Қазақстан Республикасының заңнамалық кесiмдерiн іске асыру жөнiндегі шаралар туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2004 жылғы 30 желтоқсандағы N 383-ө Өкімі

      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасының заңнамалық кесiмдерiн iске асыру мақсатында қабылдануы қажет нормативтiк құқықтық кесiмдердiң тiзбесi бекiтiлсiн.

      2. Орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдар (келiсiм бойынша):
      1) қоса берiлiп отырған тізбеге сәйкес нормативтiк құқықтық кесiмдердi әзiрлеудi, бекiтудi және қажет болған кезде Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiне мемлекеттiк тiркеуге жiберудi қамтамасыз етсiн;
      2) тоқсан сайын есептi кезеңнен кейiнгi айдың бесiншi күнiне Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiне осы өкiмнiң iске асырылуы жөнiндегi ақпаратты ұсынсын.

      3. Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi тоқсан сайын есептi кезеңнен кейiнгі айдың он бесiншi күнiне Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесiне жиынтық ақпаратты ұсынсын.

      4. Қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң кейбiр өкiмдерiнiң күшi жойылды деп танылсын.

      5. Осы өкiмнiң орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiне жүктелсiн.

       Премьер-Министрдің
      міндетін атқарушы

                                         Қазақстан Республикасы   
                                          Премьер-Министрiнiң    
                                       2004 жылғы 30 желтоқсандағы
                                            N 383-ө өкiмiмен     
                                                   бекiтiлген

          Қазақстан Республикасы заңнамалық кесімдерін
           іске асыру мақсатында қабылдануы қажет
          нормативтiк құқықтық кесімдердің тiзбесi 

      Ескерту. Тізбеге өзгерту енгізілді - ҚР Премьер-Министрінің
2005.02.10 N 23, 2005.0.16 N 27, 2005.03.15 N 51, 2005.03.19 N 59,
2005.04.08 N 83, 2005.04.11 N 85, 2005.04.15 N 92, 2005.05.20 N 134,
135, 2005.06.24 N 174, 2005.09.09 N 247, 2005.10.11 N 285, 2005.11.14
N 318, 2005.11.23 N 328, 2005.12.29 N 353, 2006.01.27 N 11,
2006.03.01 N 39, 2006.03.13 N 53, 2006.03.27 N 72, 2006.03.30 N 77,
2006.06.30 N 186, 2006.09.01 N 255, 2006.10.31 N 310, 2006.11.23 N 339, 2006.12.29 N 373, 2007.02.16 N 25, 2007.05.15 N 125, 2007.07.17
N 189, 2007.08.23 N 240, 2007.12.08 N 370, 2007.12.29 N 396-ө,
2008.01.22 N 16-ө, 2008.02.20 N 41, 2008.07.11 N 184, 2010.12.08 N 153-ө Өкімдерімен.
____________________________________________________________________
N  | Заңнамалық  | Нормативтiк құқықтық | Аяқтау  |Орындау |Жауапты
    |  кесімнiң   |  кесімдердің атауы   | нысаны  |мерзімі | орын-
    |   атауы     |                      |         |        | даушы
____|_____________|______________________|_________|________|_______
1  |     2       |          3           |    4    |   5    |   6
____|_______________________________________________________________
                            1992 жыл
____________________________________________________________________
1   Алынып тасталды - ҚР Премьер-Министрінің 2007.12.08.  N 370 өкімімен.

2  Алынып тасталды - ҚР Премьер-Министрінің 2005.04.15.  N 92 өкімімен. 
____________________________________________________________________
                            1993 жыл
____________________________________________________________________
3   Алынып тасталды - ҚР Премьер-Министрінің 2008.01.22.  N 16-ө
Өкімімен.

4  "Әскери қызмет- Тұрғын үй сатып алу     Қазақстан  2008   Қорға-
   шiлер мен       немесе жеке тұрғын      Республи-  жылғы  нысми-
   олардың отбасы  үй салу үшiн кредит     касы       наурыз ні, ҰҚК
   мүшелерiнiң     алған әскери қызметшi-  Үкiметiнiң        (келі-
   мәртебесi және  лердiң (мерзiмдi        қаулысы           сім
   оларды әлеумет- қызметтегi әскери                         бойын-
   тiк қорғау      қызметшiлер мен әскери                    ша)
   туралы"         (арнаулы) оқу орында-
   Қазақстан       рының курсанттарынан
   Республикасы-   басқа) кредит сомасын
   ның 1993 жылғы  өтеу ережесi
   20 қаңтардағы
    Заңы
____________________________________________________________________
                            1994 жыл
____________________________________________________________________
5  "Жедел-iздестi- Жедел-iздестiру қызме-  Қазақстан  2007   ІІМ,
   ру қызметi      тiн жүзеге асыратын     Республи-  жылғы  ҰҚК
   туралы"         органдарға жәрдемдесу-  касы       жел-  (келі-
   Қазақстан       мен байланысты азамат-  Үкiметiнiң тоқсан сім
   Республикасы-   тардың, сондай-ақ олар- қаулысы           бойын-
   ның 1994 жылғы  дың отбасылары мен                        ша),
   15 қыркүйектегi жақын туыстарының өмiрi                   Қорға-
    Заңы             мен денсаулығына немесе                   нысми-
                   мүлкiне заңсыз қол                        нi,
                   сұғудың нақты қаупi                       Әдiлет-
                   туындаған жағдайда                        минi,
                   арнайы іс-шаралар жүр-                    Қаржы-
                   гізу ережесi                              минi

6  "Қазақстан      1) Әскерилендiрiлген    Қазақстан  2007   ККМ
   Республика-     күзет қызметтерi мен    Республи-  жылғы
   сындағы         өртке қарсы қызмет      касы       жел-
   көлiк туралы"   бөлiмшелерiнiң жүктер   Үкiметiнiң тоқсан
   Қазақстан       мен көлiк объектiлерiн  қаулысы
   Республикасы-   күзетудi, сондай-ақ
   ның 1994 жылғы  темiр жол, әуе көлiгiн-
   21 қыркүйектегi де өрт қауіпсiздiгi және
    Заңы             өрт зардаптарын жою
                   жөнiндегі алдын алу
                   жұмыстарын жүргізуді
                   жүзеге асыру ережесi;

                   2) Тiкелей аралас       Уәкiлеттi  2005   ККМ
                   тасымалдар туралы       органның   жылғы
                   ереже                   бұйрығы    қаңтар
____________________________________________________________________
                            1995 жыл
____________________________________________________________________
7  Қазақстан       1) Жағалау сызығының    Қазақстан  2005   ЖРА
   Республикасы    iс жүзiнде орналасу     Республи-  жылғы
   Президентінің   жағдайын айқындау       касы       қаңтар
   "Мұнай туралы"  ережесi;                Үкiметiнiң
   1995 жылғы                              қаулысы
   28 маусымдағы   2) Мұнай өндiру мен     Қазақстан  2006   ЭМРМ
   заң күшi бар    оның айналымының        Республи-  жылғы
    Жарлығы         бірыңғай деректер       касы       маусым
                   қорын енгiзу ережесi;   Үкiметiнiң 
                                           қаулысы
                   3)  алынып тасталды       Қазақстан  2007   ЭМРМ
                                           Республи-  жылғы
                                           касы       желтоқ-
                                           Үкiметiнiң сан
                                           қаулысы
                   4) Келiсiм-шарт аума-   Қазақстан  2006   ЭМРМ
                   ғында өндiрiлген мұнай- Республи-  жылғы
                   ды мердiгер жүргiзетiн  касы       наурыз
                   өлшеу мен салмақтау     Үкiметiнiң 
                   әдiсiн бекiту туралы;   қаулысы

                   5) алынып тасталды - ҚР Премьер-Министрінің
                      2010.12.08 N 153-ө Өкімдерімен.

8   Алынып тасталды - ҚР Премьер-Министрінің 2008.01.22.  N 16-ө
Өкімімен.

9  Қазақстан       1) Азаматтық, мемлекет- Қазақстан  2005   ККМ
   Республикасы    тiк және эксперименттік Республи-  жылғы
   Президентiнiң   авиациялық персоналы    касы       наурыз
   "Қазақстан      лауазымдарының          Үкiметiнiң
   Республикасының тiзбелерi;              қаулысы
   әуе кеңiстiгiн
   пайдалану және  2) Мемлекеттiк авиация- Уәкiлеттi  2005   Қорға-
   авиация қызметi ның әуе айлақтары үшін  органның   жылғы  нысминi
   туралы" 1995    әуе айлақтарын сертифи- бұйрығы    қаңтар
   жылғы 20 жел-   каттау, тiркеу, олардың
   тоқсандағы заң  пайдалануға жарамдылы-
   күші бар        ғы сертификаттары мен
    Жарлығы         тiркеу туралы куәлiк-
                   терiн беру ережесi

10 Қазақстан       Прокуратура органдары-  Қазақстан  2005   БП
   Республикасы-   ның қызметкерi қызмет-  Республи-  жылғы  (келi-
   ның прокура-    тік мiндеттерiн атқару  касы       қаңтар сiм
   турасы туралы   кезiнде не қызметтiк    Үкiметiнiң        бойын-
   Қазақстан       мiндеттерiн атқару      қаулысы           ша)
   Республикасы-   кезiнде жарақат алуы
   ның 1995 жылғы  немесе мертiгуi
   21 желтоқсан-   салдарынан қызметтен
   дағы  Заңы        босағаннан кейін қаза
                   болған (қайтыс болған)
                   жағдайда оның асырау-
                   ындағы адамдар мен
                   мұрагерлерiне ақшалай
                   үлес төлеу ережесi

11 Қазақстан       Қазақстан Республикасы  Қазақстан  2005   ІІМ
   Республикасы    Президентiнiң "Iшкi     Республи-  жылғы
   Президентiнiң   істер органдарына       касы       ақпан
   "Қазақстан      қызметке түскен азамат- Үкiметiнiң
   Республикасы-   тарға арналған анттың   қаулысы
   ның Iшкi iстер  мәтiнiн бекiту туралы"
   органдары       Жарлығының жобасы
   туралы" 1995    туралы
   жылғы 21
   желтоқсандағы
   заң күшi бар
    Жарлығы

12 Қазақстан       Мемлекеттiк мекемелерге Қазақстан  2005   Қаржы-
   Республикасы    өзге де мемлекеттiк     Республи-  жылғы  мині
   Президентiнiң   мүлiктi бекiтiп беру    касы       қаңтар
   "Жекешелендіру  ережесi                 Үкiметiнiң
   туралы" 1995                            қаулысы
   жылғы 23
   желтоқсандағы
   заң күшi бар
    Жарлығы

13 Қазақстан       Жылжымайтын мүлiкке     Қазақстан  2005   Әділет-
   Республикасы    құқықтарды (құқықтық    Республи-  жылғы  мині,
   Президентiнiң   ауыртпалықтарды)        касы       ақпан  Қаржы-
   "Жылжымайтын    кезең-кезеңмен тiркеу-  Үкiметiнiң        мині,
   мүлiкке құқық-  дi жүргiзудiң аумақта-  қаулысы           ЖРА
   тарды және      ры мен мерзiмдерiн
   онымен жасала-  бекiту туралы
   тын мәмiлелердi
   мемлекеттiк
   тiркеу туралы"
   1995 жылғы 25
   желтоқсандағы
   заң күшi бар
    Жарлығы

14  Алынып тасталды - ҚР Премьер-Министрінің 2008.01.22.  N 16-ө
Өкімімен.
____________________________________________________________________
                            1996 жыл
____________________________________________________________________
15 Қазақстан       1) Республикалық және   Қазақстан  2005   АШМ,
   Республикасы    халықаралық маңызы бар  Республи-  жылғы  ЭМРМ,
   Президентiнiң   мемлекеттiк табиғи-     касы       маусым Қорша-
   "Жер қойнауы    қорық қорының геология- Үкiметiнiң        ғанор-
   және жер        лық, геоморфологиялық   қаулысы           тамині
   қойнауын пайда- және гидрогеологиялық
   лану туралы"    объектiлерiнiң тiзбе-
   1996 жылғы 27   сiн және ерекше
   қаңтардағы заң  қорғалатын табиғи
   күшi бар        аумақтарда оларды
    Жарлығы          шаруашылыққа шектеп
                   пайдаланудың тәртiбiн,
                   сондай-ақ экологиялық,
                   ғылыми, мәдени және
                   өзге де жағынан ерекше
                   құнды, республикалық
                   маңызы бар ерекше
                   қорғалатын табиғи
                   аумақтар санатына жат-
                   қызылған жер қойнауы
                   учаскелерiнiң тiзбесiн
                   бекiту туралы;

                   2) Жер қойнауын пайда-  Қазақстан  2005   ЭМРМ
                   ланушылар ұсынатын      Республи-  жылғы
                   алғашқы есепке алу      касы       қаңтар
                   материалдарына негiз-   Үкiметiнiң
                   делген жер қойнауының   қаулысы
                   жай-күйi туралы геоло-
                   гиялық есеп берудiң
                   нысандарын бекiту
                   туралы

16  Алынып тасталды

17 "Өрт қауiпсiз-  1) Өрт қауiпсiздiгi     Қазақстан  2005   ТЖМ
   дiгi туралы"    талаптарын белгiлейтiн  Республи-  жылғы
   Қазақстан       стандарттардың, норма-  касы       ақпан
   Республикасы-   лар мен ережелердiң     Үкiметiнiң
   ның 1996 жылғы  жобаларын, сондай-ақ    қаулысы
   22 қарашадағы   осы нормалар мен ереже-
    Заңы             лер жоқ объектiлердi
                   салуға арналған жобалық
                   шешiмдердi келiсу
                   ережесi;

                   2) Мемлекеттiк өртке    Қазақстан  2005   ТЖМ
                   қарсы қызмет органдары  Республи-  жылғы
                   қызметкерiнiң өзiнiң    касы       ақпан
                   қызметтік мiндеттерiн   Үкiметiнiң
                   немесе қызметтiк боры-  қаулысы
                   шын атқаруы кезеңiнде
                   мертiккен кезде және
                   ол қаза болған (қайтыс
                   болған) жағдайда оны
                   алуға құқығы бар адам-
                   дарға бiр жолғы өтемақы
                   төлеу ережесi;

                   3) Мемлекеттiк өртке    Қазақстан  2005   ТЖМ
                   қарсы қызмет органдары- Республи-  жылғы
                   ның тұрғын үйдi ұстауға касы       ақпан
                   және коммуналдық        Үкiметiнiң
                   қызметтерге ақы төлеуге қаулысы
                   ақшалай өтемақы төлене-
                   тiн қызметкерлерiнiң
                   тiзбесiн бекiту туралы;

                   4) Өрт-техникалық оқу   Уәкiлеттi  2005   ТЖМ
                   орындарында алғашқы     органның   жылғы
                   даярлықтан өтудiң       бұйрығы    ақпан
                   тәртiбi
____________________________________________________________________
                            1997 жыл
____________________________________________________________________
18 1997 жылғы 13   Командирлердiң көтер-   Уәкiлеттi  2005   Қорға-
   желтоқсандағы   мелеу мен жазаларды     органның   жылғы  нысмині
   Қазақстан       қолдану жөнiндегi       бұйрығы    қаңтар
   Республикасы-   құқықтары, оларды
   ның Қылмыстық   қолдану тәртiбi,
   атқару  кодекci   сондай-ақ оларды есепке
                   алу

19 "Авариялық-құт- 1) Кәсiби және ерiктi   Қазақстан  2005   ТЖМ
   қару қызметi    авариялық-құтқару       Республи-  жылғы
   және құтқарушы- қызметi мен құрамалары- касы       ақпан
   лардың мәртебе- ның құтқарушыларын      Үкiметiнiң
   сi туралы"      құтқару және шұғыл      қаулысы
   Қазақстан       жұмыстар жүргiзу
   Республикасы-   кезiнде тамақ өнiмде-
   ның 1997 жылғы  рiмен қамтамасыз ету
   27 наурыздағы   нормалары;
    Заңы
                   2) Кәсiби авариялық-    Қазақстан  2005   ТЖМ
                   құтқару құрамаларын     Республи-  жылғы
                   жарақтандыру және кино- касы       ақпан
                   логиялық қызметтердi    Үкiметiнiң
                   қамтамасыз ету норма-   қаулысы
                   лары

20 "Атом энергия-  1) Ядролық материал-    Қазақстан  2005   ЭМРМ
   сын пайдалану   дарды және иондандыру-  Республи-  жылғы
   туралы"         шы сәуле көздерiн       касы       қаңтар  
   Қазақстан       есепке алудың және      Үкiметiнiң
   Республикасы-   бақылаудың мемлекеттiк  қаулысы
   ның 1997 жылғы  жүйелерiн ұйымдастыру
   14 сәуірдегі    ережесi;
    Заңы
                   2) Пайдаланушы ұйым     Қазақстан  2006   ЭМРМ
                   персоналының аттестат-  Республи-  жылғы
                   таудан өту ережесi      касы       қыр-
                                           Үкiметiнiң күйек
                                           қаулысы
 
  21 "Азаматтық      Қалаларды және шаруа-   Уәкілетті  2007   ТЖМ
   қорғаныс        шылық жүргізуші объ-    органның   жылғы
   туралы"         ектілерді санаттарға    бұйрығы    жел-
   Қазақстан       бөлу дәрежесіне бай-               тоқсан
   Республикасы-   ланысты Азаматтық        
   ның 1997 жылғы  қорғаныстың инженерлік-
   7 мамырдағы     техникалық іс-шарала-
    Заңы              рының көлемі мен оларды
                   қамту

22 "Ерекше қорға-  Республикалық және      Қазақстан  2005   АШМ,
   латын табиғи    халықаралық маңызы      Республи-  жылғы  Қорша-
   аумақтар        бар ерекше қорғалатын   касы       сәуір  ғанор-
   туралы"         табиғи аумақтардың      Үкiметiнiң        тамині
   Қазақстан       тiзбесi                 қаулысы
   Республикасы-
   ның 1997 жылғы
   15 шiлдедегi
    Заңы

23 "Қоршаған       1) Экологиялық, ғылыми  Қазақстан  2005   Қорша-
   ортаны қорғау   және мәдени жағынан     Республи-  жылғы  ғанор-
   туралы"         ерекше маңызы бар       касы       ақпан  тамині
   Қазақстан       қоршаған ортаны қорғау  Үкiметiнiң
   Республикасы-   объектiлерiнiң тiзбесi; қаулысы
   ның 1997 жылғы
   15 шiлдедегi    2) Төтенше экологиялық  Қазақстан  2005   Қорша-
    Заңы             жағдайды хабарлау      Республи-  жылғы  ғанор-
                   ережесi                 касы       ақпан  тамині,
                                           Үкiметiнiң        ТЖМ,
                                           қаулысы           ДСМ,
                                                             АШМ,
                                                             ЭМРМ

24   Алынып тасталды - 2007.08.23.  N 240
____________________________________________________________________
                            1998 жыл
____________________________________________________________________
25  алынып тасталды

26 "Есiрткi,       1) Қазақстан Республи-  Уәкiлеттi  2005   ДСМ
   психотроптық    касында бақылауға       органның   жылғы
   заттар, прекур- жататын есiрткi,        бұйрығы    қаңтар
   сорлар және     психотроптық заттар мен
   олардың заңсыз  прекурсорларды медици-
   айналымы мен    налық мақсаттарда
   терiс пайдала-  пайдалану ережесi;
   нылуына қарсы
   iс-қимыл шара-  
   лары туралы"    
   Қазақстан       
   Республикасы    2)  Алып тасталды - 2005.07.19. N 201-ө  өкімімен .
   ның 1998 жылғы  
   10 шiлдедегi    
    Заңы

                                3) Ветеринарияда        Уәкiлеттi  2005   АШМ,
                   есiрткi, психотроптық   органның   жылғы  ІІМ
                   заттар мен прекурсор-   бұйрығы    ақпан
                   ларды пайдалану ережесi

27 "Ұлттық мұра-   Мемлекет меншiгiндегi   Қазақстан  2006   МАСМ,
   ғат қоры және   Ұлттық мұрағат қорының  Республи-  жылғы  ҰҚК
   мұрағаттар      құжаттарын Қазақстан    касы       жел-  (келі-
   туралы"         Республикасының шегiнен Үкіметінің тоқсан сім
   Қазақстан       тыс жерлерге уақытша    қаулысы           бойын-
   Республикасы-   әкету ережесi                             ша)
   ның 1998 жылғы
   22 желтоқсанда-
   ғы  Заңы
____________________________________________________________________
                            1999 жыл
____________________________________________________________________
28 "Бiлiм туралы"  1) Мектепке дейiнгi     Қазақстан  2005   БҒМ
   Қазақстан       ұйымдар қызметiнiң      Республи-  жылғы
   Республикасы-   үлгi ережесi;           касы       қаңтар
   ның 1999 жылғы                          Үкіметінің
   7 маусымдағы                            қаулысы
    Заңы             2) Арнайы бiлiм беру    Қазақстан  2005   БҒМ
                   ұйымдары қызметiнiң     Республи-  жылғы
                   үлгі ережесi;           касы       қаңтар
                                           Үкіметінің
                                           қаулысы
                   3) Жетiм балаларға және Қазақстан  2005   БҒМ
                   ата-анасының қамқорлы-  Республи-  жылғы
                   ғынсыз қалған балаларға касы       қаңтар
                   арналған бiлiм беру     Үкіметінің
                   ұйымдары қызметiнiң     қаулысы
                   үлгi ережесi;

                   4) Жалпы орта бiлiм     Қазақстан  2005   БҒМ
                   беру бағдарламаларын    Республи-  жылғы
                   iске асыратын бiлiм     касы       қаңтар
                   беру ұйымдары қызметi   Үкіметінің
                   нiң үлгi ережесi;       қаулысы

                   5) Кәсiптiк бастауыш    Қазақстан  2005   БҒМ
                   бiлiм беру бағдарла-    Республи-  жылғы
                   маларын iске асыратын   касы       қаңтар
                   бiлiм беру ұйымдары     Үкіметінің
                   қызметiнiң үлгi         қаулысы
                   ережесi;

                   6) Кәсiптiк орта бiлiм  Қазақстан  2005   БҒМ
                   беру бағдарламаларын    Республи-  жылғы
                   iске асыратын бiлiм     касы       қаңтар
                   беру ұйымдары қызметi-  Үкіметінің
                   нiң үлгi ережесi;       қаулысы

                   7) Кәсiптiк жоғары      Қазақстан  2005   БҒМ
                   бiлiм беру бағдарлама-  Республи-  жылғы
                   ларын iске асыратын     касы       қаңтар
                   білiм беру ұйымдары     Үкіметінің
                   қызметiнiң үлгi         қаулысы
                   ережесi;

                   8) Жоғары оқу орнынан   Қазақстан  2005   БҒМ
                   кейiнгi кәсiптiк бiлiм  Республи-  жылғы
                   беру бағдарламаларын    касы       қаңтар
                   iске асыратын бiлiм     Үкіметінің
                   беру ұйымдары қызметi-  қаулысы
                   нiң үлгi ережесi;

                   9) Қосымша кәсiптiк     Қазақстан  2005   БҒМ
                   бiлiм беру бағдарлама-  Республи-  жылғы
                   ларын iске асыратын     касы       қаңтар
                   бiлiм беру ұйымдары     Үкіметінің
                   қызметiнiң үлгi         қаулысы
                   ережесi;

                   10) Бiлiм беру монито-  Қазақстан  2005   БҒМ 
                   рингiн жүзеге асыру     Республи-  жылғы
                   ережесi;                касы       қаңтар
                                           Үкіметінің
                                           қаулысы
 
                     11) Бiлiм беру ұйымда-  Қазақстан  2005   БҒМ
                   рына оқитындарға атаулы Республи-  жылғы
                   мемлекеттiк стипендия-  касы       қаңтар
                   лар бекiту туралы;      Үкіметінің
                                           қаулысы
 
                     12) Қазақстан Республи- Қазақстан  2005   БҒМ
                   касы Үкiметiнiң 2000    Республи-  жылғы
                   жылғы 17 мамырдағы N    касы       қаңтар
                   738  Қаулысына толықтыру Үкіметінің
                   енгiзу туралы;          қаулысы

                   13) Қазақстан Республи- Қазақстан  2005   БҒМ
                   касы Үкiметiнiң 2000    Республи-  жылғы
                   жылғы 18 сәуiрдегi N    касы       қаңтар
                   596  қаулысына өзгерiс-  Үкіметінің
                   тер мен толықтырулар    қаулысы
                   енгiзу туралы;

                   14) Қазақстан Респуб-   Қазақстан  2005   БҒМ
                   ликасы Үкiметiнiң 1999  Республи-  жылғы
                   жылғы 23 тамыздағы N    касы       қаңтар
                   1219  қаулысына өзгерiс- Үкіметінің
                   тер мен толықтырулар    қаулысы
                   енгiзу туралы;

                   15) Қазақстан Республи- Қазақстан  2005   БҒМ
                   касы Үкiметiнiң 2002    Республи-  жылғы
                   жылғы 11 қарашадағы N   касы       қаңтар
                   1188  қаулысына толықты- Үкіметінің
                   ру енгiзу туралы;       қаулысы 

                   16) Қазақстан Республи- Қазақстан  2005   БҒМ
                   касы Үкiметiнiң 2003    Республи-  жылғы
                   жылғы 19 ақпандағы N    касы       қаңтар
                   173  қаулысына толықты- Үкіметінің
                   рулар енгізу туралы;    қаулысы

                    17) алынып тасталды - 2005.05.20. N   135   өкімімен.

                    18)   алынып тасталды - 2005.05.20. N   135   өкімімен.

                   19) Қазақстан Республи- Қазақстан  2005   БҒМ
                   касы Үкiметiнiң 1999    Республи-  жылғы
                   жылғы 10 желтоқсандағы  касы       қаңтар
                   N 1903  қаулысына өзге- Үкіметінің
                   рiстер мен толықтырулар қаулысы
                   енгiзу туралы;

                   20) Қазақстан Республи- Қазақстан  2005   БҒМ
                   касы Үкiметiнiң 2002    Республи-  жылғы
                   жылғы 11 қаңтардағы N   касы       қаңтар
                   41  қаулысына өзгерiстер Үкіметінің
                   енгiзу туралы;          қаулысы

                   21) Бiлiм беру ұйымда-  Уәкілетті  2005   БҒМ
                   рында оқу-әдiстемелiк   органның   жылғы
                   жұмысты ұйымдастыру     бұйрығы    қаңтар
                   тәртiбi;

                   22) Бiлiм берудiң       Уәкілетті  2005   БҒМ
                   бiрыңғай ақпараттық     органның   жылғы
                   жүйесiн ұйымдастыру     бұйрығы    қаңтар
                   және оның жұмыс iстеу
                   ережесi;

                   23) Оларды сырттай,     Уәкілетті  2005   БҒМ
                   кешкi және экстернат    органның   жылғы
                   нысанында алуға жол     бұйрығы    қаңтар
                   берiлмейтiн кәсiптер
                   мен мамандықтардың
                   тiзбесi;

                   24) Экстернат нысанында Уәкілетті  2005   БҒМ
                   оқуға рұқсат беру       органның   жылғы
                   ережесi;                бұйрығы    қаңтар
 
                     25) Орта, кәсiптiк      Уәкілетті  2005   БҒМ
                   бастауыш, кәсiптiк      органның   жылғы
                   орта, кәсiптiк жоғары   бұйрығы    қаңтар
                   бiлiм беретiн бiлiм
                   беру ұйымдарында оқи-
                   тындардың үлгерiмiне
                   ағымдық бақылау, аралық
                   және қорытынды аттес-
                   таттау жүргiзу ережесi;

                   26) Жалпы бiлiм беру    Уәкілетті  2005   БҒМ
                   пәндерi бойынша респуб- органның   жылғы
                   ликалық олимпиадалар    бұйрығы    қаңтар
                   өткiзу ережесi;

                   27) Жалпы бiлiм беру    Уәкілетті  2005   БҒМ
                   пәндерi бойынша ғылыми  органның   жылғы
                   жарыстарды өткiзу       бұйрығы    қаңтар
                   ережесi;
 
                     28) Орындаушылардың     Уәкілетті  2005   БҒМ
                   республикалық конкурс-  органның   жылғы
                   тарын өткiзу ережесi;   бұйрығы    қаңтар
 
                     29) Кәсiби шеберлiктiң  Уәкілетті  2005   БҒМ
                   республикалық конкурс-  органның   жылғы
                   тарын өткiзу ережесi;   бұйрығы    қаңтар
 
                     30) Өтеулi бiлiм беру   Уәкілетті  2005   БҒМ
                   қызметтерiн көрсету     органның   жылғы
                   шартының үлгілік        бұйрығы    қаңтар
                   нысаны;
 
                     31) Күндiзгi оқыту      Уәкілетті  2005   БҒМ
                   нысанында бiлiм беру    органның   жылғы
                   ұйымдарында оқитындарға бұйрығы    қаңтар
                   академиялық демалыстар
                   беру ережесi;

                   32) Жоғары оқу орындары Уәкілетті  2005   БҒМ
                   ғылыми-педагогикалық    органның   жылғы
                   персоналының (профес-   бұйрығы    қаңтар
                   сорлық-оқытушылық
                   құрамның, ғылыми
                   қызметкерлердiң) лауа-
                   зымдарына конкурстық
                   орналасу ережесi;

                   33) Педагогикалық қыз-  Уәкілетті  2005   БҒМ
                   меткерлердi аттестаттау органның   жылғы
                   ережесi;                бұйрығы    қаңтар
 
                     34) Аралық мемлекеттiк  Уәкілетті  2005   БҒМ
                   бақылау жүргiзу         органның   жылғы 
                   ережесi;                бұйрығы    қаңтар
 
                     35) Бiлiм беру қызме-   Уәкілетті  2005   БҒМ
                   тiнде бiлiм беру        органның   жылғы
                   ұйымдары пайдаланатын   бұйрығы    қаңтар
                   қатаң есептегi құжат-
                   тардың нысандары;

                   36) Бiлім беру ұйымда-  Уәкілетті  2005   БҒМ
                   рының жұмысын ұйымдас-  органның   жылғы
                   тыру ережесi, оларды    бұйрығы    қаңтар
                   алқалы басқарудың
                   нысандарын таңдау
                   тәртiбi;

                   37) Адъюнктураға        Уәкілетті  2005   БҒМ
                   қабылдаудың үлгi        органның   жылғы
                   ережесi;                бұйрығы    қаңтар
 
                     38) Клиникалық ордина-  Уәкілетті  2005   БҒМ
                   тураға қабылдаудың үлгi органның   жылғы
                   ережесi;                бұйрығы    қаңтар
 
                     39) Кәсiптiк даярлық    Уәкілетті  2005   БҒМ
                   деңгейiн растау және    органның   жылғы
                   техникалық және қызмет  бұйрығы    қаңтар
                   көрсету еңбегiнiң
                   кәсiптерi (мамандықта-
                   ры) бойынша бiлiктiлiк
                   беру ережесi

29  Алып тасталды - 2005.07.28. N 210-ө  өкімімен .

30 "Бұқаралық      Тарихи немесе мәдени    Уәкілетті  2005   МАСМ
   ақпарат құрал-  жағынан құнды жазба-    органның   жылғы
   дары туралы"    ларды сақтау ережесi    бұйрығы    қаңтар
   Қазақстан
   Республикасы-
   ның 1999 жылғы
   23 шiлдедегi
    Заңы
____________________________________________________________________
                            2000 жыл
____________________________________________________________________
31 "Өлшем бiрлiгiн Тексерiлетiн өлшем      Уәкілетті  2005   ИСМ
   қамтамасыз ету  құралдары және оларды   органның   жылғы
   туралы"         мемлекеттiк ғылыми      бұйрығы    ақпан
   Қазақстан       метрологиялық орталық-
   Республикасы-   қа беру туралы дерек-
   ның 2000 жылғы  тердiң электрондық
   7 маусымдағы    есебiнiң ережесi
    Заңы

32 "Сақтандыру     Аннуитет шарты қолданы- ҚНҚҰРҚА    2005   ҚНҚҰРҚА
   қызметi туралы" латын кезеңде актуарий- басқар-    жылғы  (келі-
   Қазақстан       дiң қорытындысы негi-   масының    қаңтар сім
   Республикасы-   зiнде тұрақты берiлiп   қаулысы           бойын-
   ның 2000 жылғы  тұратын сақтандыру                         ша)
   18 желтоқсанда- төлемiнiң мөлшерiн
   ғы  Заңы          ұлғайту ережесi
____________________________________________________________________
                            2001 жыл
____________________________________________________________________
33 "Салық және     Акцизделетiн тауарларды Қазақстан  2005   Қаржы-
   бюджетке төле-  акциздiк және есептiк-  Республи-  жылғы  мині
   нетiн басқа да  бақылау таңбаларымен    касы       қаңтар
   мiндеттi        таңбалау ережесi және   Үкіметінің
   төлемдер        шарттары                қаулысы
   туралы" (Салық
   кодексi)
   Қазақстан
   Республикасының
   2001 жылғы 12
   маусымдағы
    Кодексi

34 "Қазақстан      Туристер аралауға тыйым Қазақстан  2007   ИСМ
   Республикасын-  салынған объектiлер мен Республи-  жылғы
   дағы туристiк   аумақтардың тiзбесi     касы       жел-
   қызмет туралы"                          Үкіметінің тоқсан
   Қазақстан                               қаулысы
   Республикасы-
   ның 2001 жылғы
   13 маусымдағы
    Заңы

35 "Қазақстан      Сәулет-құрылыс бақылау- Уәкілетті  2005   ИСМ
   Республикасын-  ын жүзеге асыратын      органның   жылғы
   дағы сәулет,    мемлекеттiк құрылыс     бұйрығы    ақпан
   қала құрылысы   инспекторларын аттес-
   және құрылыс    таттау ережесi
   қызметi туралы"
   Қазақстан
   Республикасы-
   ның 2001 жылғы
   16 шiлдедегi
    Заңы

36 "Темiр жол      1) Темiр жол көлiгiмен  Қазақстан  2005   ККМ
   көлiгi туралы"  тасымалдау кезiнде      Республи-  жылғы
   Қазақстан       жүктердiң әскерилен-    касы       қаңтар
   Республикасы-   дiрiлген күзетiн қамта- Үкіметінің
   ның 2001 жылғы  масыз ету ережесi;      қаулысы
   8 желтоқсанда-
   ғы  Заңы          2) Жолаушыларды халық-  Қазақстан  2005   ККМ
                   аралық және облысаралық Республи-  жылғы
                   қатынастарда тасымал-   касы       қаңтар
                   дауды ұйымдастыру       Үкіметінің
                   ережесi;                қаулысы

                   3) Магистралдық, стан-  Уәкілетті  2005   ККМ
                   циялық және кiрме       органның   жылғы
                   жолдардағы жүру қауiп-  бұйрығы    ақпан
                   сiздiгi талаптарының
                   сақталуын тексерудi
                   жүзеге асыратын лауа-
                   зымдардың (кәсiптердiң)
                   тiзбесi және лауазымға
                   (кәсiпке) қойылатын
                   бiлiктiлiк талаптарына
                   сәйкес кәсiби даярлық
                   деңгейi мен лауазымдар-
                   ға (кәсiптерге) қойыла-
                   тын бiлiктiлiк талапта-
                   рын айқындау ережесi
____________________________________________________________________
                            2002 жыл
____________________________________________________________________
37 "Сауда мақса-   1) Теңiз кемелерiн      Қазақстан  2005   ККМ
   тында теңiзде   техникалық қадағалау    Республи-  жылғы
   жүзу туралы"    және оларды сыныптау    касы       шілде
   Қазақстан       ережесi;                Үкіметінің
   Республикасы-                           қаулысы
   ның 2002 жылғы  2)  алынып тасталды - 2005.09.09. N   247   өкімімен.
   17 қаңтардағы   
    Заңы             3) Кемелермен тасымал-  Қазақстан  2005   ККМ
                   дауға арналған қауiптi  Республи-  жылғы
                   жүктердiң тiзбесi;      касы       ақпан
                                           Үкіметінің
                                           қаулысы
 
                     4)  алынып тасталды - 2005.09.09. N   247   өкімімен.
 
                    38 "Қазақстан      1)  (алынып тасталды - 2006.06.30. N  186 өкімімен)
   Республикасы-   
   ның дипломатия- 
   лық қызметi     
   туралы"         
   Қазақстан       
   Республикасы-
   ның 2002 жылғы  2) Дипломатиялық қызмет Қазақстан  2005   СІМ
   7 наурыздағы    персоналын шет елде     Республи-  жылғы
    Заңы             тұрғын үймен қамтамасыз касы       қаңтар
                   ету нормативтерiн       Үкіметінің
                   бекiту туралы;          қаулысы

                   3) Шет елдегi диплома-  Қазақстан  2005   СІМ
                   тиялық қызмет персона-  Республи-  жылғы
                   лының шет елдегi еңбек  касы       қаңтар
                   жағдайлары туралы;      Үкіметінің
                                           қаулысы
 
                     4) Қазақстан Республи-  Қазақстан  2005   СІМ
                   касы дипломатиялық      Республи-  жылғы
                   қызметiнiң қызметкер-   касы       қаңтар
                   лерiне төленетiн ақша-  Үкіметінің
                   лай төлемдердiң мөлшерi қаулысы
                   туралы;

                   5)  (алынып тасталды - 2006.06.30. N  186 өкімімен)

39 "Атмосфералық   1) Атмосфералық ауаға   Уәкілетті  2005   Қорша-
   ауаны қорғау    зиянды (ластаушы)       органның   жылғы  ғанор-
   туралы"         заттар шығаратын және   бұйрығы    ақпан  тамині,
   Қазақстан       оған зиянды физикалық                     ДСМ
   Республикасы-   әсер ететiн көздерi
   ның 2002 жылғы  бар жеке және заңды
   11 наурыздағы   тұлғалардың атмосфера-
    Заңы             лық ауаға зиянды
                   (ластаушы) заттар шыға-
                   рылымдарының, атмосфе-
                   ралық ауаға зиянды
                   физикалық әсер ету мен
                   олардың көздерiнiң
                   есебiн жүргiзуi
                   ережесi;

                   2) Атмосфералық ауаға   Уәкілетті  2005   Қорша-
                   зиянды (ластаушы) зат-  органның   жылғы  ғанор-
                   тар шығарылымдарының,   бұйрығы    ақпан  тамині,
                   атмосфералық ауаға                        ДСМ
                   зиянды физикалық әсер
                   ету мен олардың көзде-
                   рiнiң есебiн жүргiзу
                   нәтижелерi туралы
                   деректердiң негiзiнде
                   мемлекеттiк есепке
                   алынуға және нормалану-
                   ға тиiс атмосфералық
                   ауаға зиянды (ластаушы)
                   заттар шығаратын көз-
                   дердi, атмосфералық
                   ауаға зиянды физикалық
                   әсер ету көздерiн,
                   зиянды (ластаушы) зат-
                   тардың тiзбелерiн,
                   атмосфералық ауаға
                   зиянды физикалық әсер
                   етудiң тiзбесiн белгi-
                   леу ережесi

40 "Қауiптi өндi-  1) Өнеркәсiптiк қауiп-  Уәкілетті  2005   ТЖМ
   рiстiк объектi- сiздiктiң жай-күйi      органның   жылғы
   лердегi         туралы ақпарат беру     бұйрығы    ақпан
   өнеркәсiптiк    ережесi;
   қауiпсiздiк
   туралы"         2) Қауiптi өндiрiстiк   Уәкілетті  2005   ТЖМ
   Қазақстан       объектiлердiң лауазымды органның   жылғы
   Республикасы-   адамдары мен қызметкер- бұйрығы    ақпан
   ның 2002 жылғы  лерiн өнеркәсiптiк
   3 сәуiрдегi     қауiпсiздiк бойынша
    Заңы             кәсiби оқытудың ережесi
                   және мерзiмi;

                   3) Авариялардың себеп-  Уәкілетті  2005   ТЖМ
                   терiне тексеру жүргiзу  органның   жылғы
                   ережесi                 бұйрығы    ақпан

41 "Мемлекеттiк    1) Мемлекеттiк монопо-  Қазақстан  2005   ТМРА,
   сатып алу       лия субъектiлерiнiң     Республи-  жылғы  Қаржы-
   туралы"         және осы субъектiлер    касы       ақпан  мині
   Қазақстан       монополиялық жағдайда   Үкіметінің
   Республикасы-   болатын салалардың      қаулысы
   ның 2002 жылғы  тiзбесi;
   16 мамырдағы
    Заңы             2) Конкурстық өтiнiм-   Қазақстан  2005   Қаржы-
                   нiң демпингтiк бағасын  Республи-  жылғы  мині,
                   айқындау ережесi;       касы       қаңтар ИСМ
                                           Үкіметінің
                                           қаулысы
 
                     3) Активтердi басқару-  Қазақстан  2005   Қаржы-
                   дың тиiмдiлiгiне талдау Республи-  жылғы  мині,
                   жүргiзу, жекешелендiру  касы       қаңтар ИСМ
                   объектiлерiнiң құнын    Үкіметінің
                   және олардың қаржылық   қаулысы
                   жай-күйiн бағалау
                   жөнiндегi қызметтердi
                   мемлекеттiк сатып алу,
                   инвестициялық мiндет-
                   темелердi орындау
                   ережесi;

                   4) Мемлекеттiк сатып    Қазақстан  2005   Қаржы-
                   алу нысанасы болып      Республи-  жылғы  мині,
                   табылмайтын саудаларға  касы       қаңтар АШМ,
                   (аукциондарға) қатысуға Үкіметінің        ЖРА,
                   байланысты шығыстар,    қаулысы           ЭМРМ
                   мүлiктi (активтердi)
                   сатып алу;

                   5) Мемлекеттiк сатып    Қазақстан  2007   Қаржы-
                   алу процесiн жүзеге     Республи-  жылғы  мині,
                   асырудың ережесi,       касы       жел-   АБА,
                   ақпараттық жүйеге жол   Үкіметінің тоқсан ҰҚК
                   берудiң ерекшелiгiн,    қаулысы           (келі-
                   номенклатураны, көлем-                    сім
                   дердi және мемлекеттiк                    бойын-
                   сатып алу процесiн                        ша)
                   қамтамасыз ету үшiн
                   құрылған ақпараттық
                   жүйелер арқылы тауар-
                   ларды, жұмыстарды және
                   көрсетiлетiн қызметтердi
                   мемлекеттiк сатып алуды
                   жүзеге асыруға мiндеттi
                   тапсырыс берушiлер;

                   6) Акцияларының         Қазақстан  2005   Қаржы-
                   (үлестерiнiң) елу және  Республи-  жылғы  мині,
                   одан да көбiрек процен- касы       қаңтар АШМ,
                   тi немесе акцияларының  Үкіметінің        ЖРА,
                   мемлекеттiк сатып алу   қаулысы           ЭМРМ
                   нысаны болып табылмай-
                   тын бақылау пакетi
                   мемлекетке тиесiлi
                   мемлекеттiк кәсiпорын-
                   дардың, заңды тұлғалар-
                   дың және олармен аффи-
                   лиирленген заңды тұлға-
                   лардың (табиғи монопо-
                   лиялар субъектiлерiн
                   қоспағанда) кейiннен
                   көтерме-бөлшек саудада
                   өткiзу мақсатында сатып
                   алатын тауарларының
                   тiзбесi;

                   7) Тауарларды, жұмыстар Уәкілетті  2005   Қаржы-
                   мен көрсетiлетiн        органның   жылғы  мині
                   қызметтердi өз билiгiн- бұйрығы    ақпан
                   дегi ақша есебiнен
                   сатып алуды Қазақстан
                   Республикасының мемле-
                   кеттiк сатып алу туралы
                   заңнамасына сәйкес
                   жүзеге асыруға мiндеттi
                   субъектiлердiң мемле-
                   кеттiк тiзiлiмiне енгi-
                   зу және одан шығару
                   тәртiбi;

                   8) Мемлекеттiк сатып    Уәкілетті  2005   Қаржы-
                   алудың жылдық жоспары-  органның   жылғы  мині
                   ның нысаны;             бұйрығы    ақпан

                   9) Бiр көзден сатып алу Уәкілетті  2005   Қаржы-
                   тәсiлiмен мемлекеттiк   органның   жылғы  мині
                   сатып алуды келiсудiң   бұйрығы    ақпан
                   тәртiбi, сондай-ақ бұл
                   жағдайларда өтiнiштердi
                   қарау үшiн қажеттi
                   құжаттардың тiзбесi

42 "Өсiмдiктердi   Пестицидтердi (улы      Уәкілетті  2005   АШМ
   қорғау туралы"  химикаттарды) өндiру    органның   жылғы
   Қазақстан       (формуляциялау), өткізу бұйрығы    ақпан
   Республикасы-   және қолдану жөнiндегi
   ның 2002 жылғы  қызметтi лицензиялау
   3 шiлдедегi     ережесi
    Заңы

43   алынып тасталды - ҚР Премьер-Министрінің 2005.05.20. N   135   өкімімен.
____________________________________________________________________
                            2003 жыл
____________________________________________________________________
44 "Электрондық    1) Куәландырушы орта-   Уәкілетті  2005   АБА
   құжат және      лықтың үлгi ережесi;    органның   жылғы
   электрондық                             бұйрығы    ақпан
   цифрлық қолтаң- 2) Тiркеу куәлiгiн      Уәкілетті  2005   АБА
   ба туралы"      беру ережесi;           органның   жылғы
   Қазақстан                               бұйрығы    ақпан
   Республикасының 3) Тiркеу куәлiктерi-   Уәкілетті  2005   АБА
   2003 жылғы 7    нiң көшiрмелерiн        органның   жылғы
   қаңтардағы  Заңы тиiстi куәландырушы     бұйрығы    ақпан
                   орталықтарда сақтау
                   ережесi

45  (алынып тасталды - 2008.07.11  N 184 өкімімен)

46 "Тұқым шаруа-   "Мемлекеттiк астық      Қазақстан  2005   АШМ
   шылығы туралы"  ресурстарын қалыптас-   Республи-  жылғы
   Қазақстан       тыру, сақтау және пайда- касы      ақпан 
   Республикасы-   лану ережесiн бекiту    Үкіметінің
   ның 2003 жылғы  туралы" Қазақстан       қаулысы
   8 ақпандағы     Республикасы Yкiметi-
    Заңы             нiң 2001 жылғы 28
                   наурыздағы  N 394 қау-
                   лысына өзгерiстер
                   енгiзу

47 "Соғыс жағдайы  1) (алынып тасталды - 2005.10.11. N  285 өкімімен)
   туралы"         
   Қазақстан       
   Республикасы-   
   ның 2003 жылғы  
   5 наурыздағы
    Заңы            2) (алынып тасталды - 2005.10.11. N  285 өкімімен)
                  3) (алынып тасталды - 2005.10.11. N  285 өкімімен)

                   4) Ұйымдарды, азамат-   Қазақстан  2005   ТЖМ,
                   тарды және басқа адам-  Республи-  жылғы  ІІМ,
                   дарды қорғаныс сипатын- касы       қазан  Қорға-
                   дағы жұмыстарды орын-   Үкіметінің        нысми-
                   дауға, қарсылас жақтың  қаулысы           ні,
                   қару қолдануының салда-                   Еңбек-
                   рын жоюға, зақымданған,                   мині
                   қираған объектiлердi,
                   халықтың тыныс-тiршiлi-
                   гiн қамтамасыз ету
                   жүйелерiн қалпына кел-
                   тiруге, сондай-ақ өрт-
                   ке, эпидемияға, эпизоо-
                   тияға қарсы күреске
                   қатысуға тарту ережесi

                   5) (алынып тасталды - 2005.10.11. N  285 өкімімен)

                   6) (алынып тасталды - 2005.10.11. N  285 өкімімен)
 
                     7) Қазақстан Республи-  Қазақстан  2006   Қорға-
                   касы Президентiнiң      Республи-  жылғы  нысми-
                   "Coғыc жағдайы енгiзiл- касы       жел-   ні
                   ген аумақта оның шара-  Үкіметінің тоқсан
                   ларын қолдану тәртiбiн, қаулысы
                   сондай-ақ мемлекеттiк
                   органдардың осы шара-
                   ларды қамтамасыз ету
                   жөнiндегi өкiлеттiкте-
                   рiн бекiту туралы"
                   Жарлығының жобасы
                   туралы

                   8) (алынып тасталды - 2005.10.11. N  285 өкімімен)

                   9) Қазақстан Республи-  Қазақстан  2006   Қорға-
                   касы Президентiнiң      Республи-  жылғы  нысмині
                   "Қарулы Күштердi, басқа касы       жел-
                   әскерлердi және әскери  Үкіметінің тоқсан
                   құрылымдарды, мемлекет- қаулысы
                   тiк органдарды соғыс
                   жағдайын қамтамасыз
                   етуге тарту ережесiн
                   бекiту туралы" Жарлығы-
                   ның жобасы туралы

48 "Мiндеттi       Мемлекеттiк әлеуметтiк  Қазақстан  2005   Еңбек-
   әлеуметтiк      сақтандыру қорының      Республи-  жылғы  мині,
   сақтандыру      қаржылық тұрақтылығын   касы       ақпан  ҰБ
   туралы"         қамтамасыз ететiн       Үкіметінің        (келі-
   Қазақстан       нормалар мен лимиттер   қаулысы           сім
   Республикасы-                                             бойын-
   ның 2003 жыл-                                             ша)
   ғы 25 сәуiр-
   дегi  Заңы

49 "Акционерлiк    Жекешелендiруге жатпай- Қазақстан  2005   Қаржы-
   қоғамдар        тын мүлiктi ұлттық      Республи-  жылғы  мині
   туралы"         компанияларға беру      касы       ақпан
   Қазақстан       ережесi мен шарттары    Үкіметінің
   Республикасы-                           қаулысы
   ның 2003 жылғы
   13 мамырдағы
    Заңы

50 "Денсаулық       1) алынып тасталды
     сақтау жүйесi   
   туралы"         
   Қазақстан       
   Республикасы-   
   ның 2003 жылғы  
   4 маусымдағы    
    Заңы
                   2) Санитарлық авиация   Қазақстан  2006   ДСМ
                   қызметiнiң жұмысын      Республи-  жылғы
                   ұйымдастыру ережесi     касы       қараша
                                           Үкіметінің
                                           қаулысы

51 Қазақстан       1) Жер-кадастр құжат-   Уәкілетті  2005   ЖРА
   Республикасы-   тамасының құрылымы,     органның   жылғы
   ның 2003 жылғы  құрамы, мазмұны мен     бұйрығы    қаңтар
   20 маусымдағы   нысандары және оны
   Жер  кодексi      жүргiзу тәртiбi;

                   2) Жер учаскелерiне     Уәкілетті  2005   ЖРА
                   құқықтарды немесе       органның   жылғы
                   олармен жасалған мәмi-  бұйрығы    қаңтар
                   лелердi заңдық күшi
                   бар бұрын берiлген
                   құжаттардың негiзiнде
                   мемлекеттiк тiркеу
                   кезiнде құқықтық кадас-
                   тры үшiн жетiспейтiн
                   ақпараттың орнын
                   толтыру ережесi

52 "Қаржы рыногы   1) Аннуитет шарттарын   ҚНҚҰРҚА    2005   ҚНҚҰРҚА
   мен қаржылық    қолдану кезеңiнде және  Басқар-    жылғы  (келі-
   ұйымдарды       актуарлық қорытынды     масының    қаңтар  сім
   мемлекеттiк     және оның мазмұнына     қаулысы           бойын-
   реттеу және     қойылатын талаптар                        ша)
   қадағалау       негiзiнде тұрақты
   туралы"         сақтандыру төлемдерiнiң
   Қазақстан       мөлшерiн көбейту ереже-
   Республи-       сi мен шарттары 
   касының 2003
   жылғы 4 шiлде-  2) Жинақтаушы сақтанды- ҚНҚҰРҚА    2005   ҚНҚҰРҚА
   дегi  Заңы        ру жөнiндегi қызметтi   Басқар-    жылғы  (келі-
                   жүзеге асыратын сақтан- масының    қаңтар  сім
                   дыру ұйымының өз сақта- қаулысы           бойын-
                   нушыларына қарыздарды                     ша)
                   беру ережесi мен
                   шарттары;

                   3) (алынып тасталды - 2006.10.31. N  310 өкімімен)
 
  53 "Автомобиль     1) Автомобиль көлiгiн   Қазақстан  2005   ККМ
   көлiгi туралы"  тасымалдаушыларды       Республи-  жылғы
   Қазақстан       төтенше жағдайларды     касы       қаңтар
   Республикасы-   жоюға тарту ережесi;    Үкіметінің
   ның 2003 жылғы                          қаулысы
   4 шiлдедегi     2) Қазақстан Республи-  Қазақстан  2005   ККМ
    Заңы             касының аумағында       Республи-  жылғы
                   бөлiнбейтiн iрi көлемдi касы       қаңтар
                   және ауыр салмақты      Үкіметінің
                   жүктердi тасымалдауды   қаулысы
                   ұйымдастыру және жүзеге
                   асыру ережесi;

                   3) Автокөлiк құралдары- Қазақстан  2005   ККМ
                   ның Қазақстан Республи- Республи-  жылғы
                   касының аумағына кiру   касы       қаңтар
                   және одан шығу, сондай- Үкіметінің
                   ақ олардың аумақ бойын- қаулысы
                   ша транзитпен жүру
                   ережесi;

                   4) Автомобиль көлiгi    Қазақстан  2005   ККМ
                   саласында, соның iшiнде Республи-  жылғы
                   лицензиаттарға қойыла-  касы       қаңтар
                   тын бiлiктiлiк талапта- Үкіметінің
                   рын лицензиялау ережесi қаулысы

                   5) Автомобиль көлiгiмен Уәкілетті  2005   ККМ
                   жүк тасымалдау ережесi; органның   жылғы
                                           бұйрығы    қаңтар
 
                     6) Автомобиль көлiгiнде Уәкілетті  2005   ККМ,
                   еңбек қауiпсiздiгi және органның   жылғы  Еңбек-
                   оны қорғау ережесi;     бұйрығы    қаңтар мині

                   7) Жолаушыларды және    Уәкілетті  2005   ККМ
                   багажды қалааралық,     органның   жылғы
                   облысiшiлiк, қалалық,   бұйрығы    желтоқ-
                   қала маңындағы және                сан  
                   елдi мекендердi: кент-
                   тердi, ауылдарды (село-
                   ларды) аудан немесе
                   облыс орталықтарымен,
                   республикалық маңызы
                   бар қалалармен (астана-
                   мен) жалғастыратын
                   автомобильмен тұрақты
                   тасымалдау тарифтерi
                   есебiнiң әдiстемесi

54 Қазақстан        алынып тасталды         Қазақстан  2006   АШМ
   Республикасы-                           Республи-  жылғы
   ның 2003 жылғы                          касы       жел-
   8 шiлдедегi                             Үкіметінің тоқсан
   Орман  кодексi                           қаулысы
 
                     2) Мемлекеттiк орман    Қазақстан  2005   АШМ,
                   қоры учаскелерiнде      Республи-  жылғы  ЖРА
                   ағаш кесу ережесi;      касы       ақпан
                                           Үкіметінің
                                           қаулысы
 
                     3) Мемлекеттiк орман    Уәкілетті  2005   АШМ
                   қоры участкелерiнде     органның   жылғы
                   есептi кеспеағаш аймақ- бұйрығы    ақпан
                   тары мен кесу жасы,
                   шайыр, ағаш шырынын
                   және қосалқы сүрек
                   ресурстарын дайындау,
                   орманды жанама пайда-
                   лану ережесi;

                   4) Ағаш кесу билетi     Уәкілетті  2005   АШМ
                   мен орман билетiнiң     органның   жылғы
                   нысандарын бекiту       бұйрығы    ақпан
                   туралы, оларды есепке
                   алу, сақтау, толтыру,
                   беру және қолданылуын
                   тоқтату тәртiбi;

                   5) Мемлекеттiк орман    Уәкілетті  2005   АШМ
                   қорындағы ормансыз      органның   жылғы
                   алқаптарды орманды      бұйрығы    ақпан
                   алқаптарға айналдыру
                   ережесi;

                   6) Орман қорын мемле-   Уәкілетті  2005   АШМ
                   кеттiк есепке алу       органның   жылғы
                   көрсеткiштерiнiң тiзбе- бұйрығы    ақпан
                   сi, сондай-ақ тиiстi
                   құжаттардың нысандары;

                   7) Мемлекеттiк орман    Уәкілетті  2005   АШМ
                   кадастры көрсеткiште-   органның   жылғы
                   рiнiң тiзбесi және      бұйрығы    мамыр
                   ормандарды экономикалық
                   бағалау әдiстемесi;

                   8) Орман қорын күзету   Уәкілетті  2005   АШМ
                   және қорғау жөнiндегi   органның   жылғы
                   авиациялық жұмыстар     бұйрығы    ақпан
                   туралы ереже;

                   9) Ормандардағы сани-   Уәкілетті  2005   АШМ
                   тарлық ережелерi;       органның   жылғы
                                           бұйрығы    ақпан
 
                     10) Мемлекеттiк орман   Уәкілетті  2005   АШМ
                   қорының учаскелерiнде   органның   жылғы
                   ормандардың өсiмiн      бұйрығы    ақпан
                   молайту мен орман өсiру
                   жөнiндегi iс-шаралар
                   жүргiзу ережесi;

                   11) Селекциялық-гендiк  Уәкілетті  2005   АШМ
                   мақсаттағы объектiлердi органның   жылғы
                   айқындау және құру      бұйрығы    ақпан
                   ережесi;

                   12) Орман тұқымдарын    Уәкілетті  2005   АШМ
                   дайындауды, өңдеудi     органның   жылғы
                   ұйымдастыру, оларды     бұйрығы    ақпан 
                   сақтау және пайдалану
                   ережесi;

                   13) Қазақстан Республи- Уәкілетті  2005   АШМ
                   касында орманды жанама  органның   жылғы
                   пайдалану ережесi;      бұйрығы    ақпан 

                   14) Мемлекеттiк орман   Уәкілетті  2005   АШМ
                   қоры учаскелерiнде шөп  органның   жылғы
                   шабу және мал жаю       бұйрығы    ақпан
                   ережесi

55 Қазақстан       1) Республикалық мен-   Қазақстан  2005   АШМ
   Республикасы-   шiктегi су шаруашылығы  Республи-  жылғы
   ның 2003 жылғы  құрылыстарының тiзбесi; касы       қаңтар
   9 шiлдедегі Су                          Үкіметінің
    кодексi                                  қаулысы
 
                     2) Кеме қатынасы су     Қазақстан  2005   ККМ,
                   жолдарын пайдалану      Республи-  жылғы  АШМ
                   ережесi;                касы       қаңтар
                                           Үкіметінің
                                           қаулысы
 
                     3) Ортақ су пайдалану-  Уәкілетті  2005   АШМ
                   дың үлгi ережесi;       органның   жылғы
                                           бұйрығы    ақпан
 
                     4) Бассейндер мен су    Уәкілетті  2005   АШМ
                   пайдаланушылар деңгей-  органның   жылғы
                   інде су пайдалану       бұйрығы    ақпан
                   лимиттерi;

                   5) Су қорын пайдалану   Уәкілетті  2005   АШМ
                   және қорғау саласындағы органның   жылғы
                   өндiрiстiк бақылау      бұйрығы    ақпан
                   туралы ереже;

                   6) Су объектiлерiне жол Уәкілетті  2005   АШМ
                   берiлетiн зиянды әсер-  органның   жылғы
                   лердiң шектi норматив-  бұйрығы    ақпан
                   терi;

                   7) Санитарлық қорғау    Уәкілетті  2005   ДСМ
                   аймақтары мен санитар-  органның   жылғы
                   лық қорғау белдеулерiн  бұйрығы    ақпан
                   белгiлеу ережесi
___________________________________________________________________
                            2004 жыл
___________________________________________________________________
56 "Дәрiлiк зат-   1) Фармацевтикалық      Қазақстан  2005   ДСМ
   тар туралы"     қызмет түрлерiн         Республи-  жылғы
   Қазақстан       лицензиялау кезiндегi   касы       сәуір
   Республикасы-   лицензиялау ережесi мен Үкіметінің
   ның 2004 жылғы  бiлiктiлiк талаптары;   қаулысы
   13 қаңтардағы
    Заңы             2) Дәрiханалардың,      Қазақстан  2005   ДСМ
                   дәрiхана қоймаларының   Республи-  жылғы
                   санатын және құрылымын  касы       қаңтар
                   айқындау ережесi;       Үкіметінің
                                           қаулысы
 
                     3) Фармацевтикалық      Қазақстан  2005   ДСМ
                   қызмет түрлерiн лицен-  Республи-  жылғы
                   зиялау кезiнде дәрiлiк  касы       жел-
                   заттар айналымы сала-   Үкіметінің тоқсан
                   сындағы субъектiлердiң  қаулысы
                   бiлiктiлiк деңгейiне
                   сәйкестiгiне тәуелсiз
                   сараптамалық бағалауды
                   жүргiзу үшiн жеке және
                   заңды тұлғаларды
                   аккредиттеу ережесi;

                   4) Қазақстан Республи-  Қазақстан  2005   ДСМ
                   касының заңнамасына     Республи-  жылғы
                   сәйкес азаматтардың     касы       маусым
                   жекелеген санаттарын    Үкіметінің
                   дәрiлiк заттармен тегiн қаулысы
                   және (немесе) жеңiлдiк-
                   пен қамтамасыз ету
                   ережесi;

                   5) Фармацевтикалық      Уәкілетті  2005   ДСМ
                   қызметтi жүзеге асыра-  органның   жылғы
                   тын жеке тұлғаларды     бұйрығы    жел-
                   даярлау, қайта даярлау,            тоқсан 
                   олардың бiлiктiлiгiн
                   арттыру және мерзiмдiк
                   аттестаттау ережесi;

                   6) Қазақстан Республи-  Уәкілетті  2005   ДСМ
                   касының заңнамасында    органның   жылғы
                   белгiленетiн медицина-  бұйрығы    қаңтар
                   лық көмектiң тегiн
                   кепiлдi көлемi шеңбе-
                   рiнде тегiн дәрiлiк
                   көмек көрсетуге арнал-
                   ған негiзгi (өмiрлiк
                   маңызы бap) дәрiлiк
                   заттардың тiзiмi

                   7) Дәрiлiк заттардың    Уәкілетті  2005   ДСМ
                   нормалары, Қазақстан    органның   жылғы
                   Республикасы Мемлекет-  бұйрығы    қаңтар
                   тiк фармакопеясының
                   дәрiлiк заттарының
                   жiктемесi;

                   8) Халыққа шұғыл меди-  Уәкілетті  2005   ДСМ
                   циналық көмек көрсету   органның   жылғы
                   үшiн алғашқы көмек      бұйрығы    қаңтар
                   көрсету аптечкасының
                   құрамын белгiлеу және
                   бекiту туралы;

                   9) Биологиялық белсендi Уәкілетті  2005   ДСМ
                   заттарды клиникаға дей- органның   жылғы
                   iнгi сынауларды және    бұйрығы    қаңтар
                   (немесе) зерттеулердi
                   жүргiзу жөнiндегі
                   нұсқаулық;

                   10) Фармакологиялық     Уәкілетті  2005   ДСМ
                   және дәрiлiк заттарды   органның   жылғы
                   клиникалық зерттеулердi бұйрығы    қаңтар
                   және (немесе) сынаулар-
                   ды жүргiзу жөнiндегi
                   нұсқаулық;

                   11) Фармацевтикалық     Уәкілетті  2005   ДСМ ФК
                   қызметтi мемлекеттiк    органның   жылғы
                   қадағалауды және дәрi-  бұйрығы    қаңтар
                   лiк заттардың қауiпсiз-
                   дiгiн, тиiмдiлiгi мен
                   сапасын бақылауды
                   жүзеге асыру, фармацев-
                   тикалық қызметтегi
                   әкiмшілiк құқық бұзушы-
                   лық туралы фармацевти-
                   калық зерттеу актiсi
                   мен хаттаманы жасау
                   жөнiндегi нұсқаулық;

                   12) Фармакопеялық       Уәкілетті  2005   ДСМ ФК
                   құжаттарды және         органның   жылғы
                   дәрiлiк заттардың       бұйрығы    қаңтар
                   сапасы мен қауiпсiз-
                   дiгiн анықтайтын басқа
                   да нормативтiк-техника-
                   лық құжаттарды жасау
                   және бекiту жөнiндегi
                   нұсқаулық;

                   13) Халықаралық фарма-  Уәкілетті  2005   ДСМ ФК
                   копеялардың жекелеген   органның   жылғы
                   стандарттарын, сондай-  бұйрығы    жел-
                   ақ шет мемлекеттердiң              тоқсан
                   фармакопеялық құжатта-
                   рын және дәрiлiк зат-
                   тарға арналған басқа да
                   нормативтiк-техникалық
                   құжаттарын тану туралы;

                   14) Дәрiлiк заттар      Уәкілетті  2005   ДСМ ФК
                   өндiрiсiнiң технология- органның   жылғы
                   лық регламенттерiн      бұйрығы    қаңтар
                   келiсу, оларды есепке
                   алуды және жүйелеудi
                   жүргiзу жөнiндегi
                   нұсқаулық;

                   15) Бiрегей дәрiлiк     Уәкілетті  2005   ДСМ ФК
                   заттардың атауын бекiту органның   жылғы
                   жөнiндегi нұсқаулық;    бұйрығы    қаңтар

                   16) Дәрiлiк заттарды    Уәкілетті  2005   ДСМ ФК
                   әкелудi және әкетудi    органның   жылғы
                   келiсу жөнiндегi        бұйрығы    қаңтар
                   нұсқаулық;

                   17) Медициналық және    Уәкілетті  2005   ДСМ ФК
                   фармацевтикалық ұйым-   органның   жылғы
                   дарда дәрiлiк заттардың бұйрығы    қаңтар
                   жанама әсерлерiнiң
                   мониторингiн жүргізу
                   жөнiндегi нұсқаулық;

                   18) Дәрiлiк заттарды    Уәкілетті  2005   ДСМ ФК
                   дайындау ережесi        органның   жылғы
                                           бұйрығы    қаңтар

57 "Еңбек қауiп-   1) Еңбек қауiпсiздiгi   Қазақстан  2005   Еңбек-
   сiздiгi және    және еңбектi қорғау     Республи-  жылғы  мині
   еңбектi қорғау  саласында мемлекеттік   касы       ақпан
   туралы"         бақылау мен қадағалауды Үкіметінің
   Қазақстан       ұйымдастыру және        қаулысы
   Республикасы-   жүргiзу ережесi;
   ның 2004 жылғы
   28 ақпандағы    2) Еңбек қауiпсiздiгi   Қазақстан  2005   Стат-
    Заңы             және еңбекті қорғау     Республи-  жылғы  агент-
                   саласында дерекқор құра касы       ақпан  тігі,
                   отырып, ақпарат беру    Үкіметінің        Еңбек-
                   және мемлекеттiк        қаулысы           мині
                   статистиканы жүргiзу
                   ережесi;

                   3) Ауысым алдындағы     Уәкілетті  2005   ДСМ
                   медициналық куәландыру- органның   жылғы 
                   ды талап ететiн кәсiп-  бұйрығы    ақпан
                   тердiң тiзiмi

58 "Тамақ өнiм-    Қазақтан Республикасы-  Қазақстан  2005   ДСМ
   дерiнiң         ның аумағында өндiрi-   Республи-  жылғы
   сапасы мен      летiн жоғары және       касы       ақпан
   қауiпсiздiгi    бiрiншi сортты бидай    Үкіметінің
   туралы"         ұнын мiндеттi фортифи-  қаулысы
   Қазақстан       кациялау (байыту)
   Республикасы-   ережесi
   ның 2004 жылғы
   8 сәуiрдегi
    Заңы

59 "Сауда қызметiн 1) Iшкi сауда ережесi;  Қазақстан  2005   ИСМ,
   реттеу туралы"                          Республи-  жылғы  АШМ,
   Қазақстан                               касы       маусым Қаржы-
   Республикасы-                           Үкіметінің        мині,
   ның 2004 жылғы                          қаулысы           ДСМ
   12 сәуiрдегi    2) Шекара маңындағы     Қазақстан  2007   ИСМ,
    Заңы             сауданы жүзеге асыру    Республи-  жылғы  СІМ,
                   ережесi;                касы       қаңтар Қаржы-
                                           Үкіметінің        мині,
                                           қаулысы           ҰҚК
                                                             (келі-
                                                             сім
                                                             бойын-
                                                             ша),
                                                             ДСМ,
                                                             АШМ
 
                     3) Электрондық сауданы  Қазақстан  2007   ИСМ,
                   жүзеге асыру ережесi;   Республи-  жылғы  АБА, ҰБ
                                           касы       қаңтар (келі-
                                           Үкіметінің         сім
                                           қаулысы           бойын-
                                                             ша),
                                                             ККМ,
                                                             Қаржы-
                                                             мині
 
                     4) Маркетинг желiсi,    Қазақстан  2005   ИСМ,
                   қоғамдық таратушылар,   Республи-  жылғы  АБА,
                   почта арқылы және       касы       маусым Қаржы-
                   басқа да тәсiлдермен    Үкіметінің        мині,
                   сату жолымен сауда      қаулысы           ККМ,
                   орындарынан тыс бөлшек                    ДСМ
                   сауда жасау ережесi;

                   5)  алынып тасталды
 
                     6) Қоғамдық тамақтанды- Уәкілетті  2005   ИСМ
                   ру объектiлерiнiң қыз-  органның   жылғы  
                   метiн санаттар бойынша  бұйрығы    маусым
                   жүзеге асыруға қойыла-  
                   тын жалпы талаптар

60 Қазақстан       1) Қазақстан Республи-  Қазақстан  2005   Қаржы-
   Республикасы-   касы Президентiнiң      Республи-  жылғы  мині,
   ның 2004 жылғы  "Қазақстан Республика-  касы       қаңтар ЭБЖМ,
   24 сәуiрдегi    сының Ұлттық қорын      Үкіметінің        ҰБ
   Бюджет          басқару кеңесiнiң       қаулысы           (келі-
    кодексі          кейбiр мәселелерi                         сім
                   туралы" Жарлығының                        бойын-
                   жобасы туралы;                            ша)

                   2) Бюджеттiк инвести-   Қазақстан  2005   ЭБЖМ
                   циялық жобаларды (бағ-  Республи-  жылғы
                   дарламаларды) қарау     касы       қаңтар
                   ережесi;                Үкіметінің
                                           қаулысы
 
                     3) <*>
 
                     4) Салықтық емес түсiм- Қазақстан  2005   Қаржы-
                   дердi бюджетке аудару   Республи-  жылғы  мині,
                   ережесi;                касы       қаңтар ЭБЖМ
                                           Үкіметінің
                                           қаулысы
 
                     5) Салықтық емес түсiм- Қазақстан  2005   Қаржы-
                   дердi алуға жауапты     Республи-  жылғы  мині
                   және олардың түсуiн     касы       қаңтар
                   бақылауды жүзеге асыра- Үкіметінің
                   тын уәкiлеттi мемлекет- қаулысы
                   тiк органдардың
                   тiзбесi;

                   6) Iшкi бақылауды       Қазақстан  2005   Қаржы- 
                   жүргiзу ережесi;        Республи-  жылғы  мині,
                                           касы       қаңтар Есеп
                                           Үкіметінің        комите-
                                           қаулысы           ті (ке-
                                                             лісім
                                                             бойын-
                                                             ша)
 
                     7) Қазақстан Республи-  Қазақстан  2005   ЭБЖМ,
                   касы Үкiметiнiң және    Республи-  жылғы  Қаржы- 
                   жергiлiктi атқарушы     касы       қаңтар мині
                   органдардың резервтерiн Үкіметінің
                   пайдалану ережесi;      қаулысы

                   8) Республикалық және   Қазақстан  2005   Қаржы-
                   жергiлiктi бюджеттердi  Республи-  жылғы  мині,
                   атқару ережесi;         касы       қаңтар ЭБЖМ,
                                           Үкіметінің        ҰБ (ке-
                                           қаулысы           лісім
                                                             бойын-
                                                             ша)
 
                     9) Мемлекеттiк және     Қазақстан  2005   Қаржы-
                   мемлекет кепiлдiк       Республи-  жылғы  мині
                   берген қарыздарды тiр-  касы       қаңтар
                   кеу және есепке алу     Үкіметінің
                   ережесi;                қаулысы

                   9-1) Байланыстырылған   Қазақстан  2005   ЭБЖМ
                   гранттарды тартуға      Республи-  жылғы  
                   өтінімдер беру          касы Үкі-  наурыз
                   ережесі;                метінің
                                           қаулысы 
 
                           9-2) Байланыстырылмаған Қазақстан  2005   ЭБЖМ
                   гранттарды тарту,       Республи-  наурыз
                   пайдалану, олардың      касы Үкі-
                   мониторингі және        метінің 
                   пайдаланудың тиім-      қаулысы
                   ділігін бағалау
                   ережесі;

                   10) Республикалық       Есеп       2005   Есеп
                   бюджеттiң атқарылуын    комитеті-  жылғы  комите-
                   сыртқы бақылауды және   нің        қаңтар ті (ке-
                   Бюджеттiң атқарылуын    Қаулысы           лісім
                   сыртқы бақылау кезiнде                    бойын-
                   бюджеттiк бағдарлама-                     ша)
                   лардың тиiмдiлiгiн
                   бағалауды жүргiзу
                   ережесi;

                   11) Бюджеттiк инвести-  Уәкілетті  2005   ЭБЖМ
                   циялардың тиiмдiлiгiн,  органның   жылғы
                   сондай-ақ бюджеттiк     бұйрығы    қаңтар
                   инвестицияларды iске
                   асыру мониторингiн
                   жүзеге асыру шеңберiнде
                   көзделген ақпаратты
                   беру мерзiмдерi мен
                   нысандарын бағалау
                   жөнiндегi есептi жасау
                   және беру ережесi;

                   12) <*>

                   13) Мемлекеттiк мекеме- Уәкілетті  2005   Қаржы-
                   лердiң мiндеттемелерiн  органның   жылғы  мині
                   қабылдауға рұқсат беру  бұйрығы    қаңтар
                   ережесi;

                   14) Бюджеттiк кредит-   Уәкілетті  2005   Қаржы-
                   тердi мiндеттi тiркеу,  органның   жылғы  мині
                   есепке алу мен монито-  бұйрығы    қаңтар
                   рингiнiң ережесi;

                   15) Бюджеттiк кредит    Уәкілетті  2005   Қаржы-
                   беру үшiн қажеттi       органның   жылғы  мині
                   құжаттар тiзбесi;       бұйрығы    қаңтар

                   16) Мемлекеттiк мекеме- Уәкілетті  2005   Қаржы-
                   лер шоттарын ашу, жабу, органның   жылғы  мині
                   және жүргiзу ережесi;   бұйрығы    қаңтар

                   17) Бюджеттiк есепке    Уәкілетті  2005   Қаржы-
                   алуды жүргiзу ережесi;  органның   жылғы  мині
                                           бұйрығы    қаңтар
 
                     18) Есептiлiктi жасау   Уәкілетті  2005   Қаржы-
                   және ұсыну ережесi      органның   жылғы  мині
                                           бұйрығы    қаңтар

                   19) Байланыстырылған    Уәкілетті  2005    ЭБЖМ
                   гранттарды пайдалану    органның   жылғы
                   барысы мен нәтижелері   бұйрығы    наурыз
                   туралы есеп және
                   ақпарат беру ережесі

61 "Азаматтардың   1) Ұрпақты болудың      Уәкілетті  2005   ДСМ
   болу құқықтары  қосымша әдiстерi мен    органның   жылғы
   және оларды     технологияларын жүргi-  бұйрығы    ақпан
   жүзеге асыру    зу ережесi мен
   кепiлдiктерi    шарттары;
   туралы"
   Қазақстан       2) Азаматтарды хирург-  Уәкілетті  2005   ДСМ
   Республикасының иялық стерильдеудi      органның   жылғы
   2004 жылғы      жүргізудiң, жүктілiктi  бұйрығы    ақпан
   16 маусымдағы   жасанды түpдe үзудiң,
    Заңы             донорлық және жыныстық
                   клеткаларды сақтау
                   ережесi мен шарттары;

                   3) Ұрпақты болу денсау- Уәкілетті  2005   ДСМ
                   лығы саласында азамат-  органның   жылғы
                   тардың қатысуымен ғылы- бұйрығы    ақпан
                   ми зерттеулер жүргiзу
                   ережесi

62 "Байланыс       1) Телекоммуникацияның  Қазақстан  2005   Еңбек-
   туралы"         қалалық желiлерiнiң     Республи-  жылғы  мині, 
   Қазақстан       абоненттерi болып       касы       қаңтар АБА
   Республикасы-   табылатын әлеуметтiк    Үкіметінің
   ның 2004 жылғы  қорғалатын азаматтарға  қаулысы
   5 шiлдедегі     телефон үшiн абоненттiк
    Заңы             төлемақы тарифiнiң кө-
                   терiлуiн өтеу ережесi;

                   2) Фельдъегерлiк байла- Қазақстан  2005   ПМК
                   ныс қызметiнiң жұмысын  Республи-  жылғы
                   ұйымдастыру, сондай-ақ  касы       қаңтар
                   фельдъегерлiк байланыс  Үкіметінің
                   қызметтерiн беру тәртi- қаулысы
                   бi және оларды пайдала-
                   нушылар тiзбесi туралы;

                   3) Арнайы байланыс      Қазақстан  2005   АБА
                   қызметiнiң ұйымдастыру- Республи-  жылғы
                   шылық қызметi, сондай-  касы       қаңтар 
                   ақ арнайы байланыс      Үкіметінің
                   қызметiн ұсыну тәртiбi  қаулысы
                   мен пайдаланушылардың
                   тiзбесi туралы;

                   4) Мемлекеттiк фельдъ-  Қазақстан  2005   ПМК
                   егерлiк қызмет туралы   Республи-  жылғы
                   ереже, сондай-ақ нысан- касы       қаңтар
                   ды киiм үлгiлерi        Үкіметінің
                                           қаулысы
 
                     5) Олармен өзара iс-    Қазақстан  2005   ТЖМ,
                   қимыл жасай отырып,     Республи-  жылғы  АБА
                   табиғи және техногендiк касы       ақпан
                   сипаттағы төтенше       Үкіметінің
                   жағдайлар кезiнде       қаулысы
                   байланыс желiлерiн
                   басқару жүзеге асырыла-
                   тын мемлекеттiк орган-
                   дардың байланысын
                   басқару орталықтарының
                   тiзбесi;

                   6) Табиғи және техно-   Қазақстан  2005   ТЖМ,
                   гендiк сипаттағы төтен- Республи-  жылғы  АБА
                   ше жағдайлар кезiнде    касы       ақпан
                   байланыс операторлары-  Үкіметінің
                   ның байланыс желiлерi   қаулысы
                   мен құралдары пайдала-
                   нылған кезде олардың
                   шеккен шығындарын өтеу
                   ережесi

63 "Iшкi су        1) Iшкi су жолдарын     Қазақстан  2005   ККМ,
   көлiгi туралы"  пайдалану ережесi;      Республи-  жылғы  АШМ
   Қазақстан                               касы       ақпан
   Республикасы-                           Үкіметінің
   ның 2004 жылғы                          қаулысы
   6 шiлдедегi     2) Кеменi және оған     Қазақстан  2005   ККМ
    Заңы             құқықтарды, сондай-ақ   Республи-  жылғы
                   кемеге меншiк құқығын   касы       ақпан
                   және оған құқықтарды    Үкіметінің
                   куәландыратын құжаттар- қаулысы
                   дың нысандарын мемле-
                   кеттiк тiркеу ережесi;

                   3) Кеме қатынасы үшiн   Қазақстан  2007   ККМ
                   ашық iшкi су жолдарының Республи-  жылғы
                   тiзбесi;                касы       шілде
                                           Үкіметінің 
                                           қаулысы
 
                     4) Порттың мiндеттi     Қазақстан  2005   ККМ
                   қызметтерiнiң тiзбесi;  Республи-  жылғы
                                           касы       ақпан
                                           Үкіметінің
                                           қаулысы
 
                     5) Жағалау белдеуiн     Қазақстан  2005   ККМ,
                   пайдалану тәртiбi;      Республи-  жылғы  АШМ,
                                           касы       қыр-   Қорша-
                                           Үкіметінің күйек  ғанор-
                                           қаулысы           тамині
 
                     6) Кемелердi лоцмандық  Қазақстан  2005   ККМ
                   алып өтудi жүзеге       Республи-  жылғы 
                   асыру ережесi;          касы       ақпан
                                           Үкіметінің
                                           қаулысы
 
                     7) Кеме экипаждарынан   Қазақстан  2005   ККМ
                   мүшелерiне диплом беру  Республи-  жылғы
                   ережесi;                касы       ақпан
                                           Үкіметінің
                                           қаулысы
 
                     8) Кемелермен тасымал-  Қазақстан  2005   ККМ,
                   дауға арналған қауiптi  Республи-  жылғы  Қорша-
                   жүктердiң тiзбесi;      касы       ақпан  ғанор-
                                           Үкіметінің        тамині,
                                           қаулысы           АШМ
 
                     9) Қауiптi жүктердi     Қазақстан  2007   ККМ,
                   тасымалдауды жүзеге     Республи-  жылғы  Қорша-
                   асыратын кемелердiң,    касы       шілде  ғанор-
                   салдардың және өзге де  Үкіметінің        тамині,
                   жүзу объектiлерiнiң     қаулысы           АШМ
                   iшкi су жолдарымен
                   қатынау ережесi;

                   10) Киiм нысанының      Қазақстан  2005   ККМ
                   үлгiлерiн (погонсыз)    Республи-  жылғы
                   және айыру белгiлерiн,  касы       қараша
                   нысанды киiмдi кию      Үкіметінің
                   тәртiбiн, онымен қамта- қаулысы
                   масыз ету нормаларын
                   және оларды киiп жүруге
                   құқығы бар Мемлекеттiк
                   бақылау қызметкерлерi
                   лауазымдарының
                   (мамандықтарының) тiз-
                   бесiн бекiту туралы;

                   11) Мемлекеттiк кеме    Уәкілетті  2005   ККМ
                   тiзiлiмi мен кеме       органның   жылғы
                   кiтабының нысаны;       бұйрығы    ақпан

                   12) Лоцмандық қызмет    Уәкілетті  2005   ККМ
                   туралы ереже;           органның   жылғы
                                           бұйрығы    ақпан
 
                     13) Мiндеттi түрде      Уәкілетті  2005   ККМ
                   лоцмандық алып өтуге    органның   жылғы
                   жататын iшкi су жолдары бұйрығы    ақпан
                   учаскелерiнiң, кемелер
                   түрлерi мен көлемдерi-
                   нiң тiзбесi;

                   14) Кемелер экипаждары- Уәкілетті  2005   ККМ
                   ның ең аз құрамы туралы органның   жылғы
                   талаптар;               бұйрығы    ақпан

                   15) Кеме капитанына     Уәкілетті  2005   ККМ
                   қойылатын бiлiктiлiк    органның   жылғы
                   талаптарын және оны     бұйрығы    ақпан
                   аттестаттау ережесiн
                   бекiту туралы;

                   16) Iшкi су көлiгi      Уәкілетті  2005   ККМ
                   қызметкерлерiнiң нысан- органның   жылғы
                   ды киiмiнiң мәселелерi; бұйрығы    ақпан

                   17) Порт капитаны       Уәкілетті  2005   ККМ
                   туралы ереже;           органның   жылғы
                                           бұйрығы    ақпан
 
                     18) Кеме қатынасы       Уәкілетті  2005   ККМ
                   қауiпсiздiгiн қамтама-  органның   жылғы
                   сыз ету, порттағы       бұйрығы    ақпан
                   қызметтi ұйымдастыру
                   мен реттеу мақсатында
                   порт капитанының кеме-
                   лердi қадағалауды
                   жүзеге асыру ережесi;

                   19) Кемелердiң портқа   Уәкілетті  2005   ККМ
                   кiруiн және олардың     органның   жылғы
                   порттан шығуын жүзеге   бұйрығы    ақпан
                   асырудың, кемелердiң
                   порт акваториясы шегiн-
                   де жүзуi мен портта
                   тоқтап тұру, сондай-ақ
                   тасымалдаушылардың
                   технологиялық байланыс-
                   ты пайдалану ережесi;

                   20) Жолаушыларды,       Уәкілетті  2005   ККМ
                   багажды және жүктердi   органның   жылғы
                   тасымалдау, сатылатын   бұйрығы    ақпан
                   жүктердi және олар үшiн
                   есеп айырысу мен багаж
                   түбiртегi нысандарын
                   есепке алу ережесi;

                   21) Кемелердiң, салдар- Уәкілетті  2005   ККМ 
                   дың және өзге де жүзу   органның   жылғы
                   объектiлерiнiң айлаққа  бұйрығы    ақпан
                   келуiне, арқандап
                   байлануына және тоқтап
                   тұруына арналған уақыт-
                   ша құрылғылар мен
                   жүзбелi құрылыстарды
                   орналастыру, жолаушы-
                   ларды кемелерге отырғы-
                   зу және кемелерден
                   түсіру, жүктердi тиеу,
                   түсiру және сақтау
                   ережесi;

                   22) Суға кеткен мүлiктi Уәкілетті  2005   ККМ
                   көтеру ережесi;         органның   жылғы
                                           бұйрығы    ақпан
 
                     23) Кеменiң атауын беру Уәкілетті  2005   ККМ
                   ережесi;                органның   жылғы
                                           бұйрығы    ақпан
 
                     24) Техникалық қадаға-  Уәкілетті  2006   ККМ
                   лау жүзеге асырылуы     органның   жылғы
                   тиiс кемелердi жобалау, бұйрығы    жел-
                   жасау, жөндеу және                 тоқсан 
                   пайдалану ережесi;

                   25) Кемелерге орнату    Уәкілетті  2006   ККМ
                   үшiн материалдар мен    органның   жылғы
                   бұйымдарды дайындау     бұйрығы    жел-
                   туралы ережесi;                    тоқсан

                   26) Кеме құжаттарының   Уәкілетті  2005   ККМ
                   тiзбесi, нысандары,     органның   жылғы
                   оларды беру және жүргi- бұйрығы    ақпан
                   зу тәртiбi;

                   27) Почта жөнелтiмдерiн Уәкілетті  2005   ККМ 
                   iшкi су көлiгiмен       органның   жылғы
                   тасымалдау ережесi;     бұйрығы    ақпан

                   28) Кемелердi, сал      Уәкілетті  2005   ККМ
                   қайықтарды және өзге де органның   жылғы
                   жүзу объектiлерiн       бұйрығы    ақпан
                   тiркеп сүйреу ережесi;

                   29) Құқыққа қарсы iс-   Уәкілетті  2005   ККМ
                   әрекет жасау мақсатында органның   жылғы
                   кемеге адамдар шабуыл   бұйрығы    ақпан
                   жасаған жағдайда кеме
                   капитанының әрекет ету
                   ережесi;

                   30) Шетелдiктер мен     Уәкілетті  2005   ККМ
                   азаматтығы жоқ адамдар- органның   жылғы
                   дың кеме экипажының     бұйрығы    ақпан
                   құрамына кiру шарттары

64 "Қазақстан      Ақпарат берушiлердiң,   Уәкілетті  2005   АБА,
   Республикасын-  кредиттiк бюролардың    органның   жылғы  ҚРҚҰРҚА
   дағы кредиттiк  және кредиттiк есеп-    бұйрығы    қаңтар (келі-
   бюролар және    тердi алушылардың                          сім
   кредиттiк       (кредиттiк тарих                          бойын-
   тарихты         субъектiлерiн қоспаған-                   ша)
   қалыптастыру    да) ақпараттық қызмет-
   туралы"         тер рыногындағы қызме-
   Қазақстан       тiн ұйымдастырудың
   Республикасының ерекшелiктерiн айқындау
   2004 жылғы 6    жөнiндегi нұсқаулық
   шiлдедегi  Заңы

65 "Қоғамдық тәр-  Қоғамдық тәртiптi       Уәкілетті  2005   ІІМ
   тiптi қамтама-  қамтамасыз етуге қаты-  органның   жылғы
   сыз етуге аза-  сатын азаматтарға       бұйрығы    қаңтар
   маттардың қаты- арналған куәлiк пен
   суы туралы"     эмблема нышаны
   Қазақстан
   Республикасы-
   ның 2004 жылғы
   9 шiлдедегi
    Заңы

66 "Жануарлар       1) Аңшылық алқаптарын   Қазақстан  2005   АШМ
   дүниесiн қорғау, және конкурсқа қатысу-  Республи-  жылғы
   өсiмiн молайту   шыларға қойылатын       касы       қаңтар
   және пайдалану   бiлiктiлiк талаптарын   Үкіметінің
   туралы"          бекiтiп беру жөнiн-     қаулысы
   Қазақстан        дегi конкурс өткiзу
   Республикасының  ережесi;
   2004 жылғы 9
   шiлдедегi  Заңы   2) Балық шаруашылығы    Қазақстан  2005   АШМ
                   су тоғандарын (учаске-  Республи-  жылғы
                   лерiн) және конкурсқа   касы       қаңтар
                   қатысушыларға қойыла-   Үкіметінің
                   тын бiлiктiлiк талап-   қаулысы
                   тарын бекiтiп беру
                   жөнiндегi конкурс
                   өткiзу ережесi;

                   3) Жануарлар дүниесiн   Қазақстан  2005   АШМ
                   қорғау, өсiмiн молайту  Республи-  жылғы
                   және пайдалану сала-    касы       қазан
                   сындағы нормативтер;    Үкіметінің
                                           қаулысы
 
                     4) Жануарлар дүниесiн   Қазақстан  2005   АШМ
                   қорғау, өсiмiн молайту  Республи-  жылғы
                   және пайдалану саласын- касы       қаңтар
                   дағы мемлекеттiк        Үкіметінің
                   бақылауды жүзеге        қаулысы
                   асыратын уәкiлеттi және
                   аумақтық органдардың
                   лауазымды адамдарының,
                   сондай-ақ жануарлар
                   дүниесiн қорғауды
                   тiкелей жүзеге асыратын
                   мемлекеттiк мекемелер
                   мен ұйымдардың нысанды
                   киiм (погонсыз) киімге
                   құқығы бар қызметкер-
                   лерiнiң тiзбесi;

                   5) Аңшы куәлiгiн беру   Уәкілетті  2005   АШМ
                   ережесi;                органның   жылғы
                                           бұйрығы    қаңтар
 
                     6) Жануарлар дүниесiн   Уәкілетті  2005   АШМ
                   пайдалануға биология-   органның   жылғы
                   лық негiздеме дайындау  бұйрығы    қаңтар
                   ережесi;

                   7) Аңшылық шаруашылығы  Уәкілетті  2005   АШМ
                   ұйымдарының қорықшылық  органның   жылғы
                   қызметi туралы үлгi     бұйрығы    қаңтар
                   ереже;

                   8) Жануарлар дүниесiн   Уәкілетті  2005   АШМ
                   қорғау, өсiмiн молайту  органның   жылғы
                   және пайдалану саласын- бұйрығы    қаңтар
                   дағы мемлекеттiк
                   бақылауды жүзеге
                   асыратын уәкiлеттi және
                   аумақтық органдардың
                   лауазымды адамдарының,
                   сондай-ақ жануарлар
                   дүниесiн қорғауды
                   тiкелей жүзеге асыра-
                   тын мемлекеттiк меке-
                   мелер мен ұйымдар
                   қызметкерлерiнiң нысан-
                   ды киiмiнiң (погонсыз)
                   үлгiлерi, кию тәртiбi
                   және онымен қамтамасыз
                   ету нормалары;

                   9) Жануарлар дүниесiн   Уәкілетті  2005   АШМ
                   пайдаланғаны үшiн       органның   жылғы
                   төлемақы ставкаларын    бұйрығы    ақпан
                   белгiлеу әдiстемесi;

                   10) Қазақстан Респуб-   Уәкілетті  2005   АШМ
                   ликасының жануарлар     органның   жылғы
                   дүниесiн қорғау, өсiмiн бұйрығы    ақпан
                   молайту және пайдалану
                   саласындағы заңнамасын
                   бұзудан келтiрiлген
                   зиянды өтеу мөлшерiн
                   белгiлеу әдiстемесi

67 "Электр энер-   Электр энергиясының     Уәкілетті  2007   ЭМРМ
   гетикасы        теңгерiмдеушi нарығы-   органның   жылғы
   туралы"         ның жұмыс iстеу         бұйрығы    қазан
   Қазақстан       ережесi                            
   Республикасының
   2004 жылғы 9
   шiлдедегi  Заңы

68 "Кәмелетке      1) Кәмелетке толмаған-  Уәкілетті  2005   ІІМ
   толмағандар     дарды Уақытша оқшаулау, органның   жылғы
   арасындағы      бейiмдеу және оңалту    бұйрығы    қаңтар
   құқық           орталығында ұстау
   бұзушылықтардың ережесi;
   профилактикасы
   мен балалардың  2) Арнаулы бiлiм беру   Уәкілетті  2005   БҒМ
   қадағалаусыз    ұйымдары туралы ереже;  органның   жылғы
   және панасыз                            бұйрығы    қаңтар
   қалуының алдын  3) Ерекше режимде       Уәкілетті  2005   БҒМ
   алу туралы"     ұстайтын бiлiм беру     органның   жылғы
   Қазақстан       ұйымдары туралы ереже   бұйрығы    ақпан
   Республикасының
   2004 жылғы 9
   шiлдедегi  Заңы
____________________________________________________________________

Қысқартылған атаулардың мағынасын ашу:
ІІМ - Iшкi iстер министрлiгi;
ИСМ - Индустрия және сауда министрлiгi;
ҰҚК - Ұлттық қауiпсiздiк комитетi;
Қорғанысминi - Қорғаныс министрлiгi;
Әдiлетминi - Әдiлет министрлiгi;
Қаржыминi - Қаржы министрлiгi;
ККМ - Көлiк және коммуникациялар министрлiгi;
ЖРА - Жер ресурстарын басқару агенттiгi;
ЭMPM - Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi;
БП - Бас прокуратура;
ПМК - Премьер-Министрдiң Кеңсесi;
АШМ - Ауыл шаруашылығы министрлiгi;
Қоршағанортаминi - Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi;
Еңбекминi - Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi;
ДСМ - Денсаулық сақтау министрлiгi;
ТЖМ - Төтенше жағдайлар министрлiгi;
MACM - Мәдениет, ақпарат және спорт министрлiгi;
БҒМ - Бiлiм және ғылым министрлiгi;
ҚНҚҰРҚА - Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттiгi;
СIМ - Сыртқы iстер министрлiгi;
ТМРА - Қазақстан Республикасының табиғи монополияларды реттеу
агенттiгi;
АБА - Ақпараттандыру және байланыс агенттiгi;
ДСМ ФК - Денсаулық сақтау министрлiгiнiң Фармация, фармацевтикалық
және медициналық өнеркәсiп комитетi;
Статагенттiгi - Статистика агенттiгi;
ЭБЖМ - Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi;
ҰБ - Ұлттық Банк;
Есеп комитетi - Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау есеп
комитетi.

Қазақстан Республикасы  
Премьер-Министрiнiң    
2004 жылғы 30 желтоқсандағы
N 383-ө өкiмiне    
қосымша         

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң
күші жойылған кейбiр өкiмдерiнiң тізбесі

      1. "Туберкулездiң жұқпалы түрiмен ауыратын азаматтарды мәжбүрлеп емдеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2000 жылғы 18 мамырдағы N 79-ө  өкiмi .

      2. "Қаржы лизингi туралы" және "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне лизинг мәселелерi бойынша өзгерiс пен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының Заңдарын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2000 жылғы 7 қыркүйектегi N 115-ө  өкiмi .

      3. "Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2001 жылғы 7 сәуiрдегi N 20-ө  өкiмi .

      4. "Бәсеке және монополистiк қызметтi шектеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2001 жылғы 14 сәуiрдегi N 24-ө  өкiмi .

      5. "Қазақстан Республикасының заңнамалық кесiмдерiн iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2001 жылғы 2 шiлдедегi N 51-ө  өкiмi .

      6. "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексiн (Салық кодексiн) iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2001 жылғы 23 тамыздағы N 67-ө  өкiмi .

      7. "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2001 жылғы 2 шiлдедегi N 51-ө өкiмiне өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2001 жылғы 1 қарашадағы N 85-ө  өкiмi .

      8. "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегi кейбiр шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2001 жылғы 12 қарашадағы N 92-ө  өкiмi .

      9. "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2001 жылғы 2 шiлдедегi N 51 өкiмiне өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2002 жылғы 11 сәуiрдегi N 26-ө  өкiмi .

      10. "Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметi туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2002 жылғы 7 мамырдағы N 44-ө  өкiмi.

      11. "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2001 жылғы 2 шiлдедегi N 51 өкiмiне өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2002 жылғы 7 тамыздағы N 121-ө  өкiмi .

      12. "Республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң атқарылуын бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2002 жылғы 21 қазандағы N 163-ө  өкiмi .

      13. "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2001 жылғы 2 шiлдедегi N 51 өкiмiне өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2002 жылғы 1 қарашадағы N 171-ө  өкiмi .

      14. "Қазақстан Республикасының заңнамалық кесiмдерiн iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2002 жылғы 4 желтоқсандағы N 192-ө  өкiмi .

      15. "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 29 желтоқсандағы Заңын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2003 жылғы 18 ақпандағы N 24-ө  өкiмi .

      16. "Инвестициялар туралы" және "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне инвестициялар мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының Заңдарын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2003 жылғы 28 наурыздағы N 43-ө  өкiмi .

      17. "Тұқым шаруашылығы туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2003 жылғы 21 сәуiрдегi N 68-ө  өкiмi .

      18. "Қазақстан Республикасының Кеден кодексiн iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2003 жылғы 26 мамырдағы N 105-ө  өкiмi .

      19. "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2001 жылғы 2 шiлдедегi N 51 өкiмiне өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2003 жылғы 3 маусымдағы N 115-ө  өкiмі .

      20. "Қазақстан Республикасының Жер кодексiн iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2003 жылғы 10 шiлдедегi N 143-ө  өкiмi .

      21. "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2002 жылғы 4 желтоқсандағы N 192 өкiмiне өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2003 жылғы 15 шiлдедегi N 146-ө  өкiмi .

      22. "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2002 жылғы 4 желтоқсандағы N 192 өкiмiне өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2003 жылғы 24 шiлдедегi N 153-ө  өкiмi .

      23. "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2001 жылғы 2 шiлдедегi N 51 өкiмiне өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2003 жылғы 31 шiлдедегi N 160-ө  өкiмi .

      24. "Мұнай өнiмдерiнiң жекелеген түрлерiн өндiрудi және олардың айналымын мемлекеттік реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2003 жылғы 11 тамыздағы N 169-ө  өкiмi .

      25. "Ақпараттандыру, электрондық құжат және электрондық цифрлық қол қою саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамалық кесiмдерiн iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2003 жылғы 14 тамыздағы N 173-ө  өкiмi .

      26. "Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2003 жылғы 29 тамыздағы N 194-ө  өкiмi .

      27. "Почта туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2003 жылғы 2 қыркүйектегi N 196-ө  өкiмi .

      28. "Қазақстан Республикасының заңнамалық кесiмдерiн iске асыру жөнiндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2003 жылғы 23 қыркүйектегi N 225-ө  өкiмi .

      29. "Қазақстан Республикасының Орман кодексiн iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2003 жылғы 26 қыркүйектегi N 231-ө  өкiмi .

      30. "Қазақстан Республикасының Су кодексiн iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2003 жылғы 8 қазандағы N 245-ө  өкiмi .

      31. "Қазақстан Республикасының заңнамасын жетiлдiру жөнiндегi қосымша шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2003 жылғы 13 қазандағы N 248-ө  өкiмi .

      32. "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2002 жылғы 4 желтоқсандағы N 192 өкiмiне толықтыру енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2003 жылғы 15 қазандағы N 250-ө  өкiмi .

      33. "Мiндетті әлеуметтiк сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2003 жылғы 12 қарашадағы N 277-ө  өкiмi .

      34. "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2003 жылғы 18 ақпандағы N 24-ө өкiмiне өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2003 жылғы 4 желтоқсандағы N 300-ө  өкiмi .

      35. "Соғыс жағдайы туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2003 жылғы 18 желтоқсандағы N 310-ө  өкiмi .

      36. "Астық туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2003 жылғы 23 желтоқсандағы N 314-ө  өкiмi .

      37. "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2003 жылғы 8 қазандағы N 245-ө өкiмiне өзгерiстер мен толықтыру енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 12 қаңтардағы  N 3-ө  өкiмi .

      38. "Темекi өнiмдерiнiң өндiрiлуi мен айналымын мемлекеттiк реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 11 ақпандағы N 34-ө  өкiмi .

      39. "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2001 жылғы 2 шiлдедегi N 51-ө өкiмiне өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 27 ақпандағы N 51-ө  өкiмi .

      40. "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2003 жылғы 14 тамыздағы N 173-ө өкiмiне өзгерiстер мен толықтыру енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 27 ақпандағы N 52-ө  өкiмi .

      41. "Автомобиль көлiгi туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 9 наурыздағы N 61-ө  өкiмi .

      42. "Жарнама туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 17 наурыздағы N 68-ө  өкiмi .

      43. "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 23 сәуiрдегi N 117-ө  өкiмi .

      44. "Өсімдiк шаруашылығындағы мiндетті сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 5 мамырдағы N 134-ө  өкiмi .

      45. "Сауда қызметiн реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 2 маусымдағы N 164-ө  өкiмi .

      46. "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексiн iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 9 маусымдағы N 173-ө  өкiмi .

      47. "Қазақстан Республикасының "Байланыс туралы" және "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне байланыс мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Заңдарын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 19 шiлдедегi N 205-ө  өкiмi .

      48. "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 9 наурыздағы N 61-ө өкiмiне өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 20 шiлдедегi N 206-ө  өкiмi .

      49. "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 2 маусымдағы N 164-ө өкiмiне өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 30 шiлдедегi N 213-ө  өкiмi .

      50. "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 9 тамыздағы N 219-ө  өкiмi .

      51. "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2001 жылғы 2 шiлдедегi N 51-ө өкiмiне өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 20 тамыздағы N 237-ө  өкiмi .

      52. "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне темiр жол көлiгi мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 13 тамыздағы N 223-ө  өкiмi .

      53. "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу мен оларды жою және өнеркәсiптiк қауiпсiздiк мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 15 маусымдағы Заңын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 13 тамыздағы N 225-ө  өкiмi .

      54. "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2002 жылғы 4 желтоқсандағы N 192-ө өкiмiне өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 18 тамыздағы N 230-ө  өкiмi .

      55. "Қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупімен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 19 тамыздағы N 234-ө  өкiмi .

      56. "Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Жылжымайтын мүлiкке құқықтарды және онымен жасалатын мәмiлелердi мемлекеттiк тiркеу туралы" заң күшi бар Жарлығына толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 27 тамыздағы N 243-ө  өкiмi .

      57. "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне зияткерлiк меншiк мәселелерi бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шiлдедегi Заңын іске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 1 қыркүйектегi N 244-ө  өкiмi .

      58. "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне жедел-iздестiру қызметi мәселелерi бойынша өзгерiс пен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 3 қыркүйектегi N 246-ө  өкiмi .

      59. "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 9 наурыздағы N 61-ө өкiмiне өзгерiс пен толықтыру енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 16 қыркүйектегi N 268-ө  өкiмi .

      60. "Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттiк тарихты қалыптастыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 27 қыркүйектегi N 283-ө  өкiмi .

      61. "Электр энергетикасы туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 28 қыркүйектегi N 284-ө  өкiмi .

      62. "Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 29 қыркүйектегi N 286-ө  өкiмi .

      63. "Инвестициялық қорлар туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 1 қазандағы N 292-ө  өкiмi .

      64. "Өрт қауiпсiздiгi туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 18 қазандағы N 306-ө  өкiмi .

      65. "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2003 жылғы 8 қазандағы N 245-ө өкiмiне өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 20 қазандағы N 309-ө  өкiмi .

      66. "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 22 қазандағы N 319-ө  өкiмi .

      67. "Дәрiлiк заттар туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 3 қарашадағы N 326-ө  өкiмi .

      68. "Iшкi су көлігі" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 25 қарашадағы N 346-ө  өкiмi .

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады