2006 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекіту туралы (Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 12 желтоқсандағы N 1235 Қаулысы (үзінді)

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегі Бюджет  кодексіне сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Мыналардың:
       223 ,  224 ,  225 ,  226 ,  227 ,  228 ,  229 ,  230 ,  231 ,  232 ,  233 ,  234 ,  235 ,  235-1 ,  236 ,  237 ,  238 ,  239 ,  240 ,  241 ,  242 ,  243 ,  244 ,  245 ,  246 ,  247 ,  248 ,  249 ,  250 ,  251 ,  252 ,  253 ,  254 ,  255 ,  256 ,  257 ,  258 ,  259 ,  260 ,  261 ,  262 ,  263 ,  264 -қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің;

      2. Осы қаулы 2006 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы 
1235 қаулысына      
223-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Білім және ғылым саласындағы уәкілетті
органның қызметін қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 950238 мың теңге (тоғыз жүз елу миллион екі жүз отыз сегіз мың теңге).
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Білім" туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  8,    12,   21,   27,   30,   35-баптары ;»"Қызмет телефондары мен мемлекеттік органдарды орналастыруға арналған алаңдардың нормативтері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 3 қазандағы N 1217  қаулысы ; "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдар бойынша электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулерді тұтынудың нормативтері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы
2 қарашадағы N 1118  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына көлік қызметін көрсету үшін қызметтік жеңіл автомобильдерді пайдалануды ретке келтіру туралы"»Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы N 663  қаулысы ; "Мемлекеттік бюджеттің есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер қызметінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Парламенті
депутаттарының Қазақстан Республикасының шегіндегі қызметтік іссапарлары туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 22 қыркүйектегі N 1428  қаулысы ; "Білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестациялау туралы ережені бекіту туралы"» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 3 қыркүйектегі N 1305  қаулысы ; "Ғылыми ұйымдарды аттестаттау туралы" Ережелерді бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 19 мамырдағы
N 460  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1111  қаулысы ;»"Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2005-2007 жылдарға арналған іс-шараларының Жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 15 қарашадағы N 1180  қаулысы ;»"Жоғары оқу орындарының үздік оқытушысы" мемлекеттік грантын тағайындау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 24 тамыздағы N 872  қаулысы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   жүктелген функцияларды іске асыру үшін білім саласында бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыруды қамтамасыз ету және оны іске асыру; білім жүйесінің, ғылым, ғылыми-техникалық және аэроғарыш салаларын, сондай-ақ мемлекеттік жастар саясатының тиімділігін арттыру; ғылыми-зерттеу ұйымдарын жетілдіру және олардың бәсекелік қабілеттіліктерін арттыру; балалардың заңды мүдделерін жүзеге асыру және қорғау.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : білім және ғылым ұйымдарымен лицензиялар беру және біліктілік талаптарын сақтауын бақылау; білім ұйымдарының лицензиялау жөніндегі Республикалық комиссияларының жұмысын қамтамасыз ету; білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау нысанында білім беру сапасын мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру; "Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы" мемлекеттік грантын беру; білім бағдарламалары бойынша олардың теориялық және практикалық білімдерін, шеберліктерін, профессионалдық деңгейлеріне сәйкес көрсетілген талаптар бойынша өздерінің қызметтік міндеттері мен кәсіби шеберліктерін арттыру; аэроғарыш қызметі және балалық шақты сақтау құқықтарын қорғау саласында мемлекеттік саясатты іске асыру; қаржыландырудың тұтастай және тиімді пайдалануын бақылау; білім сапасын басқару.
       6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

001


Білім жә-
не ғылым
саласын-
дағы 
уәкілетті
органның
қызметін
қамтама-
сыз ету
2


001

Орталық
органның
аппараты

Бекітілген штаттық
лимит саны шегінде
жүктелген міндеттерді
орындау үшін Қазақстан
Республикасы Білім
және ғылым министрлі-
гінің орталық аппара-
тын ұстау және қамта-
масыз ету. Лицензия-
лау, аттестаттау,
аккредитациялау жөнін-
дегі іс жүргізуді қам-
тамасыз ету, мемлекет-
тік лицензиялар мен
қосымшалардың бланк-
терін даярлау бойынша
қызметтерді сатып алу.
Білім беру ұйымдарында
мемлекеттік аттестат-
тау өткізу, жоғары
оқу орындары мен
колледждерді       аккредитациялау; ғылы-
ми ұйымдарды аттестат-
тау және аккредация-
лау, мемлекеттік
аттестаттау рәсімін
өткізу үшін аттестат-
тау комиссияларының
шығындарын қаржылан-
дыру. Қызметтік авто-
көлікті ұстау және
жалға алу.
Тәрбиешілер мен мұғалімдер арасында
республикалық
конкурстар өткізу.
Мемлекеттік үлгідегі
құжаттар жасау.

2006
жыл
бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

3


007

Мемле-
кеттік
қызмет-
шілердің
білік-
тілігін
арттыру

Министрлік
қызметшілерінің
біліктілігін
арттырудың бекітілген
жоспарына сәйкес
министрлік орталық
аппараты
қызметкерлерінің
біліктілігін арттыру
жөніндегі қызметтерді
сатып алу, мынадай 6
тақырыптар бойынша:
1) мемлекеттік
органдарда қазіргі
ақпараттық технология;
2) қазіргі
технологияны адам
ресурстарымен басқару;
3) Қазақстанның тұрақты дамуы және
халық қауіпсіздігі;
4) бюджеттік саясат
және бюджеттік процесс;
5) білім сапасын
басқару; білім
ұйымдарының салаларын
бағалаудың (аудит)
жаңа тәсілдері;
6) мемлекеттік және
ағылшын тілдерін
оқыту.

2006
жылғы
наурыз-
жел-
тоқсан

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

4


009

Мемле-
кеттік
орган-
дарды
матери-
алдық-
техни-
калық
жарақ-
тандыру

Орталық аппараттың
жұмыс орындарын
қамтамасыз ету үшін
ксерокс аппаратын,
офистік және жұмсақ
жиһаздар сатып алу.
Балалардың құқығын
қорғау комитетін
қамтамасыз ету үшін
ксерокс аппараттарын,
офистік және жұмсақ
жиһаздар, суға арналған диспенсер-
лерін сатып алу.

2006
жыл
бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

5


017

Ақпарат-
тық
жүйе-
лердің
жұмыс
істеуін
қамта-
масыз ету
және
мемле-
кеттік
орган-
дарды
ақпарат-
тық-тех-
никалық
қамтама-
сыз ету

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің есептеу
техникасы мен телеком-
муникациялық жабдық-
тарының сервистік және
техникалық қызмет
көрсетуі және оларды
сүйемелдеу.
Телекоммуникациялық
қызметке ақы төлеу.
Есептеу техникасын,
телекоммуникациялық
жабдықтарды және
шығыс материалдарын
сатып алу.

2006
жыл
бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

6


100

Ғылыми
кадрларды
аттеста-
циялау

Бірыңғай талаптарға
сәйкес ғылыми және
ғылыми-педагогикалық
қызметкерлерге ғылыми
дәрежелер мен ғылыми
атақтар беру жөніндегі
аттестаттау істерін
ұйымдастыру әрі қарау.
Мемлекет атынан
дипломдар мен
аттестаттарды
ресімдеуді және
тапсыруды жүзеге
асыру. 1820 дана
санында аттестаттау
ісін қарау.

2006
жыл
бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі
Білім
және
ғылым
сала-
сындағы
қада-
ғалау
және
аттес-
таттау
комитеті

7


102

"Жоғары
оқу
орнының
үздік
оқыту-
шысы"
грантын
табыс ету

"Жоғары оқу орнының
үздік оқытушысы" 200
мемлекеттік грантын
тағайындау және беру.

2006
жылғы
қаңтар-
маусым

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
Тікелей нәтиже:
1. Штаттық сан көлемінде Министрлік аппаратына - 204 бірлік саны, Білім және ғылым саласын қадағалау және аттестаттау комитеті - 53 бірлік саны, Аэроғарыш комитеті - 40 бірлік саны, Балалардың құқығын қорғау комитеті - 20 бірлік саны өздеріне жүктелген функцияларды толығымен орындау. Бекітілген нормативтік тәртіпке сәйкес автокөлікті ұстау және жалға алу; мемлекеттік аттестаттауды, аккредитациялауды, лицензиялауды өткізу; мұғалімдердің және білім беру ұйымдарының арасында республикалық конкурстар өткізу; мемлекеттік үлгідегі құжаттарды даярлау; мемлекеттік қызметшінің лауазымдық міндеттерін орындау үшін кәсіптік білімдері мен қабілеттерін тереңдету; орташа есеппен 20 қызметшінің біліктілігін арттыру, орташа есеппен 60 қызметшіні мемлекеттік тілге, орташа есеппен 40 қызметшіні ағылшын тіліне оқыту; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігін негізгі құралдармен, шығыс материалдарымен және басқа да жабдықтармен жарақтандыру; ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу және техникалық қамтамасыз ету.
2. Мемлекет атынан ғылыми дәрежелерді белгілеу, ғылыми атақтарды беру және дипломдар мен аттестаттарды табыстау.
3. "Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы" мемлекеттік грантын тағайындау.
4. 200 жоғары оқу орнының үздік оқытушысын ғылыми зерттеулері үшін ынталандыру, шетелдерге стажировкаға жіберу.
5.  Білім ұйымдары арасында бақылау жүргізу бойынша олардың берген қызметтерінің Мемлекеттік жалпы білім стандартына сәйкес келетін білім деңгейіне лайықты шаралар өткізу.
Соңғы нәтиже: Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің орталық аппараты мен комитеттері өзіне жүктелген функциялары мен міндеттерін орындау.
Министрлік үшін бір қызметшінің кәсіби деңгейін көтеруді қамтамасыз ету - 6,3%;
министрлік үшін мамандарды мемлекеттік тілге оқыту қажеттілігін қамтамасыз ету - 20%;
министрлік үшін мамандарды ағылшын тіліне оқыту қажеттілігін қамтамасыз ету - 21%;
жиһазбен қамтамасыз  ету - 100%, оның ішінде орталық аппарат пен комитеттерге жиһаздар жаңарту - 14%,
оргтехникамен қамтамасыз ету - 78%.
Қаржы-экономикалық нәтиже: орталық аппараттың бір мемлекеттік қызметшісін ұстауға орташа шығындар - 1227,9 мың теңге.
Бір қызметшінің біліктілігін арттыруға, мемлекеттік және ағылшын тілдеріне үйретуге орташа шығыстар - 12,2 мың теңге.
Орталық орган мен комитеттерді жарақтандыруға бір қызметкерге есептегенде орташа шығыстар - 38,7 мың теңге.
Бір аттестаттық істі қарауға орташа шығыстар - 18,32 мың теңге.
Уақтылығы: жасалған шарттарға және бекітілген қаржыландыру жоспарларына сәйкес министрлік аппаратын ұстауға бөлінген бюджеттік қаражатты игеру - 100%.
Сапасы: Мемлекеттік стандартқа сәйкес келмейтін білім ұйымдарының болмауы, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдардың мәртебесін көтеру.
Ғылым кандидаттары мен докторларына ғылыми атқару беру тиімділігін көтеру және арттыру. Доцент және профессор атақтарын ғылыми-педагогикалық кадрларға да беру;
Шет елдерге стажировкаға жіберілетін жоғары оқу орындары оқытушыларының санын көбейту.
Қазіргі экономикалық талаптарға сәйкес мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби деңгейін кәсіби мемлекеттік қызметшілерге сай келетіндей көтеру;
Мемлекеттік тілді үйрену курсынан өткеннен кейін іс қағаздарды мемлекеттік тілде жүргізетін мемлекеттік қызметшілер - 19%
Ағылшын тілін үйрену курсын өткеннен кейін ағылшын тіліндегі құжаттармен жұмыс істейтін мемлекеттік қызметшілер - 12,6%
Білім көтеру курсын өткеннен кейін жоғары қызметке сайланған мемлекеттік қызметшілер - 6,3%

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы 
1235 қаулысына      
224-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер" деген
002 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 7238963 мың теңге (жетi миллиард екi жүз отыз сегiз миллион тоғыз жүз алпыс үш мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шілдедегі Заңының  26-бабы ;«"Қазақстан Республикасында ғылымды мемлекеттік басқару жүйесін жетілдірудің шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1996 жылғы 11 наурыздағы N 2895  Жарлығы ; "2005-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғарыш қызметін дамыту туралы" Қазақстан Республикасының Президентінің 2005 жылғы 25 қаңтардағы N 1513  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында ғылымды және ғылыми-техникалық бағдарламаларды жоспарлау мен қаржыландыруды жетілдіру шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1993 жылғы 22 қаңтардағы N 61 қаулысы; "Республикалық мақсатты ғылыми-техникалық бағдарламаның негізгі топтамалары мен көрсеткіштерін бекіту туралы" Министрлер Кабинетінің 1993 жылғы 14 қыркүйектегі N 875  қаулысы ; "Республикалық бюджет есебінен орындалатын қолданбалы ғылыми бағдарламаларын құрудың және іске асырудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 23 ақпандағы N 145  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003-2004 жылдарға арналған іс-қимылдар бағдарламасын жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 5 қыркүйектегі N 903  қаулысы ; "2002-2006 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында фармацевтік өнеркәсіпті дамыту үшін төлтума фитопрепараттар өндіру және өндіріске енгізу" Республикалық ғылыми-техникалық бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 24 шілдедегі№N 996  қаулысы ; "Микроорганизмдердің республикалық коллекциясы туралы" 2002 жылғы 30 шілдедегі N 850  қаулысы ; "Ғылым қорының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 30 қаңтардағы N 113  қаулысы ; "2004-2006 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының қауіпсіздігі үшін өсімдіктер мен жануарлардың аса қауіпті жұқпалы ауруларын қоздырушылардың мониторингін және генетикалық картирлеуінді ғылыми-техникалық қамтамасыз ету" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 4 ақпандағы N 135  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   Отандық технологиялардың бәсекелестік қабілетін көтеру, өндірістің ғылымды көп қажет ететін салаларын тұрақты дамыту үшін жағдай жасау; елдің экспортқа бағдарланған өнеркәсіп кешенін құру мақсатымен ғылым мен отандық жаңа технологиялар жетістігін іске асыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :   Экономиканың базалық салаларының қажеттіктерін ғылыми-техникалық қамтамасыз ету, ғылымды көп қажет ететін жаңа өндірістер ұйымдастыру үшін оңтайлы жағдайлар жасау, "зерттеу-әзірлеу-кадрлар даярлау-өнеркәсіптік игеру бірыңғай ғылыми-өндірістік тізбекке көшуге септігін тигізетін ғылыми-техникалық және басқа да салаларда инновациялық қызметті дамыту. Ғылыми зерттеулердің материалдық-техникалық базасын нығайту және тиімділігін арттыру. Қажетті жабдықтар мен аспаптар, реактивтер, қосалқы бөлшектер сатып алуда бірінші кезекті қажеттіктерді қанағаттандыру; ғылыми ұйымдарды осы заманғы жабдықпен, аспаптармен және есептеу техникасымен жасақтау; осы заманғы жоғары өнімді жабдықтарды және ақпараттық технологияларды пайдалану негізінде ғылыми зерттеулердің деңгейін көтеру. Ғылыми ұйымдардың ғимараттарын күрделі жөндеуден өткізу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

002


Іргелі
және
қолдан-
балы
ғылыми
зерт-
теулер
2


001

Іргелі
ғылыми
зерт-
теулер

Орталықтар мен
институттардың 5
басымдық бағытқа
сәйкес іргелі ғылыми
зерттеулер өткізуі;
1) ақпараттық және
ғарыштық технологиялар:
математикалық модельдер мен
теориялар негізінде
күрделі ақпараттық
жүйелердің іргелі
негіздерін құру;
қауіпсіз және тиімді
ақпараттық жүйелер әзірлеу; ғарыштық
денелер мен олардың
жүйелері эволюциясын-
дағы өзара іс-қимыл, Жерді ғарыштан зерттеу;
2) ғылыми негіздер
мен жаңа технологиялар
әзірлеу, көмірсутек,
минералдық, өсімдік
шикізаттарының
қасиеттері бар
материалдар жасау;
3) биологиялық
жүйелердің медицинада,
ауыл шаруашылығында
және қоршаған ортаны
қорғауда инновациялық
технологияларды
әзірлеу үшін молекулярлық, геномдық, клеткалық, ағзалық, популяциялық және биогеоценотикалық
деңгейлерде қызмет
етуінің іргелі
негіздері;
4) минералдық
ресурстарды толықтыру,
игеру, су ресурстарын
геологтың-географиялық
жүйелерді рационалды
пайдалану мен табиғи
және техногендік
апаттардың залалын
азайтудың іргелі
негіздері;
5) қазіргі заманғы
өзекті процестер
мәнінде қазіргі
Қазақстанның тұрақты
дамуының және оны жеделдетіп модерниза-
циялау стратегиясының
негізі ретінде жалпы
ұлттық идеялардың
ғылыми-әдістемелік
негіздерін дамыту.
Фундаменталды
зерттеулер жүргізетін
ғылыми ұйымдарға
күрделі жөндеу жүргізу
үшін күрделі трансферттер аудару.
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің бұйрығымен
бекітілген тізімге
сәйкес фундаменталды
зерттеулер жүргізетін
ғылыми ұйымдарға
негізгі құралдар алу
үшін күрделі
трансферттерді
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің бұйрығымен
бекітілген сатып
алынатын жабдықтар
тізбесіне сәйкес
аудару.

жыл
бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

3


101

Қолдан-
балы
ғылыми
зерт-
теулер

"Қазақстан Республика-
сындағы 2005-2007 жылдарға арналған ғарыштық қызметті дамыту" мемлекеттік
бағдарламасын және
6 мақсатты ғылыми-
техникалық бағдар-
ламаларды іске асыру:
1) мемлекеттік
ғылыми-техникалық
ақпаратты және
ғылыми-техникалық
инфрақұрылымды
дамыту;
2) 2002-2006 жылдарда
Қазақстан Республика-
сының фармацевтiк
өнеркәсiптi дамыту
үшін түпнұсқалық фито-
препараттарды әзiрлеу және өндiрiске енгізу;
3) Қазақстан Республикасының
биоқауiпсiздiгi үшiн
өсімдіктер мен жануар-
лардың аса қауiптi инфекциялары қоздыр-
ғыштарының ғылыми-
техникалық мониторин-
гін қамтамасыз ету және генетикалық картирлеу;
4) 2006-2008 жылдары
Қазақстан Республика-
сында биотехнология
кластерiн қалыптастыру
және дамыту үшiн
қазіргі технологиялар-
ды дамыту;
5) Қазақстан
Республикасының
2006-2008 жылдарға
биологиялық және химиялық қауіпсіздігін
қамтамасыз ету.
6) "Құс тұмауы: зерделеу, қарсы күрестiң 2006-2008 жылдарға арналған құралдары мен әдiстерiн әзiрлеу.
Қазақстан Республика-
сының Білім және ғылым министрiнің
бұйрығына сәйкес елдің
индустриалды- инновациялық дамуы
бағыттары шеңберiндегі
конкурстар нәтижелерi
бойынша қолданбалы
ғылыми жобаларды
iрiктеу және қаржыландыру.
Ғылым саласындағы
халықаралық ынтымақтастық.

жыл
бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

4


102

Ғылыми-
техни-
калық
сараптама

Ғылыми-техникалық
бағдарламалар мен
жобаларға ғылыми-техникалық
сараптамалар жүргізу.
Бағдарламалар мен
жобалар бойынша
аралық және қорытынды
есептерге сараптамалар
жүргізу.
Халықаралық сарапшылардың қатысуымен басым ғылыми бағыттар бойынша ғылыми-техникалық бағдарламалар мен ғылыми әлеуеттiң сараптамасын жүргiзу

жыл
бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

5


103

Ғылым
қоры
арқылы
баста-
малық
және
тәуе-
келдiк
ғылыми
зерт-
теулердi
жүргiзу

Ғылым қоры арқылы
бастамалық және
тәуекелдік ғылыми
зерттеулердi Қазақстан
Республикасының Бiлім
және ғылым министрінің
бұйрығы бойынша конкурс нәтижелерiне сәйкес жүргізу.

жыл
бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б қаулысымен.

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тікелей нәтиже: Iргелi және қолданбалы ғылыми бағдарламалар жөнiндегi жобалар конкурстар нәтижелерiне сәйкес, Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрiнiң бұйрығымен бекiтілген тақырыптар бойынша, сондай-ақ Ғылым қоры арқылы өткiзілдi. 40 ғылыми ұйымдарға жекелеген жабдықтар кемiнде 50 бiрлiк есебінде сатып алынды және 9 ғылыми ұйым ғимараты күрделi жөндеуден өтті: М.Айтхожина атындағы молекулярлық биология мен биохимия институты, Физика-техникалық институты, Ғарыштық зерттеулер институты, металлургия және байыту институты, Жану институты, Ұлттық биотехнология орталығы, микробиология және вирусология институты, Биологиялық қауiпсiздiк проблемаларының ғылыми-зерттеу институты, Д.В.Сокольский атындағы органикалық катализ және электрохимия институты. Жабдықтар сатып алу ғылыми ұйымдардың ағымдағы міндеттердi сапалы әрi мезгiлiнде орындауына мүмкіндiк бередi және олардың өңдейтiн ақпаратының шапшаңдығын арттырады. Ғылыми ұйымдарды күрделi жөндеудi өткізу ғылыми қызметкерлердi жұмыс жағдайын жақсартады.
Соңғы нәтиже: Табиғи және әлеуметтiк жүйелер туралы қағидатты бүтiндей жаңа бiлiм алу, экономиканы жүйелi қайта құрудың, қоғамды, мәдениеттi, ғылымды тұрақты дамытудың ғылыми негіздерiн әзiрлеу;
ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің жалпы ғылыми-технологиялық кеңiстiгi мен ғылыми еңбектің әлемдiк бөлінісi шеңберiнде қазақстандық ғылымның айқындамасын нығайту; Қазақстан Республикасында ғылымның одан әрi дамуы жөнiнде ұсыныстар әзiрлеу; экспорттық және импорттың ауыстыратын өнiмдердi көбейтуге және ғылымды көп қажет ететiн, өндiрiстердi дамытуға септiгiн тигізетiн өтемдi әзiрленiмдердi жасау және енгізу; синтетикалық және табиғи тума медициналық бiрегей препараттар өндiру; ауылшаруашылық дақылдарының жоғары өнiмдi тұқымын тездетіп жасау әдiстерiн әзiрлеу.
- 10% ғылыми ұйымдардың ғылыми жабдықтарға қажеттілігi жарақтандырылды.
- 15% ғылыми ұйымдарды күрделi жөндеу өткізудің жалпы қажеттілiгi. Қаржы-экономикалық нәтиже:
бiр ұйым үшін жабдықтар сатып алуға орташа шығыстар - 8379,0 мың теңге;
бiр ұйымды күрделі жөндеуге орташа шығыстар - 17082,5 мың теңге.
Уақтылығы: шарттар бойынша жұмыстар жүргiзу кестесiне сәйкес. Сапасы: ғылыми мақалалар, авторлық куәлiктер, патенттер, технологиялық регламенттер, тәжiрибелi үлгiлер, технологиялық процестер.
Елдің әлеуметтік-экономикалық даму қажеттіліктерiне сәйкес ғылыми зерттеулер өткізу.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б қаулысымен.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
1235 қаулысына      
225-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Ғылыми-мәдени құндылықтарды сақтау"
деген 003 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 5670 мың теңге (бес миллион алты жүз жетпiс мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы Заңының  33-бабы ; "Академик Қ.И.Сәтбаевты мәңгi есте қалдыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1998 жылғы 14 сәуiрдегi N 332  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарына ведомствалық бағыныста мемлекеттік мекемелер штат санының лимиттерiн бекіту туралы" Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 5 наурыздағы N 214  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : Қ.И. Сәтбаевтың құндылықтарын сақтау, Қ.И. Сәтбаевтың қорлары мен мемориалдық мұражайында жатқан көрнектi ғалым, Қазақстан Ғылым академиясының тұңғыш Президентi Қ.И.Сәтбаевтың өмiрi мен қызметі туралы білімдi білімдiк-тәрбиелiкпен және мақсаткерлiкпен таратуды жүзеге асыру.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Қазақстан Республикасының азаматтарының жеке, интеллектуалдық, рухани қажеттіліктерiн қанағаттандыруға жағдай жасау.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

003


Ғылыми-
мәдени
құндылық-
тарды
сақтау

Қ.Сәтбаев атындағы
Мемориалдық
мұражайында академик
Қ.Сәтбаевтың өмiрi
мен қызметіне байланысты материалдар
мен құжаттарды
сақтауды, есепке
алуды, зерттеудi, танымал етуді және
қолдануды қамтамасыз ету.

жыл
бойы

жыл бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі,
Қ.И.
Сәт-
баевтың
мемо-
риалдық
мұражайы

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: мұражайға келген азаматтардың орташа жылдық саны - 5250.
Соңғы нәтижелер: жұртшылықты Қазақстан Республикасындағы ғылым мен техника дамуының тарихи құндылығымен таныстыру. Өскелең ұрпақтың ғылым Академиясының тұңғыш Президентi Қ.И.Сәтбаевтың қызметiне және тұтас алғанда Қазақстан ғылымына және тұтастай Қазақстанның ғылымына деген танымдық қызығушылығын дамыту; Ғылым академиясының тұңғыш Президентi Қ.И.Сәтбаевтың өмiрiн, ғылыми және қоғамдық қызметiн насихаттау арқылы өз өмiрiн Қазақстанның ғылымы мен техникасын дамытуға арнағысы келетiн жастардың санын көбейту, олардың Отанға деген патриоттығы мен сүйiспеншілігiн тәрбиелеу, өскелең ұрпақтың дүниетанымын кеңейту.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
бiр экспонатты сақтауға орташа шығыстар - 750 теңге.
Уақтылығы:
жоспарланған шараларды уақытында өткізу.
Сапасы: республика халқының мәдени деңгейiн жоғарылату және мұражай коллекциясының негізiнде қоғамды Ғылым академиясының тұңғыш Президентi Қ.И.Сәтбаевтың қызметiмен таныстыру.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
1235 қаулысына      
226-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Ғылыми объектiлердi салу және қайта жаңарту"
деген 005 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 341681 мың теңге (үш жүз қырық бiр миллион алты жүз сексен бiр мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шілдедегi Заңының  26-бабы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасының ғылыми мүмкiндiктерiн дамыту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi :   Ғылыми объекттердi салу және қайта жаңғырту жолымен қайталанбас ғылыми-техникалық объектілердi сақтау және мемлекеттiк ғылыми инфрақұрылымын дамыту.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

005


Ғылыми
объектi-
лердi
салу және
қайта
жаңарту

Белгіленген тәртiппен
бекiтілген
жобалық-сметалық
құжаттамаға сәйкес
Алматы қаласындағы
"Орталық ғылыми
кітапхана" РМҚК
ғимараттар кешенiн
қайта жаңғыртуға
арналған инвестициялық
жобаны іске асыру.

наурыз-
жел-
тоқсан

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетін нәтижелер : Тiкелей нәтиже: объектілердi қайта жаңғырту бойынша жұмыстар көлемiн атқару.
Соңғы нәтиже: Қазақстан Республикасының ғылыми мүмкiндiктерiн жоғарылату және отандық, шетелдiк кiтапханалық қорға қызмет көрсету және сақтау жағдайын жақсарту үшiн объектілердi пайдалануға беру.
Уақтылығы: Бекітілген келiсiмдерге сәйкес жұмыс өндiру графигi бойынша жұмыстар көлемiн атқару.
Сапасы: Қазақстан Республикасы территориясында iске асырылатын құрылыс нормалары және ережелерiне байланысты.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
1235 қаулысына      
227-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық
ақпараттың қол жетiмдiлігiн қамтамасыз ету"
деген 006 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 352374 мың теңге (үш жүз елу екi миллион үш жүз жетпіс төрт мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi : "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы Заңының  14,   23,   33-баптары ; "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шілдедегi  Заңы ; "ҚазССР Ғылым академиясының Ғалымдар үйiн ұйымдастыру туралы" ҚазССР Ғылым академиясы Президиумының 1983 жылғы 14 қыркүйектегi N 149 қаулысы; "Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарына ведомствалық бағыныста мемлекеттiк мекемелер штат санының лимиттерiн бекіту туралы" Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 5 наурыздағы N 214  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   Қазақстан ғылыми қауымдастығының ақпараттық инфрақұрылымын дамыту; ғылым мен техниканың жаңа жетiстiктерiн практикалық қызметке нақты енгізуге ықпал жасау; ақпараттық қызмет көрсетулердің жаңа деңгейiн ұсыну; ғалымдардың үздік жетiстiктерiнің ақпараттық қызмет аясын күшейту.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi : бiлiм қажеттіліктерi мен отандық ғылымның жетiстiктерiн насихаттау үшiн республика ғылыми қоғамының ақпараттық кеңiстiкке қол жетiмдiлiгiн қамтамасыз ету.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

006


Ғылыми,
ғылыми-
техни-
калық
және ғылыми-
педаго-
гикалық
ақпарат-
тың қол
жетiм-
дiлiгiн
қамта-
масыз ету
 
 

Ғылыми-техникалық, ғылыми-педагогикалық
ақпараттың қол
жетiмдiлiгін
қамтамасыз ету.
Пайдаланушылардың
ағымдағы ақпараттық
қажеттіліктерін және
Қазақстан экономика-
сының даму перспекти-
валарын ескере отырып,
жиынтықтауды және
кітапхана мен кiтап
қорларымен,
анықтамалық-іздестiру
аппаратымен жұмыс
істеуді ұйымдастыру.
Республикалық ғылыми-
техникалық кiтапханаға
күрделі жөндеу
жүргізуге трансферттер
аудару. 
Республикалық ғылыми-педагогикалық
кiтапханаға активтердi
сатып алу (бағалық
ұсыныстар бойынша
жазылмалы басылымдар)
Ғылым мен техниканың
жетістіктерiн
насихаттау.

жыл бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер : Тiкелей нәтижелер:
кiтапхананың қызметтерiн пайдаланған азаматтардың орташа жылдық саны 182223 адамнан кем емес;
кiтапхана қорын жаңа өзекті басылымдармен және әдебиетпен толықтыру - 152280 дана;
Ғалымдар үйiнің 120 iс-шара өткiзуi; Республикалық ғылыми-техникалық күрделi жөндеу жұмыстарын жүргiзу.
Соңғы нәтижелер:
оқырмандардың сұранымдарын, ғылыми-зерттеу ұйымдарын, ғалымдар мен мамандардың өздерiн қызықтыратын ғылым салаларының әлемдiк ғылыми жетiстiктерi туралы өзекті әрi жедел ақпаратқа деген сұраныстарын қанағаттандыруы;
электрондық коллекциялар мен қорларды құру және толықтыру; жиынтық ақпараттық ресурстар жасау;
кiтапханалық қызмет көрсетудi жетiлдiру.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
насихаттау жөнiндегi бiр іс-шараны өткізу құны - 41,1 мың теңге;
бiр оқырман шығындарының құны - 1933,7 теңге.
Сапасы:
Ғалымдардың, оқытушылардың, оқитындардың рухани, зияткерлік бiлiмге деген қажеттiлiктерiн жоғарылату.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
1235 қаулысына      
228-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Мемлекеттiк сыйлықтар және стипендиялар"
деген 007 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны :   69327 мың теңге (алпыс тоғыз миллион үш жүз жиырма жетi мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасында ғылымды мемлекеттік басқару жүйесiн жетiлдiру жөніндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 1996 жылғы 11 наурыздағы N 2895 Жарлығын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1996 жылғы 11 наурыздағы N 290  қаулысы ; "Ғылым мен техниканы дамытуға аса зор үлес қосқан ғалымдар мен мамандарды және дарынды жас ғалымдарды мемлекеттік қолдау шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1996 жылғы 28 тамыздағы N 1063  қаулысы ; "Ғылым саласындағы сыйлықтар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметiнің 2000 жылғы 10 мамырдағы
N 685  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Үкiметiнің "Дарын" мемлекет жастар сыйлығы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1996 жылғы 7 тамыздағы N 983  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :
1) ғылым қызметiнің саласына жастардың ағымын қамтамасыз ету және потенциалын сақтау;
2) жыл бойынша аса маңызды ғылыми нәтижелердi анықтау және бағалау.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi :
отандық ғылым мен техниканы дамытуға зор үлес қосқан көрнекті, сонымен қатар жас талантты ғалымдарды әлеуметтiк демеу; ғылыми-техникалық қызметті материалды ынталандыру.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

007


Мемле-
кеттiк
сыйлықтар
және
стипен-
диялар

Мынадай конкурстар өткізу:
мемлекеттік ғылыми
стипендиялар үшін;
атаулы сыйлықтар үшін:
Қ.И.Сәтпаев атындағы
сыйлық;
Ш.Валиханов атындағы
сыйлық;
Д. Қонаев атындағы
сыйлық;
М. Әуезов атындағы
сыйлық;
Ы.Алтынсарин атындағы
сыйлық;
Күлтегін атындағы сыйлық;
"Дарын" мемлекеттік
жастар сыйлығы.
Қазақстан Республикасы
Үкiметінің қаулыларына
сәйкес сыйлықтарды
төлеу;
Ғылым мен техниканы
дамытуға атаулы зор
үлес қосқан ғалымдар
мен мамандарға
талантты жас академия-
лық стипендияларды,
ғылыми стипендияларды
төлеу.
Лауреаттарды марапат-
тауды, димпломдар
мен құрмет белгілерiн
тапсыруды ұйымдастыру.

жыл бойы
 
 
 
      қазан
қараша
жел-
тоқсан

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Мемлекеттiк қызметтердi иеленушілер:
1) тiкелей нәтиже:
55 академиктерге;
ғылым мен техниканың дамуына зор үлес қосқан 75 ғалымдарға;
150 жас талапты ғалымдарға стипендияларды төлеу;
24 мемлекеттiк сыйлықтарды төлеу;
2) қаржы-экономикалық нәтиже:
академиктерге стипендия - 60 АЕК;
ғылым саласына қосқан үлесi үшін стипендия - 10 АЕК;
жас ғалымдарға стипендия - 7 АЕК;
төрт бiрiншi сыйақы - 200 АЕК;
үш екінші сыйақы - 150 АЕК;
алты үшінші сыйақы - 50 АЕК;
бiр сыйақы - 100 АЕК;
он "Дарын" сыйақысы - 200 000 теңге;
3) уақтылығы: стипендияларды ай сайын, 25 қазанда, 16 желтоқсанда сыйақылар төлеу;
4) сапасы: отандық ғылым мен техниканың сапалы дамуы үшін жаңа білім алуды ынталандыру.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
1235 қаулысына      
229-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Бiлiм беру ұйымдары үшiн оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк
кешендерiн әзiрлеу және тәжiрибеден өткiзу, бiлiм беру
саласында қызмет көрсететiн республикалық ұйымдар және шетелдегi
қазақ диаспорасы үшiн оқу әдебиетiн шығару және жеткiзу, сондай-ақ Байқоңыр қаласында қазақ тілінде оқытатын мектептер үшiн ресейлiк оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендердi аудару және басып шығару"
деген 008 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 555825 мың теңге (бес жүз елу бес миллион сегiз жүз жиырма бес мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Білiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  4,    18,   20,   30-баптары ; "Мүмкiндiктерi шектеулi балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық қолдау арқылы түзету туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 шілдедегi Заңының  16-бабы ; "Шет елде тұратын отандастарды мемлекеттiк қолдау бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1996 жылғы 31 желтоқсандағы N 3308  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында білім берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының жалпы бiлiм беретін мектептерi үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерiн әзiрлеу және басып шығару мақсатты бағдарламасы туралы"
Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1996 жылғы 26 қыркүйектегi N 1173  қаулысы ; "Бiлiм беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілерiн оқулықтармен қамтамасыз етудің Ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2003 жылғы 19 ақпандағы
N 173  қаулысы ; "Қазақстан Республикасында білім берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөніндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2004 жылғы 11 қазандағы
N 1180  қаулысы , Қазақстан Республикасында халықаралық қаржылық есеп беру стандарттарына көшу жөнiндегi 2003-2005 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2003 жылғы 15 мамырдағы N 88-ө  өкiмi .
       Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б қаулысымен.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : оқушылар мен тәрбиеленушілердi, мұғалімдердi сапалы оқулықтармен және оқу-әдiстемелiк кешендермен қамтамасыз ету арқылы жоғары банктi мамандарды дайындауға ықпал ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi : оқу әдебиетiне қол жеткізушi оқушылар мен тәрбиеленушілердің, мұғалiмдердің пайызын көтеру. Оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендердің сапасымен қанағаттандырылған мұғалiмдердің пайызын арттыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

008


Білім
беру
ұйымдары
үшiн
оқулық-
тар мен
оқу-әдiс-
темелiк
кешен-
дерiн
әзiрлеу
және
тәжiри-
беден
өткiзу,
білім
беру
саласында
қызмет
көрсе-
тетін
респуб-
ликалық
ұйымдар
және
шетелдегі
қазақ
диаспо-
расы
үшiн оқу
әдебиетін
шығару
және
жеткiзу,
сондай-ақ
Байқоңыр
қала-
сындағы
қазақ
тілінде
оқытатын
мектептер
үшін
ресейлік
оқулықтар
мен
оқу-
әдiсте-
мелiк
кешен-
дердi
аудару
және
басып
шығару

Арнаулы (түзету)
білім беру мекемелерi
үшін оқу әдебиеттерін
жасау және аудару,
Қазақстан Республика-
сының стандарттарына сәйкес Ресей оқулықтарын бейiмдеу.
Білім беру саласында қызмет көрсетушi республикалық ұйымдар және шет елдегі қазақ диаспорасы үшiн оқулықтар мен қазақ
оқу-әдістемелік
әдебиеттердi басып
шығару, қайта басу
және тасымалдау.
Байқоңыр қаласындағы
қазақ тілінде оқытатын
6 мектеп үшін ресей
оқулықтары мен оқу-әдiстемелiк
кешендерiн аудару мен
басып шығару.
Оқу әдебиеттеріне
сараптама жасау.
"Өзiн өзi тану" пәнi
бойынша оқу әдебиет-
терiн әзiрлеу және басып шығару.
Мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде бухгалтерлiк есеп жөнiнде оқулықтар мен оқу құралдарын әзiрлеу. 12 жылдық мектеп үшiн оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендер әзiрлеу.

жыл бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б қаулысымен.

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже:
1. Арнаулы (түзету) ұйымдары үшін:
1) 1, 3, 5, 9 сыныптары үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендер жасау - 20 атау;
2) 4, 5, 7, 8 сыныптары үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендер аудару - 9 атау;
3) ресейлiк оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендер бейiмдеу - 8 атау.
2. 2006-2007 оқу жылында 6, 10 сынып оқушыларын оқу әдебиетімен қамтамасыз ету:
1) республикалық білім беру ұйымдары:
6-сынып бойынша:
қазақ тiлiнде - 50 атау;
орыс тiлiнде - 50 атау;
10-сынып бойынша:
жаратылыс-математика және қоғамдық-гуманитарлық бағытта:
қазақ тiлiнде - 156 атау;
орыс тілінде - 151 атау;
2) шетелдегi қазақ диаспорасы - 167 атау.
3. Байқоңыр қаласындағы қазақ тілінде оқытатын 6 мектеп үшін ресейлiк оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендер аудару және басып шығару - 254 атау.
4. Оқу әдебиеттерiне сараптама жасау - 5 баламамен 1452 атау.
5. 1-12 сыныптар үшін, педагогикалық мамандықты жоғары оқу орындарының 1-курс студенттерiне "Өзiн өзi тану" пәнi бойынша:
1) оқулықтар мен оқу-әдiстемелік кешендер жасау - 53 атау;
2) оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендер басып шығару - 59 атау.
6. Мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде бухгалтерлiк есеп жөнiнде оқулықтар мен оқу құралдарын әзiрлеу - 4 атау.
7. 12 жылдық мектеп үшiн оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендер әзiрлеу - 52 атау.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
Оқу әдебиеттің 1 басымдылық парағының орташа бағасы:
1. Арнаулы (түзету) ұйымдары үшiн:
1) 1, 3, 5, 9 сыныптары үшін оқулықтар жасау - 30000 теңге;
2) 1, 3, 5, 9 сыныптары үшін оқу-әдiстемелiк кешендер жасау - 22000 теңге;
3) 4, 5, 7, 8 сыныптары үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендердi аудару - 15000 теңге;
4) ресейлiк оқулықтар бейiмдеу - 30000 теңге;
5) ресейлiк оқу-әдiстемелік кешендер бейiмдеу - 25000 теңге.
2. 2006-2007 оқу жылында республикалық білім беру ұйымдары және шетелдегi қазақ диаспорасы үшін 6, 10 сынып оқушылары үшін басылым:
1) оқулықтар - 21247 теңге;
2) оқу-әдiстемелiк кешендер - 2520 теңге.
3. Байқоңыр қаласындағы қазақ тiлiнде оқытатын 6 мектеп үшiн аудару мен басып шығару - 130418 теңге.
4. Оқу әдебиетiн сараптау - 650 теңге.
5. 1-12 сыныптар үшін педагогикалық мамандықты жоғары оқу орындарының 1-курс студенттерiне "Өзiн өзi тану" пәнi бойынша:
1) оқулықтар мен оқу-әдiстемелік кешендер жасау - 8318 теңге;
2) оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендер басып шығару - 19383 теңге.
6. Мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде бухгалтерлiк есеп жөнiнде оқулықтар мен оқу құралдарын әзiрлеу - 20000 теңге.
7. 12 жылдық мектеп үшiн оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендер әзiрлеу - 8812 мың теңге.
Соңғы нәтиже:
бiлім деңгейiн көтеру үшін оқушылар мен оқытушылардың оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерге сұраныстарын қамтамасыз ету.
Уақтылығы:
республикалық жалпы орта бiлiм беру ұйымдары және шетелдегi қазақ диаспорасын оқу жылының басына қарай оқу әдебиетiмен қамтамасыз ету - 100 пайыз.
Сапасы:
Мемлекеттік сараптаманың болымды қорытындысымен оқу әдебиетiн дайындау, аудару және басып шығару.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б қаулысымен.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
1235 қаулысына      
230-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу"
деген 009 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 1473279 мың теңге (бiр миллиард төрт жүз жетпiс үш миллион екi жүз жетпіс тоғыз мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  24,   36,   37-баптары ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасында білім берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Дарынды балаларға арналған мектептердi мемлекеттік, қолдау және дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 1996 жылғы 24 мамырдағы N 3002  өкiмi ; "Бiлiм беру ұйымдары қызметкерлерiнің үлгiлік штаттарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2002 жылғы 4 қарашадағы N 1168  қаулысы ; "Қазақстан Республикасында бiлім берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын iске асыру жөніндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 11 қарашадағы
N 1180  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарына ведомстволық бағынысты мемлекеттiк мекемелер штат санының лимиттерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2005 жылғы 5 наурыздағы N 214  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : бүгiнгi өркениеттің түбегейлi жаңару жағдайында ойлау мен iс-әрекетке қабiлетті, жан-жақты дамыған, үйлесiмдi адамды тәрбиелеу, дарынды балаларды әлеуметтік, құқықтық және парасаттық жағынан қорғау, парасаттық мүмкiндiктi қалыптастыруға ықпал жасау, республиканың интеллектуалдық потенциалын қалыптастыруға халықты қанағаттандыру үшiн оқушыларға тереңдетілген және жоғары деңгейдегi бiлiм беруге
себеп жасау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi :   Қазақстан Республикасының әртүрлi облыстарынан келген дарынды балаларды оқыту. Оқушыларды Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi бекiткен бағдарламалар бойынша бейімдік пәндер арқылы тереңдете даярлау. Адамның жеке бейiмдiлiгiн, шығармашылық қабiлетiн дамыту және азаматтыққа тәрбиелеу. Дарынды балаларды табуға қажетті жағдайлар жасау. Оқушыларды олимпиадаларға жоғары оқу орындарына түсуге iрiктеу және даярлау.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

009


Дарынды
балаларды
оқыту
және
тәрбиелеу

Оқу процесін бейiмдік пәндерді тереңдете
оқытатын Мемлекеттік
жалпы бiлiм беру
стандарттарына
сәйкес өткiзу,
мектеп-интернаттар
бойынша басты
құралдар сатып алу
және күрделi жөндеу
жүргізу:
әскери мамандықтары
бойынша кәсіптiк
білімге дейін
тереңдете оқыту;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        музыка мамандықтары
бойынша кәсiптiк
бiлiмге дейiн
тереңдете оқыту;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                мемлекеттік тілі мен
әдебиетiн тереңдете
оқыту;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    жаратылыс-математика
ғылымын тереңдетіп
оқу;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Оқу процесін бейiмдік
пәндердi тереңдете
оқытатын Мемлекеттік
жалпы білiм беру
стандарттарына
сәйкес музыка -
мамандықтары бойынша
кәсiптiк білімге дейiн
тереңдете оқыту және
басты құралдар сатып
алу.
 
  Балалардың сауықтандыру, демалыс
кезiнде жалпы білім
бағдарламаларын
жүргізу.
"Өзiн-өзi тану" пәнi
бойынша эксперимент
жүргізумен жалпы
бiлiм бағдарламаларын
өткізу.
Қазақстан Республикасы
Білiм және ғылым министрi бекiткен тізiмге сәйкес "Бөбек" ұлттық ғылыми-практикалық
білім беру және
сауықтыру орталығына
басты құралдар алуға
күрделі трансферттер
аудару.

жыл бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі
 
 
    Кеңес
Одағының
Батыры
Сабыр
Рахимов атындағы
респуб-
ликалық
Шымкент
әскери
мектеп-
интер-
наты,
Қара-
ғанды
респуб-
ликалық
әскери
мектеп-
интер-
наты,
Б.Момыш-ұлы
атындағы
респуб-
ликалық
Алматы
әскери
мектеп-
интер-
наты
 
  Күләш Бай-
сейiтова
атындағы дарынды
бала-
ларға арналған
респуб-
ликалық орта
маман-
данды-
рылған
музыка-
лық
мектеп-
интер-
наты
 
  Респуб-
ликалық
маман-
данды-
рылған
дарынды
бала-
ларға
арналған қазақ
тілі мен
әдеби-
етiн
терең-
дете
оқытатын
орта
мектеп-
интер-
наты
 
  О.Жәу-
тіков
атындағы
респуб-
ликалық
маман-
данды-
рылған
дарынды бала-
ларға
арналған
физика-
матема-
тика
мектеп-
интер-
наты
 
  А.
Жұбанов
атындағы
дарынды
бала-
ларға
арналған
респуб-
ликалық
қазақ
орта
маман-
данды-
рылған
музы-
калық
мектеп-
интер-
наты
 
  Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже:
1. Оқушылардың орташа саны: мемлекеттiк мекемелерде - 3489, оның ішінде: әскери мамандықтары бойынша кәсіптiк бiлiмге дейiн тереңдете оқыту бойынша - 1350, музыка мамандықтары бойынша кәсiптік білімге дейiн тереңдете оқыту бойынша - 933, мемлекеттік тілі мен әдебиетiн тереңдете оқыту бойынша - 370, жаратылыс-математика ғылымын тереңдетіп оқу бойынша - 836.
Мемлекеттік кәсiпорындарда оқушылардың орташа саны - 758.
2. Басты құралдар алу:
1) 7 республикалық мемлекеттік мекемелер үшін, оның ішінде:
Кеңес Одағының Батыры Сабыр Рахимов атындағы республикалық Шымкент әскери мектеп-интернатына 120-дан кем емес (принтерлермен компьютерлер - 4 дана, Калашников автоматының макеттерi - 100 дана, кондиционерлер - 6 дана, атлетикалық тренажерлар - 2 дана, теннис үстелдерi - 7 комплект, мультимедиялық кабинет - 1 комплект);
Қарағанды республикалық әскери мектеп-интернатын 8-ден кем емес (көкөнiс өңдеуге арналған әмбебап құрал - 1 дана, суық суды өлшейтін приборлар - 2 дана, ыстық суды өлшейтiн прибор - 1 дана, жылу энергиясын өлшейтiн прибор - 1 дана, электр плитасы - 1 дана, КПЭ қазаны (200 литр) - 1 дана), мультимедиялық кабинет - 1 комплект;
Б.Момышұлы атындағы республикалық Алматы әскери мектеп-интернатына 11-ден кем емес (жүк автомобилi - 1 дана, кондиционерлер - 4 дана, цифрлiк видеокамера - 1 дана, телевизор - 1 дана, көшіру-көбейту аппараты - 1 дана, ноутбук - 1 дана, комплектпен проектор - 1 дана, мультимедиялық кабинет - 1 комплект).
Күләш Байсейiтова атындағы дарынды балаларға арналған республикалық орта мамандандырылған музыкалық мектеп-интернатына 31-ден кем емес (автомобиль - 1 дана, музыкалық аспаптар - 6 дана, телевизорлар - 3 дана, төсектер - 13 дана, асхана үшін жиһаз - 1 комплект, факсимиль аппараты - 1 дана, компьютер комплектiлерi - 4 дана, центрифугасымен кiр жуғыш машинасы - 1 дана, мультимедиялық кабинет - 1 комплект);
Республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған қазақ тiлi мен әдебиетiн тереңдете оқытатын орта мектеп-интернатына 33-тен кем емес (тоңазытқыштар - 6 дана, ет турағыш - 1 дана, көкөнiс турағыш - 1 дана, картоп тазалағыш - 1 дана, лингафондық кабинет, тiгiн машиналары - 15 дана, химия кабинеттерi үшін шкафтар - 2 дана, отқа жанбайтын сейфтер - 2 дана, ксерокс - 1 дана, конференц-үстел - 1 дана, кiр жуатын жер үшін жабдық - 1 дана, мультимедиялық кабинет - 1 комплект);
О.Жәутiков атындағы республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған физика-математика мектеп-интернатына 19-дан кем емес (электроплита - 1 дана, ет турағыш - 1 дана, ыдыс жуу машинасы - 1 дана, стеллаждар - 2 дана, компьютерлер - 5 дана, жалпы білім циклдерi кабинеттерiне арналған жабдық - 6 комплект, лингафондық жабдық - 1 комплект, медициналық кабинетке арналған жабдық - 1 комплект, мультимедиялық кабинет - 1 комплект);
А. Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған республикалық қазақ орта мамандандырылған музыкалық мектеп-интернатына 35-тен кем емес (музыкалық аспаптар - 28 дана, компьютер - 2 дана, кондиционер - 1 дана, жалпы білім сыныптары үшін жиһаз - 2 дана, телевизор - 1 дана, мультимедиялық кабинет - 1 комплект);
2) Республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорын "Бөбек" ұлттық ғылыми-практикалық білім беру және сауықтыру орталығына 436-дан кем емес.
3. 6 республикалық мектеп-интернаттарға күрделi жөндеу жүргiзу, оның ішінде: Кеңес Одағының Батыры Сабыр Рахимов атындағы республикалық Шымкент әскери мектеп-интернаты, Қарағанды республикалық әскери мектеп-интернаты, Б. Момышұлы атындағы республикалық Алматы әскери мектеп-интернаты, Күләш Байсейітова атындағы дарынды балаларға арналған республикалық мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаты, Республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған қазақ тiлi мен әдебиетiн тереңдете оқытатын орта мектеп-интернаты, О. Жәутiков атындағы республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған физика-математика мектеп-интернаты.
Соңғы нәтиже:
оқушыларға тереңдетiлген және жоғары деңгейдегi білім беруде халықты қанағаттандыру үшін республиканың интеллектуалдық потенциалын қалыптастыру. Мектеп-интернаттарды басты құралдармен қамтамасыз етудің үлесi сұраныстың 20 пайызын құрайды, мемлекеттiк мекемелердi күрделi жөндеуден өткізудің үлесi сұраныстың 10 пайызын құрайды.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
Бiр оқушыны оқыту мен тәрбиелеудің бiр жылдық құны (күрделi шығындарды қоспағанда):
1) мемлекеттік мекемелерде - 248,2 мың теңге;
2) мемлекеттік кәсiпорындарда - 386,1 мың теңге.
Уақтылығы:
оқу бiтiруші оқушылардың iс жүзiндегi саны 850 адамнан кем емес.
Сапасы:
Республикалық мемлекеттік мекемелердi "жақсы" және "өте жақсы" бағалармен аяқтаған оқушылардың үлесi 65 пайыздан кем емес.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б , 2006.06.09.  974 қаулыларымен.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
1235 қаулысына      
231-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстарды,
республикалық маңызы бар мектептен тыс iс-шараларды өткiзу"
деген 010 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 396044 мың теңге (үш жүз тоқсан алты миллион қырық төрт мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  18,   19,   24,   36,   37-баптары ; "Дарынды балаларға арналған мектептердi мемлекеттiк қолдау және дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1996 жылғы 24 мамырдағы N 3002  өкiмi ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасында білім берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында білім берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : Дарынды балалар мен жастарды тани бiлудің, iрiктеудің, қолдаудың, дамытудың және білім деңгейiн қамтамасыз етудің жүйесiн жасау, қазiргi өркениеттiң түбiрiмен өзгеру жаңа жағдайында өзiнше ойлап, әрекет етуге қабiлетті шығармашыл адамды тәрбиелеу, дарынды балалар мен жастар әулетін, құқықтық және интеллектуалдық қорғауды қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : республикалық деңгейдегi мектептен тыс шараларды ұйымдастыру, дене тәрбиесi саласында практикалық жұмыстарды iске асыру, мектеп жасындағы балалар, оқушы жастар арасында дене тәрбиесiн жетiлдiру; республикалық шараларды ұйымдастыру, жеке адамның өзiнше бейiмділігiн, шығармашылық қабiлетiн дамыту, азаматтыққа тәрбиелеу, дарынды білім алушыларды тани бiлу, республикалық конкурстар, көрмелер, спорттық кешендік шаралар өткізу, балалардың мәдени демалысын ұйымдастыру, дарынды балалар мен жастарды іздестiру, тәрбиелеу, оқыту және қолдау жөніндегi практикалық қызметтi дамыту үшін басқару жүйесiн құру, дарынды балаларды тани бiлу үшін қажетті жағдайлар жасау, халықаралық олимпиадаларға, жарыстарға, конкурстарға қатысатын оқушыларды iрiктеу және даярлау. Қазақстан Республикасында жеке адамның дарындылығын дамытудың инновациялық білім технологиялары саласында халықаралық ынтымақтастықты дамыту.
       6.Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

010


Респуб-
ликалық
мектеп
олимпиа-
даларын,
конкурс-
тарды,
респуб-
ликалық
маңызы
бар мек-
тептен
тыс iс-
шараларды
өткiзу

Республикалық деңгейдегі шараларды ұйымдастыру:
Президенттiк жаңа жыл
шыршасы.
Қазақстан Республикасы
Президентiнің дарынды
балалармен кездесуi.
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
Министрiнің дарынды
балалармен кездесуi.
Жалпы білім беру
пәндерiнен халықаралық
олимпиадалар мен
жарыстар өткізу.
Жалпы бiлім пәндерi
бойынша оқушылардың
республикалық
олимпиадасы.
Оқушылардың ғылыми
жобаларының жарыстары.
Дарынды балалармен
шаралар өткiзу.
Физикадан VІІ Азия
халықаралық олимпиа-
дасын ұйымдастыру және
өткiзу.
Ауылдық жерлер мен
елдің алыс аймақтарын-
да дарынды балаларды іздеп табу; балалар мен жастардың мәдени демалыстарын ұйымдастыру.
Республикалық
деңгейдегі балалар
мен жасөспiрiмдердi
қосымша жетiлдiру
шараларын ұйымдастыру
және өткiзу.
Ғылыми-әдiстемелік
семинарлар, конкурстар
және конференциялар
ұйымдастыру және
өткізу.
Республикалық
кешендік спорттық
шаралар, универсиа-
далар, спартакиадалар өткiзу.
Республикалық қосымша
білім оқу-әдiстемелiк
орталығына күрделi
жөндеу өткiзуге
күрделі трансферттер
аудару.
Қазақстан Республикасы
Бiлiм және ғылым
министрiнің бұйрығымен
бекiтілген тізiмге
сәйкес Ұлттық ғылыми-
практикалық дене тәрбиесi орталығы, Республикалық қосымша білім оқу-әдiстемелiк
орталығы, "Дарын"
Республикалық ғылыми-
практикалық орталығы
үшiн негізгі құралдар
алуға күрделi
трансферттер аудару.

жыл бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже:
Халықаралық, республикалық олимпиадаларға, ғылыми жобаларға, семинарлар, конференцияларға, көрмелерге, семинарларға, спорттық шараларға, универсиадаларға, спартакиадаларға, чемпионаттарға, мәдени бос уақыт өткiзу және демалыстарға қатысушы оқушылардың саны - 70 мыңнан астам.
Республикалық қосымша бiлiм оқу-әдiстемелiк орталығының ғимаратын күрделi жөндеуден өткiзу.
Ұлттық ғылыми-практикалық дене тәрбиесi орталығына, Республикалық қосымша бiлiм оқу-әдiстемелiк орталығына, "Дарын" республикалық ғылыми-практикалық орталықтарына 97 бiрлiктен кем емес басты құралдар алу.
Соңғы нәтиже:
Балалардың тиiстi кәсіптік бағытының деңгейi республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорындарының қажеттілiгiнің 54 пайызын жарақтандыру. Күрделi жөндеу қажеттілiктiң 5,5 пайызын құрайды.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
Халықаралық, республикалық олимпиадаларға, ғылыми жобаларға, семинарлар, конференцияларға, көрмелерге, семинарларға, спорттық шараларға, универсиадаларға, спартакиадаларға, чемпионаттарға және т.б. шараларға қатысушы 1 адамға арналған шығынның орташа есебi -
50 мың теңге.
Уақтылығы: кесте бойынша жыл бойы жұмыс жүргізу.
Сапасы: халықаралық, республикалық олимпиадалардың, ғылыми жобалар жарыстарының, спорттық шаралардың, универсиадалар, спартакиадалар, чемпионаттардың жеңiмпаздарының үлесi ағымдағы жылда қатысушылардың жалпы санының 0,5 пайызын құрайды.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б қаулысымен.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
1235 қаулысына      
232-ҚОСЫМША       

       Ескерту. 232-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.12.27.  N  1295 қаулысымен.

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Бiлiм беру және ғылым объектiлерiн салу және қайта жаңарту"
деген 011 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 6456959 мың теңге (алты миллиард төрт жүз елу алты миллион тоғыз жүз елу тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Мемлекет басшысының Қазақстан халқына 2005 жылғы 18 ақпандағы Жолдауын iске асыру жөнiндегi Жалпыұлттық iс-шаралар жоспарын орындаудың желілік кестесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2005 жылғы 5 наурыздағы N 210  қаулысы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2004 жылғы 14 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096  жарлығы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты :   Қазақстан республикасының ғылымын дамыту, экономиканың барлық саласына жоғары деңгейлi және бәсекелiк мүмкiндiгi бар кадрларды дайындау сапасын жоғарлату және жеке адаммен қауымның қажеттілiктерiн қанағаттандыру.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Бiлiм және ғылым объектiлерiн салу және қайта жаңғырту жолымен бiлiм және ғылым мекемелерiн қазiргi уақыттық әлеуметтік-экономикалық жағдайға жеткiзу, бiлiм берудiң барлық деңгейiндегi ұйымдарда оқушылардың бiлiм алу жағдайын жақсарту, бiлiм беру және ғылым ұйымдарының желiсiн дамыту.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

011


Бiлiм
беру және
ғылым
объектi-
лерiн
салу және
қайта
жаңарту

Берiлген тәртiппен
бекiтілген жобалық-
сметалық құжаттама
шараларына сәйкес
"2005 жылға арналған
республикалық бюджет
туралы" Қазақстан
Республикасының Заңын
іске асыру туралы"
Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің 2005 жылғы
9 желтоқсандағы
N 1228 қаулысына
2-қосымшаға сәйкес
қаржы шегiнде инвес-
тициялық жобаларды iске асыру:
Астана қаласының
дарынды балаларға
арналған Республикалық
мектеп интернатының
құрылысын жалғастыру;
қазақ тілінде оқытатын
жетiм балаларға
арналған "Бөбек" білім
беру орталығының
құрылысын жалғастыруға
капиталдық трансферт-
тердi аудару (жұмыс жобасы бойынша 2005 жылғы 5 наурыздағы N 7-94/05 мемлекеттік сараптаманың қорытындысы);
екiнші кезектегi нысандарды салу, Аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университетінің университет қалашығын,
мұнымен бiрге: iргелi
кiтапхананың құрылысын
аяқтау (жұмыс жобасы
бойынша 2004 жылғы 28
маусымдағы N 7-273/ 2004 мемлекеттік сараптаманың
қорытындысы),
физикалық, географиялық,
химия, механика-
математикалық
факультеттерiнің, ғылыми зерттеу институтының
корпустарының
құрылысын бастауға;
Қарағанды қаласында
көру проблемалары
бар балалар үшін
250 орындық мектеп-
интернатының құрылысын
жалғастыру;
Л. Гумилев атындағы
Евразия ұлттық
университетiнің
кiтапханасының
құрылысын жалғастыру;
Алматы қаласындағы
Қазақстан мемлекеттік
қыздар педагогикалық
институтының оқу
корпустарының
сейсмологиялық
қатаюы және қайта
жаңарту жөнiнде
жобалық сметалық
құжаттамалар әзiрлеу
және мемлекеттік
сараптамадан өткізу;
Петропавл қаласындағы
М. Қозыбаев атындағы
Солтүстiк Қазақстан
мемлекеттік универ-
ситетiнің жүзу бассейнiн салуға жобалық сметалық құжаттамалар әзiрлеу және мемлекеттік
сараптамадан өткiзу;
Атырау облысы Атырау
қаласындағы мұнай-газ
саласындағы техника-
лық және қызмет көрсету кадрларын даярлау және қайта даярлайтын аумақаралық
кәсiби орталықты салуының басталуы жөнiнде жобалық сметалық құжаттамалар әзiрлеу және мемлекет-
тік сараптамадан өткізу және әзiрлеу;
Түркiстан қаласындағы
Халықаралық А. Ясави
атындағы қазақ-түрiк
университетінің
бас оқу корпусын
салуға күрделi
трансферттер аудару;
Қазақстан Республика-
сының Биотехнологиясы
орталығын салу басталуы жөнінде
жобалық сметалық
құжаттамалар әзiрлеу
және мемлекеттік
сараптамадан өткізу
және әзiрлеу;
Жәңгiр хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетiне машина жасау факультетiн және оқу-өндiрiстiк орталығын салуға күрделi трансферттер аудару.

жыл бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже: қолданысқа берiлген объектiлер саны -
1 объект;
құрылыстық-монтаждық жұмыстарды атқару - 10 объект бойынша
белгіленген ретпен бекiтiлген жобалық-сметалық құжаттама - 3 объект бойынша.
Соңғы нәтиже: жоғары деңгейлi және бәсекелiк мүмкiндiгi бар кадрларды дайындау сапасын жоғарлату үшін бiлiм және ғылым объектiлерiн қолданысқа беру.
Уақтылығы: Бекiтiлген келiсiмдерге сәйкес жұмыс өндiру графигi бойынша жұмыстар көлемiн атқару.
Сапасы: Қазақстан Республикасы территориясында iске асырылатын құрылыс нормалары және ережелерiне байланысты.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы 
1235 қаулысына      
233-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттерiне бiлiм беру объектiлерiн салуға және қайта
жаңартуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi"
деген 012 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 14038160 мың теңге (он төрт миллиард отыз сегiз миллион бiр жүз алпыс мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б қаулысымен.
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының ауылдық аймақтарын дамуының 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2003 жылғы 10 шілдедегi N 1149  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының ауылдық аумақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2004-2006 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2003 жылғы 20 тамыздағы N 838  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : тиiмдi мектепке дейiнгi және жалпы орта бiлiм желiсiн әзiрлеу және қол жетiмдiлiгiн қамтамасыз ету; қолда бар оқу орындарының желiсiн сақтау және оны одан әрi дамыту.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : мектепке дейiнгi және жалпы орта бiлiм желiсiн дамыту жолымен жалпы білім берудің қол жетiмділігi жағдайын жасау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

012


Облыстық
бюджет-
терге,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
бюджет-
терiне
бiлiм
беру
объектi-
лерiн
салуға
және
қайта
жаңартуға
берiлетін
нысаналы
даму
транс-
ферттерi

"2005 жылға арналған
республикалық бюджет
туралы" Қазақстан
Республикасының
Заңын іске асыру туралы" Қазақстан
Республикасы
Үкiметiнің 2005 жылғы
9 желтоқсандағы
N 1228 қаулысына 2
қосымшаға сәйкес
(бекiтiлген заңнамамен
белгіленген тәртiппен
жобалық-сметалық
құжаттамаға сәйкес)
тізбе бойынша және
қаржы шегінде білім
беру нысандарын салу
және қайта жаңғырту
үшiн облыстық
бюджеттерге, Астана
және Алматы қалала-
рының бюджеттерiне
берілетiн мақсаттық
дамыту трансферттерiн
аудару

Жыл бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тiкелей нәтиже: қолданысқа берілген мектептер саны - жобалық қуаты 16627 оқушы орнымен 31 объект
қолданысқа берілген мектепке дейiнгi балалар мекемелер саны - жобалық қуаты 465 орындық 3 объект
құрылыстық-монтаждық жұмыстарды атқару - жобалық қуаты 30726 орындық 51 объектiде.
Соңғы нәтиже: халыққа жалпы бiлiм берудің қол жетiмдiлiгін қамтамасыз ету үшiн білім беру объектілерiн қолданысқа беру, мектепке дейiнгi және мектеп жасындағы балаларды толығымен қамту үшiн әлеуметтiк-экономикалық жағдайын жасау.
Уақтылығы: Бекiтiлген келiсiмдерге сәйкес жұмыс өндiру графигi бойынша жұмыстар көлемiн атқару.
Сапасы:
мектепке дейiнгi ұйымдарға деген қажеттiлiгi 0,1%-ға төмендейді;
апатты мектептердің саны 6,9%-ға төмендейді;
оқу орындарының дефицитi 1,8%-ға төмендейді;
мектептерi жоқ ауылдық жерлердің саны 0,38%-ға төмендейдi.
Ескерту:
"2006 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2005 жылғы 9 желтоқсандағы N 1228  қаулысының 2-қосымшасына сәйкес инвестициялық жобалардың тiзбесi, сондай-ақ заңнамада белгiленген тәртiппен бекiтілген жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес бекiтілген iс-шаралар, трансферттердi игеру шеңберiнде күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер жергілікті бюджеттiк бағдарламалардың паспортында көрсетiледi.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б қаулысымен.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
1235 қаулысына      
234-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Орта кәсiптiк бiлiмдi мамандар даярлау"
деген 013 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны :   674916 мың теңге (алты жүз жетпiс төрт миллион тоғыз жүз он алты мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  4,    8,    13,   29,   33,   37-баптары ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Жолаушылар мен жүк тасымалдаудағы қауiпсіздіктi қамтамасыз ету жөнiндегi мемлекеттiк жүйенi жетiлдiру Тұғырнамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 17 сәуiрдегi N 594  қаулысы ; "Мұқтаж азаматтарға олардың бiлiм алу кезiнде берiлетiн әлеуметтiк көмектің мөлшерi мен көздерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2000 жылғы 17 мамырдағы N 738  қаулысы ; "Қазақстан Республикасында білім берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : жеке тұлғаның таңдаған мамандығында орта кәсiптiк бiлiм және бiлiктiлiк алу жолымен интеллектуалдық, мәдени және рухани даму қажеттiлiгiн қанағаттандыру, орта кәсiптiк бiлiмi бар бiлiктi мамандармен қоғамның әлеуметтiк-экономикалық қажеттілігiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi : орта кәсіптік бiлiм беру оқу орындарында елiмізге аса маңызды мәнi бар мамандар даярлау.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

013


Орта
кәсiптiк
білімдi
мамандар
даярлау

Мемлекеттік жалпы
мiндеттi бiлiм беру
стандарттарына сәйкес
оқу процестерiн
жүргiзу.
Жыл сайын Қазақстан
Республикасы
Үкiметiнің қаулысымен
бекiтілетiн орта
кәсiптiк білiмдi
мамандарды даярлауға
мемлекеттік білім
тапсырысына сәйкес
оқушылар қабылдау.
 
  Кәсiптік орта білім
беру ұйымдары үшін
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің бұйрығымен
бекiтілген тізiм бойынша басты құралдар
алуға күрделi трансферттер аудару.
 
  Чайковский атындағы Алматы музыкалық
колледжiне күрделi
жөндеу өткiзуге
күрделi трансферттер
аудару. Мемлекеттік
тапсырысы негізiнде
кәсiптік орта оқу
орындарындағы білім
алушыларға қысқы және
жазғы каникул кезiнде
көлiкпен жүруге
өтемақылар төлеуге
трансферттер аудару.

Жыл бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже:
Орта есеппен жылына 3089 оқушылар оқыту. Стипендиямен қамтылған білім алушылардың саны - 60 пайыздан кем емес.
Чайковский атындағы Алматы музыкалық колледжінің ғимаратына күрделi жөндеу жүргiзу.
Негiзгi құралдарды сатып алу:
Селезнев атындағы Алматы хореография колледжiне - 30 бiрлiктен кем емес;
О.Таңсықбаев атындағы сәндiк-қолданбалы өнер колледжi - 310 бiрлiктен кем емес;
Ақмола қаржы-экономикалық колледжi - 22 бiрлiктен кем емес;
Семей қаржы-экономикалық колледжi - 14 бiрлiктен кем емес.
Көлiкте жеңiлдiкпен жүруге қаржылай өтемақы алушы оқушылардың саны 3,0 мыңнан кем емес.
Соңғы нәтиже:
Ағымдағы жылда оқуды бiтiргеннен кейiн жұмысқа тұрған және жоғарғы оқу орнына түскен оқушылардың бөлiгi 60 пайыздан кем емес.
Жоспарланған оқудан шығарылған оқушылардың бөлiгi - 7 пайыз аспауы керек.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
Жылына бiр оқушыны дайындауға кететiн орта шығын (күрделi шығынды қоспағанда) - 204,7 мың теңге.
Уақтылығы:
орта кәсіптік оқу орындарындағы дипломды алып, оқуды бітiрген бiлiм алушылардың саны 780 оқушыдан кем емес;
бiлiм бағдарламаларының орындалуы, бiлім жоспарына сәйкес.
Сапасы:
Жоспарланған орта кәсіптік бiлiмiмен "өте жақсы" бағамен колледждi бітiрген оқушылардың бөлiгi - 10 пайыз.
Мемлекеттiк аттестациядан қорытынды болымды нәтижеден колледж бiтiрген оқушылардың жоспарланған үлесi - 100 пайыз.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
1235 қаулысына      
235-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Бiлiм беру саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер"
деген 014 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 121054 мың теңге (бiр жүз жиырма бiр миллион елу төрт мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  9-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының Бiлiм, мәдениет және денсаулық қорғау министрлiктерi жүйесiнiң ұйымдарын басқаруды жетiлдiру жөнiндегi қосымша шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1998 жылғы 24 наурыздағы N 256  қаулысы ; "Қазақстан Республикасында білім берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2004 жылғы 11 қазандағы N 1180  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2004 жылғы 31 тамыздағы N 917  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарына ведомстволық бағынысты мемлекеттiк мекемелер штат санының лимиттерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2005 жылғы 5 наурыздағы N 214  қаулысы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : бiлiм жүйесiн жетiлдiрудің теориялық-методологиялық негіздерін жетiлдiру, даму мүмкiндiктерi шектеулi балаларды оңалту-педагогикалық және әлеуметтiк қолдаудың ғылыми-әдiстемелiк негiздерiн, оқыту мен тәрбиенің инновациялық әдiстерi мен технологияларын дайындау мен iске қосуды қамтамасыз ету, реформалау процесiн ғылыми және ғылыми-әдiстемелiк орайластыру, педагогикалық ғылымның жемiстi ұйытқысын сақтау, білімдi жаңғырту жағдайында бiлiктiлiк пен кәсіптiк қайта даярлаудың теориялық-әдiстемелiк негіздерi және ғылыми-әдiстемесiн қамтамасыз ету, әрi дамыту, оның республикалық әлеуметтiк-экономикалық дамуындағы ролiн көтеру.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : реформалау процесін, бiлiм деңгейлерiн қолдау мен қызметiн ғылыми-әдiстемелiк орайластыру, Қазақстанның жоғары оқу орындарында несие жүйесiн енгiзу процесiн ғылыми-әдiстемелiк қамтамасыз ету, қосымша бiлiм жүйесiнде оқушыларды әлеуметтендiрудi ғылыми-әдiстемелiк қамтамасыз ету, 12 жылдық жалпы орта білімдi енгізу бойынша тәрбие процесiн ғылыми-әдiстемелiк қамтамасыз ету, дәстүрлi емес әдiстерiн адамның рухани әрi табиғи денсаулығына ықпал ету тәжiрибесiн зерттеу, педагогикалық ғылымның жемiстi ұйытқысын сақтау, бiлiмдi жаңғырту жағдайында білiктілік пен кәсiптiк қайта даярлаудың теориялық-әдiстемелiк негiздерi және ғылыми-әдiстемесiн қамтамасыз ету, әрi дамыту, оның республикалық әлеуметтiк-экономикалық дамуындағы ролiн көтеру.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

014


Бiлiм
беру
сала-
сындағы
қолдан-
балы
ғылыми
зерт-
теулер

Білім беру аймағында
қолданбалы ғылыми
зерттеулердi
конкурстық процедураны
3 бағытта жүргiзу:
1) білім
деңгейлерiнің
қызметiне ғылыми-педагогикалық
жағдайлар жасау 12
жылдық жалпы орта
білімдi енгiзу;
2) рухани және табиғи
денсаулығын нығайту әрi сақтау саласында
ғылыми зерттеулер
жүргізу бойынша ғылыми
зерттеулер жүргiзу;
3) Қазақстанның
жоғары оқу орындарында
несие жүйесiн енгізу
процесiн ғылыми-әдіс-
темелік қамтамасыз ету, даму мүмкiндік-
тері шектеулi балаларды оңалту-педа-
гогикалық және әлеуметтік қолдаудың ғылыми-әдістемелік
негiздерiн жетілдiру.
Азаматтардың рухани
және табиғи
денсаулығын нығайту
әрi сақтау саласында
ғылыми зерттеулер
жүргiзу. Қазақстан
Республикасы Білім
және ғылым министрiнiң
бұйрығымен бекiтілген
тізбеге сәйкес басты
құралдар сатып алу.

Жыл бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Түзеу
педаго-
гика-
сының
ұлттық
ғылыми-
практи-
калық
орталығы

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже:
Қазақстанның жоғары оқу орындарында несие жүйесiн енгiзудің ғылыми-әдiстемелiк негіздерін, оқушылар жетістiктерiн өлшеу жүйесінің ғылыми-әдiстемелiк негіздерін, психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңестер жағдайында психологиялық-педагогикалық диагностиканың ғылыми-әдiстемелiк негiздерiн, арнайы мектепке дейiнгi білімнiң ғылыми-әдiстемелiк негiздерін, арнайы (түзету) ұйымдарында ғылыми негізiнде оқыту, 12 жылдық білімдi, мектепке дейiнгi бiлiмдi ғылыми-әдiстемелiк қамтамасыз ету.
"Түзеу педагогикасының ұлттық ғылыми-практикалық орталығына" мемлекеттiк мекемеге 9 бiрлiктен кем емес құралдар сатып алынады.
Соңғы нәтиже:
12-жылдық мектепте, арнайы (түзету) білім беру ұйымдарында, республиканың жоғарғы оқу орындарында мектепке дейiнгi балалар ұйымдарында оқу процесiн жақсарту.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
1 ғылыми бағыттың шығыны - 40 000,0 мың теңгенi құрайды.
Уақтылығы:
Жыл бойы келiсiм-шарттарға сәйкес.
Сапасы:
Қолданбалы зерттеу есептеменің нәтижесiн пайдалану деңгейi - 100 пайыз.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң          
2005 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1235 қаулысына      
235-1-қосымша       

       Ескерту. Қаулы 235-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2006.07.31.  N 470б қаулысымен.

225 Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісі

2006 жылға арналған
015 "Облыстық бюджеттерге Астана және Алматы қалаларының
бюджеттерiне мемлекеттiк жалпы орта бiлiм беру мекемелерiнде
физика, химия, биология кабинеттерiн оқу құралдарымен
жарақтандыруға берiлетiн нысаналы ағымдағы трансферттер туралы"
деген республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны: 2457650 мың теңге (екi миллиард төрт жүз елу жетi миллион алты жүз елу мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының 2003-2015 жылдарға арналған индустриалдық-инновациялық даму стратегиясы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы ; "Мемлекет басшысының Қазақстан халқына 2005 жылғы 18 ақпандағы Жолдауын iске асыру жөнiндегi iс шаралардың Жалпыұлттық жоспарын орындаудың желiлiк кестесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 5 наурыздағы N 210  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазiргi материалдық-техникалық база құру және оны нормативтiк талаптарға сәйкестендiру, мемлекеттiк жалпыға мiндеттi орта бiлiм стандарттарына сәйкес мемлекеттiк орта бiлiм беру ұйымдарының оқу үрдiсiн қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiн мемлекеттiк жалпы орта бiлiм беру ұйымдарының физика, химия, биология кабинеттерiн оқу құралдарымен жарақтандыру үшiн қаржылай қолдау.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

N p/с

Бағдарлама коды

Кіші бағдарлама коды

Бағдарлама (кіші бағдарлама) атауы

Бағдарламаны (кіші бағдарламаны) іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауаптыорындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік жалпы орта білім беру мекемелерінде физика, химия, биология кабинеттеріноқу құралдарымен жарақтандыруға нысаналы ағымдағы трансферттер  

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілген тізбеге сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешіміне сәйкес мемлекеттік жалпы орта білім беру мекемелерінің физика кабинеттерін оқу құралдарымен жарақтандыруға Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне нысаналы ағымдағы трансферттер бөлу.
 
  Сапалы және уақытымен мемлекеттік орта жалпы білім беру мекемелерінің физика бөлмелерін оқу құралдарымен қамтамасыз ету.

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министррлігі
 

                    Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері 

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
тiкелей нәтиже: физика кабинеттерiмен:
      Ақмола облысы - 45 бiрлiктен кем емес;
      Ақтөбе облысы - 45 бiрлiктен кем емес;
      Алматы облысы - 45 бiрлiктен кем емес;
      Атырау облысы - 25 бiрлiктен кем емес;
      Шығыс Қазақстан облысы - 45 бiрлiктен кем емес;
      Жамбыл облысы - 30 бiрлiктен кем емес;
      Батыс Қазақстан облысы - 45 бiрлiктен кем емес;
      Қарағанды облысы - 45 бiрлiктен кем емес;
      Қызылорда облысы - 35 бiрлiктен кем емес;
      Қостанай облысы - 35 бiрлiктен кем емес;
      Маңғыстау облысы - 26 бiрлiктен кем емес;
      Павлодар облысы - 40 бiрлiктен кем емес;
      Солтүстiк Қазақстан облысы - 45 бiрлiктен кем емес;
      Оңтүстiк Қазақстан облысы - 45 бiрлiктен кем емес;
      Алматы қаласы - 20 бiрлiктен кем емес;
      Астана қаласы - 10 бiрлiктен кем емес;
      Соңғы нәтиже:
      - халықтың барлық жіктер үшiн сапалы бiлiм алу қолжетiмдiлiгiн қамтамасыз ету;
      - физика кабинетiнiң оқу құралдары жоқ мектептер санын азайту;
      - материалдық-техникалық қамтамасыз ету және нормативтiк талаптарға сәйкес жарақтандыру;
      - білiм беру үрдiсiн оқу-әдiстемелiк және ғылыми қамтамасыз етудi жетiлдiру;
      - мемлекеттiк жалпы орта бiлiм беру ұйымдарында оқыту сапасын арттыру;
      Мемлекеттік жалпы орта білiм ұйымдарындағы физика кабинеттерiмен жарақтандыру қажеттiлiктiң 100 пайызын құрайды.
      Қаржы - экономикалық тиiмдiлiгi: 1 физика кабинетiнiң жоспарланып отырған орташа құны - 4 230,0 мың теңге.
      Уақыттылығы: жасалған шарттарға сәйкес 2-жартыжылдық.
      Сапасы: жаңа информациялық және денсаулық сақтайтын оқыту технологиясын енгiзу негiзiнде оқушылардың бiлiм сапасын арттыру. Бiлiм беру ұйымдарының материалдық-техникалық базасын жетiлдiру жолымен бiлiм алу үшiн әлеуметтiк-экономикалық жағдайлар жасау.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
1235 қаулысына      
236-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттерiне жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттiк тапсырысы негiзiнде кәсiптiк орта оқу орындарында оқитын студенттердiң стипендияларын төлеуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 016 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 1434409 мың теңге (бiр миллиард төрт жүз отыз төрт миллион төрт жүз тоғыз мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б қаулысымен.
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  36-бабы ; "Мемлекеттiк білім беру ұйымдарында білім алушылардың жекелеген санаттарына мемлекеттiк стипендиялар тағайындаудың және төлеудің тәртiбi туралы Нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1999 жылғы 10 желтоқсандағы N 1903  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : мемлекеттік тапсырыс шеңберiнде кәсіптік орта оқу орындарындағы бiлiм алушы оқушыларды әлеуметтік қолдау.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi :   облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалық бюджеттерiне жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттiк тапсырыс негiзiнде кәсіптік орта оқу орындарында білім алушы студенттер стипендияларын төлеуге стипендия мөлшерiн нормативке жеткiзу жолымен қаржылай көмек көрсету.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

016


Облыстық
бюджет-
терге,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
бюджет-
терiне
жергi-
лiктi
атқарушы
орган-
дардың
мемле-
кеттiк
тапсырысы
негiзiнде
кәсiптiк
орта оқу
орында-
рында
оқитын
студент-
тердiң
стипен-
дияларын
төлеуге
берiлетiн
ағымдағы
нысаналы
транс-
ферттер

Республикалық
бюджеттен облыстық
бюджеттерге, Астана
және Алматы қалалық
бюджеттерiне жергілiкті атқарушы
органдардың
мемлекеттiк тапсырыс
негiзiнде кәсiптiк
орта оқу орындарында
білім алушы
студенттерге
стипендияларды
Қазақстан Республикасы
Yкіметiнiң нысаналы
трансферттер
белгілеген мөлшерiнде
төлеуге арналған
нысаналы ағымдағы
трансферттер аудару.
 
  Жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік тапсырыс
негізiнде кәсіптiк
орта оқу орындарында
білім алушы студенттер
стипендияларын
төлеуге қаржылай
көмекті уақтылы төлеу.

Жыл бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Облыс-
тардың,
Астана,
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : *
Тiкелей нәтиже:
Жергiлiкті атқарушы органдардың мемлекеттiк тапсырыс негiзiнде кәсіптік орта оқу орындарында білім алушы студенттер стипендияларын төлеуге стипендия мөлшерiн нормативке жеткізу жолымен қаржылай көмек көрсету.
Облыстар бойынша ортажылдық стипендиаттардың контингентi - 42433, оның iшiнде: Ақмола - 1947, Ақтөбе - 2203, Алматы облысы - 1798, Атырау - 1542, Шығыс Қазақстан - 3153, Жамбыл - 2911, Батыс Қазақстан - 1660, Қарағанды - 5625, Қостанай - 2875, Қызылорда - 1492, Маңғыстау - 1450, Павлодар - 2193, Солтүстік Қазақстан - 2052, Оңтүстiк Қазақстан - 4482, сондай-ақ Алматы қаласы - 4295 және Астана қаласы - 2755.
Соңғы нәтиже:
жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттік тапсырыс негізiнде орта кәсiптік оқу орындарында бiлiм алушылардың оқу үлгерiмдерiнің көрсеткіштерiн көтеру.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
Стипендияның ай сайынғы төлеу айырмасы 1 оқушыға 2817 теңгенi құрайды.
Уақтылығы:
жергiлiкті атқарушы органдардың мемлекеттiк тапсырыс негізiнде орта кәсiптiк оқу орындарында бiлiм алушылардың стипендиясының айырмасын уақытылы төлеу.
Сапасы:
жалпы контингенттiң стипендиямен қамтамасыз етiлуi орташа алғанда 70 пайызды құрайды.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б қаулысымен.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
1235 қаулысына      
237-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Мәдениет пен өнер саласында үзiлiссiз оқуды қамтамасыз ету"
деген 017 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 1348764 мың теңге (бiр миллиард үш жүз қырық сегiз миллион жетi жүз алпыс төрт мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  4,    8,    9,    13,   15,   25,   26,   30,   36,   40,   44,   46-баптары ; "Қазақстан Республикасында білім берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Қазақ ұлттық музыка академиясын ашу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1998 жылғы 31 наурыздағы N 269  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгінің жекелеген білім ұйымдарын қайта құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2000 жылғы 29 қарашадағы N 1782  қаулысы ; "Жекелеген мемлекеттiк жоғары оқу орындарының атауын өзгерту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2001 жылғы 29 маусымдағы N 892  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгінің кейбiр білім ұйымдарын қайта құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2001 жылғы 11 желтоқсандағы N 1619  қаулысы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : ұлттық мәдениет мұқтаждықтарын өнер мен мәдениет саласындағы кәсіптілігі жоғары мамандармен: концерттік ұйымдарда, оқу, мәдени-ағарту орындарында орындаушы-солистік жұмыстар үшін музыканттармен, музыкалық театрлар оркестрлерінің әртістерiмен, дирижерларымен, композиторларымен, музыкалық фольклор мамандарымен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : музыкалық білімнің бастауыш орта және жоғары буындарын әдiстемелiк бiрiктiру; үлгiлiк және икемдi эксперименттiк оқу жоспарлары мен бағдарламалары негізiнде үздiксiз оқу процесiн қамтамасыз ету; баршаға ортақ буындар жүйесiндегi атқарушы және педагогикалық мектептердi қалыптастыру; оқытудың жаңа прогрессивтiк әдiстерiн әзiрлеу және енгiзу; ғылыми-зерттеу және ғылыми-әдiстемелiк жұмыс; музыка тану әдебиетiн басып шығару; Қазақстан аумағында тұратын халықтардың музыкалық мәдениетiмен байланысты халықтық-дәстүрлiк жанрлар мамандықтарын дамыту.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

017


Мәдениет
пен өнер
саласында
үзіліссiз
оқуды
қамтама-
сыз ету

Өнер мен мәдениет
саласындағы мамандарды
бiлiм берудiң
мемлекеттiк жалпы
бiлiм стандарттарына
сәйкес даярлау.
Негізгi құралдарды
сатып алу және Қазақ
ұлттық музыка
академиясын және
Т.К.Жүргенов атындағы
Қазақ ұлттық өнер
академиясын күрделi
жөндеуден өткізу.

Жыл бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі
Т.
Жүргенов
атындағы
Қазақ
ұлттық
музыка
акаде-
миясы

     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Мемлекеттік қызметтерге ие болушылар: Білім беру ұйымдарының бiлiм алушылар мен студенттерi.
1) тiкелей нәтиже:
Бiлiм алушылардың орташа жылдық контингентi - 2607;
Қазақ ұлттық музыка академиясының негiзгi құралдарды сатып алуы кемiнде: пианино - 1 дана; орган - 1 дана; концерттік шағын рояль - 10 дана; концерттiк үлкен рояль - 2 дана; сейф - 2 дана; төменгi жиiлiк акустикасы - 1 дана; фрейзерлiк машина - 1 дана; таяныш жарық құралы - 5 дана; жарық аппаратурасы - 1 дана; электр сөндiргiш - 1 дана; үрмелi және халық аспаптары, музыкалық орталық - 1 дана; бейне үштiк - 1 дана; картоп тазалағыш - 1 дана; нан кесетiн машина - 1 дана; тоңазытқыш камерасы - 1 дана; тоңазытқыш - 1 дана; электр плитасына арналған сорғыш - 5 дана; электрондық таразы - 1 дана; кiр жуатын машина, центрифуга, үтiктеу тақтайлары - 1 жиынтық; құрал-жабдық столы - 1 дана; асханаға арналған прилавка - 1 дана.
Т.К. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясына мыналарды сатып алу, кемiнде: белсендi дыбыстық пультi - 1 дана; акустикалық колонка - 1 дана; дыбыстық магнитофон - 1 дана; капсулдi вокалдық радиомагнитофон - 1 дана; музыкалық орталық - 1 дана; қара рояль - 1 дана; СD ойнатқышы - 1 дана; синтезатор - 1 дана; фортепиано - 1 дана; бейне камерасы жиынтығымен - 1 дана; бейне магнитофон - 1 дана; теледидар - 2 дана; аккумулятор - 5 дана; бейнекарта - 1 дана; зарядтау құралы - 2 дана; дистанциондық басқару кабелін, iлмектi микрофон - 5 дана; микшер пультi - 1 дана; бейнекарталар - 2 дана; материялық плато - 1 дана; процессор жиынтығымен - 3 дана; күшейткiш (бақылау) - 1 дана; лазерлiк принтер - 3 дана; ксерокс - 2 дана; факультеттерге оқу шеберханалары үшін арнайы құрал-жабдықтар - 3 дана; арнайы станоктар, пештер, ағаш жаратын машиналар, аралар - 3 дана; тiгiн машинасы - 1 дана; картоп тазалағыш - 1 дана; күресуге арналған кiлем - 1 дана; жарық құралдарының жиынтығы - 2 дана; құрғақ тазалауға арналған шаңсорғыш - 1 дана; сандық фотоаппарат - 1 дана; шыны шкаф - 1 дана; тартпа-таяныш - 1 дана; баскетбол сауыты - 2 дана.
Екi мекеменің оқу корпустары мен жатақханасын күрделi жөндеуден өткізу.
2) соңғы нәтиже:
мемлекеттiк білiм беру тапсырысы шеңберiнде жоғары кәсiптiк білімдi мамандарға деген 2006 жылғы қажеттiлiктен мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысы бойынша өнер және мәдениет саласында жоғары кәсiптік бiлiм алғандар үлесi - 75%;
екi жоғары оқу орнының күрделi жөндеу бойынша қажеттілiгiн республикалық бюджет қаражаты есебiнен қамтамасыз ету дәрежесi -
15%;
2006 жылғы қажеттiлiктен республикалық бюджет қаражаты есебiнен жоғары оқу орындарын жарақтандыру - 35%.
3) қаржы-экономикалық нәтиже:
бiр студентке жұмсалатын орташа ағымдағы шығыстар (күрделi жөндеусiз) - 415,8 мың теңге;
4) Уақтылығы:
Өнер және мәдениет саласында жоғары кәсіптік білім алған азаматтар саны - 337.
5) Сапасы:
бiлiм алушылардың жалпы санынан оқудан шығарылған студенттердің үлесi 9%-дан артық емес;
бітірушiлердің жалпы санынан жоғары оқу орындарын үздiк бiтірген жоғары кәсiптік бiлiмдi бiтірушілердің үлесi кемiнде 10%.

Қазақстан Республикасы   
Yкiметiнiң         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1235 қаулысына      
237-1-қосымша       

       Ескерту. Қаулы 237-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2006.07.31.  N 470б , 2006.12.26. N  470f қаулысымен.

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Ұшқыштарды бастапқы даярлауды қамтамасыз ету" деген
018 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны: 100000 мың теңге (бiр жүз миллион теңге)
      2.  Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: »"Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі Азаматтық авиация комитетінің шаруашылық жүргізу құқығындағы»"Мемлекеттік авиациялық орталық"»республикалық мемлекеттік кәсіпорнын құру және маңызды стратегиялық мәні бар мемлекеттік сатып алу туралы"»Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 17 қарашадағы N 1085 қаулысы.
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: азаматтық авиация, Қазақстан Республикасының Қарулы күштер және басқа да күш құрылымдарындағы ұшқыштар құрамының дайындық сапасын көтеру.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Азаматтық академия авиациясында және басқа да мемлекеттердiң авиациялық оқу орындарында ары қарай дайындау үшiн Қазақстанның азаматтық авиациясындағы ұшқыштар құрамының және Қазақстан Республикасы әуе қорғаныс күштерiнiң Әскери институтының әскерге дейiнгi тұлғалардың бастапқы дайындығының сапасын жоғарылату және ұшу дайындығымен байланысты басқа да қызмет, әуе кеңiстiгiнде ұшуды орындау.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

N р/с

Бағдарламаның коды

Кіші бағдарламаның коды

Бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) атауы

Бағдарламаны (кіші бағдарламаны) жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты тұлғалар

1

2

3

4

5

6

7

1

018


Ұшқыштарды бастапқы даярлауды қамтамасыз ету

Ұшқыштардың алғашқы ұшу дайындығы үшін жағдайды қамтамасыз ету. Мемлекеттік басқару органы бекіткен тізбеге сәйкес негізгі құралдарды сатып алуға мемлекеттік авиациялық орталық үшін күрделі трансферттер аудару.

2006 жылдың 4 тоқсан

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

        7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
       Тiкелей нәтиже: мемлекеттік басқару органы бекіткен тізбеге тiзбеге сәйкес Мемлекеттiк авиациялық орталыққа негiзгi құралдарды алу.
      Соңғы нәтиже: Қазақстанның азаматтық авиациясындағы ұшқыштар құрамының және Қазақстан Республикасы әуе қорғаныс күштерiнiң Әскери институтында және басқа мемлекеттердiң әуе оқу мекемелерiнде азаматтық авиация академиясында оқу үшiн бастапқы азаматтық ұшқыштық дайындық.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: 100000 мың теңге көлемiнде Мемлекеттiк авиациялық орталықтың қызметiн қамтамасыз ету үшiн жағдай жасауға шығындар.
      Уақыттылығы: негiзгi құралдарды жеткiзу планына сәйкес
      Сапасы: Қазақстан Республикасы азаматтық авиацияның ұшқыштық құрамының сапасын жақсарту.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы 
1235 қаулысына      
238-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Балаларды оңалту"
деген 019 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 209751 мың теңге (екi жүз тоғыз миллион жетi жүз елу бiр мың теңге).
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  15,   50-баптары ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасында білім берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы 1459  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарына ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер штат санының лимиттерiн бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2005 жылғы 5 наурыздағы N 214  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : балалардың денсаулығын жақсарту.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Қазақстан Республикасының әртүрлi облыстарынан келген әлсiз және ауру балалар, жетiм балаларды, республиканың экологиялық қолайсыз аймақтарынан келген балаларды, аз қамтамасыз етілген және көп балалы от басынан шыққан балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру. Даму мүмкiндiктерi шектеулi балаларды, дамуында проблемалары бар балаларды тексеру және кеңес беру. Дамуында проблемалары бар балаларға туғаннан бастап кәмелетке толғанға дейiн түзету-оңалту көмек көрсету. Даму мүмкіндiктерi шектеулi балалардың интеллектуалды және психофизиологиялық мүмкiндiктерiн дамыту.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

019


Балаларды
оңалту

Қазақстан
Республикасының
әртүрлi облыстарынан
келген жетiм балаларды,
республиканың
экологиялық қолайсыз
аймақтарынан келген
балаларды, аз
қамтамасыз етiлген
және көп балалы от
басынан шыққан
балаларды сауықтыру,
оңалту және олардың
демалысын ұйымдастыру
 
  Дамуында проблемалары
бар балаларды табу
және iрiктеу;
диагностикалық
тексерулерді,
оңалту сабақтарын
өткізу.
 
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрiнің бұйрығымен
бекiтілген тізiм бойынша "Бөбек" ұлттық
ғылыми-практикалық,
білім беру және
сауықтыру орталығы
үшiн негізгі құралдар
алуға күрделi
трансферттер аудару.

Жыл бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі
 
 
 
 
 
 
            Түзеу
педаго-
гикасы
ұлттық
ғылыми-
практи-
калық
орталығы
 
  Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже:
Қазақстан Республикасының әртүрлi облыстарынан келген жетiм
балаларды, экологиялық қолайсыз аймақтардан келген балаларды, аз қамтамасыз етiлген және көп балалы от басынан шыққан балаларды, дарынды балаларды оңалту, балалардың саны жылына 5921 бала. Дамуында проблемалары бар балаларды табу және iрiктеу; диагностикалық тексерулердi, оңалту сабақтарын өткiзу, балалар саны орта есеппен 1418.
"Бөбек" ұлттық ғылыми-практикалық, білім беру және сауықтыру орталығы үшiн 630-дан кем емес негiзгi құралдар алынады.
Соңғы нәтиже:
балаларды салауатты өмiр сүруге және өзінің денсаулығы мен өзгелердің денсаулығына қамқорлықпен қарауға үйрету.
Емдеу профилактикалық және сауықтыру шараларды жетілдiру.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
жетiм балаларды, экологиялық қолайсыз аймақтарынан келген
балаларды, аз қамтамасыз етiлген және көп балалы от басынан шыққан балаларды, дарынды балаларды сауықтыру, оңалтудың және олардың демалысын ұйымдастырудың құны айына 1 балаға орта есеппен шаққанда (капиталды шығыстарды ескермегенде) 2257 теңгенi құрайды;
диагностика жасау, тексеру, оңалту сабақтарын өткізудің құны айына 1 балаға орта есеппен шаққанда 2317 теңгенi құрайды.
Уақтылығы:
келiсiм шарттарға сәйкес.
Сапасы:
балалардың денсаулығын нығайту үшін ерте анықтау, iрiктеу және олардың денсаулығын нығайтуға ықпал тигіздiретiн оңалту қызметтерiн көрсету.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.06.12.  N 1173 қаулысымен.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
1235 қаулысына      
239-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптiк
бiлiмдi мамандар даярлау"
деген 020 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 37527870 мың теңге (отыз жетi миллиард бес жүз жиырма жетi миллион сегiз жүз жетпiс мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б қаулысымен.
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк кодексi; "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  4,    8,    9,    13,   15,   25,   26,   30,   43,    44,   46-баптары ; "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк жастар саясаты туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 7 шілдедегi Заңының  6-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Жекелеген мемлекеттік жоғары оқу орындарына ерекше мәртебе беру туралы" 2001 жылғы 5 шiлдедегi N 648  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында білім берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Шетелде кадрлар даярлау жөнiндегi республикалық комиссия туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2000 жылғы 12 қазандағы N 470  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Президентінің стипендиясын тағайындау туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1993 жылғы 5 наурыздағы N 1134  қаулысы ; "Жоғары оқу орындарындағы студенттердi (курсанттарды) запастағы офицерлер бағдарламасы бойынша жоғары оқу орындары жанындағы әскери кафедраларда әскери дайындықтан өткiзу және запастағы офицерлер бағдарламасы бойынша студенттердi (курсанттарды) әскери дайындықтан өткiзу белгiленген жоғары оқу орындарының тiзбесi туралы Ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 3 қазандағы N 1094  қаулысы ; "Мемлекеттiк бiлiм гранты туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1999 жылғы 25 қарашадағы N 1781  қаулысы ; "Мемлекеттік бiлім беру ұйымдарында білім алушылардың жекелеген санаттарына мемлекеттік стипендиялар тағайындау және төлеу тәртiбi туралы Нұсқаулықты бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1999 жылғы 10 желтоқсандағы N 1903  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2001 жылғы 5 қарашадағы N 1398  қаулысымен бекiтілген ерекше мәртебесi бар мемлекеттiк жоғары оқу орындары туралы үлгілік Ереже; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөніндегi 2002-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы ; "Мемлекеттiк атаулы стипендиялар тағайындау туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2005 жылғы 10 ақпан N 125  қаулысы ; "Халықаралық бағдарламалар орталығы" акционерлiк қоғамын құрудың кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 4 сәуiрдегi N 301  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Президентінің "Болашақ" халықаралық стипендиясын тағайындау үшін үмiткерлердi iрiктеу ережесiн бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2005 жылғы 26 мамырдағы N 511  қаулысы ; "Жастар арасынан орта және жоғары кәсiптік оқу орындарында мемлекеттiк білім беру тапсырысы негiзiнде бiлiм алушылар үшін өтемақы төлеу арқылы жеңiлдiкпен жол жүру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2005 жылғы 18 шілдедегi N 736  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : экономиканың барлық салаларын жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсіптік білімдi жоғары білікті мамандармен және Қазақстан Республикасының Қарулы күшi үшін запастағы офицерлермен қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi :
Қазақстан Республикасы азаматтарының әлеуметтік, экономикалық, зияткерлiк және мәдени дамуын жақсарту мүмкіндiгiн қарастыру; мемлекеттiк білім тапсырысы шеңберінде жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсіптік білімдi мамандарды сапалы даярлау және запастағы офицерлер бағдарламасы бойынша жоғары оқу орындарының студенттерiн әскери даярлау;
жоғары кәсiптiк бiлiм саласындағы халықаралық ынтымақтастықты нығайту;
жоғары оқу орнын бiтіргеннен кейін еңбекпен қамтылған жоғары кәсіптік бiлiмi бар азаматтардың пайызын көбейту.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

020


Жоғары
және
жоғары
оқу
орнынан
кейiнгi
кәсіптік
білімдi
мамандар
даярлау
2


100

Мемлекет-
тiк білім
беру
гранты
бойынша
мамандар
даярлау

Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң жыл сайын
бекiтiлетiн қаулысына
сәйкес мемлекеттік
білім беру тапсырысы
шеңберiнде азаматтар-
дың ақысыз жоғары кәсiптiк білім алуына қол жеткізуiн қамтамасыз ету.
Жоғары кәсiптік білім
бағдарламалары бойынша
студенттердi,
магистрлердің, даярлық
бөлімнің тыңдаушы-
ларын даярлау.
Мемлекеттік білім беру
стандарттарына сәйкес
оқу процесiн өткiзу
жолымен білім сапасын
арттыру.
 
  Қазақстан Республикасы
Үкiметінің шешімдерiне
сәйкес толық мемлекет-
тік қамтамасыз етуде азаматтарды және Қазақ мемлекеттiк
әйелдер педагогикалық
институтының студент-
терiн білім алу кезеңiнде әлеуметтік қолдау;
Профессорлық-оқытушы-
лық құрамның және ерекше мәртебелі жоғары оқу орындарының
басқарушы қызметкер-
лерінің белгiленген лауазымдық жалақы-
ларына жоғарылатылатын
1,75 коэффициенттi
төлеуге байланысты
шығыстарды қаржылан-
дыру арқылы ұлттық жоғары оқу орындарының
оқытушылары мен қызметкерлердiң
дамуы үшін неғұрлым
жақсы жағдайлар мен
қызығушылықты
қамтамасыз ету:
Қ. Сәтбаев атындағы
Қазақ ұлттық техника-
лық университетi;
Абай атындағы Қазақ
педагогикалық
университетi;
Қазақ ұлттық-аграрлық
университеті;
Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия ұлттық
университеті;
әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық
университетi;
Азаматтық авиация
академиясы студент-
терінің жаттығу және жазғы практикасында
практикалық қабiлетке
ие болуға көмек көрсету.
Оқу процесінің
деңгейiн М.В.
Ломоносов атындағы
Мәскеу мемлекеттік
университетінің
оқушыларын қамтамасыз
ету есебiнен мына
пәндер бойынша қажетті
оқу-әдiстемелік әдебиетпен қамтамасыз ету: шет тiлi, орыс әдебиетi, шетел әдебиеті, орыс
фольклоры, экономика
(международная
экономика, макроэконо-
мика, микроэкономика, қаржы, статистика, аудит, есепке алу), бағдарламалау
және математика.

жыл бойы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ай сайын
 
 
 
 
        2 тоқсан
 
 
 
 
 
          3 тоқсан

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

3


101

Жоғары
оқу орын-
дарының
студент-
терiн
стипен-
диямен
қамтама-
сыз ету

Мемлекеттік білім беру
ұйымдарында білім
алушылардың жекелеген
санаттарына мемлекет-
тік стипендиялар тағайындау және төлеу туралы Нұсқаулыққа және Қазақстан Республикасының Президентi тағайында-
ған стипендияларды белгілеу ережесiне сәйкес студенттердi
стипендиялармен қамтамасыз ету арқылы студенттердi жоғары кәсiптік білім алу кезеңiнде әлеуметтік 
қолдау.

ай сайын

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

4


102

Ғылыми
және
ғылыми-
педаго-
гикалық
кадрлар
даярлау

Күндізгі және сырттай оқу нысанындағы
ғылыми және ғылыми-педагогикалық
кадрларды (өндiрiстен
қол үзiп оқитын
аспиранттарды,
өндiрістен қол үзбей
оқитын аспиранттарды,
докторанттарды, РhD
докторларын, аға
ғылыми қызметкерлердi)
даярлау.

жыл бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

5


103

Ғылыми
және
ғылыми-
педаго-
гикалық
кадрларды
стипен-
диямен
қамтама-
сыз ету

Күндізгi және сырттай
оқу нысанындағы
аспиранттар мен
докторанттарды білім
беру ұйымдарында
білім алушылардың
жекелеген санаттарына
мемлекеттiк стипендия-
лар тағайындаудың және
төлеудiң тәртiбi туралы Нұсқаулыққа және Қазақстан Республикасы Президентi тағайында-
ған атаулы стипендия-
лар Ережесiне сәйкес мемлекеттік стипендия-
лар төлеу арқылы әлеуметтік қолдау.

ай сайын

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

6


104

Құрман-
ғазы
атындағы
Қазақ
ұлттық
консерва-
тория-
сында
мамандар
даярлау

Музыка өнерi саласын-
дағы мамандарды даярлау.
Жоғары оқу орындарының
негізгі құралдар мен
бейматериалдық
активтердi сатып алуы
арқылы бiлiм беру
сапасын арттыру
мақсатында оқу
процесін ұйымдастыру
үшін материалдық-
техникалық жағдайлар
жасау.

жыл бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі;
Құрман-
ғазы
атындағы
Қазақ
ұлттық
консер-
ватория-
сы 

7


105

Қазақстан Республи-
касы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі
жоғары
оқу орын-
дарының
әскери
кафедра-
ларында
запастағы
офицерлер
даярлау

Қазақстан Республикасы
Қорғаныс министрлігі-
нің тапсырысы бойынша
мынадай жоғары оқу
орындарының әскери
кафедраларында мобилизациялық резерв үшiн запастағы офицерлер даярлау:
Қ. Сәтбаев атындағы
Қазақ техникалық
университетi;
Абай атындағы Қазақ
педагогикалық
университетi;
Абылайхан атындағы
Қазақ халықаралық
қатынастар және әлем
тiлдерi университетi;
Т. Рысқұлов атындағы
Қазақ экономикалық
университетi;
Қазақ Ұлттық аграрлық
университетi;
Қазақ гуманитарлық-заң
университетi;
Д. Серікбаев атындағы
Шығыс Қазақстан
мемлекеттік техникалық
университеті;
М.Х. Дулати атындағы
Тараз мемлекеттік
университетi;
Қарағанды мемлекеттік
техникалық университетi;
Қорқыт ата атындағы
Қызылорда мемлекеттік
университетi;
М. Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан
мемлекеттік
университеті;
Жәңгір хан атындағы
Батыс Қазақстан
аграрлық-техникалық
университетi;
М. Әуезов атындағы
Оңтүстік Қазақстан
мемлекеттік
университетi;
Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия ұлттық
университетi;
С.Сейфуллин атындағы
Қазақ аграрлық-техни-
калық университетi;
әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университетi;
М.Оспанов атындағы
Батыс Қазақстан
медициналық академиясы.

жыл бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

8


106

"Болашақ"
бағдар-
ламасы
шеңбе-
рiнде
шетелдегі
жоғары
оқу орын-
дарында
мамандар
даярлау

Қазақстан Республикасы
Президентінің
"Болашақ" халықаралық
стипендиясын іске
асыруды, үйлестірудi
және оның iске
асырылуын жүзеге асыру.
Шетелде кадрлар даярлаудың халықаралық бағдарламаларын iске асыру жөнiндегi қызметтердi жеткiзушiге шетелде стипендиаттарды оқытуға ақы төлеуге күрделi трансферттер аудару.
Қазақстан Республикасы
Президентiнің
"Болашақ" халықаралық
стипендиясы жөнiндегі
іс-шаралар кешенін
жүзеге асыру, соның
ішінде:
Қазақстан Республикасы
Президентiнің
"Болашақ" халықаралық
стипендиясын iске
асыру туралы
ақпараттандыру;
Қазақстан Республикасы
Президентiнің
"Болашақ" халықаралық
стипендиясын
тағайындауға
үмiткерлердің
құжаттарын іріктеу рәсімдерiн жүргізу;
Жеке әңгiмелесумен
қоса, "Болашақ"
халықаралық стипендия-
сын тағайындауға
үмiткерлердің әрқайсы-
сын психологиялық және
тілдік тестілеуден
тұратын Қазақстан Республикасы Президентiнің
"Болашақ" халықаралық
стипендиясын тағайындау конкурсының
бiрiнші турын
ұйымдастыру және
өткізу;
Қазақстанның конкурсты iріктеуден
өткен неғұрлым
талантты жастарының
мынадай дәрежелерге
ие болуына бағытталған
жұмыстар жүргізу:
- шетелдегі жоғары оқу
орындарында (РhD)
ғылымының бакалавры,
магистрi және докторы;
Стипендиаттардың
келісім-шарттағы өз
мiндеттемелерін,
соның ішінде білiм
алу бойынша
стипендиаттардың барлық шығыстарын төлеу үшін негіз болып табылатын
стипендиаттардың
мiндеттемелерінің
орындалуын қамтамасыз
ету тәсілі ретiнде
кепілдiк шарты және шетелдік әрiптестермен
жасалатын шарттар
арқылы орындау
мониторингі

жыл бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі,
Халықа-
ралық
бағдар-
ламалар
орталығы

9


107

Мемле-
кеттік
жоғары
оқу
орындарын
күрделi
жөндеу

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
Министрлiгінің
бұйрығына сәйкес және
күрделi жөндеу
жүргізуге берілетiн
күрделi трансферттер
бөлу арқылы оқытудың
сапасын арттыру үшін
жағдайлар жасау
мақсатында мемлекеттік
жоғары оқу орындарының
ғимараттары мен
мекемелерiнің
техникалық жай-күйiн
жақсарту, соның
құрамында:
Ыбырай Алтынсарин
атындағы Арқалық
мемлекеттiк
педагогикалық
институты;
Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия ұлттық
университетi;
Е. Бөкетов атындағы
Қарағанды мемлекеттік
университеті;
Жәңгiр хан атындағы
Батыс Қазақстан
аграрлық-техникалық
университетi;
М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан
мемлекеттік
университетi;
М.Х. Дулати атындағы
Тараз мемлекеттік
университетi;
Қостанай мемлекеттік
педагогикалық
институты;
Абай атындағы Қазақ
педагогикалық
университетi;
Қазақ ұлттық аграрлық
университетi;
Семей мемлекеттік
педагогикалық
институты;
М. Қозыбаев атындағы
Солтүстiк Қазақстан
мемлекеттiк
университетi;
Рудный индустриалдық
институты;
Ш.Уәлиханов атындағы
Көкшетау мемлекеттiк
университетi;
Қ. Сәтбаев атындағы
Қазақ ұлттық техникалық
университетi;
Махамбет Өтемiсов
атындағы Батыс
Қазақстан мемлекеттiк
университетi

жыл бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

10


111

Жоғары
кәсiптiк
және
жоғары
оқу
орнынан
кейiнгi
кәсiптiк
бiлiмдi
мамандар
даярлау
үшiн
Қазақ-
станның
жоғары
оқу
орындары
үшін
шетелдік
маман-
дарды
(оқыту-
шыларды,
профес-
сорларды)
тарту

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық
университетiне,
әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық
университетiне
жоғары және жоғары
оқу орнынан кейiнгі
кәсіптік мамандар
даярлау үшін шетел
консультанттарын
тартуға трансферттер
аудару арқылы бiлiм
беру сапасын арттыру

жыл бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

11


113

Кәсiптiк
жоғары
оқу
орын-
дарында мемлекет-
тік бiлiм
беру
тапсырысы
бойынша
оқып
жатқандар
арасынан
жастардың
жол
жүруiне
өтемақы
төлеу

Мемлекеттік білім
тапсырысы бойынша
күндiзгі оқу нысаны
бойынша білім
алушылардың қысқы
және жазғы каникулдар
кезiнде жол жүруінің
ақшалай өтемiн төлеу
үшін жоғары оқу
орындарына трансферт-
тер аудару арқылы азаматтарды бiлiм алу кезеңiнде әлеуметтік қолдау.

1-2
тоқсан

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

12


114

"Нұр-
Мүбарак"
ислам
мәде-
ниетiнiң
Египет
универси-
тетiнде
мамандар
даярлау

Қазақстан тарапының "Нұр-Мүбарак" Египет
ислам мәдениеті
университеті туралы"
үкiметаралық келiсiмi бойынша мiндеттеме-
лерiн орындауы.

жыл бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б қаулысымен.

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетін нәтижелер :
1) Тiкелей нәтиже:
Мемлекеттiк білім тапсырысы шеңберінде жоғары кәсіптік білім беру бағдарламасы бойынша орташа жылдық контингентiн оқыту 100855 адам, оның ішінде Қазақстан Республикасында білімдi дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберiндегi магистранттар - 3333 адам.
мемлекеттік білім тапсырысы бойынша студенттер мен тыңдаушыларды қабылдау - 28 390 адам, магистранттар - 2520 адам, оның iшінде
М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттiк университетi үшін сатып алынған оқулықтардың саны - 800 бiрлiктен кем емес;
жоғары кәсіптік бiлiм алатын азаматтар санынан, барлық санаттағы стипендиаттардың орташа жылдық контингентi - 78883;
мемлекеттік білім тапсырысы шеңберiнде жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптiк білім бағдарламалары бойынша білім алушылардың орташа жылдық саны - 3253.
жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптiк білім алатын күндізгi оқу нысаны стипендиаттарының орташа жылдық саны - 2794 адамға дейiн;
Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясына орташа жылдық контингентi 543 оқушыны даярлау, оның iшінде қабылдау 150 адам;
Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясына: 15 компьютер, студия кешенiне 1 жабдық, университет радиосына 1 жабдық, 2 тоңазытқыш витринасы, 1 жеңіл автомобиль, 1 плазмалық телевизор, 4 спорттық тренажер мен құралдар, бағдарламалық қамтамасыз ету.
азаматтық авиация академиясының жаттығу және жазғы практикадан өтетін студенттерінің орташа жылдық саны - 30 адамнан кем емес;
запастағы офицерлер бағдарламасы бойынша білім алушылардың орташа жылдық саны - 6703, оның ішінде Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлiгiнiң наряды бойынша қабылдау - 3000 адам;
Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Болашақ" халықаралық стипендиясы стипендиаттарының саны - 3000-нан аспайды.
ұлттық жоғары оқу орындарына тартылғандар саны - 40 ставка;
Республикалық бюджеттің қаражаты есебінен күрделі жөндеу өткізетін жоғары оқу орындар саны - 13 бірлік;
мемлекеттік білім тапсырысы бойынша күндізгі оқу нысанында білім алушылардан жол жүру өтемақысын алатындар саны - 102007 адам.
2) Соңғы нәтиже:
орталық және жергiлiкті атқарушы органдардың өтініші бойынша берiлген мемлекеттiк бiлiм тапсырысы шеңберiнде жоғары кәсіптік бiлiмдi мамандар 2006 жылғы қажеттілігiнен мемлекеттік, білім тапсырысы бойынша жоғары кәсіптік бiлiм алғандар үлесi - 98%;
жоғары оқу орнын бітіргендер санынан еңбекпен қамтылған жоғары кәсiптiк білімдi мамандар пайызы 60%-ға дейiн;
2006 жылы жобалық-сметалық құжаттама ұсынған жоғары оқу орындарының ғимараттарын күрделi жөндеуден өткізу қажеттiлiгiн республикалық бюджет қаражаты есебiнен қамтамасыз ету дәрежесi - 33%;
Ағымдағы жылы жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi білімдi мамандарды даярлау үшін шетелдiк консультанттарды тартудағы қажеттiліктi қанағаттандыру дәрежесi - 50%.
3) Қаржы-экономикалық нәтиже:
бiр студентті және магистрантты оқытудың орташа құны - 153,6 мың теңге, Қазақстан Республикасында бiлімді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберiнде магистрантты оқытудың орташа құны - 334,7 мың теңге, аспирантты оқытудың орташа құны - 99,7 мың теңге, РhD докторын оқытудың орташа құны - 1057,2 мың теңге;
стипендия мөлшерi:
студенттер мен магистранттардың орташа стипендиясының мөлшерi - 6938 теңге;
даярлық бөлiмнің тыңдаушыларының стипендиясының мөлшерi - 5469 теңге;
өндiрiстен қол үзе отырып, оқитын аспиранттарға - 17 685 теңге;
докторанттарға - 22564 теңге;
жетiм балалар құрамындағы студенттер үшін тамақтану шығысының нормалары 310 теңгеден кем емес, ата-анасының қамқорлығынсыз (қорғанысыз) қалған балалар құрамындағы студенттер үшін - 124 теңге;
жаттығу және жазғы практика өтетін Азаматтық авиация академиясының бiр студентiне жұмсалатын орташа шығыстар - 2050 мың теңге;
М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетi үшін бiр оқулық сатып алуға жұмсалатын орташа шығыстар - 1 000 мың теңге;
мына жоғары оқу орындарының әскери кафедраларында запастағы бiр офицердi даярлауға орташа шығыстар - 65 мың теңге;
4) Уақтылығы:
Мемлекеттік білім тапсырысы бойынша 2006 жылы жоғары кәсiптiк білім алған Қазақстан Республикасы азаматтарының саны 10 000 халыққа -18 адам
5) Сапасы:
бiрыңғай ұлттық тестiлеу бойынша мемлекеттік білім тапсырысы бойынша 1 курсқа қабылданғандардың орташа баллы - 60, кешендi тестiлеу бойынша мемлекеттiк білім тапсырысы бойынша 1 курсқа қабылдағандардың орташа баллы 47;
жаңадан қабылданғандарды стипендиямен қамтамасыз ету пайызы - 100%, оқуын жалғастырушылар - 75 пайыз.
Бiлiм алушылардың жалпы санынан, оқудан шығарылғандардың үлесi - 2%;
Оқу бітiргендердің жалпы санынан мемлекеттiк білім беру тапсырысы бойынша жоғары оқу орнын үздiк бiтiрген жоғары кәсіптік бiлiмдi түлектердің үлесi - 10%-дан кем емес.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б қаулысымен.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1235 қаулысына     
239-1-қосымша      

       Ескерту. Қаулы 239-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2006.07.31.  N 470б қаулысымен.

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2006 жылға арналған
022 "Азаматтық авиация академиясы" АҚ-тың жарғылық капиталын
көбейту" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

       1. Құны: 132155 мың теңге (жүз отыз екi миллион жүз елу бес мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Азаматтық авиацияны мемлекеттiк реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы N 271-II  Заңы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Азаматтық авиация академиясы" мекемесiн қайта ұйымдастыру туралы" 2001 жылғы 25 мамырдағы N 718  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: азаматтық авиация саласында кадрларды дайындаудың сапасын арттыру, әлемдiк рынокта бәсекелестiктi арттыру үшiн жақсы жағдайлар қалыптастыру.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: азаматтық авиация саласында кадрларды кәсiби даярлаудың кешендi жүйесiн дамыту.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

N р/с

Бағдарламаның коды

Кіші бағдарламаның коды

Бағдарламаның (кіші бағдарламаның) атауы

Бағдарламаны (кіші бағдарламаны) іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мерзімдері

Жауапты орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

022


"Азаматтық авиация академиясы" АҚ-тың жарғылық капиталын көбейту

ҚР ККМ Азаматтық авиация комитетінің мамандарын EASA/JAR стандарттарына оқыту үшін "Азаматтық авиация академиясы" АҚ жарғылық капиталын арттыру арқылы "Азаматтық авиация академиясы" АҚ-тың қызметін дамыту.

жыл бойы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникация министрлігі 

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
      Тiкелей нәтиже: педагогика және авиация қызметкерлерiн даярлау, қайта даярлау және бiлiктiлiгiн арттыру үшiн нысандарды, әдiстердi және талаптарды жетiлдiрудi қамтамасыз етуге мүмкiндiк беретiн азаматтық авиация академиясының жарғылық капиталын өсiру және Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi Азаматтық авиация комитетiнiң 35 мамандарын EASA/JAR стандарттарына оқыту.
      Соңғы нәтиже: авиация саласының бiлiктi кадрлармен қамтамасыз етiлу деңгейiн арттыру, халықаралық авиация стандарттарын енгiзу.
      Қаржы-экономикалық нәтижесi: қолайлы жағдайлар ұйымдастыру және жасау есебiнен кадрлық әлеуеттi арттыру; Азаматтық авиация комитетi қызметшiсiн енгiзiп жатқан (EASA/JAR) еуропалық авиация талаптарын оқыту үшiн орташа шығын 1768 мың.теңге.
      Уақтылығы: жыл бойы жасалған шарттарға сәйкес.
      Сапасы: азаматтық авиация саласын EASA/JAR еуропалық авиация стандарттарына көшiру.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
1235 қаулысына      
240-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Мемлекеттiк бiлiм беру ұйымдарындағы кадрлардың
бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау"
деген 023 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 140350 мың теңге (бiр жүз қырық миллион үш жүз елу мың теңге).
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  8,    21,   27,   41-баптары ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында білім берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарына бағынысты мемлекеттiк мекемелердің штаттық лимиттерi сандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2005 жылғы 5 наурыздағы N 214  қаулысы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : бiлiм саласында қызмет сапасын жақсарту. Мамандардың отандық және шетелдiк озық тәжiрибеде тиiстi ғылым мен техника салаларындағы жаңа жетiстiктер туралы бiлiм алуға деген талабын қанағаттандыру; бұрын алған кәсіптік бiлiмдi тереңдету немесе жаңа кәсіптік білім алу.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi : лауазымдық міндеттерiн тиiмдi орындап, кәсіптік шеберлiктерiн жетiлдiру үшін қойылған бiлiктiлік талаптарына сәйкес өздерінің кәсiптік қызметi саласында білім беру бағдарламалары бойынша теориялық және практикалық білімдерiн, iскерлiктерi мен дағдыларын жаңартып отыру. Бiлiм беру, спорт және денешынықтыру мамандарының кәсiптiк білімдерi мен дағдыларын тереңдету, консультативтiк-әдiстемелiк көмек көрсету. Аймақтық білім беру жүйелерi мен оқу орындарын басқарудың сапасын арттыру, мектеп мұғалiмдерінің компьютерлiк сауатын қамтамасыз ету, мектептi 12 жылдық оқуға көшіру үшiн кадрлар даярлау, білім ұйымдарында мұғалiмдер мен оқытушылардың жұмысқа кәсiптiк және психологиялық дайындық сапасын арттыру. Ұйымдардың, білім басқармаларының басшыларының, білім берудің барлық деңгейдегi педагог қызметкерлердің бiлiктілігiн арттыру. Ғарыштық байланыстары бойынша мамандардың біліктілігiн арттыру мен даярлау, "Өзiн өзi тану" пәнi бойынша оқытушылар дайындау.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

023


Мемлеттiк
білім беру
ұйымда-
рындағы
кадр-
лардың
бiлiк-
тілігiн
арттыру
және
қайта
даярлау

Қазақстан Республикасы
бiлiм және ғылым
министрінің бұйрығына
сәйкес әртүрлi бағыттағы жаңа
буынды педагог
кадрларының
біліктілігін арттыру
және қайта даярлау;
Қазақстан Республикасы
білім және ғылым
министрінің бұйрығына
сәйкес дене тәрбиесi,
ақпараттандыру және
12 жылдық оқу
саласында педагог
кадрлардың бiліктілігін көтеру және қайта даярлау;
Қазақстан Республикасы
білім және ғылым
министрінің бұйрығына
сәйкес ғарыш саласы
бойынша мамандардың
біліктілігін арттыру
мен қайта даярлау.
Қазақстан Республикасы
бiлім және ғылым
министрінің бұйрығына
сәйкес "Өзiн өзi
тану" пәнiн өткiзуге
мұғалімдер мен
тәрбиешілерді қайта
даярлау.
 
  Қазақстан Республикасы
білім және ғылым
министрінің бұйрығына
сәйкес әртүрлi
бағыттағы психология-
медицина-педагогика
кеңестерінiң мамандары
үшін біліктілік
арттыру курстарын
өткiзу. 

жыл бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Түзеу
педаго-
гикасы
ұлттық
ғылыми-
практи-
калық
орталығы
 

         7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
Тiкелей нәтиже:
Кадрлардың біліктiлiгiн арттыру және қайта даярлау курстарынан өтуші тыңдаушылардың орташа саны - 6465.
Соңғы нәтижелер:
білім берудi дамыту мемлекеттiк бағдарламасының iске асыру бойынша 2006 жылғы шараларды педагог кадрлармен қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасында ғарыш саласында мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру бойынша 2006 жылғы шараларды мамандармен қамтамасыз ету.
Кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлауда сұранымды қамтамасыз ету үлесi - 20 пайыз.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
Бiр тыңдаушыны оқытудың құны - 21710 теңге.
Уақтылығы:
жұмыс жүргізу кестеге сәйкес.
Сапасы:
бiлiм саласына сапалы жағдай жасау үшін мамандардың кәсіптік білімi мен iскерлiгiн қолдану.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
1235 қаулысына      
241-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Сейсмологиялық ақпарат мониторингi"
деген 024 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 194381 мың теңге (бiр жүз тоқсан төрт миллион үш жүз сексен бiр мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 5 шiлдедегi Заңының  1,    5,       10,   11,   14,   15,   28-баптары ; "Ұлттық қауіпсіздік туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 26 маусымдағы Заңының  1,    2,    7,    8,      17,   25-баптары ; "Алматы қаласында, Алматы және Талдықорған облыстарында мүмкiн болатын жер сiлкіністерiнiң шығынын азайту және олардың зардаптары жөнiндегi қосымша шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 30 желтоқсандағы N 1490  қаулысы ; "Республиканың сейсмологиялық қауiптi аймақтарындағы жойқын жерсiлкiнiстердің шығынын азайту шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1997 жылғы 26 тамыздағы N 1286  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарына бағынысты мемлекеттiк мекемелердің штаттық лимиттерi сандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2005 жылғы 5 наурыздағы N 214  қаулысы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасының сейсмологиялық қауіптi аудандарында жерсiлкiнiстерiн болжау арқылы халықтың қауiпсіздігін қамтамасыз ету, кешендi зерттеулер ұйымдастыру және өткiзу, материалдық-техникалық базаны нығайту және сапалы ғылыми қызмет үшін сейсмикалық стансаларды қайта жарақтау.
       5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi : Бақылаудағы аумақ пен iргелес аудандардағы жерсiлкiнiстерi туралы деректерді тіркеу және өңдеу; далалық аспаптармен бақылау жүргізу және стационарлық станциялар желісінде сапалы әрi үздiксіз сейсмикалық, геофизикалық, гидрогеохимиялық, гидрогеодинамикалық, деформографиялық, ойысөлшеу, сейсмобиологиялық ақпарат алу, алған ақпаратты алғашқы өңдеуден өткізу; зерттелетiн аумақты сейсмикалық бақылау тәртібi бойынша тақырыптық жұмыстар жүргізу; Қазақстан Республикасының аумағында сейсмикалық мониторингтi жүзеге асыру; Қазақстан Республикасының аумағында қатты жерсiлкiнiстердің эпицентрлiк аймақтарында уақытша сейсмикалық және геофизикалық станциялардың және өзге де бақылау түрлерінің жұмысын жандандыру және қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасы деректі органдарының өкiмi бойынша жұмыстар орындау; бақылаудағы аумақ бойынша барлық байқалған және күштi жерсiлкіністер туралы Қазақстан Республикасының мемлекеттiк басқару органдарын мезгілінде хабарландырып отыру; жерсiлкiнiстерінің жедел каталогтары мен бюллетендерiн жасау, сейсмологиялық, геофизикалық, гидрогеохимиялық, деформографиялық және басқа да ақпараттар мұрағатын қалыптастыру; аспаптық бақылау деректерiн тiркеу, жөнелту және өңдеу процестерiн автоматтандыру бойынша жұмыстар жүргiзу; жерсiлкiнiстер болжамдары бойынша бақылау жүргiзу және материалдарды өңдеу үшін жаңа әдiстер мен техникалық құралдарды енгiзу. Бақылауларды, тапсыруларды және деректердi өңдеудi автоматтандыру үшін сейсмикалық стансалардағы аппаратураны жаңарту.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

024


Сейсмо-
логиялық
ақпарат
мони-
торингi

Бақыланатын аумақтар мен қарамағындағы аудандардағы жер сілкіністері туралы деректердi тiркеу және өңдеу. Стационарлық станциялар желiлерiнде
инструменталдық дала
бақылауларын жүргізу
және сапалы әрi
үздiксіз ақпарат алу,
алынатын ақпаратты
алғаш өңдеу, Қазақстан
Республикасының
аумағында сейсмология-
лық мониторингтi жүзеге асыру. Негізгі
құралдарды сатып алу.

жыл бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі,
Сейсмо-
логиялық
тәжiри-
белiк-
әдiсте-
мелiк
экспе-
дициясы

     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже:
Сейсмологиялық станциялардың материалдық-техникалық базасын нығайту мақсатында негiзгi құралдарды сатып алу, кемінде: цифрлық сейсмикалық аппаратура - 5; аналитикалық таразы - 1; техникалық таразы - 1; дебит өлшемi - 2; персоналды компьютер - 5; проектор - 1; УАЗ-31519-095-02 автомашинасы - 2; КамАЗ-45142 автомашинасы -1; геофизикалық өлшеу құралы -6; жер станциясымен спутниктiк байланыс аппаратурасы - 5; радиотелефондық ұзартқыш - 3; осциллограф - 6; генератор - 4; электроперфоратор - 4; реттелетiн тұрақты ток көзi - 20; триммер - 7.
Қазақстан Республикасының аумағындағы жерсiлкiнiстер каталогы; алғашқы бақылау материалдарының (сейсмограммалардың, цифрлық сейсмограммалардың, деформограммалардың күштi қозғалыстар жазбасының геофизикалық, гидрогеологиялық, сейсмобиологиялық бақылаулар және жер қабығы қозғалыстарын қазiргi бақылау бойынша алғашқы материалдары) мұрағаттары; бақылау түрлерi бойынша деректердің базалары; сейсмикалық ("Сейсмо", "Бадис", "Уақытша қатарлар", "Карточка", "Кармех"); геофизикалық ("Магнитка" "Теллурика"), гидрогеологиялық ("Геохим"), қазiргi қозғалыстар ("Қабық"); өлшеу параметрлерi негiзiнде жерсiлкiнiстердің күн сайынғы оперативтi болжамдары (барлығы 365 болжам) сейсмологиялық стансалардың беретiн өңделген ақпараттарының сапалығы мен автоматты оперативтiк процесінің сенiмділігiн арттыру мақсатында құрылғыларды 60 бақылау пунктін, оның ішінде: 35 стационарлық сейсмологиялық станцияларын жаңарту.
Соңғы нәтиже: жер асты термоминералдық сулардың сейсмикалық, газ химиялық және динамикалық режимдерiне, геофизикалық даланың вариацияларын, жердің үстіңгi қабатының уақытында қозғалуын, жануарлардың мiнез-құлқына режимдiк бақылаулар жүргiзу. Қазақстанның оңтүстiк және оңтүстiк-шығыс сейсмикалық белсендi аудандарында қатты жер сiлкiнiстерiн болжау мақсатында ақпаратты тiркеу, жинау, беру, өңдеу және сақтау процестерiн автоматтандыру бойынша жұмыстар.
Жер сiлкінiстерiн болжау бойынша уақытында ақпарат беру.
Бақылау пунктерiндегi қажеттілікті қанағаттандыру үлесi - 90%.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
Бiр бақылау пунктiн қамтамасыз етуге орташа шығыстары - 2493,8 мың теңге;
бiр бақылау пунктiн жарақтандыруға орташа шығыстары - 745,8 мың теңге.
Уақтылығы: жұмыстар өткізу кестесiне сәйкес.
Сапасы: болжамдардың жер қыртысының нақты қозғалыстарымен сәйкес келуi. 

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
1235 қаулысына      
242-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Бiлiм беру жүйесiн әдiстемелiк қамтамасыз ету және
бiлiм беру қызметтерiнiң сапасын талдау"
деген 025 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 684472 мың теңге (алты жүз сексен төрт миллион төрт жүз жетпiс екi мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  6-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында білім берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Бiлiм, мәдениет және денсаулық сақтау ұйымдарының жүйесiн басқаруды жетiлдiру жөніндегi қосымша шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1998 жылғы 24 наурыздағы N 256  қаулысы ; "Білім ұйымдарын мемлекеттiк аттестациялау Ережесiн бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1999 жылғы 3 қыркүйектегi N 1305  қаулысы ; "Қазақстан Республикасында білім берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөніндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарына бағынысты мемлекеттiк мекемелердің штаттық лимиттерi сандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2005 жылғы 5 наурыздағы N 214  қаулысы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : білім берудегi жалпы әлеуметтік үрдiстердi ескере отырып білім деңгейлерi үшін жалпыға мiндетті мемлекеттік білім стандарттарын жасау және енгізу, білімдi басқару жүйесiн жетілдіру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi : Мемлекеттiк жалпыға мiндетті білім стандарттары мен оқу-бағдарламалық құжаттамалар тәртiбiн сақтауды әзiрлеу және талдау, дене тәрбиесi және спорт бойынша бағдарламалар мен ұсыныстар әзiрлеу. 12 жылдық оқу бойынша стандарттар мен оқу бағдарламаларын әзiрлеу және аудару. Республикада білім ұйымдарында 12 жылдық оқу мерзiмi енгізiлген мектептердiң бастапқы саты үлгiсiн сынау бойынша эксперименттік жұмыс бағдарламасын iске асыру. Білім беру ұйымдарының беретiн оқу материалдарының сапасы мен қабылдау деңгейiн өлшеу, бiлiм беру ұйымдарында оқу материалдарын беру сапасын анықтау, оқушы контингенттерiн құру механизмiн жетiлдiру. Кәсiптік білім бағдарламаларын аккредициялаудан өткізу. Жұмысшы кадрлар мен техникалық мамандар мен қызметшілердің кәсіптік дайындығына тәуелсіз бағалау өткізудi ұйымдастыру-әдiстемелiк жағынан қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

025


Бiлiм
беру
жүйесiн
әдiсте-
мелiк
қамта-
масыз ету
және
білім
беру
қызмет-
терiнiң
сапасын
талдау

Жас балаларға алғашқы
түзету педагогикалық
көмек көрсету бойынша
әдістемелік қамтамасыз
ету.
 
 
 
 
        Білім деңгейлері
бойынша стандарттар
әзірлеу;
12 жылдық оқу
бағдарламаларының
стандарттарын
әзiрлеу және аудару;
ақпараттандыру, дене тәрбиесi және қосымша
білім бойынша оқу-
әдiстемелiк құралдар
дайындау;
қазақ тiлiнде
оқытудың әдістемесiн
әзiрлеу және басып
шығару;
электрондық мультимедиялық оқыту
бағдарламасын әзiрлеу;
12 жылдық оқуға көшудi
әдістемелік
қамтамасыз ету;
Мектепке дейiнгі
бiлімнiң әдiстемелік
негізін жасау.
Оқулықтар мен
оқу-әдiстемелік
әдебиеттерін жасау
және басып шығаруды
әдістемелiк қамтамасыз
ету.
Білім жүйесінің
жағдайына мониторинг
жасау. Қазақстан
Республикасындағы
білімнің жағдайы
туралы ұлттық
баяндамасын жасау.
Жоғары оқу орындарының
институциалдық,
аккредитациялау
және кәсіптік бiлiм
бағдарламаларын
аккредитациялау.
Жұмысшы кадрлар мен
техникалық мамандар
мен қызметшілердің
кәсіптік дайындығына
тәуелсіз бағалау
өткiзудi ұйымдастыру-
әдістемелік жағынан
қамтамасыз ету.
Қазақстан Республикасы
Бiлiм және ғылым
министрінің бұйрығымен
бекiтiлген тізiм
бойынша Республикалық
қосымша бiлім оқу-
әдiстемелік орталығы
үшін негіз құралдар
алуға күрделi
трансферттер аудару.

жыл бойы

Түзеу
педаго-
гикасы
ұлттық
ғылыми-
практи-
калық
орталығы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже:
1. Түзеу педагогикасы ұлттық ғылыми-практикалығының жас балаларға алғашқы түзету педагогикалық көмек көрсетуi бойынша әдiстемелiк құралдарды дайындау - 3.
2. Бiлiм беру деңгейлерi бойынша: мектепке дейiнгі, бастауыш, орта, жоғары кәсiптiк стандарттар әзiрлеу және жақсарту - 122.
3. Даму мүмкіндiктерi шектеулi мектепке дейiнгi және мектеп жасындағы балалар үшін орыс және қазақ тiлiнде инклюзивтiк бiлiм эксперименттiк бағдарламасын әзiрлеу - 4.
4. 12 жылдық оқу бағдарламасын әзiрлеу және аудару - 516.
5. Ақпараттандыру, дене шынықтыру, қосымша білім және мектепке дейiнгi бiлiм, 12 жылдық оқу бойынша, оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк әдебиеттердi әзiрлеу процесi саласында, кәсіптік бiлiмдi аккредитациялау бағдарламалары саласында оқу-әдiстемелiк құралдар әзiрлеу - 189.
6. Қазақ тiлiн оқыту бойынша әдiстемелiк құралдар әзiрлеу және басып шығару - 60 атау.
7. Электрондық мультимедиялық оқыту бағдарламаларын әзiрлеу - 6.
8. Білім жүйесінің жағдайының мониторингiн жасау. Қазақстан Республикасындағы бiлiмнiң жағдайы туралы ұлттық баяндама жасау.
9. Жұмысшы кадрлар мен техникалық мамандар мен қызметшілердің кәсiптік дайындығына тәуелсіз бағалау, бiлiктiлiк беру.
10. Республикалық қосымша бiлiм оқу-әдiстемелiк орталығына 26-дан кем емес басты құралдар сатып алу (жиһаз, видеотехника, оргтехника, спорттық және тұрмыс жабдықтары).
Соңғы нәтиже:
Бiлiм беру қызметiнiң деңгейi мен сапасын жақсарту.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
1) Жас балаларға алғашқы түзету педагогикалық көмек көрсетуi бойынша 1 әдiстемелiк құрал дайындаудың орташа бағасы - 1211,0 мың теңге.
2) Білім беру деңгейлерi бойынша 1 стандартты әзiрлеу мен жетiлдiрудің орташа құны - 153,1 мың теңге.
3) Даму мүмкiндiктерi шектеулi мектепке дейiнгi және мектеп жасындағы балалар үшін орыс және қазақ тілінде 1 инклюзивтік білім эксперименттiк бағдарламасын әзiрлеудің орташа құны - 1126,3 мың теңге.
4) 12 жылдық оқу бағдарламасын әзiрлеу және аударудың орташа құны - 227,3 мың теңге.
5) Ақпараттандыру, дене шынықтыру, қосымша білім және мектепке дейiнгi білім, 12 жылдық оқу бойынша оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк әдебиеттердi әзiрлеу процесi саласында, кәсiптiк бiлiмдi аккредитациялау бағдарламалары саласында оқу-әдiстемелiк құралдың 1 данасын әзiрлеудің орташа құны - 892,2 мың теңге.
6) Қазақ тiлiн оқыту бойынша әдiстемелік құралдардың бiр басылым бетiн әзiрлеудің орташа құны - 23000 теңгеден кем емес.
7) Қазақ тiлiн оқыту бойынша әдiстемелiк құралдардың бiр басылым данасының орташа құны - 600 теңгеден кем емес.
8) Электрондық мультимедиялық оқыту бағдарламалардың 1 данасын әзiрлеудің орташа құны - 5000 мың теңге.
9) Бiлiм жүйесінің жағдайының мониторингiн жасаудың, Қазақстан Республикасындағы білімнің жағдайы туралы ұлттық баяндама жасаудың құны 60000,0 мың теңге;
10) Жұмысшы кадрлар мен техникалық мамандар мен қызметшілердің кәсіптік дайындығына тәуелсіз бағалау және біліктілiгін берудің құны 90000 мыңнан кем емес.
Уақтылығы:
Кесте бойынша жыл бойы жұмыс жүргізу.
Сапасы:
Дәрiс берудің мазмұнын, әдiстемесiн және оқушылардың білім деңгейiн бағалауды жақсарту.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б қаулысымен.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
1235 қаулысына      
243-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттерiне арнайы (түзету) бiлiм беру ұйымдарын
арнаулы техникалық және орнын толтыру құралдарымен қамтамасыз
етуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 026 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 118125 мың теңге (бiр жүз он сегіз миллион бiр жүз жиырма бес мың теңге).
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  20-бабы ; "Мүмкiндiгi шектеулi балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық түзету арқылы қолдау туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2002 жылғы 11 шілдедегi Заңының  6,    9-баптары ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : арнайы түзету білім беру ұйымдарын арнаулы техникалық және компенсаторлық құралдармен қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi : облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мүмкіндiктерi шектеулi балалардың өмiрiне адеквадты жағдай жасау, олардың әлеуметтік-тұрмыстық бейiмделу деңгейiн көтеру үшiн арнаулы техникалық және компенсаторлық құралдар алуға қаржылай көмек көрсету.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі
іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

026


Облыстық
бюджет-
терге,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
бюджет-
терiне
арнайы
(түзету)
бiлiм
беру
ұйымдарын
арнаулы
техни-
калық
және
орнын
толтыру
құрал-
дарымен
қамта-
масыз
етуге
берiлетiн
ағымдағы
нысаналы
транс-
ферттер

Республикалық бюджеттен облыстық
бюджеттерге, Астана
және Алматы
қалаларының
бюджеттерiне арнайы
(түзету) білім беру
ұйымдарың арнаулы
техникалық және орнын
толтыру құралдармен
қамтамасыз етуге
арналған ағымдағы трансферттердi,
Қазақстан Республикасы
Yкiметінің шешiмiне
байланысты, Қазақстан
Республикасы Білім
және ғылым министрінің
бұйрығымен бекiтілген
тізімге сәйкес
ағымдағы нысаналы
трансферттер аудару.

Арнайы (түзеу) бiлiм
ұйымдарын арнаулы
техникалық, орнын
толтыру құралдармен
қамтамасыз ету.

жыл бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Облыс-
тардың,
Астана,
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :*
Тiкелей нәтиже:
арнайы және компенсаторлық құралдармен қамтамасыз ету:
Ақмола облысы - 7 бiрлiктен кем емес;
Ақтөбе облысы - 6 бiрлiктен кем емес;
Алматы облысы - 8 бiрлiктен кем емес;
Атырау облысы - 2 бiрлiктен кем емес;
Шығыс Қазақстан облысы - 7 бiрлiктен кем емес;
Жамбыл облысы - 90 бiрлiктен кем емес;
Батыс Қазақстан облысы - 6 бiрлiктен кем емес;
Қарағанды облысы - 206 бiрлiктен кем емес;
Қызылорда облысы - 6 бiрлiктен кем емес;
Қостанай облысы - 3 бiрлiктен кем емес;
Маңғыстау облысы - 2 бiрлiктен кем емес;
Павлодар облысы - 3 бiрлiктен кем емес;
Солтүстiк Қазақстан облысы - 26 бiрлiктен кем емес;
Оңтүстiк Қазақстан облысы - 11 бiрлiктен кем емес;
Алматы қаласы - 177 бiрлiктен кем емес;
Астана қаласы - 1 бiрлiктен кем емес.
Соңғы нәтиже:
арнайы (түзеу) бiлiм беру ұйымдарын арнаулы және компенсаторлық құралдарымен жарықтандыру сұраныстың 30 пайызын құрайды.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
Жоспарлау орташа құны:
диагностикалық аудиометр - 500,0 мың теңге
сымсыз оқу сыныбы - 1600,0 мың теңге
сымдық оқу сыныбы - 600,0 мың теңге
оқу машинасы - 900,0 мың теңге
жұмсақ бөлме - 500,0 мың теңге
сенсорлық бөлме - 5000,0 мың теңге
дамыту, оңалту жабдығы орташа есеппен - 23,4 мың теңге.
Уақтылығы:
Жылда білім шарттарға отырған баяндаумен сәйкес
Сапасы:
Белгіленген стандарттарға сай сапалы арнайы және компенсаторлық құралдарды сатып алу.
* республикалық бюджеттен бөлінетін трансферттерді игеру шеңберінде іске асырылатын шаралардың тізбесі, күтiлетiн нәтижелерді сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергілікті бюджеттік бағдарламасының паспортында көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
1235 қаулысына      
244-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Ұлттық тестiлеу жүйесi"
деген 027 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 578688 мың теңге (бес жүз жетпiс сегіз миллион алты жүз сексен сегіз мың теңге).
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  35-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында білім берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын iске асыру жөніндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : оқу жетiстiктерiне тәуелсіз баға жасау, жоғары сапалы білімдi қамтамасыз ететiн сыртқы тәуелсiз бағалау жүйесiн жасау. Мемлекеттiк жалпы мiндеттi бiлiм стандарттар негiзiнде бiлiм сапасын бағалаудың ұлттық жүйесiн жетiлдiру.
       5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi : бiрыңғай ұлттық тестiлеудi өткiзу және оқушыларға аралық мемлекеттiк бақылау жүргізу түрiмен білім беру сапасына мемлекеттiк бақылау жүргізу. Мемлекеттік мiндеттi білім стандарттарын әзiрлеу және талдау, оқушылар контингенттерiн құру механизмiн жақсарту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

027


Ұлттық
тестiлеу
жүйесi

Бірыңғай ұлттық тестілеу мен аралық мемлекеттiк бақылауға қатысушылар бойынша мәліметтердi жасау.
Бiлім беру ұйымдарын
мемлекеттiк
аттестациялау кезiнде
бiрыңғай ұлттық
тестiлеудi, кешендi
тестiлеудi ұйымдастыру
және өткiзу.
Орта білімнің
бастауыш және негізгі
сатысында және жоғары
оқу орындарының 2-3
курстарында
оқитындарға аралық аттестация ұйымдастыру.
Бiрыңғай ұлттық
тестiлеу бойынша сайт
жұмысын қамтамасыз ету.
Бiлім беру мен
тестілеудің
мемлекеттік
стандарттарының
ұлттық орталығы үшін
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің бұйрығымен
бекітілген тізімге
сәйкес тестiлеу
пункттерiне негізгі
құралдар алуға күрделi
трансферттер аудару.

жыл бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігінің
білім
беру
сала-
сындағы
бақылау
және
аттес-
тациялау
коми-
теті,
Білім
беру мен
тесті-
леудің
мемле-
кеттік
стан-
дартта-
рының
ұлттық
орталығы

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже:
154 пункттерде бiрыңғай ұлттық тестілеудi ұйымдастыру;
20 тестiлеу пункттерi 300 бiрлiктен кем емес құралдармен қамтамасыз етiледi (жиһаз, компьютерлiк және ұйымдық техника, инвентарь);
Жоспарланған бiрыңғай ұлттық тестілеуден өтетiн білім алушылардың саны 220 мыңнан аса;
Аралық мемлекеттiк бақылаудан өтетiн оқушылардың саны:
1) жалпы орта бiлiм беру саласында бастапқы және негізгi сатыда оқитын оқушылар - 80 мыңнан аса;
2) 2, 3 курс студенттерi - 70 мыңнан аса.
Бiлiм ұйымдарын мемлекеттік тестiлеу кезiнде кешендi тестiлеуден өтетiн оқушылардың саны - 11 мыңнан аса.
Қорытынды нәтижелер:
білім беру сапасын ары қарай көтеру бойынша шаралар қабылдау үшін студенттердің және бiлiм алушылардың бiлім деңгейiн бағалау; Жұмыс iстеп тұрған бiрыңғай ұлттық тестiлеу пункттердің жарықтануы 100 пайызды құрайды, қосымша бiрыңғай ұлттық тестiлеу пунктердің жарықтануы 83,6 пайызды құрайды.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
1) бiрыңғай ұлттық тестiлеуден өтетiн 1 оқушыға кететiн орташа шығын - 453 теңге;
2) 1 тестiк тапсырманы құрастыру және сараптауға кететiн орташа шығын - 115 теңге;
3) аралық мемлекеттік бақылаудан өтетiн 1 оқушыға орташа шығын:
1) 4, 9 сыныптардың оқушыларына - 342 теңге;
2) 2, 3 курс студенттерiне - 625 теңге.
4) Бiлiм беру ұйымдарын мемлекеттiк аттестациялау кезiнде кешендi тестілеуден өтетiн бiр оқушыға кететiн орташа шығын - 625 теңге;
5) Бiр тестiлеу пунктiн жарақтандыруға кететiн орташа шығын - 1420,0 мың теңге;
6) Бiр тестілеу пунктiн ұстауға кететiн орташа шығын - 2846,0 мың теңге.
Уақтылығы:
Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрінің бұйрығымен бекiтiлген құрал-жабдықтарды жеткізу, жұмыс жүргізу шараларына байланысты.
Сапасы:
бірыңғай ұлттық тестiлеу сапасына және тестiлеу процедурасына арыздардың азаюы 10 пайызды құрайды.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
1235 қаулысына      
245-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттерiне жалпы орта бiлiм беретiн мемлекеттiк
мекемелердiң бiрүлгі штаттарын ұстауды қамтамасыз етуге
берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 028 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 6269751 мың теңге (алты миллиард екi жүз алпыс тоғыз миллион жетi жүз елу бiр мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  41-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында білім берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгi штаттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2002 жылғы 4 қарашадағы N 1168  қаулысы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   білім беру ұйымдарының үлгi штаттарын Қазақстан Республикасының заңнамасымен сәйкестендiру.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : облыстық бюджеттерге мемлекеттiк бiлiм беру мекемелерінің үлгi штаттарын ұстауды қамтамасыз етуге қаржылай көмек көрсету.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

028


Облыстық
бюджет-
терге,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
бюджет-
терiне
жалпы
орта
бiлiм
беретiн
мемле-
кеттiк
мекеме-
лердiң
бiрүлгі
штаттарын
ұстауды
қамтама-
сыз етуге
берiлетiн
ағымдағы
нысаналы транс-
ферттер

Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң шешімі
бойынша Қазақстан
Республикасы Білім
және ғылым министрінің
бұйрығымен бекiтiлген
санға сәйкес
мемлекеттік жалпы орта
білім ұйымдарында
қосымша штат
бірліктерін ұстауға
республикалық
бюджеттен облыстық
бюджеттерге нысаналы
ағымдағы трансферттер
аудару.
 
  Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң шешімі
бойынша, Қазақстан
Республикасы Білім
және ғылым министрінің
бұйрығымен бекiтілген
санға сәйкес
мемлекеттiк жалпы орта
білім ұйымдарында
қосымша штат
бiрлiктерiн ұстауды
қамтамасыз етуге
нысаналы ағымдағы
трансферттер аудару.
Мемлекеттік жалпы
орта білім мекемеле-
рiнде қолданыстағы
нормаларға сәйкес штат
бiрлiктерiн енгізудi
қамтамасыз ету.

жыл бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі
 

    Облыс-
тардың
әкімдері

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :*
Тiкелей нәтиже:
Этап бойынша жалпы білім беру мектептерiне, мектеп-интернаттарына қолданыстағы нормалық құқықтық актiлерге сәйкес 34406,25 штат бiрлiктерiн енгiзу, соның ішінде:
Ақмола облысы - 1684,5 бiрлік;
Ақтөбе облысы - 1674 бiрлік;
Алматы облысы - 3774,25 бiрлiк;
Атырау облысы - 646 бiрлік;
Шығыс Қазақстан - 3132,5 бірлік;
Жамбыл облысы - 3396 бірлік;
Батыс Қазақстан облысы - 1944 бірлік;
Қарағанды облысы - 1813,5 бiрлiк;
Қызылорда облысы - 1872,5 бiрлiк;
Қостанай облысы - 2832 бірлік;
Маңғыстау облысы - 483 бірлік;
Павлодар облысы - 2366 бірлік;
Солтүстiк Қазақстан облысы - 3399,5 бірлік;
Оңтүстiк Қазақстан облысы - 5388,5 бiрлiк.
Соңғы нәтиже:
типтiк жалпы бiлiм мектептердің, мектеп-интернаттарының қызмет етуi арқылы бiлiм саласының приоритеттiк бағыттарын қамтамасыз ету.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
Орта айлық жалақының мөлшерi - 15,19 мың теңгеден жоғары.
Уақтылығы:
жалпы бiлiмдi мектеп, мектеп-интернаттарын нормалық инфрақұрылымымен сәйкестендiру.
Сапасы:
оқушыларды тәрбиелеу және оқыту процесiне сапалы әдiстемелерiн енгізудi қамтамасыз ету.
Штат бiрлiктерiн енгiзудің үлесi сұраныстың 80 пайызын құрайды.
* республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберiнде iске асырылатын шаралардың тізбесі, күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткіштер тиiстi жергiлiктi бюджеттік бағдарламасының паспортында көрсетiледi
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б , 2006.12.06. N  1173 қаулыларымен.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
1235 қаулысына      
246-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттерiне жаңадан пайдалануға берiлетiн бiлiм беру
объектiлерiн ұстауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 029 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 3532939 мың теңге (үш миллиард бес жүз отыз екi миллион тоғыз жүз отыз тоғыз мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б қаулысымен.
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  43-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Бiлiм ұйымдарында балаларды тәрбиемен және оқумен толық қамту, бiлiм беру қызметінің қолжетiмділігін кеңейту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Облыстық бюджеттерiне, Астана және Алматы қалалық бюджеттерiне бiлiм беру ұйымдарының қызмет етуiне қаржылай қолдау жасау.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

029


Облыстық
бюджет-
терге,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
бюджет-
терiне
жаңадан
пайда-
лануға
берiлетiн
бiлiм
беру
объек-
тiлерiн
ұстауға
берiлетiн
ағымдағы
нысаналы транс-
ферттер

Қазақстан Республикасы
Yкiметінің шешімi
бойынша республикалық
бюджеттен облыстық
бюджеттерге, Астана
және Алматы қалалары
бюджеттерiне жаңадан
пайдалануға берілетiн
бiлiм беру объектілерiн ұстауға
арналған нысаналы
ағымдағы трансферттер
аудару.
 
  Өз уақытында бiлiм
объектiлерiн iске
қосу және қызмет етуiн
қамтамасыз ету.

жыл бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі
 
 

      Облыс-
тардың,
Астана,
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :*
Тiкелей нәтиже:
Облыс, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi 270 бiлiм беру объектiлерiн iске қосуын және қызмет етуiн қамтамасыз етедi, соның ішінде:
Ақмола облысы - 16 объект:
1. Мектепке дейiнгi балалар ұйымы:
"Айгөлек", Викторовка ауылы, Зеренды ауданы,
"Жұлдыз" Красный кардон ауылы, Зеренды ауданы,
"Айгөлек", Костычаева ауылы, Жарқайың ауданы,
"Бөбек", Тасөткел, Жарқайың ауданы,
"Құлыншақ", Жана-Кийма ауылы, Жақсы ауданы,
Мектеп-балабақшасы N 2 "Балдырған", Степногорск қаласы,
Макинка ауылы, Еңбекшілдер ауданы,
2. Мектептен тыс ұйымдар:
Музыкалық мектеп, Жарқайын ауданы, Далабай ауылы (филиалы);
Музыкалық мектеп, Жарқайын ауданы, Боранқұл ауылы, (филиалы);
Музыкалық мектеп, Жарқайын ауданы, Пятигорск ауылы, (филиалы);
3. Кәсіптік мектептер (Түзеу ұйымның филиалы)
Филиал ЕЦ-166/4, Атбасар ауданы, ПЛ N 9, (Атбасар қаласы),
Филиал ЕЦ-166/25, Зеренды ауданы, Гранитный поселкiсi, ПШ N 3 (Красный Яр ауылы),
Филиал ЕЦ-166/18, Степногорск қаласы, Заводской поселкiсi, ПЛ N 2.
4. Дарынды балаларға арналған мектеп-интернаты: Степногорск қаласы;
5. Мектеп жанындағы интернат:
Бұланды ауданы, Новообратское ауылы;
6. Мектеп-интернат:
Укубаев атын., Жаркайын ауданы, Державинск қаласы.
Ақтөбе облысы - 3 объект:
1. Мектептер:
ОШ, Ақтөбе қаласы;
БМ-балабақшасы Алғын ауданы, Алға қаласы;
2. Мектепке дейiнгi балалар ұйымы:
Ақтөбе қаласы, N 12 мкрн;
Алматы облысы - 5 объект:
1. Мектептер:
ОМ Қоянқұс ауылы Іле ауданы;
ОМ Алғабас ауылы Қарасай ауданы;
ОМ Бiрлiк ауылы Талғар ауданы;
ОМ Ерменсай ауылы Қарасай ауданы;
ОМ Ұзынағаш ауылы Жамбыл ауданы;
Атырау облысы - 28 объект:
1. Мектептер:
ОМ "Сельстрой" N 6 мкрн., Атырау қаласы;
ОМ Атырау қаласы Курилкино ауылы;
ОМ Забурунье ауылы, Исатай ауданы;
ОМ, Атырау қаласы, Лесхоз мкрн;
ОМ, Жана-Қаратон поселкiсi, Жылыой ауданы;
БМ N 2 Мақат поселкiсі; Мақат ауданы;
2. Мектепке дейiнгi балалар ұйымы:
"Қарлығаш" Исатай ауылы Исатай ауданы,
"Бүлдiршiн", Сарайшық ауылы Махамбет ауданы,
"Балбөбек", Сартоғай ауылы Махамбет ауданы,
"Айгүл", Есбол ауылы Махамбет ауданы,
"Ақтоғай", Ақтоғай ауылы Махамбет ауданы,
"Сүйiндiк" Сүйiндiк ауылы Құрманғазы ауданы,
"Ақмарал", Алға ауылы Құрманғазы ауданы,
"Гауһар", Нұржау ауылы Құрманғазы ауданы,
"Алтын кiлт", Мұқыр станциясы, Қызылқоға ауданы,
"Айгөлек", Жылыой ауданы,
"Арай", Ақжайық ауылы, Махамбет ауданы,
"Қарлығаш", Алға ауылы Махамбет ауданы,
N 54 Мақат ауылы, Мақат ауданы,
"Балауса", Сағыз станциясы, Қызылқоға ауданы,
"Сандығаш", Мақат ауданы,
"Гүлбазар", Атырау қаласы, Тасқала ауданы,
"Кудряшовский", Кудряшов ауылы Құрманғазы ауданы,
"Жауқазын", Қаракөл ауылы Қызылқоға ауданы,
"Балбөбек" Жанкелды ауылы Қызылқоға ауданы,
"Болашақ", Өрлiк ауылы, Индер ауданы,
"Чебурашка" Индер ауылы, Индер ауданы, "Өрiмтал" Жасқайрат селосы, Қызылқоға ауданы;
Шығыс-Қазақстан облысы - 12 объект:
1. Мектептер:
ОМ Герасимовка ауылы, Ұлан ауданы,
Гагарин атындағы ОМ, Қарғыба ауылы Тарбағатай ауданы,
ОМ Жарқын ауылы, Семей қаласы,
ОМ Предгорное ауылы, Глубоковский ауданы,
ОМ Катон-Карағай ауданы, Ново-Хайрузовка ауылы,
ОМ Степное ауылы, Глубоковский ауданы,
ОМ Орда ауылы, Абай ауданы.
2. Мектепке дейiнгi балалар ұйымы:
Жарма ауданы, Шар қаласы,
Зырьяновск ауданы, Новая Бухтарма ауылы,
Көкпектi ауданы, Белое ауылы,
Күршім ауданы, Теректi ауылы.
3. Мектеп жанындағы интернат
Көкпекті ауданы, Преображенское ауылы.
Жамбыл облысы - 5 объект:
1. Мектептер:
БМ, Мерке ауданы, Мерке ауылы,
БМ, Жамбыл ауданы, Казарма ауылы,
БМ, Жамбыл ауданы, Қызылтаң ауылы,
БМ, Жуалы ауданы, Зыковка ауылы,
ОМ, Қордай ауданы, Қордай ауылы.
Батыс Қазақстан облысы - 3 объект:
1. Девианттық мiнез-құлықтары бар балаларға арнайы кәсіптік мектептер:
Ақжайық ауданы, Тайпақ поселкiсi
2. Мектептер:
ОМ, Уральск қаласы
ОМ, Зеленовский ауданы, Набережный поселкiсi
Қарағанды облысы - 21 объект:
1. Мектептер:
ОМ, Сатпаев қаласы,
ОМ, Темiртау қаласы,
ОМ, Жезқазған қаласы
2. Мектепке дейiнгi балалар ұйымы:
"Еркетай" Қарағанды қаласы, мкр.Степной,
"Балдырған" Қарағанды қаласы, Пришахтинск ауылы,
Ақсу - Аюлы аулы, Шет ауданы,
Жездi п., Ұлытау ауданы
Атасу поселкiсі, Жаңарқа ауданы
Мектеп - балабақша Южный п., Абай ауданы
БМ - балабақша Көксу ауылы, Абай ауданы
Балабақша, Приозерск қаласы;
"Күншуақ", Балхаш қаласы,
3. Кәсiптiк мектептер:
N 16, Көкпекті, Бұқаржырау ауданы
Егiндiбұлақ ауылы, Қарқаралы ауданы
4. Мектептен тыс ұйымдар:
Музыкалық мектеп Қаражал қаласы
Музыкалық мектеп Осакаровка п., Осакаровка ауданы
Музыкалық мектеп Қарқаралы қаласы, Қарқалы ауданы
Жастар үйi, Темiртау қаласы,
Жастар үйi, Сатпаев қаласы,
Жастар үйi, Балхаш қаласы,
5. Жалпы типті мектеп-интернаты:
N 7, Саран қаласы;
Қостанай облысы - 14 объект:
1. Мектептер:
ОМ Водник мкрн., Затобольск п., Қостанай ауданы.
2. Дарынды балаларға арналған мектеп-интернаты:
Қостанай қаласы (жатақхана).
3. Кәсiптік мектептер:
N 23 КТМ Қарасу ауданы (жатақхана),
N 26 КТМ Наурызым ауданы (жатақхана),
Кәсiптiк-техникалық мектеп, Ұзынкөл ауданы,
Кәсiптiк-техникалық мектеп, Федоровский ауданы,
Кәсiптiк-техникалық мектеп, Тарановский ауданы,
Кәсiптiк-техникалық мектеп, Денисовский ауданы,
Арқалық қаласы ("Арқалық" бағдарламасы бойынша)
Арқалық қаласындағы жатақхана ("Арқалық" қайта құру бағдарламасы бойынша)
4. Балалардың тұру орталықтары:
Жітіқара ауданы,
Ұзынкөл ауданы,
5. Мектепке дейiнгi балалар ұйымы:
Әулиекөл ауданы,
Наурызым ауданы;
Қызылорда облысы - 24 объект:
1. Мектептер:
Тасбөгет атындағы орта мектеп, Қызылорда қаласы,
N 147 орта мектебi, Бесарық ауылы, Сырдарья ауданы,
2. Мектепке дейiнгi балалар ұйымы:
Арал қаласында - 3 объект,
Қазалы қаласында - 5 объект,
Қармақшы ауданында - 4 объект,
Жалағаш ауданында,
Сырдарья ауданында - 3 объект,
Жаңақорған ауданында - 6 объект;
Маңғыстау облысы - 3 объект:
1. Мектептер:
ОМ, Бейнеу ауданы, Бейнеу ауылы
Орта мектепке жалғастыру, Маңғыстау ауданы, Шебiр ауылы
ОМ Маңғыстау ауданы, Үштаған ауылы
Павлодар облысы - 16 объект:
1. Дарынды балаларға арналған мектеп-интернаты:
Павлодар қаласы,
2. Мектептен тыс ұйымдар:
Павлодар қаласында Жастар үйi,
3. Өкпе ауруымен сырқатталғаннан балаларды оңалту мектеп-интернаты:
Шалдай ауылы Щербақты ауданы
4. Балалар ауылы:
Павлодар қаласы,
5. Мектеп жанындағы интернат:
Майский ауданы, Майское ауылы,
Щербакты ауданы, Сосновка ауылы
Ақтоғай ауданы, Шiдерты ауылы,
Успенский ауданы, Лозовое ауылы
Щербакты ауданы, Шалдай ауылы
6. Мектепке дейiнгi балалар ұйымдары:
Екiбастұз қаласы,
Железинский ауданы, Алакөл ауылы,
Качирский ауданы, Песчаное ауылы,
Лебяжинский ауданы, Ямышево ауылы,
Успенский ауданы, Галицкое ауылы,
Щербакты ауданы, Александровка ауылы,
Щербакты ауданы, Орловка ауылы,
Солтүстiк Қазақстан облысы - 83 объект:
1. Мектептер:
Орта мектеп, Қызылжар ауданы, Бишкуль ауылы
N 26 орта мектеп, Петропавловск қаласы (темiр жол мектебi)
N 4 орта мектепке жалғастыру (спортзал), Тайынша ауданы, Тайынша қаласы,
2. Мектепке дейiнгi балалар ұйымдары:
"Қарлығаш", Тайынша ауданы, Тайынша қаласы,
"Айгөлек", Петропавловск қаласы,
"Росинка", Петропавловск қаласы,
"Родничок", Айыртау ауданы, Саумалкөл қаласы,
"Ақ бота" балабақша-яслиі Мамлютский ауданы, N 3 орта мектебiнде
"Балдырған", Айыртау ауданы, Нижний бурлук ауылы,
"Балдырған", Ақжар ауданы, Талшық ауылы,
"Чебурашка", Аққайың ауданы, Черкасское ауылы,
"Дюймовочка", Жумабаев атындағы ауданы, Золотая Нива ауылы,
"Колосок", Жумабаев атындағы ауданы, Таманское ауылы,
"Ақ бота" Қызылжар ауданы, Петерфельд ауылы,
"Айгөлек", Тайынша ауданы, Чкалов ауылы,
"Балдаурен", Тайынша ауданы, Зеленый гай ауылы,
"Гулливер", Петропавловск қаласы (темiржол балабақшасы),
"Малыш" Петропавловск қаласы (темiржол балабақшасы),
"Балапан", N 24 орта мектепке жалғастыру, Петропавловск қаласы,
"Балдырған", Петропавловск қаласы,
"Гүлдер", Жамбыл ауданы, Благовещенка ауылы,
3. Мектеп-интернат:
Петропавловск қаласы (темiржол мектеп-интернаты);
ШИ Санаторная Мамлютка қаласы.
А. Досмұхамбетов атындағы дарынды балаларға арналған гимназия интернат, Петропавл қаласы.
4. Мектеп жанындағы интернаттары:
Айыртау ауданы, Сырымбет ауылы,
Есiл ауданы, Карнеевка ауылы,
Есiл ауданы, Петровка ауылы,
Қызылжар ауданы, Бугровое ауылы,
Қызылжар ауданы, Бишкуль ауылы орта мектепте қазақ тiлiнде оқыту,
Мамлютский ауданы, Қызыләскер ауылы,
Мамлютский ауданы, Беловка ауылы,
Мусрепов ауданы, Калиновка ауылы,
Тайынша ауданы, Драгомировка ауылы,
Тайынша ауданы, Красная поляна ауылы,
Уалиханов ауданы, Чехово ауылы,
Айыртау ауданы, Казанка ауылы,
Аққайың ауданы, Трудовое ауылы,
Есіл ауданы, Волошинка ауылы,
Есiл ауданы, Бесқұдық ауылы,
Жамбыл ауданы, Озерное ауылы,
Жамбыл ауданы, Железное ауылы,
Жумабаева ауданы, Советское ауылы,
Жумабаева ауданы, Чистовское ауылы,
Қызылжар ауданы, Знаменское ауылы,
Қызылжар ауданы, Большая Малышка ауылы,
Қызылжар ауданы, Рассвет ауылы,
Қызылжар ауданы, Якорь ауылы,
Мамлютский ауданы, Ленино ауылы,
Мамлютский ауданы, Воскресеновка ауылы,
Мамлютский ауданы, Дубровное ауылы,
Мамлютский ауданы, Новомихайловка ауылы,
Тайынша ауданы, Қарағаш ауылы,
Тайынша ауданы, Амандық ауылы,
Тайынша ауданы, Тайынша ауылы,
Уалиханов ауданы, Тельжанное ауылы,
5. Кiшi орталықтар:
Аққайын ауданы, Чаглы ауылы, орта мектепте балабақша тобы
Есiл ауданы, Ясновка ауылы, орта мектепте балабақша тобы
Есiл ауданы, Покровка ауылы, орта мектепте балабақша тобы
Темирязевский ауданы, Асуат ауылы,
Темирязевский ауданы, Акжанка ауылы,
Темирязевский ауданы, Белоградовка ауылы,
Темирязевский ауданы, Докучаево ауылы,
Темирязевский ауданы, Дмитриевка ауылы,
Темирязевский ауданы, Жаркенское ауылы,
Темирязевский ауданы, Дружба ауылы,
Темирязевский ауданы, Комсомольское ауылы,
Темирязевский ауданы, Ленинское ауылы,
Темирязевский ауданы, Москворецкое ауылы,
Темирязевский ауданы, Хмельницкое ауылы,
Темирязевский ауданы, Степное ауылы,
Темирязевский ауданы, Сулы-Станциялық ауылы,
Темирязевский ауданы, Сулы-Элеваторное ауылы,
Уалиханов ауданы, Бидайык ауылы,
Уалиханов ауданы, Амангелдi ауылы,
Шал Ақын ауданы, Ақанбарақ ауылы,
Шал Ақын ауданы, Ибраево ауылы,
Шал Ақын ауданы, Кривощеково ауылы,
Шал Ақын ауданы, Ольгинка ауылы,
6. Мектептен тыс ұйымдар:
Ақжар ауданында Талшық ауылында Жастар үйi
"Лесная поляна" сауықтандыру лагерi, Жамбыл ауданы
"Искра" сауықтандыру лагерi, Жамбыл ауданы
7. Балалар баспанасы:
Мусрепов ауданы, Новоишимский ауылы,
Уалиханов ауданы, Кiшкенекөл ауылы,
Оңтүстiк Қазақстан облысы - 22 объект:
1. Мектептер:
Орта мектеп, Ордабасы ауданы, Шубар-су ауылы,
Орта мектеп, Сарыағаш ауданы, Абай ауылы,
Орта мектеп, Туркестан ауданы, Қарашық ауылы,
Орта мектеп, Шардара ауданы, Шардара қаласы, Мелдеби ауылы,
Орта мектеп, Созақ ауданы, Шолақ-Қорған ауылы,
Бастауыш мектеп, Ордабасы ауданы, Таздар ауылы,
N 110 орта мектеп, Сарыағаш ауданы,
Орта мектеп Достық Сайрам ауданы,
Орта мектеп, Достық шағын ауданы, Шымкент қаласы;
"Достық" бастауыш мектебi, Ордабасы ауданы;
"Ынтымақ" жалпы бiлiм беретiн мектебi, Ордабасы ауданы.
2. Мектеп жанындағы интернат:
Бектаев атындағы орта мектеп, Ордабасы ауданы, Ынталы ауылы,
Қазығұрт ауданы, Шарапхана ауылы,
3. Мектепке дейiнгi балалар ұйымы:
Қарақұм ауылы, Ордабасы ауданы,
Қараспан ауылы, Ордабасы ауданы,
Шұбар ауылы, Ордабасы ауданы,
Созақ ауылы, Созақ ауданы,
Жұлдыз ауылы, Сайрам ауданы,
Көмеш-Бұлақ ауылы, Сайрам ауданы,
Шарбұлақ ауылы, Қазығұрт ауданы,
Бөген ауылы, Ордабасы ауданы;
Төрткөл ауылы, Ордабасы ауданы.
Алматы қаласы - 5 объект:
1. Мектептер:
N 159 мектеп-гимназияға жалғастыру
2. Мектепке дейiнгi балалар ұйымы:
N 99
N 148
N 159 мектеп-гимназияда,
Аэропорт ауданында;
Астана қаласы - 10 объект:
1. Мектептер:
Орта мектеп "Зерде"
Орта мектеп, Юго-Восток
Орта мектеп, 13-ші Магистральная,
Орта мектеп Ж. Иманбаев көшесі;
Орта мектеп, Казгородок,
Орта мектеп, Челюкинцев-Красной звезды көшесi,
2. Мектепке дейiнгi балалар ұйымы:
N 9 мкрн,
Юго-Восток,
3. Мектептен тыс ұйымдар:
Жастар туристiк станциясы,
Өнер мектебi
Соңғы нәтиже:
Бiлiм беру ұйымдарында бiлiм беру қызметінің қажеттілігiн қамтамасыз ету 30 пайызды құрайды.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
1 объектінің орта құны - 13085 мың теңгенi құрайды.
Уақтылығы:
Білім объектiлерiн уақытында iске қосылуы мен қызмет етуi
Сапасы:
Бiлiм ұйымдарында сапалы процеспен қамтамасыз ету.
* республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберiнде iске асырылатын шаралардың тізбесі, күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджеттiк бағдарламасының паспортында көрсетіледi.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б , 2006.12.06. N  1173 қаулыларымен.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
1235 қаулысына      
247-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттерiне жергiлiктi атқарушы органдардың
мемлекеттiк тапсырысы негiзiнде кәсiптiк орта оқу
орындарында оқып жатқандар үшiн жол жүруге өтемақы төлеуге
берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 030 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : Құны: 204844 мың теңге (екi жүз төрт миллион сегiз жүз қырық төрт мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк жастар саясаты туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 7 шiлдедегi  6-бабы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : мемлекеттiк тапсырыс негізінде кәсiптiк орта оқу орындарындағы бiлiм алушы оқушыларды әлеуметтiк қолдау.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалық бюджеттерiне жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттiк тапсырыс негiзiнде кәсіптік орта оқу орындарындағы бiлiм алушыларға көлiкпен жүруге өтемақылар төлеу үшін қаржылай көмек көрсету.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

030


Облыстық
бюджет-
терге,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
бюджет-
терiне
жергi-
лiктi
атқарушы
орган-
дардың
мемле-
кеттiк
тапсырысы
негiзiнде
кәсiптiк
орта оқу
орында-
рында
оқып
жатқандар
үшiн жол
жүруге
өтемақы
төлеуге
берiлетiн
ағымдағы
нысаналы транс-
ферттер

Қазақстан Республикасы
Үкiметінің келiсімімен
республикалық
бюджеттен облыстық
бюджеттерге, Астана
және Алматы қалалық
бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекет-
тік тапсырыс негiзiнде кәсiптiк
орта оқу орындарындағы
білім алушыларға
көлікпен жүруге
өтемақылар төлеу
үшін нысаналы ағымдағы
трансферттерді аудару
 
  Жергiліктi атқарушы
органдардың мемлекеттік тапсырыс негiзiнде кәсiптiк орта оқу орындарындағы
бiлiм алушыларға көлiкпен жүруге өтемақылар төлеудi қамтамасыз ету.

жыл бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі
 
 
 
 
 
 

              Облыс-
тардың,
Астана,
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :*
Тiкелей нәтиже:
Жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттiк тапсырыс негiзiнде кәсiптiк орта оқу орындарындағы бiлiм алушыларға көлiкпен жүруге өтемақылар төленедi. Ақшалай өтемақы алатын бiлiм алушылардың облыстар бойынша орташа саны - 57074 құрайды, соның iшiнде: Ақмола - 3215, Ақтөбе - 2596, Алматы - 2275, Атырау - 1787, Шығыс Қазақстан - 3974, Жамбыл - 4050, Батыс Қазақстан - 2140, Қарағанды - 7844, Қостанай - 4632, Қызылорда - 2904, Маңғыстау - 2017, Павлодар - 2959, Солтүстiк Қазақстан - 2614, Оңтүстiк Қазақстан - 5359, сондай-ақ Алматы қаласы - 5526 және Астана қаласы - 3182.
Қорытынды нәтижелер:
орта кәсiптiк оқу орындарында күндiзгi оқу нысанында оқитындарды жазғы және қысқы демалыс кезеңiнде жылына екi рет және орта кәсiптiк оқу орындарын бiтiрушiлердi жылына бiр рет жеңiлдiкпен жол жүрудi қамтамасыз ету.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
1 оқушыға, 1 бiтiрушiге өтемақы төлеу айлық есептiк көрсеткіштің екi есе мөлшерiн құрайды.
Уақтылығы:
Жергiлiкті атқарушы органдардың мемлекеттiк тапсырыс негiзiнде кәсiптiк орта оқу орындарындағы бiлiм алушыларға көлiкпен жүруге өтемақыларды уақытында төлеудi қамтамасыз ету.
Сапасы:
Көлiкпен жүруге өтемақы берiлетiн оқушылардың саны 100 пайызды құрайды.
* республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберiнде iске асырылатын шаралардың тiзбесi, күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткіштер тиiстi жергiлiктi бюджеттiк бағдарламасының паспортында көрсетiледi.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б қаулысымен.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
1235 қаулысына      
248-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Алматы облысының облыстық бюджетiне және Алматы қаласының
бюджетiне бiлiм беру объектiлерiнiң сейсмотұрақтылығын күшейту
үшiн берiлетiн нысаналы даму трансферттерi"
деген 031 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны :   1250000 мың теңге (бiр миллиард екi жүз елу миллион теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "2006 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 22 қарашадағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Палаталарының бiрлескен комиссиясының "2006 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Заң жобасы бойынша 2006 жылғы 8 қарашадағы жарлығы.
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Алматы облысының және Алматы қаласының бiлiм беру объектiлерiн сейсмонығайтуды қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Алматы облысының және Алматы қаласының жеке бiлiм беру объектiлерiн сейсмонығайту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

031


Алматы
облысының
облыстық
бюджетiне
және
Алматы
қаласының
бюджетiне
бiлiм
беру объектi-
лерiнiң
сейсмо-
тұрақты-
лығын
күшейту
үшін
берілетін
нысаналы
даму
транс-
ферттерi
 

"2005 жылға арналған
республикалық бюджет
туралы" Қазақстан
Республикасының Заңын
іске асыру туралы"
Қазақстан Республикасы
Үкiметiнің 2004 жылғы
9 желтоқсандағы N
1228 қаулысына
сәйкес тізбе бойынша
және қаржы шегiнде
білім беру нысандарын
сейсмонығайту үшін
облыстық бюджеттерге,
Астана және Алматы
қалаларының бюджеттерiне берiлетін
мақсаттық дамыту
трансферттерiн бөлу

жыл бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі,
Алматы
облы-
сының
әкімі,
Алматы
қала-
сының
әкімдері

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
Тiкелей нәтиже: Алматы облысының және Алматы қаласының жеке бiлiм беру объектiлерiн сейсмонығайтуды өткiзу.
Соңғы нәтиже: Алматы облысының және Алматы қаласының жеке бiлiм беру объектiлерiн сейсмотұрақтандыруды жоғарлату.
Уақтылығы: Бекiтiлген келісiмдерге сәйкес жұмыс өндiру графигi мен орындау уақыты бойынша сейсмонығайту жұмыстарын атқару.
Сапасы: Қазақстан Республикасы территориясында iске асырылатын құрылыс ережелерi мен нормаларына байланысты білім беру объектiлерiн сейсмотұрақтандыру.
Ескерту:
"2006 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2005 жылғы 9 желтоқсандағы N 1228 қаулысының 2-қосымшасына сәйкес инвестициялық жобалардың тiзбесі, сондай-ақ заңнамада белгіленген тәртiппен бекiтiлген жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес бекiтілген iс-шаралар, трансферттердi игеру шеңберiнде күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткіштер жергiлікті бюджеттік бағдарламалардың паспортында көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
1235 қаулысына      
249-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Бiлiм берудi және ғылымды институционалдық дамыту"
деген 032 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 350000 мың теңге (үш жүз елу миллион теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгінің "Қаржы орталығы" мемлекеттік мекемесiн қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2005 жылғы 1 маусымдағы N 541  Қаулысының 28-тармағы; Екiншi деңгейдегi банктердің студенттерге берген кредиттерiне "Қаржы орталығы" акционерлiк қоғамының кепiлдiк беру ережесiн бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2005 жылғы 19 шілдедегi N 745  Қаулысы ; "Мемлекет басшысының Қазақстан халқына 2005 жылғы 18 ақпандағы Жолдауын iске асыру жөнiндегi Жалпыұлттық iс-шаралар жоспарын орындаудың желілік кестесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2005 жылғы 5 наурыздағы N 210  Қаулысы (2005.08.09. берiлген өзгерiстер мен толықтырулармен)
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : Жоғары кәсiби білімнің қол жетiмдiлiгiн жоғарлату; студенттiк несиенің берiлетiн көлемiн көбейтуге ыңғайлы жағдай құрастыру.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : екiншi деңгейлi банк арқылы бiлiмге арналған несиенi алу процесiн жарақтандыру; келісім шарт бойынша несие алушылардың мiндеттерiн орындамауына байланысты пайда болатын несие берушілердің тәуекелдерiн төмендетуi мен студенттiк несиелердің пайыздық ставкасын төмендетудi қамтамасыз ететiн инфрақұрылымы арқылы студенттiк несие алушылар көлемiн ұлғайту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

032


Білім
берудi
және
ғылымды
институ-
ционалдық
дамыту
2


101

Екiншi
деңгей-
дегi
банктерде
студент-
тік
кредит-
терге
кепiлдiк
беру
жүйесiн
ұйым-
дастыру

АО "Қаржы орталығының"
жарғылық капиталын
көбейту жолымен АО
"Қаржы орталығы" іс
шаралар орталығы,
оның ішінде екінші
деңгейдегi банктерде
студенттік кредиттердi
кепiлдендiру

1-4
тоқсан

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже: 20 шақты студенттерге екінші деңгейлi банктерден берiлетiн несиелердi кепiлдендiрудi қамтамасыз ететiн Қаржылық орталықтың жарғылық капиталын жоғарлату.
Соңғы нәтиже: студенттiк несиелендiру жүйесiн ұлғайтуға мүмкiндiк беретiн инфрақұрылымды дамыту.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
студенттік кредит бойынша негізгi 50 пайыз қарыз сомасынан минималдық (базалық) пайыздың кепілденген ставкасы студенттiк кредит бойынша кепiлденген максималдық ставка - 80 пайыз.
Сапасы:
төлем оқу формасы бойынша жоғарғы оқу орнында оқитындар санынан жоғары кәсiби білім алушылар сыбағасының 5 пайызға дейiн көбеюi
нормалық-заңдық акт бойынша кепiлденген қызмет ұсыну.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
1235 қаулысына      
250-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге балалардың тамақтану, өмiр сүру және 
тест пункттерiне жеткiзiлуiн ұйымдастыруға ағымдағы
нысаналы трансферттер"
деген 033 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 102102 мың теңге (бiр жүз екi миллион бiр жүз екi мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  35-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : оқу жетiстiктерiне тәуелсіз баға жасау.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : жоғары кәсiптiк білім алуда әлеуметтiк әдiлеттiлiк үшiн облыстарды қаржылай қолдау.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

033


Облыстық
бюджет-
терге
бала-
лардың
тамақ-
тану,
өмiр сүру
және тест
пункт-
терiне
жеткi-
зiлуiн
ұйымдас-
тыруға
ағымдағы
нысаналы
транс-
ферттер

Балаларды тамақтандыруға,
тұрғызуға және
тестiлеу пункттеріне
жеткізуге Қазақстан
Республикасы
Үкiметінiң шешiмiмен,
Қазақстан
Республикасының Білім
және ғылым министрi
бұйрығымен бекiтілген
тізiмдемеге сәйкес
облыстық бюджеттерге
нысаналы ағымдағы
трансферттер аудару.
 
  Балаларды бiрыңғай
ұлттық тестiлеуге
қатысу үшін
тамақтандыру, тұрғызу
және тестiлеу
пункттерiне жеткізудi
қамтамасыз ету.

2
квартал

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігін-
дегі
аттес-
тация
және
қада-
ғалау
басқарма
сала-
сының
комитеті
 
  Облыс
әкімдері

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже:
Балаларды 154 тестiлеу пункттерiне жеткізу, тамақтандыру және тұрғызуды республикалық санитарлық нормаларға сәйкес қамтамасыз ету.
Соңғы нәтижелер:
Сапалы және өз уақытында бiрыңғай ұлттық тесттердi өткізуге жағдай жасау.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
1 тесттiк пунктiнде тамақтандыруға, тұрғызуға және тестiлеудiң орташа шығыны - 663,0 мың теңгенi құрайды.
Уақтылығы:
2 квартал.
Сапасы:
оқушылардың бiрыңғай ұлттық тест тапсыруының сапалы процесiн қамтамасыз ету.
* республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберiнде iске асырылатын шаралардың тiзбесi, күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткіштер тиiстi жергiлiктi бюджеттiк бағдарламасының паспортында көрсетiледi

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
1235 қаулысына      
251-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттерiне жалпы орта бiлiм беретiн мемлекеттiк
мекемелердi Интернетке қосуға және трафигiне ақы төлеуге
берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 034 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 500000 мың теңге (бес жүз миллион теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  8-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында білім берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөніндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : информациялық технологиялар негізiнде білім берудің жаңа деңгейiне кезең бойынша көшу үшін жағдайлар жасау.
       5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi : Әлемдiк ақпараттық бiлiм беру кеңiстiгіне интеграциялау мақсатында Қазақстан Республикасы бiлiм беру жүйесінің ақпараттандыру жүйесiн жақсарту және бiлiм беру сапасын оны арттыру; жалпы орта білім беретiн ұйымдарды Интернет желiсiне қосылу арқылы ауқымды информациялық ресурстарға қол жеткiзу құралдарын қамтамасыз ету.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

034


Облыстық
бюджет-
терге,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
бюджет-
терiне
жалпы
орта
бiлiм
беретiн
мемле-
кеттiк
меке-
мелердi
Интер-
нетке
қосуға
және
трафигiне
ақы
төлеуге
берілетін
ағымдағы
нысаналы
транс-
ферттер

Республикалық
бюджеттен облыстық
бюджеттерге, Астана
және Алматы қалалық
бюджеттерiне жалпы
орта білім беретiн
мемлекеттік мекемелер-
дi Интернетке қосу және трафигiне ақы төлеуге арналған нысаналы ағымдағы трансферттердi
Қазақстан Республикасы
Үкiметінің шешiмiне,
облыстардың, Астана
және Алматы қалалары
әкiмдерінің бекіткен
шешіміне сәйкес аудару
 
  Жалпы орта білім беру
ұйымдарының мемлекет-
тік мекемелерiн Интернет желiсіне қосу және трафигiн төлеудi қамтамасыз ету.

жыл бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі
 
 
 
 
 
 
            Облыс-
тардың,
Астана,
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :*
Тiкелей нәтиже:
2006 жылы 193 мектеп интернетке қосылды және жаңа мектептердің iске қосылуы үшiн телекоммуникациялық жабдықтар сатып алынды, Интернетке қосылған 6386 мектепке трафиктер, абоненттiк төлем төлендi, соның iшінде мынадай облыстар бойынша: Ақмола облысы - 474 мектеп, Ақтөбе облысы - 345 мектеп, Алматы облысы - 682 мектеп, Атырау облысы - 177 мектеп, Шығыс Қазақстан облысы - 677 мектеп, Жамбыл облысы - 389 мектеп, Батыс Қазақстан облысы - 336 мектеп, Қарағанды облысы - 480 мектеп, Қостанай облысы - 538 мектеп, Қызылорда облысы - 217 мектеп, Маңғыстау облысы - 90 мектеп, Павлодар облысы - 365 мектеп, Солтүстiк Қазақстан облысы - 569 мектеп, Оңтүстiк Қазақстан облысы - 816 мектеп, Алматы қаласы - 177 мектеп, Астана қаласы - 54 мектеп.
2006 жылы Интернетке 193 мектеп қосылады, соның ішінде: Ақмола облысы - 53 мектеп, Ақтөбе облысы - 53 мектеп, Алматы облысы - 51 мектеп, Атырау облысы - 8 мектеп, Жамбыл облысы - 3 мектеп, Батыс Қазақстан облысы - 14 мектеп, Қарағанды облысы - 1 мектеп, Қостанай облысы - 2 мектеп, Қызылорда облысы - 1 мектеп, Маңғыстау облысы - 8 мектеп, Павлодар облысы - 21 мектеп, Солтүстiк Қазақстан облысы - 22 мектеп, Оңтүстiк Қазақстан облысы - 9 мектеп.
Соңғы нәтиже:
1 қаңтардың 2007 жылы мектептердің кемiнде 80 пайызы Интернет желiсiне қосылады.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
жоспарланатын орташа шығысы: 1 мектептiң қосылуы 104,037 мың теңгеден кем емес, трафиктiк төлем 75,0 мың теңгеден кем емес.
Уақтылығы:
Мектептердің Интернет жүйесiне қосылуы және жасалған шарттарға сәйкес қосылғаны және трафик, сондай-ақ абоненттiк төлем үшiн ақы төлеудi жүзеге асыруы.
Сапасы:
Әлемдiк информациялық ресурстардың орташа жалпы білімдi ұйымдарында жоғары жылдамдығын қамтамасыз ету.
* республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберiнде iске асырылатын шаралардың тiзбесi, күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджеттiк бағдарламасының паспортында көрсетiледi.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б қаулысымен.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
1235 қаулысына      
252-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттерiне жалпы орта бiлiм беретiн мемлекеттiк
мекемелердiң кiтапхана қорларын жаңарту үшiн оқулықтар мен
оқу-әдiстемелiк кешендердi сатып алуға және жеткiзуге
берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 035 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 895513 мың теңге (сегiз жүз тоқсан бес миллион бес жүз он үш мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  44-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 11 қарашадағы
N 1180  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : республиканың жалпы орта білім беру мектептерiн, соның ішінде арнайы (түзету) мекемелерiн мектеп кiтапханаларын қорландыру циклi бойынша оқулықтармен және оқу-әдiстемелiк кешендермен, сонымен қатар электрондық оқулықтармен және оқу-әдiстемелiк кешендермен қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : мемлекеттiк жалпы орта бiлiм беру, соның iшінде арнайы (түзету) мекемелерiн мектеп кiтапханаларын қорландыру циклi бойынша оқулықтармен және оқу-әдiстемелiк кешендермен, сонымен қатар электрондық оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз ету үшін облыстардың, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiн қаржылық қолдау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

035


Облыстық
бюджет-
терге,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
бюджет-
терiне
жалпы
орта
бiлiм
беретiн
мемле-
кеттiк
меке-
мелердiң
кітапхана
қорларын
жаңарту
үшін
оқулықтар
мен
оқу-әдіс-
темелік
кешен-
дерді
сатып
алуға
және
жеткізуге
берілетін
ағымдағы
нысаналы
транс-
ферттер

Республикалық
бюджеттен облыстық
бюджеттерге, Астана
және Алматы қалалық
бюджеттерiне мемлекеттiк жалпы
орта білім беру,
соның ішінде арнайы
(түзету) мекемелері
үшін мектеп кітапхана-
ларын қорландыру циклі
бойынша оқулықтарды
және оқу-әдістемелік
кешендердi, сонымен қатар электрондық оқулықтарды және оқу-әдiстемелiк кешендердi сатып
алуға және жеткізуге
арналған нысаналы
ағымдағы трансферт-
тердi Қазақстан Республикасы Үкiметінің шешiмiне
сәйкес Қазақстан
Республикасы Бiлiм
және ғылым министрінің
бұйрығымен бекiтілген
тізбеге сай аудару.
 
  Мемлекеттiк жалпы
орта бiлiм беру, соның
ішінде арнайы (түзету)
мекемелерi үшін мектеп
кiтапханаларын
қорландыру циклi
бойынша оқулықтарды
және оқу-әдiстемелiк
кешендердi, сонымен
қатар электрондық
оқулықтарды және
оқу-әдістемелiк
кешендердi уақтылы
сатып алу мен жеткізудi қамтамасыз
ету.

жыл бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі
 
 
 
 
 
 
            Облыс-
тардың,
Астана,
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :*
Тiкелей нәтиже:
республиканың мектептерiн оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендермен, соның iшiнде электрондық оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендермен Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң бұйрығымен бекiтiлген тiзбеге сәйкес 102 атаудан кем емес мөлшерде қамтамасыз ету. Арнайы (түзету) мекемелерiн Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бекiткен бұйрығына сәйкес 61 атаудан кем емес мөлшерде оқу әдебиеттерінің тiзбесiмен жасақтау.
Соңғы нәтижелер:
мемлекеттiк жалпы орта бiлiм беру, оның ішінде арнайы (түзету) мекемелерi үшін мектеп кiтапханаларын қорландыру циклi бойынша оқулықтармен және оқу-әдiстемелiк кешендермен, сонымен қатар электрондық оқулықтармен және оқу-әдiстемелiк кешендермен қамтамасыз ету жолымен білім берудің мазмұнын жетiлдiру бойынша мемлекеттiк бiлiм саясатын жүзеге асыру.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
оқу әдебиетiнiң жоспарланатын орташа құны, оның iшiнде электронды - 1 данасы үшiн 960 теңге, түзету (арнайы) мекемелерi үшiн 1 оқулықтың жоспарланатын орташа құны - 500 теңге, 1 оқу-әдiстемелiк кешенi - 200 теңге.
Уақтылығы:
мемлекеттiк жалпы орта білім беру, оның ішiнде арнайы (түзету) мекемелерiн мектеп кiтапханаларын қорландыру циклi бойынша оқулықтармен және оқу-әдiстемелiк кешендермен, сонымен қатар электрондық оқулықтармен және оқу-әдiстемелiк кешендермен оқу жылының басына уақтылы қамтамасыз ету.
Сапасы:
Білім алушылардың білім деңгейiн мемлекеттiк жалпы орта бiлiм беру, оның iшiнде арнайы (түзету) мекемелерін, мектеп кітапханаларын қорландыру циклі бойынша оқулықтармен және оқу-әдiстемелік кешендермен, сонымен қатар электрондық оқулықтармен және оқу-әдiстемелiк кешендермен қамтамасыз ету жолымен жоғарлату.
* республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберiнде iске асырылатын iс-шаралардың тізбесi, күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiліктi бюджеттiк бағдарламаның паспортында көрсетiледi.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б қаулысымен.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
1235 қаулысына      
253-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттерiне жалпы орта бiлiм беретiн мемлекеттiк
мекемелерде лингафондық және мультимедиалық кабинеттер құруға
берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 036 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 1576970 мың теңге (бiр миллиард бес жүз жетпiс алты миллион тоғыз жүз жетпiс мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б қаулысымен.
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  44-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында білім берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Жалпы орта бiлiм беретiн мектептердi оқытудың жаңа технологияларын енгізу үшін лингафондық және мультимедиалық кабинеттермен жасақтау.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : облыстардың, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiн жалпы бiлiм беретiн мектептерде лингафондық және мультимедиалық кабинеттер құру үшін қаржылық қолдау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

036


Облыстық
бюджет-
терге,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
бюджет-
терiне
жалпы
орта
бiлiм
беретiн
мемле-
кеттiк
меке-
мелерде
линга-
фондық
және
мульти-
медиялық
кабинет-
тер
құруға
берілетін
ағымдағы
нысаналы
транс-
ферттер

Республикалық бюджет-
тен облыстардың, Астана және Алматы
қалаларының бюджет-
терiне жалпы орта білім беретiн мемлекеттік мекемелер-
де лингафондық және
мультимедиялық
кабинеттер құруға
ағымдағы нысаналы
трансферттердi
Қазақстан Республикасы
Үкiметінің шешiмiне
сәйкес, Қазақстан
Республикасы Білім
және ғылым министрінің
бұйрығымен бекітілген
тiзбеге сәйкес аудару.
 
  Мемлекеттік жалпы
білім беру мекемелерiн
лингафондық және
мультимедиялық
кабинеттермен уақытында және сапалы
жасақтау.

жыл бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі
 
 
 
 
 
 
            Облыс-
тардың,
Астана,
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер :*
Тiкелей нәтиже:
бiлiм процесiн мемлекеттік бiлiм беру стандарттарына сәйкес жаңа ғасыр оқу құралдарымен қамтамасыз ету.
Мемлекеттiк жалпы opтa бiлiм беру мекемелерiн саны кемiнде 284 лингафондық және мультимедиялық кабинеттермен жабдықтау, оның iшiнде: Ақмола облысы - кемiнде 22 бiрлiк, Ақтөбе облысы - кемiнде 15 бiрлiк, Алматы облысы - кемiнде 21 бiрлiк, Атырау облысы - кемiнде 14, Шығыс Қазақстан облысы - кемiнде 24 бiрлiк, Жамбыл облысы - кемiнде 14 бiрлiк, Батыс Қазақстан облысы - кемiнде 19 бiрлiк, Қарағанды облысы - 15 бiрлiк, Қызылорда облысы - кемiнде 13 бiрлiк, Қостанай облысы - кемiнде 21 бiрлiк, Маңғыстау облысы - кемiнде 13 бiрлiк, Павлодар облысы - кемiнде 18 бiрлiк, Солтүстiк Қазақстан облысы - кемiнде 21 бiрлiк, Оңтүстiк Қазақстан облысы - кемiнде 26 бiрлiк, Алматы қаласы - кемiнде 16 бiрлiк, Астана қаласы - кемiнде 12 бiрлiк.
Соңғы нәтижелер:
Жалпы бiлiм беретiн мектептерiн жаңа буынды жабдықтармен жарақтау, оқушылардың тiл дайындықтарын жақсарту. оқушыларды оқытудың сапасын бiрыңғай тестiлеу жалпы бiлiмдi жүйеде көтеру.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
1 кабинеттің жоспарланатын орташа құны 5,6 миллион теңгенi құрайды.
Уақтылығы:
Лингафондық және мультимедиялық кабинеттердi шарттарға сәйкес уақытында құру.
Сапасы:
жаңа ақпараттық технологияларды енгiзу негiзiнде оқушылардың білім сапасын арттыру, білім беру мекемелерінің материалдық-техникалық қамтамасыз етiлуiн оқу құралдарымен модернизациялау.
* республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберiнде iске асырылатын шаралардың тізбесi, күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджеттiк бағдарламасының паспортында көрсетiледi.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б қаулысымен.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
1235 қаулысына      
254-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттерiне жалпы бастауыш кәсiби бiлiм беретiн мемлекеттiк мекемелердiң материалдық-техникалық базасын нығайтуға
берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 037 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 286100 мың теңге (екi жүз сексен алты миллион бiр жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  44-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты :   мемлекеттiк бастауыш кәсiптік білім мекемелерінің материалдық-техникалық базасын нығайту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi :   Облыстық бюджеттерiне, Астана және Алматы қалалық бюджеттерiне мемлекеттiк бастауыш кәсіптік бiлiм мекемелерiнiң материалдық-техникалық базасын нығайту үшін қаржылық қолдау.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

037


Облыстық
бюджет-
терге,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
бюджет-
терiне
жалпы
бастауыш
кәсiби
бiлiм
беретiн
мемле-
кеттiк
мекеме-
лердiң
мате-
риалдық-
техни-
калық
базасын
нығайтуға
берілетін
ағымдағы
нысаналы
транс-
ферттер

Республикалық
бюджеттен облыстық
бюджеттерге, Астана
және Алматы
қалалық бюджеттерiне
мемлекеттік бастауыш
кәсіптік білім
мекемелерінің
материалдық-техникалық
базасын нығайтуға
нысаналы ағымдағы
трансферттерді
Қазақстан Республикасы
бiлiм және ғылым
министрінің бұйрығымен
бекiтілген тізбеге
сәйкес аудару.
 
  Мемлекеттік бастауыш
кәсіптік білім
мекемелерiнің
материалдық-техникалық
базасын нығайту
арқылы мамандардың
сапалы дайындығына ие
болу үшiн қолайлы
жағдайлар жасау.

жыл бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі
 
 
 
 
 
 
            Облыс-
тардың,
Астана,
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже:
38 мемлекеттiк мекеменің материалдық-техникалық базасы нығайтылады, бұл 12,3 пайызды құрайды, оның ішінде облыстар және Астана мен Алматы қалалары бойынша:
Ақмола - 2 мекеме, Ақтөбе - 3 мекеме, Алматы - 3 мекеме, Атырау - 2 мекеме, Шығыс Қазақстан - 3 мекеме, Жамбыл - 2 мекеме, Батыс Қазақстан - 1 мекеме, Қарағанды - 3 мекеме, Қостанай - 2 мекеме, Қызылорда - 2 мекеме, Маңғыстау - 3 мекеме, Павлодар - 3 мекеме, Солтүстiк Қазақстан - 2 мекеме, Оңтүстiк Қазақстан - 3 мекеме, Алматы қаласы - 1 мекеме, Астана қаласы - 3 мекеме.
Соңғы нәтиже:
мемлекеттік бастауыш кәсiптік білім беру мекемелерінің бiлiм процесiне оқу жабдықтары мен жаңа ұрпақтың оқу-әдiстемелiк құралдары енгізiледi, қолданыстағы (СанЕН және ҚЕН) нормаларына сәйкес білім алушыларға тиесiлі жағдай жасалды.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
1 мемлекеттiк бастауыш кәсіптік бiлiм мекемесінiң орташа құны 7528,9 мың теңгенi құрайды.
Уақтылығы:
шарттарда көрсетiлген мерзiмге сәйкес материалдық-техникалық базаны жаңа оқу жылында нығайту.
Сапасы:
Бiлiм алушылардың бiлiм сапасын арттыру және жаңа технологияларды бiлім процесiне енгiзу.
* республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберiнде iске асырылатын iс-шаралардың тізбесi, күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткіштер тиiстi жергiлiктi бюджеттiк бағдарламаның паспортында көрсетiледi

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
1235 қаулысына      
255-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттерiне облыстық (қалалық) педагог кадрлардың
бiлiктiлiгiн арттыру институттарының педагог қызметкерлерiн
қайта даярлауға және олардың бiлiктiлiгiн арттыруға
берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 038 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 503440 мың теңге (бес жүз үш миллион төрт жүз қырық мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  8,    41-баптары ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөніндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   бiлiм берудің барлық деңгейiндегi педагог қызметкерлердің бiлiктілігiн арттыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi : Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiн бiлiм берудің барлық деңгейіндегi педагог қызметкерлердің бiлiктілігiн арттыру үшiн қаржылық қолдау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

038


Облыстық
бюджет-
терге,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
бюджет-
терiне
облыстық
(қалалық)
педагог
кадр-
лардың
бiлiк-
тiлiгiн
арттыру
институт-
тарының
педагог
қызмет-
керлерiн
қайта
даярлауға
және
олардың
бiлiк-
тiлiгiн
арттыруға
берілетін
ағымдағы
нысаналы
транс-
ферттер

Республикалық
бюджеттен облыстық
бюджеттерге, Астана
және Алматы қалалық бюджеттерiне облыстық (қалалық) педагог кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру
институттарында
педагог кадрларды қайта даярлау және
бiлiктiлiктерін арттыруға нысаналы
ағымдағы трансферттер-
дi Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
бұйрығымен бекітілген тізбеге сәйкес аудару.
 
  Облыстық (қалалық)
педагог кадрлардың
бiліктілiгін арттыру
институттарында
педагог қызметкерлердi
қайта даярлау және
олардың біліктілiгiн
арттыру.

жыл бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Облыс-
тардың,
Астана,
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер :*
Тiкелей нәтиже:
Білім беру жүйесіндегi педагог қызметкерлердің 15 пайызының бiлiктілігін арттыру жүзеге асырылатын болады, соның iшiнде:
Ақмола облысы - 2240 тыңдаушыдан кем емес;
Ақтөбе облысы - 1920 тыңдаушыдан кем емес;
Алматы облысы - 1600 тыңдаушыдан кем емес;
Атырау облысы - 1600 тыңдаушыдан кем емес;
Батыс Қазақстан облысы - 2400 тыңдаушыдан кем емес;
Жамбыл облысы - 1920 тыңдаушыдан кем емес;
Шығыс Қазақстан облысы - 1920 тыңдаушыдан кем емес;
Қарағанды облысы - 2240 тыңдаушыдан кем емес;
Қызылорда облысы - 2400 тыңдаушыдан кем емес;
Қостанай облысы - 1600 тыңдаушыдан кем емес;
Маңғыстау облысы - 240 тыңдаушыдан кем емес;
Павлодар облысы - 2240 тыңдаушыдан кем емес;
Солтүстiк Қазақстан облысы - 2240 тыңдаушыдан кем емес;
Оңтүстiк Қазақстан облысы - 3240 тыңдаушыдан кем емес;
Алматы қаласы - 2400 тыңдаушыдан кем емес;
Астана қаласы - 800 тыңдаушыдан кем емес.
Соңғы нәтиже:
Бiлiм беру жүйесінің педагог кадрларын оқытудың сапасын жақсарту, халықтың бәсекеге қабiлетті білім алудағы әлеуметтiк қажеттілігін қанағаттандыру.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
1 тыңдаушының орта құндық оқуы жылына 16240 теңгеден аспайды.
Уақтылығы:
15 пайызы біліктiлiктi арттыру, этап бойынша 12 жылдық оқуға ауысуға байланысты.
Сапасы:
Педагогикалық кадрлардың сапалы бiлiм жүйесiн халықты әлеуметтік бәсекелес тұтынудың арта түсу заңы.
* республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберiнде iске асырылатын шаралардың тiзбесi, күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткіштер тиiстi жергiлiкті бюджеттiк бағдарламасының паспортында көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
1235 қаулысына      
256-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттерiне облыстық (қалалық) педагог кадрлардың
бiлiктiлiгiн арттыру институттарының материалдық-техникалық
базасын нығайтуға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 039 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 75000 мың теңге (жетпiс бес миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  44-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 11 қарашадағы
N 1180  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : облыстық (қалалық) педагог кадрлардың біліктілiгiн арттыру институттарының материалдық-техникалық базасын нығайту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi :   облыстық (қалалық) педагог кадрлардың білiктілігiн арттыру институттарының материалдық-техникалық базасын нығайту үшiн облыстардың, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiн қаржылық қолдау.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

039


Облыстық
бюджет-
терге,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
бюджет-
терiне
облыстық
(қалалық)
педагог
кадр-
лардың
бiлiк-
тiлiгiн
арттыру
институт-
тарының
материал-
дық-тех-
никалық
базасын
нығайтуға
берілетін
ағымдағы
нысаналы
транс-
ферттер

Облыстық бюджеттерге,
Астана және Алматы
қалалық бюджеттерiне
облыстық (қалалық)
педагог кадрлардың
бiлiктiлiгiн арттыру
институттарында
материалдық-техникалық
базасын нығайтуға
нысаналы ағымдағы
трансферттерді
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің бұйрығымен
бекітілген тізбеге
сәйкес аудару.
 
  Облыстық (қалалық)
педагог кадрлардың
бiліктілiгін арттыру
институттарының
материалдық-техникалық
базасын нығайту
арқылы, білім беру
процесін қамтамасыз ету үшін жағдайлар
жасау.

жыл бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі
 
 
 
 
 
 
            Облыс-
тардың,
Астана,
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :*
Тiкелей нәтиже:
білім беру жүйесінің педагог қызметкерлерiн қайта даярлау және бiлiктiлiгiн арттыру жүйесiне жаңа инновациялық технологияларды енгізу. Әрбiр біліктілiк көтеру институтына 2-ден кем емес оқу кабинеттерiн және 3000-нан кем емес оқу-әдiстемелік әдебиеттер алу. Соңғы нәтиже:
педагог кадрлардың қайта даярлау жүйесінің сапасын арттыру және олардың білiктiлiгiн арттыру, облыстық (қалалық) педагог кадрлардың бiлiктiлігін арттыру институттарының материалдық-техникалық базасын модернизациялау арқылы жаңа педагогикалық технологияларды енгiзу.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
педагог кадрлардың институтының 1-еуiн жарақтандырудың орташа құны 4,0 млн. теңгеден кем емес.
Уақтылығы:
12 жылдық бiлiм беру кадрларын қайта даярлау үшін облыстық (қалалық) бiлiктілiктi арттыру институттарының материалдық-техникалық базасын уақытында нығайту.
Сапасы:
жаңа технологияларды енгiзу негiзiнде педагог қызметкерлердi қайта даярлау жүйесінің сапасын арттыру және олардың біліктілiгiн арттыру.
* республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберiнде iске асырылатын iс-шаралардың тізбесi, күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджеттiк бағдарламаның паспортында көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
1235 қаулысына      
257-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Жастар саясатын жүргiзу"
деген 040 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 650571 мың теңге (алты жүз елу миллион бес жүз жетпiс бiр мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б қаулысымен.
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасындағы Мемлекеттiк жастар саясаты туралы" Қазақстан Республикасының  Заңы ; "Мемлекеттiк жастар саясатының тұжырымдамалары туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 28 тамыздағы N 73  өкiмі ; "Жастар үшiн әлеуметтiк қызмет құру туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1993 жылғы 3 мамырдағы N 340  қаулысы ; "Жастар саясатының 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2005 жылғы 18 шілдедегi N 734  қаулысы ; "2005-2007 жылдарға арналған "Жасыл ел" көгалдандыру бағдарламасы" Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 25 шілдедегi N 632  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : жастарды әлеуметтендiру процесiнде дамыту үшiн ұйымдастыру, әлеуметтiк экономикалық және құқықтық жағдайлар жасау; азаматтарда жоғары патриоттық сананы арттыру.
       Ескерту. 4-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б қаулысымен.
       5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi : балалар және жастар қоғамдық бiрлестiктерінің қызметiн қолдау; жастарды еңбек рыногына интеграциялау үшін жағдайлар жасау; жастардың құқықтары мен мүдделерiн әлеуметтiк қорғау; халықаралық жастар ынтымақтастығын кеңейту; жастар ортасында азаматтық пен отансүйгіштіктi дамыту; азаматтардың санасы мен сезiмдерiндегi патриоттық құндылықтарды, көзқарастар мен сенiмдерiн, Қазақстан халқының бiрлiгi идеясына адалдығын арттыру; дарынды жастарды қолдау, мемлекеттiк жастар саясатын iске асыруды ақпараттық қамтамасыз ету; жастардың бiлiм деңгейiн көтеруге ықпал ету; студенттердi каникул кезеңiнде құрылыс отрядтарында тұрғын үй салу бойынша жұмыстарға тартуды, және көгалдандырудың "Жасыл ел" бағдарламасын жүзеге асыруды ұйымдастыру.
       Ескерту. 5-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б қаулысымен.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

040


Жастар
саясатын
жүргiзу

Қазақстан-герман
ынтымақтастығы желiсi
бойынша халықаралық
жастар алмасу
шеңберiнде халықаралық
семинарлар өткiзу.
Қазақстан Республика-
сының аймақтарында мемлекеттік жастар
саясатының мониторин-
гін іске асыруды жүргізу: жұмыс сапарлары және мақсаттық топтармен кездесулер.
Іске асыру мерзімдерi
тоқсан сайын.
Жастардың көкейтесті
проблемалары бойынша
дөңгелек үстелдер,
конференциялар,
семинарлар өткiзу
және мемлекеттік
жастар саясатын iске
асыру.
Қазақстанның Ұлттық
Дельфий комитетiнiң
отырыстарын ұйымдастыру.
Қазақстанның Екiнші
ұлттық жастар Дельфий
ойындарын өткізу.
ТМД-ға қатысушы
елдердің төртiншi
жастар Дельфий
ойындарын өткiзу.
Қазақстан Республикасы
Қарулы Күштерi жастар
орталықтарының
активi үшін ІҮ
нұсқаулық армиялық
жиынын өткізу.
Қазақстан Республикасының
Үкiметi жанындағы Жастар iстерi
жөнiндегі Кеңестiң
отырысын ұйымдастыру.
"Патриот"
республикалық акциясы
шеңберiнде "Жас ұлан"
солдат әндерiнiң
фестивалiн өткізу.
Жастар ақпараттық
бюллетенiн басып
шығару.
Іске асыру мерзімдерi:
тоқсан сайын.
Әдістемелік құралдар
басып шығару.
"Қазақстан жастары -
2006: жай-күйi,
тенденциялары,
перспективалары"
баяндамасын дайындау.
Қазақстан жастарының
ІҮ конгресiн өткізу.
Жастарға арналған
әлеуметтік клубтардың
қызметiн қолдау.
Жастар бастамалармен
қолдауға бағытталған
әлеуметтiк маңызды
жобаларды iске асыру
және жастарды
әлеуметтік экономикалық дамыту
үшін жағдайлар жасау.
Білім және ғылым
министрi бекіткен
iс-шаралар жоспарына
сәйкес "Жасыл ел"
жастар және еңбек
отрядтарының студенттік және
жастар еңбек
отрядтарының қызметiн
республикалық және
облыстық деңгейде
дамыту бойынша
iс-шаралар өткiзу.
"Жасыл ел" жастар
еңбек отрядтарының
қатысушыларын
киiм-кешекпен
қамтамасыз ету.
"Жасыл Ел" жастар
еңбек отрядтарының
қызметтерiне ақы төлеу.
Азаматтарды патриоттық тәрбиелеу мәселелерi бойынша семинарлар, акциялар, студенттер жұмыстарының конкурсын өткiзу. Патриотизмдi арттыру жөнiнде елдiң өңiрлерi бойынша үгiт-насихат тобының республикалық турнесiн өткiзу.

жыл бойы
 
 
 
 
        ІІ-ІІІ
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      І-ІІІ-
ІҮ
тоқсан
 
 
 
 
 
          ІІ
тоқсан
 
 
    ІІІ
тоқсан
 
 
 
 
 
          ІҮ
тоқсан
 
 
 
 
        І
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 
               ІІ-ІҮ
тоқсан
 
 
 
 
 
 
            ІІ
тоқсан
 
 
 
      ІҮ
тоқсан
 
 
    ІІІ-ІҮ
тоқсан
 
  ІІІ-ІҮ
тоқсан
 
 
 
 
 
 
            І-ІІІ
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    І-ІІІ
тоқсан

            III-IV тоқсан

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б қаулысымен.

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тікелей нәтиже:
коммерциялық емес жастар ұйымдарының негізiнде құрылған 26 әлеуметтiк қызметтiң жұмысын жалғастыру коммерциялық емес жастар ұйымдарының негізiнде қосымша 9 әлеуметтiк қызметті құру
коммерциялық емес жастар ұйымдарының көшбасшыларын оқытуға бағытталған жалпы республикалық 19 iс-шара өткiзу
коммерциялық емес жастар ұйымдарының көшбасшыларын оқыту мен ұйымдастыруға бағытталған әдiстемелiк материалдар шығару
мемлекеттік жастар саясатын iске асырудың одан әрi қызметi бойынша ұсынымдар әзiрлей отырып, жастар ортасындағы жағдайға негізгi зерттеу жүргiзу ("Жастар 2006" мемлекеттiк баяндамасы)
"Жасыл ел" бағдарламасын iске асыру шеңберiнде көгалдандырумен және сәулеттендiрумен айналысатын кәсiпорындарда жастарды еңбекпен қамту және олар атқаратын қызметке ақы төлеу - 12 000 сарбаз.
"Жасыл ел" отрядтарының 12 000 сарбазын киiм-кешекпен қамтамасыз ету;
Республикалық "Жасыл ел" жастар еңбек отрядтарының 15 облыстық филиалды республикалық деңгейде ұйымдастыру және үйлестiру;
Республиканың 16 қаласында коммерциялық емес жастар ұйымдарының негізiнде кемiнде 32 мәдени-бұқаралық iс-шара өткізу;
Кемiнде 5 дөңгелек стол өткізу;
"Жасыл ел" бастамасын жаңғыртуға бағытталған кемiнде 5 роликтi радио мен теледидарда трансляциялау;
Жастарды студенттік құрылыс отрядтарына тарту қызметiн ұйымдастыру бойынша iс-шаралар саны - 11;
азаматтарды патриоттыққа тәрбиелеуге бағытталған кемiнде 5 iс-шара өткiзу.
Соңғы нәтиже:
елдiң жастар ұйымдары мен бастамашы топтары көшбасшыларының 80% өз жұмысын мемлекеттiк-патриоттық негізде құрады.
Кемінде 2 млн. жас адамдарды қоғамдық-саяси процеске белсене қатысуға тарту.
Жастар ұйымдарының жұмысына кемiнде 700 мың жас адам қатысатын болады.
Ормандар мен ағаш өсiрудi қайта өндiру, орманды сақтау, қорғау және қайта өндiру саласындағы жағдайларды тұрақтандыруға бағытталған "Жасыл ел" салалық бағдарламасын iске асыру шеңберiнде елдi мекендердi көгалдандыру және сәулеттендiру бойынша iс-шараларды жүзеге асыруға жастарды кеңiнен тарту. Кемiнде 12 мың сарбазды тарту күтiледi.
Осы еңбек отрядтары қызметінің негізгi мақсаты жастарды жыл ішінде ағаш отырғызу және отырғызылған ағаштарды күтiп бағу жұмыстарына тарту есебiнен еңбекпен қамтамасыз ету болып табылады.
Қалыптасқан студенттiк құрылыс және жастар еңбек отрядтарының саны - 480.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
республикалық деңгейдегi бiр iс-шараны өткiзуге орташа шығыстар - 1300,0 мың теңге
республикалық бюджеттің қаражаты есебiнен 1 сарбазға ақы төлеуге орташа шығыстары - 16600 теңге
1 сарбазды киiм-кешекпен қамтамасыз етуге орташа шығыстары - 8400 теңге
студенттiк құрылыс және жастар еңбек отрядының 1 iс-шарасын өткізуге орташа шығыстар - 2250,0 мың теңге.
Қазақстан Республикасының азаматтарын патриоттық тәрбиелеудiң бiр iс-шарасын өткiзуге арналған орташа шығыстар - 3680,0 мың теңге.
Уақтылығы:
жастар саясатын iске асырудың салалық және аймақтық бағдарламаларына сәйкес iс-шаралар өткiзу.
"Жасыл ел" бағдарламасында белгiленген мерзiмге сәйкес iс-шаралар өткiзу, бұл ретте негізгi жұмыстар салалық ерекшеліктерге байланысты көктем-жазда атқарылады.
Сапасы:
қоғамдық-саяси процестерге белсене қатысуға жастардың 45% тартылды.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б қаулысымен.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
1235 қаулысына      
258-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
""Байқоңыр" ғарыш айлағында "Бәйтерек" ғарыштық
зымыран кешенiн құруға кредит беру"
деген 041 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 5994400 мың теңге (бес миллиард тоғыз жүз тоқсан төрт миллион төрт жүз мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы "Байқоңыр" кешенiн тиiмдi пайдалану жөнiндегi ынтымақтастықты дамыту туралы 2004 жылғы 9 қаңтардағы  келiсiм ; Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы "Байқоңыр" ғарыш айлағында "Бәйтерек" ғарыштық зымыран кешенiн құру туралы 2004 жылғы 22 желтоқсандағы  келiсiм .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : ғарыштық бағдарламалар мен жобаларды орындау, сол сияқты Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясының ұлттық ғарыштық бағдарламаларын iске асыру мақсатында "Байқоңыр" ғарыш айлағы жерүсті ғарыштық инфрақұрылым объектiлерi базасында жаңа экологиялық қауiпсiз "Бәйтерек" ғарыш зымыран кешенiн құру және бiрлесiп пайдаланудағы тең құқықтық және өзара тиiмдi ынтымақтастық.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : "Бәйтерек" ғарыштық зымыран кешенiн құру және коммерциялық ғарыштық ұшырулар мен Ресей Федерациясы мен Қазақстан Республикасының ұлттық ғарыштық бағдарламалары мүддесiндегi ұшуларды жүзеге асыру үшін "Бәйтерек" Қазақстан-Ресей бiрлескен кәсiпорны акционерлiк қоғамына бюджеттiк несие беру.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

041


"Бай-
қоңыр"
ғарыш
айлағында
"Бәй-
терек"
ғарыштық
зымыран
кешенiн
құруға
кредит
беру

"Бәйтерек" Қазақстан-Ресей
бiрлескен кәсiпорны
акционерлiк қоғамына
несиелік шартқа сәйкес
бюджеттiк несие беру

2006
жылдың 1
тоқсаны

Қазақс-
тан
Респуб-
лика-
сының
Білім
және
ғылым
министр-
лігі,
Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы-
ның
Қаржы
минист-
рлiгi,
"Қазақ-
станның
даму
банкi"
акцио-
нерлiк
қоғамы
(келiсiм
бойынша)

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
тiкелей нәтиже: коммерциялық ғарыштық ұшырулар және Ресей Федерациясы мен Қазақстан Республикасының ұлттық ғарыштық бағдарламалары мүддесіндегi ұшуларды орындау мақсатында бiр "Бәйтерек" ғарыштық зымыран кешенiн құру;
түпкілiктi нәтиже: зерттеу процесінде және ғарыш кеңiстiгiн пайдалануда Қазақстан Республикасының ғарыштық держава ретіндегi "Байқоңыр" ғарыш айлағын пайдалану бойынша екi жақты және халықаралық ынтымақтастықты кеңейту.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
"Байқоңыр" ғарыш айлағын пайдаланғаны үшiн жалға беру төлемiмен бiрге, Қазақстан Республикасы осы жоба бойынша ғарыш аппаратының әрбiр ұшырылуынан қосымша кiрiс алады, сондай-ақ "Байқоңыр" кешенiнiң негiзгi объектiлерiнде жұмыс iстейтін қазақстандық мамандардың санын көбейтуге мүмкiндік болады;
уақтылығы: 2006 жылдың бiрiнші тоқсанында "Бәйтерек" Қазақстан-Ресей бiрлескен кәсiпорны акционерлiк қоғамына бюджеттiк несие аударылатын болады;
сапа: "Байқоңыр" ғарыш айлағында "Бәйтерек" ғарыштық зымыран кешенiн құру туралы Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Ресей Федерациясының Үкiметi арасындағы 2004 жылғы 22 желтоқсандағы келiсімдi iске асыру.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
1235 қаулысына      
259-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
""Байқоңыр" кешенiнiң жалға алынған мүлкiнiң есебi"
деген 042 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 9735 мың теңге (тоғыз миллион жетi жүз отыз бес мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Одақтық бағыныстағы мемлекеттiк кәсiпорындар мен ұйымдардың Қазақ ССР-i Үкiметінің қарамағына көшуi туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1991 жылғы 31 тамыздағы N 410 Жарлығы; "Байқоңыр" ғарыш айлағын пайдаланудың негiзгi принциптерi мен шарттары туралы Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының арасындағы 1994 жылғы 14 шілдедегi Келiсiмдi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің 1994 жылғы 14 шілдедегi қаулысы; "Заңды тұлғаларға бекiтілмеген мемлекеттік мүлiктi бекіту жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2000 жылғы 13 қаңтардағы N 61  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрлiгi Аэроғарыш комитетінің "Байқоңырбаланс" мемлекеттік мекемесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 11 маусымдағы N 563  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Ресей Федерациясы жалға алған "Байқоңыр" кешенi мүлкінің сақталуын және есепке алынуын қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Ресей Федерациясы Үкiметi жалға алған "Байқоңыр" ғарыш айлағы объектiлерінің мүлкiн есепке алу және түгендеу, бухгалтерлiк есеп жүргізу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

042


"Бай-
қоңыр"
кешенiнiң
жалға
алынған
мүлкiнiң
есебi

Қазақстан
Республикасының
заңнамасына сәйкес
Ресей Федерациясы
жалға алған
"Байқоңыр" кешенi
объектілерінің мүлкiн
есепке алу және
түгендеу бухгалтерлiк
есеп жүргiзудi жүзеге
асыру мақсатында штат
саны 15 адам
мемлекеттік мекеменi
ұстау.

жыл бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
лика-
сының
Білім
және
ғылым
министр-
лігі,
"Байқо-
ңырба-
ланс"
Мемле-
кеттiк
мекемесі

        7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : тiкелей нәтиже: есепке алу және бухгалтерлiк есеп жүргізу, Ресей Федерациясы Үкiметi жалға алған және Федералдық ғарыштық агенттiктiң ұйымдастыру жүргiзуiндегi "Байқоңыр" кешенi мүлiктерi қозғалысының есебi;
түпкiлiктi нәтиже: "Байқоңыр" кешенi мүлiктерінің сақталуы;
қаржы-экономикалық нәтиже:
мемлекеттiк мекеменің бiр жұмысшыны ұстау қаржысы жыл сайын 649,0 мың теңгенi құрайды;
уақтылығы: "Байқоңырбаланс" Мемлекеттiк мекемесiнiң жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес;
сапа: бухгалтерлiк есептi жетiлдiру және "Байқоңыр" кешенi
мүлiктерiн қымқырудан сақтандыру. 

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
1235 қаулысына      
260-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Қазақстан Республикасының ғарышкерлерiн даярлау"
деген 043 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 15131 мың теңге (он бес миллион бiр жүз отыз бiр мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасы Үкiметінің жанынан Қазақстан Республикасының ғарышкерлерiне кандидаттарды алдын ала iрiктеу жөнiндегi ведомствоаралық комиссия құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2000 жылғы 7 қаңтардағы N 27  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi мен Ресей авиация-ғарыш агенттiгi арасындағы Қазақстан Республикасының сынаушы-ғарышкерлерінің Ю.А.Гагарин атындағы Ресей ғарышкерлер даярлау мемлекеттiк ғылыми-зерттеу сынау орталығында жалпы ғарыштық дайындықтан өту тәртiбi мен шарттары туралы хаттамаға қол қою туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2005 жылғы 5 тамыздағы
N 819  қаулысы ; "Ю.А. Гагарин атындағы Ресей ғарышкерлер даярлау мемлекеттік ғылыми-зерттеу сынау орталығында Қазақстан Республикасының ғарышкер-сынаушыларын даярлауға байланысты шығыстардың нормаларын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2005 жылғы 14 қыркүйектегi N 919  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Халықаралық ғарыш станциясында ұшу және ғарыштық зерттеулер мен тәжiрибе жасаудың қазақстандық бағдарламасын орындау үшiн Ю.А. Гагарин атындағы Ресей ғарышкерлер даярлау мемлекеттiк ғылыми-зерттеу сынау орталығында (Мәскеу қаласы) Қазақстан Республикасының топтағы екi ғарышкер-сынаушысын даярлауға арнайы дайындық жасау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : екi ғарышкер-сынаушының Ю.А. Гагарин атындағы Ресей ғарышкерлер даярлау мемлекеттік ғылыми-зерттеу сынау орталығында (Мәскеу қаласы) болуы және арнайы оқуы жағдайын қамтамасыз ету.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

043


Қазақстан
Республи-
касының
ғарыш-
керлерiн
даярлау

Қазақстан Республикасының екi
ғарышкер-сынаушы Ю.А.
Гагарин атындағы
Ресей ғарышкерлер
даярлау мемлекеттік
ғылыми-зерттеу сынау
орталығында арнайы
даярлықтан өткізу
үшін, стипендия,
iссапар шығыстарын,
жатын-орын мен арнайы
тамақтану, жеке арнайы
киiм мен аяқ киiм
сатып алуға арналған
шығыстарды төлей
отырып, жағдай жасау

жыл бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
лика-
сының
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
тiкелей нәтиже: Қазақстан Республикасының екi ғарышкер-сынаушысын Ю.А. Гагарин атындағы Ресей ғарышкерлер даярлау мемлекеттiк ғылыми-зерттеу сынау орталығында арнайы даярлықтан өткізiлуі;
түпкiлiктi нәтиже: ғарышкер-сынаушының оқу жоспары мен бағдарламаларын толық көлемде игеруi және олардың Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 25 қаңтардағы N 1513 Жарлығымен бекiтiлген 2005-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғарыштық қызметтi дамытудың Мемлекеттiк бағдарламасына сәйкес әзiрленген Халықаралық ғарыш станциясына өздерінің ұшуы кезiнде ғарыштық зерттеулер мен эксперименттердің қазақстандық бағдарламаларын орындауға дайындығы;
қаржы-экономикалық нәтиже:
топтағы бiр ғарышкер-сынаушының арнаулы дайындығына жұмсау қаржысы жыл сайын 7565,5 мың теңгенi құрайды;
уақтылығы: Ю.А. Гагарин атындағы Ресей ғарышкерлер даярлау мемлекеттiк ғылыми-зерттеу сынау орталығымен жасалған шартқа сәйкес;
сапа: Ю.А. Гагарин атындағы Ресей ғарышкерлер даярлау мемлекеттiк ғылыми-зерттеу сынау орталығында Қазақстан Республикасының сынаушы-ғарышкерлерiнің арнаулы дайындықтан өту тәртiбi және жағдайы туралы Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi мен Ресей авиация-ғарыш агенттiгi арасындағы хаттаманы iске асыру.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
1235 қаулысына      
261-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
""Есiл" авиациялық зымырандық-ғарыштық кешенiн құру"
деген 044 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 1000000 мың теңге (бiр миллиард теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасы Президентінің "2005-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғарыш қызметiн дамыту" 2005 жылғы 25 қаңтардағы N 1513  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Үкiметінің "2005- 2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғарыш қызметiн дамыту" Мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру Жоспарын бекiту туралы" 2005 жылғы 14 сәуiрдегi N 352  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi :
республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : "Есiл" авиациялық ракетті-ғарыштық комплексiн құру.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : "Есiл" авиациялық зымыран-ғарыш кешенiн әзiрлеу және құру бойынша шараларды қаржыландыру.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

044


"Есiл"
авиа-
циялық
зымы-
рандық-
ғарыштық
кешенiн
құру

Заңнамада белгіленген
тәртiппен бекiтiлген
техникалық-экономи-
калық негiздемеге
сәйкес жобаны іске
асыру:
1. МиГ-31Д екi ұшағын
ұшатын жағдайға
келтiру жұмыстарының
басталуы;
2. жұмыстық
конструкторлық
құжаттардың көлемi
бөлiгiн әзiрлеу
3. МиГ-31Д ұшағының макеттерiне және "Есiл" ғарыш зымыран тасығыштың аэродинамикалық құбырларында эксперименталдық зерттеулер жүргiзу

жыл бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
лика-
сының
Білім
және
ғылым
министр-
лігінің
Аэро-
ғарыш
комитеті

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.10.30. N  470д қаулысымен.

        7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : тiкелей нәтиже: "Есіл" авиациялық зымыран-ғарыш кешенiн құру бойынша жұмыс көлемінің орындалуы;
түпкіліктi нәтиже: шағын өлшемдi ғарыш аппараттарын ұшыру үшiн "Есіл" авиациялық зымыран-ғарыш кешенiн iске-асыру;
қаржы-экономикалық нәтиже:
Қазақстан Республикасының ғарыш саласындағы ғылыми әлеуетiн және материалдық-техникалық базасын арттыру;
уақтылығы: жұмыс кестелерiне сәйкес жасалынған шарттар келiсiмiмен;
сапа: "2005-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғарыш қызметiн дамыту" Мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру кезiнде әлеуметтiк және экономикалық мәселелердi шешу.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
1235 қаулысына      
262-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
""Қазғарыш" Ұлттық компаниясы" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту"
деген 047 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 1300000 мың теңге (бiр миллиард үш жүз миллион теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б қаулысымен.
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасы Президентінің "2005-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғарыш қызметiн дамыту" 2005 жылғы 25 қаңтардағы N 1513  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Yкiметінің "2005-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғарыш қызметiн дамыту" Мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру Жоспарын бекiту туралы" 2005 жылғы 14 сәуiрдегi N 352  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Yкiметінің "Қазғарыш" ұлттық компаниясы" акционерлiк қоғамын құру туралы" 2005 жылғы 17 наурыздағы N 242  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасының ғарыштық қызмет саласындағы ағымдағы, ұзақмерзiмдi салааралық бағдарламаларын iске асыру үшін жағдай жасау, Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық мiндеттерiн шешуге бағытталған жоғары тиiмдi ақпараттық және ғарыштық технологияны және жүйелердi жасау.
       Ескерту. 4-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б қаулысымен.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Қазақстан Республикасының жерiн қашықтықтан зондтаудың ғарыштық жүйесiн құру және Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдары мен ұйымдары өкiлдерiнiң ғарыш қызметi саласындағы қызметiн қамтамасыз ету үшiн Байқоңыр қаласында қажеттi жағдай жасау.
       Ескерту. 5-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б қаулысымен.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

047


"Қазға-
рыш"
Ұлттық
компа-
ниясы"
АҚ-ның
жарғылық
капиталын
ұлғайту

"Қазғарыш" ұлттық компаниясы" акционерлiк қоғамының жарғылық капиталының толықтыру: әкiмшiлiк персонал, Қазақстан Республикасының ғарыш қызметi саласындағы ұйымдары үшiн Байқоңыр қаласында ақпараттық-есептеу орталығы (АЕО) ғимаратының жапсарлас құрылысын және 2 тұрғын үйдi қайта жаңарту жөнiндегi жобалау-сметалық құжаттаманы әзiрлеу; мемлекеттiк сараптама жүргiзу; Байқоңыр қаласында әкiмшiлiк персонал, Қазақстан Республикасының ғарыш қызметi саласындағы ұйымдары үшiн AEO ғимаратының жапсарлас құрылысын қайта жаңарту; Қазақстан Республикасының жерiн қашықтықтан зондтаудың ғарыштық жүйесiн құру жөнiндегi жұмыстар жүргiзудi бастау үшiн.

2006
жылдың
1, 3 тоқ-
сандары

Қазақс-
тан
Респуб-
лика-
сының
Білім
және
ғылым
министр-
лігінің
Аэро-
ғарыш
комитеті

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б қаулысымен.

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
      Тiкелей нәтиже: Қазақстан Республикасының ғарыш қызметi саласындағы мемлекеттiк органдары мен ұйымдары өкiлдерiнiң қызметiне жағдай жасау үшiн AEO ғимаратының бiр жапсарлас құрылысын және екi тұрғын үйдi қайта жаңарту жөнiндегi белгiленген тәртiппен бекiтiлген жобалау-сметалық құжаттама, Қазақстан Республикасының ғарыш қызметi саласындағы мемлекеттiк органдары мен ұйымдары өкiлдерiнiң қызметiне жағдай жасау үшiн AEO ғимаратының бiр жапсарлас құрылысын қайта жаңарту жөнiндегi жұмыстарды жүргiзудi бастау, сондай-ақ жердi қашықтықтан зондтаудың ғарыштық жүйесiнiң жоғары шешiмдi, басқарудың жер үстi кешенi, жер үстi нысаналы кешенi спутнигiнiң эскиздiк жобаларын жасау.
      Соңғы нәтиже: картографиялау, пайдалы қазбаларды барлау және өндiру, төтенше жағдайлардың мониторингi, алдын алу және салдарын жою, өнеркәсiп және инфрақұрылым объектiлерiн салу және пайдалану, жылжымайтын мүлiктi бақылау (есепке алу мен салық салу мақсатында) саласында тұрақты негiзде Жердiң бетiндегi объектiлер мен процестер, жер және орманды пайдалану (есепке алу, жоспарлау және бақылау), ауыл шаруашылығын жоспарлау, ғарыш қызметi саласындағы қызметкерлерге арналған әлеуметтiк жағдай жасау және ғарыштық техниканы дамытудың негiзгi бағыттарын және оны құру жөнiндегi тәжiрибе-конструкторлық жұмыстарды негiздеу жөнiндегi жүйелi зерттеулер жүргiзу үшiн инфрақұрылымды есепке алу және бақылау оның экологиялық мониторингi, дамуы туралы жедел ақпарат алу есебiнен мемлекеттiк басқару органдары мен коммерциялық ұйымдарда шешiмдер қабылдаудың жылдамдығын және тиiмдiлiгiн арттыру.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: ғарыштық түсiрiлiмдердiң құнын 10 - 20 %-ға төмендету, спутниктердi пайдаланудан бастап өзiн-өзi өтеу мерзiмi - 4, 2 жыл; экономиканың түрлi секторларында ЖҚЗ технологияларын енгiзуден алынатын жоғары экономикалық тиiмдiлiк, елдiң экспорттық әлеуетiн ұлғайту және әртараптандыру, Қазақстан Республикасының ғарыш саласы мамандарының ғылыми әлеуетiн арттыру.
      Уақтылығы: қызметтiк ғимаратты қайта жаңарту және Қазақстан Республикасының жерiн қашықтықтан зондтаудың ғарыштық жүйесiн жасау жөнiндегi жасалған шарттарға және жұмыс кестелерiне сәйкес.
      Сапа: түсiлiмдердiң мынадай түрлерiн жүргiзу мүмкiндiгi: 1 м және 6.7 м рұқсат бере отырып, көрiнетiн диапазондағы панхроматика, 4 м және 28 м рұқсат бере отырып, көрiнетiн диапазондағы көп аймақты, 30 м рұқсат бере отырып, орта және алыс ИК диапазонындағы инфрақызыл, 30 м рұқсат бере отырып, гиперспектрлi; 24-тек 3-5 тәулiкке дейiнгi жоғары рұқсатты түсiлiмдер алу жеделдiгiнiң ұлғаюы, "2005 - 2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғарыш қызметiн дамытудың" мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру кезiнде әлеуметтiк және экономикалық мәселелердi шешу.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б қаулысымен.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
1235 қаулысына      
263-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Қостанай облысының облыстық бюджетiне Арқалық қаласындағы кәсiптiк бастауыш және орта бiлiм оқушыларына арналған жатақхананы қайта жөндеуге берiлетiн нысаналы даму трансферттерi"
деген 048 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 207806 мың теңге (екi жүз жетi миллион сегiз жүз алты мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасы Палаталарының бiрлескен комиссиясының "2006 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Заң жобасы бойынша 2006 жылғы 8 қарашадағы жарлығы.
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : бiлiкті, құзыреттi мамандармен қамтамасыз ету жолымен Қостанай облысы Торғай аумағының экономика саласындағы барлық мекемелердi қолдау және көмек беру.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : жалпы бiлiм беру мектептерінің түлектерiне кәсіптiк бiлiм алу жағдайын жасау.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

048


Қостанай
облысының
облыстық
бюджетiне
Арқалық
қала-
сындағы
кәсiптiк
бастауыш
және орта
бiлiм
оқушы-
ларына
арналған
жатақха-
наны
қайта
жөндеуге
берiлетiн
нысаналы
даму
транс-
ферттерi

Арқалық қаласындағы
бастапқы және орта
кәсiби білім
оқушыларына
жатақхананы қайта
жаңғырту бойынша
жобаны iске асыруға
Қостанай облысының
бюджетiне нысаналы
трансферттер бөлу.
Сонымен қоса төмендегі
iс-шараларға:
- жобалық-сметалық
құжаттамаға
мемлекеттiк
сараптаманы өткізу
және әзiрлеу;
- бекiтілген
жобалық-сметалық
құжаттамаға сәйкес
қайта жаңғырту бойынша
құрылыстық- монтаждық жұмыстар атқару.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        ІІ
тоқсан
 
 
 
 
        ІІІ
тоқсан
 
 
 

Қазақс-
тан
Респуб-
лика-
сының
Білім
және
ғылым
министр-
лігі
Қостанай
облы-
сының
әкімі

        7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже: мемлекеттiк сараптамадан өткен, бекiтiлген жобалық-сметалық құжаттама, бастапқы және орта кәсiби бiлiм оқушыларына жатақхананы қайта жаңғырту бойынша жұмыстар көлемiн атқару.
Соңғы нәтиже: Қостанай облысының ауылдық жалпы бiлiм беру мектептерінің түлектерiнiң бастапқы және орта кәсiби бiлiм қолжетiмдiлiктi қамтамасыз ету мақсатында жобалық қуаты 280 орындық объектілердi қолданысқа енгiзу.
Уақыттылығы: Бекiтiлген келiсiмдерге сәйкес жұмыс өндiру графигi бойынша жұмыстар көлемін атқару.
Сапасы: Қазақстан Республикасы территориясында iске асырылатын құрылыс нормалары және ережелерiне байланысты.
Ескерту:
"2006 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2005 жылғы 9 желтоқсандағы N 1228 қаулысының 2-қосымшасына сәйкес инвестициялық жобалардың тізбесi, сондай-ақ заңнамада белгiленген тәртiппен бекiтiлген жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес бекiтілген iс-шаралар, трансферттердi игеру шеңберiнде күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткіштер жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалардың паспортында көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
1235 қаулысына      
264-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрес"
деген 104 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 7723 мың теңге (жетi миллион жетi жүз жиырма үш мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасындағы нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрестің 2006-2014 жылдарға арналған стратегиясы туралы" 2005 жылғы 29 қарашадағы
N 1678  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасында бiлім берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Білiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  8-бабы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : салауатты өмiр салты дағдыларын қалыптастыру, жасөспiрiмдер мен жастар арасында нашақорлық пен есiрткiге тәуелдiлiктің таратылуының алдын алу, мемлекеттiк органдардың нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрестегi өзара iс-қимылын нығайту.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi :   кәмелетке толмағандар мен жастар арасындағы әлеуметтiк емдеуге бағытталған шаралар кешенiн жүзеге асыру; салауатты өмiр сүрудi насихаттау, есiрткiге тәуелдi адамдарды сауықтыруға және оңалтуға бағытталған iс-шаралар өткiзу.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

104


Нашақор-
лыққа
және
есiрткi
бизнесiне
қарсы
күрес

"Нашақорлыққа қарсы
күрес және оның алдын
алу" тақырыбында
кәсiптiк бастауыш
және орта бiлiм
беретiн оқу орындарының арасында
республикалық
конференция өткізу.
Жалпы бiлiм беретiн
мектеп оқушыларының
арасында плакаттар
конкурсын өткізу.
Жалпы білім беретiн
мектеп мұғалімдерi үшiн "Нашақорлық
проблемалары және
оларды шешу жолдары"
тақырыбына оқыту
семинарын өткiзу.
Жастардың бос уақытын
тиiмдi өткізуiн
ұйымдастыру бойынша
семинар-тренинг өткiзу.
Мамандандырылған
мекемелерде есiрткiге
тәуелдi балалар мен
жастардың бос
уақыттарын тиiмдi
өткiзуiн ұйымдастыру
және оларды оңалту
жөніндегі қызметтердi
сатып алу.

жыл
бойы

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже:
Бастауыш және орта кәсіптiк бiлiм беру оқу мекемелерінің арасында мынадай тақырыпқа 1 республикалық конференция өткiзу "Нашақорлыққа қарсы күрес және оның алдын алу" 400 қатысушы санымен.
Жалпы бiлiм беретiн мектеп мұғалiмдерi үшiн мынадай тақырыпқа 1 оқыту семинарын өткiзу "Нашақорлық проблемалары және оларды шешу жолдары" 40 қатысушы санымен.
Жастардың бос уақытын тиiмдi өткiзуiн ұйымдастыру бойынша 50 қатысушы санымен 1 семинар-тренинг өткiзу.
Мамандандырылған мекемелерде есiрткіге тәуелдi балалар мен жастардың бос уақыттарын тиiмдi өткізуiн ұйымдастыру және оларды оңалту жөнiндегi қызметтердi сатып алу 20 қатысушы санымен.
Мектептердiң, кәсiптiк мектептердің (лицейлердің), колледждердің оқушылары мен жоғары оқу орындарының студенттерi арасында салауатты өмiр салтын насихаттау және нашақорлықтың алдын алу.
Соңғы нәтиже:
Есiрткiге тәуелдi балалар мен жастарды сауықтыру және оңалту.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
Бiр iс-шараны өткiзуге орташа шығыстар - 1544,6 мың теңге.
Бастауыш және орта кәсiптiк бiлiм беру оқу орындарының арасында "Нашақорлыққа қарсы күрес және оның алдын алу" атты тақырыпқа республикалық конференция өткiзуге шығыстар - 1393,0 мың теңге.
Жалпы білiм беретiн мектеп оқушылары арасында шығармалар конкурсын өткізуге шығыстар - 675,0 мың теңге.
Жалпы бiлiм беретiн мектеп мұғалiмдерi үшiн оқыту семинарын өткiзуге шығыстар - 655,0 мың теңге.
Мамандандырылған мекемелерде есiрткiге тәуелдi балалар мен жастардың бос уақыттарын тиiмдi өткiзуiн ұйымдастыру және оларды сауықтыру мен оңалту жөнiндегi қызметтердi сатып алуға шығыстар - 3000,0 мың теңге.
Уақтылығы:
Бекiтiлген жұмыс кестесiне сәйкес iс-шаралар өткiзу.
Сапасы:
Оқушылардың, жастардың есiрткi құралдарын пайдалану салдарынан келген нашақорлықтың залалын түсiнуi.
Есiрткi заттарын заңсыз пайдалану деңгейiн төмендету және салауатты өмiр салты дағдыларын қалыптастыру.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады