2008 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 12 желтоқсандағы N 1224 Қаулысы (үзінді)

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегі Бюджет кодексіне сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :

      1. Мыналардың:
      64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,   78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің 2008 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламаларының паспорттары бекітілсін.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1224 қаулысына        
64-ҚОСЫМША           

206 - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Мәдениет және ақпарат саласындағы уәкiлеттi органның қызметiн қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 323154 мың теңге (үш жүз жиырма үш миллион бір жүз елу терт мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12 N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Мемлекеттік қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі Заңы ; "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы Заңы ; "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы ; "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы Заңы ; "Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шілдедегі Заңы ;
"Бұқаралық ақпарат құралдары туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі Заңы ; "Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 29 қазандағы N 1130 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Тіл комитетінің мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 4 ақпандағы N 103 қаулысы ; "Әкімшілік реформаны одан әрі жүргізу жөніндегі кейбір шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 29 наурыздағы N 304 Жарлығы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : мәдениет, тарихи-мәдени мұра, ақпарат, мұрағат ісі және құжаттамасы, кітап шығару, полиграфия, ішкі саяси тұрақтылық, ұлтаралық келісім, тіл саясаты саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру мен жүзеге асыруда стратегиялық саясат пен тиімді салааралық үйлестіруді жүргізу.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : ұлттық мәдениет пен басқа да халық мәдениеттерін қайта жаңғырту, сақтау, дамыту, пайдалану және тарату саласында құқықтық, экономикалық және ұйымдық негіздерді құруда іс-шараларды жүргізуді ұйымдастыру және қамтамасыз ету, мемлекеттік тілдің кеңінен қолданылуына жағдай жасау. Бұқаралық ақпарат құралдары, мұрағат ісі және құжаттамасы, кітап шығару қызметі, полиграфия, тіл саясаты саласында мемлекеттік саясаттың жүзеге асырылуын бақылауды қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметшілердің кәсіби деңгейін арттыру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

001


Мәдениет
және
ақпарат
саласын-
дағы уә-
кілетті
органның
қызметін
қамтама-
сыз ету
2


001

Орталық
органның
аппараты

Кино және бейне өнді-
рісінің реестрін құру.
Ұлттық мұрағат қорының
құрылу және толтыру
кезеңін тізімін
бекіту.
Мәдениет, ақпарат, тіл
дамыту және мұрағат
істері саласында ор-
талық және жергілікті
атқарушы органдардың
қызметін координация-
лау мен мәдени және
ақпараттық кеңістік
саласындағы қызметіне
қатысты мәселелерге
талдау жасау;
Саяси партиялармен,
қоғамдық бірлестіктер-
мен, үкіметтік емес
ұйымдармен қарым-
қатынас.
Тарихи және мәдени
ескерткіштерге
археологиялық және
қайта қалпына келтіру
жұмыстарын жүргізуге
лицензия беру;
телевидение және радио
хабарларын тарату,
басылым және полигра-
фиялық кәсіпорындар,
республикалық мұрағат
мекемелері желісін
мемлекеттік басқару
бойынша ұйымдастыру
жұмыстары; бұқаралық
ақпарат құралдарын
есепке қоюды жүзеге
асыру; телевидение
және/немесе радио
хабарларын тарату
ұйымдарының қызметіне
лицензия беру.
Халықаралық баспасөз-
орталығының қызметін
қамтамасыз ету.
Халықаралық баспасөз-
орталығына арналған
үй-жай үшін жал
төлемі.
"Мәдениет қайраткері"
медалін әзірлеу.
Министрлік мемлекеттік
арналған коллегияла-
рын, БАҚ басшыларына
семинар-тренингтер,
арналған баспасөз-
хатшыларына семинар-
кеңес өткізу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Мәдениет
және
ақпарат
министр-
лігі

3


007

Мемле-
кеттік
қызмет-
шілердің
білік-
тілігін
арттыру

Интеллектуалдық және
коммуникациялық дамыту
бойынша мемлекеттік
қызметшілердің
біліктілігін арттыру
бойынша қызметтерді
сатып алу.
Мемлекеттік және
ағылшын тілдеріне
оқыту.

Жыл
бойы

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Мәдениет
және
ақпарат
министр-
лігі

4


009

Мемле-
кеттік
орган-
дарды
мате-
риалдық-
техни-
калық жарақ-
тандыру

Орталық аппарат пен
екі комитетке арналған
жиһаз, ұйымдастыру
техникасын, негізгі
жабдықтар сатып алу.
Орталық аппарат үшін
автокөліктер сатып
алу.

Ақпан-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Мәдениет
және
ақпарат
министр-
лігі

5


017

Ақпарат-
тық жү-
йелердің
жұмыс
істеуін
қамтама-
сыз ету
және
мемле-
кеттік
орган-
дарды
ақпарат-
тық-тех-
никалық
қамтама-
сыз ету

Есептеу техникасы
құралдарын әкімшілік
ету, сүйемелдеу және
техникалық қызмет
көрсету бойынша
қызметтер төлемі.
Телекоммуникациялық
қызметтердің төлемі.
Министрліктің веб-
сайтын және бағдарла-
малық өнімдерді ақпа-
раттық қамтамасыз ету.
Шығыс материалдарын,
техникалық құралдарды,
материалдық емес
активтерді сатып алу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Мәдениет
және
ақпарат
министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтиже: Мақсаттарға қол жеткізу үшін алға қойылған міндеттерді толық орындау. Мемлекеттік тілге кемінде 41 қызметкерді, ағылшын тіліне кемінде 10 қызметкерді оқыту, біліктілікті кемінде 10 қызметкерге арттыру.
      Соңғы нәтиже: Тарихи-мәдени мұраны сақтауды қамтамасыз ету үшін қажетті жағдайлар жасау, мемлекет қызметінің әлеуметтік-маңызды салаларында әлеуметтік-ақпараттық және коммуникативтік технологияларды қолдануды кеңейту, республиканың жалпыұлттық мемлекеттік даму стратегиясын дұрыс түсіндіру мен насихаттауды қамтамасыз ету, республикада және әлемде, басқа да қызмет салаларында орын алған қоғамдық-саяси үрдістерді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауды қамтамасыз ету.
      Қаржы-экономикалық нәтиже:
      1 мемлекеттік қызметшіге мемлекеттік тілді оқытуға кететін орташа шығын - 26,87 мың теңге;
      1 мемлекеттік қызметшіге ағылшын тілін оқытуға кететін орташа шығын - 9,2 мың теңге;
      1 мемлекеттік қызметшінің біліктілігін арттыруға кететін орташа шығын - 27,6 мың теңге.
      Уақыттылығы: Бекітілген уақытта және келісім шарттар бойынша жоспарланған іс-шараларды орындау.
      Сапасы: Кәсіби деңгейді жоғарлату жолымен мемлекеттік қызметкерлердің қызмет көрсетуді ұсыну сапасын жетілдіру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1224 қаулысына        
65-ҚОСЫМША           

206 - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Мәдениет және ақпарат саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер"
деген 002 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 245035 мың теңге (екі жүз қырық бес миллион отыз бес мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12 N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасы 2006 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 31-бабы ; "Тарихи-мәдени құндылықтарды қорғау және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 2 шілдедегі Заңы ; "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шілдедегі Заңы ; "Көне Отырарды қалпына келтіру" 2005-2009 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 30 қыркүйектегі N 1009 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : Республика тұрғындарының мәдени және рухани деңгейін арттыру, сондай-ақ елдің тарихи, мәдени құндылықтарын толыққанды танып-білуде бос аралықтарды толтыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : мәдениет пен өнерді дамытуда ғылыми-практикалық талдау жасауды қамтамасыз ету, әлеуметтік-мәдени инфрақұрылымының жұмыс істеуінің тиімді және перспективалық үлгілерін әзірлеу; тарихи және мәдени ескерткіштерді мұражайландыру және танымалдандыру; көшпелі және отырықшы-жер өңдеу мәдениеті мен олардың өзара қарым-қатынас аспектілерін, ежелгі дәуірден біздің заманымызға дейінгі Еуразия территориясында болған басқа да этномәдени әдістерді зерттеуді ұйымдастыруды қамтамасыз ету; археологиялық, сәулетшілік, қала құрылысы нысандарын зерттеуді қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

002


Мәдениет
және
ақпарат
саласын-
дағы
қолдан-
балы
ғылыми
зерт-
теулер

Тарихи-мәдени мұра
нысандарында археоло-
гиялық зерттеулер
жүргізу;
"Көне Отырарды қалпына
келтіру" бағдарламасы
аясында ғылыми
зерттеулер жүргізу;
Этносаралық қатынастар
мәселелері бойынша
ғылыми-зерттеу жұмысын
өткізу;
Мәдениет және мұражай-
тану саласында ғылыми
бағдарламаларды іске
асыру;
Номадтардың тарихын,
археологиясын, этно-
графиясын, мәдениеті
мен өнерін оқып тану
бойынша ғылыми
зерттеулер жүргізу.

Жыл бойы

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Мәдениет
және
ақпарат
министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтиже: мәдениеттің ғылыми-әдістемелік қорын нығайту және саланы дамыту үшін тәжірибелік нұсқаулықтарды дайындау; мәдени саясат және этносаралық қатынас саласында ғылыми зерттеулер өткізу, еліміздің ұлттық мәдени жетістіктерінің тарихи-мәдени құндылықтарын зерттеуге бағытталған ғылыми-зерттеу экспедицияларын ұйымдастыру; жаңа ғылыми мәліметтерді айқындауға бағытталған мәдениет және мұражайтану саласындағы жұмыстарды жалғастыру; 45 нысан бойынша археологиялық зерттеулерді жалғастыру: 1. Бұзоқ қалашығы, 2. Қойлық қалашығы, 3. Талғар қалашығы, 4. Сарайшық қалашығы, 5. Қызыл Ойық әулиетамы, 6. Берел әулиетамы, 7. Шілікті әулиетамы, 8. Мерке-Жайсан әулиетамы, 9. Ақыртас қалашығы, 10. Ақтөбе қалашығы, 11. Тоқтауыл бекеті, 12. Айбас дарасы елді мекені, 13. Кент елді мекені, 14. Талдысай елді мекені, 15. Некрополь Чирик Рабат, 16. Тоқсанбай елді мекені, 17. Жуан төбе қалашығы, 18. Қараспан төбе қалашығы, 19. Шымкент қалашығы, 20. Сауран қалашығы, 21. Сидақ қалашығы, 22. Отырар қалашығы, 23. Бөріжары моласы, 24. Дандыбай және Тасмола мәдениеттерінің ескерткіштері, 25. Түркістан қалашығы, 26. Майбұлақ бекеті, 27. Қосқұдық, неолиттік елді мекені, 28. Қырық-оба әулиетамы, 29. Түрген некрополі, 30. Ежелгі және орта ғасырлық Жанкент, 31. Хан Ордасы кешені, 32. Әулиекөл қалашығы, 33. Бұланды қалашығы, 34. Арал Асар, 35. Сарыкөл түрік мәдени кешені, 36. Орта ғасырлық көшпенділердің Ой-Жайлау мәдени кешені, 37. Ешкіөлмес әулиетамы, 38. Тамғалы әулиетамы, 39. Арпа өзен әулиетамы, 40. Қойбағар әулиетамы, 41. Қарақыр әулиетамы, 42. Шу-Іле таулары, 43. Қаратау тауының оңтүстік баурайы, 44. Тілеубалақ әулиетамы, 45. Каялық қалашығы. "Көне Отырарды қалпына келтіру" бағдарламасы аясында археологиялық зерттеулерді жалғастыру.
      Соңғы нәтиже: мәдениет саласын қамтамасыз етіп отыратын тұрақты-даму жүйесінің қызметі құрылады.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: бір ғылыми жобаны іске асырудың орташа шығын құны - 12252 мың теңге.
      Уақыттылығы: ғылыми жобаларды уақытында дайындауды қамтамасыз ету. Жоспарланған іс-шараларды уақытында өткізу.
      Сапасы: Қазақстан Республикасындағы тарихи-мәдени мұра нысандарына келуші туристердің санын арттыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1224 қаулысына        
66-ҚОСЫМША           

206 - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Мемлекеттік сыйлықақылар мен стипендиялар"
деген 003 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 49503 мың теңге (қырық тоғыз миллион бес жүз үш мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің мемлекеттік бейбітшілік және прогресс сыйлығы туралы" 2001 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы ; "Мәдениет саласында мемлекеттік стипендиялар тағайындау туралы" 2000 жылғы 3 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Президентінің N 369 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің мемлекеттік бейбітшілік және прогресс сыйлығы мәселелері" 2001 жылғы 28 қыркүйектегі Қазақстан Республикасы Президентінің N 691 Жарлығы ; "Ғылым мен техника, әдебиет пен өнер саласындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлықтары туралы" 2007 жылғы 13 тамыздағы Қазақстан Республикасы Президентінің N 381 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Президентінің бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы сыйлықтары мен гранттарын тағайындау туралы" 1997 жылғы 19 маусымдағы Қазақстан Республикасы Президентінің N 3556 өкімі .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : мәдениет, өнер және бұқаралық ақпарат құралдары қайраткерлерін шығармашылық, қоғамдық белсенді қызметі үшін моральді және материалды ынталандыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : бейбітшілік пен достықты, халықтар арасындағы өзара сенімдікті нығайтуға, мемлекетаралық қарым-қатынастардағы теңдік пен бірдей жариялылыққа бағытталған қызметті белсендендіру; қоғамдық және ұлтаралық келісімді бекіту, республиканың көпұлтты халқының бірлігін нығайту; демократия мен әлеуметтік прогресті дамыту; журналистер мен өнер қайраткерлерінің бұқаралық ақпарат, әдебиет, өнер саласындағы үздік жариялымдары үшін мемлекеттік сыйақы төлемін қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

003


Мемле-
кеттік
сыйлық-
ақылар
мен
стипен-
диялар

Қазақстан Республикасы
Тұңғыш Президентінің
мемлекеттік бейбітші-
лік және прогресс
сыйлығын тапсыру.
Еліміздегі жүргізіліп
жатқан реформаларды
бұқаралық ақпарат
құралдары арқылы қол-
дауға қосқан үлестері
үшін бұқаралық
ақпарат құралдары
саласындағы Президент-
тік сыйлықтар мен
гранттар тапсыру.
Мәдениет саласында
мемлекеттік
стипендиялар төлеу.
Әдебиет және өнер
саласында сыйлықтар
тапсыру.
Дипломдар мен
куәліктерді дайындау.

Жыл бойы

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Мәдениет
және
ақпарат
министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтиже: мемлекеттік сыйлықтар мен стипендиялар төлеу:
      Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің мемлекеттік бейбітшілік және прогресс сыйлығы;
      Төрт номинация (2 сыйлық пен 2 грант) бойынша президенттік сыйақы мен гранттар;
      Мәдениет саласында 50 мемлекеттік стипендия;
      Әдебиет және өнер саласында 3 мемлекеттік сыйлық.
      Соңғы нәтиже: Қазақстан Республикасының мәдениет, өнер, әдебиет саласындағы көрнекті қайраткерлері мен журналистерінің үздік жарияланған еңбегі үшін ынталандыру.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: Төлемнің орташа шығыны:
      Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің мемлекеттік бейбітшілік және прогресс сыйлығының 1 бірлігі - 6000 АЕК;
      Президенттік бір сыйақы - 1000 АЕК;
      Президенттік бір грант - 1000 АЕК;
      Мемлекеттік бір стипендия - 20 АЕК.
      Уақыттылығы: мемлекеттік сыйақылар мен стипендиялардың жоспарланған төлемін қамтамасыз ету.
      Сапасы: бұқаралық ақпарат құралдары, мәдениет, өнер, әдебиет жұмысында мемлекеттік қолдауды күшейту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1224 қаулысына        
67-ҚОСЫМША           

206 - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Мемлекеттік қайраткерлердің бейнесін мәңгі есте қалдыру"
деген 004 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 5000 мың теңге (бес миллион теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : мәдениет саласындағы көрнекті қайраткерлерді үлгі ете отырып, өскелең ұрпаққа патриоттық тәрбие беру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : Қазақстанның мәдениеті мен өнерінің дамуына зор үлес қосқан көрнекті қайраткерлерін мәңгілік есте сақтау мақсатында шараларды ұйымдастыру және өткізу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

004


Мемле-
кеттік
кайратк-
ерлердің
бейнесін
мәңгі
есте
қалдыру

Мәдениет және өнер
саласындағы аса көр-
некті қайраткерлерді
мәңгі есте сақтау
жөніндегі іс-шараларды
ұйымдастыру және
өткізу.
Көрнекті мәдениет
қайраткерлерін жерлеу
рәсімдерін, ас беруді,
салттық қызметтерді,
фото-бейне түсіруді
ұйымдастыру, БАҚ-на
жариялау (көңіл айту,
некролог), көрнекті
мәдениет өкілдеріне
мемориалды тақталар
мен ескерткіштерді
дайындау.

Жыл бойы

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Мәдениет
және
ақпарат
министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтиже: көрнекті қайраткерлерді мәңгі есте сақтау мақсатындағы шараларды ұйымдастыру.
      Соңғы нәтиже: мәдениет және өнер саласындағы аса көрнекті қайраткерлерді мәңгі есте сақтау.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: еске алуға арналған астың орташа құны - 520 мың теңге. Көрнекті мәдениет қайраткерлеріне құлпытас дайындаудың орташа құны - 600 мың теңге.
      Уақтылығы: қажетті шараларды уақытында өткізу.
      Сапасы: Мемлекет тарихындағы көрнекті қайраткерлердің есімін сақтау.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1224 қаулысына        
68-ҚОСЫМША           

206 - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту"
деген 005 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 568035 мың теңге (бес жүз алпыс сегіз миллион отыз бес мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Қазақстан Республикасындағы тіл туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шілдедегі Заңының 4, 6, 23, 25-баптары ; "Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 7 ақпандағы N 550 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2007-2008 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары" 2007 жылғы 14 ақпандағы N 108 Қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Мемлекеттік ономастика комиссиясы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 21 сәуірдегі N 368 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Мемлекеттік терминология комиссиясы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 21 сәуірдегі N 367 қаулысы ; "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік терминологиялық жұмыс тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 21 сәуірдегі N 444 қаулысы ; "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік ономастикалық жұмыс тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 21 қаңтардағы N 45 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : мемлекеттік тілдің әлеуметтік-коммуникативтік қызметін кеңейту және нығайту; Қазақстан халқының тілдерін дамыту; біртұтас қазақ ұлтының құрамдас бөлігі ретінде шетелде тұратын отандастарды әлеуметтік-экономикалық, құқықтық қорғау мен қолдаудың мемлекеттік жүйесін жасау.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : мемлекеттік тілдің барлық мемлекеттік ұйымдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарында қызметтік міндеттерді орындау үшін іс жүргізудің негізгі тілі ретінде қолданылуын қамтамасыз ету; қазақ терминологиясын жетілдіру; орыс тілінің жалпы мәдени қызметін сақтау және этникалық топтар өкілдеріне ана тілдерін оқытуға қолдау көрсету; мемлекеттік қызметшілерге қазақ тілін үйрету жөніндегі барлық қажетті ұйымдастырушылық жағдайларды жасау; шетелде тұратын отандастармен жан-жақты байланыстарды дамыту мен нығайту үшін жағдай жасауды қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

005


Мемле-
кеттік
тілді
және Қа-
зақстан
халқының
басқа да
тілдерін
дамыту

Ұлттық-мәдени орталығы
арқылы жексенбілік
мектептеріне мемлекет-
тік қолдау көрсету;
Республикалық ұлттық-
мәдени орталықтарының
жексенбілік мектепте-
рінде мемлекеттік
тілді оқыту курстарын
ұйымдастыру;
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің жанындағы
Мемлекеттік термино-
логия және ономастика
комиссияларының
жұмысын қамтамасыз
ету;
Тілдерді дамыту,
терминология және
ономастика мәселелері
бойынша тұрақты жұмыс
істейтін сараптамалық
топтың отырыстарын
өткізу;
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің Мемлекеттік
терминология комиссия-
сының жанындағы сала-
лық терминологиялық
секцияларының жұмысын
қамтамасыз ету;
Қазақстан Республикасы
өңірлері ономастикалық
атауларының үйлестіру
жұмыстарын жүргізу;
Тілдерді дамыту, қазақ
терминологиясы, түркі
жазбаларының өзекті
мәселелері жөнінде
республикалық, ғылыми-
теориялық семинарлар,
"дөңгелек үстелдер",
конференциялар өткізу;
Славян жазбасы
күндерін өткізу;
Мемлекеттік тілді және
Қазақстан халқының
басқа да тілдерін
білуге арналған
республикалық конкурстар өткізу;
Оралхан Бөкей,
Мұқағали Мақатаев
атындағы көркемсөз оқу
шеберлерінің, әр алуан
ұлт өкілдері арасында
Абай поэзиясы білгір-
лерінің республикалық
конкурстарын өткізу;
Мемлекеттік тілді оқы-
тудың жаңа, баламалы
бағдарламаларын әзір-
леуді және жасауды
жүзеге асыратын маман-
дарға қолдау көрсету
бойынша іс-шаралар
өткізу;
Қазақстан халқы тілде-
рінің XI республикалық
фестивалін өткізу;
"Тіл және қоғам"
мамандандырылған
альманағын шығару;
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің жанындағы
Мемлекеттік терминоло-
гия және ономастика
комиссияларының
бюллетеньдерін шығару;
Каноникалық
сөздіктерді шығару;
Мемлекеттік тілді
үйретуге арналған
оқу-әдістемеліктерін
әзірлеу және шығару;
Мектеп жасына дейінгі
балалар үшін қазақ
тілінде "Балапан"
журналын шығару;
Қазақстан Республика-
сындағы мемлекеттік
тіл саясаты туралы
жарнамалық-имидждік
(әлеуметтік) роликтер-
ді шығаруды және жалға
беру;
Мемлекеттік тілді
дамыту мен шетелде
тұратын отандастар
мәселелері жөнінде
әлеуметтік зерттеулер
жүргізу;
"Туған тіл"
мамандандырылған
альманағын әзірлеу
және шығару;
Қазақ диаспорасы
өкілдерінің қатысуымен
халықаралық ақындар
мүшайрасын өткізу;
Шетелдерде тұратын
отандастар істері
жөніндегі комиссия
отырыстарын өткізу;
Қазақ диаспорасына
арналған қазақ тілін
жеделдетіп оқыту
бойынша сөздіктер,
оқу-әдістемелік
құралдар әзірлеу және
шығару;
Шетелде тұратын қазақ
диаспорасының халық
шығармашылығы
фестивалін ұйымдастыру
және өткізу;
Қазақ диаспорасы
мәселелері жөнінде
республикалық семинар-
кеңестер, дөңгелек
үстелдер, конференция-
лар өткізу.

Жыл бойы

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Мәдениет
және
ақпарат
министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтиже: Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы мемлекеттік терминология комиссиясының 4 отырысын өткізу; қазақ тілінің бірыңғай терминологиялық жүйесін жасау жұмыстарын жүргізу (30 салалық терминологиялық секциялары); республика аумағында топонимикалық атауларды фонетикалық, лексикалық және графикалық принциптерін сәйкестендіру және ретке келтіру мақсатында Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы ономастика комиссиясының 2 отырысын өткізу; мемлекеттік тіл саясатын одан әрі жетілдіру жөніндегі Үкіметтік комиссиясы мен оның жанындағы тұрақты түрде жұмыс істейтін тілдерді дамыту, терминология және ономастика мәселелері жөніндегі сараптама топтардың кемінде 4 отырысын өткізу; отандастар ісі жөніндегі комиссияның 4 отырысын өткізу; тілдерді дамытуға арналған кемінде 25-тен кем емес жалпы республикалық іс-шара (конференциялар, семинарлар, жиналыстар, дөңгелек үстелдер) өткізу; шетелде тұратын отандастар мәселелері жөнінде кемінде 10-нан кем емес республикалық іс-шара (конференциялар, семинарлар, жиналыстар, дөңгелек үстелдер) өткізу; мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін білуге арналған 12-ден кем емес республикалық байқау өткізу; 1 Қазақстан халықтары тілдерінің республикалық фестивалін, 1 шетелде тұратын қазақ диаспорасының халық шығармашылық фестивалін, Қазақ диаспорасы өкілдерінің қатысуымен 1 халықаралық ақындар мүшәйрасын өткізу; республикалық ұлттық-мәдени орталықтарының жексенбілік мектептерінде 690 оқушыға қазақ тілін оқыту; Мемлекеттік тілді дамыту мәселелері бойынша 2 әлеуметтік зерттеу жүргізу; шетелде тұратын отандастар мәселелері жөнінде 2 әлеуметтік зерттеу жүргізу; қоғамда қазақ тілін дамытуға бағытталған "Тіл және қоғам" мамандандырылған альманағының 4 нөмірін басып шығару; мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балалардың қажеттіліктерін қамтамасыз ететін қазақ тіліндегі "Балапан" журналының 6 нөмірін шығару; Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Мемлекеттік терминология комиссиясы бюллетеньдерінің 4 және ономастика комиссиясы бюллетеньдерінің 4 нөмірін шығару; шетелде тұратын отандастардың ғылыми және шығармашылық ұйымдарымен тұрақты қатынасты қолдау үшін "Туған тіл" мамандандырылған альманағының 2 нөмірін әзірлеу және басып шығару; республика аумақтарының әкімшілік аумақтық елді мекендерді, барлық түрдегі объектілердің көрнекі атауларын мәдениет, білім беру, денсаулық сақтау, бизнес, гидронимдер (көл, өзендер) атауларын қамтитын қазақ тіліндегі үлкен ономастикалық көрсеткіш құрастыру және 16 000 таралыммен шығару; кемінде 170 000 дана қазақ тілін жеделдетіп оқыту әдістемелік құралдарын шығару; шетелде тұратын қазақ диаспорасына қазақ тілін жеделдетіп оқыту бойынша кемінде 8 000 дана оқу-әдістемелік құралдар шығару; "Қазақ тілінің түсіндірме сөздігін" - 2 том, "Қазақша-орысша сөздігін" - 2 том, "Қазақша-орысша, орысша-қазақша экономикалық сөздігін" әрқайсысын 100 000 таралыммен шығару.
      Соңғы нәтиже: қоғамдық өмірдің барлық салаларында мемлекеттік тілдің ролін арттыру; этникалық топтардың тілдерін дамыту; шет елдерде тұратын отандастардың ұлттық-мәдени, рухани және тілдік қажеттіліктерін қанағаттандыру.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: мемлекеттік тілді дамыту және қазақ диаспорасының мәселелері жөнінде 1 республикалық іс-шараны өткізу шығындарының орташа құны - 760 000 теңге; мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін білуге арналған республикалық конкурстар өткізу шығындарының орташа құны - 1 921 333 теңге; мемлекеттік тілді үйретуге арналған оқу-әдістемеліктерін әзірлеп шығару шығындарының орташа құны - 444,6 теңге; әлеуметтік зерттеулер жүргізудің орташа шығыны - 1 576 250 теңге; қазақ диаспорасын өкілдерін қазақ тіліне жеделдетіп оқыту жөнінде сөздіктер, оқу-әдістемелік құралдарын әзірлеудің және шығарудың орташа шығыны - 798 теңге; сөздіктерді шығарудың орташа шығыны - 639 теңге; жексенбілік мектептердің оқушыларын қазақ тіліне оқытудың орташа шығыны - 15 222 теңге; қазақ тіліндегі 1 үлкен ономастикалық көрсеткішті шығарудың орташа шығыны - 800 теңге.
      Уақыттылығы: Тілдерді қолдану мен дамытудың мемлекеттік бағдарламаларына сәйкес іс-шаралар өткізу; Жоспарда белгіленген мерзімдерге сәйкес іс-шаралар өткізу; Шетелдерде тұратын отандастарды қолдаудың мемлекеттік бағдарламаларына сәйкес іс-шаралар өткізу.
      Сапасы: республиканың барлық азаматтарының қазақ тілін меңгеру деңгейін жетілдіру; шетелдерде тұратын отандастардың тілдік қажеттіліктерін толыққанды іске асыруды қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1224 қаулысына        
69-ҚОСЫМША           

206 - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мәдениет объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері"
деген 006 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 26951699 мың теңге (жиырма алты миллиард тоғыз жүз елу бір миллион алты жүз тоқсан тоғыз мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12 N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 4 мамырдағы N 111 Жарлығы ; "Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 30 маусымдағы N 624 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : тұрғындардың демалысы, мәдениеті жүйесін қамтамасыз ету және қалыптастыру, мәдени мұралар, театр және концерт мәдениетін дамыту.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : мәдениет инфрақұрылымын дамыту.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

006


Облыстық
бюджет-
терге,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
бюджет-
теріне
мәдениет
объек-
тілерін
дамытуға
бері-
летін
нысаналы
даму
транс-
ферттері

Мәдени нысандарды
дамыту үшін Қазақстан
Республикасы Үкіметі-
нің 2007 жылғы 12
желтоқсандағы N 1223
қаулысының 3-қосымша-
сына сәйкес облыстық
бюджеттер, Астана
және Алматы қалалары-
ның бюджетін дамыту
үшін нысаналы даму
трансферттерді аудару,
"2008 жылға арналған
республикалық бюджет
туралы" Қазақстан
Республикасының Заңын
жүзеге асыруға сәйкес
бекітілген қабылданған
заңнама бойынша жобалық-сметалық
құжаттарын іске асыру:
С. Сейфуллин атындағы
Қарағанды облыстық
қазақ драма театрының
ғимаратын салу
(Техника-экономикалық
негіздемеге Мемлекет-
тік сараптаманың
15.02.2005ж. N
12-15/05 қорытындысы);
- Астана қаласында
3500 орындық әмбебап
киноконцерт залының
құрылысы, оның ішінде
тауар жеткізілмеген,
толық жеткізілмеген
немесе тиісті сапада
жеткізілмеген жағдайда
Тапсырыс берушіге
төленген аванс сомасын
сөзсіз қайтаруды
қамтамасыз ететін
сақтандыру полисін
мердігер ұйымның беруі
шартымен материалдар
мен жабдықтарға
тапсырыс беру үшін
оның құнының елу
пайызынан аспайтын
мөлшерде аванс аудару
(Техника-эко-
номикалық негіздемеге
Мемлекеттік сараптама-
ның 22.02.2006 ж.
N 2-93/06 және 19.05.2006 ж. N
2-238/06 қорытындысы);
- Астана қаласында
"Шабыт" сарайының
құрылысы;
- Астана қаласында
Конгресс-холлдың жаңа
ғимаратының құрылысы;
Қарағанды облысы Абай
қаласындағы 500 орын-
дық аудандық мәдениет
Сарайын қайта құру
және қалпына келтіру;
- Күмбездік зал
құрылғысымен Қостанай
облыстық филармониясын
қайта жаңарту
(мемлекеттік
сараптаманың жобаның
ЖСҚ-сына 2008 жылғы 13
мамырдағы N 14-06/08
қорытындысы).

Жыл бойы

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Мәдениет
және
ақпарат
министр-
лігі,
Астана
мен
Алматы
қалала-
рының,
облыс-
тардың
әкімдері

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12 N 581д , 2008.12.27 N 581е Қаулыларымен.
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтиже: С. Сейфуллин атындағы Қарағанды облыстық қазақ драма театрының ғимаратын салу, Астана қаласында 3500 орындық әмбебап киноконцерт залының, Астана қаласында "Шабыт" сарайының және Конгресс-холлдың жаңа ғимаратының құрылыс жұмыстарының орындалуы. Қарағанды облысы Абай қаласындағы 500 орындық аудандық мәдениет Сарайын қайта құру және қалпына келтіру, Күмбездік зал құрылғысымен Қостанай облыстық филармониясын қайта жаңарту жұмыстарының орындалуы.
      Соңғы нәтиже: мәдени нысандарды салуды, қайта құру және қалпына келтіруді жүзеге асыру.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: жобалардың жүзеге асу тиімділігіне жүргізілген талдау қорытындысы бойынша.
      Уақыттылығы: жасалған келісімшарттар мен жұмыс өндірісіне байланысты кестесіне сәйкес.
      Сапа: құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12 N 581д Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1224 қаулысына        
70-ҚОСЫМША           

206 - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау"
деген 007 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 1092940 мың теңге (бір миллиард тоқсан екі миллион тоғыз жүз қырық мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 15 желтоқсандағы "Мәдениет туралы" Заңының 25, 31-баптары ; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 1 маусымдағы N 604 "Мемлекеттік мекемелер, ведомствоға бағынышты орталық атқарушы органдардың штаттық санының лимитін бекіту туралы" қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 29 қазандағы N 1130 "Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің мәселелері" қаулысы; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 24 қарашадағы N 1161 "2006-2008 жылдарға арналған мәдениет саласын дамыту бағдарламасын бекіту туралы" қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : мәдениетті дамытуға және тарихи-мәдени құндылықтарды сақтауға жағдай жасау.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : жүйелік комплектілеу негізінде мәдени-ағарту және ғылыми-зерттеу жұмысын жүзеге асыру, тарихи-мәдени ескерткіштер мен мұражайлық маңызы бар заттарды зерттеу мен әйгілендіру, еліміздің ұлттық мәдени игілігін мұражай ісі саласында қолдану мен зерттеу үрдісін материалдық-техникалық, технологиялық, ұйымдастырушылық, ғылыми-әдістемелік жағынан қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

007


Тарихи-
мәдени
құнды-
лықтарды
сақтау

Бейнелеу өнері,
қолданбалы өнер,
халық шығармашылығы,
антиквар және көркем
фотосурет көрмелерін
өткізуді ұйымдастыру
бойынша қызмет
көрсету;
Тарихи-мәдени
құндылықтарды сақтау,
тіркеу, жинақтау және
қайта жөндеуді
қамтамасыз ету бойынша
"Қазақстан Республика-
сының Орталық мемле-
кеттік мұражайы",
"Қазақстан Республи-
касының Ә. Қастеев
атындағы Мемлекеттік
өнер мұражайы",
"Музыкалық үрмелі
аспаптардың бірегей
мемлекеттік коллекция-
сы", Республикалық
кітап мұражайы", "Ор-
дабасы Ұлттық-тарихи-
мәдени қорығының"
республикалық мемле-
кеттік қазыналық кәсіпорындарының
жұмысын қамтамасыз
етуге бюджеттік
субсидиялар бөлу.
Негізгі құралдарды са-
тып алу үшін берілген
күрделі трансферттер:
"Қазақстан Республика-
сының Орталық мемле-
кеттік мұражайына",
"Қазақстан Республи-
касының Ә.Қастеев
атындағы Мемлекеттік
өнер мұражайына",
"Республикалық кітап
мұражайы", "Ордабасы
ұлттық тарихи-мәдени
қорығына".
"Қазақстан Республика-
сының Ә.Қастеев
атындағы Мемлекеттік
өнер мұражайы" респу-
бликалық мемлекеттік"
қазыналық кәсіпорнының
ғимаратын күрделі
жөндеуден (1-кезеңін)
өткізуге (Мемлекеттік
сараптаманың 15.05. 2007 ж. N 7-230/07
қорытындысы), суықпен
қамтамасыздануымен
ауаны кондициялау және
желдету жүйелерін
күрделі жөндеуге
арналған (Мемлекеттік
сараптаманың 05.08. 2005 ж. N 7-432/05
қорытындысы) күрделі
трансферттер.

Зергерлік өнер мен
ұсталық шеберлікті
дамыту мақсатында
тарихи ескерткіштерді
сақтау және зерттеу,
жүйелендіру, жиналуын
жүзеге асыру.

Негізгі құралдар сатып
алу. Қазақстанда
мемлекеттік мұражай
бейнесін жасау және
тарихын көрсету үшін
тарих және мәдениет
ескерткіштерін жинау,
жүйелеу, сақтау және
зерттеу үрдістерін
ғылыми әдістемелік
қамтамасыз етуді
жүзеге асыру.
Мемлекеттік сараптама
қорытындысы мен
жобалық-сметалық
құжаттамаға сәйкес
күрделі жөндеу жүргізу
(Мемлекеттік
сараптаманың 12.07.
2006 ж. N 23-150/06
қорытындысы).
Негізгі құралдар сатып
алу.

Жыл бойы

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Мәдениет
және
ақпарат
министр-
лігі

                                 Мемлекет-
тік алтын
және
бағалы
металдар
мұражайы
 

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Прези-
денттік
мәдени
орталығы

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтиже:
      - мұражайтану жөнінде 250 лекция өткізу;
      - 4100 экскурсия өткізу;
      - мұражайтану саласында 150 ғылыми мақала жариялау;
      - 30 халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға қатысу;
      - 5 халықаралық ғылыми-форумға қатысу.
      - 15 халықаралық ғылыми-практикалық семинарға қатысу;
      - мұражай тану мәселесі бойынша 400 ғылыми кеңес өткізу;
      - 110 тақырыптық көрме өткізу;
      - 3 ғылыми-теориялық симпозиумға қатысу;
      - 35 жылжымалы көрме өткізу;
      - 27 басқа іс-шаралар өткізу (дөңгелек үстелдер және т.б.);
      - 1000 экспонатты қалпына келтіру.
      Сатып алу:
      Алтын және бағалы металдар мемлекеттік мұражайына: компьютер - 2 комплект;
      Қазақстан Республикасының Президенттік мәдени орталығына: кемінде 2 бірлік экспонат;
      Қазақстан Республикасының Орталық мемлекеттік мұражайына: жиһаз (шкафтар, үстелдер, орындықтар);
      Қазақстан Республикасының Ә. Қастеев атындағы Мемлекеттік өнер мұражайына: қазақстандық және шетелдік суретшілердің туындыларын - 5 бірлік, қазақстандық суретшілердің скульптураларын - 4 бірлік;
      Республикалық кітап мұражайы: кітаптар;
      Ордабасы ұлттық тарихи-мәдени қорығына: принтер - 2 бірлік.
      Қазақстан Республикасының Президенттік мәдени орталығы ғимаратында күрделі жөндеуді аяқтау.
      "Қазақстан Республикасының Ә.Қастеев атындағы Мемлекеттік өнер мұражайы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының суықпен қамтамасыздануы мен ауаны кондициялау және желдету жүйелерін күрделі жөндеуін аяқтау және ғимаратының күрделі жөндеуінің 1-ші кезең жұмыстарын бастау.
      Соңғы нәтиже: мұражайлық мәндегі және тарихи мәдени ескерткіштерді танымалдандыру және жүйелі комплектілеу негізінде мәдени-ағарту және ғылыми зерттеу қызметін жүргізу. Қазақстан Республикасының Президенттік мәдени орталығы ғимаратына күрделі жөндеу жүргізуді (100 %). "Қазақстан Республикасының Ә. Қастеев атындағы Мемлекеттік өнер мұражайы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының ғимаратына (27 %) және суықпен қамтамасыздануы мен ауаны кондициялау жүйелеріне (100%) күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз ету.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: бір экспонаттың сақталуын қамтамасыз етудің орташа шығыны - 2 026 теңге.
      Уақыттылығы: іс-шараларды бекітілген жұмыс кестесіне сәйкес атқару.
      Сапасы: республика халқының мәдени-рухани деңгейін арттыру және Қазақстанның ерекше тарихи-мәдени мұраларымен әлемдік қауымдастықты таныстыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1224 қаулысына        
71-ҚОСЫМША           

206 - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін сақтауды қамтамасыз ету"
деген 008 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 1138492 мың теңге (бір миллиард бір жүз отыз сегіз миллион төрт жүз тоқсан екі мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12 N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Мәдениет туралы" 2006 жылғы 15 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 31-бабы , "Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану туралы" 1992 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының 34, 36-баптары , "Алматы облысында "Тамғалы" мемлекеттік тарихи-мәдени және табиғи мұражай-қорығы" мемлекеттік мекемесін құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 14 қазандағы N 1052 қаулысы , "2005-2009 жылдарға арналған "Көне Отырарды қалпына келтіру" бағдарламасы" атты Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 30 қыркүйектегі N 1009 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 29 қазандағы N 1130 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : мұражай-қорықтардың құрамына кіретін мәдениет тарихы ескерткіштерінің сақталуын қамтамасыз ету, тарихи және мәдени ескерткіштерді салу және жаңғырту, елдің мәдени мұрасын тиімді пайдалану, туризмді дамыту.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : Ескерткіштер мен еске алу орындарын мемлекеттік есепке алуды қамтамасыз ету, жаңа ескерткіштерді анықтау, ескерткіштерді қайта жаңғырту. Тарихи және мәдени ескерткіштерді қайта жаңарту, консервациялау және салу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

008


Тарихи-
мәдени
мұра
ескерт-
кіштерін
сақтауды
қамтама-
сыз ету
2


100

Тарихи-
мәдени
мұра
ескерт-
кіштерін
сақтауды
қамтама-
сыз ету

Отырар мемлекеттік
археологиялық қорық-
мұражайының аумағында
орналасқан археология-
лық және архитектура-
лық тарихи және мәдени
ескерткіштерді сақтау.
Негізгі құралдарды
сатып алу.

   "Ұлытау" Ұлттық тарихи
-мәдени және табиғи
қорығының аумағында
орналасқан археология-
лық және архитектура-
лық тарихи және мәдени
ескерткіштерді сақтау.
Негізгі құралдарды
сатып алу.

"Әзірет Сұлтан" мемле-
кеттік тарихи-мәдени
қорық-мұражайының
аумағында орналасқан
археологиялық және
архитектуралық тарихи
және мәдени
ескерткіштерді сақтау.
Негізгі құралдарды
сатып алу.

"Жидебай-Бөрілі"
мемлекеттік тарихи-
мәдени және әдеби-
мемориалдық Абай
қорық-мұражайының
аумағында орналасқан
археологиялық және
архитектуралық тарихи
және мәдени
ескерткіштерді сақтау.
Мемлекеттік сараптама
қорытындысы мен
жобалық-сметалық құжат
негізінде күрделі
жөндеу жүргізу (Мем-
лекеттік сараптаманың
13.07.2005 ж.
N 22-238/05
қорытындысы).
Негізгі құралдарды
сатып алу.

"Ежелгі Тараз ескерт-
кіштері" мемлекеттік
тарихи-мәдени қорық-
мұражайының аумағында
орналасқан археология-
лық және архитектура-
лық тарихи және мәдени
ескерткіштерді сақтау.
Негізгі құралдарды
сатып алу.

"Тамғалы" мемлекеттік
тарихи-мәдени және
табиғи қорық-мұражайы-
ның аумағында орналас-
қан археологиялық және
архитектуралық тарихи
және мәдени ескерткіш-
терді сақтау.
Негізгі құралдарды
сатып алу.

"Берел" мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-мұражайының аумағында орналасқан археологиялық тарих және мәдениет ескерткіштерін сақтау

Жыл бойы

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Мәдениет
және
ақпарат
министр-
лігі
Отырар
мемлекет-
тік архе-
ологиялық
қорық-
мұражайы

"Ұлытау"
Ұлттық
тарихи-
мәдени
және
табиғи
қорығы
 

  "Әзірет
Сұлтан"
мемле-
кеттік
тарихи-
мәдени
қорық-
мұражайы 
 

"Жидебай-
Бөрілі"
мемле-
кеттік
тарихи-
мәдени
және
әдеби-ме-
мориалдық
Абай
қорық-
мұражайы
 

     "Көне
Тараз
ескерт-
кіштері"
мемле-
кеттік
тарихи-
мәдени
қорық-
мұражайы

"Тамғалы"
мемле-
кеттік
тарихи-
мәдени
және
табиғи
қорық-
мұражайы
 

"Берел" мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-мұражайы

3


101

Тарихи-
мәдени
мұра
ескерт-
кіштерін
қалпына
келтіру

Ежелгі мешіттерді,
тарихи кешендерді,
кесенелерді және
архитектуралық-мәдени
ескерткіштерді қалпына
келтіру және қайта
жаңарту жұмыстарын
жүргізу.
Бұйымдарды қайта
жаңарту және
консервациялау.
Қазақстан Жазушылар
Одағының Әдебиетшілер
үйін күрделі жөндеуді
аяқтау (мемлекеттік
сараптаманың 2008
жылғы 11 маусымдағы N
7-308/08 қорытындысы).

Жыл бойы

Қазақстан
Респуб-
ликасының
Мәдениет
және
ақпарат
министр-
лігі

4


102

Қазақ
халқының
мәдени
мұрасын
зерттеу
жүйесін
құру

ЮНЕСКО-ның алдын-ала
тізіміне енгізілген
мәдени және аралас
мұра объектілерін
қорғау зонасы мен
территориясының шека-
расын анықтау бойынша
жұмыстар жүргізу.
Қазақстанның тарих
және мәдениет ескерт-
кіштерінің тізімін
қайта қарау және
нақтылау, Қазақстанның
дүниежүзілік республи-
калық және жергілікті
маңызы бар тарих және
мәдениет ескерткіште-
рінің мемлекеттік
тізімін басып шығару
үшін материалдар
дайындау.
Ақмола, Ақтөбе және
Павлодар облыстарының
тарих және мәдениет
ескерткіштерінің
жиынтығын басылымға
дайындау.
Монғолия территория-
сында табылған руника-
лық жазумен жазылған
ескі түріктік тас
мүсінінің көшірмесін
қайта жаңарту.
"Қазақстанның тарихи-мәдени мұрасы
объектілерінің
аймақтық шекарасын
және қорғау зоналарын
анықтау" жобасын
әзірлеу.

Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Мәдениет
және
ақпарат
министр-
лігі

5


103

Тарихи-
мәдени
мұра
ескерт-
кіштерін
салу

Астана қаласында
Түркия Республикасының
алғашқы Президенті
К.М.Ататүріктің
ескерткішін жасау және
орнату.
Өзбекстан Республика-
сының Ташкент қаласын-
да ұлы ақын Абай
Құнанбаевтың ескерткі-
шін жасау және орнату.
Орнатылатын ескерткіш-
тер мен монументтер
жөніндегі Мемлекеттік
комиссия қызметін
қамтамасыз ету.

Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Мәдениет
және
ақпарат
министр-
лігі

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2008.07.04 N 674 , 2008.11.12. N 581д Қаулыларымен.
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтиже:
      Сатып алу:
      Отырар мемлекеттік археологиялық қорық-мұражайы: жиһаз;
      "Ұлытау" ұлттық тарихи-мәдени және табиғи қорығы: мотоцикл - 2, қарда жүру машинасы - 1;
      "Әзірет Сұлтан" мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-мұражайы: мұражай экспозициясына арналған экспонаттар, мұражайдың ғылыми кітапхана қорын толықтыру үшін әдебиеттер, компьютерлер - 3 комплект;
      "Жидебай-Бөрілі" Абай мемлекеттік тарихи-мәдени және әдеби-мемориалды қорық-мұражайы: экспонаттар, компьютерлік жабдық - 1 комплект, ризограф - 1 бірлік, кеңсе жиһазын - 2 комплект;
      "Тамғалы" мемлекеттік тарихи-мәдени және табиғи қорық-мұражайы: арнайы өртке қарсы автокөлік;
      "Ежелгі Тараз ескерткіштері" мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-мұражайы: компьютер - 2 комплект, жиһаз.
      "Жидебай-Бөрілі" Абай мемлекеттік тарихи-мәдени және әдеби-мемориалдық қорық-мұражайында күрделі жөндеу жүргізу.
      2006-2007 жылдары басталған жалғасатын тарихи кешендерді қалпына келтіру және консервациялау жүргізу: Берел қорымынан алтын археологиялық бұйымдар (б.з.д. VI-VIII ғ.), Ақыртас сарай кешені, VI-VIII ғғ., Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің әшекейлеу және өңдеу бөліктерінде жөндеу жұмыстары және шатырын қайта құру, Бөкей Ордасының Хан тағының кешені (бас тағы, флигелі) XIX ғ., Баба ата қорғанды-сарай кешені ескерткіштері XVII ғ., "Ботағай" кесенесі XV ғ., Ақкесене мұражайы XVII ғ., Қарақожа мешіт-медресесі XVIII ғ., Орал қаласындағы бірінші әскери училищесінің ғимараты XIX ғ., Шаян ауылында мешіт-медресесі XIX ғ., ежелгі Сайрам қалашығының архитектуралық ескерткіштері (Әбдел-Әзиз-Баб, Қожа Талиға, Мірәлі-Баб кесенелері, Қызыр мұнарасы, VІ-ХVІІ ғғ., Жүсіп-Ата мешіті мен кесенесі, ХVI-ХІХ ғ., Қалжан-Ахун мешіт-медресесі, XIX ғ., Дамаск қаласында (Сирия) Сұлтан Бейбарс кесенесі, XIII ғ., Қарағұл мешіті.
      Талғар (Талқыз) қалашығының тарихи археологиялық нысандар кешенін қалпына келтіру, консервациялау және мұражайландыру, Алматы облысы Х-ХV ғғ.
      2008 жылы жоспарланған кесенелерді қайта қалпына келтіру және консервациялау жұмыстарын жүргізу: Тамғалы шатқалындағы петроглифтерді консервациялау, Назар Қожа мешітін, Ежелгі Сауран ескерткіші, б.э.д. V-ІV ғ.ғ. Алматы облысы "Бесшатыр" қорымында қайта қалпына келтіру жұмыстары, Отырар қалашығы маңында қыш-құмыра шеберханаларын жаңғырту, Тамғалы Тасты консервациялау, Айғаным мекенін XIX ғ. қайта қалпына келтіру, Сығанақ қалашығындағы мешіт-медресені ХІІІ-ХVІІ ғ. қайта қалпына келтіру.
      Қазақстан Жазушылар Одағының Әдебиетшілер үйін күрделі жөндеуді аяқтау.
      Қазақ халқының мәдени мұрасын ЮНЕСКО-ның алдын-ала тізіміне қойылған мәдени және аралас объектілерді қорғау зонасы мен территориясының шекарасын анықтау бойынша жұмыстар жүргізуді қарастыратын 13 бағыт бойынша зерттеу жүйесін жасау; Қазақстанның тарих және мәдениет ескерткіштерінің тізімін қайта қарау және нақтылау, Қазақстанның дүниежүзілік республикалық және жергілікті маңыздағы тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізімін басып шығару үшін материалдар дайындау; Ақмола, Ақтөбе және Павлодар облыстарының тарих және мәдениет ескерткіштерінің Жиынтығын басылымға дайындау, Монғолия территориясында табылған руникалық жазумен жазылған ескі түріктік тас мүсінінің көшірмесін қайта жаңарту.
      "Қазақстанның тарихи-мәдени мұрасы объектілерінің аймақтық шекарасын және қорғау зоналарын анықтау" жобасын әзірлеу.
      Түркия Республикасының алғашқы Президенті К.М.Ататүріктің ескерткішін және Өзбекстан Республикасының Ташкент қаласында ұлы ақын Абай Құнанбаевтың ескерткішін жасау және орнату.
      Орнатылатын ескерткіштер мен монументтер жөніндегі Мемлекеттік комиссия қызметін қамтамасыз ету.
      Соңғы нәтиже: елдің мәдени мұрасын зерттеу, қорғау, пайдалану мен насихаттауға байланысты ұлттық мәдениеттің сақталуы мен жаңғыруы.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: 1 нысанды қайта жаңартудың орташа шығын құны - 23,5 млн. теңге.
      Уақыттылығы: бекітілген кестеге сәйкес қайта жаңарту жұмыстарын орындау, қалпына келтіру, консервациялау, негізгі активтерді сатып алу, ескерткіштерді уақытында жасау, үнемі сақтау, тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін тіркеу және танымал ету.
      Сапасы: тарих және мәдениет көне ескерткіштерінің көпғасырлық дәстүрлерін сақтау және дамыту.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2008.11.12. N 581д Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1224 қаулысына        
72-ҚОСЫМША           

206 - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Ұлттық фильмдер шығару"
деген 009 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 1392527 мың теңге (бір миллиард үш жүз тоқсан екі миллион бес жүз жиырма жеті мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : 2006 жылғы 15 желтоқсандағы "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 7, 28-баптары ; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 29 қазандағы N 1130 "Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің мәселелері" қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : ұлттық кинематографияны дамыту, республика тұрғындарының мәдени-эстетикалық, рухани қажеттілігін қанағаттандыру, ұлттық фильмдердің халықаралық имиджін нығайту.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : мемлекеттің, қоғам мен тұлғаның даму болашағы мен бүгінгі күнгі жағдайын, тарихын бейнелейтін әр-алуан түрдегі және жанрдағы киношығармашылығын жасау жолы арқылы ұлттық кино өнерін дамытуды қамтамасыз ету; қазақ халқының сан ғасырлық тарихы барысында қалыптасқан терең философиялық-рухани негіздері мен құндылықтарын бейнелеу, гуманистік идеалдарға, адамгершілік пен патриотизмге негізделген кинематографиялық тақырыптарды игеру; әлеуметтік-қоғамдық, саяси, экономикалық, мәдени өмірдегі қазақ халқының қазіргі жетістіктерін деректі, көркем, анимациялық кино құралдары арқылы көрсету; өмірді дәлелдететін ұстанымды Замандас бейнесін бейнелейтін киношығарма жасау үшін шығармашыл зиялыларды біріктіру және шоғырландыру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

009


Ұлттық
фильмдер
шығару

Ауыспалы көркем
фильмдерді аяқтау:
"Прощай Гульсары",
"Келін".
Ауыспалы көркем
фильмдер өндірісі:
"Цветочник", "Біржан
сал", "Әкем екеуміз",
"Секер".
Қазақстан Республикасы
Мәдениет және ақпарат
министрлігінің
бұйрығымен бекітілген
тақырыптық жоспарға
сәйкес көркем, деректі
және анимациялық
(мультипликациялық)
фильмдерді шығару.
Үздіксіз кинотех-
нологиялық үрдісті
қамтамасыз ету - фильм
түсіруге, шығаруға
және басуға арналған,
сондай-ақ алғашқы
фильм материалдары
мен фильм көшірмеле-
рін сақтауды қамтама-
сыз етуге арналған
шикізат пен материал-
дарды сатып алу.
Ұлттық фильмдерді
дубляждау.
Сценарийлік резервті
қалыптастыру.
Ұлттық фильмдерді
сақтау.
Ұлттық фильмдерді
таралымдау және
дистрибьюциялау -
жалға беруге және
сатуға шығарылатын
фильмдердің қажетті
мөлшерін көшіру.

жыл бойы

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Мәдениет
және
ақпарат
министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
      Тікелей нәтиже:
      - мәдениет саласында Қазақстанның мемлекеттік саясатын жүзеге асыруға бағытталған және кинематография құралдары арқылы елдің әлеуметтік экономикалық дамуын көрсететін жаңа фильмдермен фильм қорын молайту;
      - 2 ауыспалы көркем фильмдерді аяқтау;
      - тарихи тақырыптағы, классикалық қазақ әдебиетінің шығармаларын және қазіргі заман тақырыбындағы фильмдерді экранизациялау шығармалары енгізілген ауыспалы көркем фильм шығару жөніндегі жұмыстарды жалғастыру;
      - кемінде 5 жаңа көркем фильм шығару;
      - тәуелсіз Қазақстанның қалыптасу тарихында қайталанбас маңызы бар тарихи оқиғаларды бейнелейтін қазақ халқының кемеңгер тұлғалы ұлдарының өмірі және қызмет тарихын деректі кино құралдары арқылы бейнелейтін 6 деректі фильм шығару;
      - қазақ халқының сан ғасырлық тарихы барысында қалыптастырған гуманистік патриоттық идеалдар мен құндылықтар тұрғысында жас ұрпақты отансүйгіштік рухта тәрбиелейтін балалар мен жасөспірімдерге арналған 4 анимациялық фильм шығару.
      Соңғы нәтиже: республика тұрғындарының идеалогиялық тәрбиесінде ұлттық фильмдердің рөлін арттыру. Халықаралық аренада мемлекеттің имидждік саясатын киноматография құралдарымен жылжыту, тұрғындардың мәдени деңгейін көтеру.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: көркем фильмді шығарудың орташа құны 99 470 мың теңге, деректі фильмді шығарудың орташа құны 3 000 мың теңге, анимациялық фильмді шығарудың орташа құны 5 000 мың теңге.
      Уақыттылығы: тақырыптық жоспарға сәйкес ұлттық фильмдерді түсіру жөніндегі мемлекеттік тапсырысты уақытында орындау.
      Сапасы: халықаралық фестивальдарға, кинофестивальдар мен байқауларға қатысу.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1224 қаулысына        
73-ҚОСЫМША           

206 - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Мұрағат қорын сақтауды қамтамасыз ету"
деген 010 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 325701 мың теңге (үш жүз жиырма бес миллион жеті жүз бір мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : 1998 жылғы 22 желтоқсандағы "Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы" Қазақстан Республикасының Заңы , 2004 жылғы 20 желтоқсандағы "Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару мен бюджеттік қатынастар деңгейі арасындағы өкілеттікті шектеу мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Заңы , 1999 жылғы 7 қазандағы N 1538 "Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағат қоры туралы Ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы , 2002 жылғы 28 мамырдағы N 578 "Құжаттар көшірмелерінің мемлекеттік сақтандыру қоры туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы , 2004 жылғы 21 сәуірдегі N 445 "Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі Мұрағаттар мен құжаттаманы басқару жөніндегі Комитеттің мемлекеттік мекемелерін құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы , 2004 жылғы 29 қазандағы N 1130 "Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің мәселелері жөніндегі" Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы , 2005 жылғы 1 наурыздағы N 183 "Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитетінің Археография және деректану Ұлттық орталығы" мемлекеттік мекемесін құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы , 2005 жылғы 5 наурыздағы N 214 "Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарға қарайтын мемлекеттік мекемелер санының лимиттік штатын бекіту" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы , 2006 жылғы 19 шілдедегі N 692 "Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитетінің Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағаты мемлекеттік мекемесін құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы , 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 "2006 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасын жүзеге асыру жөніндегі жалпыұлттық іс-шаралар жоспарын орындаудың жүйелі кестесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы , 2006 жылғы 30 қарашадағы N 1153 "Қазақстан Республикасының мұрағат ісі мен құжаттама жүйелерін дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : Қазақстан халықтарының тарихи-деректі мұраларын сақтауды қамтамасыз ету және оны ғылымды, мәдениетті дамыту мақсатында қолдану, азаматтар мен мемлекеттің сұранысын қанағаттандыру, мемлекеттің мұрағат ісі және құжаттама жүйесінің моделін одан әрі жетілдіру және дамыту үшін жағдай жасау.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағат қорының құжаттарын толықтыруды қамтамасыз ету, мұрағат ісі, құжаттану саласында басқару, сақталуды, мемлекеттік есепке алу және арнайы пайдалануды, дыбыстық бейнелік және ғылыми-техникалық құжаттамамен ғылыми-зерттеу мен ғылыми-әдістемелік жұмыстарды жүргізу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

010


Мұрағат
қорын
сақтауды
қамтама-
сыз ету
2


100

Мұрағат
құжат-
тарының
сақта-
луын
қамтама-
сыз ету

Қамтамасыз ету:
Қазақстан Республикасы
Ұлттық мұрағат қорында
орталық заңнамалық
атқарушы, сот органда-
ры мен басқа республи-
калық заңды тұлғалар-
дың қызметіне арналған
құжаттарды сақтау; өз
саласы бойынша жинақ-
талған құжаттар бойын-
ша ғылыми ақпарат алу
және жариялау, оның
арнайы пайдаланылуын
ұйымдастыру.
Негізгі құралдарды
сатып алу.
Жоба сметалық-құжатта-
ма мен мемлекеттік
сараптама қорытындысы
негізінде Қазақстан
Республикасы Мәдениет
және ақпарат
министрлігінің
Ақпарат және мұрағат
комитетінің Орталық
мемлекеттік мұрағаты
ғимаратына күрделі
жөндеуді аяқтау
(Мемлекеттік
сараптаманың 06.05.
2005 ж. N 7-239/05
қорытындысы).

Қамтамасыз ету:
Қазақстан Республикасы
Ұлттық мұрағат қорында
республикалық мемле-
кеттік заңды тұлғалар
қызметіне арналған
кинофотофоноқұжаттар
және бейнефонограмма-
ларды сақтау, ғылыми
әзірлемелер дайындау
және пайдалану; өз
саласы бойынша
құжаттарды пайдалану,
жариялау, ғылыми
ақпараттар алуды
ұйымдастыру.
Негізгі құралдарды
сатып алу.

  Қамтамасыз ету:
Республикалық мемле-
кеттік заңды тұлғалар-
дың қызметіне арналған
Қазақстан Республикасы
Ұлттық мұрағат қоры-
ның ғылыми-техникалық
құжаттамаларын пайда-
лану, ғылыми әзірлеме-
лер дайындау, сақтау;
өз саласы бойынша
құжаттарды жариялап,
пайдаланып, ғылыми
ақпарат алуды
ұйымдастыру.
Негізгі құралдарды
сатып алу.

  Қамтамасыз ету:
Қазақстан Республикасы
Ұлттық мұрағат қорын-
дағы құжаттарды сақ-
тауды қамтамасыз ету
бойынша жұмыс кешенін
орындау; мұрағат құ-
жаттары көшірмесінің,
құжаттардың және мем-
лекеттік мұрағаттармен
даярланған басқа да
баспа өнімдерінің
типографиялық
басылымы мен көбеюінің
мемлекеттік сақтау қорын құру.
Негізгі құралдарды
сатып алу.

      Қамтамасыз ету: анық-
тамалық-ақпараттық
қорды (ААҚ), мұрағат-
тану, құжаттану,
қосымша тарихи пәндер
теориясы мен тәжірибе-
сі саласында ақпаратты
есепке алу мен
жүйелеуді құру жұмысы.
Негізгі құралдарды
сатып алу.
 

       Қамтамасыз ету: мұра-
ғаттану, құжаттану,
археография және
деректану мәселесі
бойынша теориялық,
ғылыми-әдістемелік
әзірлемелер дайындау
жұмысы.
Негізгі құралдарды
сатып алу.
 

     Қамтамасыз ету:
Қазақстан Республикасы
Ұлттық мұрағатында,
Ұлттық компаниялар
мен жеке мұрағаттарда-
ғы орталық заңнамалық,
атқарушы, сот
органдары мен басқа да
республикалық заңды
тұлғалардың қызметін-
дегі мұрағат құжатта-
рының барлық түрлері-
нің сақталуы мен
толықтырылу жұмысы,
"Қазақстан Мұрағатта-
ры" журналын шығару.
Негізгі құралдарды
сатып алу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Мәдениет
және
ақпарат
министр-
лігі
Ақпарат
және
мұрағат
комите-
тінің
Орталық
мемле-
кеттік
мұрағаты.
 
 

         Қазақстан
Респуб-
ликасы
Мәдениет
және
ақпарат
министр-
лігі
Ақпарат
және
мұрағат
комите-
тінің
Кинофото-
құжаттар
және дыбыс-
жазбалар
орталық
мемле-
кеттік
мұрағаты

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Мәдениет
және
ақпарат
министр-
лігі
Ақпарат
және
мұрағат
комитеті
ғылыми-
техника-
лық
құжаттама
орталық
мемле-
кеттік
мұрағаты

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Мәдениет
және
ақпарат
министр-
лігі
Ақпарат
және
мұрағат
комитеті
комите-
тінің
Шағын
фильм
жасау
және мем-
лекеттік
мұрағат-
тардағы
құжаттық
материал-
дарды
қалпына
келтіру
орталық
зертха-
насы

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Мәдениет
және
ақпарат
министр-
лігі
Ақпарат
және
мұрағат
комите-
тінің
Құжаттану
және
мұрағат
ісі
жөніндегі
ғылыми-
техни-
калық
ақпарат
орталығы

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Мәдениет
және
ақпарат
министр-
лігі
Ақпарат
және
мұрағат
комите-
тінің
Археогра-
фия және
деректану
ұлттық
орталығы

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Мәдениет
және
ақпарат
министр-
лігі
Ақпарат
және
мұрағат
комите-
тіне
қарасты
Қазақстан
Респуб-
ликасы
Ұлттық
мұрағаты

3


101

Мұрағат
істерін
және құ-
жаттама
Респуб-
ликалық
ғылыми-
жүйе-
лерін
дамыту

Республикалық ғылыми-
тәжірибелік семинар-
лар, мұрағат құжатта-
рымен басылымдардың
көрмелерін өткізу,
"Қазақстан мұрағатта-
ры" веб-сайтының
жұмыс жасауын қамтама-
сыз ету, мұрағат
құжаттарын іздестіру
үшін шет ел мемлекет-
терінің мұрағаттарына
ғылыми экспедициялар
ұйымдастыру, шетел
мемлекеттерінің
мұрағаттарында, ғылыми
орталықтарында,
институттарда мұрағат
ісі мамандарын тәжі-
рибе алмасуға жіберу.
Қазақстан Республика-
сына тарихи құндылығы
бар сирек қолжазбалар-
ды, аса құнды құжаттар
коллекциясын сатып
алу.

Жыл бойы

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Мәдениет
және
ақпарат
министр-
лігінің
Ақпарат
және
мұрағат
комитеті

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтиже: Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағат қоры құжаттарының 1 900 000 бірлігін сақтауды қамтамасыз ету үшін қажетті шарттарға қол жеткізу; "Қазақстан Мұрағаттары" журналын 1000 дана тиражбен шығару; 38 экскурсия өткізу; 3 республикалық семинар өткізу; Мұрағат құжаттарының 15 көрмесін өткізу; Мұрағат құжаттарының 280 000 бірлігін қайта қалпына келтіру; Мұрағат құжаттары көшірмесінің 600 000 шағынфильмдерінің сақтандыру қорын құру; Мұрағат құжаттары көшірмесінің 600 000 микрофильмдерінің пайдалану қорын құру; шет елдердегі мұрағаттарға, кітапханаларға ғылыми экспедициялар (іс сапарлар) ұйымдастыру; 280 толықтыру көздері болып табылатын мекемелерге әдістемелік көмек көрсету және кеңес беру; әлеуметтік-құқықтық сипаттағы, соның ішінде, 1900 ұсыныстарды орындау; 175 тақырыптық ұсыныстарды орындау; БАҚ-та 50 мақала жариялау; Зерттеушілерге 30 000 сақтау бірлігін оқу залы арқылы беру; Тұрақты сақталатын 10 000 істер тізімдемесін талдау-сараптамалық комиссиясында бекіту; мамандардың кәсіптік деңгейін көтеру және жұмыс тәжірибесіне халықаралық тәжірибені ендіру үшін шетел мемлекеттерінің мұрағаттарына, ғылыми орталықтарына және институттарына мұрағат ісі саласындағы қызметкерлерді тәжірибе алмасуға жіберу; "Қазақстан Мұрағаттары" веб-сайты қызметінің құралдары арқылы мұрағат ісі мен құжаттама саласындағы жаңа нормативтік және әдістемелік әзірлемелермен ақпараттандыру; Орталық мемлекеттік мұрағат ғимаратын күрделі жөндеуді аяқтау.
      Сатып алу: Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті Орталық мемлекеттік мұрағатына: компьютерлік қондырғы - 14 жабдық; сервер - 1 бірлік; көшірме аппараты - 1 бірлік; металл шкафтар - 3 бірлік. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті Кинофотоқұжаттар және дыбысжазбалар орталық мемлекеттік мұрағатына: компьютерлік қондырғы - 9 жабдық; көшірме аппараты - 1 бірлік; каталогтық шкафтар - 2 бірлік; көрме витриналары - 5 бірлік. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті Ғылыми-техникалық құжаттар орталық мемлекеттік мұрағатына: компьютерлік қондырғы - 9 жабдық; сейфтер - 3 бірлік, сервер - 1 бірлік. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті Мұрағат істері жөніндегі ғылыми-техникалық ақпарат орталығына: компьютерлік қондырғы - 5 жабдық; сейф - 2 бірлік. Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті мемлекеттік мұрағаттардағы құжаттық материалдардың шағын фотокөшірмелерін жасау және қалпына келтіру орталық зертханасына: компьютерлік қондырғы - 3 жабдық; пленканы ультрадыбыстық желімдеу құрылғысы - 2 бірлік. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитетіне қарасты Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағатына: каталогтық шкафтар - 5 бірлік. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитетіне қарасты Археография және деректану ұлттық орталығына: көрме витриналары - 5 бірлік. Тарихи және мәдени мұраларды сақтау мақсатында Қазақстан Республикасы үшін тарихи және мәдени құндылығы бар бірегей қолжазбаларды, құжаттар көшірмелерін, аса құнды құжаттық коллекцияларды, жеке қорларды сатып алу (шағын фильмдер жасау).
      Соңғы нәтиже: Ұлттық мұрағат қоры құжаттарын сақтауды қамтамасыз ету және пайдалану жөніндегі іс-шараларды өткізу, мемлекеттік мұрағат мекемелерінің қызмет етуі, материалдық-техникалық базасын жетілдіру, мұрағат ісі және құжаттама жүйесінің моделін әрі қарай дамыту және жетілдіру.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: Мұрағат құжаттарының бір бірлігін сақтау (басқару, ғылыми-техникалық құжаттама істері бюкс, негатив және позитив кадрлер, магнитті диск, слайд, шағынфиша, жеке қор құжаттары) 95 теңгені құрайды.
      Уақыттылығы: мемлекеттік мұрағаттық мекемелер жұмысының бекітілген жоспарына сәйкес.
      Сапа: мемлекет пен қоғам сұранысын өткенді шолатын ақпаратпен қанағаттандыру және сақталу жағдайын жақсарту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1224 қаулысына        
74-ҚОСЫМША           

206 - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу"
деген 011 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 1147234 мың теңге (бір миллиард бір жүз қырық жеті миллион екі жүз отыз терт мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12 N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 15 желтоқсандағы "Мәдениет туралы" Заңының 7, 28-баптары , Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 28 қыркүйектегі N 1465 "Мерейтойлар мен атаулы күндерді өткізу туралы" қаулысы , Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 29 қазандағы N 1130 "Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінің кейбір мәселелері", Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 24 қарашадағы N 1161 "2006-2008 жылдарға арналған мәдениет саласын дамыту бағдарламасын бекіту туралы" қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру кездері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : мәдениетті дамыту үшін жағдай жасау, классикалық және халық өнерінің жақсы дәстүрлерін сақтау, әлемдік мәдени кеңістікке ұмтылу.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : Өнердегі шығармашылық үрдістерін үздіксіз дамыту, ұлттық тарихи-мәдени құндылықтарды және Қазақстанның қазіргі заманғы мәдени жетістіктерін насихаттау; өнер мен мәдениет саласындағы әлеуметтік маңызды іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу; жаңа таланттарды анықтау, шығармашылық ұжымдардың кәсіби деңгейін жетілдіру; шетелдерде Қазақстанның оң имиджін қалыптастыру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

011


Әлеумет-
тік
маңызы
бар және
мәдени
іс-
шаралар
өткізу

Әлеуметтік маңызды
және мәдени іс-шара-
ларды ұйымдастыру мен
өткізу:
"Елім менің" республи-
калық патриоттық әндер
байқауы;
"Жас Қанат" республи-
калық жас орындаушылар
байқауы;
Балалар шығармашылы-
ғының республикалық
байқаулары;
Қазақстандық орындау-
шылардың халықаралық
байқауларға қатысуы
және дарындар мен
көрнекті орындаушылар-
дың әлемнің үздік
сахналарында өнер
көрсетуі;
"Ұлы Дала әуендері"
дәстүрлі орындаушылық
өнердің халықаралық
фестивалі;
Халық шығармашылығының
дәстүрлі орындаушылар-
дың республикалық
байқаулары;
"Еуразия" халықаралық
кинофестивалі;
"Астана - Бәйтерек"
ұлттық байқауы;
Мемлекет Басшысының
шетелдік делегациялар-
мен ресми кездесулері
аясында концерттік
іс-шараларды өткізу;
Б. Ерзаковичтың 100
жылдығы;
П. Аравиннің 100
жылдығы;
Мерекелік күндер:
Наурыз мейрамы,
Халықаралық әйелдер
күні, Қазақстан
халықтарының бірлік
күні, Жеңіс күні,
Конституция күні,
Республика күні,
Тәуелсіздік күні;
Тәжікстандағы
Қазақстан мәдениеті
күндері;
Қазақстандағы Украина
жылы аясындағы
іс-шаралар;
Қазақстандағы Иордания
мәдениеті күндері;
Қазақстандағы Египет
мәдениеті күндері
және ежелгі Египет
ескерткіштерінің
көрмесі;
Қазақстандағы Катар
мәдениеті күндері;
Қазақстандағы
Түркіменстан мәдениеті
күндері және Екі ел
мәдениет қайраткерлері
мен зиялыларының
форумы;
Монғолияда Қазақстан-
ның мәдени күндерін
өткізу;
Шанхай Ынтымақтастық
Ұйымы мемлекеттер-
мүшелерінің IV өнер
фестиваліне қатысу;
Алматы қаласында
Эрмитаж (Ресей)
қорларынан өнер
туындыларының көрмесі;
Англиядағы "Сомерсет
Хаус" мұражайында
республикалық мұражай-
лар қорларының алтын
көрмесі;
Парижде (Франция)
Шәкәрімнің 150 жылдық
мерейтойын тойлау
аясында көрме;
Шәкәрімнің 150 жылды-
ғына арналған драма-
тургтер мен компози-
торлардың республика-
лық форум-семинары;
Жетекші шығармашылық
ұжымдарды, солистерді
орындаушыларды
Қазақстанға гастрольге
шақыру;
"Опералия" халықаралық
фестивалі;
Скрипкашылардың және
балет өнерінің
халықаралық байқауы;
Шетелдік шеберлердің
қатысуымен театр өнері
қайраткерлерінің рес-
публикалық практикумы;
Қазақстанның жетіс-
тіктерін кәсіптік
көркем ұжымдардың
күшімен шет елдерге
таныту;
Жапонияда Қазақстан
мәдениеті фестивалі;
Қазақстандық
кинематографистердің
"А" сыныбындағы халық-
аралық кинофестиваль-
дар жұмысына қатысу;
Орталық Азия елдерінің
Халықаралық II халықа-
ралық театр фестивалі;
Санкт-Петербургте қа-
ласында Ф.Достоевский
атындағы әдеби-мемори-
алдық мұражайында
"Қазақтар
Санкт-Петербургте"
тақырыбында көрме;
Халықаралық театр
фестивальдер жұмысына
қазақстандық театр
ұжымдарының қатысуы;
Республикалық концерт-
тік іс-шаралар өткізу;
Драматургия және
музыка саласында жаңа
қоғамдық-маңызды
көркем шығармаларын
жасауға байқау өткізу;
ТЮРКСОЙ отырысына
қатысу;
Қазақстанның драма
театрларының ХVІ рес-
публикалық фестивалін
өткізу;
Улгий қаласында Қазақ-
стан Республикасының
Мәдениет орталығын
құру (Монғолияда).

жыл бойы

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Мәдениет
және
ақпарат
министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтиже: Келесі іс-шараларға қатысу және өткізу: кемінде 9 байқау, 2 мерейтойлық іс-шаралар, 8 фестивальдар, 7 мерекелік күндер, 4 көрме, кемінде 23 басқа да іс-шаралар.
      Соңғы нәтиже: Халықтың мәдени деңгейін көтеру, Қазақстан туралы шетел азаматтары білімдерінің кеңеюі, өнер және мәдениет қайраткерлерінің шығармашылық әлеуетінің өсуі, Улгий қаласында Қазақстан Республикасының Мәдениет орталығын құру (Монғолияда).
      Қаржылық-экономикалық тиімділік: бір іс-шараны жүргізуге жұмсалатын шығынның орташа құны 21 505 мың теңге.
      Уақыттылығы: Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрінің бұйрығымен бекітілген жоспарға сәйкес әлеуметтік-маңызды іс-шаралар өткізу.
      Сапа: Адамдардың рухани қажеттілігін қанағаттандыру. Республикалық және халықаралық деңгейде имиджді арттыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1224 қаулысына        
75-ҚОСЫМША           

206 - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Театр-концерт ұйымдарының жұмысын қамтамасыз ету"
деген 012 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 3395034 мың теңге (үш миллиард үш жүз тоқсан бес миллион отыз төрт мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасы 2006 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 22-бабы ; "Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 29 қазандағы N 1130 қаулысы ; "2006-2008 жылдарға арналған мәдениет саласын дамыту бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 24 қарашадағы N 1161 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : халықтың рухани әлеуеті мен мәдени деңгейін арттыру, қазақстандық орындаушылардың шығармашылық шеберлігін және Қазақстан мәдениеті жетістігін дәріптеу.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : Қазақстан Республикасы театр-концерт ұйымдарының тұрақты жұмысын ұйымдастыру, өндірістік-шығармашылық үрдістерді қамтамасыз ету; жаңа спектакль қойылымдары мен концерттік бағдарламаларды жүзеге асыру; репертуардың жанрлық-тақырыптық мазмұнын толтыру; аумақтардың көрермендеріне қызмет көрсету географиясын кеңейтумен Қазақстан және одан тыс аумақтарға гастрольдік сапарларды жүзеге асыру; халыққа арналған театр-концерт ұйымдарының қызметі жалпының қол жетуін қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

112


Театр-
концерт
ұйымда-
рының
жұмысын
қамтама-
сыз ету

Қазақстан Республика-
сының азаматтарын -
жеткіншек ұрпақтарды
эстетикаға және адам-
гершілікке тәрбиелеуге
бағытталған қазақ
халық музыкалық-поэти-
калық шығармашылығын,
қазіргі композитор-
лардың шығармаларын
әлемдік мәдениеттің
озық үлгілерін
насихаттау жөніндегі
қызмет түрін орындау.
15 республикалық
театр-концерт
ұйымдарының бюджеттік
субсидиялар бөлу
жолымен оларды мәдени
өмір саласына енгізу
мақсатында республика
халқының барлық
топтарына арналған
театр концерт шараларына қол жетуін
қамтамасыз ету: Абай
атындағы қазақ мемле-
кеттік академиялық
опера және балет теат-
рына, К. Байсеитова
атындағы ұлттық опера
және балет театрына,
М. Әуезов атындағы
қазақ мемлекеттік ака-
демиялық драма театры-
на, М.Лермонтов
атындағы мемлекеттік
академиялық опера
драма театрына,
Ғ.Мүсірепов атындағы
мемлекеттік балалар
мен жасөспірімдерге
арналған академиялық
қазақ театрына, Н.Сац
атындағы мемлекеттік
балалар мен жасөспі-
рімдерге арналған
академиялық орыс теат-
рына, Мемлекеттік
республикалық музыкалы
комедиялық ұйғыр
театрына, Мемлекеттік
республикалық музыкалы
комедиялық корей
театрына, Республика-
лық неміс драма теат-
рына, Жамбыл атындағы
қазақ мемлекеттік
филармониясына,
Құрманғазы атындағы
қазақ мемлекеттік
халық аспаптар акаде-
миялық оркестріне,
Қазақстан Республика-
сының Мемлекеттік
"Салтанат" би ансамб-
ліне, Қазақстан Респу-
бликасының Мемлекеттік
академиялық би
театрына, Классикалық
музыканың "Қазақстан
камераты" ансамбліне,
"Ақ жауын" мемлекеттік
камералық оркестріне.
Негізгі құралдарды
сатып алуға күрделі
трансферттерді аудару:
Абай атындағы қазақ
мемлекеттік академия-
лық опера және балет
театрына, М. Әуезов
атындағы қазақ
мемлекеттік академия-
лық драма театрына,
М.Лермонтов атындағы
мемлекеттік академия-
лық орыс драма
театрына, Ғ.Мүсірепов
атындағы мемлекеттік
балалар мен жасөспі-
рімдерге арналған
академиялық қазақ
театрына, Н.Сац
атындағы мемлекеттік
балалар мен жасөспі-
рімдерге арналған
академиялық орыс
театрына, Мемлекеттік
республикалық музыкалы
комедиялық ұйғыр
театрына, Мемлекеттік
республикалық музыкалы
комедиялық корей
театрына, Жамбыл атын-
дағы қазақ мемлекеттік
филармониясына,
Құрманғазы атындағы
қазақ мемлекеттік
халық аспаптар ака-
демиялық оркестріне,
Қазақстан Республи-
касының, Қазақстан
Республикасының Мемле-
кеттік академиялық би
театрына.
Ғимараттарды күрделі
жөндеуге күрделі
трансферттер:
М. Лермонтов атындағы
мемлекеттік академия-
лық орыс драма театры
(Мемлекеттік сарапта-
маның 30.11.2006 ж.
N 7-655/06 қорытын-
дысы), Жамбыл атындағы
қазақ мемлекеттік
филармониясына (Мемле-
кеттік сараптаманың
20.07.2006 ж. N
7-327/06 қорытындысы),
Құрманғазы атындағы
қазақ мемлекеттік
халық аспаптар акаде-
миялық оркестріне
(Мемлекеттік сарапта-
маның 16.03.2005 ж. N
7-132/05 қорытындысы).
Қазақстан Республикасы
Мәдениет және ақпарат
министрінің бұйрығымен
бекітілген Жоспарға
сәйкес Қазақстан және
шет елдеріне гастроль-
дік сапарларды,
сондай-ақ жаңа қойы-
лымдарды іске асыру.

Жыл бойы

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Мәдениет
және
ақпарат
министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтиже: кем дегенде 2 159 спектакльдер, концерттер өткізу; республикалық театр-концерт ұйымдарына кем дегенде 11 790 мың көрермен келуін қамтамасыз ету; 11 республикалық театр-концерт ұйымдарының негізгі құралдарын сатып алуға күрделі трансферттер, М. Лермонтов атындағы мемлекеттік академиялық орыс драма театры ғимаратының күрделі жөндеуін аяқтау; Құрманғазы атындағы қазақ мемлекеттік халық аспаптар академиялық оркестрі мен Жамбыл атындағы қазақ мемлекеттік филармониясы ғимараттарына күрделі жөндеуінің 2 кезеңін жүргізу.
      Сатып алу: Абай атындағы қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрына: тромбон; М. Әуезов атындағы қазақ мемлекеттік академиялық драма театрына: өрт сөндіруге сигнал беру жабдығы; М. Лермонтов атындағы мемлекеттік академиялық орыс драма театрына: сахнаның механикалық жабдығы, жиһаз (шкафтар, үстелдер, орындықтар, диван), оргтехника кемінде 5 бірлік, тұрмыстық техника кемінде 3 бірлік, электрдрелі; Ғ.Мүсірепов атындағы мемлекеттік балалар мен жасөспірімдерге арналған академиялық қазақ театрына: жиһаз (трибуна, үстелдер, орындықтар, шкафтар), перде; Н. Сац атындағы мемлекеттік балалар мен жасөспірімдерге арналған академиялық орыс театрына: декоративтік тор; Мемлекеттік республикалық музыкалы комедиялық ұйғыр театрына: тұрмыстық техника кемінде 2 бірлік, оргтехника кемінде 6 бірлік, дыбыс жазу - 1 комплект; Мемлекеттік республикалық музыкалы комедиялық корей театрына: жиһаз (стеллаждар, шкафтар, үстелдер, креслолар), тұрмыстық техника кемінде 2 бірлік; Жамбыл атындағы қазақ мемлекеттік филармониясына: дыбыс жабдығының элементтерін; Құрманғазы атындағы қазақ мемлекеттік халық аспаптар академиялық оркестріне: театр креслоларын; Қазақстан Республикасының Мемлекеттік академиялық би театрына: өрт сөндіруге сигнал беру жабдығын, рояль. Келесі бағыттар бойынша негізгі құралдарды сатып алу: дыбыстық, музыкалық қондырғылар, жиһаз, музыкалық аспаптар, техникалық қондырғыларды сатып алу.
      Соңғы нәтиже: республика халқын мәдени қызмет көрсетумен толық қамту, репертуарды жанрлық-тақырыптық жаңа шығармалармен толықтыру, 1 театр ғимаратына күрделі жөндеу жүргізуді 100% қамтамасыз ету, филармония ғимаратының күрделі жөнделуін 42% және 1 оркестр ғимаратының күрделі жөнделуін 69% орындау.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: спектакль, концерт, опера өткізудің орташа құны - 1 124 мың теңге.
      Уақыттылығы: Репертуарлық жоспарға сәйкес жоспарланған театр-концерт іс-шараларын өткізу, белгіленген кестеге сәйкес материалдық-техникалық жабдықтау және жөндеу жұмыстарын жүргізу.
      Сапа: халықтың мәдени деңгейін арттыру, драмалық, опералық және балет спектакльдері қойылымдарын, концерттер сапасын арттыру; гастроль сапарларының бағыттарын кеңейту, өткізілетін спектакльдер мен концерттердің көркемдік сапасын арттыру, Қазақстан Республикасы кейбір аумақтарының халқына театр-концерт ұйымдары қызметіне қол жетуі; көрермендердің қазіргі талаптарына қойылымды жабдықтаудың толық сәйкестігі.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1224 қаулысына        
76-ҚОСЫМША           

206 - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Ақпараттың жалпыға қолжетімділігін қамтамасыз ету"
деген 014 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 1044788 мың теңге (бір миллиард қырық төрт миллион жеті жүз сексен сегіз мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік, құқықтық негізі : "Тарихи-мәдени мұраларды қорғау мен пайдалану туралы" 1992 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы ; "Мәдениет туралы" 2006 жылғы 15 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 31-бабы ; 2004 жылғы 29 қазандағы N 1130 "Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы; 2005 жылғы 24 қарашадағы N 1161 "2006-2008 жылдарға арналған мәдениет саласын дамыту Бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : ақпараттық-коммуникативтік технологиялар басымдықтарын енгізу арқылы қоғамның интеллектуалдық деңгейін және дәстүрлі кітапханалық сервисін дамыту.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : кітапхананың жұмысын динамикалық дамуына ықпал ету, түрлі әдебиет таратқыштар арқылы ақпаратты сақтау және тұрғындарға жеткізу, ақпараттық ортаны қалыптастыру және Қазақстанның ақпараттық кеңістігін нығайту.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

014


Ақпа-
раттың
жалпыға
қол
жетім-
ділігін
қамтама-
сыз ету

Қазақстан Республикасы
Ұлттық кітапханасының
қызметкерлері мен
оқырмандар жұмысы үшін
тұтынушылардың ауқымды
компьютерлік ресурс-
тарға қол жетімділігін
қамтамасыз ету, оларға
тиімді жағдайлар
жасау, оқырмандарды
библиографиялық-анық-
тамалық, кітапханалық
ақпараттармен қамтама-
сыз етуді жүзеге асыру.
Негізгі құралдар
сатып алу.
Материалдық емес
активтерді сатып алу.
Мемлекеттік сараптама
қорытындысы мен
жобалық-сметалық құжат
негізінде күрделі
жөндеуді аяқтау (Мем-
лекеттік сараптаманың
06.05.2005 ж. N
7-238/05 қорытындысы).

Зағиптарға және олар-
дың отбасы мүшелеріне,
мектептегі нашар көре-
тін оқушыларға қызмет
көрсетуді жүзеге
асыру, Республикалық
кітапханада зағип
және нашар көретін
азаматтардың жалпы
білім беретін, кәсіби
және мәдени деңгейін
көтеру.
Құжаттарды қайта өңдеу
және жаңғырту орталы-
ғының әрекет етуі және
"РБНСГ-Вести" газетін
шығару.
Негізгі құралдар
сатып алу.
Материалдық емес
активтерді сатып алу.

Астана қаласындағы
Қазақстан Республика-
сының Ұлттық академия-
лық кітапхананың
пайдаланушылары үшін,
сондай-ақ зағип және
нашар көретін азамат-
тарға тиімді жағдайлар
жасау, оқырмандардың
интеллектуалдық және
мәдени, рухани қажет-
тілігін өтеуге бағыт-
талған қажеттіліктерін
арттыру, мәдени және
ағартушылық қызметін
жүзеге асыру.
Негізгі құралдар
сатып алу.
Материалдық емес
активтерді сатып алу.

жыл бойы

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Мәдениет
және
ақпарат
министр-
лігі

Қазақстан
Республи-
касының
Ұлттық
кітап-
ханасы
 

       Зағип
және
нашар
көретін
азамат-
тарға
арналған
республи-
калық кі-
тапханасы

      Қазақстан
Республи-
касының
Астана
қаласын-
дағы
Ұлттық
академия-
лық кі-
тапханасы

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтиже: 3 номинация бойынша деректемелік ескерткіштердің тізімін дайындау; 3180 беттік көлемдегі жазба, мұрағат құжаттарын қалпына келтіру және консервациялау; 9300 беттік көлемдегі жазба, мұрағат құжаттарына электронды сандық нөмірлеу жүргізу; 170 кітап көрмесін және 12 тұсаукесер өткізу; 25 түрлі іс-шаралар өткізу (ақын, жазушылар мен мәдениет басқа да өкілдерінің қатысуымен оқыту конференциялары, дөңгелек үстелдер және шығармашылық кештер); халықаралық кітапханалық ұйымдардың мүшелігімен халықаралық кітапхана ынтымақтастығы бойынша 8 іс-шараға қатысу; 40 кітапханалық, ғылыми және ақпараттық басылымдар әзірлеу; 2 реабилитациялық байқау өткізу; қазақ және орыс тілдерінде әдебиеттерді дыбыстандыру - 400 сағат.
      Құжаттарды қайта өңдеу және жаңғырту орталығының әрекет етуі және "РБНСГ - Вести" газетін шығару арқылы көзі көрмейтін мүгедектерге қызмет көрсетуді жақсарту.
      Сатып алу: Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасына: білімнің әртүрлі салалары бойынша әдебиеттер, технологиялық үрдістер мен мұрағаттық сақтауға және оқырмандарға қызмет көрсетуге арналған компьютерлер - 49 бірлік, лазерлік принтерлер - 5 дана, сканерлер - 2 дана, материалдық емес активтерді, электрондық баспалар; Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапханаға: қорды толықтыруға арналған әдебиеттер, кондиционер, торшенирование, Брайл бойынша басу принтері - 2 дана, Брайл дисплейі - 1 дана, "Книголюб компакт" оқу машинасы - 2 дана, компьютерлер - 4 дана, материалдық емес активтер; Астана қаласындағы Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасына: электрондық кітаптар (қазақстандық және шетелдік баспалардан), пайдаланушылардың жұмыс станцияларын - 60 дана, электрондық сақтау қоймасына резервтік көшіру жүйесі үшін құрал-жабдық комплектісі, ҚазҰЭК электрондық сақтау қоймасының резервтік орталығы үшін құрал-жабдық - 1 комплект, құжаттар мен кітаптарды жеткізудің автоматтандырылған-телелифт атаулы жүйесі - 1 комплект, эрфайди жүйесіне арналған комплект, микрофильмдерді оқу аппараты - комплект, микрофиштер, жалпақ басылымды кітаптар, рельефті-нүктелік кітаптар (Брайл бойынша), материалдық емес активтер.
      Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасында күрделі жөндеуді аяқтау.
      Соңғы нәтиже: оқырмандар сұраныстарын орындау сапасын арттыру, өзекті, тақырыптық, нақты электрондық база деректемелер қатарын құру, кітапханалар ісін дамытудың мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру, кітапханалық қызмет көрсетуді жетілдіру, материалдық-техникалық базаны жақсарту.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: бір кітапты сақтаудың орташа құны - 1177 теңге.
      Уақыттылығы: көрсетілген мерзімде жоспарланған іс-шараларды орындау.
      Сапасы: Қазақстан Республикасы азаматтарының білім алу, интеллектуалдық, рухани қажеттіліктерін жоғарлату.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1224 қаулысына        
77-ҚОСЫМША           

206 - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету"
деген 015 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 35488 мың теңге (отыз бес миллион төрт жүз сексен сегіз мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 желтоқсандағы Заңы , "Бұқаралық ақпарат құралдары туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі Заңы , "Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 29 қазандағы N 1130 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасының аумағында шығатын, сондай-ақ тапсырыс құпия емес басылымдардың бақылау даналарының негізінде баспасөз мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : Республикадағы барлық тілде шығатын жарияланымдардың негізгі түрлеріне библиографиялық өңдеуді жүзеге асыру; Қазақстан Республикасы аумағында шығатын барлық баспасөз шығармаларын есепке алуды, бақылауды және оған ғылыми өңдеуді ұйымдастыру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

015


Баспа мұраға-
тының
сақта-
луын
қамтама-
сыз ету

Баспа мұрағатының
жасақтауын қамтамасыз
ету, бақылау даналары-
ның сақталуы, каталог,
картотекаларды жүргі-
зу, Мемлекеттік ұлттық
кітап палатасында
басып шығарушы
ұйымдардың Мемлекеттік
негізгі стандарттар
(МНС) талаптарын
сақтауына бақылау
және статистикалық
анықтамалықтар шығару.
Негізгі құралдар
сатып алу.

жыл бойы

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Мәдениет
және
ақпарат
министр-
лігінің
Ақпарат
және
мұрағат
комитеті

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : баспа мұрағаты құжаттарының сақталуын, жасақталуын және қолданылуын қамтамасыз ету бойынша қажетті жағдайларға қол жеткізу.
      Тікелей нәтиже: бақылау экземпляр баспаларын 72 079 экземплярда шығару, сонымен қатар:
      кітаптар, брошюралар, автореферат - 4138 баспа бірлігі;
      журналдар - 3 763 баспа бірлігі;
      газеттер - 56 200 баспа бірлігі;
      ноталар - 150 баспа бірлігі;
      ұсақ баспа - 7 828 баспа бірлігі;
      жырлар шығару - 48 номер 11 атпен.
      Мемлекеттік ұлттық кітап палатасына: жұмыс станциясын - 2 бірлік, арнайы принтер - 1 бірлік; штрих-код сканерін - 1 бірлік; коммутатор - 1 бірлік; үздіксіз қоректену көзі - 3 бірлік сатып алу.
      Соңғы нәтиже: барлық баспалардың баспа өнімдеріне 5 103 451 дана бойынша бақылау және оған ғылыми өңдеуді жүргізуді нығайту, Қазақстан Республикасындағы баспасөздің дамуы туралы статистикалық жинақтар дайындау.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: бір баспасөзді сақтап қамтамасыз етудің орташа шығыны - 5 мың теңге.
      Уақыттылығы: елдің баспа өнімдері туралы ақпаратпен көрсетілген мерзімде қамтамасыз ету, каталог, картотекалар жүйесін енгізу, анықтау және есепке алу, сондай-ақ барлық баспа жарияланымдарына статистикалық есеп жүргізу.
      Сапасы: азаматтарды мұрағат құжаттарымен қамтамасыз ету арқылы олардың ақпараттық деңгейін көтеру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1224 қаулысына        
78-ҚОСЫМША           

206 - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару"
деген 017 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 1000000 мың теңге (бір миллиард теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 7 ақпандағы N 550 Жарлығы ; "Мерейтойлар мен атаулы күндерді атап өту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 28 қыркүйектегі N 1465 қаулысы ; "Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан халқына Жолдауы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : халықтың рухани-білім және интеллектуалды-мәдени деңгейін көтеру үшін әлеуметтік маңызды әдебиеттер шығару, өскелең ұрпақты жалпы әлемдік құндылықтар рухында тәрбиелеу.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : тұрақты оқырмандарға әлеуметтік-маңызды әдебиеттерді жариялау мен жеткізуді қамтамасыз ету; өмірдің мәдени, және ғылыми-білімділік, әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси өзгерістерін, қазақ мемлекеттігі қалыптасуының сан қырлы мәселелерін айқындайтын өзекті, мазмұнды шығармаларды, публицистикалық, ғылыми, көркемдік және библиографиялық серияларды шығару; Қазақстан Республикасының облыстары бойынша мәдени және тарихи ескерткіштердің еркін томдарын шығаруда дайындық жүйелік жұмысты жүзеге асыру; тарих ғылымының теориялық проблемаларын әзірлеу, ғылыми, көркем, және энциклопедиялық әдебиетті шығару, жоғары сапалы баспа өнімдерін шығаруды қамтамасыз ету, ғылыми білімділікті дәріптеу, мемлекеттік тілдегі жазба және ұлттық әдебиетті жақсы үлгілерін мәдениет және әдебиеттің әлемдік ғылыми жетістіктерін әзірлеу және шығару, Ұлттық мұрағат қорын байыту және сақтау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру; жоғары сапалы баспа өнімдерін шығаруды қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

017


Әдебиет-
тің
әлеу-
меттік
маңызды
түрлерін
басып
шығару

Келесі әдебиет
түрлерін шығару және
тарату:
Энциклопедиялық әдебиет;
Балалар мен жасөспі-
рімдерге арналған
әдебиет;
Танымдық әдебиет;
Шығармалар жинағы (бір
немесе көп томдық
ғылыми жинақтар,
әдебиет классиктері
мен қазіргі авторлар-
дың шығармалары);
Туризм және спорт
жөніндегі әдебиет;
Білімдік әдебиет;
Тарихи әдебиет;
Қоғамдық-саяси
әдебиет;
Барлық ғылым мен тех-
ника түрлері бойынша
ғылыми-танымал
әдебиет (оның ішінде
балалар үшін ғылыми-
танымал әдебиет);
Мәдениет пен өнер
жөніндегі әдебиет
(оның ішінде музыкалық
және ноталық әдебиет);
Фотоальбомдар;
Көркем әдебиет, оның
ішінде көркем проза,
ғылыми-көркем және
ғылыми-деректік
әдебиет;
Аударма әдебиет;
Әдеби сын шығармалары;
Заң әдебиеті;
Медициналық әдебиет;
Мерейтойлық әдебиет;
Сөздік-анықтамалық
әдебиет;
Экономикалық әдебиет;
Ғибратты тұлғалар
өмірі туралы кітаптар
сериялары;
"Халықтар достығы"
сериясы;
"Атамұра" сериясы;
"Атамекен" сериясы;
"Ғибратты ғұмыр"
сериясы;
"Тарихи тұлға тағлымы"
сериясы;
"Ауыл кітапханасы"
сериясы;
Қазіргі қазақ прозасы";
"Қазіргі қазақ сатирасы";
"Қазіргі қазақ драматургиясы" "Шәкәрім әлемі"
сериясы;
"Отан тарихы" сериясы;
"Аманат" сериясы;
"Қазақстан халықтары
тілдеріндегі әдебиет"
сериясы;
"Отырар кіапханасы"
сериясы;
"Алтын қор" сериясы;
"Сардар" сериясы;
"Алаш мұрасы" сериясы;
"Шетел қазақтарының
шығармалары" сериясы;
"Жас толқын" сериясы;
"Әдеби мемуарлар"
сериясы;
"Қазақстан қорықтары"
сериясы;
"Жетінші сөз" сериясы;
"Әлемдік балалар
әдебиеті" сериясы;
"Таным" сериясы;
"Терминдердің
салалық түсіндірме
сөздігі" сериясы;
"Мәдени мұра" тарихи-
мәдени мұраны сақтау
шеңберінде шығарма-
ларды әзірлеу, шығару
және тарату;
Фольклортану, әдебиет-
тану және өнертану;
"Бабалар сөзі" - қазақ
фольклоры" сериясы;
"Қазақ өнерінің
тарихы" сериясы;
"Әлемдік өнертану"
сериясы;
"Әлемдік әдебиеттану"
сериясы;
"Әлемдік фольклортану"
сериясы;
"Әлем әдебиеті
кітапханасы" сериясы;
Философия;
"Ежелгі дәуірден
бүгінгі күнге дейінгі
қазақ халқының
философиялық мұрасы";
"Әлемдік философиялық
мұра";
"Әбу-Нәсір әл-Фараби"
сериясы;
Қазақ әдебиеті
классиктерінің шығар-
маларын шетел тілдері-
не аудару және шығару;
Қазақстан тарихы шығыс
миниатюраларында" Х-ХІ
ғасыр (қазақ және
орыс тілдерінде);
XVIII-XIX ғасырлардағы
биліктегі қазақ зиялы-
ларының хат түріндегі
мұрасы" - 2 томдық
(қазақ тілінде);
"Тарихи ғылым"
сериясы;
"Әлемдік тарихи
ой-сана" сериясы;
"Қазақ хандығының
тарихы мен мәдениеті
жөніндегі қытайлық
мұрағаттық құжаттар"
сериясы;
"ІХ-ХVІ ғасырлардағы
армян дерек көздерін-
дегі Қазақстан тарихы"
сериясы;
"Қазақтың қолданбалы
өнерінің раритеттері"
сериясы
(кітап-альбом);
"Ш. Уәлиханов" сериясы;
"Ұлы дала антикалық
және византиялық
деректерде" сериясы;
"XIX-XX ғасырлардағы
Түркістан генерал-
губернаторлығы қорының
мұрағат құжаттарындағы
Қазақстан тарихы"
сериясы;
"ХVIII-ХХ ғасырлардағы
қазақ ұлт-азаттық
қозғалысына қатысты
құжаттар мен материал-
дар жинағы" сериясы;
"Әдеби жәдігерлер"
сериясы;
"ХІІ-ХХ ғасырлардағы
Батыстың дереккөзде-
ріндегі Қазақстан
тарихы";
"Археология, тарих
және мәдениет
ескерткіштері";
"Тарих және мәдениет
ескерткіштерінің
жинағы" сериясы;
"Академик А.Х.Марғұ-
ланның шығармалары"
сериясы;
"Қазақ музыкасы
антологиясы" сериясы;
"Қазақ Алтайының
көне байлықтары"
кітап-альбомы;
Педагогика;
"Әлемдік педагогикалық
ой-сана";
"Тіл тану";
"Қазақ тілінің
түсіндірме сөздігі"
15 томдығы;
Энциклопедиялық және
анықтамалық әдебиет;
"Қазақстан ғылымы";
"Ислам" танымал энци-
клопедиялық сөздік;
Балаларға арналған
энциклопедиялық әдебиет;
"Қазақстан мәдениеті";
"Қазақстан тарихы";
"Қазақстан топонимикасы";
"Экономика";
"Қазақстан тарихы эт-
никалық зерттеулерде"
сериясы;
Авторлық қалам ақы;
Сарапшылар комиссиясы-
на арналған қалам ақы.
Рецензенттерге
арналған қалам ақы.

Қаңтар
-жел-
тоқсан

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Мәдениет
және
ақпарат
министр-
лігінің
Ақпарат
және
мұрағат
комитеті

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтиже: 400 атау бойынша әлеуметтік-маңызды әдебиеттердің түрлерін шығару, жалпы көлемі 9401 баспа табақ, әр басылымның таралымы 1000-нан 5000 данаға дейін, 14 облысқа, Алматы, Астана қалаларына, республиканың аумағында орналасқан 2000 кітапханаларға жіберіледі.
      Соңғы нәтиже: Қоғамның рухани әлеуеттігін бірыңғай мәдени-ақпараттық кеңістік арқылы нығайту, тарихи-мәдени мұраны, әлеуметтік-мәдени инфраструктураны дамыту және сақтау, кәсіби өнер мен халық шығармашылығының дамуы жағдайын қамтамасыз ету, мәдени мұраның, соның ішінде қазіргі ұлттық мәдениетті, фольклорды, салт-дәстүрдің ауқымды оқыту жүйесін құру, көпғасырлық жазба және ұлттық әдебиеттің тәжірибесін жинақтау, ғылымдық және көркемдік топтастырылған серияларды құру; әлемнің озық жетістіктер базасында мәдениет пен әдебиеттің, ғылыми ойлаудың гуманитарлық білімнің мемлекеттік тілдегі толыққанды қорын құру.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: Бір басылымды шығарудың және жеткізудің орташа шығыны 1472,95 теңгені құрайды.
      Уақыттылығы: оқырмандардың қажеттілігін қанағаттандыру үшін жоспарланған іс-шараларды уақытылы орындау.
      Сапасы: оқырмандардың санын көбейту, елдегі халықтардың интеллектуалдық, рухани-білімділік және интеллектуалды-мәдени деңгейін көтеру, қазақ тілінде әлемдік көркем әдебиеттердің теңдесіз туындыларын шығару, өскелең ұрпақты жалпыәлемдік идеалдар құндылығы рухында тәрбиелеу, мемлекеттік тілді қолдану мен дамыту, әлеуметтік-коммуникативтік қызметті ұлғайту және нығайту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1224 қаулысына        
79-ҚОСЫМША           

206 - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамдық келісім
саласында мемлекеттік саясатты жүргізу"
деген 018 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 1087090 мың теңге (бір миллиард сексен жеті миллион тоқсан мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс туралы" Қазақстан Республикасы 2005 жылғы 12 сәуірдегі Заңы , "Қазақстан халықтары Ассамблеясының стратегиясы және Қазақстан халықтары Ассамблеясының Ережесі туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 26 сәуірдегі N 856 Жарлығы , "Қазақстан Республикасындағы демократиялық реформалар бағдарламаларын талқылау мен нақтылау жөніндегі Мемлекеттік комиссия туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 20 наурыздағы N 68 Жарлығы , "Қазақстан Республикасы 2030 жылға дейінгі даму стратегиясын одан әрі іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 30 наурыздағы N 80 Жарлығы , "2006-2011 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында азаматтық қоғамды дамытудың тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 25 маусымдағы N 154 Жарлығы , "Этносаралық және конфессияаралық келісімнің қазақстандық моделін жетілдірудің 2006-2008 жылдарға арналған Бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 28 маусымдағы N 593 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : ішкі саяси тұрақтылықты бекіту туралы мемлекеттік саясатты қалыптастыру, қоғамда демократиялық бастамаларды нығайтуға бағытталған іс-шараларды ұйымдастыруға жағдай туғызу, ұлтаралық және конфессияаралық келісімнің Қазақстандық моделін жетілдіру, саяси реформаларды қалыптастыру, азаматтық қоғамды дамыту.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : демократиялық процестер мен азаматтық қоғам институттарын жүйелі дамуына бағытталған шаралар жиынтығын жүзеге асыру, демократиялық құндылықтарды қорғау жүйесін қалыптастыру, мемлекеттік органдар мен қоғамдық ұйымдардың тиімді ынтымақтастығына қажетті жағдай жасау, этносаралық келісімді жетілдіру бағдарламасын жүзеге асыру, мемлекеттік органдар мен үкіметтік емес ұйымдардың тұрақты ынтымақтастық жүйелерін жетілдіру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

018


Ішкі
саяси
тұрақты-
лық және
қоғамдық
келісім
саласын-
да мем-
лекеттік
саясатты
жүргізу

Үкіметтік емес
ұйымдардың әлеуметтік
мәні бар жобаларын
іріктеу жөніндегі
конкурс;
"Мемлекет нысандары
жалпы ұлттық патрио-
тизмді қалыптастыру
факторы ретінде" тақы-
рыбында республикалық
дөңгелек үстел өткізу;
"2006-2011 жылдарға
арналған Қазақстан
Республикасында
азаматтық қоғамды да-
мытудың тұжырымдамасы:
жетістіктер мен проб-
лемалар" тақырыбында
республикалық
дөңгелек үстел өткізу;
Мемлекеттік нысандар
жөніндегі Республика-
лық комиссияның
отырысын өткізу;
Қазақстан Республикасы
ұлттық қауіпсіздігі,
саяси жүйені дамыту,
Қазақстан Халықтары
Ассамблеясының ролін
күшейту мәселелері
бойынша әлеуметтік
зерттеулер жүргізу;
Қоғамдық-саяси жағдай-
ларға тоқсан сайын
әлеуметтік мониторинг
жүргізу;
Мемлекет Басшысының
жыл сайынғы жолдауын
насихаттау және
түсіндіру бойынша
республикалық семинар-
кеңес өткізу;
"Тарихи сана-сезім
мен рухани тұлғаны
қалыптастыру проблема-
лары мен жолдары"
тақырыбында республи-
калық семинар-кеңес
өткізу;
"Қазақстандағы
мәдениет аралық өзара
қатынас: қазір, өткен
кезең және келешек"
тақырыбында республи-
калық конференция
өткізу;
"Толеранттылық және
дінишыдамдылық Орталық
Азияның игілігі" тақы-
рыбында Халықаралық
конференция өткізу;
"Шаңырақ" этножурна-
листика саласында
Республикалық акция:
семинар және шығарма-
шылық байқау өткізу;
"Ауылдағы этносаралық
және конфессияаралық
жағдай" тақырыбы
бойынша эксперттік
сауалдар өткізу;
Қоғамдағы этносаралық
және конфессияаралық
жағдайға республикалық
әлеуметтік зерттеулер
жүргізу;
Қазақстан Халықтары
Ассамблеясының XIV
сессиясын ұйымдастыру
және өткізу;
"Қазіргі заманғы
Қазақстан: өткен
кезең, қазір,
келешек" тақырыбында
ғылыми-тәжірибелік
конференция өткізу;
Қазақстан Халықтарының
достығы республикалық
фестивалін өткізу;
Этносаралық және
конфессияаралық
келісімді насихаттау
бойынша имидждік
материалдар (музыкалық
роликтер, клиптер,
билбордар, плакаттар,
баннерлер, баспа және
кәдесый өнімдерін)
шығару;
"Астана — әлемнің
рухани астанасы"
халықаралық
ғылыми-практикалық
конференциясын өткізу;
Түркі тілдес елдер
әлеуметтанушыларының
ІІ Конгрессін өткізу;
Этникааралық және
конфессияаралық
келісімді нығайту
жөнінде ұлттық-мәдени
бірлестіктерді тарта
отырып, Қазақстан
Халқы Ассамблеясының
іс-шараларын өткізу;
"Достық Үйі - Этника-
аралық қатынастар
мәселелерін зерттеу
орталығының" шаруашы-
лығына қарасты РМК
ғимаратын күрделі
жөндеуден өткізуге
күрделі трансферттер
(Мемлекеттік сарапта-
маның 07.10.2005 ж. N
7-527/05 қорытындысы).

Жыл бойы

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Мәдениет
және
ақпарат
министр-
лігі

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12 N 581д Қаулысымен.
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтиже: Мына жағдайлар бойынша Министрліктің жиынтық іс-шараларын жүзеге асыруға идеологиялық, насихаттық және ақпараттық жұмысының жүйесін жасау: Елбасының бағдарламалық баяндамаларын, "Қазақстан 2030" Стратегиясын, Президенттің жыл сайынғы халыққа жолдауын, 2007-2009 жылдарға арналған Үкіметтің Бағдарламасын, 2007 жылғы маңызды қоғамдық-саяси іс-шараларды ақпараттық-насихаттауды қамтамасыз ету; қоғамдық-саяси бағыттағы 5-тен кем емес жалпыреспубликалық іс-шараларды, соның ішінде Елбасының қатысуымен, 3 кем емес халықаралық іс-шара дайындау және өткізу; Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік, саяси жүйе және Қазақстан Халықтары Ассамблеясының ролін күшейту мәселелері, этносаралық және конфессияаралық жағдай, ауылдағы этносаралық жағдайды анықтау 11 кем емес әлеуметтік мониторинг пен зерттеулер, эксперттік сауал өткізу; қоғамдық бірлестіктердің 193 жуық маңызды әлеуметтік жобаларды іске асыруға қажетті жағдай туғызу; ұлтаралық және конфессияаралық келісімнің Қазақстандық моделін насихаттауға бағытталған, Қазақстан Халықтары Ассамблеясының ролін күшейту мәселелері бойынша 4 үлкен көлемді іс-шара өткізу (10 000-ға жуық адамның қатысуымен); этникааралық және конфессияаралық келісімді нығайту жөнінде ұлттық-мәдени бірлестіктерді тарта отырып 23 кем емес Қазақстан Халқы Ассамблеясының іс-шараларын өткізу; "Достық Үйі - Этникааралық қатынастар мәселелерін зерттеу орталығының" шаруашылығына қарасты РМК ғимаратын күрделі жөндеуден өткізуге.
      Соңғы нәтиже: Демократияны дамыту, саяси өмірді модернизациялау мен либерализациялау, ел азаматтарының саяси мәдениетін қалыптастыру, ұлтаралық және конфессияаралық келісімді сақтау. Мемлекеттік органдар мен үкіметтік емес сектордың, саяси партиялар мен қозғалыстардың ынтымақтастығын нығайту, билік жақтастарын және билік тұғырнамасына еліміздің негізгі қоғамдық-саяси күшін нығайту, тұрғындардың мемлекеттік билік органдарға деген сенімдерін жоғарылату. Қазақстан азаматтарының рухани-адамгершілік қажеттіліктерін, патриотизмді дамыту; Халықаралық қоғамның көзінде Қазақстан Республикасының имиджін көтеру. Қазақстанның әлемдік бәсекелестікке қабілетті 50 елдің қатарына қосылу идеясын жалпы халықтық салмақты сезінуін қалыптастыру. "Достық Үйі - Этникааралық қатынастар мәселелерін зерттеу орталығының" шаруашылығына қарасты РМК ғимаратын күрделі жөндеу.
      Қаржы-экономикалық нәтижесі: Республикалық деңгейдегі бір іс-шараны өткізуге жұмсалатын орташа шығын құны - 5 633 мың теңге.
      Әлеуметтік маңызды бір жобаны өткізуге жұмсалатын орташа шығын құны - 3 675 мың теңге. Бір әлеуметтік зерттеуге жұмсалатын орташа шығын құны - 1 673 мың теңге.
      Уақыттылығы: Әлеуметтік-маңызды іс-шараларды бекітілген жоспарға сәйкес өткізу.
      Сапасы: Демократиялық жаңаруды, елдің модернизациялануын жеделдету, ұлтаралық бірлікті, қоғамдық келісім және ішкі саяси тұрақтылықты сақтау және нығайту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1224 қаулысына        
80-ҚОСЫМША           

206 - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Бұқаралық ақпарат құралдарын институционалдық дамыту"
деген 019 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 2045602 мың теңге (екі миллиард қырық бес миллион алты жүз екі мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12 N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 30 тамыздағы Конституциясы ; Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі "Бұқаралық ақпарат құралдары туралы" Заңы ; Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 15 желтоқсандағы "Мәдениет туралы" Заңы , Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 6 сәуірдегі N 310 "2030 жылға дейін Қазақстанның даму стратегиясын іске асыру жөніндегі кейінгі шаралар туралы" Жарлығы , Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан халқына "Жаңа әлемде Жаңа Қазақстан" жолдауы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : бірыңғай ақпараттық кеңістікті қалыптастыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: "Қазақстан" ұлттық телеарнасы, "Қазақ радиосы" бағдарламаларымен халықты барынша көп қамтуға жету; жоғары сапалы теледидар және радио бағдарламаларын шығару; мемлекеттік аймақтық телерадио таратуды дамыту; тиімді өндірістік-техникалық базаны және саланы инвестициялау үшін қолайлы жағдайлар құру; мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарын модернизациялау; фильм өндірісін дамыту.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

019


Бұқа-
ралық
ақпарат
құралда-
рын инс-
титуцио-
налдық
дамыту

Мына іс-шараларды
жүзеге асыру:
"Қазақстан" республи-
калық телерадиокорпо-
рация АҚ жарғылық
капиталын жылжымалы
спутниктік қондырғыны
алу үшін ұлғайту;
"Ш. Айманов атындағы
"Қазақфильм" АҚ жарғы-
лық капиталын кинотех-
нологиялық қондырғыны
алу үшін ұлғайту.
- Қазақстан
халықтарының рухани
даму қорының жарғылық
қорын қалыптастыру,
Әкімшілік ғимаратын салуды аяқтау үшін "Егемен Қазақстан" республикалық газеті" АҚ-ның жарғылық қорын ұлғайту.

қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касының
Мәдениет
және
ақпарат
министр-
лігі

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
      Қазақстанның бірыңғай ақпараттық кеңістігін қалыптастыру, тұлға, қоғам мен мемлекеттің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Теледидар мен радио бағдарламаларының техникалық сапасын жоғарлату; халықты "Қазақстан" РТРК телерадиобағдарламаларымен барынша қамтамасыз ету; әлемдік стандарт деңгейінде фильм өндірісінің қазіргі заманғы технологияларын енгізу.
      Тікелей нәтиже: "Қазақстан" РТРК АҚ үшін жылжымалы спутниктік қондырғы, "Ш. Айманов атындағы "Қазақфильм" АҚ үшін кинотехнологиялық қондырғы сатып алынады, "Егемен Қазақстан" республикалық газеті" АҚ әкімшілік ғимаратын салуды аяқтау.
      Қорытынды нәтижесі: Ақпарат кеңістігінде мемлекеттің қатысуын кеңейту, "Қазақстан" РТРК АҚ-ның, Ш. Айманов атындағы "Қазақфильм" АҚ-ның және "Егемен Қазақстан" республикалық газеті" АҚ-ның үлесінде мемлекеттің қатысуын нығайту. "Қазақстан" РТРК АҚ-ның, Ш. Айманов атындағы "Қазақфильм" АҚ-ның және "Егемен Қазақстан" республикалық газеті" АҚ-ның жарғылық міндеттерін сапалы орындау үшін материалдық-техникалық базаны жақсарту. Қазақстан халықтарының рухани даму қорының жарғылық капиталын қалыптастыру.
      Қаржы-экономикалық нәтижесі: "Қазақстан" РТРК АҚ-ның номиналды құндылығы 1 000 (бір мың) теңгені құрайтын 1 534 128 дана етіп акцияларын қосымша шығару.
      Уақыттылығы: Жоспарланған іс-шараларды уақытында өткізу.
      Сапасы: Әлемдік стандарттарға сәйкес келетін сапалы телерадиобағдарламалар шығаруды, фильм өндірісін көбейту, сондай-ақ халықты нақты ақпаратпен қамтамасыз ету. Теледидар және радио бағдарламаларының техникалық сапасын жоғарлату, "Қазақстан" РТРК АҚ-ның, Ш. Айманов атындағы "Қазақфильм" АҚ-ның және "Егемен Қазақстан" республикалық газеті" АҚ-ның материалдық базасының техникалық жаңартуын қамтамасыз ету.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1224 қаулысына        
81-ҚОСЫМША           

206 - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Мемлекеттік мәдениет ұйымдары кадрларының
біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау"
деген 020 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 18520 мың теңге (он сегіз миллион бес жүз жиырма мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12 N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : мемлекеттік мәдениет ұйымдары қызметкерлерінің шығармашылық кәсіби деңгейін жоғарылату арқылы мәдениет саласының дамуына жағдай жасау.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : мемлекеттік мәдениет ұйымдарын білікті кадрлармен қамтамасыз ету; нарық экономикасы талаптарының өсуіне, өндіріс пен әлеуметтік саладағы құрылымдық өзгерістерге сәйкес қызметкерлердің теориялық білімін, кәсіби шеберлігін жетілдіру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

020


Мемле-
кеттік
мәдениет
ұйымдары
кадр-
ларының
білікті-
лігін
арттыру
және
оларды
қайта
даярлау

Мемлекеттік мәдениет
ұйымдары кадрларының
біліктілігін мәдениет
пен өнер саласының
негізгі бағыттары
бойынша арттыру және
қайта даярлау
жөніндегі қызметтерін
сатып алу.

ақпан-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Мәдениет
және
ақпарат
министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
      Тікелей нәтиже: Мемлекеттік мәдениет ұйымдары қызметкерлерінің ел ішінде - 700 адамның теориялық және практикалық білімдерін жаңартуы, кәсіптік дағдыларды қалыптастыруы және бекітуі:
      - тарихи-мәдени мұра - 175 адам;
      - мәдени-бос уақыт жұмыстары - 85 адам;
      - театр-концерт қызметі - 230 адам;
      - кітапхана ісі - 210 адам.
      Соңғы нәтиже: Мемлекеттік мәдениет ұйымдары қызметкерлерінің білімі мен кәсіби шеберлігін арттыру арқылы қоғамның рухани байлықтары мен мәдени мұраларын сақтап қалу.
      Мемлекеттік мәдениет ұйымдары қызметкерлерінің біліктілігін арттыру қажеттілігінің 2,9% қамтамасыз ету.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: Мемлекеттік мәдениет ұйымдарының бір қызметкерін оқытуға кететін орташа шығын құны - 26,4 мың теңге.
      Уақыттылығы: жоспарланған шараларды оқу жоспарына сәйкес орындау.
      Сапасы: Мемлекеттік мәдениет ұйымдары қызметкерлерінің кәсіби білімін және шеберлігін арттыру және тереңдету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1224 қаулысына        
82-ҚОСЫМША           

206 - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Мәдениет объектілерін дамыту"
деген 023 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 284026 мың теңге (екі жүз сексен төрт миллион жиырма алты мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "2006-2008 жылдарға арналған мәдениет саласын дамытудағы бағдарламаны бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 24 қарашадағы N 1161 қаулысы ; "Дамаск қаласында (Сирия Араб Республикасы) Әл-Фараби этномәдени орталығы мен кесенесін салу, Дамаск қаласында (Сирия Араб Республикасы) Сұлтан Бейбарыстың кесенесін және Каир қаласында (Египет Араб Республикасы) Сұлтан Бейбарыстың мешітін қайта жаңғырту және Дамаск қаласында (Сирия Араб Республикасы) Сұлтан Бейбарыс пен Әл-Фарабиге мүсінтас ескерткіштерін орнату жобаларын іске асыру жөніндегі жұмыс тобын құру туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2006 жылғы 8 тамыздағы N 221-ө өкімі .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : мәдениет объектілерін дамыту.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : мәдениет инфрақұрылымын дамыту; еліміздің ұлттық мәдени игілігін тарихи-мәдени мұра саласында тиімді пайдалану.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

023


Мәдениет
объек-
тілерін
дамыту

Алматы облысы Еңбекші-
қазақ ауданында "Есік"
мемлекеттік тарихи-
мәдени қорық-мұражайы
құрылысын жүргізу
(Технико-экономикалық
негіздемеге Мемлекет-
тік сараптаманың
17.02.2005 ж., N
2-83/05 қорытындысы);
Шығыс Қазақстан облысы
Қатон-Қарағай
ауданында "Берел" мем-
лекеттік тарихи-мәдени
қорық-мұражайы
құрылысын жүргізу
(Технико-экономикалық
негіздемеге Мемлекет-
тік сараптаманың
17.02.2005 ж. N
2-84/05 қорытындысы);
Дамаск қаласында
(Сирия Араб Республи-
касы) "Әл-Фараби"
этномәдени орталығы
мен кесенесін салу;
Каир қаласында (Египет
Араб Республикасы)
Сұлтан Бейбарыс
мешітін қайта жаңғырту.

қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Мәдениет
және
ақпарат
министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтиже:
      - мұражай-қорықтарының қорғалатын жерін құру;
      - ұзындығы 2 км және ені 1 км болатын территориядағы айрықша материалдық мәдениет ескерткіштерін сақтау;
      - орталық учаскедегі 40 және перифериядағы 30 - ежелгі қорғандар кешенін сақтау;
      - 40 жұмыс орнын құру;
      - геологиялық зерттеулер жүргізу;
      - негізгі холл; қонақ күтуге арналған зал; Әл-Фараби шығармашылығына арналған зал; жай және электрондық кітапхана орны; көрме залы; мешіт; ерлерге және әйелдерге арналған жуынатын орын; ерлерге және әйелдерге арналған медициналық пункт; жатын бөлмелері; әкімшілік бөлім; дәріхана; тіршілікті қамтамасыз етуге арналған орын; электрмен жарықтандыру; компьютерлік техникамен және құрал-жабдықтармен жарақталған бейнезал; араб және қазақ тілдерін оқытуға арналған дәрісхана салу.
      Соңғы нәтиже: айрықша материалдық мәдениет ескерткіштерді сақтау, кешенді жүйелеу негізінде ежелгі қорғандар кешенін сақтау, тарихи-мәдени ескерткіштерді танымалдандыру және зерделеу.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: жобаларды іске асырудың тиімділігін талдау нәтижесі бойынша анықтау.
      Уақыттылығы: іс-шараларды бекітілген жұмыс кестесіне сәйкес атқару.
      Сапасы: республика халқының мәдени-рухани деңгейін арттыру және Қазақстанның айрықша тарихи-мәдени мұраларымен әлемдік қауымдастықты таныстыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1224 қаулысына        
83-ҚОСЫМША           

206 - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа
да тілдерін дамыту жөнінде ақпараттық жүйелер құру"
деген 024 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 975856 мың теңге (тоғыз жүз жетпіс бес миллион сегіз жүз елу алты мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : 2004 жылғы 24 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Бюджеттік Кодексі , "Қазақстан Республикасындағы тіл туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шілдедегі Заңы , "Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 7 ақпандағы N 550 Жарлығы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : мемлекеттік тілді дамыту жүйесін жетілдіру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : мемлекеттік тілдің мәртебесін өсіру және нығайту; мемлекеттік тілдің іс-қағаздарының негізгі тілі ретінде қолданылуын қамтамасыз ету; қазақ тілін енгізу мен қолдану процестерін қарқындату; электрондық үкіметінің web-сайттарында қазақ тілін толық қолдауды іске асыру; мемлекеттік басқару жүйесінде мемлекеттік тілді ендіру үшін қажетті жағдайлар жасау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

024


Мемле-
кеттік
тілді
және
Қазақ-
стан ха-
лқының
басқа да
тілдерін
дамыту
жөнінде
ақпа-
раттық
жүйелер
құру

Қолданбалы сервистер
әзірлеу және құру:
Оқыту сервистерін
дамыту:
мемлекеттік қызметші-
лерге қазақ тілін
жеделдете оқытудың
мультимедиалық кешенін
дамыту;
техника саласындағы
мамандарға мемлекеттік
тілді қашықтықтан оқы-
тудың мультимедиалық
кешенін дамыту;
Аударма үшін сервис-
терді дамыту: онлайн-
дық қазақша-орысша-
ағылшынша мәтіндер
аудармасын дамыту.
Ынтымақтастық және
ұжымдық жұмыс үшін
сервистерді дамыту:
"Онлайндық электронды
терминологиялық
орталығы: мамандардың
ұжымдық жұмысын
ұйымдастыру".
Электрондық сөздіктер-
ге арналған сервис-
терді дамыту: үлкен қазақша-орысша-
ағылшынша онлайн
сөздігін дамыту;
көпсалалы терминоло-
гиялық электрондық
онлайн сөздіктерін
дамыту;
электрондық онлайндық
сөздік кешенін дамыту:
орфоэпиялық, синоним-
дер, салыстырулар,
диалектикалық, орыс-
қазақ, омонимдер
сөздіктер;
- Интернеттегі стан-
дартты браузерларда
қазақ тілін қолдау
құралдары.
"Электрондық энцикло-
педиялар" сервисін
дамыту:
"Қазақстан" мультиме-
диялық бейнеэнцикло-
педиясының "География,
өсімдіктер әлемі және
туризм" 2 томын
дамыту.
Электрондық кітапха-
налар үшін сервистерді
дамыту:
әртүрлі көздерден
алынған мәтіндердің
үлкен ағынын қазақ
тілінде қабылдау,
сақтау, іздеу және
өңдеу жүйесін дамыту;
компьютерлік анимация-
лық оқыту ойындары
мен бағдарламаларын
дамыту жазба және
этноархеологиялық
ақпарат көздері
бойынша қазақ тілінің
тарихи-мәдени қорын
дамыту қазақ тілінің
корпусын құру.
Электрондық тестілеу
жүйесі үшін
сервистерді дамыту:
Қазақстан Республика-
сының мемлекеттік
тілін игеру деңгейін
анықтау үшін тестілеу-
дің онлайндық жүйесін
дамыту;
мемлекеттік органдар-
дағы қызметкерлердің
тіл білу деңгейін
тексеру және монито-
рингісінің мобилдік
оперативтік жүйесін
дамыту;
"Қазақстан Республика-
сы аумағында тілдік
жағдайлардың монито-
рингісі мен талдауының
автоматтандырылған
жүйесін" дамыту және
ендіру.
Көпшілік қолданыстағы
коммуникативтік құрал-
дарда қазақ тілдік
ортасын қолдау үшін
сервистер әзірлеу.
Орфографиялық және
грамматикалық түзету-
лер үшін сервистер
әзірлеу:
орфографиялық
түзетулер сервисі;
грамматикалық
түзетулер сервисі.
Әріптік қолдау үшін
сервистер әзірлеу:
түпнұсқалы қазақ әріп-
теріне кіру, ауыстыру
және пайдалану
сервистерін құру.
Әр түрлі кодтауды қол-
дауға арналған қызмет
көрсетуді дамыту:
әр түрлі кодтаудан
қажетті кодтауға
мәтіндерді айырбастау
қызметін әзірлеу;
бір графикадан мәтін-
дерді екінші графикаға
қайта кодтау жүйесін
дамыту (кириллица,
латын, араб).
"Қазақстан Республи-
касының мемлекеттік
тілі" кешенді
порталының базалық
құрылымдарын дамыту.
Серверлік құралдарды
сатып алу.
Лицензияланған бағдар-
ламаларды сатып алу.

Жыл бойы

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Мәдениет
және
ақпарат
министр-
лігінің
Тіл
комитеті

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтиже: мемлекеттік тілді қолдану тиімділігін арттыруға, тұрғындар мен мекемелердің тілдік қызмет көрсетуге еркін қол жеткізуін қамтамасыз етуге, тұрғындарды мемлекеттік тілге оқытуға жұмсалатын қаражатты қысқартуға, Интернет желісінде мемлекеттік тілдің инфрақұрылымын қалыптастыруға, мемлекеттік органдардың іс-қағаздарын мемлекеттік тілге көшіру сапасының өсуі мен жеделдетуге ықпал ететін тиімді АТ-инфрақұрылым.
      Соңғы нәтиже: мемлекеттік тіл саясатын тиімді іске асыру.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамытудың ақпараттық жүйесін жасаудың орташа құны - 37467 мың теңге.
      Уақыттылығы: мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шарттарда белгіленген мерзімдерге сәйкес.
      Сапасы: қазақ тілінің АТ-инфрақұрылымының сапалы дамуын қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1224 қаулысына        
84-ҚОСЫМША           

206 - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу"
деген 025 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 16467456 мың теңге (он алты миллиард төрт жүз алпыс жеті миллион төрт жүз елу алты мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : 1995 жылғы 30 тамыздағы Қазақстан Республикасының Конституциясының 18-бабы ; "Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы" 1997 жылғы 11 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының 25-бабы ; "Нормативтік құқықтық актілер туралы" 1998 жылғы 24 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңының 14-1-бабы ; "Бұқаралық ақпарат құралдары туралы" 1999 жылғы 23 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы ; Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2008-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 20 тамыздағы N 383 Жарлығы ; "Мемлекетаралық "Мир" телерадиокомпаниясының қызметін тәуелсіз және кедергісіз жүргізудің халықаралық-құқықтық кепілдігі туралы Келісімінің ратификациясы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылғы 4 қыркүйектегі N 2452 Жарлығы ; "Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 7 ақпандағы N 550 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының индустриалды-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған Стратегиясы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096 Жарлығы , Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 3 қарашадағы N 1037 "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007-2008 жылдарға арналған ақпараттық стратегиясы туралы" қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : мемлекеттік саясаттың негізгі басым бағыттарын ақпараттық-насихаттық жағынан қамтамасыз ету, ішкі саяси тұрақтылықты нығайту, ақпараттық кеңістікті шетелдік экспансиядан қорғау, мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру, БАҚ-ның шығармашылық белсенділігін көтермелеу, отандық өндірісінің сапасы мен санын көтеру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : мыналарға бағытталған жарияланымдар, теледидар және радио бағдарламаларын, өзге де дыбысбейне өнімдерді әзірлеу және тарату;
      мемлекеттік саясатты ақпараттық-насихаттық жағынан қолдау;
      барынша мәнді қоғамдық-саяси, мәдениет және экономикалық оқиғаларды жариялау;
      ел тұрғындарының рухани және зияткерлік, көру және оқу қажеттіліктерін қанағаттандыру;
      азаматтардың толыққанды және нақтылы ақпарат алу құқығын жүзеге асыру;
      жалпы парасаттылық құндылықтарды, әлеуметтік серіктестік қағидаттарын, озық үлгіге талпынуды насихаттау;
      азаматтық бірізділікті қалыптастыру;
      елдегі және шет елдердегі негізгі оқиғалар туралы ақпаратты жедел тарату;
      мемлекеттік тілді және оны қолдануды барынша танымалдандыру;
      қоғамдық саяси мәнді тақырыптар бойынша мақсатты, нақты және кең ақпараттық науқандар ұйымдастыру;
      Қазақстан Республикасындағы "Бұқаралық ақпарат құралдары туралы" және "Тілдер туралы" заңдарды орындау үшін жағымды жағдайлар құру;
      мемлекеттің имидждік саясатын жүргізу;
      бәсекеге қабілетті отандық бұқаралық ақпарат құралдарын қалыптастыру;
      ҚР заңнамаларының орындалуына бұқаралық ақпарат құралдарына мониторинг жүргізу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

025


Мемлекет-тік ақ-
параттық
саясатты
жүргізу

Келесі мемлекеттік
саясаттың бағыттары
бойынша тақырыптық
материалдарды жария-
лау, жаңалық хабарла-
рын шығару, теле-,
бейне-, радио-, кино-
хроникалық бағдарлама-
ларды, деректі және
анимациялық фильмдер-
ді, дыбыс және
бейнероликтерді өндіру
және тарату:
-  Елбасының Қазақстан
халқына жолдауы;
- Президенттің, Үкі-
меттің, Парламенттің,
орталық және жергілік-
ті атқарушы биліктің
қызметі;
- Қазақстан 2030
жылдарға дейінгі даму
Стратегиясының іске
асуы;
- Қазақстан Республи-
касының 2003-2015
жылдарға арналған
индустриалды-иннова-
циялық даму Стратегия-
сының іске асуы;
- Үкіметтің 2007-2008
жылдарға арналған
Ақпараттық Стратегия-
сының іске асуы;
- елдің әлеуметтік-
экономикалық,
қоғамдық-саяси өмірі;
- заңшығармашылық
қызметі;
- ішкі және сыртқы
саясат;
- елдің агроөндіріс-
тік, ауыл, су, орман,
балық шаруашылығының
дамуы;
- транспортық-байланысы
кешенінің дамуы;
- Қазақстанның жағымды
инвестициялық имиджін
қалыптастыру;
- мемлекеттің,
қоғамның, тұлғаның
қауіпсіздігі;
- жемқорлық және ұйым-
дасқан қылмыскерлікпен
күресу;
- заң сақтау органдары
мен сот жүйесінің
жағымды имиджін
қалыптастыру;
- мәдениет, білім,
денсаулық сақтау,
спорт, әлеуметтік
қамтамасыздандыру,
оның ішінде коммунал-
дық тұрғын үй қаты-
настары салаларындағы
мемлекеттік саясат;
- тарихи-мәдени мұраны
сақтау, Қазақстан
халқының тарихын,
тілін, дәстүрлерін
қолдау, қазақстандық
мемлекеттіліктің
қалыптастыру тарихы;
- архитектуралық-
құрылыс, өнеркәсіп
қызметі салаларындағы
мемлекеттік саясат;
- отын-энергетикасы
кешенін, кен пайдалану
сұрақтарын дамыту;
- мемлекеттік, салалық
және жергілікті
бағдарламаларының
іске асуы;
- табиғи және
техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардан
алдын ала сақтандыру
және тосқауыл қою;
- мүшелтой және
салтанатты күндер;
- мемлекеттік жастар
саясаты;
- мемлекеттік тіл
саясаты, оның ішінде
үштіл бірлестігі
жобасы;
- мемлекеттік ұлттық
саясат, Қазақстан
халқы Ассамблеясы мен
ұлттық мәдени
ұйымдардың қызметі;
- мемлекеттік емес
ұйымдардың қызметі;
- саяси жүйенің дамуы,
саяси құрылыс пен
жаңашыландыру;
- есірткі бизнесі және
нашақорлықпен күрес,
нашақорлыққа қарсы
насихат;
- терроризм және
экстремизммен күрес,
қоғамда діни экстремизм және
радикализм идеяларына
тосқауыл қою;
- мемлекеттің
көші-қон саясаты;
- отандастарды қолдау
мемлекеттік саясаты;
- әскери күштер және
әскери мамандардың
жағымды имиджін қалып-
тастыру және күшейту;
- халықты құқықтық
оқыту, оның ішінде
сайлау заңнамасын
насихаттау;
- спорт, денешынықты-
ру, мәдениет және
туризм салаларындағы
мемлекеттік саясат;
- орта және шағын
бизнесті, отандық
тауарөндірушілерді
және тауарды қолдау,
шетелден әкелуді ал-
мастыру бағдарламасы;
- ТМД аумағындағы
интеграциялық
үрдістер, достастық
елдерінің мәдени және
тарихи байланыстары;
- шетел елдерінің
саяси, экономикалық,
мәдени өмірі;
- жасөспірімдер мен
балалардың отаншылдық,
интернационалдық,
мәдени-адамгершілік
және рухани құндылық-
тарын тәрбиелеу және
дамыту;
- отандық телебайла-
ныс, жаңа ақпараттық
технологиялардың
дамуы;
- экономиканы
жаңашыландыру;
- инновациялық техно-
логияларды енгіздірту;
- ақпараттық кеңістік-
ті және БАҚ дамыту;
- қоғамда әйелдердің
орнын көтеру,
гендерлік теңдік;
- экология, жануарлар
әлемі және қоршаған
ортаны қорғау
салаларындағы
мемлекеттік саясат;
- мемлекеттік
қызметтегі әкімшілік
және сот лауазымдары-
ның бос орындарына
байқауларына хабарландыруларды
республикалық БАҚ-
тарда жариялау;
- мемлекеттің
демографиялық саясаты;
- Қазақстан Республи-
касындағы ғалымдардың
ғылыми ашуларын
және ғылымның дамуын
қолдау;
- салық заңнамасын
насихаттау;
- экономиканың
бәсекелестік сипатын
тұрақты қамтамасыз
ету;
- жеке сектор мен
мемлекеттің
серіктестігін дамыту;
- мемлекеттік
экономика секторы
қызметінің тиімділігін
арттыру;
- әкімшілік реформа
және атқарушы
билікті жаңашыландыру;
- зейнеткерлік жинау
жүйесін дамыту;
- Қазақстанның ДСҰ
кіру;
- Қазақстанның ЕҚЫҰ-да
төрағалығы;
- қаржы және банк
жүйелерін, қорлар
нарығын және Алматы
қаласының аймақтық
қаржы орталығының
қызметін дамыту;
- басқа да мемлекеттік
саясаттың басым
бағыттарына сәйкес;
- Қазақстан Республи-
касы нормативтік
құқықтық актілерінің
ресми түрде жариялау;
- транспондерлерді жалға алу;
- Мемлекеттік ақпарат-
тық саясатты жүргізу
мәселелерін әдіcтеме-
лік қамтамасыз ету.
ҚР заңнамалары норма-
ларының орындалуы
барысында бұқаралық
ақпарат құралдарына
үнемі мониторинг
жүргізу.
"Хабар", "Еларна",
"Саsріоnet",
"Қазақстан", "Мир"
телеарналарында
"Қазақ радиосы",
"Шалқар", "Астана"
радиостанцияларында
теле-, радио-, бейне-,
кинохроникалық бағ-
дарламаларды, маңызды
оқиғаларға тікелей
эфирлер, телемосттар
әзірлеу және тарату;
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің веб-сайтын
(www.§goverment.kz)
ақпараттық сүйемелдеу.

Жыл бойы

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Мәдениет
және
ақпарат
министр-
лігі
Ақпарат
және
мұрағат
комитеті

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің
2008.04.21 N 369 , 2008.10.28 N 581Г Қаулыларымен.
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
      Тікелей нәтиже: мынадай санда материалдарды дайындау және басып шығару:
      кемінде 12 685 газет жолдары, жалпы таралымы 219 454 мың дана,
      кемінде 875 баспа-есеп журналдардың беттері, жалпы таралымы 2548 мың дана;
      "Қазақстан" ұлттық телеканалының ортакүндік көлемі - 20 сағат, "Қазақ радиосы" - 24 сағат, "Облыстық теледидары" (13 облыс және 1 қалалық ТРК) - 42 сағат, "Астана" радиосы - 18 сағат, "Қазақстан" республикалық телерадиокорпорациясы арқылы "Шалқар" радиосы - 18 сағат; "Хабар" - 20 сағат, "Ел арна" - 16 сағат және "Хабар" агенттігі арқылы "Саsріоnеt" - 24 сағат көлемінде хабарларды таратуды қамтамасыз ету.
      Қазақстан Республикасының экономикалық, саяси, мәдени өмірі туралы материалдарды тәулігіне 18 сағат хабар тарататын "Мир" халықаралық телерадиокомпаниясының эфирінде әзірлеу және тарату, оның 4 сағаты "Мир" халықаралық телерадиокомпаниясы Қазақстандық Ұлттық филиалының өз туындылары.
      Электронды БАҚ-да мемлекеттік тілде кемінде 2430 сағат аудио-бейне өнімдерді шығару.
      Электрондық БАҚ-тарға Қазақстан Республикасының заңнамаларын сақтау жөнінде күнделікті мониторинг жүргізу.
      Ақырғы нәтиже: тұрғындардың ақпараттандыруын арттыру, ел өміріндегі барынша мәнді оқиғаларды жариялау, Қазақстан Республикасының жағымды имиджін қалыптастыру.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже:
      А2 форматтағы газеттің бір жолағының орташа құны - 109 857 теңге;
      баспа-есеп беттерінің бір жолағының орташа құны - 251 000 теңге;
      телеканалға шығудың бір сағаттық бағасы:
      "Хабар" - 370 312 теңге;
      "Қазақстан" - 275 870 теңге;
      "Ел арна" - 132 605 теңге;
      "Саsріоnеt" - 27 668 теңге;
      "Қазақ радиосы" - 27 569 теңге;
      "Облыстық телеарна" - 119 581 теңге;
      "Астана" радиосы - 28 136 теңге;
      Шалқар радиосы - 26 933 теңге;
      Телеканалдардағы өндірістің 1 сағатының бағасы:
      "Хабар" - 192 082 теңге; "Қазақстан" - 172 588 теңге; "Еларна" - 112 780 теңге; "Саsріоnеt" - 14 783 теңге; "Қазақ радиосы" - 53 821 теңге; "Облыстық телеарна" - 2 320 теңге; "Астана" радиосы - 498 теңге; Шалқар радиосы - 12 982 теңге;
      Мерзімділігі: газеттер мен журналдарды, телерадиобағдарламаларды жоспар-кестеге сәйкес белгіленген мерзімінде шығару.
      Сапасы: "Қазақстан", "Хабар", "Ел-арна" телеарналары және өзге де телеарналармен телерадиохабарлары бағдарламаларын, газеттер мен журналдарды республикалық маңыздағы қалалардағы 100%, жекелеген өңірлерде (аудан, ауылдық жерлерде) 98,1% шығару және көрсету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1224 қаулысына        
85-ҚОСЫМША           

206 - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Цифрлық телерадио хабарларын таратуды дамыту"
деген 026 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 22400 мың теңге (жиырма екі миллион төрт жүз мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12 N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі "Бұқаралық ақпарат құралдары туралы" Заңы , "2006-2009 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының бәсекеге қабілетті ақпараттық кеңістікті дамыту концепциясы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 18 тамыздағы N 163 Жарлығы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : цифрлы тарату жүйесін дамыту жолымен қазақстандық ақпараттық рынокты нығайту үшін жағдайлар жасау.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : отандық электрондық БАҚ дамытуға жан-жақты жәрдемдесу, олардың ішкі және сыртқы рыноктағы бәсеке қабілеттілігін күшейту жөнінде шаралар қабылдау, спутниктік және жерүсті сегменттеріндегі телерадио тарату инфрақұрылымын цифрлы стандартқа, оның ішінде жоғары нақтылық стандартына кезең-кезеңімен көшіруді жүзеге асыру. Ұқсас таратуды 2015 жылы тоқтату, халықтың барлық санаты үшін цифрлы телерадио таратуға қол жеткізуін қамтамасыз ету, көп бағдарламалы теледидар және радио қызмет көрсетулерді ұсынатын операторлар рыногын құру, цифрлы телерадио тарату саласындағы субъектілердің өзара іс-қимылын реттейтін және регламенттейтін нормативтік құқықтық және техникалық құжаттарды әзірлеу, радио жиілік спектрін қайта қарау, жиілік саясатын жетілдіру, халық қажеттілігін қанағаттандыру үшін цифрлы қабылдау құрылғыларын республика аумағында өндіруге жәрдемдесу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

026


Цифрлық
телерадио
хабарла-
рын та-
ратуды
дамыту

Цифрлық телерадио
таратуды енгізу
бойынша дайындық жұ-
мыстарын ұйымдастыру.

Жыл бойы

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Мәдениет
және
ақпарат
министр-
лігінің
Ақпарат
және
мұрағат
комитеті

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Дайындық жұмыстары цифрлық телерадиотаратуды енгізу бойынша республикада цифрлық телерадиотаратуды оптимальдық стандартты енгізу, құралдарды енгізу бойынша қажетті тізімдер, цифрлық декодерлардың политикасы және т.б. жалпы концепциясын анықтауға мүмкіндік береді.
      Тікелей нәтиже: бюджеттік бағдарламаның нәтижесінде Қазақстан Республикасында цифрлық телерадио таратуды енгізу, тарату стандартымен анықталған, құрал типтері, радиожылдамдық спектрді пайдалану бойынша дайындық (алдын-ала жобалар) жұмыстары жүргізіледі.
      Соңғы нәтиже: бюджеттік бағдарламаның нәтижесінде Қазақстан Республикасында 2008-2015 жылдарға арналған цифрлық телерадиотаратудың жалпы политикасы бекітіледі.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: Республикада азшылық қаржылық шығынымен және көпшілік қаржылық әсерімен цифрлық телерадиотаратуды енгізу бойынша дайындық жұмыстары оптималдық жолды табуын береді.
      Уақыттылығы: қойылған уақытында іске асыру.
      Сапасы: Қазақстан Республикасында цифрлық телерадиотаратуды дамытуын оптималдық жолын табу.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1224 қаулысына        
86-ҚОСЫМША           

206 - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес"
деген 104 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 10902 мың теңге (он миллион тоғыз жүз екі мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12 N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі "Бұқаралық ақпарат құралдары туралы" Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 29 қарашадағы N 1678 "2006-2014 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы нашақорлықпен және есірткі бизнесімен күресудің стратегиясы туралы" Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 5 сәуірдегі N 240 "2006-2008 жылдарға арналған нашақорлықпен және есірткі бизнесімен күресу бағдарламасы туралы" қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 29 қазандағы N 1130 "Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің мәселелері" жөнінде қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : мемлекеттік органның әрекеттерін жандандыру және айқындалған кезде ұйымдасқан есірткі топтарының іс-қимылдарының жолын кесу, басын ашу механизмін әзірлеу, бақылау және халықаралық есірткі бизнесінің қаржы ағымының көзін жою.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күресті жандандыру; нашақорлыққа қарсы насихаттау; ЖҚТБ аурумен күрес мәселелерін жандандыру, зиялы халыққа індеттің алдын алу мәселесін түсіндіру, Мемлекеттік органның әрекеттерін жандандыру және айқындалған кезде ұйымдасқан есірткі топтарының іс-қимылдарының жолын кесу, есірткіге қарсы ықпал аймақтық комиссияның жұмысы; нашақорлыққа қарсы жастардың санасын қалыптастыру; мемлекеттік және орыс тілдерінде бейнеклиптерді жасау "Есірткісіз өмір", "Есірткі - бұл еш жаққа апармайтын жол", "Есірткісіз спорт" есірткіге қарсы сақтану шараларын өткізу; салауатты өмір салтына табынушылықты қалыптастыру, есірткіге әкелетін жолдармен болатын, деректерді жастарды хабардар ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

104


Нашақор-
лыққа
және
есірткі
бизне-
сіне
қарсы
күрес

1 дөңгелек үстел,
2 конференция,
3 семинар-тренингтер
өткізу.
Мемлекеттік тілде
және орыс тілінде
7 бейнероликтерін
шығару және көрсету.

Жыл
бойы

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Мәдениет
және
ақпарат
министр-
лігінің
Ақпарат
және
мұрағат
комитеті

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : мемлекеттік тілде және орыс тілінде бейнероликтерді шығару, осы бағытта жұмыс істейтін сарапшыларды шақырып, нашақорлыққа қарсы насихаттың негізгі бағыттарын талқылау жөнінде семинарлар, тренингтер мен конференцияларды өткізу.
      Тікелей нәтиже: Халықтың сана сезімін-нашақорлыққа қарсы сақтану қабілетін қалыптастыру, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы нашақорлықпен және жұқтырылған қорғаныс тапшылығының белгісімен күресу мәселелерінің бетін ашу.
      Түпкі нәтиже: Нашақорлыққа тәуелді жасөспірімдердің санын азайту, жастардың дене шынықтыру және спортпен айналысуға санын көбейтуге ат салысу.
      Қаржы-экономикалық нәтиже:
      1 іс-шараны өткізудің (дөңгелек үстел, конференция, семинар-тренингтер) орташа шығын құны - 2000 мың теңге;
      1 бейнероликті, мемлекеттік және орыс тілде шығарудың орташа шығын құны - 600 мың теңге.
      Уақыттылығы: Жоспарланған іс-шараларды уақытында өткізу.
      Сапасы: Азаматтардың сана сезіміне нашақорлықтың зияндығын, есірткі қолдану салдарының зиянды екенін түсіндіру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1224 қаулысына        
87-ҚОСЫМША           

206 - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылғы арналған
"Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту"
деген 116 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 242859 мың теңге (екі жүз қырық екі миллион сегіз жүз елу тоғыз мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12 N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсіздікті төмендетудің" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 13 қазандағы N 995 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :
      - "Ұлттық мұра" тақырыбы бойынша Қазақстанда таратылатын ақпараттық ресурстардың іздеу жүйесін электрондық түрде ұйымдастыруға мүмкіндік беретін интеграцияланған ұлттық ресурстарды құру және Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің және басқа да министрліктердің, сондай-ақ архивтердің, мұражайлардың, қорықтардың, кітапханалардың, ғылыми мекемелердің, ұлттық мәдени бірлестіктердің, шығармашылық кеңестердің, киноиндустрияның және т.б. сайттарын біріктіру;
      - ақпаратттық теңсіздік мәселесін шешу және ақпаратты алу және тұрғылықты мекен-жайы мен әлеуметтік жағдайына байланыссыз туған тілін, мәдени қызметтерін қолдану бостандығы құқын қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :
      - жалпы ұлттық мәдени кеңістікті нығайту, ел аймақтары арасында мәдени алмасуды кеңейту;
      - ғаламдық ақпараттық желіге ұлттық мәдениетті интеграциялау;
      - тұтас және жеке аспектілер бойынша Қазақстанның тарихы, мәдениеті, жағрафиясы, саясаты жөнінде жалпы білімдерді таратуға бағытталған, коллекцияларды қалыптастыру;
      - ғылыми жұмыскерлер мен дайындығы жоғары деңгейлі мамандарды, соның ішінде жалпылама гуманитарлық пәндер саласындағы мамандарды тақырыпты (пәнді) терең оқытуға ықпал ету;
      - тек оқу материалын ғана емес, сонымен бірге қажетті қосымша әдебиеттерді ұсыну арқылы ресми және бейресми білім беруге қолдау көрсету;
      - кеңейтілген білім шеңберінде бірреттік сипаттағы ақпаратпен тұтынушылықты қанағаттандыру қажеттілігі;
      - дәстүрлі кітапханалық қорды электрондық түрдегі құжаттармен кеңейту және жеке тұлғалардың қолжазбаша және құнды кітаптарына сақтандыру қоры қызметін орындау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

116


Элект-
рондық
үкімет
шеңбе-
рінде
адами капи-
талды
дамыту

Порталға шығарылатын,
жұмыстарды бақылау
мен үйлестіру
механизмін анықтайтын
құжаттарды іріктеу,
белгілеу және сипаттау
бойынша бірлескен
жұмыс бағыттарын,
мазмұны мен графикте-
рін айқындау жөнінде
жұмыс тобын құру;
Ғылыми ынтымақтастықты
ұйымдастыру;
Порталға арналған
бағдарламалық
қамсыздандыруды жасау
немесе сатып алу;
Электрондық құжаттарды
іріктеу, белгілеу және
сипаттау;
Құжаттарды сипаттаудың
жалпы стандарттарын,
форматтарын, әдістеме-
лерін және әдістерін
жасау;
Қажетті техникалық
құралдарды сатып алу;
Бағдарламалық
өнімдерді сатып алу;
Порталда ресурстарды
орнату және оны
әкімшілендіру;
Порталды жылжыту және
жариялау;
"Желтые страницы
Казахстана"
(қазақстандық сайттар
каталогы) журналын
шығару, "электрондық
Үкімет" порталында
журналдың электрондық
үлгісін орналастыру.

жыл
бойы

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Мәдениет
және
ақпарат
министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
      Тікелей нәтиже:
      - "Ұлттық мұра" ақпараттық-танымдық веб-порталды ендіру тұжырымдамасын жасау;
      - "Қазақстан Кітапханасы" мемлекеттік кітапханалық қорын Интернет қызметтерімен қалыптастыру;
      - техникалық құралдарды сатып алу;
      - бағдарламалық өнімдерді сатып алу;
      - веб-порталды әзірлеу;
      - "Желтые страницы Казахстана" (қазақстандық сайттар каталогы) журналын шығару, "электрондық үкімет" порталында журналдың электрондық үлгісін орналастыру.
      Соңғы нәтиже: елде жалпы ақпараттық-мәдени кеңістікті құру, оны іске асыру барысында ақпараттық ресурстарды сипаттайтын жалпы стандарттарды, мәліметтермен алмасу форматтары, жалпы әдістемелері мен әдістері жасалады.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: веб-порталды құруға кеткен орташа шығын - 125 000 мың теңге.
      Уақыттылығы: іс-шараларды бекітілген жұмыс кестесіне сәйкес атқару.
      Сапасы: Интернет желісін қазақстандық сегментпен ақпараттық толтыру және оқуға деген тұрғындардың ынтасын қалыптастыру.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады