, "Қазақстан Республикасы бiрлiктерiнiң эталондық базасын дамытудың кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 10 мамырдағы N 614 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 10 маусымдағы N 614 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 19 желтоқсандағы N 1658 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 15 қазандағы N 1128 қаулысы .
      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Республикада өлшемдердiң бiрлiгiн және дәлдiгiн қамтамасыз етудiң техникалық негiзi болып табылатын шама бiрлiктерiнiң эталондық базасын құру және жетiлдiру. Өлшем нәтижелерi анықсыздығының экономикалық шығындарын аластау.
      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: Қазақстан Республикасының эталондық базасын құру үшін эталон құрал-жабдығын және эталондар алу.
      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.  !Кiшi !Бағдарламалар!Бағдарламаларды     !Iске !  Жауапты
!дарла.!бағ. !(кіші бағдар.!іске асыру жөніндегі!асыру!орындаушылар
!маның !дар. !ламалар)     !(кiшi бағдарламалар.!мер. !
!коды  !лама.!атауы        !ды) iс-шаралар      !зімі !
!      !ның  !             !                    !     !
!      !коды !             !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1!   2  !  3  !       4     !          5         !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
1   042        Республиканың  3 бiрлiк санымен    2002  Қазақстан
               нақты шамалар  эталондық құрал-    жыл   Республика.
               өлшемдерінiң   жабдығын алу, беру,       сының
               ұлттық         iске қосу                 Индустрия
               эталондық                                және сауда
               базасын құру                             министрлiгi
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: бар құрал-жабдықты түбiрлі жаңарту, өлшем дәлдiгiн арттыру, өлшем құралдарын тексерудегi шығындарды төмендету, материалдық және энергетикалық ресурстарды үнемдеудi қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға қатысуы үшiн халықаралық талаптарға сәйкес келуi үшiн 3 бiрлiк эталондық құрал-жабдық алу. Қазақстан Республикасының эталондық базасы 36 бiрлiк эталондар мен эталондық құрал-жабдықтарды құрайды.

Қазақстан Республикасы   
Yкіметiнiң         
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 138б қаулысына     
11-қосымша         

Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

2002 жылға арналған
043 "Қазақстанның Дүниежүзiлiк сауда ұйымына кiруi"
республикалық бюджет бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2318 мың теңге (екi миллион үш жүз он сегiз мың теңге).
      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентінiң "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi Даму стратегиясын одан әрi іске асыру жөнiндегi шаралар туралы" 2000 жылғы 17 ақпандағы N 344 Жарлығы , "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000-2002 жылдарға арналған iс-қимыл бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінiң 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулысы, "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 15 қарашадағы N 1128 қаулысы .
      3. Қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Дүниежүзiлiк сауда ұйымына қосылу.
      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: Қазақстан Республикасының Дүниежүзiлiк сауда ұйымына (бұдан әрі - ДСҰ) кiруi жөнiндегi iс-шаралардың орындалуын және жұмыстардың жүргiзiлуiн қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға кiру процессiн жеделдету.
      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.  !Кiшi !Бағдарлама.  !Бағдарламаларды     !Iске !  Жауапты
!дарла.!бағ. !лардың (кіші !іске асыру жөніндегі!асыру!орындаушылар
!маның !дар. !бағдарлама.  !(кiшi бағдарламалар.!мер. !
!коды  !лама.!лардың) атауы!ды) iс-шаралар      !зімі !
!      !ның  !             !                    !     !
!      !коды !             !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1!   2  !  3  !       4     !          5         !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
1   043       Қазақстанның  Саны 4 адам, Астана   Жыл    Қазақстан
              Дүниежүзiлiк  қаласында және Женева iшiнде Республика.
              сауда ұйымына қаласында ағылшын            сының
              кiруi         тiлiнiң кәсiби аудар.        Индустрия
                            машыларының (көп             және сауда
                            жақты келiссөздерде,         министрлігі
                            сондай-ақ материалдар.
                            ды аудару); Дүниежү.
                            зiлiк ұйымның хатшы.
                            лығы мен және жұмыс
                            тобына мүше елдермен
                            (шамамен 30 ел)
                            халықаралық байланыс;
                            интернет (1200 сағат)
                            қызметтерiн төлеу;
                            осы бағдарламаны iске
                            асыру үшiн кеңсе
                            тауарларын сатып алу.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстанның Дүниежүзiлiк сауда ұйымына кiруi жөнiндегi келiссөздер үшiн оның позициясының даярлық деңгейiн apттыpу.

Қазақстан Республикасы   
Yкіметiнiң         
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 138б қаулысына     
12-қосымша         

Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

2002 жылға арналған
044 "Өнiмдер каталогтарын жүргiзу"
республикалық бюджет бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 4330 мың теңге (төрт миллион үш жүз отыз мың теңге).
      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Стандарттау туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 шiлдедегi Заңының 17-бабы, "Қазақстан Республикасы стандарттау және сертификаттау ұлттық жүйелерiн дамытудың 2001-2002 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 4 шiлдедегi N 913 қаулысы, "Қазақстан Республикасы Yкiметінiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 15 қазандағы N 1128 қаулысы.
      3. Қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Қазақстанда шығарылатын өнiмдер, олардың негiзгi сипаттамалары, өндiрушiлері және ол шығарылатын нормативтiк құжаттар туралы анық ақпаратпен мүдделi тұлғаларды жедел қамтамасыз ету мақсатымен Қазақстан Республикасы өнiмдерi каталогтарының мемлекеттiк жүйесiн жүргiзу.
      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: Қазақстан Республикасында шығарылатын өнiмдердiң деректер қоры базасы негiзiнде каталогтар әзiрлеу және өзектi ету.
      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.  !Кiшi !Бағдарлама.  !Бағдарламаларды     !Iске !  Жауапты
!дарла.!бағ. !лардың (кіші !іске асыру жөніндегі!асыру!орындаушылар
!маның !дар. !бағдарлама.  !(кiшi бағдарламалар.!мер. !
!коды  !лама.!лардың) атауы!ды) iс-шаралар      !зімі !
!      !ның  !             !                    !     !
!      !коды !             !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1!   2  !  3  !       4     !          5         !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
1   044        Өнiмдердiң    3 каталог әзiрлеу    2002  Қазақстан
               каталогын     және жүргiзу:        жыл   Республика.
               жүргiзу       Шағын бизнес               сының
                             кәсiпорындары шыға.        Индустрия
                             ратын өнiмдердiң;          және сауда
                             Отын-энергетика            министрлігі
                             кешенi кәсiпорындары
                             шығаратын өнiмдердiң;
                             Қазақстан Республикасы
                             өнiмдeрiнiң.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджет бағдарламасын орындауда күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының өнiмдерiнiң; шағын бизнес кәсiпорындары шығаратын өнiмдердiң, отын-энергетика кешенi кәсiпорындары шығаратын өнімдердің үш каталогын шығару және жүргiзу.

Қазақстан Республикасы   
Yкіметiнiң         
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 138б қаулысына     
13-қосымша         

Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

2002 жылға арналған
045 "Мемлекеттiк эталондарға техникалық қызмет көрсету және
оларды қамтамасыз ету"
республикалық бюджет бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 8988 мың теңге (сегiз миллион тоғыз жүз сексен сегiз теңге).
      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк-құқықтық негiзi: "Өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 7 маусымдағы Заңының 10-бабы, "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi Заңының 10-бабы, "Қазақстан Республикасы бiрлiктерiнiң эталондық базасын дамытудың кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 10 мамырдағы N 614 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 15 қазандағы N 1128 қаулысы.
      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: шама бiрлiктерi өлшемдерiнiң бiрлiгiн және дәлдiгiн қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасы эталондық базасының халықаралық талаптарға сәйкестiгi, өлшемдер нәтижелерiнiң анықсыздығынан экономикалық шығындарды аластау.
      5. Бюджет бағдарламасының мiндетi: эталондық базаны ұстау, эталондарға салыстырулар және метрологиялық аттестациялау жүргiзу, халықаралық деңгейде мамандар оқыту.
      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.  !Кiшi !Бағдарлама.  !Бағдарламаларды     !Iске !  Жауапты
!дарла.!бағ. !лардың (кіші !іске асыру жөніндегі!асыру!орындаушылар
!маның !дар. !бағдарлама.  !(кiшi бағдарламалар.!мер. !
!коды  !лама.!лардың) атауы!ды) iс-шаралар      !зімі !
!      !ның  !             !                    !     !
!      !коды !             !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1!   2  !  3  !       4     !          5         !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
1   045        Мемлекеттік   1. Халықаралық және  2002  Қазақстан
               эталондарға   мемлекетаралық       жыл   Республика.
               техникалық    деңгейде эталондарды       сының
               қызмет ету    салыстыруды ұйымдас.       Индустрия
               және оларды   тыру және жүргiзу:         және сауда
               қамтамасыз    - iссапар шығыстары        министрлігі
               ету           - 2 адам (390 адам
                             -күн);
                             - эталондарға
                             салыстыру жүргiзу -
                             39 бiрлiк.
                             2. Эталондарға
                             қызмет ету - 20 адам.
                             3. Жақын және алыс    2002 ж.
                             шетелдердiң Метроло.  қазан
                             гия жөнiндегi ғылыми-
                             зерттеу институт.
                             тарында мамандар
                             оқыту - 5 адам.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: 39 эталонға салыстыру жүргiзу, ғалым-сақтаушылардың 20 эталонға қызмет етуi, 5 маманның бiлiктiгiн арттыру.

Қазақстан Республикасы   
Yкіметiнiң         
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 138б қаулысына     
14-қосымша         

Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

2002 жылға арналған
046 "Қазақстанның үздiк тауарлары" конкурсын өткiзу және
Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң сыйлығын бepу"
республикалық бюджет бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5000 мың теңге (бec миллион теңге).
      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000-2002 жылдарға арналған Іс-қимыл бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінiң 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулысы, "Сапа саласындағы конкурстар туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінiң 2001 жылғы 26 наурыздағы N 384 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Yкіметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 15 қазандағы N 1128 қаулысы.
      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Қазақстан рыногын отандық тауар өндiрушiлердiң жоғары сапалы және бәсекелестiк қабiлеттi өнiмдерiмен молайту.
      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: "Сапа саласындағы жетiстiктерi үшiн" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң сыйлығы және "Қазақстанның үздiк тауарлары" конкурс-көрмесi жарысына конкурс ұйымдастыру және өткiзу.
      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.  !Кiшi !Бағдарлама.  !Бағдарламаларды     !Iске !  Жауапты
!дарла.!бағ. !лардың (кіші !іске асыру жөніндегі!асыру!орындаушылар
!маның !дар. !бағдарлама.  !(кiшi бағдарламалар.!мер. !
!коды  !лама.!лардың) атауы!ды) iс-шаралар      !зімі !
!      !ның  !             !                    !     !
!      !коды !             !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1!   2  !  3  !       4     !          5         !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
1   046        "Қазақстанның Бұқаралық ақпарат    2002  Қазақстан
               үздiк тауар.  құралдарында         жыл   Республика.
               лары" конкур. хабарландыру:              сының
               сын өткiзу    конкурс өткiзу және        Индустрия
               және Қазақ.   конкурсқа қатысушы.        және сауда
               стан Респуб.  ларға талаптар             министрлігі
               ликасы Yкiме. туралы; Қазақстан
               тінiң         Республикасы
               сыйлығын беру Yкiметi сыйлығының
                             дипломы мен
                             эмблемасын дайындау
                             конкурсын өткiзу
                             туралы; Сараптамалық
                             бағалау ұйымдастыру:
                             - конкурсанттардың
                             материалдарына
                             тәуелсiз сарапшылар.
                             дың (консультант.
                             тардың); сараптамасы
                             - сарапшылардың
                             жергiлiктi жерлерге
                             шығуы;
                             - барлық конкурсқа
                             қатысушыларға
                             сараптама қорытын.
                             дыларын ұсыну.
                             ҚP Yкiметiнiң
                             Сыйлығы лауреат.
                             тарын марапаттау
                             рәсiмiн ұйымдастыру
                             және "Қазақстанның
                             үздiк тауарлары"
                             Республикалық
                             конкурс-көрмесiн
                             өткiзу. Конкурс
                             қорытындылары
                             туралы бұқаралық
                             ақпарат құралдарында
                             жариялау
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
лауреаттарды эмблема сыйлығымен және 6 номинация бойынша дипломмен марапаттау және барлық ұсынылған өтiнiмдер бойынша сараптық қорытындылар жiберу жолымен Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң сыйлығы жарысын; 3 номинация бойынша диплом және медальдар беру және көрмелер өткiзу арқылы "Қазақстанның үздiк тауарлары" конкурс-көрмесiн; конкурс қорытындысы туралы баспасөз мәслихатын; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 12 сыйлығын тапсыруды ұйымдастыру және өткiзу.

Қазақстан Республикасы   
Yкіметiнiң         
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 138б қаулысына     
15-қосымша         

Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

2002 жылға арналған
053 "Сынау және өлшеу зертханаларын сертификаттау жөнiндегi
органдарды тiркеу" республикалық бюджет бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 4000 мың теңге (төрт миллион теңге).
      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Сертификаттау туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 шiлдедегi Заңының 6-бабы, "Өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 7 маусымдағы Заңының 19, 20-баптары, "Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 28 тамыздағы N 996 қаулысы, "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 15 қазандағы N 1128 қаулысы.
      3. Қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: ұйымдардың сертификаттау, сертификаттық сынақтар жөнiндегi жұмыстар жүргiзу құқығын сертификаттаудың мемлекеттiк жүйелерiнде тiркеу және Қазақстан Республикасының өлшемдер бiрлiгiн қамтамасыз ету, өлшеулердi орындаудың әдiстемелерiн әзiрлеу және аттестациялау, үлгiнi және бекiтiлген үлгiге сәйкестiктi бекiту мақсатында өлшеу құралдарын тексеру және сынау.
      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: аттестациялық тексеруге шығу және оны өткiзу үшiн iссапар шығыстарын төлеу.
      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.  !Кiшi !Бағдарлама.  !Бағдарламаларды     !Iске !  Жауапты
!дарла.!бағ. !лардың (кіші !іске асыру жөніндегі!асыру!орындаушылар
!маның !дар. !бағдарлама.  !(кiшi бағдарламалар.!мер. !
!коды  !лама.!лардың) атауы!ды) iс-шаралар      !зімі !
!      !ның  !             !                    !     !
!      !коды !             !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1!   2  !  3  !       4     !          5         !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
1   053        Сынау және    Қазақстан Республи.  2002  Қазақстан
               өлшеу         касының шегiндегi    жыл   Республика.
               зертханаларын iссапарлар:          1-    сының
               сертификаттау - тiркеу мақсатында  тоқсан Индустрия
               жөнiндегi     аттестациялық тексеру      және сауда
               органдарды    жүргiзу үшiн шығу          министрлігі
               тiркеу        - 20 iссапар.
                             1 "Алматы үй
                             құрылысы комбинаты"
                             ААҚ;
                             2 "Дәрi-Дәрмек"
                             және оның филиалдары
                             3 "Тамақ институты"
                             ЖАҚ
                             4 "Өнiмдердi, қызмет
                             көрсетулердi серти.
                             фикаттау орталығы"
                             және басқалары
                             34 iссапар 1 "Ұлттық
                             ЭкС" ААҚ филиалдары;
                             2 "Өнiмнiң сапасын
                             сынау орталығы" ЖШС;
                             3 "Квазар" ЖШС;
                             4 "Дәрi-Дәрмек" OC
                             және ИЛ PMҚK;
                             5 Фирма "Сапа К"
                             ЖШС;
                             6 "Қамқор Сервис"
                             ИЛ ЖАҚ;                2002
                             "Экогидрохимгео" ИЛ;   жылғы
                                                    2-тоқсан
                             7
                             8 "Қайнар" КИЛ АҚ
                             және басқалары
                             33 iссапар             2002
                             1 "Ұлттық ЭкC" ААҚ     жылғы
                             филиалдары;            3-тоқсан
                             2 "ҚазМИС" ӨK;
                             3 "Қазөнеркәсiп-
                             электроника" ЖШС;
                             4 "Ғылым-Шығыс" ИЛ
                             АҚ және басқалары
                             20 iссапар             2002
                             1 "Меркур - Сертик"    жылғы
                             ЖШС;                   4-тоқсан
                             2 "Дәрi-Дәрмек" OC
                             және ИЛ РМКК
                             3 "Қазагрэкс" ИЛ ТМК
                             4 "ПИСХ" ИЛ ЖШС және
                             басқалары
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджет бағдарламасын орындауда күтiлетiн нәтижелер: тiркеу аттестацияларын беру арқылы тәуелсiздiгiн және құзыреттiлiгiн бағалау үшiн 107 аттестациялық тексеру жүргiзу: сертификаттау жөнiндегі органдарға өнiмдердi (жұмыстарды, көрсететiн қызметтердi) сертификаттау жөнiндегi сынақтар жүргiзу құқығына 39 тексеру; сынақ зертханаларына - сертификаттық сынақтар жүргiзу құқығына - 70 тексеру, өндiру және жөндеу жөніндегi жұмыстар құқығына - 45 тексеру.

Қазақстан Республикасы   
Yкіметiнiң         
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 138б қаулысына     
16-қосымша        

Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

2002 жылға арналған
054 "Тауарлардың сапасын мемлекеттiк қадағалауды және сату
саласындағы қауiпсiздiгiн жүзеге асыру үшiн тауар үлгiлерiн
сатып алу және сынау" республикалық бюджет бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 100065 мың теңге (жүз миллион алпыс бес мың теңге).
      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Стандарттау туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 шiлдедегi Заңының 21, 23, 24-баптары, "Сертификаттау туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 шiлдедегi Заңының 16-бабы, "Өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 7 маусымдағы Заңының 23-28 баптары, "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шiлдедегi Заңының 8 бабы, "Қазақстан Республикасы өнiмiнiң сәйкестiгiн бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 29 қарашадағы N 1787 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 15 қазандағы N 1128 қаулысы.
      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: сапасыз өнiмдердi өткiзудiң жолын кесу.
      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: Жоспар бойынша, тұтынушылардың арыздары бойынша сынамаларды iрiктеу; стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi нормативтiк құжаттардың талаптарына сәйкестiкке сынақтар жүргiзу.
      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.  !Кiшi !Бағдарлама.  !Бағдарламаны        !Iске !  Жауапты
!дарла.!бағ. !лардың (кіші !іске асыру жөніндегі!асыру!орындаушылар
!маның !дар. !бағдарлама.  !(кiшi бағдарламаны) !мер. !
!коды  !лама.!лардың) атауы!iс-шаралар          !зімі !
!      !ның  !             !                    !     !
!      !коды !             !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1!   2  !  3  !       4     !          5         !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
1   053        Tауарлардың                        2002  Қазақстан
               сапасын                            жыл   Республика.
               мемлекеттiк                       ішінде сының
               қадағалауды                              Индустрия
               және сату                                және сауда
               саласындағы                              министрлігі
               қауiпсiздiгiн
               жүзеге aсыру
               үшін тауар
               үлгiлерiн
               сатып алу
               және сынау

                              1) Тауарлар үлгi.  2002
                              лерiн сынауды      жылдың
                              жүргiзу үшiн       ІІ
                              тiркелген зертха.  тоқсаны
                              наларды таңдау
                              жөнiнде ашық
                              конкурс өткiзу
                              2) Аумақтық        2002
                              органдардың        жыл
                              мемлекеттiк        iшiнде
                              инспекторлары
                              мынадай бағыттары
                              бойынша 17 942
                              тауар үлгiлерiн
                              сатып алуды
                              жүзеге асырады:
                              - адам терiсiмен
                              жанасатын тамақпен
                              және сумен
                              байланысты халық
                              тұтыну тауарлары;
                              - құрылыс
                              материалдары мен
                              конструкциялары;
                              - дәрілік заттар;
                              - медициналық
                              бұйымдар мен
                              санитарлық-
                              гигиеналық мақсат.
                              тағы құралдар;
                              - ауыл-шаруашылығы
                              мен тамақ өнеркә.
                              сiбiнiң өнiмдерi;
                              - отындық шикiзат;
                              - ойыншықтар;
                              3) Тiркелген зерт.  2002
                              ханалардың сатып    жыл
                              алынған өнiмдердi   ішінде
                              - 17 942 сатып
                              алынған затты
                              сынаудан өткiзуі
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтілетін нәтижелер: бюджет бағдарламасын іске асыру тексерулер санын азайтады және сапалы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің рынокқа еркiн түсуi үшiн кедергiлердi алып тастайды. Тауарлардың 17 942 үлгiсiн сатып алу және сынау жүргiзiледi.

Қазақстан Республикасы   
Yкіметiнiң         
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 138б қаулысына     
17-қосымша        

Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

2002 жылға арналған
055 "Астана қаласында Эталон орталығын салуға арналған жобаны
әзiрлеу" республикалық бюджет бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2000 мың теңге (екi миллион теңге).
      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 7 маусымдағы Заңының 10-бабы, "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi Заңының 10-бабы, "Қазақстан Республикасы бiрлiктерiнiң эталондық базасын дамытудың кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 10 мамырдағы N 614 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 16 қазандағы N 1128 қаулысы.
      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Астана қаласында Эталондық орталық салу.
      5. Бюджет бағдарламасының мiндетi: Астана қаласындағы Эталондық орталықтың құрылысы жөнiндегi техникалық-экономикалық негіздемені әзiрлеу.
      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.  !Кiшi !Бағдарлама.  !Бағдарламаны        !Iске !  Жауапты
!дарла.!бағ. !лардың (кіші !іске асыру жөніндегі!асыру!орындаушылар
!маның !дар. !бағдарлама.  !(кiшi бағдарламаны) !мер. !
!коды  !лама.!лардың) атауы!iс-шаралар          !зімі !
!      !ның  !             !                    !     !
!      !коды !             !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1!   2  !  3  !       4     !          5         !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
1   049        Астана        1. Астана қаласында  2002  Қазақстан
               қаласында     Эталон орталығын     жыл   Республика.
               Эталон        салу жөнiндегi             сының
               орталығын     техникалық-экономи.        Индустрия
               салуға        калық негiздеменi          және сауда
               арналған      әзiрлеу.                   министрлігі
               жобаны        2. Техникалық-
               әзiрлеу       экономикалық негiз.
                             деменi мемлекеттiк
                             сараптамадан өткiзу
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттiк сараптамадан өткеннен кейiн, Астана қаласындағы Эталондық орталықтың құрылысын техникалық-экономикалық негiздеу.

Қазақстан Республикасы   
Yкіметiнiң         
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 138б қаулысына     
18-қосымша        

Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

2002 жылға арналған
500 "Дүниежүзiлiк сауда ұйымымен өзара iс-қимыл жөнiндегi
ақпарат орталығының жүйесiн қамтамасыз eту"
республикалық бюджет бағдарламасының
ПАСПОPTЫ

      1. Құны: 4379 мың теңге (төрт миллион үш жүз жетпiс тоғыз мың теңге).
      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Стандарттау туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 шiлдедегi Заңының 17-бабы, "Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттау және сертификаттау жүйелерiн дамытудың 2001-2002 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 4 шiлдедегi N 913 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 15 қазандағы N 1128 қаулысы.
      3. Қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: кейiн қызметтiң жұмысына қолдау жасай отырып, тарифтер мен сауда жөнiндегi Бас келiсiмнiң талаптарына сай келетiн арнаулы ақпараттық орталық пен ақпараттық-анықтамалық жұмысқа қызмет көрсету.
      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: Тарифтер мен сауда жөнiндегi Бас келiсiмнiң талаптарына сай келетiн арнаулы ақпараттық орталық құру. Отандық тұтынушылар мен өндiрушiлердiң құқықтары мен мүдделерiне қатысты кемсiтушiлiкте болдырмау үшiн Қазақстан Республикасының сауда әрiптестерi - шет елдердiң нормативтiк құжаттарын қарау.
      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.  !Кiшi !Бағдарлама.  !Бағдарламаны        !Iске !  Жауапты
!дарла.!бағ. !лардың (кіші !іске асыру жөніндегі!асыру!орындаушылар
!маның !дар. !бағдарлама.  !(кiшi бағдарламаны) !мер. !
!коды  !лама.!лардың) атауы!iс-шаралар          !зімі !
!      !ның  !             !                    !     !
!      !коды !             !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1!   2  !  3  !       4     !          5         !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
1   500        Дүниежүзiлiк                       2002  Қазақстан
               сауда ұйым.                        жыл   Республика.
               ымен өзара                               сының
               iс-қимыл                                 Индустрия
               жөнiндегi                                және сауда
               ақпарат                                  министрлігі
               орталығының
               жүйесiн
               қамтамасыз ету
                             Деректер базасын     2002
                             рұқсат етiлмеген     жыл
                             кiруден және вирус.
                             тық зақымданудан
                             қорғау үшiн 3 лицен.
                             зиялық қамтамасыз
                             ету бағдарламасын
                             сатып алу және
                             енгiзу
                             Сатып алынған        2002
                             жабдықтарда жұмыс    жыл
                             iстеу үшiн 3
                             маманды оқыту
                             Жабдықтардың 28      2002
                             бiрлiгiн пайдала.    жылдың
                             нумен байланысты     үшінші
                             профилактикалық және тоқсаны
                             техникалық iс
                             шаралар (реттеу
                             және жөндeу)
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Деректер базасын рұқсат етiлмеген кiруден және вирустық зақымданудан қорғау үшiн 3 лицензиялық қамтамасыз ету бағдарламасын сатып алуға және енгiзуге, ақпараттық ресурстарға пайдаланушылардың қалың тобының қол жетiмдiлiгiн қамтамасыз ету үшiн 3 маманды оқытуға, сондай-ақ стандарттау, метрология, сертификаттау және сапаны басқару саласында жедел ақпарат алмасуды қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi.

Қазақстан Республикасы   
Yкіметiнiң         
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 138б қаулысына     
19-қосымша        

Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

2002 жылға арналған
501 "Қазақстан Республикасының экспорттық бақылау ақпараттық
жүйесiн қамтамасыз ету" республикалық бюджет бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 14000 мың теңге (он төрт миллион теңге).
      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегi Заңының 12-14 баптары, "Экспорттық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 18 маусымдағы Заңының 5-1, 5-2 баптары, "Қapу-жарақ, әскери техниканы, сондай-ақ олардың өндiрiсiмен байланысты шикiзаттар, материалдар, жабдықтар, технологиялар және қызметтерге экспорттық бақылау жасаудың автоматтандырылған жүйесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1996 жылғы 30 қаңтардағы N 120 қаулысы , "Қapу-жарақ, әскери техниканы, сондай-ақ оларды өндіруге байланысты шикiзатты, материалдарды, жабдықтарды, технологиялар мен қызмет көрсетулердi экспорттық бақылаудың автоматтандырылған жүйесiн енгiзу жөнiндегi қосымша шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 1996 жылғы 19 тамыздағы N 1025 қаулысы , "Қазақстан Республикасындағы тауарлардың (жұмыстар, қызмет көрсетулер) экспорты мен импортын лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 1997 жылғы 30 маусымдағы N 1037 қаулысы , "Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есiрткi құралдары, психотроптық заттар және прекурсорлар туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1998 жылғы 9 наурыздағы N 186 қаулысы , "Қайталама қара және түстi металдар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінiң 2000 жылғы 13 наурыздағы N 383 қаулысы , "Қазақстан Республикасында экспорттық бақылауға жататын өнімнің тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 18 тамыздағы N 1282 қаулысы, "Ақтөбе облысының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 11 сәуірдегі N 487 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 15 қазандағы N 1128 қаулысы.
      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: экспорттық бақылау саласында бiрыңғай республикалық бақылау-ақпараттық жүйе құру.
      5. Бюджет бағдарламасының мiндетi: экспорттық бақылаудың автоматтандырылған жүйесiнiң (бұдан әрі - ЭБАЖ) қолданылып жүрген автоматтандырылған технологиясын және функционалдық бағдарламалық қамтамасыз етiлуiн жетiлдiру; жалпыжүйелiк бағдарламалық қамтамасыз етудi және ЭБАЖ-дың техникалық құралдарын жаңғырту; ЭБАЖ-дың келiсушi министрлiктерi мен ведомстволары үшiн қолданбалы бағдарламалық-техникалық құралдарды орнату және iске қосу; техникалық жобаларды әзiрлеу және "Өнiмдердiң бақылау тiзiмдерi мен тiзбелерi", "Уларды, прекурсорларды және есiрткiнi бақылаудың автоматтандырылған жүйесi", "Тәртiп бұзушылықты бақылаудың автоматтандырылған жүйесi", "Лицензияларды берудiң мерзiмдерiн бақылаудың автоматтандырылған жүйесi", "Құжат айналымының автоматтандырылған жүйесi", "Қызмет түрлерiн лицензиялаудың автоматтандырылған жүйесi", "Жүк жөнелтудi бақылаудың автоматтандырылған жүйесi" жүйелерiн пайдалануға беру және ақпараттық-статистикалық жүк жөнелту кеден мәлiмдемелерiнiң деректер базасымен байланыстар; деректердi берудiң сенiмдiлiгi мен қауiпсiздiгiн арттыру мақсатында ЭБАЖ телекоммуникациялық жүйесiн дамыту.
      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.  !Кiшi !Бағдарлама.  !Бағдарламаларды     !Iске !  Жауапты
!дарла.!бағ. !лардың (кіші !іске асыру жөніндегі!асыру!орындаушылар
!маның !дар. !бағдарлама.  !(кiшi бағдарламалар.!мер. !
!коды  !лама.!лардың) атауы!ды) iс-шаралар      !зімі !
!      !ның  !             !                    !     !
!      !коды !             !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1!   2  !  3  !       4     !          5         !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
1   501       Қазақстан Рес. 8 техникалық жоба    2002  Қазақстан
              публикасының   әзiрлеу және пайда.  жыл   Республика.
              экспорттық     лануға беру:        ақпан- сының
              бақылау        1) "Өнiмдердiң      наурыз Индустрия
              ақпараттық     бақылау тiзбелерi"         және сауда
              жүйесiн        (бақылау тiзiмдер.         министрлігі
              қамтамасыз ету iнiң автоматтанды.
                             рылған анықтамалығын
                             құру және бақылау
                             тiзiмдерi бойынша
                             анықтамалар мен
                             ақпараттарды басып
                             шығару көзделедi);
                             2) "Уларды, прекур.  2002
                             сорларды және        жыл
                             есiрткiнi бақылаудың ақпан-
                             автоматтандырылған   мамыр
                             жүйесi" (лицензия
                             беруге өтiнiш
                             ресiмдеу кезiнде
                             тауардың санатын
                             енгiзу, тауарлардың
                             белгiлi бiр
                             санаттары бойынша
                             анықтама және ақпар
                             беру. Дәрiлiк
                             заттардан есiрткi
                             iздестiрудiң
                             алгоритмi және
                             iздестiрудiң осы
                             алгоритiмiне сәйкес
                             есiрткi мен
                             құрамында есiрткiлiк
                             заттар бар дәрiлер.
                             дiң деректерiнiң
                             ақпараттық базасын
                             қалыптастырудың
                             ережелерi әзiрле.
                             нетiн болады);
                             3) Ақпараттық-санақ  2002
                             кеденiнiң жүк-кеден  жыл
                             декларациясы (ЖКД)   ақпан-
                             деректерi қорының    шiлде
                             байланыс жүйесiн
                             әзiрлеу. (ЖКД
                             деректерi қорымен
                             интеграция республи.
                             каның кеден шекара.
                             лары арқылы бақылау.
                             ға жататын жүктердi
                             алып өтудi қадаға.
                             лауға мүмкiндiк
                             бередi);
                             4) "Жүк тиеудi       2002
                             бақылаудың автомат.  жыл
                             тандырылған жүйесi"  маусым-
                             техникалық жобасын   желтоқсан
                             әзiрлеу (ЖКД
                             деректер қорының
                             жүйесiне байланысты
                             әрбiр лицензия
                             бойынша тауарларды
                             тиеу туралы
                             деректердi енгiзу
                             және бақылау
                             тиелiнетiн тауар.
                             лардың санын
                             арттыру туралы
                             ескертулердi беру,
                             тауарлардың толық
                             тиелгендiгi бойынша
                             лицензияны белгiлеу);
                             5) "Бақылаудың       2002
                             автоматтандырылған   жыл
                             жүйесiнiң бұзылуы"   ақпан-
                             техникалық жобасын   маусым
                             әзiрлеу (Кәсiпорын.
                             дар туралы дерек.
                             тердi енгiзу,
                             лицензия, декларация.
                             ларды ресiмдеу
                             барысында, өнiмдердi
                             тиеу кезiнде,
                             анықтамалықтар мен
                             мәлiметтердi беру
                             кезiнде, кәсiпорын.
                             дар лицензияға
                             арыз беру кезiнде
                             ескертулерден
                             қорытынды шығаруда
                             бұзулар жiберiлген);
                             6) "Лицензиялар беру  2002
                             мерзiмiнiң автомат.   жыл
                             тандырылған бақылау   сәуiр-
                             жүйесi" жобасын       шілде
                             техникалық әзiрлеу.
                             (Автоматтандырылған
                             лицензия берудiң
                             мерзiмiн бақылау
                             жүйесi лицензия
                             берудiң мерзiмiн
                             бақылауды көздейдi,
                             лицензия ресiмдеуге
                             бөлiнген мерзiмiнiң
                             аяқталуы және
                             жақындауы туралы
                             ескертедi. Лицензия
                             берудiң көрсету
                             мерзiмi бойынша
                             анықтама беру. Құжат
                             айналымының
                             автоматтандырылған
                             жүйесiмен байланыс);
                             7) "Құжат айналым.    2002
                             ының автоматтанды.    жыл
                             рылған жүйесi"        сәуiр-
                             (Лицензия беру        тамыз
                             мерзiмiнiң жүйесін
                             бақылауды автомат.
                             тандыруға байланысты.
                             Ұйымдар және құжат
                             түрі бойынша құжаттың
                             орындалу мерзiмiн
                             орындауды айқындайды.
                             Құжаттардың жүйесін
                             кеңiнен iздестiру.
                             Орындалған және
                             орындалмаған құжат.
                             пен қабылдау бойынша
                             орындаушыларды
                             анықтайды);
                             8) "Қызмет түрлерiн    2002
                             лицензиялаудың авто.   жыл
                             маттандырылған жүйесi" мамыр-
                             (Қызмет түрлерiн       қыркүйек
                             лицензиялаудың авто.
                             маттандырылған жүйесi
                             қызмет түрлерiн
                             лицензиялаушы кәсiпо.
                             рындардың реквизит.
                             терiн тiркеудi,
                             лицензиялар берудi,
                             лицензия алған
                             кәсiпорындарды
                             кеңiнен iздестiрудi,
                             облыстар, кәсiпорын.
                             дар және олардың
                             бөлiмдерi бойынша
                             анықтамалық мәлiметтер
                             басып шығаруды
                             көздейдi).
                             ЭБАЖ-дың келiсуші       2002
                             министрлiктерi мен      жыл
                             ведомстволары үшiн      шiлде-
                             қолданбалы бағдарла.    желтоқсан
                             малық-техникалық
                             құралдарды жетiстiру,
                             орнату және iске
                             қосу (бағдарламалар
                             Delphi 4 бағдарламалау
                             аспаптық құралына
                             көшiрiлмек, бұл
                             Индустрия және сауда
                             министрлiгi және
                             келiсушi министрлiктер
                             жүйелерiнiң икемдiгiне
                             және бағдарламаларын
                             үйлестiруге қол
                             жеткiзуге мүмкiндiк
                             бередi. Бағдарламалық
                             қамтамасыз етудi
                             түбiрлi жаңарту
                             шеңберiнде анықтамалар
                             (соның iшiнде Сыртқы
                             экономикалық қызмет
                             Тауар номенклатурасы
                             анықтамасы), өзектi
                             етiлмек, ақпарат
                             iрiктеу межелерiнiң
                             кең ауқымымен
                             анықтамалар және
                             мәлiметтер бастыру
                             бағдарламалары әзiр.
                             ленбек, бас лицензия.
                             ларды жоюды ескере
                             отырып, арыздар және
                             лицензиялар бастыру
                             бағдарламалары
                             өзгертiлмек және
                             басқалары)
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: 8 техникалық жоба әзiрлеу және пайдалануға қосу, экспорттық бақылауға жататын өнiмдердi бақылаудың 80 пайызына дейiн қамтитын, экспорттық бақылау саласында бiртұтас республикалық бақылау-ақпарат жүйесiн құру (енгiзiлетiн жүйелер жалпы республикалық ведомствоаралық жүйелер болып табылады және бұл жүйелердiң ақпараты Қазақстан Республикасының Үкiметі, Кеден комитетi, Ұлттық қауiпсiздiк комитетi, Денсаулық сақтау министрлiгi және басқа мемлекеттiк органдар үшiн ведомстволық ақпарат жүйелерiн құру үшiн қажет); жүйе енгiзiлгеннен кейiн лицензиаттардың лицензия ресiмдеу жөнiндегi шығыстарын және құжат айналымын 66,5 мың теңгеден, 22,05 мың теңгеге дайын, үш есе дерлік қысқарту жоспарлануда.

Қазақстан Республикасы   
Yкіметiнiң         
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 138б қаулысына     
20-қосымша        

Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

2002 жылға арналған
502 "Мемлекеттiк стандарттар қорының ақпараттық жүйесiн қамтамасыз ету" республикалық бюджет бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 3463 мың теңге (үш миллион төрт жүз алпыс үш мың теңге).
      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Стандарттау туралы" 1999 жылғы 16 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңының 17-бабы, "Қазақстан Республикасының стандарттау және сертификаттау ұлттық жүйелерiн дамытудың 2001-2002 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінiң 2001 жылғы 4 шiлдедегi N 913 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 15 қазандағы N 1128 қаулысы.
      3. Қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: ақпарат техникасына қызмет ету, электронды көздердегi нормативтiк құжаттарды стандарттау, метрология және сертификаттау саласында ақпарат өңдеу және тарату.
      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: Стандарттар бойынша деректер қорын жасау, алу және стандарттау, сертификаттау және метрология саласында нормативтiк құжаттарды өңдеу және тарату.
      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.  !Кiшi !Бағдарлама.  !Бағдарламаларды     !Iске !  Жауапты
!дарла.!бағ. !лардың (кіші !(кiшi бағдарламалар.!асыру!орындаушылар
!маның !дар. !бағдарлама.  !ды) іске асыру      !мер. !
!коды  !лама.!лардың) атауы!жөніндегі iс-шара   !зімі !
!      !ның  !             !                    !     !
!      !коды !             !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1!   2  !  3  !       4     !          5         !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
1  502         Мемлекеттік   Стандарттау, метро.  2002  Қазақстан
               стандарттар   логия және сертифи.  жыл   Республика.
               қорының       каттау жөнiнде             сының
               ақпараттық    ақпарат жинауды,           Индустрия
               жүйесiн       өңдеудi, берудi            және сауда
               iлестiру      автоматтандыру - 660       министрлігі
                             нормативтік құжаттар.
                             Құрал-жабдықты
                             пайдаланумен байла.
                             нысты алдын-алу және
                             техникалық шаралар
                             (қондыру, жөндеу) 19
                             бiрлiк (жұмыс
                             станциясы - 1;
                             желiлiк карталар - 4;
                             мониторлар - 4;
                             модемдер - 4;
                             желiлiк принтерлер -
                             2; сканер - 1; бейне
                             жарық түсiргiш, ауа
                             баптағыштар - 2)
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: 660 нормативтiк құжат бойынша ақпарат жинауды, өңдеудi, берудi, көрсетудi автоматтандыруға және құрал-жабдықтың 19 бiрлiгiн жұмыс күйiнде ұстауға мүмкiндiк бередi. (жұмыс станциясы - 1; желiлiк карталары - 4; мониторлар - 4; модемдер - 4; желiлiк принтерлер - 2; сканер - 1; бейне жарық түсiргiш - 1; ауа баптағыштар - 2).

Қазақстан Республикасы   
Yкіметiнiң         
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 138б қаулысына     
21-қосымша        

Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

2003 жылға арналған
600 "Дүниежүзiлiк сауда ұйымымен өзара iс-қимыл жөнiнде ақпараттық орталықты дамыту" республикалық бюджет бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5463 мың теңге (бес миллион төрт жүз алпыс үш мың теңге).
      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Стандарттау туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 шiлдедегi Заңының 17-бабы, "Қазақстан Республикасының стандарттау және сертификаттау ұлттық жүйелерiн дамытудың 2001-2002 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2001 жылғы 4 шiлдедегi N 913 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 15 қазандағы N 1128 қаулысы.
      3. Қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: қызметтiң жұмыс iстеуiн кейiнгi қолдаумен Тарифтер және сауда жөнiндегi бас келiсiм талаптарына сай келетiн Қазақстанда ақпарат орталығын және ақпарат-анықтама қызметiн құру үшiн компьютер техникасын алу.
      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: Дүниежүзiлiк сауда ұйымы хатшылығымен (бұдан әpi - ДСҰ) және ДСҰ-ға мүше елдермен өзара iс-қимыл және нормативтік базамен жарақтандыру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.  !Кiшi !Бағдарлама.  !Бағдарламаларды     !Iске !  Жауапты
!дарла.!бағ. !лардың (кіші !(кiшi бағдарламалар.!асыру!орындаушылар
!маның !дар. !бағдарлама.  !ды) іске асыру      !мер. !
!коды  !лама.!лардың) атауы!жөніндегі iс-шара   !зімі !
!      !ның  !             !                    !     !
!      !коды !             !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1!   2  !  3  !       4     !          5         !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
1  600        Дүниежүзiлiк   ДСҰ-ға өзара iс-қимыл 2002 Қазақстан
              сауда          жөнiндегi ақпарат      жыл Республика.
              ұйымымен       орталығын құрал-           сының
              өзара iс-қимыл жабдықтың 28 бiрлi.        Индустрия
              жөнiнде        гiмен және бағдарла.       және сауда
              ақпараттық     малық құралдармен          министрлігі
              орталықты      қамтамасыз ету: 5
              дамыту         компьютер, 4 сервер,
                             2 үздiксiз күш беру
                             көзi, 2 тасымалдағыш,
                             2 желiлiк комутатор,
                             2 тұрақты жарық
                             түсiргiш, 2 желiлiк
                             коммутатор, 2 тұрақты
                             жарық түсiргiш, екi
                             желiлiк принтер, 9
                             байланысты қамтамасыз
                             ету құралы (8 модем
                             1 АнтиСпам)
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: ДСҰ-ға мүше шетелдiк әрiптестермен және отандық пайдаланушылармен жедел ақпарат алысу үшiн 28 бiрлiк құрал-жабдық: 5 компьютер, 4 cepвep, 2 үздіксіз күш беру көзi, 2 тасымалдағыш, 2 желiлiк коммутатор, 2 тұрақты жарық түсiргiш, 2 желiлiк коммутатор, 2 тұрақты жарық түсiргiш, екi желiлiк принтер, 9 байланысты қамтамасыз ету құралы (8 модем 1 АнтиСпам) алуға мүмкiндiк бередi.

Қазақстан Республикасы   
Yкіметiнiң         
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 138б қаулысына     
22-қосымша        

Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

2002 жылға арналған
601 "Мемлекеттiк стандарттар қорының ақпараттық жүйесiн дамыту" республикалық бюджет бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 4937 мың теңге (төрт миллион тоғыз жүз отыз жетi мың теңге).
      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Стандарттау туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 шiлдедегi Заңының 17-бабы, Қазақстан Республикасының стандарттау және сертификаттау ұлттық жүйелерiн дамытудың 2001-2002 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 4 шiлдедегi N 913 қаулысы, "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 15 қазандағы N 1128 қаулысы .
      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: мемлекеттiк стандарттар
қорын стандарттау, метрология және сертификаттау саласында нормативтiк құжаттар және ақпарат жинау, өңдеу және тарату үшiн қазiргi заман талаптарына сай қажет техникамен жарақтандыруды қамтамасыз ету.
      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: қорды техникалық жабдықтармен, ұйымдастыру техникасымен және нормативтiк базамен жарақтандыру; телекоммуникация желiсiне және бiрiңғай ақпарат жүйесiне қосу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.  !Кiшi !Бағдарлама.  !Бағдарламаларды     !Iске !  Жауапты
!дарла.!бағ. !лардың (кіші !(кiшi бағдарламалар.!асыру!орындаушылар
!маның !дар. !бағдарлама.  !ды) іске асыру      !мер. !
!коды  !лама.!лардың) атауы!жөніндегі iс-шара   !зімі !
!      !ның  !             !                    !     !
!      !коды !             !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1!   2  !  3  !       4     !          5         !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
1   601        Мемлекеттiк   Мемлекеттiк          2002  Қазақстан
               стандарттар   стандарттар қорына   жыл   Республика.
               қорының       компьютер құрал-жаб.       сының
               ақпараттық    дығының және бағдар.       Индустрия
               жүйесiн       ламалық құралдардың        және сауда
               дамыту        19 бiрлiгiн алу:           министрлігі
                             Жұмыс станциясы - 1;
                             желiлiк карталары -
                             4; мониторлар - 4;
                             модемдep - 4;
                             желiлiк принтерлер -
                             2; сканер - 1; бейне
                             жарық түсiргiш - 1;
                             ауа баптағыштар - 2.
                             Алынған құрал-
                             жабдықты монтаждау
                             және қондыру - 19
                             бiрлiк.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: техникалық құралдардың және құрал-жабдықтың 19 бiрлiгiн (жұмыс станциясы - 1; желiлiк карталары - 4; мониторлар - 4; модемдер - 4; желiлiк принтерлер - 2; сканер - 1; бейне жарық түсiргiш - 1; ауа баптағыштар - 2) алу Мемлекеттік стандарттар қоры қызметтерiн автоматтандыруға мүмкiндiк бередi.

Қазақстан Республикасы   
Yкіметiнiң         
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 138б қаулысына     
23-қосымша        

Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

2002 жылға арналған
056 "Қазақстан Республикасында шағын кәсiпкерлiктi
дамыту және қолдаудың Мемлекеттік бағдарламасы"
республикалық бюджет бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 90791 мың теңге (жиырма алты миллион үш жүз алпыс екi мың теңге).
      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық базасы: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының 2030 жылға дейiнгi даму стратегиясы" 2000 жылғы 17 ақпандағы N 344 Жарлығы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасында шағын кәсiпкерлiкті дамыту мен қолдаудың 2001-2002 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 7 мамырдағы N 597 Жарлығы , "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000-2002 жылдардағы iс-қимыл Бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулысы, "Қазақстан Республикасында шағын кәсiпкерлiктi дамыту мен қолдаудың 2001-2002 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын icкe асыру жөнiндегi iс-шаралар Жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 5 шiлдедегi N 921 қаулысы , "Қазақстан Республикасының 2002 жылға арналған Республикалық бюджет туралы Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы, "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 15 қазандағы N 1128 қаулысы.
      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: жүйенiң функционалдық мүмкiндiктерiн ұлғайту.
      5. Бюджет бағдарламасының мiндетi: бағдарламалық-математикалық қамтамасыз етудi әзiрлеу және шағын кәсiпкерлiктi дамыту мен қолдаудың ақпараттық жүйесiн сапалық қамтамасыз етудiң жаңа мiндеттерiн әрекетке енгiзу.
      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.  !Кiшi !Бағдарлама.  !Бағдарламаларды     !Iске !  Жауапты
!дарла.!бағ. !лардың (кіші !іске асыру жөніндегі!асыру!орындаушылар
!маның !дар. !бағдарлама.  !(кiшi бағдарламалар.!мер. !
!коды  !лама.!лардың) атауы!ды) iс-шаралар      !зімі !
!      !ның  !             !                    !     !
!      !коды !             !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1!   2  !  3  !       4     !          5         !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
    056        Қазақстан     Шағын бизнес         Жыл   Қазақстан
               Республика.   мәселелерi бойынша: ішінде Республика.
               сында шағын   1. Шағын бизнес            сының
               кәсiпкерлiктi субъектiлерiнiң 2002       Индустрия
               дамыту мен    жылғы мемлекеттiк          және сауда
               қолдаудың     сатып алуларға             министрлігі
               мемлекеттiк   қатысуына кешендi
               бағдарламасы  талдау жүргiзу
                             1.1. Қазақстан
                             бойынша iссапарлық
                             шығындар (88 адам/
                             күн) 1.2. Сауална.
                             маларды дайындау
                             және толтыру (3200
                             дана) басылымдық
                             БАҚ-тағы жарнама
                             (640 шаршы/см).
                             2. Шағын кәсiпорын.
                             дар өнiмдерiнiң
                             (жұмыс, қызмет
                             көрсету) әлеуетті
                             және перспективалық
                             рыногы жөнiнде
                             маркетингiлiк
                             зерттеулер
                             ұйымдастыру.
                             2.1. Интервьюерлер
                             мен респонденттердi
                             тарту - маркетолог.
                             тардың, талдаушылар.
                             дың, социологтардың
                             қызметтерiне төлем.
                             ақы (10560 адам/сағат)
                             Интервьюерлер мен
                             корреспонденттерге
                             төлемақы (1500
                             адам/сағат).
                             3. Қазақстандағы
                             шағын кәсiпкерлiк
                             субъектiлерiмен
                             ынтымақтастық үшiн
                             отандық және шетелдiк
                             әлеуеттi серiктердi
                             айқындау, қазақстан
                             шағын бизнесi
                             мүмкiндiктерiн
                             3.1. Брошюралар,
                             проспекттер дайындау
                             (1600 дана)
                             3.2. БАҚ-дағы жарнама.
                             4. Лицензиялау,
                             сертификациялау,
                             инспекциялар
                             саласындағы мемлекет.
                             тiк процестерiн
                             жетiлдiру
                             4.1. Әлеуметтiк және
                             басқа сұрауларды
                             әзiрлеу және жүргiзу
                             үшiн маман қызметi
                             (10560 адам/сағат).
                             4.2. Қазақстанның
                             аумақтары бойынша
                             iссапар шығындары:
                             (88 адам/күн).
                             5. Шағын бизнестiң
                             адвокатурасын дамыту
                             жөнiнде зерттеулер
                             жүргiзу мен
                             механизмдер.
                             5.1. Консультанттар
                             қызметi (6336 адам/
                             сағат).
                             6. Кәсiпкерлiк қызмет
                             жүргiзудiң аспаптық
                             базаларын дамытудың
                             перспективалық
                             бағыттарын анықтау
                             6.1. Маркетологтар
                             қызметi (8448 адам/
                             сағат).
                             6.2. Талдаушылар
                             қызметi (8448 адам/
                             сағат)
                             7. Шағын бизнес
                             саласында көрмелер,
                             байқаулар, конкурстар
                             өткiзу (4 көрме)
                             7.1. Наградалар,
                             приздар дайындау
                             (240 дана)
                             7.2. Билбордтар
                             дайындау (32 дана)
                             Тұсаукесер-ақпараттық
                             қызмет
                             8. Жарнамалық-тауарлық
                             каталогтар, ақпараттық
                             бюллетендер, шағын
                             бизнес мәселелерi
                             жөнiнде инвестициялық
                             ұсыныстар жинақтарын
                             шығару
                             8.1. Әдiстемелiк
                             құрал шығару (1600
                             дана)
                             8.2. Әдiстемелiк
                             құрал дайындау
                             бойынша мамандар
                             қызметі (8448 адам/
                             сағат)
                             8.3. Жарнамалық-
                             тауарлық каталогтар
                             шығару (1600 дана)
                             8.4. Әзірлеушiлер
                             қызметi (64 aдам/сағат)
                             8.5. Ақпараттық
                             бюллетендер шығару
                             (1600 дана)
                             8.6. Ақпараттық
                             бюллетендер дайындау
                             жөнiндегi қызметтер
                             (8448 адам/сағат)
                             8.7. Шағын бизнес
                             мәселелерi жөнiндегi
                             инвестициялық ұсыныстар
                             жинағын шығару (1600
                             дана)
                             9. Шағын бизнес үшiн
                             қажеттi нормативтік-
                             құқықтық материалдарды
                             басып шығару және
                             тарату
                             9.1. Формат әзiрлеу
                             мен қажеттi материал.
                             дарды дайындау
                             жөнiндегi мамандар
                             қызметi (10560 адам/
                             сағат)
                             9.2. Шағын бизнес
                             жөнiнде нормативтiк
                             -құқықтық материалдар
                             жинағын басу (800
                             дана)
                             10. Теледидарлық және
                             басылым бұқаралық
                             ақпарат құралдарын
                             пайдалана отырып,
                             тақырыптық жұмыстар
                             ұйымдастыру.
                             10.1. Эфирлiк уақыт
                             төлемi (54 мин.)
                             10.2. Роликтер,
                             мақалалар дайындау
                             жөнiндегi қызметтер
                             төлемi (5 рол)
                             10.3. Қазақстан
                             аумақтары бойынша
                             iссапарлық шығындар
                             (32 адам/сағат)
                             IV. Кәсiпкерлердi
                             оқыту (50 адам)
                             - Оқытушы үстелi
                             (1 дана)
                             - Кресло (1 дана)
                             - Компьютерлiк
                             үстелдер (10 дана)
                             - Диван (1 дана) және
                             келiссөздерге
                             арналған кресло (2
                             дана)
                             - Yстелдер (10 дана)
                             - Кiтап шкафтары
                             (3 дана)
                             11.1. Оқыту шығыстары
                             Оқытушы қызметiне
                             төлемақы (126000
                             aдам/сағат)
                             11.2. Бөлiнген арна
                             (512к Бит/сек)
                             12. Аумақтарда шағын
                             кәсiпкерлiк мәселелерi
                             жөнiндегi оқу
                             тренингтерiн өткiзу.
                             12.1 Тренинг-
                             бағдарламасын әзiрлеу
                             - Әр аумақтағы
                             ахуалды талдау (6
                             аумақ)
                             - Дәрiскер тобының
                             қызметiне төлемақы
                             (2640 адам/сағат)
                             12.2. Iссапарлық
                             шығындар: 327 адам/күн
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтілетiн нәтижелер: халықты жұмыспен қамту деңгейiн apттыpу, шағын кәсiпкерлiк саласында жұмыспен қамтылғандар саны 40 % (2002 жылдың 1 қаңтарында - 1,6 млн. теңгенi құрайды), шағын кәсiпкердiң субъектiлерi өндiрген өнiмдер (жұмыстар пен қызмет көрсетулер) көлемi 20 % (2002 жылдың 1 қаңтарында - 774,6 млрд. теңге), шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң бюджетке бөлiнiсiн ұлғайту 15 % (2002 жылдың 1 қаңтарында - 67,8 млрд. теңге), импорт алмастыру бағдарламасын iске асыру, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң экспорттық әлеуеттерiн арттыру, жаңа заң жобаларын жасауға бастама көтеру.

Қазақстан Республикасы   
Yкіметiнiң         
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 138б қаулысына     
24-қосымша        

Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

2002 жылға арналған
505 "Шағын кәсiпкерлiкті қолдау мен дамытудың ақпараттық жүйесiн қамтамасыз ету" республикалық бюджет бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 11196 мың теңге (он бiр миллион бiр жүз тоқсан алты мың теңге).
      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi даму стратегиясын iске асыру жөнiндегi одан әргi шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 17 ақпандағы N 344 Жарлығы , "Қазақстан Республикасының 2001-2002 жылдарға арналған шағын кәсiпкерлiктi қолдау мен дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 7 мамырдағы N 597 Жарлығы , "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000-2002 жылдарға арналған Іс-қимыл бағдарламасын iске асыру жөнiндегi Iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулысы , "Қазақстан Республикасының 2001-2002 жылдарға арналған шағын кәсiпкерлiктi қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасын iске асыру Іс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 5 шiлдедегi N 921 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 15 қазандағы N 1128 қаулысы.
      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: шағын кәсiпкерлiктi қолдауда ақпараттық жүйенi дамыту және жұмыс қабiлеттiлiгiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджет бағдарламасының міндеттері: ақпараттық жүйенің жұмыс істеуін талдау, пайдаланушылардың (шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң) ескертпелерi бойынша бағдарламалық-математикалық қамтамасыз етуді пысықтау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.  !Кiшi !Бағдарлама.  !Бағдарламаларды     !Iске !  Жауапты
!дарла.!бағ. !лардың (кіші !(кiшi бағдарламалар.!асыру!орындаушылар
!маның !дар. !бағдарлама.  !ды) іске асыру      !мер. !
!коды  !лама.!лардың) атауы!жөніндегі iс-шара   !зімі !
!      !ның  !             !                    !     !
!      !коды !             !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1!   2  !  3  !       4     !          5         !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
    505        Шағын         Интерфейстi пайда.   2002  Қазақстан
               кәсiпкерлiктi ланудың мүмкiндiгiн  жыл   Республика.
               қолдау мен    кеңейту мақсатында         сының
               дамытудың     шағын кәсiпкерлiк          Индустрия
               ақпараттық    мәселелерi бойынша         және сауда
               жүйесiн       Республикалық ақпа.        министрлігі
               қамтамасыз    раттық желiнi
               ету           бaғдарламалық және
                             техникалық қамтама.
                             сыз ету. Бағдарла.
                             малық қамтамасыз
                             етудi әзiрлеу:
                             Онлайн режимiнде -
                             880 сағ/адам (5 адам
                             * 3 орын) жұмыс
                             iстейтiн бағдарла.
                             малық қамтамасыз
                             етудi әзiрлеу үшiн
                             техникалық тапсырманы
                             әзiрлеуге арналған
                             бағдарламашының
                             қызмет көрсетуiне
                             ақы төлеу.
                             Онлайн режимiнде -
                             2640 сағ/адам (5
                             адам * 9 орын)
                             жұмыс iстейтiн
                             бағдарламалық
                             қамтамасыз етудi
                             әзiрлеуге бағдарла.
                             машының қызмет
                             көрсетуiне ақы
                             төлеу.
                             Торапқа-880 сағ/адам
                             (5 адам * 3 орын)
                             санцияланбаған қол
                             жеткiзуден қорғайтын
                             бағдарламалық
                             қамтамасыз етудi
                             әзiрлеу үшiн
                             техникалық тапсырманы
                             әзiрлеуге арналған
                             бағдарламашының қызмет
                             көрсетуiне ақы төлеу.
                             Торапқа-2640 сағ/адам
                             (5 адам * 9 орын)
                             санцияланбаған қол
                             жеткiзуден қорғайтын
                             бaғдарламалық
                             қамтамасыз етудi
                             әзiрлеуге арналған
                             бағдарламашының қызмет
                             көрсетуiне ақы төлеу.
                             Байланыс қызметiн
                             көрсетуге (16 тел,
                             желiсi) ақы төлеу,
                             соның iшiнде
                             Интернетке бөлiнген
                             канал.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң ақпаратына қол жеткiзу тетiктерiн тәртiпке келтiру, бизнес енгiзуде Интернет-технологияларды пайдаланатын шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң бөлiгiн көбейту.

Қазақстан Республикасы   
Yкіметiнiң         
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 138б қаулысына     
25-қосымша        

Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

2002 жылға арналған
603 "Шағын кәсiпкерлiктi дамыту және қолдаудың ақпараттық жүйесiн құру" республикалық бюджет бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 26362 мың теңге (жиырма алты миллион үш жүз алпыс екi мың теңге).
      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi Даму стратегиясын одан әрi iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" 2000 жылғы 17 ақпандағы N 344 Жарлығы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасында шағын кәсiпкерлiктi дамыту мен қолдаудың 2001-2002 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 7 мамырдағы N 597 Жарлығы , "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000-2002 жылдардағы iс-қимыл Бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулысы, "Қазақстан Республикасында шағын кәсiпкерлiктi дамыту мен қолдаудың 2001-2002 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар Жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 5 шiлдедегi N 921 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2001 жылғы 27 желтоқсандағы қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 15 қазандағы N 1128 қаулысы.
      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: жүйенiң функционалдық мүмкiндiктерiн ұлғайту.
      5. Бюджет бағдарламасының мiндетi: бағдарламалық-математикалық қамтамасыз етудi әзiрлеу және шағын кәсiпкерлiктi дамыту мен қолдаудың ақпараттық жүйесiн сапалық қамтамасыз етудiң жаңа мiндеттерiн әрекетке енгiзу.
      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.  !Кiшi !Бағдарлама.  !Бағдарламаларды     !Iске !  Жауапты
!дарла.!бағ. !лардың (кіші !іске асыру жөніндегі!асыру!орындаушылар
!маның !дар. !бағдарлама.  !(кiшi бағдарламалар.!мер. !
!коды  !лама.!лардың) атауы!ды) iс-шаралар      !зімі !
!      !ның  !             !                    !     !
!      !коды !             !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1!   2  !  3  !       4     !          5         !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
    603        Шағын кәсiп.  Шағын кәсiпкерлiк     2002 Қазақстан
               керлiктi      мәселелерi жөнiндегi  жыл  Республика.
               дамыту және   деректер қорында           сының
               қолдаудың     "қашықтағы қолжет.         Индустрия
               ақпараттық    кiзiмнiң" 16 аумақтық      және сауда
               жүйесiн құру  орынның қолдануын          министрлігі
                             ұйымдастыру (16
                             аумақ). Шағын кәсiп.
                             керлiк мәселелерi
                             бойынша республикалық
                             сайт пен ақпараттық
                             деректер қорының
                             құру және қолданылуын
                             қамтамасыз ету
                             (Кәсiпкерлiк мәселе.
                             лерiне қатысты
                             Қазақстанның барлық
                             аумақтарынан және
                             шетелдерден жиналған
                             әртүрлi ақпараттар
                             Веб-сайт пен дерек.
                             тердiң ақпараттық
                             қорына орналастыры.
                             латын болады).
                             Шағын бизнестiң
                             жергiлiктi кәсiпорын.
                             дары және олар
                             шығаратын өнiмдер
                             мен көрсететiн
                             қызметтер туралы
                             16 аумақтық деректер
                             қорын құруды
                             ұйымдастыру (Кәсiп.
                             керлер, кәсiпорындар
                             және олар шығаратын
                             өнiмдер мен
                             көрсететiн қызметтер
                             туралы Қазақстанның
                             барлық аумағы бойынша
                             жиналған ақпараттар
                             Веб-сайт пен дерек.
                             тердiң ақпараттық
                             қорына орналастыры.
                             латын болады).
                             Ақпараттық қор үшiн
                             негiзгi құралдар
                             алу: сервер - 1 дана,
                             компьютерлер - 25
                             дана, модем - 20 дана,
                             UPS - 20 дана,
                             лазерлiк принтерлер
                             - 16 дана, тораптық
                             лазерлiк принтер -
                             1 дана, Notebook - 3
                             дана. BackOffice Srv
                             2000 English OLP NL-1
                             жиынтық, Windows Srv
                             2000 English OLP NL
                             - 1 жиынтық,
                             BackOffice Srv 2000
                             English CD+Doc Kit
                             - 1 жиынтық, BackOffice
                             САL 2000 English OLP
                             NL-1 жиынтық,
                             SQL Srv 2000 Enterprisе
                             Edtn English Intl CD
                             25 Cit (25 адам)
                             лицензиялық бағдарла.
                             малық қамтамасыз етудi
                             алу windows 2000 - 1
                             дана, MS Office - 1
                             дана лицензиялық
                             бaғдарламалық
                             қамтамасыз етудi алу.
                             Деректер қорына
                             рұқсатсыз кiруден
                             қорғайтын бағдарла.
                             малық қамтамасыз
                             етудi әзiрлеу үшін
                             техникалық тапсырмалар
                             әзiрлеуге бағдарлама.
                             шылар қызметiне
                             төлем жасау - 880
                             адам/сағат iшiнде 5
                             адам (5 адам * 3 ай).
                             Деректер қорына
                             рұқсатсыз кiруден
                             қорғайтын бағдарламалық
                             қамтамасыз етудi
                             әзiрлеу үшiн
                             бағдарламашылар
                             қызметтерiне төлем
                             жасау - 2640 адам/
                             сағатына (5 адам * 9 ай)
                             Деректер интерфейсiн
                             пайдалану мүмкіндігін
                             ұлғайту мақсатында
                             бағдарламалық
                             қамтамасыз етудi
                             әзiрлеу үшін техникалық
                             тапсырмалар дайындау
                             бағдарламашылардың
                             қызмет төлемi - 880 адам
                             адам/сағат (5 адам
                             * 3 ай)
                             Деректер интерфейсiн
                             пайдалану мүмкiндiгiн
                             ұлғайту мақсатында
                             бағдарламалық
                             қамтамасыз етудi
                             әзiрлеу үшiн техникалық
                             тапсырмалар дайындауға
                             бағдарламашылардың
                             қызмет төлемi - 2640
                             адам/сағат
                             (5 адам * 9 ай)
                             Көп жақты деректер
                             қорын дайындау үшiн
                             техникалық мiндеттердi
                             әзiрлеу бaғдарламашы.
                             ларының қызмет төлемi
                             - 880 адам/сағат
                             (5 адам * 3 ай)
                             Көп жақты деректер
                             қорын дайындау үшiн
                             техникалық мiндеттердi
                             әзiрлеу бағдарлама.
                             шыларының қызмет
                             төлемi - 2640 адам/
                             сағат (5 адам * 9 ай)
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң ақпараттарына кiргiзiм механизмдерiн реттеу, бизнес жүргiзудiң Интернет-технологиясын пайдаланатын шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң үлесiн ұлғайту, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiн ақпараттандыру деңгейiн жоғарлату.

Қазақстан Республикасы   
Yкіметiнiң         
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 138б қаулысына     
26-қосымша        

Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

2002 жылға арналған
001 "Әкiмшiлiк шығындар" республикалық бюджет бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 296386 мың теңге (екi жүз тоқсан алты миллион үш жүз сексен алты мың теңге).
      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы 36, 37-баптары; "Мемлекеттік қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңы 21, 22, 23, 24 және 25-баптары, "Республикалық бюджет есебiнен ұсталынатын Қазақстан Республикасының қызметкерлерi органдарының бiрыңғай еңбек жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 26 наурыздағы N 575 Жарлығы ; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы , "Штат лимитiнiң құрамын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 39 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 15 қазандағы N 1128 қаулысы.
      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгiнiң орталық және аумақтық құрылымдарының аппараттары қызметтерiн қамтамасыз ету, олардың функцияларына жүктелгендердi барынша тиiмдi орындалуына қол жеткiзу үшiн.
      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгiнiң орталық және аумақтық құрылымдарының аппараттарын ұстау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.  !Кiшi !Бағдарлама.  !Бағдарламаларды     !Iске !  Жауапты
!дарла.!бағ. !лардың (кіші !(кiшi бағдарламалар.!асыру!орындаушылар
!маның !дар. !бағдарлама.  !ды) іске асыру      !мер. !
!коды  !лама.!лардың) атауы!жөніндегі iс-шара   !зімі !
!      !ның  !             !                    !     !
!      !коды !             !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1!   2  !  3  !       4     !          5         !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
1   001        Әкiмшiлiк
               шығындар

         001   Орталық       337 бiрлiк санымен  Жыл    Қазақстан
               органның      бекiтiлген штат     ішінде Республика.
               аппараты      санының лимитiне           сының
                             сәйкес Қазақстан           Индустрия
                             Республикасының            және сауда
                             Экономика және сауда       министрлігі
                             министрлiгiнiң
                             орталық аппаратын
                             және оның комитет.
                             терін ұстау

         002   Орталық       290 бiрлiк санымен  Жыл    Қазақстан
               органның      бекiтiлген штат     ішінде Республика.
               аппараты      санының лимитiне           сының
                             сәйкес Қазақстан           Индустрия
                             Республикасының            және сауда
                             Индустрия және             министрлігі
                             сауда министрлi.
                             гiнiң аумақтық
                             құрылымдарын ұстау
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгiнiң функцияларына жүктелгендердi сапалы және дер кезiнде орындау.

Қазақстан Республикасы   
Yкіметiнiң         
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 138б қаулысына     
27-қосымша        

Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

2002 жылға арналған
082 "Орта бизнестiң өндiрiстiк және өнеркәсiптiк секторларының
кәсiпорындарын екiншi деңгейдегi банктер арқылы несиелендiру"
республикалық бюджет бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 618 400 мың теңге (алты жүз он сегiз миллион теңге).
      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Қаржы ынтымақтастығы туралы Қазақстан Республикасының Yкiметi мен Германия Федеративтiк Республикасының Yкiметi арасындағы займ туралы келiсiм туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 желтоқсандағы Заңы ; "2000-2002 жылдарға арналған мемлекеттік инвестициялық Бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 30 желтоқсандағы N 1963 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысына өзгертулер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 15 қазандағы N 1128 қаулысы .
      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: Yкiметтiк сыртқы займ қаражаты.
      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: екiншi деңгей банктерi арқылы жеңiлдiктi несие ұсыну жолымен бәсекеге жарамды шағын және орта кәсiпкерлердi қолдау.
      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: екiншi деңгей банктерi арқылы шағын және орта кәсiпорындарды несиелеу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.  !Кiшi !Бағдарлама.  !Бағдарламаларды     !Iске !  Жауапты
!дарла.!бағ. !лардың (кіші !(кiшi бағдарламалар.!асыру!орындаушылар
!маның !дар. !бағдарлама.  !ды) іске асыру      !мер. !
!коды  !лама.!лардың) атауы!жөніндегі iс-шара   !зімі !
!      !ның  !             !                    !     !
!      !коды !             !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1!   2  !  3  !       4     !          5         !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
1   082        Орта бизнес.
               тiң өндiрiс.
               тiк және
               өнеркәсiп.
               тiк-ұқсату
               секторлар.
               ының кәсiп.
               орындарын
               екiншi
               деңгейдегi
               банктер
               арқылы
               несиелендiру

         080   Жобаны iске   екiншi деңгейдегi    2002   Қазақстан
               асыру сыртқы  банктер арқылы       жыл    Республика.
               займдар       шағын және орта      ішінде сының
               есебiнен      кәсiпорындарға              Индустрия
                             несиелердi ұсыну            және сауда
                                                         министрлiгi
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасындағы шағын және орта бизнестi жеңiлдету несие қаражатын жеткiзу жолымен қолдау.

Қазақстан Республикасы   
Yкіметiнiң         
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 138б қаулысына     
28-қосымша        

Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

2002 жылға арналған
083 "Шағын кәсiпкерлiктi дамыту қоры" ЖАҚ кредиттiк ресурстарын толықтыру" республикалық бюджет бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 300000 мың теңге (үш жүз миллион теңге).
      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының 2030 жылға дейiнгi даму стратегиясы" 2000 жылғы 17 ақпандағы N 344 Жарлығы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасында шағын кәсiпкерлiктi дамыту мен қолдаудың 2001-2002 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 7 мамырдағы N 597 Жарлығы , "Шағын кәсiпкерлiктi дамыту Қорын құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1997 жылғы 26 сәуiрдегi N 665 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 15 қазандағы N 1128 қаулысы.
      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: қосымша ресурстарды тарту, инвестициялық механизмдердi жетiлдiру жолымен шағын кәсiпкерлiктi дамытуға қаржы-кредиттiк қолдауды қамтамасыз ету.
      5. Бюджет бағдарламасының мiндетi: "Шағын кәсiпкерлiктi дамыту қоры" ЖАҚ-тың кредиттік ресурстарын ұлғайту.
      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.  !Кiшi !Бағдарлама.  !Бағдарламаларды     !Iске !  Жауапты
!дарла.!бағ. !лардың (кіші !іске асыру жөніндегі!асыру!орындаушылар
!маның !дар. !бағдарлама.  !(кiшi бағдарламалар.!мер. !
!коды  !лама.!лардың) атауы!ды) iс-шаралар      !зімі !
!      !ның  !             !                    !     !
!      !коды !             !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1!   2  !  3  !       4     !          5         !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
1   083        "Шағын кәсiп. Толықтыру тәртiбiне  2002  Қазақстан
               керлiктi      сәйкес "Шағын кәсiп. жыл   Республика.
               дамыту қоры"  керлiктi дамыту            сының
               ЖАҚ кредит.   қоры" ЖАҚ-қа бюджет.       Индустрия
               тiк ресурс.   тік қаржыларды             және сауда
               тарын толық.  аудару, бәсекелес.         министрлігі
               тыру          тiктi қорғау және
                             шағын бизнестi қолдау
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жыл iшiнде 300000 мың теңгеге (үш жүз миллион теңге) шағын кәсiпкерлiктiң 40-тан кем емес жобалары қаржыландырылады, оның iшiнде 150000 мың теңге (жүз елу миллион теңге) сомасында әйелдер кәсiпкерлiгiнiң 20-дан кем емес жобасы, республикалық бюджеттен бөлiнген кредиттiк ресурстарды тиiмдi пайдалану және уақытылы қайтару.

Қазақстан Республикасы   
Yкіметiнiң         
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 138б қаулысына     
29-қосымша        

Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

2002 жылға арналған
079 "Лицензиар функцияларын орындау"
республикалық бюджет бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 11 542 мың теңге (он бiр миллион бес жүз қырық екi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізi: "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегі N 2200 Заңы 1-8 баптары, "Экспорттық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 18 маусымдағы N 5-2 Заңы , 5-1 баптары, "Бiрлiк өлшемiн қамтамасыз өту туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 7 маусымдағы Заңы 18-бабы, "Қазақстан Республикасындағы архитектуралық, қала құру және құрылыс қызметтерi туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шiлдедегi Заңының 32-бабы, "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1995 жылғы 17 сәуiрдегі N 2201 қаулысын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1995 жылғы 29 желтоқсандағы N 1894 қаулысы , "Қазақстан Республикасында тауарлардың (жұмыстардың, қызмет көрсетулердiң) экспорты мен импортын лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1997 жылғы 30 маусымдағы N 1037 қаулысы , "Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгі Құрылыс iстерi жөнiндегі комитетiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 21 шiлдедегі N 1022 қаулысы , "Қазақстан Республикасының экспорттық бақылау жүйелерiнiң жекелеген мәселелерi" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 11 тамыздағы N 1143 қаулысы , "Қазақстан Республикасында экспорттық бақылауды жүзеге асырудың тәртiбi мен Қазақстан Республикасына әкелiнетiн экспорттық бақылауға жататын өнiмдi пайдалану жөнiндегі мiндеттемелердi ресiмдеу және олардың атқарылуын бақылаудың тәртiбiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 14 желтоқсандағы N 1919 қаулысы , "Қайталама қара және түсті металдардың рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2000 жылғы 13 наурыздағы N 383 қаулысы , "Өлшем құралдарын тексеру, шығару және жөндеу жөнiндегі қызметтi лицензиялау кезiндегі бiлiктiлiк талаптарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 7 маусымдағы N 867 қаулысы , "Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгінiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 12 қыркүйектегi N 996 қаулысы , "Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 15 қазандағы N 1128 қаулысы .
      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгімен лицензияланатын тауарлармен, жұмыстар мен қызмет көрсетулердiң мемлекеттік бақылауын жүзеге асыру.
      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: экспорттық бақылауға жататын экспорттық және импорттық операцияларды және өнiм транзитi саласында мемлекеттiк реттеу жүйесiн тиiмдi құру; оны пайдалануға тапсырғанға дейiн жобаны әзiрлеудегі - оның құрылысының барлық кезеңдерiндегi кәсiби емес азаматтардың денсаулығы мен қауiпсiздiгiн, отандық рынокты қорғау өлшем бiрлiгін қамтамасыз ету; Қазақстан Республикасының Заңнамасына сай ұсынылған қаражат өлшемiнiң техникалық талаптарына сәйкес қамтамасыз ету; азаматтардың мүдделерiн өлшем нәтижелерiнiң анық емес терiс салдарынан қорғау.
      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
N!Бағ.  !Кiшi !Бағдарлама.  !Бағдарламаларды     !Iске !  Жауапты
!дарла.!бағ. !лардың (кіші !іске асыру жөніндегі!асыру!орындаушылар
!маның !дар. !бағдарлама.  !(кiшi бағдарламалар.!мер. !
!коды  !лама.!лардың) атауы!ды) iс-шаралар      !зімі !
!      !ның  !             !                    !     !
!      !коды !             !                    !     !
------------------------------------------------------------------
1!   2  !  3  !       4     !          5         !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
1   079        Лицензиар     Орындарға шығуға     2003  Қазақстан
               функциялар.   орта есеппен 500     жыл   Республика.
               ының          лицензиаттар тексе. ішінде сының
               орындалуы     рудi бақылау мен           Индустрия
                             жүзеге асыруды             және сауда
                             бекіту, лицензия           министрлігі
                             алуға өтiнiм
                             материалдарды
                             сараптау (жыл
                             ішінде 70-ке жуық
                             iссапарларды жүзеге
                             асыру жоспарлануда),
                             лицензияларды
                             ресiмдеу мен берулер
                             (немесе 900 дана -
                             лицензияны беруде
                             бас тартулар),
                             лицензияланатын
                             қызмет түрлерiне
                             сәйкес лицензия
                             бланктерiн алу
                             (11500 дана),
                             кеңсе тауарларын
                             алу, әр-түрлi қызмет
                             ақысы: (интернет,
                             банкнет, электронды
                             пошта); банк қызметi
                             (0,03% iссапар
                             шығыстары сомасынан);
                             қызметтер, тартылатын
                             консультанттар
                             көрсетілетін
                             қызметтері)
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтілетін нәтижелер: мемлекеттік бақылаудың қызметтерді лицензиялайтын деңгейі мен тиімділігін көтеру; лицензиялау қызметтерін жүзеге асыру кезінде мемлекеттік реттеу жүйесін тиімді құру; қызметтерді лицензиялауды жүзеге асыру кезінде шаруашылық субъектілерімен құқық бұзушылыққа жол бермеу жөнінде профилактика жүргізу; республикалық бюджетке лицензиялық жиынтық түрінде түсулерді қамтамасыз ету.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады