2008 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекіту туралы (Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 12 желтоқсандағы N 1224 Қаулысы (үзінді)

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджет кодексiне сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI :

      1. Мыналардың:
       2 31, 232 , 233 , 234 , 235 , 236 , 237 , 238 , 239 , 240 , 241 , 242 , 243 , 244 , 245 , 246 , 247 , 248 , 249 , 250 , 251 , 252 , 253 , 254 , 255 , 256 , 257 , 258 , 260 , 261 , 262 , 262-3 , 263 , 264-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2008 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламаларының паспорттары бекітілсін.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына       
231-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлігі
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Бiлiм және ғылым саласындағы уәкiлеттi органның қызметiн қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 1628372 мың теңге (бір миллиард алты жүз жиырма сегіз миллион үш жүз жетпіс екі мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi :  "Мемлекеттік қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі Заңының 3 , 21-24-баптары ; "Қазақстан Республикасындағы бала құқықтары туралы" 2002 жылғы 8 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы ; "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 5 , 11, 17, 37, 55, 57, 58, 59-баптары ; "Білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 3 қыркүйектегі N 1305 қаулысы ; "Ғылыми ұйымдарды аттестаттау туралы ережелерді бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 19 мамырдағы N 460 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1111 қаулысы ; "Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы" мемлекеттік грантын тағайындау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 24 тамыздағы N 872 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің кейбір мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 28 тамыздағы N 744 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : білім беру саласындағы біртұтас мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Ғылыми зерттеу ұйымдарын жетілдіру және олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру; лицензиялар беру және білім беру, ғылым ұйымдарының біліктілік талаптарын сақтауын бақылау; өзінің қызметтік міндеттерін тиімді орындау және кәсіптік шеберлігін жетілдіру үшін қойылатын біліктілік талаптарға сәйкес кәсіптік қызмет саласында білім беру бағдарламалары бойынша теориялық және практикалық білімі, іскерлікті және кәсіби дағдыны шыңдауды жүзеге асыру; балалардың құқықтарын қорғау саласында мемлекеттік саясатты іске асыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

001


Бiлiм
және
ғылым
саласын-
дағы
уәкiлет-
тi
органның
қызметiн
қамтама-
сыз ету
2


001

Орталық
органның
аппараты

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің орталық
аппаратын ұстау;
Білім беру саласында
азаматтардың
конституциялық
құқықтары мен
бостандықтарының
сақталуын қамтамасыз
ету; білім беру
саласында бірыңғай
мемлекеттік саясатты
іске асыру; білім беру
сапасын басқаруды
жүзеге асыру; білім
беру мен ғылым
саласында нысаналы
және халықаралық
бағдарламаларды
әзірлеу және іске
асыру; Қазақстан
Республикасының білім
туралы заңнамасының
сақталуына бақылау
жүргізу, білім беру
ұйымдарында
мемлекеттік
аттестаттау өткізу,
жоғары оқу орындарын
және колледждерді
аккредиттеу; ғылыми
ұйымдарды аттестаттау
және аккредиттеу;
мемлекеттік
аттестаттау рәсімін
өткізу үшін
аттестаттау
комиссиясының
қызметіне ақы төлеу.
Лицензиялау,
аттестаттау,
аккредиттеу,
мемлекеттік
лицензиялар мен
қосымшалардың
бланктерін жасап
шығару қызметін сатып
алу бойынша іс
жүргізуді қамтамасыз
ету. Мемлекеттік
үлгідегі құжаттар мен
медальдарды әзірлеу
және беру бойынша
қызметтерді сатып
алу. Балалардың
құқықтарын қорғау
саласында
социологиялық
зерттеулер өткізу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

3


002

Аумақтық
орган-
дардың
аппараты

Аумақтық органдардың
аппаратын ұстау;
Өңірлердің әлеуметтік-
экономикалық жағдайын
ескере отырып, бала
құқықтары,
конституциялық
құқықтары, балалардың
заңды мүдделері туралы
БҰҰ Конвенциясын іске
асыруда жәрдемдесу;
өмірде қиын ақуалға
ұшыраған балалардың
өмір сүру жағдайын
жақсарту мақсатында
жәрдемдесу; балалардың
құқықтарын қорғау және
заңды мүдделері
жөнінде өңірлік
бағдарламаларды
әзірлеу және іске
асыру.

Жыл
бойы

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі,
Балалар-
дың құқық-
тарын
қорғау
комитеті,
Балалар-
дың
құқық-
тарын
қорғау
комитеті-
нің
аумақтық
органдары

4


007

Мемле-
кеттiк
қызмет-
шiлердiң
бiлiк-
тiлiгiн
арттыру

Мемлекеттік
қызметшілердің
бiлiктілігін арттыру
үшін мынадай
тақырыптар бойынша
қызметтерді сатып алу:
1) нормативтік
құқықтық актiлерді
әзiрлеудің өзектi
мәселелерi;
2) мемлекеттік тілде
құжаттарды рәсiмдеудің
ерекшеліктері;
3) іс жүргiзу қызметі
және құжат айналымы;
4) бюджеттiк саясат
және бюджеттік
процесс;
5) жемқорлыққа қарсы
күрес.
Мемлекеттік және
ағылшын тілдеріне
оқыту.

Жыл
бойы

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

5


009

Мемле-
кеттік
орган-
дарды
матери-
алдық-
техника-
лық
жарақ-
тандыру

Орталық аппарат,
комитеттер және
аумақтық органдарға
жүктелген функцияларды
сапалы және тиімді
орындау мақсатында
материалдық-техникалық
қамтамасыз ету.

Жыл
бойы

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі,
комитет-
тер,
Балалар-
дың
құқықта-
рын
қорғау
комите-
тінің
аумақтық
органда-
ры.

6


017

Ақпарат-
тық
жүйелер-
дiң
жұмыс
iстеуiн
қамтама-
сыз ету
және
мемле-
кеттiк
орган-
дарды
ақпарат-
тық-тех-
никалық
қамтама-
сыз ету

Шығыс материалдарын
сатып алу. Есептеуіш
техникаларының
қаражаттарын жүйелік-
техникалық қызмет
көрсету. Бағдарламалық
және ақпараттық
жүйелерді қамтамасыз
ету және алып жүру.
Техникалық
қаражаттарды,
байланыс қызметтерін
және материалдық емес
активтерді сатып алу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі,
комитет-
тер,
Балалар-
дың
құқықта-
рын
қорғау
комите-
тінің
аумақтық
органда-
ры.

7


100

Ғылыми
кадр-
ларды
аттеста-
циялау

Бiрыңғай талаптарға
сәйкес ғылыми және
ғылыми-педагогикалық
қызметкерлерге ғылыми
дәрежелер тағайындау
және ғылыми атақтар
бepу жөнiндегі
аттестаттау iстерiн
ұйымдастыру және
қарау. Мемлекет
атынан дипломдар мен
аттестаттарды
рәсімдеудi және
тапсыруды жүзеге
асыру. 2200 данада
аттестаттау ісін
қарау.

Жыл бойы

Білім
және
ғылым
саласын-
дағы
бақылау
комитеті

8


102

"Жоғары
оқу
орнының
үздiк
оқыту-
шысы"
грантын
табыс
ету

"Жоғары оқу орнының
үздік оқытушысы" 200
мемлекеттік грантын
тағайындау және беру.
"Жоғары оқу орнының
үздік оқытушысы"
грантын беру бойынша
конкурстық
құжаттамаларды
сараптамадан өткізу
жөнінде жұмыстар
жүргізу.

Жыл бойы

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тікелей нәтиже: Білім беру және балаларды қорғау саласында бірыңғай мемлекеттік саясаттың қалыптасуын қамтамасыз ету; 30 адамның кәсіби деңгейін арттыру, 50 адамды мемлекеттік тілге оқыту, 40 адамды ағылшын тіліне оқыту;
      "Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы" грантын тағайындау жөнінде конкурстық құжаттамаларды сараптамадан өткізу жөніндегі жұмыстар - 1000 пакет құжаттар.
      Соңғы нәтиже: Халықаралық стандарттарды енгізуді есепке ала отырып білім жүйесін жетілдіру.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: Бір қызметшінің біліктілігін арттыруға кететін орташа шығындар - 19,48 мың теңге, мемлекеттік тілді үйретуге кететін орташа шығындар - 53,0 мың теңге, ағылшын тілін үйретуге кететін орташа шығындар - 29,51 мың теңге.
      Бір аттестаттық істі қарауға орташа шығыстар - 19,1 мың теңге;
      "Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы" грантын беру бойынша 1 пакет құжаттамалардың сараптамалары - 3,7 мың теңгеге дейін.
      Уақыттылығы: жасалған шарттарға және бекітілген қаржыландыру жоспарларына сәйкес министрлік аппаратын ұстауға бөлінген бюджеттік қаражатты игеру - 100 %.
      Сапасы: Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдардың мәртебесін көтеру.
      Қазіргі экономикалық талаптарға сәйкес мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби деңгейін кәсіби мемлекеттік қызмет талаптарына сай келетіндей арттыру.
      Мемлекеттік тілді үйрету курсынан өткен мемлекеттік қызметшілердің 70% іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізілетін болады, 2% - ағылшын тіліндегі құжаттармен жұмыс істейді.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына       
232-ҚОСЫМША      

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Ғылыми-мәдени құндылықтарды сақтау"
деген 003 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 6970 мың теңге (алты миллион тоғыз жүз жетпіс мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 31-бабы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : академик Қ.И.Сәтпаевтың мұраларын сақтау, мұражай қорлары мен мұрағаттарда жатқан көрнектi ғалым, Қазақстан ғылым Академиясының тұңғыш Президентi Қ.И.Сәтпаевтың өмiрi мен қызметi туралы iлiм-бiлiмдi бiлiмдiк-тәрбиелiкпен және мақсаткерлiкпен таратуды жүзеге асыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Қазақстан Республикасының азаматтарының жеке, интеллектуалдық, рухани қажеттiлiктерiн қанағаттандыруға жағдай жасау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

003


Ғылыми-
мәдени
құнды-
лықтарды
сақтау

Академик
Қ.И.Сәтпаевтың
мемориалдық
мұражайында академик
Қ.Сәтпаевтың өмiрi
мен қызметiне
байланысты материалдар
мен құжаттарды
сақтауды, есепке
алуды, зерделеудi,
жария ету және
пайдалануды қамтамасыз
ету. Негізгі
құралдарын сатып алу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігінің
Ғылым
комитеті,
академик
Қ.И.Сәт-
паевтың
мемориал-
дық
мұражайы
мемлекет-
тік
мекеме

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тікелей нәтиже:
      мұражайға келген азаматтардың орташа жылдық саны кем дегенде 7270 адам;
      мұражайдың материалдық-техникалық базасын нығайту мақсатында негізгі жабдықтарды сатып алу: желдеткіштер - 2 дана; компьютер - 1 дана.
      Соңғы нәтиже: жұртшылықты Қазақстан Республикасындағы ғылым мен техниканың дамуының тарихи көріністерімен таныстыру Өскелең ұрпақтың ғылым Академиясының тұңғыш Президенті Қ.И.Сәтбаевтың қызметіне және тұтас алғанда Қазақстан ғылымына деген танымдық қызығушылығын дамыту; ғылым Академиясының тұңғыш Президенті Қ.И.Сәтбаевтың өмірін, ғылыми және қоғамдық қызметін насихаттау арқылы өз өмірін Қазақстанның ғылымы мен техникасын дамытуға арнағысы келетін жастардың санын көбейту, олардың Отанға деген патриоттығы мен сүйіспеншілігін тәрбиелеу, өскелең ұрпақтың дүниетанымын кеңейту.
      Қаржы-экономикалық нәтиже:
      - экспонаттардың саны - 720 дана
      бір экспонаттың сақталуын қамтамасыз етудің орташа шығыны - 9062,5 теңге.
      Уақтылығы: Көзделген кесте бойынша жоспарланған іс-шаралар өткізу.
      Сапасы: республика халқының мәдени деңгейін көтеру және мұражай колекциясы базасында Ғылым академиясының бірінші Президенті Қ.Сәтпаевтың қызметімен жұртшылықты таныстыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына       
233-ҚОСЫМША      

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Инновациялық жүйенің желілерін дамыту"
деген 004 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 716613 мың теңге (жеті жүз он алты миллион алты жүз он үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Инновациялық қызмет көрсетуді мемлекеттік қолдау туралы" 2006 жылғы 23 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы ; "2007-2012 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғылымды дамыту" мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 20 маусымдағы N 348 Жарлығы ; "ҚР инновациялық жүйені құру және дамыту бағдарламасын бекіту туралы" ҚР Үкіметінің 2005 жылғы 25 сәуірдегі N 387 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасы индустриалды-инновациялық даму Стратегиясы аясында елдің тұрақты экономикалық дамуы, экономиканың әр тараптандырылуы және өмір сүру деңгейін көтеру үшін ғылыми-техникалық қызметін қорға айналдыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Қазақстандық ғылымның сапалы параметрлерін елдің экономикасы үшін әлемдік санат деңгейіне шығару және елдің тұрақты экономикалық дамуы, экономиканың диверисификациялануы мен Қазақстан халқының өмір сүру деңгейін көтеру мақсатында ғылымның қор болуы үшін, оның нақты секторлармен байланысын қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

004


Иннова-
циялық
жүйенің
желіле-
рін
дамыту
2


016

Респу-
бликалық
бюджет-
тен
сыртқы
қарыз-
дарды
бірлесіп
қаржы-
ландыру
есебінен

Жобаларды басқаратын
топтарды, сонымен
бірге операциялық
шығындарды ұстау:
еңбекақы, әлеуметтік
төлемдер, кейіннен
сатып алынатын есеппен
ғимаратты жалдау,
байланыс қызметін
төлеу, кеңсе
тауарларын,
жанар-жағар майды,
кеңселік техниканы,
кеңселік жиһазды
сатып алу, іссапар
шығындары, автомобилді
жалға алу. 10
зертхананың
зертханалық
құрал-жабдықтарын
құрудың техникалық-
экономикалық
негіздемесін әзірлеу.
Қарызды ұйымдастырғаны
үшін донорға бір
мезгілдегі комиссияны
төлеу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігінің
Ғылыми
комитеті

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Тікелей нәтижелер: жобаға жұмылдырылған алдыңғы қатарлы технологиялар тобынан 100 ғалымға жылына 15 жарияланым.
      Соңғы нәтижелер: жобаға жұмылдырылған алдыңғы қатарлы технологиялар тобынан 100 ғалымға жылына 3 патент.
      Қаржылық-экономикалық тиімділігі: жоба бойынша Қазақстан Республикасы ІЖӨ 2007-2011 ж.ж. кезеңіне экономикалық шығын көрсеткіші небәрі 0,013% құрайды.
      Уақытылығы: кестеге сәйкес жоспарланған іс-шараларды өткізу.
      Сапасы: қазақстандық ғалымдар мен халықаралық технологиялар нарығы арасында байланыстың даму деңгейін көтеру, Қазақстандық және шетелдік фирмалар үшін ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың басымдылығын орындауда ұлттық ғылыми әлеуетті тарту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына     
234-ҚОСЫМША     

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Ғылыми объектiлердi салу және реконструкциялау"
деген 005 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 1037070 мың теңге (бір миллиард отыз жеті миллион жетпіс мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шілдедегi Заңы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасының ғылыми мүмкiндiктерiн дамыту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Ғылыми объектілерді салу және қайта жаңғырту жолымен қайталанбас ғылыми-техникалық объектілерді сақтау және мемлекеттік ғылыми инфрақұрылымын дамыту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

005


Ғылыми
объек-
тiлердi
салу
және
реконс-
трукция-
лау

Белгiленген тәртiппен
бекітілген (жұмыс
жобасы бойынша 2006
жылғы 27 шілдедегі N
7-89-1/06 мемлекеттік
сараптама қорытындысы)
жобалық-сметалық
құжаттамаға сәйкес
Алматы қаласында
"Орталық ғылыми
кiтапхана"
Республикалық
мемлекеттiк қазыналық
кәсiпорынның
ғимараттар кешенiн
қайта жаңғыртуға
арналған инвестициялық
жобаны іске асыру.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
минис-
трлігі

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Тікелей нәтиже: объектілерді қайта жаңғырту бойынша жұмыстар көлемін атқару.
      Соңғы нәтиже: Қазақстан Республикасының ғылыми мүмкіндіктерін жоғарылату және отандық, шетелдік кітапханалық қорға қызмет көрсету және сақтау жағдайын жақсарту үшін орталық ғылыми кітапхананы қайта жаңғырту.
      Уақтылығы: Бекітілген келісімдерге сәйкес жұмыс өндіру графигі бойынша жұмыстар көлемін атқару.
      Сапасы: Қазақстан Республикасы территориясында іске асырылатын құрылыс нормалары және ережелеріне байланысты.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына       
235-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпараттың
қол жетiмдiлiгiн қамтамасыз ету"
деген 006 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 434170 мың теңге (төрт жүз отыз төрт миллион бір жүз жетпіс мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 19, 24, 31-баптары ; "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шiлдедегi Заңының 4 ,   5 ,26-баптары .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстан ғылыми қауымдастығының ақпараттық инфрақұрылымын дамыту; ақпараттық қызмет көрсетулердің жаңа деңгейiн ұсыну; практикалық қызметке ғылым мен техниканың жаңа жетiстiктерiн практикалық енгiзуге ықпал ету; ғалымдардың жетiстiктерiнің ақпараттық қызмет жүйесiн нығайту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : республикадағы ғылыми қоғамдардың білім беру қажеттiлiктерi мен әлемдік және отандық ғылым жетiстiктерiн насихаттау үшiн ақпараттық кеңiстiкке қолжетiмділігін қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

006


Ғылыми,
ғылыми-
техника-
лық және
ғылыми-
педаго-
гикалық
ақпарат-
тың қол
жетiмдi-
лiгін
қамтама-
сыз ету

Ғылыми, ғылыми-техни-
калық, ғылыми-педаго-
гикалық ақпаратқа
қолжетімдікті
қамтамасыз ету.
Пайдаланушылардың
ағымдағы ақпараттық
сұраныстары мен
Қазақстан экономикасы-
ның даму перспектива-
ларын ескере отырып,
кітап қорын толықтыру-
ды ұйымдастыру және
кітапхана мен кітап
қорымен жұмыс істеу.
Негізгі құрал-жабдық-
тар мен материалдық
емес активтерді сатып
алуға күрделі
трансферттерді
Республикалық ғылыми-
техникалық кітапхана-
сына және Орталық
ғылыми кітапханасына
аудару.
Ғылым мен техниканың
жетістіктерін
насихаттау.
Республикалық ғылыми-
педагогикалық
кітапханасының негізгі
құралдарды сатып алу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігінің
Ғылым
комитеті
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              "Респу-
бликалық
ғылыми-
педаго-
гикалық
кiтапха-
на"
мемлекет-
тiк
мекеме

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тікелей нәтиже:
      ғалымдар мен мамандарды әлемдік және отандық ғылым мен техниканың жетістіктері туралы жедел ақпаратпен қамтамасыз ету;
      кітапхана қызметін пайдаланған азаматтардың орташа жылдық саны кем дегенде 180 285 адам;
      кітапхана қорының жаңа өзекті басылымдармен және әдебиеттермен толығуы кем дегенде 140 500 дана, оның ішінде
Республикалық ғылыми-педагогикалық кітапханаға 2500 дана, орталық ғылыми кітапханаға 87000 дана, Республикалық ғылыми-техникалық кітапханаға 51000 дана.
      Ғалымдар үйімен 118 іс-шара өткізу.
      Республикалық ғылыми-педагогикалық кітапханасының негізгі құралдарды сатып алу: жеңіл көлік, компьютерлер техникасы - 5 комплект, кем дегенде 32 кітап сөрелері.
      Орталық ғылыми кітапхананың материалдық-техникалық базасын нығайту мақсатында негізгі құралдарды сатып алу кем дегенде: сервер - 1 дана, сканерлер - 3 дана, ламинатор - 1 дана; Республикалық ғылыми-техникалық кітапханаға кем дегенде: сервер - 1 дана, кеңселік сканерлер - 4 дана, факсимильдік құрылғы - 1 дана.
      Соңғы нәтиже:
      - оқырмандар сұраныстарын, ғылыми-зерттеу ұйымдарының, ғалымдар мен мамандардың өздерін қызықтыратын ғылым салаларының әлемдік ғылыми жетістіктері туралы көкейкесті әрі жедел ақпаратқа деген сұраныстарын қанағаттандыру;
      электрондық кітапхананың үлгісі мен қорын құру және толықтыру;
      Жиынды ақпараттық ресурстарды толықтыру, сондай-ақ кітапханалық қызмет көрсетуді жетілдіру.
      Қаржы-экономикалық нәтиже:
      - насихаттау жөніндегі бір іс-шараны өткізу құны - 53,1 мың теңге;
      - бір оқырман шығынының құны - 2248,8 теңге.
      Сапасы:
      Ғалымдардың, оқытушылардың, оқитындардың рухани, зияткерлік білімге деген қажеттіліктерін жоғарылату.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына     
236-ҚОСЫМША     

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Мемлекеттiк сыйлықтар және стипендиялар"
деген 007 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 68431 мың теңге (алпыс сегіз миллион төрт жүз отыз бір мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасында ғылымды мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1996 жылғы 11 наурыздағы N 2895 Жарлығын жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 11 наурыздағы N 290 қаулысы ; "Ғылым мен техниканы дамытуға елеулі үлес қосқан ғалымдар мен мамандарды және талантты жас ғалымдарды мемлекеттік қолдау шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы
28 тамыздағы N 1063 қаулысы ; "Ғылым саласындағы сыйлықтар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 10 мамырдағы N 685 қаулысы; "Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Дарын" мемлекеттік жастар сыйлық туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 7 тамыздағы N 983 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты :
      1) әлеуеттi сақтау және ғылыми қызметтер саласына жастардың келуiн қамтамасыз ету;
      2) жыл бойындағы неғұрлым маңызды ғылыми нәтижелерді анықтау және бағалау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : отандық ғылым мен техниканың дамуына үлкен үлес қосқан жас дарынды ғалымдарды әлеуметтiк қолдау; ғылыми-техникалық қызметтi материалдық ынталандыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асы жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

007


Мемле-
кеттiк
сыйлық-
тар және
стипен-
диялар

Конкурстар өткiзу:
1. Мемлекеттiк ғылыми стипендиялар үшін;
2. Атаулы сыйлықақылар
үшін:
Қ.И.Сәтбаев атындағы
сыйлықақы;
Ш. Уәлиханов атындағы
сыйлықақы;
Д. Қонаев атындағы
сыйлықақы;
М. Әуезов атындағы
сыйлықақы;
Ы. Алтынсарин
атындағы сыйлықақы;
Күл-Тегін атындағы
сыйлықақы;
"Дарын" мемлекеттік
жастар сыйлықақысы.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің Қаулыларына
сәйкес сыйлықақылар
төлеу. Академиялық
стипендиялар мен
ғылыми стипендияларды
ғылым мен техниканы
дамытуға үлес қосқан
ғалымдар мен
мамандарға, дарынды
жас ғалымдарға төлеу.
Лауреаттарды
марапаттауды
ұйымдастыру,
димпломдар мен құрмет
белгілерін тапсыру.

Жыл бойы

Қазақстан Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым министр-
лігі
Қазақстан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігінің
ғылым комитеті

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тікелей нәтиже:
45 академикке ғылым мен техниканы дамытуға үлес қосқан 74 ғалым мен мамандарға
      145 дарынды жас ғалымдарға стипендия төлеу;
      мемлекеттік сыйлықақы төлеу - 24.
      Қаржы-экономикалық нәтиже:
      Академиктерге 70080 теңге мөлшерде стипендия; ғылым мен техниканы дамытуға үлес қосқаны үшін стипендия 11680 теңге мөлшерінде;
      жас ғалымдарға - 8176 теңге;
      200 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде төрт сыйлықақы - 233600 теңге; 150 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде үш сыйлықақы - 175200 теңге; 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 1 сыйлықақы - 116800 теңге; 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде алты сыйлықақы - 58400 теңге;
      "Дарын" мемлекеттік 10 сыйлықақысы 200000 теңге мөлшерінде.
      Уақтылығы: стипендияларды ай сайын төлеу, сыйлықақылар - 25 қазан, 16 желтоқсан.
      Сапасы: Отандық ғылым мен техниканы сапалы дамыту үшін жаңа білімдер алуға ынталандыру.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
237-ҚОСЫМША      

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Бiлiм беру ұйымдары үшiн оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендердi әзiрлеу және байқаудан өткiзу, бiлiм беру саласында қызмет көрсететiн республикалық ұйымдар және шетелдегi қазақ диаспорасы үшiн оқу әдебиетiн шығару және жеткiзу"
деген 008 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 151 299 мың теңге (бір жүз елу бір миллион екі жүз тоқсан тоғыз мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 4, 18, 20, 30-баптары ; "Мүмкіндіктері шектеулі балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық қолдау арқылы түзету туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 шілдедегі Заңының 16-бабы ; "Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептері үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерін дайындаудың және басып шығарудың мақсатты бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 26 қыркүйектегі N 1173 қаулысы ; "Білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілерін оқулықтармен қамтамасыз ету Ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 19 ақпандағы N 173 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : оқушылар мен тәрбиеленушiлерді, мұғалiмдердi сапалы оқулықтармен және оқу-әдiстемелiк кешендермен қамтамасыз ету арқылы жоғары білікті мамандарды дайындауға ықпал ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : оқу әдебиетiне қол жеткiзуші оқушылар мен тәрбиеленушiлердiң, мұғалiмдердің пайызын  көтеру. Оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендердің сапасымен қанағаттандырылған мұғалiмдердің пайызын арттыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

008


Бiлiм
беру
ұйымдары
үшiн
оқулық-
тар мен
оқу-
әдiсте-
мелiк
кешен-
дердi
әзiрлеу
және
байқау-
дан
өткiзу,
бiлiм
беру
саласын-
да
қызмет
көрсе-
тетiн
респу-
бликалық
ұйымдар
және
шетел-
дегі
қазақ
диаспо-
расы
үшін оқу
әдебие-
тін
шығару
және
жеткізу

Арнаулы (түзету)
бiлiм беру мекемелерi
үшiн оқулықтар және
оқу-әдістемелiк
кешендерiн жасау және
aудару.
 
Электрондық оқулықтар-
ды әзірлеу
 
Бiлім беру саласында
қызмет көрсетушi
республикалық ұйымдар
және шет елдегі қазақ
диаспорасы үшін
оқулықтар мен
оқу-әдістемелiк
кешендердi басып
шығару, қайта басу
және тасымалдау.
 
12-жылдық мектептерге
оқулықтар және
оқу-әдістемелiк
кешендерді әзiрлеу,
басып шығару,
тәжiрибеден өткiзу
және тасымалдау.
 
Оқу әдебиеттерiне
сараптама жасау.
 
"Өзiн өзi тану" пәнi
бойынша оқулықтарды
және оқу-әдістемелік
кешендерді әзiрлеу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі
 

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер :
      Тiкелей нәтиже:
      1. Арнаулы (түзету) білім беру ұйымдары үшін:
      1) оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендер әзірленеді - 4 атау;
      2) оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендер аударылады - 8 атау.
      2. 2 сыныптары үшін орысша және қазақша тілдерде электрондық оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендер әзірленеді - 5 атау.
      3. 2008-2009 оқу жылында 1 және 8 сынып оқушыларын оқу әдебиетімен қамтамасыз ету:
      1) республикалық білім беру ұйымдары:
      1-сынып бойынша:
      қазақ тілінде - 33 атау;
      орыс тілінде - 33 атау;
      8-сынып бойынша:
      қазақ тілінде - 57 атау;
      орыс тілінде - 54 атау;
      2) шетелдегі қазақ диаспорасы бойынша:
      1-сынып бойынша:
      қазақ тілінде - 10 атау.
      4. 12-жылдық мектептер үшін:
      1) 6 сынып үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендер әзірленеді:
      қазақ тілінде - 70 атау;
      орыс тілінде - 70 атау.
      2) алынып тасталды;
      3) алынып тасталды;
      4) 6-сынып үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендері басып шығарылған, тәжірибеден өткізілген және жеткізілген:
      қазақ тілінде - 70 атау;
      орыс тілінде - 70 атау.
      5. 1164 дана оқу әдебиеттеріне сараптама жасалады.
      6. "Өзін өзі тану" пәні бойынша 7, 8-сыныптар мен 3, 4-курстары үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендері әзірленеді - 17 атау.
      Қаржы-экономикалық нәтиже:
      Жоспарланған оқу әдебиеттің орташа бағасы:
      1. Арнаулы (түзету) ұйымдары үшін 1 баспа табағының орташа бағасы (шығыстарсыз):
      1) оқулықтарды әзірлеу - 31800 теңге;
      2) оқу-әдістемелік кешендерді әзірлеу - 23320 теңге;
      3) оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді аудару - 18375 теңге.
      2. 2-сыныптар үшін қазақ және орыс тілдерінде электрондық оқулықтарды және оқу-әдістемелік кешендерді әзірлеу 1 оқу әдебиетінің бағасы - 1500000 теңге.
      3. 2008-2009 оқу жылында республикалық білім беру ұйымдары және шетелдегі қазақ диаспорасының 1 және 8 сынып оқушылары үшін оқу әдебиетін басып шығару (көлік шығындарын есептемегенде):
      1) оқулықтар - 455 теңге;
      2) оқу-әдістемелік кешендер - 212 теңге.
      4. 12-жылдық мектептің 6-сыныбы үшін:
      1) оқулықтың 1 баспа табағын әзірлеу - 21728 теңге, оқу-әдістемелік кешендердің 1 баспа табағын әзірлеу - 15000 теңге;
      2) алынып тасталды;
      3) алынып тасталды;
      4) оқулықтың 1 экземплярын басып шығару - 455 теңге, оқу-әдістемелік кешендердің 1 экземплярын басып шығару - 212 теңге.
      5. Оқу әдебиетін 1 баспа табағын сараптау - 4448 теңге.
      6. "Өзін өзі тану" пәні бойынша:
      1) оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендердің 1 баспа табағын әзірлеу (шығыстарсыз) - 16309 теңге.
      Соңғы нәтиже:
      білім деңгейін көтеру үшін оқушылар мен оқытушылардың оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерге сұраныстарын қамтамасыз ету.
      Уақыттылығы:
      республикалық жалпы орта білім беру ұйымдары және шетелдегі қазақ диаспорасын оқу жылының басына қарай оқу әдебиетімен қамтамасыз ету - 100 пайыз.
      Сапасы:
      Мемлекеттік сараптаманың болымды қорытындысымен оқу әдебиетін әзірлеу, аудару және басып шығару.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
238-ҚОСЫМША     

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу"
деген 009 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 1652116 мың теңге (бір миллиард алты жүз елу екі миллион бір жүз он алты мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 31, 47, 48-баптары ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы ; "Дарынды балаларға арналған мектептерді мемлекеттік қолдау және дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1996 жылғы 24 мамырдағы N 3002 өкімі ; "Білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгілік штаттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 4 қарашадағы N 1168 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарына ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер штат санының лимиттерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 5 наурыздағы N 214 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : бүгiнгi өркениеттің түбегейлi жаңару жағдайында ойлау мен iс-әрекетке қабiлеттi жан-жақты дамыған, үйлесiмдi адамды тәрбиелеу, дарынды балаларды әлеуметтік, құқықтық және парасаттық жағынан қорғау, парасаттық мүмкiндiктi қалыптастыруға ықпал жасау, республиканың интеллектуалдық әлеуетiн қалыптастыруға халықты қанағаттандыру үшiн оқушыларға тереңдетiлген және жоғары деңгейдегi білім беруге себеп жасау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Қазақстан Республикасының әртүрлi облыстарынан келген дарынды және жетім балаларды оқыту. Оқушыларды Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi бекіткен бағдарламалар бойынша бейiмдiк пәндер арқылы тереңдете даярлау. Адамның жеке бейiмдiлігін, шығармашылық қабiлетiн дамыту және азаматтыққа тәрбиелеу. Дарынды балаларды анықтауға қажеттi жағдайлар жасау. Оқушыларды олимпиадаларға, жоғары оқу орындарына түсуге iрiктеу және даярлау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

009


Дарынды
балалар-
ды оқыту
және
тәрбие-
леу

Оқу процесін бейімдік
пәндерді тереңдете
оқытатын Мемлекеттік
жалпы білім беру
стандарттарына сәйкес
өткізу, мектеп-интер-
наттар бойынша басты
құралдар сатып алу
және күрделі жөндеу
жүргізу:
- әскери мамандықтары
бойынша кәсіптік
білімге дейін
тереңдете оқыту;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       - музыка мамандықтары
бойынша кәсіптік
білімге дейін
тереңдете оқыту;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- мемлекеттік тілі мен
әдебиетін тереңдете
оқыту және дамыту;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- жаратылыс-математика
ғылымын тереңдетіп
оқыту;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Балалардың
сауықтандыру, демалыс
кезінде жалпы білім
бағдарламаларын
жүргізу. "Өзін-өзі
тану" пәні бойынша
эксперимент жүргізумен
жалпы білім беру
бағдарламаларды
өткізу. Қазақстан
Республикасы Білім
және ғылым министрі
бекіткен тізімге
сәйкес "Бөбек" ұлттық
ғылыми-практикалық
білім беру және
сауықтыру орталығына,
"Балдәурен"
республикалық
оқу-сауықтыру
орталығына басты
құралдар алуға күрделі
трансферттер аудару.
"Бөбек" ұлттық
ғылыми-практикалық
білім беру және
сауықтыру орталығына
күрделі жөндеу
өткізуге күрделі
трансферттер аудару
(сметалық құжаттама
бойынша 2006 жылғы 27
желтоқсандағы N
7-710/06 мемлекеттік
сараптаманың
қорытындысы).
"Балдәурен"
республикалық
оқу-сауықтыру
орталығына сот шешімі
бойынша берешекті
өтеуге ағымдағы
трансферттерді аудару.

Жыл
бойы

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі
 
 
  Кеңес
Одағының
Батыры
Сабыр
Рахимов
атындағы
респу-
бликалық
Шымкент
әскери
мектеп-
интерна-
ты, Екі
мәрте
Кеңес
Одағының
Батыры
Т. Я.
Бегелди-
нов
атындағы
Қарағанды
респу-
бликалық
әскери
мектеп-
интерна-
ты,
Б.Момыш-
ұлы
атындағы
респу-
бликалық
Алматы
әскери
мектеп-
интернаты
 
Күләш
Байсейі-
това
атындағы
дарынды
балаларға
арналған
респу-
бликалық
орта
мамандан-
дырылған
музыкалық
мектеп-
интернаты
 
Абай
атындағы
респу-
бликалық
мамандан-
дырылған
дарынды
балаларға
арналған
қазақ
тілі мен
әдебиетін
тереңдете
оқытатын
орта
мектеп-
интернаты
 
О. Жәуті-
ков
атындағы
респу-
бликалық
мамандан-
дырылған
дарынды
балаларға
арналған
физика-
математи-
ка
мектеп-
интернаты
 
Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр
лігі

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 , 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже:
      1. Оқушылардың орташа саны: мемлекеттiк мекемелерде - 3036, оның iшiнде: әскери мамандықтары бойынша кәсiптiк бiлiмге дейiн тереңдете оқыту бойынша - 1350, музыка мамандықтары бойынша кәсiптiк бiлiмге дейiн тереңдете оқыту бойынша - 480, мемлекеттiк тiлi мен әдебиетiн тереңдете оқыту бойынша - 370, жаратылыс-математика ғылымын тереңдетiп оқу бойынша - 836.
      "Бөбек" ұлттық ғылыми-практикалық білім беру және сауықтыру орталығының оқушыларының саны - 560.
      "Балдәурен" республикалық оқу-сауықтыру орталығының бір кіруі - 288 құрайды.
      2. Басты құралдар алу:
      1) 6 республикалық мемлекеттік мекемелер үшін, оның ішінде:
      Кеңес Одағының Батыры Сабыр Рахимов атындағы республикалық Шымкент әскери мектеп-интернатына 1-ден кем емес интерактивті сынып жинағын;
      Екі мәрте Кеңес Одағының Батыры Т.Я.Бегелдинов атындағы Қарағанды республикалық әскери мектеп-интернатын 1-ден кем емес интерактивті сынып жинағы;
      Б. Момышұлы атындағы республикалық Алматы әскери мектеп-интернатына 1-ден кем емес интерактивті сынып жинағы;
      Күләш Байсейітова атындағы дарынды балаларға арналған республикалық орта мамандандырылған музыкалық мектеп-интернатына 1-ден кем емес интерактивті сынып жинағы;
      Абай атындағы республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта мектеп-интернатына 1-ден кем емес интерактивті сынып жинағы;
      О. Жәутіков атындағы республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған физика-математика мектеп-интернатына 1-ден кем емес интерактивті сынып жинағы;
      2) Республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорын "Бөбек" ұлттық ғылыми-практикалық білім беру және сауықтыру орталығына, "Балдәурен" республикалық оқу-сауықтыру орталығына 39-ден кем емес.
      3. Күрделі жөндеу жүргізу:
      1) 6 республикалық мектеп-интернаттарға күрделі жөндеу жүргізу, оның ішінде:
      Кеңес Одағының Батыры Сабыр Рахимов атындағы республикалық Шымкент әскери мектеп-интернаты, Екі мәрте Кеңес Одағының Батыры Т.Я.Бегелдинов атындағы Қарағанды республикалық әскери мектеп-интернаты, Б. Момышұлы атындағы республикалық Алматы әскери мектеп-интернаты, Күләш Байсейітова атындағы дарынды балаларға арналған республикалық мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаты, Абай атындағы республикалық мамандандырылған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта мектеп-интернаты, О. Жәутіков атындағы республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған физика-математика мектеп-интернаты;
      2) "Бөбек" ұлттық ғылыми-практикалық білім беру және сауықтыру орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      Соңғы нәтиже: оқушыларға тереңдетілген және жоғары деңгейдегі білім беруде халықты қанағаттандыру үшін республиканың интеллектуалдық әлеуетін қалыптастыру. Мектеп-интернаттарды басты құралдармен қамтамасыз етудің үлесі сұраныстың 50 пайызын құрайды, мемлекеттік мекемелерді күрделі жөндеуден өткізудің үлесі сұраныстың 94 пайызын құрайды.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: Бір оқушыны оқыту мен тәрбиелеудің бір жылдық құны (күрделі шығындарды қоспағанда):
      1) мемлекеттік мекемелерде - 352,9 мың теңге;
      2) мемлекеттік кәсіпорындарында - 78,0 мың теңге;
      3) (Алынып тасталды - 2008.11.12. N 581д қаулысымен).
      Уақыттылығы: оқу бітіруші оқушылардың іс жүзіндегі саны 800 адамнан кем емес.
      Сапасы: Республикалық мемлекеттік мекемелерді "жақсы" және "өте жақсы" бағалармен аяқтаған оқушылардың үлесі 65 пайыздан кем емес.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 , 2008.11.12. N 581д Қаулыларымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына       
239-ҚОСЫМША     

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстарды, республикалық маңызы бар мектептен тыс iс-шараларды өткiзу"
деген 010 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 369140 мың теңге (үш жүз алпыс тоғыз миллион бір жүз қырық мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 14, 23, 31, 32, 33, 34, 47, 48-баптары ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы ; "Дарынды балаларға арналған мектептерді мемлекеттік қолдау және дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1996 жылғы 24 мамырдағы N 3002 өкімі .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : танымға және өркениетке тұлғаның дамуын дәлелдеу, дарынды балалар мен жастарды тани білудің, іріктеудің, қолдаудың, дамытудың және білімнің жоғары деңгейін қамтамасыз етудің жүйесін жасау, қазіргі өркениетті түпкілікті өзгертудің жаңа жағдайында ойлауға және әрекет етуге қабілетті шығармашыл тұлғаны тәрбиелеу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : республикалық маңызы бар мектептен тыс іс-шараларды ұйымдастыру, дене тәрбиесі саласында практикалық жұмыстарды жүзеге асыру, мектеп жасындағы балалар, оқушы жастар арасында дене тәрбиесін жетілдіру; республикалық шараларды ұйымдастыру, жеке адамның дербес бейімділігін, шығармашылық қабілетін дамыту және азаматтыққа тәрбиелеу, халықаралық спорттық универсиадаларға қатысу, дарынды білім алушыларды тани білу, республикалық конкурстар, көрмелер, спорттық кешендік іс-шаралар өткізу, балалардың мәдени демалысын ұйымдастыру, дарынды балаларды іздестіру, тәрбиелеу, оқыту және қолдау жөніндегі практикалық қызметті дамыту үшін басқару жүйесін құру, дарынды балаларды тани білу үшін қажетті жағдайлар жасау, халықаралық олимпиадаларға, жарыстарға, конкурстарға қатысатын оқушыларды іріктеу және даярлау, әлеуметтік, құқықтық және дарынды балалар мен жастарды интеллектуалдық жағынан қорғау, интеллектуалдық әулиетін қалыптастыруға себеп жасау. Қазақстан Республикасында жеке адамның дарындылығын дамытудың инновациялық білім технологиялары саласында халықаралық ынтымақтастықты дамыту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

010


Респу-
бликалық
мектеп
олимпиа-
даларын,
конкурс-
тарды,
респу-
бликалық
маңызы
бар
мектеп-
тен тыс
iс-шара-
ларды
өткiзу

Қазақстан
Республикасы Білім
және ғылым министрінің
бұйрығымен бекітілген
тізбеге сәйкес
іс-шараларды
ұйымдастыру және оған
қатысу.
 
Елдің ауылдық жерлері
мен алыс өңірлерінен
келген дарынды
балалардың мәдени
демалыстарын
ұйымдастыру.
 
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің балалар
құқығын қорғау
комитетінің бұйрығына
сәйкес жетім балаларға
және ата-аналарының
қамқорлығынсыз қалған
балаларға арналған
іс-шараларын
ұйымдастыру және
өткізу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі
 
 
 
 
 
 
 
 
        Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігінің
балалар
құқығын
қорғау
комитеті

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тікелей нәтиже:
      Халықаралық республикалық олимпиадаларға, ғылыми жобаларға, конференцияларға, көрмелерге, семинарларға, спорттық шараларға, универсиадаларға, спартакиадаларға, чемпионаттарға, мәдени демалыстарға қатысушы оқушылардың саны - 40 мыңнан астам.
      Соңғы нәтиже:
      Балалардың өзін-өзі билеуінің кәсіби деңгейі.
      Қаржы-экономикалық нәтиже:
      Халықаралық, республикалық олимпиадаларға, ғылыми жобалар жарыстарына, спорттық шараларға, универсиадаларға, спартакиадаларға, чемпионаттарға және тағы басқа іс-шараларға қатысушыларының 1 адамына арналған шығынның орташа есебі - 9,2 мың теңге.
      Уақыттылығы: кесте бойынша жұмыс жүргізу.
      Сапасы: халықаралық, республикалық олимпиадалардың, ғылыми жобалар жарыстарының, спорттық шаралардың, универсиадалар, спартакиадалар, чемпионаттардың жеңімпаздарының үлесі ағымдағы жылда қатысушылардың жалпы санының 0,7 пайызын құрайды.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына       
240-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Бiлiм беру және ғылым объектiлерiн салу және реконструкциялау"
деген 011 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 10 240 845 мың теңге (он миллиард екі жүз қырық миллион сегіз жүз қырық бес мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.15 N 342 Қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2004 жылғы 14 қазандағы N 1459 Жарлығы ;
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасының ғылымын дамыту, экономиканың барлық саласына жоғары деңгейлi және бәсекелiк мүмкiндiгi бар кадрларды дайындау сапасын жоғарлату және жеке тұлғамен қауымның қажеттiлiктерiн қанағаттандыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : бiлiм және ғылым объектілерін салу және қайта жаңғырту жолымен бiлiм және ғылым мекемелерiн қазiргi заманғы әлеуметтік-экономикалық жағдайға жеткiзу, бiлiм берудің барлық деңгейiндегi ұйымдарда оқушылардың бiлiм алу жағдайын жақсарту, бiлiм беру және ғылым ұйымдарының желiсiн дамыту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

011


Бiлiм
беру
және
ғылым
объек-
тiлерiн
салу
және
реконс-
трукция-
лау

Берілген тәртіппен
бекітілген жобалық-
сметалық құжаттама
шараларына сәйкес
"2008 жылға арналған
республикалық бюджет
туралы" Қазақстан
Республикасының Заңын
іске асыру туралы"
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2007 жылғы
12 желтоқсандағы N
1223 Қаулысына
3-қосымшаға сәйкес
қаржы шегінде
инвестициялық
жобаларды іске асыру:
 
Астана қаласының
дарынды балаларға
арналған Республикалық
мектеп интернатының
құрылысын жалғастыру
(жұмыс жобасы бойынша
2006 жылғы 29
шілдедегі N 2-405/06
мемлекеттік
сараптаманың
қорытындысы);
 
Алматы қаласындағы
қазақ тілінде
оқытатын жетім
балаларға арналған
білім беру орталығының
құрылысын жалғастыруға
капиталдық
трансферттерді аудару
(жұмыс жобасы бойынша
2008 жылғы 14 тамыздағы N 7-405/08
мемлекеттік
сараптаманың
қорытындысы);
 
Алматы қаласындағы
Аль-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық
университетінің
университет
қалашығының екінші
кезектегі нысандарын
салу, соның ішінде:
физикалық,
географиялық, химия,
механика-математикалық
факультеттерінің,
ғылыми зерттеу
институтының
корпустарының
құрылысын жалғастыруға
капиталдық
трансферттерді аудару
(жұмыс жобасы бойынша
2006 жылғы 15
қарашадағы N 7-612/06
және 2007 жылғы 13
шілдедегі N 7-368/07
мемлекеттік
сараптамалық
қорытындысы);
 
Қарағанды қаласында
көру проблемалары бар
балалар үшін 250
орындық мектеп-интер-
натының құрылысын
жалғастыру (жұмыс
жобасы бойынша 2006
жылғы 26 шілдедегі N
12-162/06 мемлекеттік
сараптаманың
қорытындысы);
 
М. Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан
мемлекеттік
университетіне жүзу
бассейнін салуға
капиталдық
трансферттерді аудару
(жұмыс жобасы бойынша
2007 жылғы 19
қыркүйектегі N
17-608/27 мемлекеттік
сараптаманың
қорытындысы);
 
Атырау облысы Атырау
қаласындағы мұнай-газ
салаларында жұмыс
істейтін техникалық
қызмет көрсету
кадрларын даярлайтын
және қайта даярлайтын
аумақаралық кәсіби
орталықты салу (1-ші
кезектегі құрылысқа
жұмыс жобасы бойынша
2007 жылғы 28
маусымдағы N 2-366/07
сараптаманың
мемлекеттік
қорытындысы);
 
Оңтүстік Қазақстан
облысы Түркістан
қаласындағы
Халықаралық А. Яссауи
атындағы қазақ-түрік
университетінің бас
оқу корпусын салуға
капиталдық
трансферттерді аудару
(жұмыс жобасы бойынша
2007 жылғы 23
мамырдағы N 7-251/07
мемлекеттік
сараптаманың
қорытындысы);
 
Астана қаласында
Қазақстан
Республикасының Ұлттық
Биотехнология
орталығын салуға
капиталдық
трансферттерді аудару
(жұмыс жобасы бойынша
2007 жылғы 23
ақпандағы N 2-77/07
мемлекеттік
сараптаманың
қорытындысы);
 
Павлодар облысының
Екібастұз қаласында
отын және энергетика
саласы үшін техникалық
және қызмет көрсететін
еңбек кадрларын
даярлау және қайта
даярлау бойынша 700
оқушылық орынға
арналған аймақаралық
кәсіптік орталықтың
жобалық сметалық
құжаттамаларын
әзірлеуді аяқтау
(мемлекеттік
сараптаманың
техникалық-экономика-
лық негіздемеге 2007
жылғы 17 қыркүйектегі
N 2-533/07 қорытындысы);
 
Шығыс Қазақстан
облысының Өскемен
қаласында машина
жасау саласы үшін
техникалық және
қызмет көрсететін
еңбек кадрларын
дайындау және қайта
даярлау бойынша 700
оқушылық орынға
арналған аймақаралық
кәсіптік орталықты
салу (технико-экономи-
калық негіздеме
бойынша 2007 жылғы 17
қыркүйектегі N
2-532/07 мемлекеттік
сараптаманың
қорытындысы);
 
Оңтүстік Қазақстан
облысы Шымкент
қаласында 700 орындық
қайта өңдеу саласында
жұмыс істейтін
техникалық қызмет
көрсету кадрларын
даярлайтын және қайта
даярлайтын
аумақаралық кәсіби
орталықты салу;
 
 
 
 
 
 
 
Ш. Есенов атындағы
Ақтау мемлекеттік
университетінің
студенттер
қалашығындағы
инженерлік-техникалық
институтының оқу
корпусының ғимаратын
салуға нысаналы
трансферттер бөлу. 1,
2, 3, 4 корпустары.
(жұмыс жобасы бойынша
2007 жылғы 15
маусымдағы N 7-314/07
мемлекеттік
сараптаманың
қорытындысы);
 
Алматы қаласы Гоголь
көшесі, 161
мекен-жайында
орналасқан Қазақ
мемлекеттік қыздар
педагогикалық
институты РМҚМ 450
орынды жатақхананы
(студенттер үйін) салу
(технико-экономикалық
негіздеме бойынша 2007
жылғы 29 наурыздағы N
7-148/07 мемлекеттік
сараптаманың
қорытындысы).

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тікелей нәтиже:
      қолданысқа берілетін объектілер саны - 4 объект;
      құрылыстық-монтаждық жұмыстарды атқару - 10 объект бойынша
      белгіленген ретпен бекітілген жобалық-сметалық құжаттама - 3 объект бойынша: Шығыс Қазақстан облысының Өскемен қаласында машина жасау саласы үшін техникалық және қызмет көрсететін еңбек кадрларын дайындау және қайта даярлау бойынша 700 оқушылық орынға арналған аймақаралық кәсіптік орталықты және Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласында 700 орындық қайта өңдеу саласында жұмыс істейтін техникалық қызмет көрсету кадрларын даярлайтын және қайта даярлайтын аумақаралық кәсіби орталық, Павлодар облысының Екібастұз қаласында отын және энергетика саласы үшін техникалық және қызмет көрсететін еңбек кадрларын даярлау және қайта даярлау бойынша 700 оқушылық орынға арналған өңіраралық кәсіптік орталық.
      Соңғы нәтиже: жоғары деңгейлі және бәсекелік мүмкіндігі бар кадрларды дайындау сапасын жоғарлату үшін білім және ғылым объектілерін қолданысқа беру.
      Уақтылығы: Бекітілген келісімдерге сәйкес жұмыс өндіру графигі бойынша жұмыстар көлемін атқару.
      Сапасы: Қазақстан Республикасы территориясында іске асырылатын құрылыс нормалары және ережелеріне байланысты.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына       
241-ҚОСЫМША         

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне бiлiм беру объектiлерiн салуға және реконструкциялауға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi"
деген 012 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 69 638 475 мың теңге (алпыс тоғыз миллиард алты жүз отыз сегіз миллион төрт жүз жетпіс бес мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi :  "Қазақстан Республикасының ауылдық аймақтарды дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 10 шілдедегі N 1149 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : тиiмдi мектепке дейiнгi және жалпы орта бiлiм желiсiн әзiрлеу және қол жетiмдiлiгiн қамтамасыз ету; қолда бар оқу орындарының желiсiн сақтау және оны одан әрі дамыту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : бiлiм беру объектiлерiн салу және қайта жаңғыртуды iске асыру үшін жергiлiктi бюджеттерге қаржылық көмек беру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

012


Облыстық
бюджет-
терге,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
бюджет-
терiне
бiлiм
беру
объек-
тiлерiн
салуға
және
реконс-
трукция-
лауға
берiле-
тiн
нысаналы
даму
транс-
ферттерi

"2008 жылға арналған
республикалық бюджет
туралы" Қазақстан
Республикасының Заңын
іске асыру туралы"
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2007 жылғы
12 желтоқсандағы N
1223 қаулысының 3
қосымшаға сәйкес
(бекітілген заңнамамен
белгіленген тәртіппен
жобалық-сметалық
құжаттамаға сәйкес)
тізбе бойынша және
қаржы шегінде
жобалық-сметалық
құжаттарын дайындау,
білім беру нысандарын
салу және қайта
жаңғырту үшін облыстық
бюджеттерге, Астана
және Алматы
қалаларының
бюджеттеріне берілетін
мақсаттық дамыту
трансферттерін аудару.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі,
Облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкiмдерi

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тікелей нәтиже:
      қолданысқа берілетін мектептер саны - жобалық қуаты 53122 оқушы орнымен 73 объект;
      қолданысқа берілетін мектепке дейінгі балалар мекемелер саны - жобалық қуаты 2540 орындық 12 объект;
      қолданысқа берілетін кәсіби мектептер саны - жобалық қуаты 360 орындық 1 объект;
      құрылыстық-монтаждық жұмыстарды атқару - жобалық қуаты 112666 орындық 177 объектіде.
      Соңғы нәтиже: халыққа білім берудің қол жетімділігін қамтамасыз ету үшін білім беру объектілерін қолданысқа беру, мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балаларды толығымен қамту үшін жағдай жасау.
      Уақтылығы: Бекітілген келісімдерге сәйкес жұмыс өндіру графигі бойынша жұмыстар көлемін атқару.
      Сапасы:
      - мектепке дейінгі ұйымдарға деген қажеттілігі 0,4%-ға төмендейді;
      - апатты мектептердің саны 10,5%-ға төмендейді;
      - оқу орындарының жалпы санына қажеттілік 17,2%-ға төмендейді;
      - 3 аусымда оқитын мектептердің саны 22,2%-ға төмендейді.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.15 N 342 , 2008.06.13 N 581 , 2008.11.12 N 581д , 2008.12.23 N 1205 Қаулыларымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына       
242-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Бiлiм беру саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер"
деген 014 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 148831 мың теңге (бір жүз қырық сегіз миллион сегіз жүз отыз бір мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шілдедегі Заңы ; "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 40-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : бiлiм жүйесiн жетілдiрудің теориялық-методологиялық негiздерiн жетiлдiру, даму мүмкiндiктерi шектеулі балаларды оңалту-педагогикалық және әлеуметтiк қолдаудың ғылыми-әдiстемелiк негiздерiн, оқыту мен тәрбиенің инновациялық әдiстерi мен технологияларын дайындау мен iске қосуды қамтамасыз ету, реформалау процесiн ғылыми және ғылыми-әдiстемелiк орайластыру, педагогикалық ғылымның жемiстi ұйытқысын сақтау, бiлiмдi жаңғырту жағдайында бiлiктiлiк пен кәсiптiк қайта даярлаудың теориялық-әдiстемелiк негiздерi және ғылыми-әдiстемесiн қамтамасыз ету, әрi дамыту, оның республикалық әлеуметтiк-экономикалық дамуындағы ролін көтеру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : реформалау процесін, білім деңгейлерін қолдау мен қызметін ғылыми-әдістемелік орайластыру, қосымша білім жүйесінде оқушыларды әлеуметтендіруді ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету, 12 жылдық жалпы орта білімді енгізу бойынша тәрбие процесін ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету, дәстүрлі емес әдістерін адамның рухани әрі табиғи денсаулығына ықпал ету тәжірибесін зерттеу, педагогикалық ғылымның жемісті ұйытқысын сақтау, білімді жаңғырту жағдайында біліктілік пен кәсіптік қайта даярлаудың теориялық-әдістемелік негіздері және ғылыми-әдістемесін қамтамасыз ету әрі дамыту, оның республикалық әлеуметтік-экономикалық дамуындағы рөлін көтеру. 12-жылдық жалпы орта білімді енгізу мәселелері бойынша қолданбалы ғылыми зерттеулерді жүргізу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

014


Бiлiм
беру
саласын-
дағы
қолдан-
балы
ғылыми
зерттеу-
лер

Білім беру саласында
қолданбалы ғылыми
зерттеулердi 3
бағытта жүргізу:
1) 12 жылдық жалпы
орта бiлiмді барлық
деңгейiн қайта құру
бойынша ғылыми
зерттеулер;
2) азаматтардың
рухани және табиғи
денсаулығын нығайту
әрі сақтау саласында
ғылыми зерттеулер
жүргізу;
3) даму мүмкiндiктерi
шектеулi балаларды
оңалту-педагогикалық
және әлеуметтік
қолдаудың
ғылыми-әдiстемелік
негiздерiн жетiлдiру.

Жыл
бойы

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі,
Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігінің
ғылым
комитеті
 
Түзеу
педаго-
гикасының
ұлттық
ғылыми-
практи-
калық
орталығы

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тікелей нәтиже:
      оқушылар жетістіктерін өлшеу жүйесінің ғылыми-әдістемелік негіздерін, психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңестер жағдайында психологиялық-педагогикалық диагностиканың ғылыми-әдістемелік негіздерін, арнайы мектепке дейінгі білімнің ғылыми-әдістемелік негіздерін, арнайы (түзету) ұйымдарында ғылыми негізінде оқыту, 12 жылдық білімді, мектепке дейінгі білімді ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету.
      Соңғы нәтиже:
      12-жылдық мектепте, арнайы (түзету) білім беру ұйымдарында, республиканың жоғарғы оқу орындарында мектепке дейінгі балалар ұйымдарында оқу процесін жақсарту.
      Қаржы-экономикалық нәтиже:
      1 ғылыми бағыттың шығыны - 49610 мың теңгені құрайды.
      Уақтылығы:
      жыл бойы келісім-шарттарға сәйкес.
      Сапасы:
      қолданбалы зерттеу есептемесінің нәтижесін пайдалану деңгейі - 100 пайыз.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына       
243-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Мәдениет пен өнер саласында үзiлiссiз оқуды қамтамасыз ету"
деген 017 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 1 869 977 мың теңге (бір миллиард сегіз жүз алпыс тоғыз миллион тоғыз жүз жетпіс жеті мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 5, 8, 11, 26, 35, 36, 38, 40, 47, 52, 64, 65-баптары ; "Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы ; "Қазақ ұлттық музыка академиясын ашу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 31 наурыздағы N 269 қаулысы; "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің жекелеген білім беру ұйымдарын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 29 қарашадағы N 1782 қаулысы ; "Жекелеген мемлекеттік жоғары оқу орындарын қайта атау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 29 маусымдағы N 892 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің кейбір білім беру ұйымдарын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 11 желтоқсандағы N 1619 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : ұлттық мәдениет мұқтаждықтарын өнер мен мәдениет саласындағы кәсiптілігі жоғары мамандармен: концерттiк ұйымдарда, оқу, мәдени-ағарту орындарында орындаушы-солистiк жұмыстар үшiн музыканттармен, музыкалық театрлар оркестрлерiнің әртiстерiмен, дирижерларымен, композиторларымен, музыкалық фольклор мамандарымен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : музыкалық білімнің бастауыш, орта және жоғары буындарын әдiстемелік бірiктіру; үлгi және икемдi эксперименттік оқу жоспарлары мен бағдарламалары негізiнде үздіксіз оқу процесiн қамтамасыз ету; атқарушы және педагогикалық мектептердi, баршаға ортақ буындар жүйесiн қалыптастыру; оқытудың жаңа прогрессивтiк әдiстерiн әзiрлеу және енгізу; ғылыми-зерттеу және ғылыми әдiстемелер жұмыс; музыкалық мәдениет, педагогика проблемаларының iргелi әзiрлеушілерiн жүзеге асыру; музыкалық тану әдебиетiн басып шығару; Қазақстан аумағында тұратын халықтардың музыкалық мәдениетiмен байланысты халықтық-дәстүрлiк жанрлар мамандықтарын дамыту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

017


Мәдениет
пен өнер
саласын-
да
үзiлiс-
сiз
оқуды
қамтама-
сыз ету

Өнер мен мәдениет
саласындағы мамандарды
білім берудің
мемлекеттік жалпы
білім стандарттарына
сәйкес даярлау.
Негізгі құралдарды
сатыға алу және Қазақ
ұлттық музыка
академиясын (сметалық
құжаттама бойынша 2007
жылғы 10 қаңтардағы N
23-10/07 мемлекеттік
сараптаманың
қорытындысы, сметалық
құжаттама бойынша 2007
жылғы 10 қаңтардағы N
23-8/07 мемлекеттік
сараптаманың
қорытындысы) және
Т.К. Жүргенов атындағы
Қазақ ұлттық өнер
академиясын (сметалық
құжаттама бойынша 2007
жылғы 11 сәуірдегі N
7-170/07 мемлекеттік
сараптаманың
қорытындысы) күрделі
жөндеуден өткізу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі
Қазақ
ұлттық
музыка
академия-
сы, Т.К.
Жүргенов
атындағы
Қазақ
ұлттық
өнер
академия-
сы

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Мемлекеттік қызметтерді алушылар: білім ұйымдарының оқушылары және студенттері.
      Тікелей нәтиже:
      - білім алушылардың орташа жылдық контингенті - 2 877;
      - Қазақ ұлттық музыка академиясының негізгі құралдарды сатып алуы кемінде: концерттік шағын рояль - 3 дана, клавинова - 14 дана, дыбыс жазатын студия - 1 дана;
      - Т.К.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының негізгі құралдарды сатып алуы кемінде 30 атау;
      - екі мекеменің ғимараттары мен құрылыстарын күрделі жөндеуден өткізу.
      Соңғы нәтиже:
      - мемлекеттік білім беру тапсырысы шеңберінде жоғары білімді мамандарға деген 2008 жылғы қажеттіліктен мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша өнер және мәдениет саласында жоғары кәсіптік білім алғандар үлесі - 75%;
      - екі жоғары оқу орнының күрделі жөндеу бойынша қажеттілігін республикалық бюджет қаражаты есебінен қамтамасыз ету дәрежесі - 43,1%;
      - 2008 жылғы қажеттіліктен республикалық бюджет қаражаты есебінен жоғары оқу орындарын жарақтандыру - 9,3%.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: бір студентке жұмсалатын орташа ағымдағы шығыстар (күрделі жөндеусіз) - 502,1 мың теңге.
      Уақтылығы: өнер және мәдениет саласында білім алған азаматтар саны - 571.
      Сапасы:
      - білім алушылардың жалпы санынан оқудан шығарылған студенттердің үлесі 9 %-дан артық емес;
      - бітірушілердің жалпы санынан жоғары оқу орындарын үздік бітірген жоғары білімді бітірушілердің үлесі кемінде 10%.
      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Yкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына       
244-ҚОСЫМША         

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Ұшқыштарды бастапқы даярлауды қамтамасыз ету"
деген 018 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 70813 мың теңге (жетпіс миллион сегіз жүз он үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасының азаматтық авиация саласын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 30 маусымдағы N 632 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі Азаматтық авиация комитетінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік авиациялық орталық" республикалық мемлекеттік кәсіпорнын құру және маңызды стратегиялық мәні бар мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 17 қарашадағы N 1085 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : азаматтық авиация, Қазақстан Республикасының Қарулы күштер және басқа да күш құрылымдарындағы ұшқыштар құрамының дайындық сапасын көтеру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Азаматтық академия авиациясында және басқа да мемлекеттердің авиациялық оқу орындарында ары қарай дайындау үшiн Қазақстанның азаматтық авиациясындағы ұшқыштар құрамының және Қазақстан Республикасы әуе қорғаныс күштерiнің Әскери институтының әскерге дейiнгi тұлғалардың бастапқы дайындығының сапасын жоғарылату және ұшу дайындығымен байланысты басқа да қызмет, әуе кеңiстiгiнде ұшуды орындау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

018


Ұшқыш-
тарды
бастапқы
даярлау-
ды
қамтама-
сыз ету

Алғашқы ұшқыштардың
ұшу дайындық процесiн
өткізу. Алғашқы
ұшқыштардың ұшу
дайындығы үшін жағдай
жасауды қамтамасыз
ету.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Мемлекеттік авиациялық
орталыққа мемлекеттiк
басқару органы бекіт-
кен тізімге сәйкес
негізгі құралдарды
сатып алуға күрделi
трансферттер аудару.

Жыл
бойы

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі
Қазақстан
Респу-
бликасы
Көлiк
және
коммуни-
кация
министр-
лігі
Азаматтық
авиация
комите-
тінің
шаруашы-
лық
жүргізу
құқығын-
дағы
"Мемле-
кеттік
авиация-
лық
орталық"
 
Қазақстан
Респу-
бликасы
Бiлiм
және
ғылым
министр-
лiгi

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тікелей нәтиже: 75 курсант - орташа жылдық контингентін оқыту. Мемлекеттік басқару органы бекіткен тізбеге сәйкес Мемлекеттік авиациялық орталығына негізгі құралдарды алу.
      Соңғы нәтиже: Қазақстанның азаматтық авиациясындағы ұшқыштар құрамының және Қазақстан Республикасы әуе қорғаныс күштерінің Әскери институтында және басқа мемлекеттердің әуе оқу мекемелерінде азаматтық авиация академиясында оқу үшін бастапқы азаматтық ұшқыштық дайындық.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: 1 курсантқа бір айдағы орташа оқу құны (күрделі қаржы шығындарды есептемегенде) 68,68 мың теңге құрайды.
      Уақыттылығы: Ұшу дайындықты өткізу оқу бағдарламасын орындау. Негізгі құралдарды жеткізу планына сәйкес.
      Сапасы: Қазақстан Республикасы азаматтық авиацияның ұшқыштық құрамының сапасын жақсарту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
245-ҚОСЫМША        

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Балаларды оңалту"
деген 019 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 258 501 мың теңге (екі жүз елу сегіз миллион бес жүз бір мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері жөнінде" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 7 шілдедегі Заңының 11, 13-баптар ; "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 48-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарына ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер штат санының лимиттерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 5 наурыздағы N 214 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : балалардың денсаулығын жақсарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Қазақстан Республикасының әртүрлi облыстарынан келген әлсiз және ауру балалар, жетiм балаларды, республиканың экологиялық қолайсыз аймақтарынан келген балаларды, аз қамтамасыз етiлген және көп балалы от басынан шыққан балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру. Даму мүмкiндiктерi шектеулі балаларды, дамуында проблемалары бар балаларды тексеру және кеңес беру. Дамуында проблемалары бар балаларға туғаннан бастап кәмелетке толғанға дейiн түзету-оңалту көмек көрсету. Даму мүмкiндiктерi шектеулi балалардың интеллектуалды және психофизиологиялық мүмкiндiктерiн дамыту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

019


Бала-
ларды
оңалту

Қазақстан
Республикасының
әртүрлi облыстарынан
келген жетiм
балаларды,
республиканың
экологиялық қолайсыз
аймақтарынан келген
балаларды, аз
қамтамасыз етiлген
және көп балалы
отбасынан шыққан
балаларды сауықтыру,
оңалту және олардың
демалысын ұйымдастыру.
 
 
  Дамуында проблемалары
бар балаларды табу
және iрiктеу;
диагностикалық
тексерулердi, оңалту
сабақтарын өткізу.
Қазақстан Республикасы
Бiлiм және ғылым
министрінің бұйрығымен
бекiтілген тізбеге
сәйкес басты құралдар
сатып алу.
 
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің бұйрығымен
бекiтілген тiзiм
бойынша "Бөбек" ұлттық
ғылыми-практикалық
білім беру және
сауықтыру орталығы
үшiн негізгі құралдар
алуға күрделi
трансферттер аудару.

Жыл
бойы

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Түзеу
педаго-
гикасы
ұлттық
ғылыми-
практи-
калық
орталығы
 
 
 
 
 
     Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже:
      Қазақстан Республикасының әртүрлi ойыстарынан келген жетiм балаларды, экологиялық қолайсыз аймақтардан келген балаларды, аз қамтамасыз етiлген және көп балалы отбасынан шыққан балаларды, дарынды балаларды оңалту, балалардың саны 5921. Дамуында проблемалары бар балаларды табу және iрiктеу; диагностикалық тексерулерді, оңалту сабақтарын өткiзу, балалар саны орта есеппен 1418.
      "Бөбек" ұлттық ғылыми-практикалық, білім беру және сауықтыру орталығы, "Балдәурен" республикалық оқу-сауықтыру орталығы үшін 51 бірліктен кем емес негізгі құралдар сатып алынады.
      Түзеу педагогикасы ұлттық ғылыми-практикалық орталығына 19 бірліктен кем емес негізгі құралдар сатып алынады.
      Соңғы нәтиже:
      балаларды салауатты өмір сүруге және өзінің денсаулығы мен өзгелердің денсаулығына қамқорлықпен қарауға үйрету.
      Емдеу профилактикалық және сауықтыру шараларды жетілдіру.
      Қаржы-экономикалық нәтиже:
      жетім балаларды, экологиялық қолайсыз аймақтарынан келген балаларды, аз қамтамасыз етілген және көп балалы отбасынан шыққан балаларды, дарынды балаларды сауықтыру, оңалтудың және олардың демалысын ұйымдастырудың құны орта есеппен 1 балаға шаққанда (күрделі шығыстарды есептемегенде) айына 2 714 теңгені құрайды;
      диагностика жасау, тексеру, оңалту сабақтарын өткізудің құны айына 1 балаға орта есеппен шаққанда 3 507 теңгені құрайды.
      Уақтылығы: келісім шарттарға сәйкес.
      Сапасы: балалардың денсаулығын нығайту үшін ерте анықтау, іріктеу және олардың денсаулығын нығайтуға ықпал тигіздіретін оңалту қызметтерін көрсету.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына       
246-ҚОСЫМША         

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптiк бiлiмдi мамандар даярлау"
деген 020 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 52 946 951 мың теңге (елу екі миллиард тоғыз жүз қырық алты миллион тоғыз жүз елу бір мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 7 шілдедегі Заңының 6-бабы ; "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 5, 8, 11, 26, 35, 36, 38, 40, 47, 52, 64, 65-баптары ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Жекелеген мемлекеттік жоғары оқу орындарына ерекше мәртебе беру туралы" 2001 жылғы 5 шілдедегі N 648 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы ; "Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссия туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 12 қазандағы N 470 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Президентінің стипендиясын тағайындау туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1993 жылғы 5 наурыздағы N 1134 қаулысы; "Мемлекеттік органдардың азаматтарды әскери қызметке даярлауды ұйымдастыру және қамтамасыз ету ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 24 мамырдағы N 449 қаулысы ; "Мемлекеттік білім гранты туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 25 қарашадағы N 1781 қаулысы ; "Білім беру ұйымдарында оқитындардың жекелеген санаттарына мемлекеттік стипендияларды тағайындау мен төлеудің ережесі" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 10 желтоқсандағы N 1903 қаулысы ; "Мемлекеттік жоғары оқу орындары туралы үлгілік Ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 5 қарашадағы N 1398 қаулысы ; "Халықаралық бағдарламалар орталығы" акционерлік қоғамын құрудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 4 сәуірдегі N 301 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Президентінің "Болашақ" халықаралық стипендиясын тағайындау үшін үміткерлерді іріктеу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 26 мамырдағы N 511 қаулысы ; "Жастар арасынан орта және жоғары кәсіптік оқу орындарында мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде білім алушылар үшін өтемақы төлеу арқылы жеңілдікпен жол жүру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 18 шілдедегі N 736 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : экономиканың барлық салаларын жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптiк білімдi жоғары бiлiктi мамандармен және Қазақстан Республикасының Қарулы күшi үшiн запастағы офицерлермен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Қазақстан Республикасы азаматтарының әлеуметтік, экономикалық, зияткерлік және мәдени дамуын жақсарту мүмкіндігін қарастыру;
      мемлекеттік білім тапсырысы шеңберінде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімді мамандарды сапалы даярлау және запастағы офицерлер бағдарламасы бойынша жоғары оқу орындарының студенттерін әскери даярлау;
      жоғары білім саласындағы халықаралық ынтымақтастықты нығайту;
      жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін еңбекпен қамтылған жоғары білімі бар азаматтардың пайызын көбейту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

020


Жоғары
және
жоғары
оқу
орнынан
кейiнгi
кәсiптiк
бiлiмдi
мамандар
даярлау
2


100

Мемле-
кеттiк
бiлiм
беру
гранты
бойынша
мамандар
даярлау

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің жыл сайын
қаулысымен бекітілетін
мемлекеттік білім беру
тапсырысы шеңберінде
азаматтардың ақысыз
жоғары білім алуын
қамтамасыз ету.
Жоғары білім
бағдарламалары
бойынша студенттерді,
даярлық бөлімінің
тыңдаушыларын
даярлау. Оқу процесін
мемлекеттік білім
беру стандарттарына
сәйкес өткізу жолымен
білім сапасын арттыру.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің шешімдеріне
сәйкес толық
мемлекеттік қамтамасыз
етудегі азаматтарды
және Қазақ мемлекеттік
қыздар педагогикалық
институтының
студенттері мен
тыңдаушыларын білім
алу кезеңінде
әлеуметтік қолдау.
Профессорлық-оқыту-
шылық құрамның және
ерекше мәртебелі
жоғары оқу орындарының
басқарушы қызметкерле-
рінің белгіленген
лауазымдық жалақылары-
на жоғарылатылатын
1,75 коэффициентін
төлеуге байланысты
шығыстарды қаржыландыру арқылы
ұлттық жоғары оқу
орындарының
оқытушылары мен
қызметкерлердің дамуы
үшін неғұрлым жақсы
жағдайлар мен
қызығушылықты
қамтамасыз ету:
Қ. Сәтбаев атындағы
Қазақ ұлттық техникалық
университеті;
Абай атындағы Қазақ
ұлттық педагогикалық
университеті;
Қазақ ұлттық аграрлық
университеті;
Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия ұлттық
университеті;
әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық
университеті.
 
Азаматтық авиация
академиясы
студенттерінің
жаттығу және жазғы
тәжірибесінде
практикалық қабілетке
ие болуына жәрдем
көрсету.
 
Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия Ұлттық
Университетіне
пайдалануға алу
арқылы М.В. Ломоносов
атындағы Мәскеу
мемлекеттік
университетінің
қазақстандық филиалы
оқушыларын қажетті
оқу-әдістемелік
әдебиетпен және
жабдықтармен
қамтамасыз ету
есебінен оқу
процесінің деңгейін
арттыру.

Жыл
сайын
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Ай
сайын
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 2-тоқ-
сан
 
 
 
 
 
 
 
       2-3
тоқсан

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

3


101

Жоғары
оқу
орында-
рының
студент-
терiн
стипен-
диямен
қамта-
масыз
ету

Мемлекеттiк білім беру
ұйымдарында білім
алушылардың жекелеген
санаттарына мемлекет-
тiк стипендиялар
тағайындау және төлеу
туралы ережесiне және
Қазақстан Республика-
сының Президентi
тағайындаған
стипендияларды
белгiлеу ережесiне
сәйкес студенттердi,
магистрлердi, даярлық
бөлiмінің тыңдаушыла-
рын стипендиялармен
қамтамасыз ету арқылы
студенттердi жоғары
кәсiптік бiлім алу
кезеңiнде әлеуметтік
қолдау.

Ай
сайын

Қазақстан
Республи-
касының
Бiлiм
және
ғылым
министр-
лiгi

4


102

Ғылыми
және
ғылыми-
педаго-
гикалық
кадрлар
даярлау

Күндiзгi және сырттай
оқу нысанындағы ғылыми
және ғылыми-педагоги-
калық кадрларды
(өндiрістен қол үзiп
оқитын аспиранттарды,
өндiрістен қол үзіп
оқитын аспиранттарды,
докторанттарды, Рhd
докторларын,
магистранттарды)
даярлау.

Жыл
бойы

Қазақстан
Респу-
бликасы-
ның Бiлiм
және
ғылым
министр-
лiгi

5


103

Ғылыми
және
ғылыми-
педаго-
гикалық
кадрлар-
ды
стипен-
диямен
қамтама-
сыз ету

Күндізгі оқу
нысанындағы қол үзіп
оқитын аспиранттар,
магистранттар және
докторанттарды Білім
беру ұйымдарында білім
алушылардың жекелеген
санаттарына мемлекет-
тік стипендиялар
тағайындау және төлеу
тәртібі туралы
ережесімен және
Қазақстан Республикасы
Президенті тағайында-
ған атаулы стипендия-
ларды белгілеу
ережесіне сәйкес
мемлекеттік стипендия-
лар төлеу арқылы
әлеуметтік қолдау.

Ай
сайын

Қазақстан
Республи-
касының
Бiлiм
және
ғылым
министр-
лiгi

6


104

Құрман-
ғазы
атындағы
Қазақ
ұлттық
консер-
ватория-
сында
мамандар
даярлау

Музыка өнерi
саласындағы
мамандарды даярлау.
Жоғары оқу орындарының
негізгі құралдар мен
бейматериалдық
активтердi сатып алуы
арқылы білім беру
сапасын арттыру
мақсатында оқу
процесiн ұйымдастыру
үшін материалдық-тех-
никалық жағдайлар
жасау.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Бiлiм
және
ғылым
министр-
лiгi;
Құрман-
ғазы
атындағы
Қазақ
ұлттық
консер-
ваториясы

7


105

Қазақстан Республикасы Бiлiм және
ғылым
министр-
лiгi
жоғары
оқу
орында-
рының
әскери
кафедр-
аларында
запас-
тағы
офицер-
лер
даярлау

Қазақстан Республикасы
Қорғаныс министрлігі-
нiң тапсырысы бойынша
мынадай жоғары оқу
орындарының әскери
кафедраларында
жұмылдыру резерві
үшін запастағы
офицерлерді даярлау:
Қ. Сәтбаев атындағы
Қазақ ұлттық
техникалық
университетi;
Абай атындағы Қазақ
ұлттық педагогикалық
университеті;
Абылайхан атындағы
Қазақ халықаралық
қатынастар және әлем
тiлдерi университетi;
T. Рысқұлов атындағы
Қазақ экономикалық
университеті;
Қазақ ұлттық аграрлық
университетi;
Қазақ гуманитарлық-заң
университетi;
Д.Серікбаев атындағы
Шығыс Қазақстан
мемлекеттік техникалық
университетi;
М.Х. Дулати атындағы
Тараз мемлекеттік
университеті;
Қарағанды мемлекеттік
техникалық
университетi;
Қорқыт ата атындағы
Қызылорда мемлекеттік
университетi;
M. Қозыбаев атындағы
Солтүстiк Қазақстан
мемлекеттiк
университетi;
Жәңгір хан атындағы
Батыс Қазақстан
аграрлық-техникалық
университетi;
M. Әуезов атындағы
Оңтүстік Қазақстан
мемлекеттік
университеті;
Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия ұлттық
университеті;
С.Сейфуллин атындағы
Қазақ аграрлық-техни-
калық университетi;
әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық
университетi;
М. Оспанов атындағы
Батыс Қазақстан
медициналық
академиясы.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Бiлiм
және
ғылым
министр-
лiгi

8


106

"Бола-
шақ"
бағдар-
ламасы
шеңбе-
рiнде
шетел-
дегi
жоғары
оқу
орында-
рында
мамандар
даярлау

Қазақстанның анағұрлым
дарынды жастарының
шетелдік оқу
орындарында бакалавр,
магистр және ғылым
докторы (РhD)
дәрежесін алуына
бағытталған
іс-шараларды өткізу.
Қазақстан Республикасы
Президентінің
"Болашақ" халықаралық
бағдарламасын іске
асыруды үйлестіру
және бақылауды жүзеге
асыру.
Стипендиаттардың
шетелде оқуын
ұйымдастырудың ақысын
төлеу үшін шетелде
кадрлар даярлау
халықаралық
бағдарламасын іске
асыру жөніндегі
қызметтерді
көрсетушіге күрделі
трансферттерді аудару.
Мынадай шараларды
жүзеге асыру арқылы
Қазақстан Республикасы
Президентінің
"Болашақ" халықаралық
стипендиясын іске
асыруды қамтамасыз
ету:
халықты Қазақстан
Республикасы
Президентінің
"Болашақ" халықаралық
стипендиясын іске
асыру туралы хабардар
ету;
үміткерлердің
құжаттарын іріктеу
рәсімдерін, тілдік
және психологиялық
тестілеуді, әр
үміткермен жеке
әңгімелесуді өткізу
арқылы Қазақстан
Республикасы
Президентінің
"Болашақ" халықаралық
стипендиясын
тағайындауға
конкурстық іріктеуді,
қабылдау және
үміткерлерді іріктеуді
ұйымдастыру;
шетелдегі өкілдіктер
арқылы,
стипендиаттармен
оқыту бойынша
стипендиаттардың
барлық шығыстарын
төлеу үшін негіз
болып табылатын
оқытуды ұйымдастыру
туралы жеке шартты,
стипендиаттардың
міндеттемелерінің
орындалуын қамтамасыз
ету тәсілі ретінде
жылжымайтын мүлік
кепілдігі шартын және
шетелдік әріптестермен
жасалатын шарттар
арқылы стипендиаттар-
дың келісім-шарттағы
өз міндеттемелерін
орындау мониторингі.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Бiлiм
және
ғылым
министр-
лiгi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Халық-
аралық
бағдар-
ламалар
орталығы

9


107

Мемле-
кеттiк
жоғары
оқу
орында-
рын
күрделi
жөндеу

Берілген тәртіппен
бекітілген жобалық-
сметалық құжаттамаға
сәйкес мемлекеттік
жоғары оқу орындарының
күрделі жөндеуін
жүргізуге күрделі
трансферттер бөлу
арқылы оқытудың
сапасын арттыру үшін
жағдайлар жасау
мақсатында мынадай
мемлекеттік жоғары
оқу орындарының
ғимараттары мен
мекемелерінің
техникалық жай-күйін
жақсарту:
Шәкәрім атындағы Семей
мемлекеттік универси-
теті (сметалық
құжаттама бойынша 2006
жылғы 29 маусымдағы N
22-272/06 мемлекеттік
сараптаманың
қорытындысы);
Қорқыт ата атындағы
Қызылорда мемлекеттік
университеті (сметалық
құжаттама бойынша 2007
жылғы 24 мамырдағы N
13-110/07 мемлекеттік
сараптаманың
қорытындысы);
М.Х. Дулати атындағы
Тараз мемлекеттік
университеті (сметалық
құжаттама бойынша 2006
жылғы 30 маусымдағы N
10-251 мемлекеттік
сараптаманың
қорытындысы);
Д. Серікбаев атындағы
Шығыс Қазақстан
мемлекеттік техникалық
университеті (сметалық
құжаттама бойынша 2007
жылғы 16 мамырдағы N
9-304/07 мемлекеттік
сараптаманың
қорытындысы);
Қостанай мемлекеттік
педагогика институты
(сметалық құжаттама
бойынша 2007 жылғы 16
сәуірдегі N 14-68/07
мемлекеттік
сараптаманың
қорытындысы);
Павлодар мемлекеттік
педагогика институты
(сметалық құжаттама
бойынша 2005 жылғы 7
сәуірдегі N 16-91/05
мемлекеттік
сараптаманың
қорытындысы);
Тараз мемлекеттік
педагогика институты
(сметалық құжаттама
бойынша 2007 жылғы 15
мамырдағы N 10-140/07
мемлекеттік
сараптаманың
қорытындысы);
Семей мемлекеттік
педагогика институты
(сметалық құжаттама
бойынша 2007 жылғы 22
мамырдағы N 22-72/07
мемлекеттік
сараптаманың
қорытындысы);
М. Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан
мемлекеттік
университеті (сметалық
құжаттама бойынша 2007
жылғы 1 ақпандағы N
17-053/27 мемлекеттік
сараптаманың
қорытындысы);
Ш. Уәлиханов атындағы
Көкшетау мемлекеттік
университеті (мемлекеттік сараптаманың сметалық құжаттамаға 2007 жылғы 20 қыркүйектегі N 19/468-2007 қорытындысы);
С. Аманжолов атындағы
Шығыс Қазақстан
мемлекеттік
университеті (сметалық
құжаттама бойынша
2006 жылғы 26
маусымдағы N 9-586/06
мемлекеттік
сараптаманың
қорытындысы, сметалық
құжаттама бойынша
2006 жылғы 26
маусымдағы N 9-582/06
мемлекеттік
сараптаманың
қорытындысы);
Е. Бөкетов атындағы
Қарағанды мемлекеттік
университеті (сметалық
құжаттама бойынша 2006
жылғы 8 маусымдағы N
12-113/06 мемлекеттік
сараптаманың
қорытындысы);
Абай атындағы Қазақ
ұлттық педагогикалық
университеті (сметалық
құжаттама бойынша 2006
жылғы 22 маусымдағы N
7-322/06 мемлекеттік
сараптаманың
қорытындысы);
Қазақ ұлттық аграрлық
университеті (сметалық
құжаттама бойынша 2006
жылғы 31 қаңтардағы N
7-45/06 мемлекеттік
сараптаманың
қорытындысы);
М. Өтемісов атындағы
Батыс Қазақстан
мемлекеттік
университеті (сметалық
құжаттама бойынша 2007
жылғы 13 сәуірдегі N
11-156/07 мемлекеттік
сараптаманың
қорытындысы, сметалық
құжаттама бойынша 2007
жылғы 13 сәуірдегі N
11-153/07 мемлекеттік
сараптаманың
қорытындысы);
Қарағанды мемлекеттік
индустриалдық
университеті (сметалық
құжаттама бойынша 2007
жылғы 24 қаңтардағы N
12-05/07 мемлекеттік
сараптаманың
қорытындысы);
М. Әуезов атындағы
Оңтүстік Қазақстан
мемлекеттік
университеті (сметалық
құжаттама бойынша 2006
жылғы 7 қарашадағы N
18-556/2006
мемлекеттік
сараптаманың
қорытындысы);
Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия ұлттық
университетіне
(сметалық құжаттама
бойынша 2007 жылғы 12
маусымдағы N 12-216/07
мемлекеттік
сараптаманың
қорытындысы, мемлекеттік
сараптаманың сметалық
құжаттамаға 2008 жылғы
7 тамыздағы N 23-278/08 қорытындысы).

Жыл
бойы

Қазақстан
Респу-
бликасы-
ның Бiлiм
және
ғылым
министр-
лiгi

10


111

Жоғары
кәсiптiк
және
жоғары
оқу
орнынан
кейінгі
кәсiптiк
білімді
мамандар
даярлау
үшiн
Қазақ-
станның
жоғары
оқу
орындары
үшiн
шетелдiк
маман-
дарды
(оқыту-
шыларды
шетел
профес-
сорлар-
ды)
тарту

Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия ұлттық
университетіне,
әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық
университетiне,
инженерлік бейіндегі
зертханалар ашып
жатқан 10 жоғары оқу
орнынан жоғары және
жоғары оқу орнынан
кейінгі мамандар
даярлау үшін шетел
консультанттарын
тартуға трансферттер
аудару арқылы білім
беру сапасын арттыру.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Бiлiм
және
ғылым
министр-
лiгi

11


113

Кәсiптiк
жоғары
оқу
орында-
рында
мемле-
кеттiк
бiлiм
беру
тапсы-
рысы
бойынша
оқып
жатқан-
дар
арасынан
жастар-
дың жол
жүруiне
өтемақы
төлеу

Мемлекеттік білім
тапсырысы бойынша
күндізгі бөлімде
оқитындардың қысқы
және жазғы каникул
кезінде жол ақысын
ақшалай өтеу үшін
жоғары оқу орындарына
трансферттер аудару
арқылы азаматтарға
әлеуметтік қолдау
көрсету.

1-2
тоқсан

Қазақстан
Респу-
бликасы-
ның Бiлiм
және
ғылым
министр-
лiгi

12


114

"Нұр-
Мүбәрак"
ислам
мәде-
ниетiнiң
Египет
универ-
ситетiн-
де
мамандар
даярлау

"Нұр-Мүбарак" Египет ислам мәдениетi университетi туралы"
үкіметаралық келісім
бойынша Қазақстан
тарапының
міндеттемелерін
орындауы.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Бiлiм
және
ғылым
министр-
лiгi

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тікелей нәтиже:
      1) Мемлекеттік білім тапсырысы шеңберінде жоғары білім беру бағдарламасы бойынша орташа жылдық контингентін оқыту - 106 485 адамға дейін;
      2) Мемлекеттік білім тапсырысы бойынша студенттер мен тыңдаушыларды қабылдау - 28390 адамға дейін, магистрлер - 2520 адамға дейін, РhD докторлары - 100 адам.
      3) М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті үшін сатып алынған оқулықтардың саны - 270 бірлікке дейін;
      4) Жоғары білім алатын азаматтар санынан, барлық санаттағы стипендиаттардың орташа жылдық контингенті - 85 080;
      5) Мемлекеттік білім тапсырысы шеңберінде жоғары оқу орнынан кейінгі білім бағдарламалары бойынша білім алушылардың орташа жылдық саны - 6460 адамға дейін; оның ішінде магистранттар - 4619 адам;
      6) Жоғары оқу орнынан кейінгі білім алатын күндізгі оқу нысаны стипендиаттарының орташа жылдық саны - 6362 адам;
      7) Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясына орташа жылдық контингенті 649 оқушыға дейін даярлау, оның ішінде 180 адам қабылдау;
      8) Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясына 77 бірлік негізгі құралдар сатып алу;
      9) Азаматтық авиация академиясының жаттығу және жазғы практикадан өтетін студенттерінің орташа жылдық саны - 16 адамға дейін;
      10) Запастағы офицерлер бағдарламасы бойынша білім алушылардың орташа жылдық саны - 7267 адамға дейін, оның ішінде Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің тапсырысы бойынша қабылдау - 3000 адам;
      11) Қазақстан Республикасы Президентінің "Болашақ" халықаралық стипендиясының стипендиаттары саны - 3000 адамға дейін;
      12) Ұлттық жоғары оқу орындарына тартылған шетелдік консультанттар саны - 70 ставкаға дейін;
      13) Мемлекеттік білім тапсырысы бойынша күндізгі оқу нысанында білім алушылардан жол жүру өтемақысын алатындар саны - 111 949 адамға дейін.
      Түпкі нәтиже:
      1) Орталық және жергілікті атқарушы органдардың өтініші бойынша берілген мемлекеттік білім тапсырысы шеңберінде 2007 жылдағы жоғары кәсіптік білімді мамандарға қажеттіліктен мемлекеттік білім тапсырысы бойынша жоғары білім алғандар үлесі - 50%;
      2) Жоғары оқу орнын бітіргендер санынан еңбекпен қамтылған жоғары білімді мамандар пайызы - 60 % дейін;
      3) жобалық-сметалық құжаттама ұсынған жоғары оқу орындарының ғимараттарын күрделі жөндеуден өткізу қажеттілігін республикалық бюджет қаражаты есебінен қамтамасыз ету дәрежесі - 25 % дейін;
      4) Ағымдағы жылы жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімді мамандарды даярлау үшін шетелдік консультанттарды тартудағы қажеттілікті қанағаттандыру дәрежесі - 40 % дейін.
      Қаржы-экономикалық нәтиже:
      1) Ағымдағы орташа шығыстар:
      Бір студентті және магистрантты оқытудың орташа құны мәртебесіз жоғары оқу орындарында оқыту - 187,6 мың теңге, ерекше мәртебесі бар жоғары оқу орындарында 2007 жылғы 1 қыркүйектен бастап - 254,0 мың теңге кем емес;
      магистрантты оқытудың орташа құны - 393,8 мың теңге;
      М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің Қазақстандық филиалында магистрантты оқытудың орташа құны - 808,8 мың теңге;
      Аспирантты оқытудың орташа құны - 113,6 мың теңге;
      РhD докторын оқытудың орташа құны - 1270,0 мың теңге.
      2) Стипендиясының мөлшері:
      студенттерге: 1 қаңтардан бастап - 6434 теңге, 1 қыркүйектен бастап - 7500 теңге;
      "даярлық тобының тыңдаушыларына: 1 қаңтардан бастап - 5469 теңге, 1 қыркүйектен бастап - 6375 теңге;
      магистранттарға - 19166 теңге;
      өндірістен қол үзе отырып оқитын аспиранттарға - 23000 теңге;
      дәстүрлі оқыту нысанының докторанттарына және РhD докторына - 29359 мың теңге;
      3) Жетім балалар құрамындағы студенттер үшін тамақтану шығысының нормалары 525 теңгеден кем емес, ата-анасының қамқорлығынсыз (қорғанынсыз) қалған балалар құрамындағы студенттер үшін - 210 теңге кем емес.
      4) Жаттығу және жазғы практика өтетін Азаматтық авиация академиясының бір студентіне жұмсалатын орташа шығыстар - 3336 мың теңгеден кем емес;
      5) М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті үшін бір оқулық сатып алуға жұмсалатын орташа шығыстар - 1,0 мың. теңгеге дейін;
      6) Жоғары оқу орындарының әскери кафедраларында бір запастағы офицерді даярлауға жұмсалатын орташа шығыстар - 83 мың теңгеден кем емес.
      Уақтылығы: Мемлекеттік білім тапсырысы бойынша жоғары білім алған Қазақстан Республикасы азаматтарының саны 10 000 тұрғынға - 18 адам.
      Сапасы:
      1) Бірыңғай ұлттық тестілеу бойынша мемлекеттік білім тапсырысы бойынша 1 курсқа қабылданғандардың орташа баллы - 60 баллдан кем емес, кешенді тестілеу бойынша - 50 баллдан кем емес;
      2) Жаңадан қабылданғандарды стипендиямен қамтамасыз ету пайызы - 100 %, оқуын жалғастырушылар - 75 пайыздан кем емес;
      3) Білім алушылардың жалпы санынан, оқудан шығарылғандардың үлесі - 2 %;
      4) Оқу бітіргендердің жалпы санынан, мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша жоғары оқу орнын үздік бітірген жоғары білімді түлектердің үлесі 10 %-дан кем емес.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
247-ҚОСЫМША     

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Мемлекеттiк бiлiм беру ұйымдарындағы кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау"
деген 023 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 139053 мың теңге (бір жүз отыз тоғыз миллион елу үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 11, 24, 37, 38, 51, 53-баптары ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : білім саласында қызмет сапасын жақсарту, мамандардың отандық және шетелдiк озық тәжiрибеде тиiстi ғылым мен техника салаларындағы жаңа жетiстiктер туралы бiлiм алуға деген талабын қанағаттандыру; бұрын алған кәсiптiк бiлiмдi тереңдету немесе жаңа кәсіптік бiлiм aлу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : лауазымдық міндеттерін тиімді орындап, кәсіптік шеберліктерін жетілдіру үшін қойылған біліктілік талаптарына сәйкес өздерінің кәсіптік қызметі саласында білім беру бағдарламалары бойынша теориялық және практикалық білімдерін, іскерліктері мен дағдыларын жаңартып отыру. Білім беру, спорт және денешынықтыру мамандарының кәсіптік білімдері мен дағдыларын тереңдету, консультативтік-әдістемелік көмек көрсету. Аймақтық білім беру жүйелері мен оқу орындарын басқарудың сапасын арттыру, мектепті 12 жылдық оқуға көшіру үшін кадрлар даярлау, білім ұйымдарында мұғалімдер мен оқытушылардың жұмысқа кәсіптік және психологиялық дайындық сапасын арттыру. Ұйымдардың, білім басқармаларының басшыларының, білім берудің барлық деңгейдегі педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру. "Өзін өзі тану" пәні бойынша оқытушылар дайындау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

023


Мемле-
кеттiк
бiлiм
беру
ұйымда-
рындағы
кадрлар-
дың
бiлiк-
тiлiгiн
арттыру
және
қайта
даярлау

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің бұйрығына
сәйкес әр түрлі
бағыттағы жаңа буын
педагог кадрларының
біліктілігін арттыру
және қайта даярлау;
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің бұйрығына
сәйкес дене тәрбиесі
саласында "Өзін өзі
тану" пәнін өткізуге
мұғалімдер мен
тәрбиешілерді қайта
даярлау;
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің бұйрығына
сәйкес ЖОО-да
біліктілік арттыру.
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің бұйрығына
сәйкес әр түрлі
бағыттағы психология-
медицина-педагогика
кеңестерінің мамандары
үшін біліктілік
арттыру курстарын
өткізу. Қазақстан
Республикасы Білім
және ғылым министрінің
бұйрығымен бекітілген
тізбеге сәйкес басты
құралдар сатып алу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Түзеу
педаго-
гикасы
ұлттық
ғылыми-
практика-
лық
орталығы

         7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тікелей нәтиже:
      1. Кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау курстарынан өтуші тыңдаушылардың орташа саны - 7371.
      2. Түзеу педагогикасы ұлттық ғылыми-практикалық орталығына басты құралдар сатып алу - 3 бірліктен кем емес.
      Соңғы нәтижелер:
      білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі шараларды педагог кадрлармен қамтамасыз ету.
      Кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлауда қажеттілікті қамтамасыз ету үлесі - 30 пайызды құрайды.
      Қаржы-экономикалық нәтиже:
      Бір тыңдаушыны оқытудың құны (күрделі шығындарды қоспағанда) - 18 808 теңгені құрайды.
      Уақыттылығы:
      жұмыс жүргізудің кестесіне сәйкес.
      Сапасы:
      білім саласына сапалы жағдай жасау үшін мамандардың кәсіптік білімі мен іскерлігін қолдану.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына       
248-ҚОСЫМША      

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Сейсмологиялық ақпарат мониторингi"
деген 024 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 229533 мың теңге (екі жүз жиырма тоғыз миллион бес жүз отыз үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 5 шiлдедегi Заңының 1 , 5 ,   14, 15-баптары ; "Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсiздiк туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 26 маусымдағы Заңының 1 , 7 , 8 , 17, 25-баптары ; "Республиканың сейсмикалық қауiптi аймақтарында қиратқыш жерсiлкіністерiнің залалын төмендету жөніндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1997 жылғы 26 тамыздағы N 1286 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарына бағынысты мемлекеттік мекемелердің штаттық лимиттерi сандарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2005 жылғы 5 наурыздағы N 214 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : жер қыртысының алдағы қозғалысы туралы уақытылы болжау және ақпараттандыру арқылы халықтың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының сейсмологиялық қауiптi аудандарында жерсiлкіністерiн болжау мақсатында кешендi зерттеулер ұйымдастыру және өткізу, материалдық-техникалық базаны нығайту және сапалы ғылыми қызмет үшiн сейсмикалық стансаларды қайта жарақтау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : жер сілкінісін болжау бойынша зерттеулер қорытындысын тәжірибелік апробациялау, бақылаудағы аумақ пен іргелес аудандардағы жерсілкіністері туралы деректерді тіркеу және өңдеу; далалық аспаптармен бақылау жүргізу және стационарлық станциялар желісінде сапалы әрі үздіксіз сейсмикалық, геофизикалық, гидрогеохимиялық, гидрогеодинамикалық, деформографиялық, ойысөлшеу, сейсмобиологиялық ақпарат алу, алған ақпаратты алғашқы өңдеуден өткізу; зерттелетін аумақты сейсмикалық бақылау тәртібі бойынша тақырыптық жұмыстар жүргізу; Қазақстан Республикасының аумағында сейсмикалық мониторингті жүзеге асыру; Қазақстан Республикасының аумағында қатты жерсілкіністердің эпицентрлік аймақтарында уақытша сейсмикалық және геофизикалық станциялардың және өзге де бақылау түрлерінің жұмысын жандандыру және қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасы директивалық органдарының өкімі бойынша жұмыстар орындау; бақылаудағы аумақ бойынша барлық байқалған және күшті жерсілкіністер туралы Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару органдарын мезгілінде хабарландырып отыру; Білім және ғылым министрлігі жанындағы жерсілкіністерін болжау жөніндегі ведомствоаралық Комиссияға мезгілінде материалдар беріп отыру; жерсілкіністерінің оперативтік каталогтарымен бюллетендерін жасау, сейсмологиялық, геофизикалық, гидрогеохимиялық, деформографиялық және басқа да ақпараттар мұрағатын құрастыру; аспаптық бақылау деректерін тіркеу, жөнелту және өңдеу үрдістерін автоматтандыру бойынша жұмыстар жүргізу; жерсілкіністер болжамдары бойынша бақылау жүргізу және материалдарды өңдеу үшін жаңа әдістер мен техникалық құралдарды өңдеу. Бақылауларды, тапсыруларды және деректерді өңдеуді автоматтандыру процестерінің мығымдылығы мен белсенділігін көтеру үшін сейсмикалық стансалардағы құрылғыларды жаңарту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

024


Сейсмо-
логиялық
ақпарат
монито-
рингi

Бақылаудағы аумақ пен
қосымша аудандардағы
жерсiлкiністер туралы
деректердi тiркеу
және өңдеу.
Дала құралдық
бақылауларын жүргізу
және стационарлық
станциялар желісінде
сапалы және үздiксіз
ақпараттар алу,
алынатын ақпаратқа
бастапқы өңдеу
жұмыстарын жүргiзу,
Қазақстан
Республикасының
аумағында сейсмикалық
мониторингтi жүзеге
асыру.
Негізгi құралдарды
сатып алу.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігінің
Ғылым
комитетi,
"Сейсмо-
логиялық
тәжiрибе-
лiк-әдiс-
темелік
экспеди-
ция"
мемлекет-
тiк
мекеме

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тікелей нәтиже: сейсмологиялық стансалардың материалдық-техникалық базасын нығайту мақсатында негізгі жабдықтарды сатып алу: сейсмотелеметрикалық стансаның аппаратуралар жиынтығы - 4 дана; сейсмотелеметрикалық тораптарды қабылдау орталығы аппаратурасының жиынтығы - 1 дана; геофизикалық тіркеме - 7 дана; электромагниттер импульсы тіркеушісі - 2 дана; БАТ 15.2 автоматтық титрлік блок - 9 дана; дебит өлшеуіші - 1 дана; И-160 иономері - 10 дана; кептіру шкафы - 3 дана; АТП - 01 титраторы - 4 дана; РҒР - 7 жалынды фотометрі - 2 дана; Р-4 жеке компьютері - 10 дана; лицензиялық бағдарламалық жабдықтар - 20 дана; ксерокс- 3 дана; спутниктік байланыс жер стансасының аппараты - 4 дана; жоғары жүргішті автомашинасы - 4 дана.
      Қазақстан Республикасының аумағындағы жерсілкіністер каталогы; алғашқы бақылау материалдарының (сейсмограммалардың, цифрлық сейсмограммалардың, деформограммалардың, күшті қозғалыстар жазбасының, геофизикалық, гидрогеологиялық, сейсмобиологиялық бақылаулар және жер қабығы қозғалыстарын қазіргі бақылау бойынша алғашқы материалдары) мұрағаттары; бақылау түрлері бойынша деректердің базалары; сейсмикалық ("Сейсмо", "Бадис", "Уақытша қатарлар", "Карточка", "Кармех"); геофизикалық ("Магнитка", "Теллурика"), гидрогеологиялық ("Геохим"), қазіргі қозғалыстар ("Қабық"); өлшеу параметрлері негізінде жерсілкіністердің күн сайынғы оперативті болжамдары (барлығы 366 болжам);
      Сейсмологиялық стансалардың беретін өңделген ақпараттарының сапалығы мен автоматты белсенділік үрдісінің сенімділігін арттыру үшін 35-і стационарлық сейсмологиялық стансалар болып табылатын 60 қадағалау пунктіндегі құрылғыларды жаңарту.
      Соңғы нәтиже: сейсмикалықты, жер асты термоминералды сулардың газдық-химиялық және динамикалық режимдеріне, геофизикалық жүйелердің варияцияларына, жердің беткі қабатының қазіргі заманғы қозғалысына, жануарлардың жүріс-тұрысына режимдік бақылаулар жүргізу. Қазақстанның оңтүстік және оңтүстік-шығыс жинау, тапсыру, өңдеу сейсмобелсенді аудандарында қатты жерсілкіністерін болжау мақсатында ақпаратты тіркеу, және сақтау процестерін автоматтандыру бойынша жұмыстар жүргізу.
      жерсілкінісін болжау бойынша уақытылы ақпарат ұсыну;
      қадағалау пунктеріндегі сұранысты қанағаттандыру үлесі - 90 %.
      Қаржы-экономикалық нәтиже:
      1 қадағалау пунктін ұстауға арналған орташа шығыстар - 3 079,7 мың теңге;
      1 қадағалау пунктін жабдықтауға арналған орташа шығыстар - 745,9 мың теңге.
      Уақыттылығы: жұмыстарды өткізу кестесіне сәйкес.
      Сапасы: болжаудың нақтылы жер қыртысы қозғалыстарымен сәйкес келуі.

Қазақстан Республикасы Үкiметінiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
249-ҚОСЫМША     

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Бiлiм беру жүйесiн әдістемелік қамтамасыз ету және бiлiм беру
қызметтерiнiң сапасын талдау"
деген 025 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 676796 мың теңге (алты жүз жетпіс алты миллион жеті жүз тоқсан алты мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 56-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Білім, мәдениет және денсаулық сақтау министрлігі жүйесінің ұйымдарын басқаруды жетілдіру жөніндегі қосымша шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 24 наурыздағы N 256 қаулысы ; "Білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау Ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 3 қыркүйектегі N 1305 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарына бағынысты мемлекеттік мекемелердің штаттық лимиттері сандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 5 наурыздағы N 214 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : білім берудегi жалпы әлеуметтiк үрдiстердi ескере отырып, бiлiм беру жүйесiн әдiстемелiк жетiлдiрудi қамтамасыз ету бiлiм берудi басқару жүйесiн жетiлдiру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарттары мен оқу-бағдарламалық құжаттамалар тәртібін сақтауды әзірлеу және талдау, дене тәрбиесі мен спорт жөнінде бағдарламалар мен ұсыныстар әзірлеу, ЖОО-да оқытатын қазақ тілінде электронды мультимедиялық бағдарламаларды әзірлеу, 12 жылдық оқу бойынша стандарттар мен оқу бағдарламаларын әзірлеу және аудару. Республикалық білім беру ұйымдарында 12 жылдық оқу мерзімі енгізілген мектептердің бастапқы сатысы үлгісін сынау бойынша эксперименттік жұмыстар бағдарламаларын іске асыру. Білім беру ұйымдарының беретін оқу материалдарының сапасы мен қабылдау деңгейін өлшеу, білім беру ұйымдарында оқу материалдарын оқытылу сапасын анықтау, оқушы контингенттерін құру механизмін жетілдіру. Кәсіптік білім бағдарламаларын аккредиттеуді өткізу. Техникалық және қызмет көрсету еңбегінің мамандары мен жұмысшы кадрларының біліктілігін растау және беру, кәсіби даярлық сапасын тәуелсіз бағалау жүйесін жүргізу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

025


Білім
беру
жүйесін
әдісте-
мелік
қамтама-
сыз ету
және
білім
беру
қызмет-
терiнiң
сапасын
талдау

Жас балаларға алғашқы
түзету педагогикалық
көмек көрсету бойынша
әдістемелік қамтамасыз
ету. Қазақстан
Республикасы Білім
және ғылым министрінің
бұйрығымен бекітілген
тізбеге сәйкес басты
құралдар сатып алу.
 
Пәндік стандарттар
әзірлеу және аудару;
мүмкіндігі шектеулі
балаларға арналған
оқу-әдістемелік
кешендер мен оқу
бағдарламаларын
әзірлеу және аудару;
техникалық және
кәсіптік, кәсіптік
білімнен кейінгі
білімнің мамандықтары
бойынша стандарттар
және білім оқу
бағдарламаларын
әзірлеу; жоғары
кәсіптік білімнің
стандарттарын
әзірлеу; қаржы-есеп
пәндері бойынша
үлгілік бағдарламалар
әзірлеу;
спорт пен дене
тәрбиесі,
ақпараттандыру,
қосымша білім беру
саласында
оқу-әдістемелік
құралдарды,
бағдарламаларды және
ұсынымдарды әзірлеу;
12 жылдық оқуға көшуді
әдістемелік қамтамасыз
ету;
жоғары оқу орындарының
рейтингін өткізу;
мектепке дейінгі білім
берудің әдістемелік
негізін жасау;
мектепке дейінгі білім
мен тәрбие бойынша
стандарттар әзірлеу;
оқулықтар мен
оқу-әдістемелік
әдебиеттерді әзірлеу
және басып шығару
процестері бойынша
әдістемелік құралдарды
әзірлеу;
білім жүйесінің
жай-күйіне мониторинг
жасау, ТІМSS, РІSА
халықаралық
бағдарламалары бойынша
білім сапасына зерттеу
жүргізу, 2007 жылға
ұлттық бірыңғай
тестілеу, аралық
мемлекеттік бақылау
және кешенді
тестілеудің нәтижесін
талдау; білім
мониторингінің
дистанциялық үлгісін
әзірлеу және енгізу,
білім беру
жай-күйінің жаңа
көрсеткіштері мен
индикаторларын
байқаудан өткізу және
енгізу, білім сапасын
басқару бойынша
әдістемелік ұсынымдар
әзірлеу, білім жүйесі
мекемелері мен
ұйымдарының білім
статистикасының
ақпараттық ресурстарын
бірыңғай дерекқорға
біріктіру, 2008 жылға
Қазақстан
Республикасындағы
білім берудің жай-күйі
мен дамыту туралы
ұлттық баяндаманы
дайындау;
педагогикалық,
техникалық, инженерлік
және жаратылыстану
мамандықтары үшін
арнаулы аккредиттеудің
өлшемдерін,
стандарттарын әзірлеу;
педагогикалық
мамандықтар үшін
арнаулы аккредиттеу
стандарттарының
әдістемелік құралдарын
әзірлеу және
мемлекеттік тілге
аудару; сыртқы
бағалаудың рәсімдерін
өткізу үшін жоғары
оқу орындарының
тәуелсіз сарапшыларын
және студент
сарапшыларды оқыту;
ағылшын тіліне
институционалды
аккредиттеудің
әдістемелік құралдарын
аудару, өлшемдері мен
стандарттарын аудару;
ERIQ-NARI желісіне
қосылу, халықаралық
аккредиттеу
агенттіктерінің
қызметтерін, сол
елдерге бару арқылы
(Еуропа, АҚШ,
Австралия) зерттеу,
жоғары кәсіптік
білімді қамтамасыз
етудің халықаралық
желісінің жұмысына,
тәуелсіз мемлекеттер
достастығы мен Балтық
елдерінің білім
сапасын қамтамасыз
етудің Еуразиялық
желісіне, Еуропалық
консорциумның сапаны
қамтамасыз ету
жөніндегі Еуропалық
қауымдастығының ОЕСD
конференциясына
қатысу. Техникалық
және қызмет көрсету
еңбегінің мамандары
мен жұмысшы
кадрларының
біліктілігін растау
және беру, кәсіби
даярлығын тәуелсіз
бағалау жүйесін
дайындау және жүргізу.
12 жылдық білім беруге
көшу бойынша әдістемелік семинарлар
өткізу. Тұңғыш
Президенттің Зияткерлік
мектептерінде
оқитындардың жұмысына
арналған әдіснамалық
негіздер әзірлеу.
 
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің балалар
құқығын қорғау
комитетінің бұйрығына
сәйкес балалар құқығын
қорғау саласын
әдістемелік қамту
жөніндегі шараларды
өткізу.
 
 
 
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің бұйрығымен
бекітілген тізбеге
сәйкес Республикалық
қосымша білім
оқу-әдістемелік
орталығына, ұлттық
білім беру сапасын
бағалау орталықтарына
басты құралдар алу
үшін күрделі
трансферттер аудару.

Жыл
бойы

Түзеу
педаго-
гикасы
ұлттық
ғылыми-
практи-
калық
орталығы
 
 
 
   Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                           Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігінің
балалар
құқығын
қорғау
комитеті
 
Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тікелей нәтиже:
      1. "Түзеу педагогикасының ұлттық ғылыми-практикалық орталығы" мемлекеттік мекемесіне балаларға ерте жастан түзеу педагогикалық көмек көрсетуі бойынша әдістемелік құралдар әзірлеу - 1;
      2. Білім беру деңгейлері бойынша стандарттар әзірлеу: мектепке дейінгі, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім - 164 атау;
      3. пәндер стандарттарын әзірлеу, аудару;
      4. техникалық және кәсіптік білімнің, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын әзірлеу - 94 атау;
      5. қаржы-есеп пәндері бойынша үлгілік бағдарламалар әзірлеу - 80 атау;
      6. мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған оқу-әдістемелік кешендер мен оқу бағдарламаларын әзірлеу - 22 атау;
      7. спорт пен дене тәрбиесі, ақпараттандыру, қосымша білім беру саласы бойынша оқу-әдістемелік құралдарды, бағдарламаларды және ұсынымдарды әзірлеу - 108 атау;
      8. 12 жылдық оқуға көшу бойынша әдістемелік құралдар әзірлеу - 27 атау;
      9. жоғары оқу орындарында рейтинг өткізу;
      10. мектепке дейінгі білімнің әдістемелік негізін жасау - 16 атау;
      11. оқулықтар мен оқу-әдістемелік әдебиеттер әзірлеу және басып шығару үдерістері бойынша әдістемелік құралдарды әзірлеу - 24 атау;
      12. білім жүйесінің жай-күйіне мониторинг жасау, ТІМSS, РІSА халықаралық бағдарламалары бойынша білім сапасына зерттеу жүргізу, 2007 жылға ұлттық бірыңғай тестілеу, аралық мемлекеттік бақылау және кешенді тестілеудің нәтижесін талдау; білім мониторингінің дистанциялық үлгісін әзірлеу және енгізу, білім беру жай-күйінің жаңа көрсеткіштер мен индикаторларын байқаудан өткізу және енгізу, білім сапасын басқару бойынша әдістемелік ұсынымдар әзірлеу, білім жүйесі мекемелері мен ұйымдарының білім статистикасының ақпараттық ресурстарын бірыңғай дерекқорға біріктіру, 2008 жылға Қазақстан Республикасындағы білім берудің жай-күйі мен дамыту туралы ұлттық баяндаманы дайындау;
      13. педагогикалық, техникалық, инженерлік және жаратылыстану мамандықтары үшін арнаулы аккредиттеудің өлшемдерін, стандарттарын әзірлеу; педагогикалық мамандықтар үшін арнаулы аккредиттеу стандарттарының әдістемелік құралдарын әзірлеу және мемлекеттік тілге аудару; сыртқы бағалаудың рәсімдерін өткізу үшін жоғары оқу орындарының тәуелсіз сарапшыларын және студент сарапшыларды оқыту; ағылшын тіліне институционалды аккредиттеудің әдістемелік құралдарын аудару, өлшемдері мен стандарттарын аудару; ERIQ-NARI желісіне қосылу, халықаралық аккредиттеу агенттіктерінің қызметтерін, сол елдерге бару арқылы (Еуропа, АҚШ, Австралия) зерттеу, жоғары кәсіптік білімді қамтамасыз етудің халықаралық желісінің жұмысына, тәуелсіз мемлекеттер достастығы мен Балтық елдерінің білім сапасын қамтамасыз етудің Еуразиялық желісіне, Еуропалық консорциумның сапаны қамтамасыз ету жөніндегі Еуропалық қауымдастығының ОЕСD конференциясына қатысу.
      14. техникалық және қызмет көрсету еңбегінің мамандары мен жұмысшы кадрларының біліктілігін растау және беру, кәсіби даярлығын тәуелсіз бағалау жүйесін дайындау және өткізу;
      14-1. 12 жылдық білім беруге көшу бойынша әдістемелік семинарлар өткізу;
      14-2. Тұңғыш Президенттің Зияткерлік мектептерінде оқитындардың жұмысына арналған әдіснамалық негіздер әзірлеу;
      15. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің балалар құқығын қорғау комитетінің бұйрығына сәйкес балалар құқығын қорғау саласын әдістемелік қамту жөніндегі шаралар өткізу;
      16. Қосымша білім берудің республикалық оқу-әдістемелік орталығына, ұлттық білім беру сапасын бағалау орталықтарына негізгі құралдар сатып алу - 41 бірліктен кем емес.
      17. Түзеу педагогикасының ұлттық ғылыми-практикалық орталығына негізгі құралдар сатып алу - 6 бірліктен кем емес.
      Соңғы нәтиже: Көрсетілер білім беру қызметінің деңгейі мен сапасын арттыру.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: 1 бірліктің орташа құны (күрделі шығындарды қоспағанда):
      1. Түзеу педагогикасы ұлттық ғылыми-практикалық орталығы балаларға ерте жастан түзеу педагогикалық көмек көрсетуі бойынша әдістемелік құралдарды дайындау - 5733,0 мың теңге;
      2. Білім беру деңгейлері бойынша стандарттар әзірлеу: мектепке дейінгі, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары кәсіптік білім - 204,3 мың теңге;
      3. 12 жылдық оқытудың пәндік стандарттарын әзірлеу - 1388,8 мың теңге, аудару - 6,2 мың теңге.
      4. техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын әзірлеу - 259,71 мың теңге.
      5. қаржы-есеп пәндері бойынша үлгілік бағдарламалар әзірлеу - 1,6 мың теңге;
      6. Мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған оқу-әдістемелік кешендер және оқу бағдарламаларын әзірлеу - 614,0 мың теңге;
      7. спорт пен дене тәрбиесі, ақпараттандыру, қосымша білім беру саласы бойынша оқу-әдістемелік құралдарды, бағдарламаларды және ұсынымдарды әзірлеу - 491,4 мың теңге.
      8. 12 жылдық оқуға көшу бойынша әдістемелік құралдар әзірлеу - 491,0 мың теңге;
      9. жоғары оқу орындарына рейтинг өткізу - 1780,0 мың теңге;
      10. мектепке дейінгі білімнің әдістемелік негізін әзірлеу - 1748,0 мың теңге;
      11. оқу құралдары мен оқу-әдістемелік әдебиеттерді әзірлеу және басып шығару процесі бойынша әдістемелік құралдарды әзірлеу - 1612,0 мың теңге;
      12. білім жүйесінің жай-күйіне мониторинг жасау, ТІМSS, РІSА халықаралық бағдарламалары бойынша білім сапасына зерттеу жүргізу, 2007 жылға ұлттық бірыңғай тестілеу, аралық мемлекеттік бақылау және кешенді тестілеудің нәтижесін талдау; білім мониторингінің дистанциялық үлгісін әзірлеу және енгізу, білім беру жай-күйінің жаңа көрсеткіштері мен индикаторларын байқаудан өткізу және енгізу, білім сапасын басқару бойынша әдістемелік ұсынымдар әзірлеу, білім жүйесі мекемелері мен ұйымдарының білім статистикасының ақпараттық ресурстарын бірыңғай дерекқорға біріктіру, 2008 жылға Қазақстан Республикасындағы білім берудің жай-күйі мен дамыту туралы ұлттық баяндаманы дайындау - 65 474,0 мың теңге;
      13. педагогикалық, техникалық, инженерлік және жаратылыстану мамандықтары үшін арнаулы аккредиттеудің өлшемдерін, стандарттарын әзірлеу; педагогикалық мамандықтар үшін арнаулы аккредиттеу стандарттарының әдістемелік құралдарын әзірлеу және мемлекеттік тілге аудару; сыртқы бағалаудың рәсімдерін өткізу үшін жоғары оқу орындарының тәуелсіз сарапшыларын және студент сарапшыларды оқыту; ағылшын тіліне институционалды аккредиттеудің әдістемелік құралдарын аудару, өлшемдері мен стандарттарын аудару; ERIQ-NARI желісіне қосылу, халықаралық аккредиттеу агенттіктерінің қызметтерін, сол елдерге бару арқылы (Еуропа, АҚШ, Австралия) зерттеу, жоғары кәсіптік білімді қамтамасыз етудің халықаралық желісінің жұмысына, тәуелсіз мемлекеттер достастығы мен Балтық елдерінің білім сапасын қамтамасыз етудің Еуразиялық желісіне, Еуропалық консорциумның сапаны қамтамасыз ету жөніндегі Еуропалық қауымдастығының ОЕСD конференциясына қатысу - 28 575,0 мың теңге;
      14. Техникалық және қызмет көрсету еңбегінің мамандары мен жұмысшы кадрларының біліктілігін растау және беру, кәсіби даярлығын тәуелсіз бағалау жүйесін дайындау және өткізу - 138 660,0 мың теңге;
      14-1. 12 жылдық білім беруге көшу бойынша әдістемелік семинарлар өткізу - 4 687,0 мың теңге;
      14-2. Тұңғыш Президенттің Зияткерлік мектептерінде оқитындардың жұмысына арналған әдіснамалық негіздер әзірлеу - 50 000,0 мың теңге;
      15. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің балалар құқығын қорғау комитетінің бұйрығына сәйкес балалар құқығын қорғау саласын әдістемелік қамту жөніндегі шараларын өткізу - 72 700,0 мың теңге.
      Уақыттылығы: Кесте бойынша жыл бойы жұмыс жүргізу.
      Сапасы: Дәріс берудің мазмұнын, әдістемесін және оқушылардың білімін бағалауды жақсарту.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына       
250-ҚОСЫМША         

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жаңадан пайдалануға берiлетiн бiлiм беру объектiлерiн ұстауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 029 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 1848195 мың теңге (бір миллиард сегіз жүз қырық сегіз миллион бір жүз тоқсан бес мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 62-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : білім ұйымдарында балаларды тәрбиемен және оқумен толық қамту, білім беру қызметінің қолжетімділігі.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : облыстық бюджеттерiне, Астана және Алматы қалалық бюджеттерiне бiлiм беру ұйымдарының қызмет етуiне қаржылай қолдау жасау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

029


Облыстық
бюджет-
терге,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
бюджет-
терiне
жаңадан
пайда-
лануға
берiле-
тiн
білім
беру
объекті-
лерін
ұстауға
берiле-
тiн
ағымдағы
нысаналы
транс-
ферттер

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің шешiмi
бойынша республикалық
бюджеттен облыстық
бюджеттерге, Астана
және Алматы қалалары
бюджеттерiне ағымдағы
нысаналы ағымдағы
трансферттер аудару.
 
Өз уақытында бiлім
объекттерiн іске қосу
және қызмет етуiн
қамтамасыз ету.

Жыл
бойы

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі
 
 
  Облыстар-
дың,
Астана,
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тікелей нәтиже: облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері саны 76 білім беру объектісін іске қосуды және олардың жұмыс істеуін қамтамасыз етеді, соның ішінде:
      Ақмола облысы - 1 объект:
      Мектептер:
      Орта мектеп Ерейментау ауданы Малтабар ауылы;
      Ақтөбе облысы — 2 объект:
      Мектептер:
      Орта мектеп Ақтөбе қаласы Шанхай шағын ауданы;
      Орта мектеп Шалқар ауданы Шалқар қаласы;
      Алматы облысы - 8 объект:
      Мектептер:
      Орта мектеп Қарасай ауданы Ақжар ауылы;
      Орта мектеп Қарасай ауданы Абай ауылы;
      Орта мектеп Қарасай ауданы Райымбек ауылы;
      Орта мектеп Талғар ауданы Талғар қаласы;
      Орта мектеп Көксу ауданы Балпық би кенті;
      Орта мектеп Талдықорған қаласы;
      Орта мектеп Іле ауданы Боралдай кенті;
      Орта мектеп Қапшағай қаласы;
      Атырау облысы - 6 объект:
      Мектептер:
      Орта мектеп Қызылқоға ауданы Миялы ауылы;
      Ш. Уәлиханов атындағы орта мектеп Индер ауданы Индербор ауылы;
      Энгельс атындағы орта мектеп Құрманғазы ауданы Сафоновка ауылы;
      Интернаты бар орта мектеп Жылыой ауданы Құлсары қаласы;
      Нысанбаев атындағы орта мектеп Атырау қаласы Бірлік ауылы;
      Гоголь атындағы орта мектеп Құрманғазы ауданы Кудряшово ауылы;
      Шығыс Қазақстан облысы - 4 объект:
      Мектептер:
      Орта мектеп Бесқарағай ауданы Беген ауылы;
      Орта мектеп Көкпекті ауданы Көкпекті ауылы;
      Орта мектеп Үржар ауданы Қаракөл ауылы;
      Орта мектеп Тарбағатай ауданы Үштөбе ауылы;
      Батыс Қазақстан облысы - 7 объект:
      Мектептер:
      Орта мектеп Зеленов ауданы Переметное ауылы;
      Орта мектеп Зеленов ауданы Трекино ауылы;
      Орта мектеп Ақжайық ауданы Чапаев ауылы;
      Орта мектеп Орал қаласы;
      Орта мектеп Бөкейорда ауданы Сайхы ауылы;
      Орта мектеп Теректі ауданы Подстепное ауылы;
      Орта мектеп Жаңақала ауданы Жаңақала кенті;
      Жамбыл облысы - 3 объект:
      Мектептер:
      Орта мектеп Жамбыл ауданы Шөлдала ауылы;
      Орта мектеп Жамбыл ауданы Жалпақтөбе ауылы;
      Орта мектеп Меркі ауданы Сыпатай бөлімшесі;
      Қарағанды облысы - 4 объект:
      1. Мектептер:
      Орта мектеп Сәтпаев қаласы;
      Орта мектеп Балқаш қаласы;
      Орта мектеп Абай қаласы;
      2. Кәсіптік мектептер:
      Кәсіптік мектеп Қарқаралы қаласы;
      Қостанай облысы — 1 объект:
      Мектептер:
      Орта мектеп Жангелді ауданы Ақкөл ауылы;
      Қызылорда облысы - 7 объект:
      Мектептер:
      Орта мектеп Жалағаш ауданы Жалағаш кенті;
      Орта мектеп Шиелі ауданы Шиелі кенті;
      Орта мектеп Қармақшы ауданы Жосалы ауылы;
      Орта мектеп Арал ауданы Арал қаласы;
      Орта мектеп Қазалы ауданы Әйтеке би кенті;
      Орта мектеп Қызылорда қаласы Қызылжарма кенті;
      Орта мектеп Қызылорда қаласы әл-Фараби көшесінде;
      Маңғыстау облысы - 5 объект:
      Мектептер:
      4 оқу ғимаратына жалғастырып салынатын орта мектептер, Маңғыстау ауданы Сайөтес кенті;
      Орта мектеп Жаңаөзен қаласы;
      Орта мектеп Мұнайлы ауданы Маңғыстау ауылы;
      Орта мектеп Қарақия ауданы Құрық ауылы;
      Орта мектеп Жаңаөзен қаласы Рақат шағын ауданы;
      Павлодар облысы - 4 объект:
      1. Мектептер:
      Орта мектеп Павлодар қаласы;
      Орта мектеп Шідерті ауылы Екібастұз қаласының ауылдық аймағы;
      Орта мектеп Май ауданы Көктөбе ауылы;
      2. Мектепке дейінгі балалар ұйымдары:
      Балабақша Павлодар қаласы;
      Солтүстік Қазақстан облысы - 12 объект:
      1. Мектептер:
      Орта мектеп Жамбыл ауданы Пресновка ауылы;
      Орта мектеп Аққайың ауданы Полтавка ауылы;
      2. Мектепке дейінгі балалар ұйымдары:
      Бассейні бар балабақша Петропавл қаласы, Победа көшесінде;
      3. Мектеп жанындағы интернаттар:
      Айыртау ауданы Лавровка ауылы;
      Айыртау ауданы Лобаново ауылы;
      Аққайың ауданы Аралағаш ауылы;
      Қызылжар ауданы Боголюбово ауылы;
      Мамлют ауданы Краснознаменка ауылы;
      Мамлют ауданы Андреевка ауылы;
      Уәлиханов ауданы Кішкенекөл ауылы N 2 орта мектептің жанынан;
      Шал ақын ауданы Новопокровка ауылы;
      Шал ақын ауданы Октябрьское ауылы;
      Оңтүстік Қазақстан облысы - 7 объект:
      1. Мектептер:
      Омаров атындағы орта мектеп Ордабасы ауданы Берген ауылы;
      Орта мектеп Ордабасы ауданы Жусансай ауылы;
      Орта мектеп Көкарал Ордабасы ауданы Төрткүл ауылы;
      Тоқмағамбетов атындағы орта мектеп Сарыағаш ауданы Сіргелі ауылы;
      Сәтпаев атындағы орта мектеп Қазығұрт ауданы Қазығұрт ауылы;
      Орта мектеп Шымкент қаласы Қайнарбұлақ саяжай алабы;
      2. Мектеп-интернаттар:
      N 5 мектеп-интернаты Түркістан қаласы Шорнақ ауылы;
      Алматы қаласы — 2 объект:
      Мектептер:
      Алматы қаласы Үлжан шағын ауданы;
      Алматы қаласы Қалқаман шағын ауданы;
      Астана қаласы - 3 объект:
      Мектептер:
      Орта мектеп Қарталы көшесі;
      Орта мектеп Жангелдин көшесі;
      Орта мектеп Московская көшесі.
      Қаржы-экономикалық нәтиже:
      1 объектінің орта құны - 33020 мың теңгені құрайды.
      Уақыттылығы:
      Білім объектілерін уақытында іске қосылуы мен қызмет етуі
      Сапасы:
      Білім ұйымдарын сапалы процеспен қамтамасыз ету.
      * республикалық бюджеттен бөлінетін трансферттерді игеру шеңберінде іске асырылатын шаралардың тізбесі, күтілетін нәтижелерді сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткіштер тиісті жергілікті бюджеттік бағдарламасының паспортында көрсетіледі.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 , 2008.11.12. N 581д Қаулыларымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына       
251-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Алматы облысының облыстық бюджетiне және Алматы қаласының бюджетiне бiлiм беру объектiлерiнiң сейсмотұрақтылығын күшейту үшiн берiлетiн нысаналы даму трансферттерi"
деген 031 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 3037369 мың теңге (үш миллиард отыз жеті миллион үш жүз алпыс тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "2008 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 6 желтоқсандағы Заңы ; "2003-2010 жылдарға арналған Алматы қаласын дамыту мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2003 жылғы 10 ақпандағы Қазақстан Республикасы Президентінің N 1019 Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Алматы облысының және Алматы қаласының білiм беру объектілерiн сейсмонығайтуды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Алматы облысының және Алматы қаласының бiлiм берудің жекелеген объектiлерiн сейсмонығайту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

031


Алматы
облысы-
ның
облыстық
бюдже-
тiне
және
Алматы
қаласы-
ның
бюдже-
тiне
бiлiм
беру
объек-
тiлерi-
нiң
сейсмо-
тұрақ-
тылығын
күшейту
үшiн
берiле-
тін
нысаналы
даму
транс-
ферттерi

"2008 жылға арналған
республикалық бюджет
туралы" Қазақстан
Республикасының Заңын
іске асыру туралы"
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2007 жылғы
12 желтоқсандағы N
1223 қаулысына 3
қосымшаға сәйкес
(бекітілген заңнамамен
белгіленген тәртіппен
жобалық-сметалық
құжаттамаға сәйкес)
тізбе бойынша және
қаржы шегінде білім
беру нысандарын
сейсмонығайту үшін
Алматы облысының және
Алматы қаласының
бюджеттеріне берілетін
нысаналы даму
трансферттерін бөлу

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі,
Алматы
облысының
және
Алматы
қаласының
әкімдік-
тері

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тікелей нәтиже: Алматы облысының 12 объектісін және Алматы қаласының 7 білім берудің жекелеген объектілеріне сейсмонығайтуды өткізу.
      Соңғы нәтиже: Алматы облысының және Алматы қаласының білім беру объектілерінің сейсмотұрақтылығын жоғарылату.
      Уақтылығы: Бекітілген келісімдерге сәйкес жұмыс өндіру жоспар-графигі мен орындау уақыты бойынша сейсмонығайту жұмыстарын атқару.
      Сапасы: Қазақстан Республикасы территориясында іске асырылатын құрылыс ережелері мен нормаларына сәйкес білім беру объектілерін сейсмотұрақтандыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
252-ҚОСЫМША      

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Бiлiм берудi және ғылымды институционалдық дамыту"
деген 032 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 350000 мың теңге (үш жүз елу миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 8-бабы ; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Қаржы орталығы" мемлекеттік мекемесін қайта құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 1 маусымдағы N 541 қаулысы , "Қаржы орталығы" акционерлік қоғамының екінші деңгейлі банктердің студенттерге берген несиелерін кепілдендіруі ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 19 маусымдағы N 745 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны-қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : оқитындарды кредиттеу жүйесін дамыту, оған Қазақстан Республикасы тұрғындарының қол жетімділігін қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : қарыз алушылар шеңберін кеңейту және қарыз алушылардың шарттағы міндеттемелерін орындамауымен байланысты кредиторлар тәуекелін төмендету, оқушыларды несиелендіру шарттарын жақсартуды қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

032


Білім
беруді
және
ғылымды
институ-
ционал-
дық
дамыту
2


101

Екiншi
деңгей-
дегi
банктер-
де
студент-
тік
кредит-
терге
кепiлдiк
беру
жүйесiн
ұйым-
дастыру

Оқушыларды
мемлекеттік-жеке
несиелендіру жүйесін
одан әрі дамыту
мақсатында "Қаржы
орталығы" акционерлік
қоғамының жарғылық
капиталын ұлғайту

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі,
"Қаржы
орталығы"
акционер-
лік қоғам

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тікелей нәтиже: "Қаржы орталығы" акционерлік қоғамының жалғылық капиталын ұлғайту 25 мыңға жуық студентке (жыл сайын 2500 шақты оқушы) екінші деңгейлі банктер беретін несиені кепілдендіруді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
      Соңғы нәтиже: оқушыларға екінші деңгейлі банктер беретін несиелер бойынша кепілдік беру арқылы кәсіптік білімнің қол жетімділік деңгейін арттыру.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: оқушыларды несиелендіру бойынша кепілдік пайызының ең төмен (негізгі) мөлшерлемесі негізгі қарыз сомасының 50 пайызы; несие бойынша кепілдіктің ең жоғары мөлшерлемесі - 95 пайыз.
      Уақытылығы: акциялардың қосымша эмиссиясын уәкілетті органда 2008 жылдың 1 жарты жылдығында тіркеу.
      Сапасы: ақылы білім беру қызметтерінің қол жетімділігін кеңейту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
253-ҚОСЫМША      

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Жастар саясатын жүргiзу"
деген 040 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 591314 мың теңге (бес жүз тоқсан бір миллион үш жүз он төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 7 шілдедегі Заңы ; "Қазақстан Республикасының азаматтарын патриоттық тәрбиелеу жөніндегі 2006 - 2008 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 10 қазандағы N 200 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жастар саясатының тұжырымдамасы туралы" 1999 жылғы 28 тамыздағы N 73 өкімі ; "Жастар ісі жөніндегі кеңес құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 31 шілде N 1165 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халықтары Ассамблеясының XII сессиясында мемлекеттік тіл саясатын одан әрі жетілдіру бойынша Үкіметке берген тапсырмаларын іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 28 қазандағы N 1025 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының азаматтарын патриоттық тәрбиелеу жөніндегі 2006-2008 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 9 желтоқсандағы N 1187 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан 2030 жылға дейінгі даму стратегиясын одан әрі іске асыру жөніндегі іс-шаралар туралы" 2007 жылғы 6 сәуірдегі N 310 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Президентінің 2005-2007 жылдардағы жыл сайынғы жолдауларын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 20 сәуірдегі N 319 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : мемлекеттік жастар саясатын іске асыруды патриоттық, азаматтық, мәдени, білімдік, кәсіптік қалыптасудың, жастардың дене қабілетін дамытудың, олардың шығармашылық әлеуетін ашудың әлеуметтік-экономикалық, құқықтық, ұйымдық жағдайларын қамтамасыз етуге бағытталған шаралар кешенін іске асыру арқылы қамтамасыз ету, сондай-ақ жастар үшін әлеуметтік қызмет көрсетулер жағдайларын ұйымдастыру, республиканың жастар ұйымдарымен әлеуметтік серіктестікті дамыту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : нормативтік құқықтық базаны жетілдіру, жастар арасындағы жағдайларға талдау жүргізу; әлеуметтік және ғылыми зерттеулер, жастар саясатын іске асыру мониторингі; жастар саясатын және патриоттық тәрбиелеуді іске асыруды ғылыми-әдістемелік, ақпараттық және консультативтік қолдау; жастарды елдің қоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық дамуына тартуға бағытталған тақырыптық мақсатқа сай іс-шаралар кешенін өткізу; жастар үшін және олардың әлеуметтік-маңызды бастамалары үшін әлеуметтік қызметтер желісін құру, жастардың еңбек нарығына бірігуі үшін, жағдайлар жасау; халықаралық жастар ынтымақтастығын кеңейту; талантты жастарды қолдау, жастар мен студенттердің тұрғын жайларды қалыпқа келтіру бойынша және "Жасыл ел" бағдарламасын іске асыру бойынша жұмыстарға еңбек құрылыс отрядтарына тартуды ұйымдастыру; азаматтардың сапалы азаматтық ынтымақтастық сезімінің қалыптасуы үшін ұйымдық алғышарттар мен шаралар жүйесін құру; тәртіптің оң үлгілерін қалыптастыру арқылы патриоттық тәрбиелеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

040


Жастар
саясатын
жүргізу

Жастар саясатын іске
асыру саласында
стандарттар әзірлеу.
Жұмысшы мамандықтарын
және танымал ету
насихаттау жөніндегі
әлеуметтік роликтерді
әзірлеу.
Визуалды әлеуметтік
жарнама құралдарын
енгізуді қамтамасыз
ету.
Жастарға арналған
әлеуметтік қызметтер-
дің жұмыс істеуін
қамтамасыз ету.
Әлеуметтік маңызды
жобаларды іске асыру.
Жастар проблемаларына
арналған республикалық
семинар өткізу
Қазақстан Республикасы
Қарулы күштері жастар
бастамасы орталықтары-
ның белсенділері үшін
нұсқаулық армиялық
жиын өткізу.
Қазақстандағы Украина
жылы шеңберінде
жастардың қатысуымен
іс-шаралар өткізу.
Жастар саясатының
өзекті мәселелері
бойынша әдістемелік
құралдар мен
ұсынымдарды әзірлеу
және басып шығару.
Қазақстанның жыл
сайынғы Ұлттық жастар
Дельфийлік ойындарын
өткізу.
Қазақстанның Ұлттық
Дельфий комитетінің
отырысын өткізу.
Тәуелсіз Мемлекеттер
Достастығына қатысушы
мемлекеттердің ұлттық
жастар Дельфий
ойындарына қатысуын
қамтамасыз ету.
Қазақстан жастарының
VI Конгресін өткізу.
Қазақстан
Республикасының
Үкіметі жанындағы
Жастар істері
жөніндегі кеңестің
отырысын өткізу.
Өзекті әлеуметтік-сая-
си тақырыптар бойынша
жастар дебат-ойындарын
өткізу.
"Жаңа әлемдегі
Қазақстан жастары"
ҰМО жастар қанатының
көшбасшыларының
Мемлекет басшысымен
кездесуін өткізу.
республикалық және
облыстық деңгейлерде
"Жасыл ел" еңбек
отрядтарының қызметін
дамыту бойынша
іс-шаралар өткізу.
"Жасыл ел" жастар
еңбек отрядтарының
қызметтеріне ақы
төлеу.
"Жасыл ел" акциясын
өткізу. "Жасыл ел"
жастар еңбек
отрядтарының
қатысушыларын
жарақтандыруды
қамтамасыз ету,
"Менің Отаным -
Қазақстан", "Бұл -
біздің Ту!" "Бұл -
біздің Әнұран!", "Ана
тілі" атты акциялар
өткізу.
Білім ұйымдарында
зерделеу үшін қосымша
ақпараттық
материалдарды енгізу
мақсатында
қолданыстағы оқу
материалдарына ұлттық
бірлік тақырыбы
бойынша талдау
жүргізу.
Социологиялық
мониторингті одан әрі
жүзеге асыру үшін
азаматтық келісім
мәселелері бойынша
қоғамдық пікірді
зерделеу мақсатында
жыл сайынғы
социологиялық
сауалнама жүргізу.
Этносаралық өзара
қарым-қатынас,
еуразияшылық идеясын
дамыту мәселелері
бойынша халықаралық
ғылыми-практикалық
конференция өткізу.
Студенттік құрылыс
және жастар еңбек
отрядтары қызметінің
қорытындылары бойынша
республикалық слет
өткізу.
"Біз өзіміздің жарқын
болашағымызды
орнатамыз! - Біз жаңа
Қазақстанды паш
етеміз!" атты
республикалық акция
өткізу.
Балалар мен
жасөспірімдерге
арналған патриоттық
мазмұндағы кітаптар
шығару.
Қазақстанда жаңа
қоғамдық-саяси
қатынастарды
қалыптастыруға
арналған студенттік
жұмыстардың
республикалық
конкурстарын өткізу.
Оқушылардың жас
ерекшеліктерін есепке
ала отырып,
экскурсиялық, өлкетану
жұмыстары жөніндегі
бағдарламаны әзірлеу.
Өзге ұлт өкілдерінің
балалары мен жастары
арасында мемлекеттік
тілді білуге арналған
республикалық конкурс
өткізу.
Жастардың соғыс
ардагерлерімен,
халықаралық жарыстар
мен конкурстар
жеңімпаздарымен
тақырыптық
кездесулерін өткізу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тікелей нәтиже:
      коммерциялық емес жастар ұйымдарының базасында жұмыс істейтін әлеуметтік қызметтердің әр облыстың жастары үшін жұмыс істеуін қамтамасыз ету; жастардың кем дегенде 26 әлеуметтік маңызды бастамасын іске асыру;
      республика жастарының көшбасшылық қасиетін шоғырландыруға және дамытуға бағытталған жалпы республикалық 9 іс-шара өткізу;
      жастар саясатын іске асыру саласында кем дегенде 4 стандарт әзірлеу;
      жастар саясатының өзекті мәселелері бойынша кем дегенде 1000 әдістемелік құралдар мен ұсынымдар басып шығару;
      жұмысшы мамандықтарын танымал ету және насихаттау жөніндегі әлеуметтік роликтерді әзірлеу;
      "Жасыл ел" бағдарламасын іске асыру шеңберінде кемінде 12 мың адамды еңбекпен қамту және олар атқаратын қызметке ақы төлеу, киім-кешекпен қамтамасыз ету;
      республикалық және облыстық деңгейде жастарға арналған қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру және үйлестіру;
      "Жасыл ел" бастамасын танымал етуге бағытталған акция өткізу;
      азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жүйесін дамытуға бағытталған 10 республикалық іс-шара өткізу;
      білім ұйымдарында оқыту үшін қосымша ақпараттық материалдарды енгізу мақсатында ұлттық бірлік тақырыбындағы қолданыстағы оқу материалдарын талдау;
      экскурсиялық, өлкетану жұмыстары бойынша кем дегенде 2 бағдарлама әзірлеу;
      мемлекеттік рәміздері бар кем дегенде 10 000 бояу-кітапшаларын тиражбен басып шығару;
      мектепке дейінгі, бастауыш мектеп және орта мектеп жасындағы балаларға арналған патриоттық мазмұндағы кем дегенде 6000 кітап тиражбен шығару.
      Түпкі нәтиже:
      еліміздің жастар ұйымдары мен бастамашы топтары көшбасшыларының 50%-ы өз жұмысын мемлекеттік-патриоттық негізде құрады;
      кемінде 1,5 млн. жас адамды қоғамдық-саяси процеске белсене қатыстыру;
      кемінде 3,2 млн. жастарға әлеуметтік қызмет көрсету;
      жастармен жұмысқа кем дегенде 320 әлеуметтік қызметкерді, соның ішінде волонтерлерді тартуды қамтамасыз ету;
      жастар ұйымдарының жұмысына кемінде 800 мың жас адам қатысатын болады;
      ормандар мен ағаш өсіруді қайта өндіру, орманды сақтау, қорғау және қайта өндіру саласындағы жағдайларды тұрақтандыруға бағытталған елді мекендерді көгалдандыру және сәулеттендіру жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыруға жастарды тарту - 12 мың сарбаз;
      қазақстандықтардың Қазақстан Республикасымен азаматтық сәйкестендіру деңгейін көтеру;
      азаматтардың патриоттық қозғалысқа қатысу қызығушылығын арттыру;
      азаматтардың патриоттық санасын арттырудың мемлекеттік саясатын іске асыруды ақпараттық-насихаттық қамтамасыз етуді күшейту.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже:
      жастармен жұмыс жөніндегі бір іс-шараны өткізуге арналған орташа шығыстар - 4 408,0 мың теңге;
      жастарға арналған бір әлеуметтік қызметтің жұмыс істеуіне жұмсалатын орташа шығыстар - 7 500,0 мың теңге;
      жастардың әлеуметтік маңызды жобасын іске асыруға жұмсалатын орташа шығыстар - 2 171,0 мың теңге;
      жастар саясатының өзекті мәселелері жөніндегі бір әдістемелік құрал мен ұсынымды басып шығаруға жұмсалатын орташа шығыстары - 600 теңге;
      "Жасыл ел" бір сарбазының қызметіне ақы-төлеуге арналған орташа шығыстар - 17,5 мың теңге;
      "Жасыл ел" бір сарбазын киім-кешекпен қамтамасыз етуге арналған орташа шығыстар - 9,0 мың теңге;
      Қазақстан Республикасы азаматтарын патриоттық тәрбиелеудің бір іс-шарасын өткізуге арналған орташа шығыстар - 3 295,0 мың теңге;
      ұлттық бірлік тақырыбындағы қолданыстағы оқу материалдарын талдауға жұмсалатын орташа шығыстар - 725,0 мың теңге;
      экскурсиялық, өлкетану жұмыстары бойынша 1 бағдарламаны әзірлеуге жұмсалатын орташа шығыстар - 863,0 мың теңге;
      мемлекеттік рәміздері бар 1 бояу-кітапшаны басып шығаруға жұмсалатын орташа шығыстар - 100 теңге;
      мектепке дейінгі, бастауыш мектеп және орта мектеп жасындағы балаларға арналған патриоттық мазмұндағы 1 кітапты шығаруға жұмсалатын орташа шығыстар - 2,0 мың теңге.
      Уақтылығы: іс-шараларды тиісті бағдарламалардың іс-шаралар жоспарымен көзделген мерзімде өткізу.
      Сапасы: жастар арасында болып жатқан процестерді өздігінен реттеу деңгейін өсіру; еліміздегі жастардың кемінде 102%-ының азаматтық санасын арттыру; патриоттық құндылықтардың, көзқарастар мен сенімдердің маңызын арттыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
254-ҚОСЫМША         

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалары бюджеттерiне электрондық үкiмет шеңберiнде адами капиталды дамытуға мақсатты берiлетiн даму трансферттерi"
деген 045 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 2276348 мың теңге (екі миллиард екі жүз жетпіс алты миллион үш жүз қырық сегіз мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы Заңының 5-бабы ; Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Қазақстан Республикасында бірыңғай ақпараттық кеңістіктің дамуы мен "Ұлттық ақпараттық технологиялар" жабық акционерлік қоғамының құрылуы" 2000 жылғы 4 сәуірдегі N 492 қаулысы ; 2007-2009 жылдарға арналған "Ақпараттық теңсіздікті төмендету бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 13 қазандағы N 995 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсiздiктi жою.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Орта бiлiм беру ұйымдарына арналған компьютерлiк сыныптарды құру тұрғындарды ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану көптеп оқыту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

045


Облыстық
бюджет-
терге,
Астана
және
Алматы
қалалары
бюджет-
терiне
элект-
рондық
үкiмет
шеңбе-
рiнде
адами
капитал-
ды
дамытуға
берілетін
нысаналы
даму
транс-
ферттерi

Республикалық
бюджеттен облыстық
бюджеттерге, Астана
және Алматы қалалары-
ның бюджеттерiне
мақсатты берілетін
даму трансферттерді
аудару:
- орта білім беру
ұйымдарына арналған
компьютерлiк және
ұйымдастырушылық
техниканы,
лицензияланған
бағдарламалық
қамтамасыз етудi сатып
алу үшін;
- Қазақстан өңірлерін-
дегі халықты, сондай-ақ балалар
үйлері тәрбиеленуші-
лері мен қызметкер-
лерін мектеп негізінде
компьютерлік
сауаттылыққа оқыту үшін;
- Қазақстанның барлық
өңірлерінде жазғы
компьютерлік мектеп-
терде компьютерлік
сауаттылыққа оқыту
үшін;
- аймақтарда ақпаратты
технология айлықтарын
жүргізу үшін аудару.
 
Қазақстанның барлық
өңірлеріндегі
халықтарды, сондай-ақ
балалар үйлері
тәрбиеленушілері мен
қызметкерлерін мектеп
негізінде компьютерлік
сауаттылыққа оқыту
үшін.
Білім беру ұйымдарының
2000 компьютерлік
сыныбын техникамен
жабдықтау:
компьютерлік және
ұйымдастырушылық
техниканы,
лицензияланған
бағдарламалық
қамтамасыз етуді
сатып алу. Аймақтарда
ақпараттық
технологиялар
айлықтарын өткізу.
Қазақстанның балалар
үйлерінде, мектеп
интернаттарда,
жасөспірімдер
үйлерінде барлығы 69
компьютерлік сыныпты
жабдықтау.

Жыл
бойы

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Облыстар-
дың,
Астана,
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тікелей нәтиже: 2008 жылы ақпараттық технологиялар айлықтары өткізіледі.
      Соңғы нәтиже: Қазақстан Республикасында тұрғындардың компьютерлік білім алу көрсеткіштерін жоғары деңгейге жеткізу.
      Финанстық-экономикалық нәтиже: Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсіздігін азайту және тұрғындардың компьютерлік біліктілікті 13,2%-ға дейін ұлғайту.
      Уақытылығы: Іс-шаралардың орындалуы бекітілген мерзімдерге сай келісіммен жүзеге асырылады.
      Сапалылығы: Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсіздіктің азаюына септігін тигізу үшін халықты компьютерлік сауаттылыққа үйрету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына       
255-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне бастауыш, негізгі орта және жалпы орта
білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология
кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер" деген
048 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 2412400 мың теңге (екі миллиард төрт жүз он екі миллион төрт жүз мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2008.11.12.
N 581д Қаулысымен.       
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 64-бабы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2015 жылдарға арналған индустриалдық-инновациялық даму стратегиясы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық  бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : қазіргі материалдық-техникалық база құру және оны қамтамасыз ету нормативтік талаптарға сәйкестендіру, мемлекеттік жалпыға міндетті бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім стандарттарына сәйкес мемлекеттік бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру ұйымдарының оқу үрдісін қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : облыстардың, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерін мемлекеттік бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру ұйымдарының физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыру үшін қаржылай қолдау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

048


Облыстық
бюджет-
терге,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
бюджет-
теріне
бас-
тауыш,
негізгі
орта
және
жалпы
орта
білім
беретін
мемле-
кеттік
мекеме-
лердегі
физика,
химия,
биология
кабинет-
терін
оқу
жабды-
ғымен
жарақ-
тандыру-
ға
беріле-
тін
ағымдағы
нысаналы
транс-
ферттер

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің шешіміне
сәйкес бастауыш,
негізгі орта және
жалпы орта білім
беретін мемлекеттік
мекемелерінің физика
кабинеттерін оқу
жабдығымен
жарақтандыруға
облыстық бюджеттерге,
Астана және Алматы
қалаларының
бюджеттеріне ағымдағы
нысаналы трансферттер
аудару.
 
Бастауыш, негізгі
орта және жалпы орта
білім беретін
мемлекеттік
мекемелердің физика
кабинеттерін оқу
жабдығымен сапалы
және уақытында
жарақтандыру.

Жыл
бойы

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері.

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тікелей нәтиже:
      2008 жылы 700 бірліктен кем емес физика кабинеттерімен қамтамасыз етіледі, оның ішінде:
      Ақмола облысы - 66 бірліктен кем емес;
      Ақтөбе облысы - 72 бірліктен кем емес;
      Алматы облысы - 48 бірліктен кем емес;
      Атырау облысы - 70 бірліктен кем емес;
      Шығыс Қазақстан облысы - 122 бірліктен кем емес;
      Жамбыл облысы - 29 бірліктен кем емес;
      Батыс Қазақстан облысы - 15 бірліктен кем емес;
      Қарағанды облысы - 46 бірліктен кем емес;
      Қостанай облысы - 4 бірліктен кем емес;
      Павлодар облысы - 42 бірліктен кем емес;
      Солтүстік Қазақстан облысы - 85 бірліктен кем емес;
      Оңтүстік Қазақстан облысы - 71 бірліктен кем емес;
      Астана қаласы - 30 бірліктен кем емес.
      Соңғы нәтиже:
      - халықтың барлық жіктері үшін сапалы білім алу қолжетілімділігін қамтамасыз ету;
      - физика кабинеттерінде оқу жабдығы жоқ мектептер санын азайту, материалдық-техникалық қамтамасыз ету және нормативтік талаптарға сәйкес жарақтандыру;
      - білім беру үрдісін оқу әдістемелік және ғылыми қамтамасыз етуді жетілдіру;
      - бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелерде оқыту сапасын арттыру.
      Қаржы-экономикалық тиімділігі: 1 физика кабинетінің жоспарланып отырған орташа құны - 3446,3 мың теңге.
      Уақыттылығы: жасалған шарттарға сәйкес физика кабинеттерімен қамтамасыз ету.
      Сапасы:
      жаңа ақпараттық және денсаулық сақтайтын оқыту технологиясын енгізу негізінде оқушылардың білім сапасын арттыру. Білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық базасын жетілдіру жолымен білім алу үшін әлеуметтік-экономикалық жағдайлар жасау.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына       
256-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Сенiм білдірілген агенттер қызметiне ақы төлеу"
деген 050 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 64060 мың теңге (алпыс төрт миллион алпыс мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi :  "Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарында кадрлар даярлауда мемлекеттік білім беруді несиелеу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 20 маусымдағы N 1018 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : берілген бюджеттік несиені қайтарудың тиімділігін арттыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : сенім білдірілген өкілдердің (агенттердің), олардың бюджеттік несиелеуге байланысты тапсырмаларды атқаруына сыйақы төлеу жолымен, бюджеттік несиелерге қызмет көрсету мен қайтаруын қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

050


Сенiм
білді-
рілген
агенттер
қызме-
тiне ақы
төлеу

Сенім білдірілген
өкілдерге (агенттерге)
тапсырманы атқарғаны
үшін сыйақы төлеу

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

        7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тікелей нәтиже: сенімді тұлғаға оның мемлекеттік білім және мемлекеттік студенттік несиелерді қайтару және қызмет көрсету бойынша жүргізген жұмысына сыйақы төлеу.
      Соңғы нәтиже: заемшылардың алынған несиені өтеу жөніндегі міндеттемелерін орындауының толықтығы және уақтылығы.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: сенім білдірілген өкілдер (агенттер) қызмет көрсеткен несиелерді қайтару.
      Уақтылығы: сенім білдірілген өкілдердің (агенттердің) міндеттемелерін өз уақытында орындауы.
      Сапасы: мемлекеттік білім беру және мемлекеттік студенттік несиелерді қайтару және қызмет көрсету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына       
257-ҚОСЫМША         

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер"
деген 055 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 10197137 мың теңге (он миллиард бір жүз тоқсан жеті миллион бір жүз отыз жеті мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2008.11.12.
N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : 1996 жылғы 5 шілдедегі N 19-1 Қазақстан Республикасының "Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" Заңы ; 2001 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының "Ғылым туралы" Заңы ; "Қазақстан Республикасында ғылымды мемлекеттік басқару жүйесін жетілдірудің шаралары туралы" 1996 жылғы 11 наурыздағы Қазақстан Республикасы Президентінің N 2895 Жарлығы ; "Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму Стратегиясын одан әрі жүзеге асыру бойынша іс-шаралар" 2007 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Президентінің N 310 Жарлығы ; "2007-2012 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғылымды дамыту мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 20 маусымдағы N 348 Жарлығы; "Республикалық бюджет есебінен орындалатын қолданбалы ғылыми зерттеу бағдарламаларын құрудың және іске асырудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 23 ақпандағы N 145 қаулысы ; "Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманы ұйымдастыру және жүргізу Ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 27 желтоқсандағы N 1385 қаулысы ; "2006-2008 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасында биотехнология жөніндегі кластерді қалыптастыру үшін қазіргі заманғы технологияларды әзірлеу" ғылыми-техникалық бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 15 маусымдағы N 554 қаулысы , 2007-2009 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында фармацевтикалық кластерді дамыту үшін экспортқа бағдарланған бірегей фитопрепараттарды әзірлеу және өндірісті ұйымдастыру" ғылыми-техникалық бағдарламаны бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 24 мамырдағы N 417 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : экономиканың базалық салаларының қажеттіліктерін ғылыми-техникалық, ғылымды көп қажет ететін жаңа өндірістердің ғылыми негіздерін әзірлеуді қамтамасыз ету, зерттеу-әзірлеу-кадрлар даярлау өнеркәсіптік игерудің бірыңғай ғылыми-өндірістік тізбекке көшуге септігін тигізетін ғылыми-техникалық және өзге салаларда инновациялық қызметті дамыту, қолданбалы бастамашыл және тәуекелдік ғылыми зерттеулер мен зерттемелердің дамуына ықпал ету. Қазақстан Республикасы Президентінің Республикада мемлекеттік және тарихи сана-сезімді қалыптастыру қызметін ғылыми-талдамалық және сараптамалық қамтамасыз ету, мемлекет тарихы мен Қазақстанның мемлекеттігін құру және теориялық негіздеу.
      Ескерту. 4-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу. Отандық технологиялардың бәсекелестік қабілеттілігін көтеру, өндірістің ғылымды көп қажет ететін салаларын тұрақты дамытуды ғылыми қамтамасыз ету. Қажетті жабдықтар мен аспаптар, реактивтер, қосалқы бөлшектер сатып алуда бірінші кезектегі қажеттілікті қанағаттандыру; ғылыми ұйымдарды осы заманғы жабдықпен, аспаппен және есептеу техникасымен жабдықтау; осы заманғы жоғары өнімді жабдықтарды және ақпараттық технологияларды пайдалану негізінде ғылыми зерттеулердің деңгейін көтеру, ғылыми зерттеулер мен зерттемелерді жүзеге асыратын ғылыми ұйымдар мен зерттеу ұжымдарын қаржыландыру көздерін кеңейту; ғылыми ұйымдардың кеңейтілген аясы үшін қаржы қаражаттарының қолайлылығын қамтамасыз ету. Қазақстандық қоғамда қазақстандық ұлтты дамыту үшін оңтайлы ішкі және халықаралық жағдай жасауға бағытталған мемлекет стратегиясының міндеттеріне сай келетін мемлекеттік сана-сезім мен тарихи білім идеологиясын қалыптастыру. Отандық тарихтың және Қазақстан мемлекетінің жаңа жағдайдағы тарихының теоретикалық-әдістемелік параметрлерін және зерттеу негіздемелерін әзірлеу.
      Ескерту. 5-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

055


Іргелі
және
қолдан-
балы
ғылыми
зерттеу-
лер

1) Негізгі ғылыми
бағыттардың 5
басымдығына сәйкес 6
бағдарлама аясында
орталықтар мен
институттар мен іргелі
ғылыми зерттеулерді
жүргізу:
физика, математика,
механика және
информатиканың іргелі
мәселелері;
ғарыш кеңістігін
зерттеу және
қолданудың ғылыми-
әдістемелік негіздерін
дамыту, Қазақстан
Республикасының
әлеуметтік-экономика-
лық және технологиялық
дамуы мүддесінде Жерді
ғарыштан зерттеу;
әр түрлі функционалды
бағыттардағы ғылыми
негіздер мен жаңа
перспективалық
материалдарды жасау
технологияларын
әзірлеу;
минералдық және су
ресурстарын,
геологиялық-география-
лық жүйелерді толтыру
және игеру, минералдық және су ресурстарының, геологиялық-географиялық жүйелердің орнын толтыру және игеру, табиғи және техногендік апаттардан келген шығындарды азайту проблемаларын ғылыми қамтамасыз ету; денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау үшін ғылыми қажетсінетін технологияларды жасаудың биологиялық негіздері;
Қазақстанның еркін
демократиялық қоғамға
қозғалысының
әлеуметтік-экономика-
лық, саяси және
тарихи-мәдениеттік
модельдері мен
механизмдерін жүйелі
негіздеу және әзірлеу,
қазіргі заманға
жаһанданған
процестерінің
мәнмәтінінде
Қазақстанның
жылдамдатылған
модернизациялануының
ғылыми-әдістемелік
нысанын дамыту.
Жоғарыда аталған
іргелі зерттеулер
бағдарламаларын іске
асыруды, үйлестіруді
алып жүруді қамтамасыз
ету.
2) Мемлекеттік маңызы
бар ғылыми-техникалық
бағдарламаларды іске
асыру:
2006-2008 жылдарға
арналған
"Биотехнология
жөніндегі кластерді
қалыптастыру үшін
Қазақстан
Республикасында
қазіргі заманғы
технологияларды
әзірлеу";
2007-2009 жылдарға
арналған "Қазақстан
Республикасында
фармацевтикалық
кластерін дамыту үшін
экспортқа бағдарланған
бірегей фитопрепарат-
тарды әзірлеу және
өндірісті
ұйымдастыру";
2006-2008 жылдарға
арналған "Қазақстан
Республикасының
биологиялық және
химиялық қауіпсіздігін
ғылыми-техникалық
қамтамасыз ету";
2006-2008 жылдарға
арналған "Құс тұмауы:
зерттеу, күресу
құралдары мен
әдістерін әзірлеу";
2007-2009 жылдарға
арналған "Қазақстан
Республикасында
наноғылымды және
нанотехнологияларды
дамыту";
2008-2010 жылдарға
арналған "Қазақстанның
биотүрлілігін сақтап
қалу үшін
өсімдіктердің,
жануарлардың,
микроағзалардың және
ерекше генетикалық
банктің жинағын
толықтыру, зерттеу
және ұстап тұру";
2007-2008 жылдарға
арналған "Тау-кен мен
көмірсутегі секторлары
үшін және олармен
байланысты қызмет
көрсету салаларының
жаңа технологиялары";
2008-2010 жылдарға
арналған "Каспий
акваториясының
биоценозын эколого-
эпидемиологиялық
зерттеу және оны
сауықтыру бойынша
шараларды әзірлеу";
2008-2010 жылдарға
арналған "Жаңғыру
аралындағы биологиялық
полигон қызметінің
салдарын кешенді
эколого-эпидемиялық
зерттеу және оны жою
бойынша шараларды
әзірлеу";
2008-2010 жылдарға
арналған "Қазақстан
Республикасында
жаңартылған
энергетиканы дамыту";
2008-2010 жылдарға
арналған "Қазақстан
Республикасының
денсаулық сақтауы
үшін А/Н5N1 тұмауына
қарсы вакцина
әзірлеу".
2006-2008 жылдарға
арналған Қазақстан
Республикасының ғылым
мен ғылыми-техникалық
саланың ақпараттық
инфрақұрылымын дамыту
жөніндегі қолданбалы
ғылыми зерттеулер
жүргізу. Мобильді
микрокомпьютерлер мен
арнайы мақсаттағы
ақпараттық-коммуника-
циялық құралдарды
жасау. Ғылым
саласындағы
халықаралық
ынтымақтастық.
Орталықтардың ғылыми
қызметкерлерін оқыту
және сынақтау.
Қазақстанның даму
негізі ретінде Ұлттық
идея бағдарламасы
шегінде қолданбалы
ғылыми зерттеулер
жүргізу (Қазақстан
Республикасында саяси
жүйе мен партиялық
құрылыстың дамуының
ұлтаралық,
конфессиялық,
азаматтық және рухани
қоғамдық дамудың
басқа да маңызды
мәселелерінің келісім
саласындағы қолданбалы
ғылыми зерттеулер).
Төтенше жағдайлардың
алдын алу бойынша
ғылыми зерттеулер
жүргізу.
Ғылыми-техникалық
дамудың басымдылығын
айқындау үшін
форсайттық зерттеулер
жүргізу. Шетелдік
ғалымдарды, ұйымдар
мен халықаралық
бағдарламалар мен
жобаларды, соның
ішінде қазақ
диаспорасы өкілдерін
тарту арқылы
қазақстандық ғылыми
жобаларды іске асыру.
Қолданбалы бастамашыл
және тәуекелдік
ғылыми зерттеулер мен
зерттемелерді
қаржыландыруға
гранттарды беру. Қазақстанның қазіргі заманғы әлеуметтік-саяси тарихын жүйелі жинақтау және қоғамдық тәжірибеге енгізу.
3) Ғылыми-техникалық
бағдарламалар мен
жобаларға ғылыми-тех-
никалық сараптама
жүргізу.
Бағдарламалар мен
жобалар жөніндегі
барлық есептердің
аралық және қорытынды
сараптамасын жүргізу.
4) Қазақстан
Республикасы Білім
және ғылым Министрінің
бұйрығымен бекітілген
тізбеге сәйкес:
инженерлік бағдардағы
5 мемлекеттік жоғары
оқу орындары үшін
конкурстық негізде
ғылыми-зертханалық
жабдықтарды сатып алу
үшін;
ашық түрдегі
нанотехнологиялар мен
жаңа материалдар,
биотехнологиялар,
ядролық технологиялар
мен жаңартылған
энергетика
технологиялары,
сонымен қатар, ақпараттық және космостық технология-
лар бағыттар бойынша
4 ұлттық ғылыми
зертхана үшін ғылыми-зертханалық
жабдықтарды сатып алу
үшін күрделі
трансферттер аудару.
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігі Ғылым
комитетінің
Төрағасының бұйрығымен
бекітілген тізбеге
сәйкес жабдықтарды
сатып алу.
5) ҚР БҒМ "Биологиялық
зерттеулер орталығы"
РМК ғылыми ұйымдарының
ғимараттарына
мемлекеттік
сараптамаға сәйкес
күрделі жөндеу
жүргізуге арналған
күрделі трансферттерді
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігі Ғылым
комитеті төрағасының
бұйрығы сәйкес аудару:
- ҚР БҒМ БЗО
"М.Айтқожин атындағы
биология және биохимия
молекулярлық
институты" ЕМК (2006
жылғы 27 желтоқсандағы
N 7-705/06 жұмыс
жобасына мемлекеттік
сараптама
қорытындысы);
- ҚР БҒМ БЗО
"Ботаника және
фитоинтродукция
институты" ЕМК (2006
жылғы 17 қазандағы
7-526-2/06 жұмыс
жобасына мемлекеттік
сараптама
қорытындысы);
- ҚР БҒМ БЗО
"Микробиология және
вирусология институты"
ЕМК (2006 жылғы 27
желтоқсандағы N
7-708/06 және 2007
жылғы 29 мамырдағы N
7-259/07 жұмыс
жобасына мемлекеттік
сараптама
қорытындысы);
- ҚР БҒМ БЗО "Адам
және жануарлар
физиологиясы
институты" ЕМК
ғимараты (2007 жылғы
30 мамырдағы N
7-270/07 жұмыс
жобасына мемлекеттік
сараптама
қорытындысы);
- ҚР БҒМ БЗО
"Зоология институты"
ЕМК ғимараты (2007
жылғы 30 мамырдағы N
7-271/07 жұмыс
жобасына мемлекеттік
сараптама
қорытындысы);
- ҚР БҒМ БЗО
"Маңғыстау
эксперименталдық
ботаникалық бағы" ЕМК
(2006 жылғы 04
қыркүйектегі N
15-351/06 жұмыс
жобасына мемлекеттік
сараптама
қорытындысы);
- ҚР БҒМ БЗО "Алтай
ботаникалық бағы" ЕМК
(2006 жылғы 22
тамыздағы N 9-705/06
жұмыс жобасына
мемлекеттік сараптама
қорытындысы);
- ҚР БҒМ БЗО
"Ботаника және
фитоинтродукция
институты" ЕМК-ның
"Жезқазған ботаникалық
бағы" филиалы (2006
жылғы 14 қыркүйектегі
N Ж-12-80/06 жұмыс
жобасына мемлекеттік
сараптама
қорытындысы).
- ҚР БҒМ "ҚР ұлттық
биотехнологиялар
орталығы" РМК ғылыми
ұйымдарының
ғимараттарына
мемлекеттік
сараптамаға сәйкес
күрделі жөндеу
жүргізуге арналған
капиталдық
трансферттерді
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігі Ғылым
комитеті төрағасының
бұйрығына сәйкес
аудару:
- ҚР БҒМ ҰБО
"Биологиялық
қауіпсіздік
проблемаларының
ғылыми-зерттеу
институты" ЕМК (2007
жылғы 29 мамырдағы N
7-263/07 жұмыс
жобасына мемлекеттік
сараптама
қорытындысы);
- ҚР БҒМ ҰБО
"Биология және
биотехнологиялық
өсімдіктер институты"
ЕМК (2008 жылғы 11 наурыздағы N 7-118
жұмыс жобасына
мемлекеттік сараптама
қорытындысы).

Жыл
бойы

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі
Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігінің
Ғылым
комитеті
Мемлекет
тарихы
институты

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 , 2008.11.12. N 581д Қаулыларымен.

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тікелей нәтиже: Жобалар конкурсы нәтижесіне сәйкес басым бағыттар бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті Төрағасының бұйрығымен бекітілген тақырыптар бойынша, іргелі және қолданбалы ғылыми-техникалық бағдарламалар мен жобалар бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу. Ғылыми ұйымдарға, соның ішінде мемлекеттік жоғары оқу орындарындағы 5 ғылыми зертханаларға жекелеген құралдар мен жабдықтарды сатып алу, ашық түрдегі ұлттық зертханаларды жабдықтау және ғылыми ұйымдардың ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізу. Жабдықтар сатып алу ғылыми ұйымдардың ағымдағы міндеттерді сапалы әрі мезгілінде орындауына мүмкіндік береді және олардың өңдейтін ақпаратының шапшаңдығын арттырады. Ғылыми ұйымдардың ғимараттарын күрделі жөндеуден өткізу ғылыми зертханалардың сапасын және ғылыми қызметкерлердің жұмыс жағдайын жақсартуға мүмкіндік береді.
      Ғылыми жарияланымдар, соның ішінде патенттер мен патенттердің алды және басқа да құжаттар, ғылыми зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарының қорытындысы болып табылатын конструкторлық-технологиялық және техникалық-экономикалық құжаттама.
      Соңғы нәтиже: Табиғи және әлеуметтік жүйелер туралы жаңа білімдер алу, жүйелі экономиканың қайта ұйымдастырудың ғылыми негіздерін, қоғамның, мәдениеттің, ғылымның тұрақты дамуын әзірлеу; Қазақстандық ғылым ұстанымының ТМД қатысушы елдерінің жалпы ғылыми-технологиялық кеңістігі шеңберінде және ғылыми еңбектің әлемдік бөлігінде нығайту; экспорттық және импортты ауыстырушы өнімдерді көбейту және ғылыми өндірістерді дамытуға ықпал ететін қорытындыларды алу; ғылыми зерттеу мен зерттемелердің дамуына ықпал ету, жоғары тәжірибелік әлеуеті бар ғылыми зерттеу мен зерттемелерді өткізуде сапа мен қызығушылықты арттыру.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже:
      - бір ұйымға жабдықтар сатып алуға арналған орташа шығыстар - 47 254 800,0 теңге;
      - бір ғылыми лабораторияға сатып алынатын жабдықтарға кететін орташа шығыстар - 288889 теңге;
      - бір ұйымның күрделі жөндеуіне арналған орташа шығыстар -  19057900 теңге.
      Уақыттылығы: шарт бойынша жұмысты жүргізу кестесіне сәйкес.
      Сапасы: ғылыми мақалалар, авторлық куәліктер, патенттер, патенттер алды, технологиялық әзірлемелер мен регламенттер, тәжірибе үлгілері, технологиялық процестер. Қазіргі заманғы құрал-жабдықтарды қолдану, ғылыми еңбек жағдайын жақсарту есебінен ғылыми зерттеулердің сапасын көтеру.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына       
258-ҚОСЫМША          

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Білім беру сапасын қамтамасыз ету"
деген 056 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 794 303 мың теңге (жеті жүз тоқсан төрт миллион үш жүз үш мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасындағы тіл туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шілдедегі Заңының 4, 23-баптары; "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 55, 58, 59, 65-баптары; "Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 7 ақпандағы N 550 Жарлығы; "Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы; "Білім беру ұйымдарын мемлекеттік аккредитациялаудың ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 19 шілдедегі N 976 қаулысы; "Мемлекет басшысының 2005 - 2007 жылдардағы Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 - 2009 жылдарға арналған бағдарламасын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 20 сәуірдегі N 319 қаулысы; "Мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейтудің, оның бәсекеге қабілеттілігін арттырудың 2007 - 2010 жылдарға арналған тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 21 қарашадағы N 1122 қаулысы.
      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : оқу жетістіктеріне тәуелсіз баға жасау, жоғары сапалы білімді қамтамасыз ететін сыртқы тәуелсіз бағалау жүйесін жасау. Мемлекеттік жалпы міндетті білім стандарттар негізінде білім сапасын бағалаудың ұлттық жүйесін жетілдіру. Халықаралық талаптарға сәйкес жоғары білім берудің сапасын қамтамасыз ету. Қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалайтын "Қазтест" жүйесін құру.
      Ескерту. 4-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Ұлттық бірыңғай тестілеуді, оқушыларға аралық мемлекеттік бақылауды және білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау кезіндегі, аттестаттаудан өту кезіндегі педагогикалық қызметкерді тестілеу кешенді тестілеуден өткізу. Мемлекеттік міндетті білім стандарттарын әзірлеу және талдау, оқушылар контингенттерін құру механизмін жетілдіру. Жоғары оқу орындарының халықаралық аккредиттеуден өтуі. Қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалайтын "Қазтест" жүйесін пысықтау және сынау.
      Ескерту. 5-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

056


Білім
беру
сапасын
қамтама-
сыз ету

Ұлттық бірыңғай
тестілеу, аралық
мемлекеттік бақылау
және білім беру
ұйымдарын мемлекеттік
аттестаттау кезіндегі
кешенді тестілеуге,
сондай-ақ
педагогикалық
қызметкерлердің
аттестаттау кезіндегі
қатысушылар бойынша
мәліметтерді жасау.
Ұлттық бірыңғай
тестілеуді, білім
беру ұйымдарын
мемлекеттік
аттестаттау кезіндегі
кешенді тестілеуді
және білім алушыларды
аралық мемлекеттік
бақылауды, сондай-ақ
аттестаттау кезіндегі
педагогикалық
қызметкерлерді
тестілеуді ұйымдастыру
және өткізу үшін тест
тапсырмаларын жасау
және сараптамадан
өткізу, бағдарламалық
қамтамасыз етуді
жетілдіру.
Ұлттық бірыңғай
тестілеуді, білім
беру ұйымдарын
мемлекеттік
аттестациялау кезінде
кешенді тестілеуді
ұйымдастыру және
өткізу және
педагогикалық
қызметкерлерді
тестілеу.
Орта білім берудің
бастауыш және негізгі
саласында және жоғары
оқу орындарының 2 (3)
курстарында білім
алушыларға мемлекеттік
аралық бақылауды
ұйымдастыру және
өткізу.
Мемлекеттік комиссия
мүшелерімен, Қазақстан
Республикасы Білім
және ғылым
министрлігінің
өкілдерімен, ұлттық
бірыңғай тестілеуді
өткізу пункттерінің
қызметкерлерімен тест
тапсырмаларының
авторларымен және
сарапшылармен
семинарларды өткізу.
Білім беру мен
тестілеудің
мемлекеттік
стандарттарының
ұлттық орталығына
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің бұйрығымен
бекітілген тізімге
сәйкес Қызылорда
облысы Төретам
кентінде (Байқоңыр
қаласының мектеп
бітірушілері үшін)
тестілеу пунктін ашу
үшін күрделі
трансферттер аудару.
Танылған шет елдік
аккредиттеу
агенттіктері арқылы
аккредиттеуден өтуге
дайындалу мақсатында
жоғары оқу орындарының
өзіндік бағалаудан
өтуі.
"Казтест" жүйесінің енгізу және дамыту тұжырымдамасын пысықтау. Қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалайтын "Қазтест" жүйесін пысықтау. Интерактивті тестілеу үшін жүйенің сапасын сынау. Нысаналы топтарда "Қазтест" жүйесінің сапасын сынау.

Жыл
бойы

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігінің
білім
беру
саласын-
дағы
бақылау
комитеті,
Білім
беру мен
тесті-
леудің
мемлекет-
тік
стандарт-
тарының
ұлттық
орталығы

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тікелей нәтиже:
      155 ұлттық бірыңғай тестілеу өткізілетін пункттерде ұлттық бірыңғай тестілеуді ұйымдастыру;
      жоспарланған ұлттық бірыңғай тестілеуден өтетін білім алушылардың саны 164 мыңнан астам адам;
      аралық мемлекеттік бақылаудан өтетін оқушылардың саны:
      1) жалпы орта білім беру саласында бастапқы және негізгі сатыда оқитын оқушылар - 260 мыңнан кем емес адам;
      2) 2 (3) курс студенттері - 160 мыңнан кем емес адам;
      білім ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау кезінде кешенді тестілеуден өтетін оқушылардың саны - 15 мыңнан кем емес адам;
      аттестаттаудан өтуі тиіс педагогикалық қызметкерлердің саны - 10 мыңнан кем емес адам.
      Қызылорда облысы Төретам кентіндегі (Байқоңыр қаласының мектеп бітірушілері үшін) тестілеу пункті үшін 7 бірліктен кем емес негізгі құралдар-жабдықтар сатып алу: телекоммуникациялық желісін құру үшін құрал-жабдық - 1 комп.; оптикалық маркерлік сканер - 1 дана; компьютер - 2 дана; лазерлік принтер - 1 дана; модем - 1 дана; көшірме-көбейту аппараты - 1 дана.
      Аккредиттеуден өту үшін бес жоғары оқу орындарының өзіндік бағалаудан өту материалдарын танылған шет елдік аккредиттеу агенттіктеріне ұсыну.
      Қазақ тілі білімі мен "Хат" субтестісінің алты деңгей бойынша тестік тапсырмаларды қалыптастыру.
      Қорытынды нәтижелер:
      Білім беру сапасын ары қарай арттыру бойынша шаралар қабылдау үшін студенттердің, білім алушылардың және аттестаттаудан өту кезіндегі педагогикалық қызметкердің кәсіби даярлығы мен білім деңгейін бағалау.
      Қазақстан Республикасында азаматтардың мемлекеттік тілді білу деңгейін бағалау.
      Қаржы-экономикалық нәтиже:
      1) бірыңғай ұлттық тестілеуден өтетін 1 оқушыға кететін орташа шығын - 453 теңге;
      2) 1 тестік тапсырманы құрастыру және сараптауға кететін орташа шығын - 115 теңге;
      3) аралық мемлекеттік бақылаудан өтетін 1 оқушыға орташа шығын:
      - 4, 9 сыныптардың оқушыларына - 342 теңге;
      - 2(3) курс студенттеріне - 625 теңге.
      4) білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестациялау кезінде кешенді тестілеуден өтетін бір оқушыға кететін орташа шығын - 625 теңге;
      5) бір тестілеу пунктін ұстауға кететін орташа шығын - 1609,6 мың теңге;
      6) аттестаттаудан өтуі тиіс 1 педагогикалық қызметкерді даярлау мен тестілеуден өткізуге кететін орташа шығын - 3413 теңге.
      7) 1 білім беру бағдарламасын халықаралық аккредиттеу рәсімі кезінде өзіндік бағалаудан өтуіне кететін орташа шығын - 3062,7 мың теңге.
      "Қазтест" қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалау жүйесінің бір тестілік тапсырмасын жасауға және сараптауға арналған орташа шығысы - 350 теңге
      Уақтылығы: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің бұйрығымен бекітілген құрал-жабдықтарды жеткізу, жұмыс жүргізу шараларына байланысты.
      Сапасы:
      1) бірыңғай ұлттық тестілеу сапасына және тестілеу процедурасына арыздардың азаюы 5 пайызды құрайды;
      2) халықаралық аккредиттеу агенттіктерінің талаптарына сәйкес жоғары білім берудің сапасын қамтамасыз ету.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына       
259-ҚОСЫМША      

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
""Самғау" ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі" АҚ-ның жарғылық
капиталын ұлғайту"
деген 057 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       Ескерту. 259-қосымша алынып тасталды - Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2008.10.03 N 911 Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына        
260-ҚОСЫМША         

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелерде лингафондық және мультимедиалық кабинеттер құруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 058 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 2676454 мың теңге (екі миллиард алты жүз жетпіс алты миллион төрт жүз елу төрт мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 64-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : жалпы орта білім беретін мектептерді оқытудың жаңа технологияларын енгізу үшін лингафондық және мультимедиалық кабинеттермен жасақтау.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : облыстардың, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерін жалпы
білім беретін мектептерде лингафондық және мультимедиалық кабинеттер құру үшін қаржылық қолдау.     
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ- дар- лама коды

Кіші бағ- дар- лама коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарлама- лардың) атауы

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

  1

058


Облыстық
бюджеттерге,
Астана және
Алматы
қалаларының
бюджеттеріне
бастауыш,
негізгі орта
және жалпы
орта білім
беретін
мемлекеттік
мекемелерде
лингафондық
және
мультимедиа-
лық кабинет-
тер құруға
берілетін
ағымдағы
нысаналы
трансферттер

Республикалық
бюджеттен
облыстардың,
Астана және
Алматы
қалаларының
бюджеттеріне
бастауыш,
негізгі орта
және жалпы
орта білім
беретін
мемлекеттік
мекемелерде
лингафондық
және
мультимедиалық
кабинеттер
құруға
ағымдағы
нысаналы
трансферттерді
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
шешімі бойынша
аудару.
 
Бастауыш,
негізгі орта
және жалпы
орта білім
беретін
мемлекеттік
мекемелерін
лингафондық
және
мультимедиалық
кабинеттермен
уақытында
және сапалы
жасақтау.

Жыл
бойы

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Облыстар-
дың,
Астана,
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтиже:
      білім процесін мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкес жаңа ғасыр оқу жабдығымен қамтамасыз ету.
      Мемлекеттік бастауыш, негізгі орта және жалпы орта беру мекемелерін лингафондық және мультимедиалық кабинеттермен жабдықтау, кемінде 483, оның ішінде:
      Ақмола облысы - кемінде 47 бірлік,
      Ақтөбе облысы - кемінде 34 бірлік,
      Алматы облысы - кемінде 25 бірлік,
      Атырау облысы - кемінде 18 бірлік,
      Шығыс Қазақстан облысы - кемінде 24 бірлік;
      Жамбыл облысы - кемінде 31 бірлік;
      Батыс Қазақстан облысы - кемінде 25 бірлік,
      Қарағанды облысы - кемінде 34 бірлік,
      Қызылорда облысы - кемінде 17 бірлік,
      Қостанай облысы - кемінде 25 бірлік,
      Маңғыстау облысы - кемінде 17 бірлік,
      Павлодар облысы - кемінде 41 бірлік,
      Солтүстік Қазақстан облысы - кемінде 46 бірлік,
      Оңтүстік Қазақстан - кемінде 56 бірлік,
      Алматы қаласы - кемінде 26 бірлік,
      Астана қаласы - кемінде 17 бірлік.
      Соңғы нәтижелер: жалпы білім беретін мектептерін жаңа буынды жабдығымен жарақтау, оқушылардың тіл дайындықтарын жақсарту, оқушыларды оқытудың сапасын бірыңғай тестілеу жалпы білімді жүйеде көтеру.
      Қаржы-экономикалық нәтиже:
      1 кабинеттің жоспарланатын орташа құны 5,541 млн. теңгеден аспайды.
      Уақтылығы:
      лингафондық және мультимедиалық кабинеттерді шарттарға сәйкес уақытында құру.
      Сапасы:
      жаңа ақпараттық технологияларды енгізу негізінде оқушылардың білім сапасын арттыру, білім беру мекемелерінің материалдық-техникалық қамтамасыз етілуін оқу жабдығымен модернизациялау.
      * республикалық бюджеттен бөлінетін трансферттерді игеру шеңберінде іске асырылатын шаралардың тізбесі, күтілетін нәтижелерді сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткіштер тиісті жергілікті бюджеттік бағдарламасының паспортында көрсетіледі.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына    
261-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру
ұйымдарында мамандар даярлау"
деген 059 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 968 366 мың теңге (тоғыз жүз алпыс сегіз миллион үш жүз алпыс алты мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Мемлекеттік жастар саясаты туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 7 шілдедегі Заңының 6-бабы ; "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 8, 11, 26,   43,48-баптары ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы ; "Жолаушылар мен жүк тасымалдаудағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік жүйені жетілдіру Тұғырнамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 17 сәуірдегі N 594 қаулысы ; "Мұқтаж азаматтарға олардың білім алу кезінде берілетін әлеуметтік көмектің мөлшері мен көздері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 17 мамырдағы N 738 қаулысы , Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Мұнай-газ саласы үшін техникалық және қызмет көрсететін еңбек кадрларын даярлау және қайта даярлау жөніндегі өңіраралық кәсіптік орталық" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 24 қарашадағы N 1159 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Отын-энергетика саласына арналған техникалық және қызмет көрсету еңбегінің кадрларын даярлау және қайта даярлау жөніндегі өңіраралық кәсіптік орталық" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 5 желтоқсандағы N 1170 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : жеке тұлғаның таңдаған мамандығында техникалық және кәсібі, орта білімнен кейінгі білім және біліктілік алу жолымен интеллектуалдық, мәдени және рухани даму қажеттілігін қанағаттандыру, техникалық және кәсібі, орта білімнен кейінгі білім бар білікті мамандармен қоғамның әлеуметтік-экономикалық қажеттілігін қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : техникалық және кәсібі, орта білімнен кейінгі білім беру оқу орындарында елімізге аса маңызды мәні бар мамандар даярлау және қайта даярлау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
п/
п

Бағдар-лама
коды

Кіші
бағдар-лама коды

Бағдарлама-
ның (кіші
бағдарлама- лардың) атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

059


Техникалық және
кәсіптік, орта
білімнен
кейінгі білім
беру ұйымдарын-
да мамандар
даярлау

Техникалық
және қызмет
көрсету
еңбегінің
мамандарын
даярлау
және қайта
даярлау
үшін жағдай-
лармен
қамтамасыз
ету.
Мемлекеттік
жалпы
міндетті
білім беру
стандарт-
тарына
сәйкес оқу
процестерін
жүргізу.
Жыл сайын
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
қаулысымен
бекітілетін
техникалық
және кәсібі,
орта білімнен
кейінгі
білімді
мамандарды
даярлауға,
мемлекет-
тік білім
тапсырысына
сәйкес
оқушылар
қабылдау.
Техникалық
және кәсібі,
орта білімнен
кейінгі
білім беру
ұйымдарына
Қазақстан
Республикасы
Білім және
ғылым
министрінің
бұйрығымен
бекітілген
тізім бойынша
басты құралдар
алуға күрделі
трансферттер
аудару.
Чайковский
атындағы
Алматы
музыкалық
колледжіне
(сметалық
құжаттама
бойынша
2007 жылғы
27 сәуірдегі
N 9-198/
2007
мемлекеттік
сараптаманың
қорытындысы),
Семей қаржы-
экономикалық
колледжіне
(сметалық
құжаттама
бойынша
2004 жылғы
25 маусымда-
ғы N 9с
185/04
мемлекеттік
сараптаманың
қорытындысы), А.В. Селезнов атындағы Алматы хореографиялық училищесіне (сметалық құжаттама бойынша 2008 жылғы 5 ақпандағы N 7-61/08 мемлекеттік сараптаманың қорытындысы)
күрделі
жөндеу
өткізуге
күрделі
трансферттер
аудару.
Мемлекеттік
тапсырысы
негізінде
техникалық
және кәсібі,
орта білімнен
кейінгі
білім оқу
орындарындағы
алушыларға
қысқы және
жазғы каникул
кезінде
көлікпен
жүруге
өтемақылар
төлеуге
трансферттер
аудару.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы Білім
және ғылым
министр-
лігі

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтиже: орта есеппен жылына 3541 оқушылар оқыту. Отын-энергетика саласы үшін техникалық және қызмет көрсету еңбегінің кадрларын даярлау және қайта даярлау бойынша Павлодар облысында өңіраралық кәсіптік орталыққа 2008-2009 оқу жылында оқушыларды қабылдау - 300 адамды құрайды. Шәкіртақымен қамтылған білім алушылардың саны - 60 пайыздан кем емес. Чайковский атындағы Алматы музыкалық колледжінің, Семей қаржы-экономикалық колледжінің ғимараттарына, А.В. Селезнев атындағы Алматы хореографиялық училищесіне күрделі жөндеу жүргізу. Техникалық және кәсібі, орта білімнен кейінгі білім беру мекемелерге ұйымдарына негізгі құралдарды сатып алу. Көлікте жеңілдікпен жүруге қаржылай өтемақы алушы оқушылардың саны 3,1 мыңнан кем емес.
      Соңғы нәтиже: ағымдағы жылда оқуды бітіргеннен кейін жұмысқа тұрған және жоғарғы оқу орнына түскен оқушылардың бөлігі 70 пайыздан кем емес. Жоспарланған оқудан шығарылған оқушылардың бөлігі - 6 пайыздан аспауы керек.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: жылына бір оқушыны дайындауға кететін орташа шығын (күрделі шығынды қоспағанда) - 253,2 мың теңге.
      Уақыттылығы: техникалық және кәсібі, орта білімнен кейінгі білім беру орындарындағы дипломды алып, оқуды бітірген білім алушылардың саны 800 оқушыдан кем емес; білім бағдарламаларының орындалуы білім жоспарына сәйкес.
      Сапасы: жоспарланған техникалық және кәсібі, орта білімнен кейінгі білім "өте жақсы" бағамен колледжі бітірген оқушылардың бөлігі - 10 пайыз.
      Мемлекеттік қорытынды аттестациядан болымды нәтижемен колледж бітірген оқушылардың жоспарланған үлесі - 100 пайыз.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1224 қаулысына     
261-1-ҚОСЫМША      

      Ескерту. 261-1-қосымшамен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

                        2008 жылға арналған
          "Жаңа университет құрылысына қатысу үшін Астана
         қаласының бюджетін дамытуға арналған трансферттер"
          деген 066 республикалық бюджеттік бағдарламаның
                          ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5000000 мың теңге (бес миллиард теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
"Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы" туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 4 мамырдағы N 111 Жарлығы , "Мемлекет басшысының 2005-2007 жылдардағы Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 20 сәуірдегі N 319 Қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: әлемдік санаттағы жоғары білікті кадрлар дайындаудың тиімді жүйесімен қамтамасыз ету және құру, әлемдік стандарттар деңгейінде білім беру қызметтерін көрсету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: жаңа университеттің құрылысын іске асыру үшін Астана қаласының бюджетіне қаржылық қолдау көрсету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдарла-
маның)
атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

066


Жаңа
универ-
ситет
құрылысы-
на қатысу
үшін
Астана
қаласының
бюджетін
дамытуға
арналған
трансфер-
ттер

Жаңа универси-
тет құрылысына
қатысу үшін
Астана қаласы-
ның бюджетін
дамытуға арнал-
ған трансферт-
тер аудару

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республикасы
Білім және
ғылым
министрлігі,
Астана
қаласының
әкімі

      7. Бюджеттік багдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:
      Тікелей нәтиже: жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу және Астана қ. жаңа университет құрылысын бастау.
      Соңғы нәтиже: жұмыс кестесіне сәйкес құрылыс-монтаждық жұмыстарын орындау.
       Уақтылығы: Көзделген іс-шаралар кестесі және келісім-шартқа сәйкес.
      Сапасы: Қазақстан Республикасы аумағында әрекет ететін құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына       
262-ҚОСЫМША        

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне
білім беру саласында мемлекеттік жүйенің
жаңа технологияларын енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер" деген 076 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 7299278 мың теңге (жеті миллиард екі жүз тоқсан тоғыз миллион екі жүз жетпіс сегіз мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 11-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 6 сәуірдегі N 310 "2030 жылғы дейінгі Қазақстанның даму Стратегиясын ары қарай жүзеге асырудағы шаралар туралы" жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : білім берудің жаңа деңгейіне кезең бойынша көшу үшін жағдайлар жасау, білім сапасын көтеру, білім беруді информатизациялауды дамыту, оқушылар мен мұғалімдердің информациялық мәдениетін қалыптастыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : білім беру жүйесінің біртұтас ақпараттық ортасын құру, әлемдік ақпараттық білім беру кеңістігіне интеграциялау мақсатында Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің ақпараттандыру жүйесін жақсарту және білім беру сапасын арттыру; бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беретін ұйымдарды Интернет желісіне қосылу арқылы ауқымды информациялық ресурстарға қол жеткізу құралдарын қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

076


Облыстық
бюджет-
терге,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
бюджет-
теріне
білім
беру
саласын-
да
мемле-
кеттік
жүйенің
жаңа
техно-
логия-
ларын
енгізуге
беріле-
тін
ағымдағы
нысаналы
транс-
ферттер
2


101

Облыстық
бюджет-
терге,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
бюджет-
теріне
бастауыш,
негізгі
орта және
жалпы
орта
білім
берудің
мемле-
кеттік
жүйесіне
интер-
активті
оқыту
жүйесін
енгізуге
беріле-
тін
ағымдағы
нысаналы
транс-
ферттер

Республикалық
бюджеттен облыстық
бюджеттерге, Астана
және Алматы қалалық
бюджеттеріне бастауыш,
негізгі орта және
жалпы орта білім білім
берудің мемлекеттік
жүйесіне, интерактив-
тік оқыту жүйесін
енгізуге арналған
нысаналы ағымдағы
трансферттерді
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің шешіміне
сәйкес аудару.
 
Бастауыш, негізгі
орта және жалпы орта
білім білім берудің
мемлекеттік жүйесіне
интерактивтік оқыту
жүйесін енгізуді
қамтамасыз ету.

Жыл
бойы

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Облыс-
тардың,
Астана,
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Тікелей нәтиже:
      2008 жылы бағдарламалық қамтамасыз етілу мен құралдар алынады және оларды ары қарай жүргізу мен орнату бойынша жұмыстар жүргізіледі, сол сияқты абоненттік төлемдер өтелінеді:
      1) кемінде 1000 мектеп (қорды толықтыру), оның ішінде:
      Ақмола облысы - кем дегенде 30 мектеп, Ақтөбе облысы - кем дегенде 40 мектеп, Алматы облысы - кем дегенде 85 мектеп, Атырау облысы - кем дегенде 36 мектеп, Шығыс Қазақстан облысы - кем дегенде 78 мектеп, Жамбыл облысы - кем дегенде 80 мектеп, Батыс Қазақстан облысы - кем дегенде 40 мектеп, Қарағанды облысы - кем дегенде 84 мектеп, Қостанай облысы - кем дегенде 72 мектеп, Қызылорда облысы - кем дегенде 68 мектеп, Маңғыстау облысы - кем дегенде 18 мектеп, Павлодар облысы - кем дегенде 55 мектеп, Солтүстік Қазақстан облысы - кем дегенде 60 мектеп, Оңтүстік Қазақстан облысы - кем дегенде 108 мектеп, Алматы қаласы - кем дегенде 113 мектеп, Астана қаласы - кем дегенде 33 мектеп;
      2) кемінде 721 мектеп, оның ішінде:
      Ақмола облысы - кем дегенде 22 мектеп, Ақтөбе облысы - кем дегенде 29 мектеп, Алматы облысы - кем дегенде 66 мектеп, Атырау облысы - кем дегенде 26 мектеп, Шығыс Қазақстан облысы - кем дегенде 61 мектеп, Жамбыл облысы - кем дегенде 58 мектеп, Батыс Қазақстан облысы - кем дегенде 29 мектеп, Қарағанды облысы - кем дегенде 77 мектеп, Қостанай облысы - кем дегенде 52 мектеп, Қызылорда облысы - кем дегенде 56 мектеп, Маңғыстау облысы - кем дегенде 13 мектеп, Павлодар облысы - кем дегенде 40 мектеп, Солтүстік Қазақстан облысы - кем дегенде 23 мектеп, Оңтүстік Қазақстан облысы - кем дегенде 107 мектеп, Алматы қаласы - кем дегенде 47 мектеп, Астана қаласы - кем дегенде 15 мектеп.
      Соңғы нәтиже:
      оқу процесіне көп функционалды жүйе енгізіледі.
      Қаржы-экономикалық нәтиже:
      жоспарланатын орташа шығысы: қорды толықтыру 1 мектепке құралдарды алуға және бағдарламалық қамтамасыз етуге, сол сияқты оларды орнатуға 5987,9 мың теңге, жаңа 1 мектепке - 1219,4 мың теңге; 1 айға абоненттік төлемі 27,6 мың теңге; жылына 1 педагогты оқытуға төлем 1,676 мың теңгені құрайды.
      Уақыттылығы:
      жасалған шарттарға сәйкес, мемлекеттік бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру жүйесіне интерактивтік оқыту жүйесін енгізу.
      Сапасы:
      білім беру ұйымдарының жоғары жылдамдықты ғаламдық ақпараттық ресурстарға қол жеткізуін қамтамасыз ету.
      * Республикалық бюджеттен бөлінетін трансферттерді игеру аясында іске асырылатын шаралардың тізбесі, күтілетін нәтижелерді сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткіштер тиісті жергілікті бюджеттік бағдарламасының паспортында көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1224 қаулысына     
262-1-ҚОСЫМША      

      Ескерту. 262-1-қосымшамен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

                        2008 жылға арналған
       "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
      бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік
    тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен
     кейінгі білім беру ұйымдарында оқитындардың стипендияларын
          төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
          деген 077 республикалық бюджеттік бағдарламаның
                          ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 192806 мың теңге (жүз тоқсан екі миллион сегіз жүз алты мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 маусымдағы Заңының 47-бабы ; "Білім беру ұйымдарында білім алушылардың жекелеген санаттарына мемлекеттік стипендиялар төлеу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы N 116 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері:
республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: мемлекеттік тапсырыс шеңберінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім алушы оқушыларды әлеуметтік қолдау.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалық бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік тапсырыс негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім алушы студенттер стипендияларын төлеуге стипендия мөлшерін 5147 теңгеден 6000 теңгеге дейін жеткізу жолымен қаржылай көмек көрсету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

077


Облыстық
бюджет-
терге,
Астана
және
Алматы
қалалары-
ның бюд-
жеттеріне
жергілік-
ті атқа-
рушы
органдар-
дың мем-
лекеттік
тапсырысы
негізінде
техника-
лық және
кәсіптік,
орта бі-
лімнен
кейінгі
білім
орында-
рында
оқитын
студент-
тердің
стипен-
дияларын
төлеуге
берілетін
ағымдағы
нысаналы
трансфер-
ттер

Республикалық
бюджеттен
облыстық бюд-
жеттерге,
Астана және
Алматы қалалық
бюджеттеріне
жергілікті
атқарушы орган-
дардың мемле-
кеттік тапсы-
рыс негізінде
техникалық және
кәсіптік, орта
білімнен кейін-
гі білім алушы
студенттерге
стипендияларды
5147 теңгеден
6000 теңгеге
дейін төлеуге
арналған ныса-
налы ағымдағы
трансферттер
аудару.
 
Жергілікті
атқарушы орган-
дардың мемле-
кеттік тапсырыс
негізінде кә-
сіптік орта оқу
орындарында
білім алушы
студенттер
стипендияларын
төлеуге қаржы-
лай көмекті
уақтылы төлеу.

Жыл бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Облыс-
тардың,
Астана,
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: *
      Тікелей нәтиже:
      Жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік тапсырыс негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім алушы студенттер стипендияларын төлеуге стипендия мөлшерін 5147 теңгеден 6000 теңгеге дейін жеткізу жолымен қаржылай көмек көрсету.
      Облыстар бойынша ортажылдық стипендиаттардың контингенті - 55102, оның ішінде: Ақмола - 2545, Ақтөбе - 2868, Алматы облысы - 2521, Атырау - 1901, Шығыс Қазақстан - 4520, Жамбыл - 3428, Батыс Қазақстан - 2333, Қарағанды - 6250, Қостанай - 4078, Қызылорда - 2320, Маңғыстау - 2472, Павлодар - 2809, Солтүстік Қазақстан - 2494, Оңтүстік Қазақстан - 6200, сонымен қатар Алматы қаласы - 5220, Астана қаласы - 3143.
      Соңғы нәтиже:
      жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік тапсырыс негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім алушылардың оқу үлгерімдерінің көрсеткіштерін көтеру.
      Қаржы-экономикалық нәтиже:
      Стипендияның ай сайынғы төлеу айырмасы 1 оқушыға 853 теңгені құрайды.
      Уақтылығы:
      жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік тапсырыс негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім алушылардың стипендиясының айырмасын уақытылы төлеу.
      Сапасы:
      барлық оқушылардың 70 пайызын стипендиямен қамтамасыз ету.
      * Республикалық бюджеттен бөлінетін трансферттерді игеру шеңберінде іске асырылатын шаралардың тізбесі, күтілетін нәтижелерді сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткіштер тиісті жергілікті бюджеттік бағдарламасының паспортында көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1224 қаулысына     
262-2-ҚОСЫМША      

      Ескерту. 262-2-қосымшамен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым мннистрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

                        2008 жылға арналған
            "Білім саласындағы өзекті мәселелерді зерттеу"
            деген 080 республикалық бюджеттік бағдарламаның
                          ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 70000 мың теңге (жетпіс миллион теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасы Заңы 2001 жылғы 9 шілдедегі, "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 маусымдағы Заңы, "Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму стратегиясын одан әрі іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 6 сәуірдегі N 310 Жарлығы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері:
республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: мемлекеттің  әлеуметтік-экономикалық дамуына әсер ету. Білім саласын және оның тиімді дамуын, өзекті зерттеулер жолы және бәсекелестікті жоғарылату механизмі негізінде анықтау.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: білім саласындағы өзекті мәселелерді зерттеу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама
коды

Кіші бағдарла-
малардың атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

1

080


Білім саласын-
дағы өзекті
мәселелерді
зерттеу

Білім секторын
дамыту мәселе-
лері бойынша
өзекті зерт-
теулер
жүргізу.

Жыл
бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
минист-
рлігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:
      Тікелей нәтиже:
      білім саласындағы өзекті мәселелер бойынша аналитикалық зерттеу;
      есептер жасалады және методикалық ұсыныстар құрылады.
      Соңғы нәтиже:
      Білім саласындағы өзекті мәселелер бойынша білім беру ұйымдарының және Қазақстан Республикасы азаматтарының ақпаратқа қол жетімділігін жоғарылату. Білімнің тиімді дамуын қамтамасыз етуге ұсыныстар мен әдістерін дайындау.
      Қаржы-экономикалық нәтиже:
      Білім саласындағы өзекті мәселелерді зерттеуге - 70 000,0 мың теңге.
      Уақтылығы:
      белгіленген мерзімде жоспарланған іс-шараларды орындау.
      Сапасы:
      Тапсырыс берушінің талабына сәйкес зерттеудің сапа деңгейін қамтамасыз ету. Білім саласындағы аса маңызды жеке мәселелерді қамту және оны тиімді шешуге әсер ететін ұсыныстарды жасау.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына   
262-3-ҚОСЫМША    

       Ескерту. 262-3-қосымшамен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.10.03 N 911 Қаулысымен.

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Парасат" АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыру"
деген 081 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1400000 мың теңге (бір миллиард терт жүз миллион теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2001 жылдың 9 шілдедегі "Ғылым туралы" заң; Қазақстан Республикасы Президентінің 1996 жылғы 11 наурыздағы N 2895 "Қазақстан Республикасында ғылымды мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі шаралар туралы" Жарлығы; Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 6 сәуірдегі N 310 "Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму стратегиясын одан әрі іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Жарлығы; Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 20 маусымдағы N 348 "Қазақстан Республикасының ғылымын дамытудың 2007-2012 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Жарлығы; 2007 жылғы 28 ақпандағы Мемлекет Басшысының Қазақстан халқына "Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан" атты Жолдауы; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 7 қарашадағы N 1057 "Ғылым қоры" акционерлік қоғамын құру туралы" қаулысы; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 20 сәуірдегі N 319 "Мемлекет басшысының 2005-2007 жылдардағы Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" қаулысы; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 тамыздағы N 758 "Қазақстан Республикасының ғылымын дамытудың 2007-2012 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған (I кезең) іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" қаулысы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Еліміздің ғылыми-технологиялық дамуы үшін төмендегідей жолдармен жағдайлар жасау:
      елімізде ғылыми зерттеулердің нәтижелерін іс жүзінде іске асыруды қамтамасыз ететін ғылыми-зерттеулер және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың дамуына көмек көрсету. Жеке және кәсіпкерлік секторлардың ғылым дамуына қатысуын ынталандыру, соның ішінде ғылыми-зерттеулерді және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарын бірлесіп қаржыландыру жолымен жағдайлар жасау. Тау-кен-металлургиялық және көмірсутегі саласы үшін жаңа бәсекеге қабілетті технологияларды зерттеу және әзірлеуді жоғары сапалы сараптамамен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері:
      ғылыми-зерттеулер және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар бойынша жобаларды қаржыландыру жөніндегі іс-шараларды, соның ішінде ғылыми-зерттеулер және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды дамытуға жәрдемдесуге бағытталған жобаларды таңдау, талдау, сараптау, мониторингілеу және өзге де іс-шараларын жүзеге асыру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N
Р/
с

Бағдар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама
коды

Бағдарла-
маның
(кіші
бағдарла-
маның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асы-
ру
мер-
зі
мі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

081


"Парасат"
АҚ-ның
жарғылық
капиталын
қалыптас-
тыру

Ғылыми-зерттеулер
және тәжірибелік-
конструкторлық
жұмыстардың дамуына
көмек көрсету
мақсатында, соның
ішінде ғылыми-зерт-
теулер және
тәжірибелік-
конструкторлық
жұмыстар бойынша
жобаларды қаржылан-
дыру жолымен "Ғылым
қоры" АҚ еншілес
ұйымының жарғылық
капиталын толықтыру
үшін "Парасат"
Ұлттық ғылыми-техно-
логиялық холдингі"
АҚ жарғылық
капиталын
қалыптастыру. Көмірсутегі және тау-кен-металлургиялық және сонымен байланысты қызмет көрсету салалары үшін технологиялар" бағыты бойынша ашық түрдегі ұлттық ғылыми лабораторияларды жабдықтау мақсатында "Жер туралы, металлургия және кен байыту" АҚ еншілес ұйымының жарғылық капиталын толықтыру үшін "Парасат" ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі" АҚ жарғылық капиталын қалыптастыру

Жыл
бойы

Қазақстан
Республика-
сының Білім
және ғылым
министрлігі,
"Парасат"
Ұлттық ғылыми
технологиялық
холдингі" АҚ

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже:
      "Парасат" Ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі" АҚ жарғылық капиталын қалыптастыру арқылы "Ғылым қоры" АҚ жарғылық капиталын толықтыру.
      Парасат" ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі" АҚ жарғылық капиталын қалыптастыру арқылы "Жер туралы, металлургия және кен байыту" АҚ жарғылық капиталын толықтыру.
      Соңғы нәтиже:
      ғылыми-зерттеулер және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды қолдайтын кешенді жүйелер құру; ғылыми-техникалық өнімдер және қызмет көрсету нарығын капиталдандыруды арттыру; 2012 жылға тәжірибелі ғылыми-зерттеулер және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар бойынша 5 перспективалық жобаны өндіру.
      Сапасы:
      - "Парасат" Ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі" АҚ құрамына кірген компаниялардың қызметінің тиімділігін арттыру;
      - елімізде ғылыми-зерттеулер және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың нәтижелерін іс жүзінде іске асыруды қамтамасыз ету.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына   
263-ҚОСЫМША    

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес"
деген 104 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 7442 мың теңге (жеті миллион төрт жүз қырық екі мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 11-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасындағы нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрестің 2006-2014 жылдарға арналған стратегиясы туралы" 2005 жылғы 29 қарашадағы N 1678 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасындағы нашақорлықпен және есірткі бизнесімен күрестің 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 5 сәуірдегі N 240 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : салауатты өмір салты дағдыларын қалыптастыру, жасөспірімдер мен жастар арасында нашақорлық пен есірткіге тәуелділіктің таратылуының алдын алу, мемлекеттік органдардың нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрестегі өзара іс-қимылын нығайту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : кәмелетке толмағандар мен жастар арасындағы әлеуметтік емдеуге бағытталған шаралар кешенін жүзеге асыру; салауатты өмір сүруді насихаттау, есірткіге тәуелді адамдарды сауықтыруға және оңалтуға бағытталған іс-шаралар өткізу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

104


Наша-
қорлыққа
және
есірткі
бизне-
сіне
қарсы
күрес

Үкіметтік емес
ұйымдарды, оның ішінде
есірткіге тәуелді
адамдардың алдын алу,
емдеу және оңалту
саласында айналысатын
жастар бірлестіктерін
қолдау жөнінде
іс-шаралар өткізу.
Педагогтар, әлеуметтік
қызметкерлер,
әлеуметтік педагогтар
үшін есірткіге қарсы
күрес тақырыбы бойынша
оқыту циклдерін
өткізу.
Жалпы білім беретін
мектеп оқушыларының
арасында плакаттар
конкурсын өткізу.
Білім беру ұйымдарында
нашақорлықтың алдын
алу бойынша жұмыстарды
ұйымдастыруға
мониторинг жүргізу.
Бастауыш және орта
кәсіптік білім беретін
гуманитарлық оқу
орындары арасында
нашақорлық және
есірткі күресі бойынша
семинар өткізу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Тікелей нәтиже: Балалардың жасөспірімдер мен жастардың салауатты өмір салты мен иммунитеттерін қалыптастыру.
      Түпкі нәтиже: Республикадағы білім беру мекемелері оқушыларының арасындағы есірткіге тәуелді адамдардың санын қысқарту.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: Республикалық бюджет қаражатын тиімді қолдану.
      Уақтылығы: Бекітілген жұмыс кестесіне сәйкес іс-шаралар өткізу.
      Сапасы: Оқушылардың, жастардың есірткі құралдарын пайдалану салдарынан келген нашақорлықтың залалын түсінуі. Есірткі заттарын заңсыз пайдалану деңгейін төмендету және Қазақстан Республикасының 45 % оқушылары мен студенттеріне салауатты өмір салты дағдыларын сіңіру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына   
264-ҚОСЫМША    

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту"
деген 116 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 321800 мың теңге (үш жүз жиырма бір миллион сегіз жүз мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы Заңының 5-бабы ; Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Қазақстан Республикасында бірыңғай ақпараттық кеңістіктің дамуы мен "Ұлттық ақпараттық технологиялар" жабық акционерлік қоғамының құрылуы" 2000 жылғы 4 сәуірдегі N 492 қаулысы ; 2007-2009 жылдарға арналған "Ақпараттық теңсіздікті төмендету бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 13 қазандағы N 995 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсіздікті төмендету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : нормативтік құқықтық және әдістемелік базасын құру, тұрғындарға электрондық білім қызмет көрсетуді құру, қалыптастыру және дамыту, тұрғындарды компьютерлік сауаттылыққа оқыту нәтижелерін мониторлау, ақпараттық технология және менеджмент саласында қашықтықтан және күндізгі білім беру оқыту-консалтингті орталықтарын құру туралы жобаға дейін жұмыс жүргізу, ақпараттың, білімнің, қызмет көрсетудің, өнімнің бағдарламалық қамтамасыз етілуіне жаңа экспорттық мүмкіндіктерді енгізу; ақпараттық-коммуникациялық технология сервистерін ұсыну, тұрғындарды ақпараттық қоғамға, сондай-ақ қашықтан оқылуға, Интернетке қосылуға жалпы мүмкіндік алу мен тұрғындарды ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдануға жаппай үйрету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

116


Элек-
трондық
үкімет
шеңбе-
рінде
адами
капитал-
ды
дамыту

Тұрғындарға
компьютерлік білім
беру және
сертификациялау үшін
қашықтан оқыту және
оқытушыларды даярлау
орталығының жұмысын
қамтамасыз ету.
Тұрғындарға
компьютерлік білім
беру және
сертификациялау үшін
қашықтан оқыту және
оқытушыларды даярлау
орталығын негізінде
тұрғындарға
компьютерлік білім
беруші тьюторларға
тренингтік курстар
өткізу.
Тұрғындарды
компьютерлік білімге
оқытуға арналған
мемлекеттік және орыс
тілдерінде
оқу-әдістемелік
нұсқаулықтарын
тираждау.
Тұрғындарды
компьютерлік білімге
оқытуға арналған
мемлекеттік және орыс
тілдерінде электрондық
оқу бағдарламасын
тираждау.
Мектеп, лицей,
профмектеп және
колледж оқушыларын
және ЖОО студенттерін
тестілеу.
Қазақстандық білім
беру веб-порталын
дамыту және
актуализациялауды
қамтамасыз ету.

Жыл
бойы

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны  орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже: 500 000 дана оқулық-әдістемелік пособиясын және электрондық оқыту бағдарламасын басып шығару.
      Түпкі нәтиже: Қазақстан Республикасында тұрғындардың компьютерлік білім алу көрсеткіштерін жоғары деңгейге жеткізу.
      Уақыттылығы: Іс-шаралардың орындалуы бекітілген мерзімдерге сай келісіммен жүзеге асырылады.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсіздігін азайту және компьютерлік білім тұрғындардың санын алған 13,2%-ға дейін ұлғайту.
      Сапасы: Тұрғындарды Қазақстан Республикасындағы ақпараттық теңсіздікті төмендетуге ықпал ететін компьютерлік сауаттылыққа оқыту.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады